in

listen to the pronunciation of in
İngilizce - Türkçe
içeri
içinde
içeride
da
(Askeri) Hava Kuvvetleri unsur istihbarat subayı (karargah); pals gürültüsü; eğitici, öğretmen, öğretim görevlisi (Air Force component intelligence officer (staff); impulse noise; instructor)
de
sonra
(Bilgisayar) yeri
(Kanun) meri
(Bilgisayar) konum
durumunda
-ken
(Bilgisayar) konumu
sonunda
(Bilgisayar) yer
evde
ile
içine
iktidarda
moda
(edat) içinde
-in sonunda
ayında
-de(ki)
{i} yetkili kişi
gözde
mevsimi gelmiş
{e} içine, -e, -a: Put it in your pocket. Cebine koy
{s} elinde
{s} gelmiş olan
{e} içinde, -de, -da: in the box kutuda. in the envelope zarfın içinde
{s} çok moda olan
{s} yerinde
{s} içeri doğru yönelen
{e} içeriye
dahili
{i} k.dili. torpil, piston
sız
dili istenilen du- ruma erişme vasıtası
(Diş Hekimliği) 1. -in içinde, üzerinde, -e doğru anlamında önek. 2. 'olmayan' anlamında olumsuzluk öneki
{s} iktidardaki
etkili tarafın üyesi
(Tıp) İçinde, içine anlamına önek
Xin içine/içeriye/içeride
{e} olarak
(Tıp) Olumsuzluğu ifade etmek üzere kullanılan önek
{s} iktidarda olan
görev başında
-de
siz
bir yerin bü- tün köşeleri
tutulan
(zarf) içinde
ins and outs bir işin bütün ayrıntılarlı girdisi çıktısı
in advance
önceden

Lütfen yokluğunuzu önceden bana bildiriniz. - Please inform me of your absence in advance.

Soruları önceden hazırlamak senin yararına olur. - It would be to your advantage to prepare questions in advance.

in fact
doğrusu

Doğrusu, seni burada görmek büyük bir sürpriz. - In fact, it's a great surprise to see you here.

in front of
önünde

Evimin önünde bir göl var. - There is a lake in front of my house.

Evimin önünde bir postahane var. - There is a post office in front of my house.

in charge
sorumlu

Bayan Sato benim sınıfın sorumlusudur. - Miss Sato is in charge of my class.

Bundan ben sorumluyum. - I am in charge of this.

in order
sırayla

Öğrenciler sırayla cevap verdi. - The students answered in order.

Her şeyin sırayla olduğunu bulacağından eminim. - I'm sure you'll find everything is in order.

in any case
her hâlükârda

Her halükarda seni ilgilendirmez. - In any case, it's no business of yours.

Her halükarda çok geç. - In any case, it's too late.

in short
kısacası

Kısacası, ben katılmıyorum. - In short, I disagree.

Kısacası, tüm çabalarımız boşa gitti. - In short, all our efforts resulted in nothing.

in time
zamanla

Bir yenilik zamanla yok olur. - A novelty wears off in time.

Zorluk zamanlarında bize yardımcı olur. - It helps us in times of difficulty.

in turn
sırayla

Onlar sahnede sırayla şarkı söylediler. - They sang on the stage in turn.

Her öğrenci sırayla diplomasını aldı. - Each student received his diploma in turn.

in love
aşık

Arkadaşının erkek kardeşine âşık oldu. - She fell in love with her friend's brother.

Ama sonra o Londra'da dilleri çalışan bir öğrenci olan Jane Wilde'a aşık oldu. - But then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London.

in charge
görevli
in advance
peşin

Peşin ödemek zorundasın. - You must pay in advance.

Plan peşinen kabul edildi. - The plan has been agreed to in advance.

in fact
hatta
in case
takdirde: In case it's necessary, I can work late. Gerektiği takdirde geç vakte kadar çalışabilirim
in spite of
rağmen

Joan zor bir çocukluk geçirmesine rağmen büyük bir aktrist oldu. - Joan became a great actress in spite of having had a difficult childhood.

Güneşli havaya rağmen, hava oldukça serindi. - In spite of the sunny weather, the air was rather chilly.

in fact
aslında

Aslında, yerleşik halk radyoaktif ışınlara maruz kalmaktadır. - In fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays.

Dört yaşındaki Amerikalı turist, aslında, Sichuan eyaletinin ünlü mayhoş mutfağına rağmen tamamen baharatlı sığır etinden yapılmamış olduğunu farkettiği için hayal kırıklığına uğradı. - A four-year-old American tourist was disappointed to realize that, in fact, the Sichuan province is not entirely made of spicy beef, in spite of its famously piquant cuisine.

in fact
gerçekte

Gerçekten ondan hoşlanmıyorum, aslında, ondan nefret ediyorum. - I don't really like him, in fact, I hate him.

Gerçekten, o kiliseye gitmedi. - In fact, he didn't go to the church.

in case
eğer diye
in question
söz konusu

Onun başarısı söz konusudur. - His success is in question.

Söz konusu kişi şu anda ABD'de kalıyor. - The person in question is now staying in the Unites States.

in charge of
sorumlu

Bu binanın sorumlusu kimdir? - Who is in charge of this building?

Tom olaydan sorumlu komitede. - Tom is on the committee in charge of the event.

in order to
-mek amacıyla
in addition
ek olarak

İngilizceye ek olarak Fransızca eğitimi de alıyorum. - I study French in addition to English.

Maaşına ek olarak biraz geliri var. - He has some income in addition to his salary.

in case
ihtimaline karşı

Onun gelme ihtimaline karşı hazır olsan iyi olur. - You had better be ready in case he comes.

Nakliyatın gecikme ihtimaline karşı özel gecikme sigortamız var. - In case the shipment is delayed, we have special delay insurance.

in favor of
tarafında olarak
in order to
mek için
in order to
mek amacıyla
in short
kısaca

Kısacası toplantı vakit kaybıydı. - The meeting, in short, was a waste of time.

Kısacası, ben katılmıyorum. - In short, I disagree.

in case
(Fiili Deyim ) -dığı takdirde
in fact
(deyim,Kanun) hakikaten
in any case
herhalde
in fact
adeta
in order
sıralı
in contrast
tersine
in time
zamanında

Zamanında gelemediği ortaya çıktı. - It fell out that he could not come in time.

O, öğle yemeğinde zamanında olmak için babasına söz verdi. - She promised her father to be in time for lunch.

be in
yer almak

Ben bu işin içinde yer almak istemiyorum. - I don't want to be involved in this affair.

be in
moda olmak
in accordance with
-e göre
in accordance with
gereğince
in accordance with
(Askeri) e uygun olarak
in addition to
ek olarak

Diğer endişelerime ek olarak, bu olmak zorunda. - In addition to my other worries, this has to happen.

Bitki yaşamı için, suya ek olarak güneş ışığı kesinlikle gereklidir. - In addition to water, sunshine is absolutely necessary for plant life.

in advance
peşin olarak

O peşin olarak ödünç para aldı. - He borrowed the money in advance.

Peşin olarak ödemek zorunda olacaksın. - You're going to have to pay in advance.

in any case
her halukarda

Her halukârda ebeveynlerine itaat etsen iyi olur. - In any case you had better obey your parents.

Her halukarda, bu işi yarına kadar bitirmek zorundayım. - In any case, I must finish this work by tomorrow.

in case
ise
in case
takdirde

Yangın olduğu takdirde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

Gelemediği takdirde, onun yerini almak zorunda kalacaksınız. - You'll have to take his place in case he can't come.

in case of
durumunda

Yangın durumunda, 119'u çevir. - In case of fire, dial 119.

Yangın durumunda bu camı kır. - Break this glass in case of fire.

in case of
olması halinde

Yangın olması halinde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

Zorluk olması halinde, sorabilirsin. - In case of whatever difficulty, you may ask.

in case of
halinde

Yangın halinde, merdivenleri kullan. - In case of a fire, use the stairs.

Kırmızı lamba tehlike halinde yanar. - The red lamp lights up in case of danger.

in charge
sorumlu olmak
in due course
(deyim) zaman içinde
in fact
gerçekten

Çocukken, Mary özellikle palyaçolar ve maymunlardan nefret ediyordu. Bu güne gelince, gerçekten, bu ,bir parça bile değişmedi. - As a child, Mary particularly hated clowns and apes. To this day, in fact, that has not changed one bit.

Aslında dilin kökeni hakkında birçok teori vardır, ama hiç kimse gerçekten bilmiyor. - There are lots of theories about the origins of language, but, in fact, no one really knows.

in front of
karşısında

Televizyonun karşısında uyudum. - I slept in front of the TV.

Tom genelde tüm gün bilgisayarının karşısında oturur. - Tom often sits in front of his computer all day.

in front of
in önünde
in front of
önü

Evimin önünde bir postahane var. - There is a post office in front of my house.

Bahçe, evin önündedir. - The garden is in front of the house.

in line with
(Hukuk) uyumlu olarak
in line with
ile aynı doğrultuda
in love
aşık olmuş

Tüm kızlar Tom'a âşık olmuş gibi görünüyor. - All the girls seem to have fallen in love with Tom.

Peter o kıza aşık olmuştu. - Peter had fallen in love with that girl.

in order to
olması için
in particular
özellikle

Ben özellikle bu canlı portreden memnunum. - I am pleased with this vivid portrait in particular.

Yarın özellikle yapacak bir şeyim yok. - I have nothing in particular to do tomorrow.

in particular
bilhassa
in question
mevzubahis
in time
bir süre sonra
in time
sırası gelince
ins
(Bilgisayar) ekle

Dosyalarımıza giriş için FTP'nin nasıl kullanılacağına dair bilgileri ekledim. - I have attached instructions on how to use FTP to access our files.

Doğru olan cümleleri değiştirmeyin. Yerine doğal görünen alternatif çeviriler ekleyebilirsiniz. - Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternative translations.

in any case
buna karşın
in case
diye

Yangın olursa diye el altında her zaman bir kova su bulundur. - Always keep a bucket of water handy, in case of fire.

Beni aramak istersin diye telefonumu bırakacağım. - I'll leave my number in case you want to call me.

in depth
tam olarak
in favor of
lehinde

O, teklifin lehindeydi. - He was in favor of the proposition.

Bir bütün olarak ulus, siyasi reformun lehinde. - The nation as a whole is in favor of political reform.

be in
evde/ofiste bulunmak
be in
(Spor) gol olmak
in accordance with
e oranla
in accordance with
nın gereğince
in accordance with
-ile uyumlu
in accordance with
(Kanun) münhasır olarak
in accordance with
uyumlu
in accordance with
uyularak
in accordance with
e göre
in addition
fazladan
in addition
ayrıca

Ayrıca on bin yen ödemek zorunda kaldık. - We had to pay ten thousand yen in addition.

Ayrıca, bir profesörle görüşmeliyim. - In addition, I have to interview a professor.

in addition
bir de

Düzenli testler almaya ek olarak, bizim uzun bir deneme teslim etmemiz gerekiyor. - In addition to taking the regular tests, we have to hand in a long essay.

in addition
yanı sıra

İngilizcenin yanı sıra, Almanca da konuşur. - In addition to English, he speaks German.

İngilizcenin yanı sıra Fransızca konuşabilir. - In addition to English, he can speak French.

in addition
yanında
in addition
bundan başka
in addition to
ekstradan
in addition to
-e ilaveten
in addition to
bir de

Düzenli testler almaya ek olarak, bizim uzun bir deneme teslim etmemiz gerekiyor. - In addition to taking the regular tests, we have to hand in a long essay.

in addition to
ilave olarak

Beni kiralamasına ilave olarak, bana biraz öğüt verdi. - In addition to hiring me, he gave me a piece of advice.

in addition to
buna ek olarak
in addition to
fazla olarak
in addition to
yanında
in advance
(Konuşma Dili,Ticaret) avans olarak
in advance
ileride peşin olarak
in advance
peşin ödeme

Parayı peşin ödemeni istiyorum. - I'd like you to pay the money in advance.

Peşin ödememi ister misiniz? - Do you want me to pay in advance?

in advance
ileride
in any case
her ne koşulda
in any case
ille
in any case
her türlü
in any case
illa
in any case
(Konuşma Dili) her surette
in case
durumunda

Bir deprem durumunda, gazı kapatın. - In case of an earthquake, turn off the gas.

Yangın durumunda, bu düğmeye basın. - In case of fire, press this button.

in case
-sı halinde
in case
-sı durumunda
in case
şayet
in case of
(Konuşma Dili) koşulunda
in case of
vukuu halinde
in case of
takdirde

Yangın olduğu takdirde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

in charge
bakmak
in charge
iş başında
in charge
vazifeli
in charge
idare etmekte
in charge
görevde

Tom hâlâ resmî olarak görevde. - Tom is still officially in charge.

Bu görevden ben sorumluyum. - I'm in charge of this mission.

in charge
vazifede
in charge of
(deyim) gözetimi altında
in charge of
(deyim) sorumluluğunda
in charge of
sorumlu olmak
in charge of
yetkisiyle
in common
aleni olarak
in common
ortaklaşa
in common
ortak

Ondan vazgeçtim. İrlandalı rahip ve Kongolu cadı doktorun ortak neyi var? - I give up. What do an Irish priest and Congolese witch doctor have in common?

İki başbakanın ortak hiçbir şeyi yoktu. - The two premiers had nothing in common.

in common
(deyim) ortak nokta

Hepimizin ortak noktası nedir? - What do all have in common?

Birçok ortak noktaları var. - They have a lot in common.

in conclusion
en nihayet
in conclusion
sonuçta sonuç olarak
in conclusion
velhasıl
in conclusion
sonuçta
in conclusion
son olarak
in depth
derinliğine
in depth
ayrıntılarıyla
in depth
en ince detayına kadar
in depth
bütünüyle
in depth
detaylıca
in depth
detaylı olarak
in depth
derinlemesine
in depth
inceden inceye
in due course
zamanla
in due course
vakti gelince
in effect
doğrusu
in effect
gerçi
in effect
gerçekten
in effect
geçerli

Sokağa çıkma yasağı, sabah 6.00'ya kadar geçerlidir. - The curfew is in effect until 6:00 in the morning.

in effect
filhakika
in effect
aslında

Aslında, balın yaratıcıları çiçeklerdir. - In effect, flowers are the creators of honey.

in essence
özü itibariyle
in essence
esas itibariyle

Bu, esas itibariyle, bilimin sırrıdır. - This, in essence, is the secret of science.

in fact
aslına bakılırsa
in fact
aslına bakarsak
in fact
oysa
in favour of
taraftar olmak
in favour of
lehinde
in favour of
lehine

Onlar Bay Jones lehine oy vereceklerine ikna oldular. - He is convinced that they will vote in favour of Mr Jones.

in for
(Konuşma Dili) olmak üzere
in for
(Konuşma Dili) gününü görmek
in for
(Konuşma Dili) kaçınılmaz olmak
in for
(Konuşma Dili) acısını çekmek
in front of
önüne

Tom Mary'nin önüne koyduğu şeyi yer. - Tom eats anything Mary puts in front of him.

Tom bir trenin önüne atlayarak intihar etti. - Tom committed suicide by jumping in front of a train.

in line
aynı eksenli
in line
bir hizada
in line
çizgisinde
in line with
(Konuşma Dili) uyumlu

Senin planın bizim politikamızla uyumlu değil. - Your plan is not in line with our policy.

Tüm kurallar şirket politikasıyla uyumlu olmalı. - All of the rules must be in line with company policy.

in line with
(Konuşma Dili) bağdaşan
in line with
ile uyarınca
in love
gönül çekmek
in love
başı dumanlı
in love
sevdalı
in order
nizamlı
in order
usule göre
in order
düzenli sıra ile yolunda
İngilizce - İngilizce
internegative; a type of film stock, most commonly used regarding 35mm motion picture negative
Indiana, a state of the United States of America
Indicates a language, script, tone, etc. of a text, speech, etc

His speech was in French, but was simultaneously translated into eight languages.

Immediately after a period of time

They said they would call us in a week.

Indicates a language, script, tone, etc. of writing, speaking, etc

He spoke in French, but his speech was simultaneously translated into eight languages.

Indicating an order or arrangement

My fat rolls around in folds.

Part of; a member of

One in a million.

In fashion; popular

Skirts are in this year.

abbreviation of in aid of

What's that in?.

Located indoors, especially: at home or the office

Is Mr. Smith in?.

By virtue of; by means of

In returning to the vault, I had no very sure purpose in mind; only a vague surmise that this finding of Blackbeard's coffin would somehow lead to the finding of his treasure.

Into

The country reached a high level of prosperity in his first term.

Denoting a state of the subject

John is in a coma.

mah
inne
currently fashionable; "the in thing to do"; "large shoulder pads are in" inside an enclosed space to or toward the inside of; "come in"; "smash in the door
With reference to space or place; as, he lives in Boston; he traveled in Italy; castles in the air
The last nine holes of an 18 hole course
There are three isomeric varieties
to, toward, into; within; inside; at home; in power; in style (Slang); in season (of fruit or vegetables)
Intelligent Network
the present style, what's "in"
Still eligible to play, e.g. able to bat in cricket and baseball
in the turn at the bat); he came in (i
A hypothetical compound, C2H2N4 which may be regarded as benzene with four CH groups replaced by nitrogen atoms; also, any of various derivatives of the same
Surrounded by
A prefix from Eng
in office); in at one ear and out at the other (i
The specific signification of in is situation or place with respect to surrounding, environment, encompassment, etc
It is used with verbs signifying being, resting, or moving within limits, or within circumstances or conditions of any kind conceived of as limiting, confining, or investing, either wholly or in part
in, meaning in, into, on, among; as, inbred, inborn, inroad; incline, inject, intrude
inside an enclosed space
Descriptive of a good shot that lands in the opponent's court
To inclose; to take in; to harvest
See the Note under - ine
prep
(also "back, back nine, back side") the last nine holes (10-18) of an eighteen hole golf course Example: He had 40 going out and 40 coming in for a total score of 80
a rare soft silvery metallic element; occurs in small quantities in sphalerite
{e} into; within; inside; inward
to or toward the inside of; "come in"; "smash in the door"
prep w acc or dat , in, into, on, for
A term for being an active player; one who has not folded
With reference to character, reach, scope, or influence considered as establishing a limitation; as, to be in one's favor
One who is in office; the opposite of out
INTEGER*2 mask array for scalar variables at center of grid cell, the A-grid points The value is 1 for a water cell and 0 for a land or boundary cell Calculated in PREP/ prep F
{i} member of the ruling political party; influential or powerful person; influence, connections
Located indoors, especially: at home or the office and available for conversation
in. is a written abbreviation for inch. The plural can be `in.' or `ins'. 30.4 x 25.4 cm It is 24 ins wide and 16 ins high. India (in Internet addresses). Indiana. The symbol for the element indium. inch. the written abbreviation of Indiana
An inseparable prefix, or particle, meaning not, non-, un- as, inactive, incapable, inapt
The state of a batter/batsman who is currently batting
  Abbreviation for intelligent network
A reëntrant angle; a nook or corner
Intelligent Network - the capability in a public telecom network that allows new services to be developed quickly and introduced on any scale IOS Interoperability Standard The standard used to define open interfaces in cdmaOne and cdma2000 networks IP Internet Protocol - data protocol used in the Internet IS-136 The standard behind TDMA networks Ipv4 Internet Protocol version four - the version of IP most commonly deployed today Ipv6 Internet Protocol version six - which will, among other things, add significantly to the address capacity, security and real-time capability of IP IPSec One of the most widely used IP tunneling security protocols
Moving to the interior of a defined space, such as a building or room
prep (1) with acc , into, on to, towards, against; of time, until; 'in omne tempus', for ever; 'in diem vivere', to live for the moment; of tendency or purpose, for; in adverbial phrases, indicating manner or extent: 'in universum', in general; 'in vicem', 'in vices', in turn (2) with abl , in, on, among; of time, in, at, within; of a person, in relation to, in the case of
A 1-bit field that contains either a 1 for IN or a 0 for OUT in the proposed DiffServ standard A field marked with a 1 for IN indicates that this packet is worthy of a higher level of service within whatever share of router resources (such as buffers and bandwidth) are associated with a particular PHB
In words from the Latin, in- regularly becomes il- before l, ir- before r, and im- before a labial; as, illusion, irruption, imblue, immigrate, impart
holding office; "the in party"
Industrial Nucleonics Multics customer 1977-1991, located in Columbus, OH Produced industrial process controllers and measurement instrumentation such as thickness gauges Used Multics as a software factory for Level 6 minicomputers Later called AcuRay Corporation, then bought by ASEA Brown Boveri
Intelligent Network - A sophisticated network capable of recognizing the profile (authorization, chosen services) of its users or subscribers Carriers offering advanced services will increasingly offer IN services, particularly as the boundary between fixed and mobile networks becomes blurred
With reference to circumstances or conditions; as, he is in difficulties; she stood in a blaze of light
stitutional control: Control of a waste site by an authority or institution designated under the laws of a country This control may be active (monitoring, surveillance, remedial work) or passive (land use control) and may be a factor in the design of a nuclear facility (e g near surface repository)
A sirupy, nontoxic ptomaine, C5H14N2 (chemically pentamethylene diamine), formed in putrefaction of flesh, etc
Not out; within; inside
Convergent Motion Toward a Common Center
Chemical symbol for Indium
In, the preposition, becomes an adverb by omission of its object, leaving it as the representative of an adverbial phrase, the context indicating what the omitted object is; as, he takes in the situation i
is used in GEMIS as the acronym for industry
With reference to movement or tendency toward a certain limit or environment; sometimes equivalent to into; as, to put seed in the ground; to fall in love; to end in death; to put our trust in God
With privilege or possession; used to denote a holding, possession, or seisin; as, in by descent; in by purchase; in of the seisin of her husband
in addition
also; as well; besides
in any case
at any rate, anyhow
in case
In the event; should there be a need

In case of emergency, break glass.

in charge
Having the responsibility of leading or overseeing

He left his daughter in charge of watching her younger sisters.

in charge
Having the power of command or control

This internet browser puts you in charge of your personal settings.

in common
Possessing similar or identical qualities

The closest affinities of the Jubulaceae are with the Lejeuneaceae. The two families share in common: (a) elaters usually 1-spiral, trumpet-shaped and fixed to the capsule valves, distally.

in common
Held in joint possession
in common
Shared with one or more others

My cousin and I have a grandfather and grandmother in common.

in depth
Comprehensive, thorough, detailed

An in depth analysis.

in effect
Operating or functioning; in force; in play

Until the new guidelines come out, the old rules are still in effect.

in effect
For all practical purposes; in practice; virtually; essentially; basically
in fact
actually, in truth

People think tomatoes are vegetables, but, in fact, they are fruits.

in fact
Resulting from the actions of parties
in favor of
for; in support of; approving, supporting

Many people are in favor of capital punishment.

in front of
At or near the front part of (something)

Both parties met in front of the Castle, the torch-bearers numbering nearly one hundred.

in front of
In the presence of, in view of (someone)

Not in front of the children!.

in front of
Located before, ahead of, previous to (someone or something)

Several people are in front of me in line. The woman next in front of me is older, probably in her fifties.

in line
Positioned in a straight line

Please stand in line for the pledge of allegiance.

in line
On a queue; waiting one's turn for something

I'm waiting in line at the bakery.

in line
To assume a position in the future

He's in line to be the next champion.

in line
Suitable or appropriate; keeping with expectations, norms, ideals, or rules

rescues are usually organized by local garden clubs, but before you grab your shovel and head for the door, check with local government agencies to make sure you're in line with regulations. — Garden Superheroes, Garden Gate, Jan/Feb 2006, Issue 67, p.45.

in love
enamored

Isn't it nice to see two people in love?.

in love
(followed by with) enamored (of a person, etc)

Romeo was in love with Juliet.

in love
(followed by with) very fond (of an idea, etc)

I'm not exactly in love with the idea of having to start again from scratch.

in order
Emphasizes that what follows is the purpose of the preceding

She stood in order to see over the crowd. / She stood to see over the crowd.

in order
In sequence

They sang in order, ending with a basso profundo.

in order
Appropriate, worthwhile

Now that we have finally finished, I think a celebration is in order.

in order
Ready, prepared; orderly; tidy

His material is in order for the presentation.

in order
In a sequence

Place the cards in order by color, then by number.

in order
In accordance with the procedural rules governing formal meetings of a deliberative body
in progress
afoot
in spite of
despite
ın
{p} prefixed to words like un, gives an opposit meaning
in addition
on top
in case
by chance that, if
in conclusion
FINALLY, in closing, to conclude, last but not least; to sum up, in short
in due course
In the usual amount of time; at the right time; in the end. "Spring and summer will arrive in due course.", "Sally finished her spelling in due course."
in essence
By nature; essentially

He is in essence a reclusive sort.

in favour of
In defence or support of; on behalf of; on the side of. to be in favour of: to be on the side of, to be disposed to support or advocate
in favour of
in support or to the advantage of
in favour of
to be replaced by
in other words
put differently
in spite of
at heart

He seems to be very angry all the time but at heart is is a very gentle person.

be in
be fashionable, be trendy; be in season, be available
in accordance with
per
in accordance with
as per
in accordance with
in agreement with, in accord with, in conformity with
in accordance with
in agreement with, complying with
in accordance with
A term used to imply that an activity, course of action, or statement complies with a law, regulation, standard, or reference document
in addition
also, on top of that
in addition
by way of addition; furthermore; "he serves additionally as the CEO"
in addition to
besides
in addition to
on top of, extra to
in advance
Beforehand; in front
in advance
situated ahead or going before; "an advance party"; "at that time the most advanced outpost was still east of the Rockies"
in advance
Feature denoting that a payment is due before or at the inception of a payment period
in advance
ahead of time, earlier than expected
in advance
beforehand
in advance
ahead of time; in anticipation; "when you pay ahead (or in advance) you receive a discount"; "We like to plan ahead"; "should have made reservations beforehand"
in any case
in any event, in any situation, anyhow, anyway
in any case
making an additional point; anyway; "I don't want to go to a restaurant; besides, we can't afford it"; "she couldn't shelter behind him all the time and in any case he wasn't always with her"
in any case
used to indicate that a statement explains or supports a previous statement; "Anyhow, he is dead now"; "I think they're asleep; anyhow, they're quiet"; "I don't know what happened to it; anyway, it's gone"; "anyway, there is another factor to consider"; "I don't know how it started; in any case, there was a brief scuffle"; "in any event, the government faced a serious protest"; "but at any rate he got a knighthood for it"
in case
if there happens to be need; "in case of trouble call 911"; "I have money, just in case"
in case
if there happens to be need; "in case of trouble call 911"; "I have money, just in case
in charge
in control; "who is the person in charge?
in charge
in control; "who is the person in charge?"
in charge
in command, responsible over
in common
sharing equally with another or others; "we have several things in common"; "in common with other companies they advertise widely
in common
shared, joint; sharing the same with another person or others; by all
in conclusion
in summary, in short, in brief
in conclusion
the item at the end; "last, I'll discuss family values"
in depth
thorough, exhaustive, complete; fully developed
in depth
having a specified depth; "six feet in depth (or deep)"
in due course
at the appropriate time; "we'll get to this question in due course
in due course
in due time, when the time comes, when the occasion arises
in due course
at the appropriate time; "we'll get to this question in due course"
in effect
in actuality or reality or fact; "she is effectively his wife"; "in effect, they had no choice"
in effect
exerting force or influence; "the law is effective immediately"; "a warranty good for two years"; "the law is already in effect (or in force)"
in essence
with regard to fundamentals although not concerning details; "in principle, we agree"
in essence
essentially
in essence
at bottom or by one's (or its) very nature; "He is basically dishonest"; "the argument was essentially a technical one"; "for all his bluster he is in essence a shy person"
in essence
being the essence or essential element of a thing; "substantial equivalents"; "substantive information"
in fact
in reality or actuality; "in fact, it was a wonder anyone survived"; "painters who are in fact anything but unsophisticated"; "as a matter of fact, he is several inches taller than his father
in fact
de facto
in fact
actually, truthfully, as a matter of fact
in favor of
for, in support of, approving, supporting
in front of
to the right of; under
in front of
prep [on the front side of something (He is standing ~ the house )] di depan
in front of
lobotomy n
in front of
before, located at the front of
in line
one behind another in a line or queue; "they waited in line for the tickets"
in line
the point of the attacking blade is in one of the lines and is threatening valid target
in line
one behind another in a line or queue; "they waited in line for the tickets
in line
point in line
in line
awaiting something; especially something due; "people were in line at the checkout counter"; "she was in line for promotion"
in line
Descriptive of an extended sword arm that threatens the opponent
in line
being next in a line of succession; "he was in line for the presidency"
in love
limerent
in love
fond of, having strong feelings of affection
in love
marked by foolish or unreasoning fondness; "she was crazy about him"; "gaga over the rock group's new album"; "he was infatuated with her"
in order
in a state of proper readiness or preparation or arrangement; "everything is in order for their arrival"
in order
working or functioning properly; all right, satisfactory
in order
neat and tidy
in order
appropriate or even needed in the circumstances; "a change is in order"
in order
marked by system; in good order; "everything is in order"; "his books are always just so"; "things must be exactly so"
in order to
iot
in short
to make a long story short
in situ
situ
in spite of
after
in vivo
vivo
Türkçe - İngilizce
of
cave
haunt
lair
lodge
{f} glory
{f} stepping down
touch down
step down
burrow
{f} landing
come down
{f} descending
descend
land on
hole
of the
{i} earth
{i} couch
den
lair, den, earth; cave
{f} traffic
{f} specialize
{f} engrain
ın
of
ın
s