in

listen to the pronunciation of in
İngilizce - Türkçe
içeri
içinde
içeride
da
(Askeri) Hava Kuvvetleri unsur istihbarat subayı (karargah); pals gürültüsü; eğitici, öğretmen, öğretim görevlisi (Air Force component intelligence officer (staff); impulse noise; instructor)
de
sonra
-ken
(Bilgisayar) konum
(Kanun) meri
sonunda
(Bilgisayar) yer
(Bilgisayar) yeri
durumunda
(Bilgisayar) konumu
evde
içine
iktidarda
(edat) içinde
ile
-in sonunda
moda
ayında
-de(ki)
siz
bir yerin bü- tün köşeleri
mevsimi gelmiş
{e} içine, -e, -a: Put it in your pocket. Cebine koy
{s} elinde
{s} gelmiş olan
{e} içinde, -de, -da: in the box kutuda. in the envelope zarfın içinde
{s} çok moda olan
{s} yerinde
{i} yetkili kişi
{e} içeriye
dahili
gözde
{i} k.dili. torpil, piston
dili istenilen du- ruma erişme vasıtası
(Diş Hekimliği) 1. -in içinde, üzerinde, -e doğru anlamında önek. 2. 'olmayan' anlamında olumsuzluk öneki
{s} iktidardaki
etkili tarafın üyesi
(Tıp) İçinde, içine anlamına önek
Xin içine/içeriye/içeride
sız
{e} olarak
(Tıp) Olumsuzluğu ifade etmek üzere kullanılan önek
{s} iktidarda olan
görev başında
-de
ins and outs bir işin bütün ayrıntılarlı girdisi çıktısı
(zarf) içinde
{s} içeri doğru yönelen
{s} tutulan
in advance
önceden

Siz de ona önceden söyleyebilirsiniz. - You may as well say it to him in advance.

Önceden rezervasyon yapmak zorundasın. - You have to make reservations in advance.

in fact
doğrusu

Doğrusu, seni burada görmek büyük bir sürpriz. - In fact, it's a great surprise to see you here.

in front of
önünde

Evimin önünde bir göl var. - There is a lake in front of my house.

Bahçe, evin önündedir. - The garden is in front of the house.

in charge
sorumlu

Bayan Sato benim sınıfın sorumlusudur. - Miss Sato is in charge of my class.

Bundan ben sorumluyum. - I am in charge of this.

in order
sırayla

Her şeyin sırayla olduğunu bulacağından eminim. - I'm sure you'll find everything is in order.

Temel etiketleri sırayla öğrenelim. - Let's learn the basic tags in order.

in any case
her hâlükârda

Her halükarda seni ilgilendirmez. - In any case, it's no business of yours.

Her halükârda o senin ağabeyin. - In any case, he's your big brother.

in short
kısacası

Kısacası, o şirket için çalışmanı istemiyorum. - In short, I don't want you to work for that company.

Kısacası, ben katılmıyorum. - In short, I disagree.

in time
zamanla

O zamanla başarılı olacak. - He'll succeed in time.

Bolluk zamanlarında kıtlık zamanlarını hatırla. - In times of abundance, remember the times of famine.

in turn
sırayla

Hepinizi sırayla dinleyeceğim. - I'll hear all of you in turn.

Sırayla otobüse binin. - Get on the bus in turn.

in love
aşık

Genç çift çok kısa sürede birbirlerine âşık oldu. - The young couple fell in love with each other very soon.

İlk görüşte ona âşık oldu. - She fell in love with him at first sight.

in charge
görevli
in advance
peşin

Plan peşinen kabul edildi. - The plan has been agreed to in advance.

Onu ona peşinen söylemenizde hiçbir sakınca yok. - You may as well say it to him in advance.

in fact
hatta
in case
takdirde: In case it's necessary, I can work late. Gerektiği takdirde geç vakte kadar çalışabilirim
in spite of
rağmen

Joan zor bir çocukluk geçirmesine rağmen büyük bir aktrist oldu. - Joan became a great actress in spite of having had a difficult childhood.

Dört yaşındaki Amerikalı turist, aslında, Sichuan eyaletinin ünlü mayhoş mutfağına rağmen tamamen baharatlı sığır etinden yapılmamış olduğunu farkettiği için hayal kırıklığına uğradı. - A four-year-old American tourist was disappointed to realize that, in fact, the Sichuan province is not entirely made of spicy beef, in spite of its famously piquant cuisine.

in fact
aslında

Aslında, yerleşik halk radyoaktif ışınlara maruz kalmaktadır. - In fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays.

Ondan çok hoşlanmıyorum, ben aslında ondan nefret ediyorum, - I don't like him much, in fact I hate him.

in fact
gerçekte

Burada bir görsel yanılsama var. Küpe baktığını düşünüyorsun ama gerçekte ekrana bakıyorsun. - Here's an optical illusion: you think you are looking at a cube, but in fact you are looking at the screen.

Gerçekten ondan hoşlanmıyorum, aslında, ondan nefret ediyorum. - I don't really like him, in fact, I hate him.

in case
eğer diye
in question
söz konusu

Tom polise Mary'nin ölmeden önce söz konusu restoranda yemek yediğini söyledi. - Tom told the police that Mary had eaten at the restaurant in question before she died.

Onun başarısı söz konusudur. - His success is in question.

in charge of
sorumlu

O yayınlama için bir dergi hazırlanmasında sorumlu oldu. - He was in charge of preparing a magazine for publication.

Bayan Sato benim sınıfın sorumlusudur. - Miss Sato is in charge of my class.

in order to
-mek amacıyla
in addition
ek olarak

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

İngilizceye ek olarak Almanca eğitimi yapmak istiyorum. - I want to study German in addition to English.

in case
ihtimaline karşı

Onun gelme ihtimaline karşı hazır olsan iyi olur. - You had better be ready in case he comes.

Geç kalma ihtimaline karşın acele et. - Make haste in case you are late.

in favor of
tarafında olarak
in order to
mek amacıyla
in order to
mek için
in short
kısaca

Kısacası, ben katılmıyorum. - In short, I disagree.

Proje, kısaca, bir başarısızlıktı. - The project, in short, was a failure.

in case
(Fiili Deyim ) -dığı takdirde
in fact
(deyim,Kanun) hakikaten
in any case
herhalde
in fact
adeta
in order
sıralı
in contrast
tersine
in time
zamanında

Zamanında gelemediği ortaya çıktı. - It fell out that he could not come in time.

Bir trafik sıkışıklığı yakalanmazsak, sanırım zamanında orada olacağız. - I think we'll get there in time if we don't get caught in a traffic jam.

be in
moda olmak
be in
yer almak

Ben bu işin içinde yer almak istemiyorum. - I don't want to be involved in this affair.

in accordance with
(Askeri) e uygun olarak
in accordance with
gereğince
in accordance with
-e göre
in addition to
ek olarak

İngilizceye ek olarak Fransızca eğitimi de alıyorum. - I study French in addition to English.

Bitki yaşamı için, suya ek olarak güneş ışığı kesinlikle gereklidir. - In addition to water, sunshine is absolutely necessary for plant life.

in advance
peşin olarak

O peşin olarak ödünç para aldı. - He borrowed the money in advance.

Peşin olarak ödemek zorundayız. - We have to pay in advance.

in any case
her halukarda

Her halukârda endişelenmene gerek yok. - In any case, you don't need to worry.

Her halukârda ebeveynlerine itaat etsen iyi olur. - In any case you had better obey your parents.

in case
takdirde

Gelemediği takdirde, onun yerini almak zorunda kalacaksınız. - You'll have to take his place in case he can't come.

Yangın olduğu takdirde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

in case
ise
in case of
halinde

Zorluk olması halinde, sorabilirsin. - In case of whatever difficulty, you may ask.

Yangın halinde, merdivenleri kullan. - In case of a fire, use the stairs.

in case of
olması halinde

Yangın olması halinde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

Zorluk olması halinde, sorabilirsin. - In case of whatever difficulty, you may ask.

in case of
durumunda

Yangın durumunda, bu düğmeye basın. - In case of fire, press this button.

Yangın durumunda, 119'u çevir. - In case of fire, dial 119.

in charge
sorumlu olmak
in due course
(deyim) zaman içinde
in fact
gerçekten

Aslında dilin kökeni hakkında birçok teori vardır, ama hiç kimse gerçekten bilmiyor. - There are lots of theories about the origins of language, but, in fact, no one really knows.

Çocukken, Mary özellikle palyaçolar ve maymunlardan nefret ediyordu. Bu güne gelince, gerçekten, bu ,bir parça bile değişmedi. - As a child, Mary particularly hated clowns and apes. To this day, in fact, that has not changed one bit.

in front of
karşısında

Öğretmen ödevimi sınıfın karşısında okumamı istedi. - The teacher asked me to read my paper in front of the class.

Her zaman TV'nin karşısındasın. - You're always in front of the TV.

in front of
in önünde
in front of
önü

Evimin önünde bir göl var. - There is a lake in front of my house.

Araba, binanın önüne park edildi. - The car is parked in front of the building.

in line with
ile aynı doğrultuda
in line with
(Hukuk) uyumlu olarak
in love
aşık olmuş

Tom ona umutsuzca âşık olmuştu. - Tom had fallen desperately in love with her.

Tüm kızlar Tom'a âşık olmuş gibi görünüyor. - All the girls seem to have fallen in love with Tom.

in order to
olması için
in particular
bilhassa
in particular
özellikle

Ben özellikle bu konuyu vurgulamak istiyorum. - I want to emphasize this point in particular.

Ben özellikle bir yere gitmek istemiyorum. - I don't want to go anywhere in particular.

in question
mevzubahis
in time
bir süre sonra
in time
sırası gelince
ins
(Bilgisayar) ekle

Haşereler eklem bacaklıdır. - Insects are arthropods.

Dosyalarımıza giriş için FTP'nin nasıl kullanılacağına dair bilgileri ekledim. - I have attached instructions on how to use FTP to access our files.

in any case
buna karşın
in case
diye

Yağmur yağmaya başlar diye yanına bir şemsiye al. - Take an umbrella with you in case it begins to rain.

Yangın olursa diye el altında her zaman bir kova su bulundur. - Always keep a bucket of water handy, in case of fire.

in depth
tam olarak
in favor of
lehinde

Anne ve babası gezisinin lehinde idi. - His parents were in favor of his trip.

O, herkes için eşitliğin lehindeydi. - He was in favor of equality for all.

be in
(Spor) gol olmak
be in
evde/ofiste bulunmak
in accordance with
uyularak
in accordance with
(Kanun) münhasır olarak
in accordance with
-ile uyumlu
in accordance with
e oranla
in accordance with
nın gereğince
in accordance with
e göre
in accordance with
uyumlu
in addition
yanında
in addition
bundan başka
in addition
yanı sıra

İyi bir doktor olmasının yanı sıra, o çok ünlü bir roman yazarıydı. - In addition to being a doctor, he was a very famous novelist.

İngilizcenin yanı sıra, Almanca da konuşur. - In addition to English, he speaks German.

in addition
fazladan
in addition
ayrıca

O yakışıklıdır. Ayrıca sporda iyidir. - He is handsome. In addition, he is good at sport.

Ayrıca yaşlıların birbiriyle kaynaşabilmeleri ve Amerikan yaşamında aktif katılımcılar olarak kalabilmeleri için çok sayıda gruplar kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

in addition
bir de

Düzenli testler almaya ek olarak, bizim uzun bir deneme teslim etmemiz gerekiyor. - In addition to taking the regular tests, we have to hand in a long essay.

in addition to
yanında
in addition to
fazla olarak
in addition to
buna ek olarak
in addition to
-e ilaveten
in addition to
ekstradan
in addition to
ilave olarak

Beni kiralamasına ilave olarak, bana biraz öğüt verdi. - In addition to hiring me, he gave me a piece of advice.

in addition to
bir de

Düzenli testler almaya ek olarak, bizim uzun bir deneme teslim etmemiz gerekiyor. - In addition to taking the regular tests, we have to hand in a long essay.

in advance
(Konuşma Dili,Ticaret) avans olarak
in advance
ileride peşin olarak
in advance
ileride
in advance
peşin ödeme

Kiranı peşin ödemelisin. - Pay your rent in advance.

Peşin ödemek zorundasın. - You have to pay in advance.

in any case
(Konuşma Dili) her surette
in any case
illa
in any case
her türlü
in any case
her ne koşulda
in any case
ille
in case
şayet
in case
-sı halinde
in case
-sı durumunda
in case
durumunda

Yangın durumunda bu camı kır. - Break this glass in case of fire.

Yangın durumunda, bu düğmeye basın. - In case of fire, press this button.

in case of
vukuu halinde
in case of
(Konuşma Dili) koşulunda
in case of
takdirde

Yangın olduğu takdirde bu butona bas! - Push this button in case of fire!

in charge
görevde

Tom hâlâ resmî olarak görevde. - Tom is still officially in charge.

Bu görevden ben sorumluyum. - I'm in charge of this mission.

in charge
vazifede
in charge
vazifeli
in charge
iş başında
in charge
bakmak
in charge
idare etmekte
in charge of
(deyim) gözetimi altında
in charge of
(deyim) sorumluluğunda
in charge of
yetkisiyle
in charge of
sorumlu olmak
in common
(deyim) ortak nokta

Birçok ortak noktaları var. - They have a lot in common.

Çok fazla ortak noktamız var. - We have so much in common.

in common
aleni olarak
in common
ortak

Onlar, ikiz olmalarına rağmen, çok sayıda ortak ilgileri yok. - Though they're twins, they don't have many interests in common.

Tom ve benim ortak yanımız yok. - Tom and I have nothing in common.

in common
ortaklaşa
in conclusion
en nihayet
in conclusion
velhasıl
in conclusion
sonuçta
in conclusion
sonuçta sonuç olarak
in conclusion
son olarak
in depth
bütünüyle
in depth
detaylı olarak
in depth
ayrıntılarıyla
in depth
inceden inceye
in depth
derinliğine
in depth
detaylıca
in depth
derinlemesine
in depth
en ince detayına kadar
in due course
vakti gelince
in due course
zamanla
in effect
doğrusu
in effect
gerçi
in effect
filhakika
in effect
aslında

Aslında, balın yaratıcıları çiçeklerdir. - In effect, flowers are the creators of honey.

in effect
geçerli

Sokağa çıkma yasağı, sabah 6.00'ya kadar geçerlidir. - The curfew is in effect until 6:00 in the morning.

in effect
gerçekten
in essence
esas itibariyle

Bu, esas itibariyle, bilimin sırrıdır. - This, in essence, is the secret of science.

in essence
özü itibariyle
in fact
aslına bakılırsa
in fact
aslına bakarsak
in fact
oysa
in favour of
lehinde
in favour of
taraftar olmak
in favour of
lehine

Onlar Bay Jones lehine oy vereceklerine ikna oldular. - He is convinced that they will vote in favour of Mr Jones.

in for
(Konuşma Dili) olmak üzere
in for
(Konuşma Dili) gününü görmek
in for
(Konuşma Dili) kaçınılmaz olmak
in for
(Konuşma Dili) acısını çekmek
in front of
önüne

Araba, binanın önüne park edildi. - The car is parked in front of the building.

Tom Mary'nin önüne koyduğu şeyi yer. - Tom eats anything Mary puts in front of him.

in line
aynı eksenli
in line
bir hizada
in line
çizgisinde
in line with
(Konuşma Dili) bağdaşan
in line with
(Konuşma Dili) uyumlu

Tüm kurallar şirket politikasıyla uyumlu olmalı. - All of the rules must be in line with company policy.

Senin planın bizim politikamızla uyumlu değil. - Your plan is not in line with our policy.

in line with
ile uyarınca
in love
gönül çekmek
in love
başı dumanlı
in love
sevdalı
in order
yolunda

Burada her şey yolunda. - Everything's in order here.

O gelinceye kadar her şey yolundaydı. - Everything was in order until he came.

in order
nizamlı
in order
usule göre
İngilizce - İngilizce
internegative; a type of film stock, most commonly used regarding 35mm motion picture negative
Indiana, a state of the United States of America
Indicating an order or arrangement

My fat rolls around in folds.

Indicates a language, script, tone, etc. of writing, speaking, etc

He spoke in French, but his speech was simultaneously translated into eight languages.

In fashion; popular

Skirts are in this year.

Located indoors, especially: at home or the office

Is Mr. Smith in?.

Part of; a member of

One in a million.

Indicates a language, script, tone, etc. of a text, speech, etc

His speech was in French, but was simultaneously translated into eight languages.

Into

The country reached a high level of prosperity in his first term.

Denoting a state of the subject

John is in a coma.

By virtue of; by means of

In returning to the vault, I had no very sure purpose in mind; only a vague surmise that this finding of Blackbeard's coffin would somehow lead to the finding of his treasure.

abbreviation of in aid of

What's that in?.

Immediately after a period of time

They said they would call us in a week.

mah
inne
Industrial Nucleonics Multics customer 1977-1991, located in Columbus, OH Produced industrial process controllers and measurement instrumentation such as thickness gauges Used Multics as a software factory for Level 6 minicomputers Later called AcuRay Corporation, then bought by ASEA Brown Boveri
holding office; "the in party"
See the Note under - ine
To inclose; to take in; to harvest
Descriptive of a good shot that lands in the opponent's court
in, meaning in, into, on, among; as, inbred, inborn, inroad; incline, inject, intrude
It is used with verbs signifying being, resting, or moving within limits, or within circumstances or conditions of any kind conceived of as limiting, confining, or investing, either wholly or in part
Surrounded by
A hypothetical compound, C2H2N4 which may be regarded as benzene with four CH groups replaced by nitrogen atoms; also, any of various derivatives of the same
in the turn at the bat); he came in (i
the present style, what's "in"
The last nine holes of an 18 hole course
prep
(also "back, back nine, back side") the last nine holes (10-18) of an eighteen hole golf course Example: He had 40 going out and 40 coming in for a total score of 80
In words from the Latin, in- regularly becomes il- before l, ir- before r, and im- before a labial; as, illusion, irruption, imblue, immigrate, impart
A 1-bit field that contains either a 1 for IN or a 0 for OUT in the proposed DiffServ standard A field marked with a 1 for IN indicates that this packet is worthy of a higher level of service within whatever share of router resources (such as buffers and bandwidth) are associated with a particular PHB
Moving to the interior of a defined space, such as a building or room
Intelligent Network - the capability in a public telecom network that allows new services to be developed quickly and introduced on any scale IOS Interoperability Standard The standard used to define open interfaces in cdmaOne and cdma2000 networks IP Internet Protocol - data protocol used in the Internet IS-136 The standard behind TDMA networks Ipv4 Internet Protocol version four - the version of IP most commonly deployed today Ipv6 Internet Protocol version six - which will, among other things, add significantly to the address capacity, security and real-time capability of IP IPSec One of the most widely used IP tunneling security protocols
in. is a written abbreviation for inch. The plural can be `in.' or `ins'. 30.4 x 25.4 cm It is 24 ins wide and 16 ins high. India (in Internet addresses). Indiana. The symbol for the element indium. inch. the written abbreviation of Indiana
{e} into; within; inside; inward
{i} member of the ruling political party; influential or powerful person; influence, connections
INTEGER*2 mask array for scalar variables at center of grid cell, the A-grid points The value is 1 for a water cell and 0 for a land or boundary cell Calculated in PREP/ prep F
One who is in office; the opposite of out
With reference to character, reach, scope, or influence considered as establishing a limitation; as, to be in one's favor
A term for being an active player; one who has not folded
prep w acc or dat , in, into, on, for
a rare soft silvery metallic element; occurs in small quantities in sphalerite
in, also from Lat
to or toward the inside of; "come in"; "smash in the door"
Located indoors, especially: at home or the office and available for conversation
The state of a batter/batsman who is currently batting
  Abbreviation for intelligent network
A reëntrant angle; a nook or corner
An inseparable prefix, or particle, meaning not, non-, un- as, inactive, incapable, inapt
A prefix from Eng
There are three isomeric varieties
to, toward, into; within; inside; at home; in power; in style (Slang); in season (of fruit or vegetables)
Intelligent Network
Still eligible to play, e.g. able to bat in cricket and baseball
With reference to space or place; as, he lives in Boston; he traveled in Italy; castles in the air
in office); in at one ear and out at the other (i
The specific signification of in is situation or place with respect to surrounding, environment, encompassment, etc
inside an enclosed space
Intelligent Network - A sophisticated network capable of recognizing the profile (authorization, chosen services) of its users or subscribers Carriers offering advanced services will increasingly offer IN services, particularly as the boundary between fixed and mobile networks becomes blurred
pharmaceutical abbreviation, intranasal
Intelligent Network, A capability with well developed network infrastructure in a telecom network environment allowing new services such as free phones or televoting to be developed quickly and introduced on any scale, from a local trial to network-wide
A sirupy, nontoxic ptomaine, C5H14N2 (chemically pentamethylene diamine), formed in putrefaction of flesh, etc
Not out; within; inside
With privilege or possession; used to denote a holding, possession, or seisin; as, in by descent; in by purchase; in of the seisin of her husband
Pertaining to (that particular thing)
a unit of length equal to one twelfth of a foot
(aka: "back", "back nine", "back side") the last nine holes (10-18) of an eighteen hole golf course Example: "He had 43 going out and 40 coming in for a total score of 83 "
currently fashionable; "the in thing to do"; "large shoulder pads are in" inside an enclosed space to or toward the inside of; "come in"; "smash in the door
prep (1) with acc , into, on to, towards, against; of time, until; 'in omne tempus', for ever; 'in diem vivere', to live for the moment; of tendency or purpose, for; in adverbial phrases, indicating manner or extent: 'in universum', in general; 'in vicem', 'in vices', in turn (2) with abl , in, on, among; of time, in, at, within; of a person, in relation to, in the case of
After a period of time
in addition
also; as well; besides
in any case
at any rate, anyhow
in case
In the event; should there be a need

In case of emergency, break glass.

in charge
Having the responsibility of leading or overseeing

He left his daughter in charge of watching her younger sisters.

in charge
Having the power of command or control

This internet browser puts you in charge of your personal settings.

in common
Held in joint possession
in common
Possessing similar or identical qualities

The closest affinities of the Jubulaceae are with the Lejeuneaceae. The two families share in common: (a) elaters usually 1-spiral, trumpet-shaped and fixed to the capsule valves, distally.

in common
Shared with one or more others

My cousin and I have a grandfather and grandmother in common.

in depth
Comprehensive, thorough, detailed

An in depth analysis.

in effect
Operating or functioning; in force; in play

Until the new guidelines come out, the old rules are still in effect.

in effect
For all practical purposes; in practice; virtually; essentially; basically
in fact
actually, in truth

People think tomatoes are vegetables, but, in fact, they are fruits.

in fact
Resulting from the actions of parties
in favor of
for; in support of; approving, supporting

Many people are in favor of capital punishment.

in front of
At or near the front part of (something)

Both parties met in front of the Castle, the torch-bearers numbering nearly one hundred.

in front of
In the presence of, in view of (someone)

Not in front of the children!.

in front of
Located before, ahead of, previous to (someone or something)

Several people are in front of me in line. The woman next in front of me is older, probably in her fifties.

in line
Positioned in a straight line

Please stand in line for the pledge of allegiance.

in line
On a queue; waiting one's turn for something

I'm waiting in line at the bakery.

in line
To assume a position in the future

He's in line to be the next champion.

in line
Suitable or appropriate; keeping with expectations, norms, ideals, or rules

rescues are usually organized by local garden clubs, but before you grab your shovel and head for the door, check with local government agencies to make sure you're in line with regulations. — Garden Superheroes, Garden Gate, Jan/Feb 2006, Issue 67, p.45.

in love
(followed by with) enamored (of a person, etc)

Romeo was in love with Juliet.

in love
(followed by with) very fond (of an idea, etc)

I'm not exactly in love with the idea of having to start again from scratch.

in love
enamored

Isn't it nice to see two people in love?.

in order
In accordance with the procedural rules governing formal meetings of a deliberative body
in order
In a sequence

Place the cards in order by color, then by number.

in order
Ready, prepared; orderly; tidy

His material is in order for the presentation.

in order
Appropriate, worthwhile

Now that we have finally finished, I think a celebration is in order.

in order
In sequence

They sang in order, ending with a basso profundo.

in order
Emphasizes that what follows is the purpose of the preceding

She stood in order to see over the crowd. / She stood to see over the crowd.

in progress
afoot
in spite of
despite
ın
{p} prefixed to words like un, gives an opposit meaning
in addition
on top
in case
by chance that, if
in conclusion
FINALLY, in closing, to conclude, last but not least; to sum up, in short
in due course
In the usual amount of time; at the right time; in the end. "Spring and summer will arrive in due course.", "Sally finished her spelling in due course."
in essence
By nature; essentially

He is in essence a reclusive sort.

in favour of
In defence or support of; on behalf of; on the side of. to be in favour of: to be on the side of, to be disposed to support or advocate
in favour of
in support or to the advantage of
in favour of
to be replaced by
in other words
put differently
in spite of
at heart

He seems to be very angry all the time but at heart is is a very gentle person.

be in
be fashionable, be trendy; be in season, be available
in accordance with
in agreement with, in accord with, in conformity with
in accordance with
in agreement with, complying with
in accordance with
A term used to imply that an activity, course of action, or statement complies with a law, regulation, standard, or reference document
in accordance with
per
in accordance with
as per
in addition
also, on top of that
in addition
by way of addition; furthermore; "he serves additionally as the CEO"
in addition to
on top of, extra to
in addition to
besides
in advance
Beforehand; in front
in advance
situated ahead or going before; "an advance party"; "at that time the most advanced outpost was still east of the Rockies"
in advance
Feature denoting that a payment is due before or at the inception of a payment period
in advance
ahead of time, earlier than expected
in advance
ahead of time; in anticipation; "when you pay ahead (or in advance) you receive a discount"; "We like to plan ahead"; "should have made reservations beforehand"
in advance
beforehand
in any case
used to indicate that a statement explains or supports a previous statement; "Anyhow, he is dead now"; "I think they're asleep; anyhow, they're quiet"; "I don't know what happened to it; anyway, it's gone"; "anyway, there is another factor to consider"; "I don't know how it started; in any case, there was a brief scuffle"; "in any event, the government faced a serious protest"; "but at any rate he got a knighthood for it"
in any case
making an additional point; anyway; "I don't want to go to a restaurant; besides, we can't afford it"; "she couldn't shelter behind him all the time and in any case he wasn't always with her"
in any case
in any event, in any situation, anyhow, anyway
in case
if there happens to be need; "in case of trouble call 911"; "I have money, just in case"
in case
if there happens to be need; "in case of trouble call 911"; "I have money, just in case
in charge
in control; "who is the person in charge?
in charge
in control; "who is the person in charge?"
in charge
in command, responsible over
in common
shared, joint; sharing the same with another person or others; by all
in common
sharing equally with another or others; "we have several things in common"; "in common with other companies they advertise widely
in conclusion
the item at the end; "last, I'll discuss family values"
in conclusion
in summary, in short, in brief
in depth
having a specified depth; "six feet in depth (or deep)"
in depth
thorough, exhaustive, complete; fully developed
in due course
at the appropriate time; "we'll get to this question in due course
in due course
in due time, when the time comes, when the occasion arises
in due course
at the appropriate time; "we'll get to this question in due course"
in effect
exerting force or influence; "the law is effective immediately"; "a warranty good for two years"; "the law is already in effect (or in force)"
in effect
in actuality or reality or fact; "she is effectively his wife"; "in effect, they had no choice"
in essence
being the essence or essential element of a thing; "substantial equivalents"; "substantive information"
in essence
at bottom or by one's (or its) very nature; "He is basically dishonest"; "the argument was essentially a technical one"; "for all his bluster he is in essence a shy person"
in essence
essentially
in essence
with regard to fundamentals although not concerning details; "in principle, we agree"
in fact
in reality or actuality; "in fact, it was a wonder anyone survived"; "painters who are in fact anything but unsophisticated"; "as a matter of fact, he is several inches taller than his father
in fact
actually, truthfully, as a matter of fact
in fact
de facto
in favor of
for, in support of, approving, supporting
in front of
to the right of; under
in front of
prep [on the front side of something (He is standing ~ the house )] di depan
in front of
lobotomy n
in front of
before, located at the front of
in line
one behind another in a line or queue; "they waited in line for the tickets"
in line
awaiting something; especially something due; "people were in line at the checkout counter"; "she was in line for promotion"
in line
being next in a line of succession; "he was in line for the presidency"
in line
the point of the attacking blade is in one of the lines and is threatening valid target
in line
point in line
in line
one behind another in a line or queue; "they waited in line for the tickets
in line
Descriptive of an extended sword arm that threatens the opponent
in love
marked by foolish or unreasoning fondness; "she was crazy about him"; "gaga over the rock group's new album"; "he was infatuated with her"
in love
fond of, having strong feelings of affection
in love
limerent
in order
working or functioning properly; all right, satisfactory
in order
in a state of proper readiness or preparation or arrangement; "everything is in order for their arrival"
in order
appropriate or even needed in the circumstances; "a change is in order"
in order
marked by system; in good order; "everything is in order"; "his books are always just so"; "things must be exactly so"
in order
neat and tidy
in order to
iot
in short
to make a long story short
in situ
situ
in spite of
after
in vivo
vivo
Türkçe - İngilizce