in favor of

listen to the pronunciation of in favor of
İngilizce - Türkçe
tarafında olarak
lehinde

O, herkes için eşitliğin lehindeydi. - He was in favor of equality for all.

Ben önerinini lehindeyim. - I am in favor of your proposal.

lehine

2020 yılında, tüm kamu kurumlarında Almanca kullanımı nüfusun bir kısmında kitlesel protestolara rağmen, İngilizce lehine kaldırılmıştır. - In 2020, the use of German in all public institutions was abolished in favor of English, despite massive protests on the part of the population.

Konuşma onların sosyal hareketinin lehineydi. - The address was in favor of their social movement.

emrine
-in lehinde, -in lehine, -den yana, -in taraftarı
pro
yerinde

Cinsel taciz iş yerinde ciddi bir sorun olabilir. - Sexual harassment can be a serious problem in the workplace.

Burada iş yerinde küçük bir sorunum var. - I have a little problem here at work.

pro
için

Yönetici ve moderatörler en iyi dil aracı Tatoeba Project için çalışıyorlar. - Administrator and moderators are working for the best language tool, Tatoeba Project.

Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır. - Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout.

pro
yerine geçen

Profesör Rosa'nın yerine geçen öğretmen Arjantinlidir. - The teacher who substituted for professor Rosa is from Argentina.

in favour of
lehine

Onlar Bay Jones lehine oy vereceklerine ikna oldular. - He is convinced that they will vote in favour of Mr Jones.

in favour of
taraftar olmak
in favour of
lehinde
pro
taraflar
in favour of
yanında
pro
lehinde

Önerinin lehinde mi yoksa aleyhinde misin? - Are you for or against the proposal?

Tom teklifin lehinde oy verdi. - Tom voted in favor of the proposal.

pro
orospu
pro
destekleyen fikir
pro
yandaş
be in favor of
lehine olmak
in favor
lehle
pro
önek ... taraftarı, ... yanlısı, -in tarafını tutan: He´s pro-French. 1. O, Fransızların tarafını tutuyor. 2. O, Fransızcadan yanadır
pro
dili profesyonel atlet
pro
fahişe

Sanırım fahişeler mağdurlar ve sorunlu kızlardır. - I think prostitutes are victims and troubled girls.

Brush'ın annesinin bir fahişe olduğunu duydum. - I heard that Brush's mother is a prostitute.

pro
lehte olanlar
pro
taraftarı
pro
yanlısı

Nagasaki yanlısı bir futbol takımı kuralım. - Let's put together a pro-soccer team for Nagasaki!

pro
yanında

O, eğitimin yanında temel sorundur. - That is the principle problem next to education.

Bu ürünü küvet, lavabo, duş, yüzme havuzu ya da su ve rutubetin olduğu başka herhangi bir yerin yanında kullanmayınız. - Do not use this product near a bathtub, sink, shower, swimming pool, or anywhere else where water or moisture are present.

pro
lehte oy/profesyonel
İngilizce - İngilizce
for; in support of; approving, supporting

Many people are in favor of capital punishment.

pro
for, in support of, approving, supporting
in favour of
In defence or support of; on behalf of; on the side of. to be in favour of: to be on the side of, to be disposed to support or advocate
in favour of
in support or to the advantage of
in favour of
to be replaced by
in favor of

  Heceleme

  in fa·vor of

  Türkçe nasıl söylenir

  în feyvır ıv

  Telaffuz

  /ən ˈfāvər əv/ /ɪn ˈfeɪvɜr əv/

  Etimoloji

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Videolar

  ... have better opportunities. But I'm not in favor of rounding up people ...
  ... ROMNEY: Yeah, I'm not in favor of new pieces of legislation on ' on guns and taking guns ...

  Günün kelimesi

  doodad