gerçekte

listen to the pronunciation of gerçekte
Türkçe - İngilizce
actually

Tom has actually never been to Boston. - Tom gerçekten asla Boston'da bulunmadı.

Tom found that he actually liked working for Mary. - Tom Mary için çalışmayı gerçekten sevdiğini anladı.

in fact

As a child, Mary particularly hated clowns and apes. To this day, in fact, that has not changed one bit. - Çocukken, Mary özellikle palyaçolar ve maymunlardan nefret ediyordu. Bu güne gelince, gerçekten, bu ,bir parça bile değişmedi.

There are lots of theories about the origins of language, but, in fact, no one really knows. - Aslında dilin kökeni hakkında birçok teori vardır, ama hiç kimse gerçekten bilmiyor.

substantially
verily
in sooth
in practice
practically

Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice. - Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır.

in point of fact
in very deed
virtually

It would be virtually impossible to convince Tom to come along with us. - Tom'u bizimle gelmesi için ikna etmek gerçekte imkansız olurdu.

in reality, essentially, in actual fact
in effect
in sober fact
in sooth to say
in reality

In reality, the explanation is a bit more complicated than this, but you get the gist. - Açıklama gerçekte bundan biraz daha karmaşık, ama sen özü anladın.

Absolute privacy on Facebook is an illusion. It doesn't exist in reality. - Facebook'ta mutlak gizlilik bir yanılsamadır. Gerçekte yoktur.

admittedly
indeed

Life is indeed a good thing. - Hayat gerçekten de iyi bir şeydir.

He is very clever indeed. - O gerçekten çok zeki.

in the fact
(Konuşma Dili) in the flesh
as such
properly speaking
strictly speaking
as it is

It really doesn't matter to me where the water flows, as long as it is not in my wine. - Benim şarabımın içinde olmadığı sürece suyun nereye aktığı benim için gerçekten önemli değil.

As it is now, many schoolchildren own a dictionary but don't really know what to do with it. - Şimdi olduğu gibi birçok okul çocuğu bir sözlüğe sahiptir ama onunla ne yapacaklarını gerçekten bilmiyorlar.

essentially
veritably
sooth
gerçek
actual

Tom found that he actually liked working for Mary. - Tom Mary için çalışmayı gerçekten sevdiğini anladı.

Was the money actually paid? - Para gerçekten ödenildi mi?

gerçek
{s} real

I really look forward to your visit in the near future. - Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum.

She's really smart, isn't she? - O gerçekten akıllı, değil mi?

gerçek
truth

At last, the truth became known to us. - Sonunda gerçek bizim tarafımızdan öğrenildi.

Scientific truth is a creation of the human mind. - Bilimsel gerçek insan aklının bir yaratılışıdır.

gerçek
genuine

The document is neither genuine nor forged. - Belge ne gerçek ne de sahte.

I believe it is a genuine Picasso. - Onun gerçek bir Picasso olduğuna inanıyorum.

gerçek
{s} authentic

I doubt the authenticity of the document. - Belgenin gerçekliğinden şüpheliyim.

gerçek
{s} true

His story sounds true. - Onun hikayesi gerçek görünüyor.

The rumor can't be true. - Söylenti gerçek olamaz.

gerçekte bir felâket olan zafer
Pyrrhic victory
gerçekte değil kafada olan
platonic
gerçekte olmayan
unsubstantial
gerçekte olmayan şey
unreality
gerçekte var olan şeyler
reality
gerçek
{s} virtual

Have you ever tried using a virtual reality headset? - Sanal gerçeklik kulaklığı kullanmayı hiç denedin mi?

Have you ever experienced virtual reality? - Sanal gerçekliği hiç deneyimledin mi?

gerçek
{s} factual

The factual world is often weirder than the fictional world. - Gerçek dünya genellikle kurgusal dünyadan daha tuhaftır.

As a consequence of its fun factor, Tatoeba contains random bits of factual information. - Eğlenceli faktörün bir sonucu olarak, Tatoeba rastgele gerçek bilgi bitleri içeriyor.

gerçek
{i} Right

I don't think we can really say that one is right and the other is wrong. - Birinin haklı diğerinin hatalı olduğunu gerçekten söyleyebileceğimizi sanmıyorum.

These items must be returned to their rightful owner. - Bu eşyalar gerçek sahibine iade edilmelidir.

gerçek
{s} substantial

Using cash makes you think money is truly substantial. - Nakit kullanmak sana paranın gerçekten önemli olduğunu düşündürür.

gerçek
fact

These are the facts. Think hard about them! - Bunlar gerçeklerdir. Onlar hakkında sıkı düşünün!

This fact must not be forgotten. - Bu gerçek unutulmamalı.

gerçek
the real mccoy
gerçek
leal
gerçek
disillusioned
gerçek
(Ticaret) tangibles
gerçek
objective

Tom believes the philosophy of Ayn Rand is truly objective. - Tom, Ayn Rand felsefesinin gerçekten tarafsız olduğuna inanmaktadır.

gerçek
echt
gerçek
genuineness
gerçek
candid

Even though the media reports that she is a potential presidential candidate, does anyone really think that she is a potential president? - Medya onun potansiyel bir başkan adayı olduğunu bildirmesine rağmen, herhangi biri gerçekten onun potansiyel bir başkan olduğunu düşünüyor mu?

gerçek
substantive
gerçek
very

Every sentence that starts with I'm not racist, but is likely to be very racist indeed. - Ben ırkçı değilim, ama ile başlayan her cümlenin gerçekten çok ırkçı olması muhtemeldir.

Tom isn't very good at concealing the way he really feels. - Tom gerçekten hissettiği şekli gizlemede çok iyi değildir.

gerçek
substance
gerçek
gospel

What he says is gospel. - Onun söylediği şey gerçek.

gerçek
low-down
gerçek
honest-to-god
gerçek
sure enough
gerçek
lowdown
gerçek
honest-to-goodness
gerçek
effective

That was really effective. - O gerçekten etkiliydi.

Preventive measures are much more effective than the actual treatment. - Önleyici tedbirler gerçek tedaviden çok daha etkilidir.

gerçek
full-fledged
gerçek
(Argo) fair dinkum
gerçek
(Ticaret) effective tax rate
gerçek
essential
gerçek
(Politika, Siyaset) achievable
gerçek
outright
gerçek
pukka
gerçek
dyed-in-the-wool
gerçek
as large as life
gerçek
pucka
gerçek
regular

Esperanto is a truly regular and easy language. - Esperanto gerçekten düzenli ve kolay bir dildir.

gerçek
intrinsic
gerçek
issue of fact
gerçek
veritable
gerçek
positive

I felt really positive. - Gerçekten olumlu hissettim.

gerçek
proper

A proper gentleman brings his lady red roses. - Gerçek bir beyefendi kadınına kırmızı güller getirir.

The facts weren't properly understood. - Gerçekler tam olarak anlaşılmadı.

gerçek
heartfelt
gerçek
sterling
esas olarak, gerçekte, aslında
mainly, in fact, actually
gerçek
{s} earnest
gerçek
the real

You should face the reality. - Gerçekle yüzleşmelisin.

The portrait looks exactly like the real thing. - Portre tam olarak gerçek şey gibi görünüyor.

gerçek
the true

I hide the true amount from her. - Gerçek miktarı ondan saklarım.

Few people know the true meaning. - Gerçek anlamı birkaç kişi biliyor.

gerçek
bona fide
gerçek
simonpure
gerçek
{s} original
gerçek
straightout
gerçek
dinkum
gerçek
actualities
gerçek
earnest(1)
gerçek
for real

Is this all for real? - Bunun hepsi gerçek mi?

If you keep on complaining, I will get mad for real. - Şikayet etmeye devam edersen, gerçekten delireceğim.

gerçek
honest to goodness
gerçek
{s} veracious
gerçek
{s} exact

I know exactly what you mean. Parents can be really annoying. - Ne demek istediğini tam olarak biliyorum. Anne ve babalar gerçekten sinir bozucu olabiliyorlar.

I think I'm starting to understand exactly what real love is. - Sanırım gerçek aşkın ne olduğunu tam olarak anlamaya başlıyorum.

gerçek
verity
gerçek
truthful

To be truthful, this matter doesn't concern her at all. - Gerçekçi olmak gerekirse, bu konu onu hiç ilgilendirmez.

You will answer truthfully, won't you? - Gerçekten cevap vereceksin, değil mi?

gerçek
troth
gerçek
literal

He explains the literal meaning of the sentence. - O, cümlenin gerçek anlamını açıklıyor.

She explained the literal meaning of the sentence. - O, cümlenin gerçek anlamını açıkladı.

gerçek
sincere

Tom seemed really sincere. - Tom gerçekten samimi görünüyordu.

I sincerely, truly believe that. - İçtenlikle, gerçekten ona inanıyorum.

gerçek
(Hukuk) genuine, actual
gerçek
straight-out
gerçek
sooth
gerçek
reality, truth
gerçek
real; genuine, true, authentic; factual; actual; reality; truth; fact; actuality
gerçek
{s} rightful

These items must be returned to their rightful owner. - Bu eşyalar gerçek sahibine iade edilmelidir.

gerçek
genunine
gerçek
veracity
gerçek
actuality
gerçek
{i} reality

She looks young, but in reality she's over 40. - O genç görünüyor, ama gerçekte o, 40 yaşın üzerinde.

Can't you divorce fantasy from reality? - Hayali gerçekten ayıramıyor musun?

gerçek
{s} unfeigned
gerçek
really, in truth
gerçek
real, true, genuine, authentic
gerçek
honest to god
gerçek
veritas
gerçek
{s} tangible
gerçek
truism
gerçek
low down
görünmeyen ama gerçekte iktidarlı olan
faceless
Türkçe - Türkçe
Aslında, tam anlamıyla, hakikatte: "Kumpanyanın kurulmasında başı çeken gerçekte, ecnebi bir banka."- A. İlhan
Aslında, tam anlamıyla, hakikatte
Gerçek
hakiki
Gerçek
asıl
Gerçek
fiziksel
Gerçek
şeniyet
Gerçek
reel
gerçek
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki
gerçek
Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa, duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek
gerçek
Temel, başlıca, asıl
gerçek
Yalan olmayan, doğru olan şey
gerçek
Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan
gerçek
Gerçek olma durumu, gerçeklik, realite
gerçek
Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan
gerçek
Yapay olmayan
gerçek
Gerçeklik, realite: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar
gerçek
Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç
gerçek
Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici
gerçekte