olarak

listen to the pronunciation of olarak
Türkçe - İngilizce
as
happening

I knew exactly what was happening. - Ne olduğunu tam olarak biliyordum.

I don't exactly know what's happening. - Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum.

for

You are doing well for a cub reporter. - Acemi bir muhabir olarak görevini iyi yapıyorsun.

If an Icelandic sentence has a translation in English, and the English sentence has a translation in Swahili, then indirectly, this will provide a Swahili translation for the Icelandic sentence. - İzlandaca bir cümlenin İngilizce bir çevirisi varsa ve İngilizce cümlenin Svahilice bir çevirisi varsa, daha sonra bu, dolaylı olarak İzlandaca cümle için Svahilice bir çeviri sağlayacaktır.

becoming

Are you seriously thinking about becoming involved? - Karışmayı ciddi olarak düşünüyor musun?

Japan is becoming the most advanced country technologically. - Japonya teknolojik olarak, en gelişmiş ülke oluyor.

qua

I fed my dog what I thought was good quality dog food. - Köpeğimi iyi kalite köpek maması olarak düşündüğüm mamayla besledim.

William Penn was not born a Quaker. - William Penn bir Kuveykır olarak doğmadı.

in
as of

The heart of the tragedy, as of a short story, is a conflict. - Trajedinin kalbi, bir kısa hikaye olarak, bir çatışmadır.

To improve your fluency, you should try speaking with native speakers as often as you can. - Akıcılığınızı geliştirmek için, olabildiğince sık olarak anadili ile konuşanları denemelisiniz.

genel olarak
in general

In general, Japanese are hardworking. - Genel olarak, Japonlar çalışkandır.

The British people in general are extremely fond of their pets. - İngiliz halkı genel olarak evcil hayvanlarına son derece düşkündür.

sonuç olarak
consequently
miras olarak almak
inherit

Teacher, what shall I do to inherit eternal life? - Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras olarak almak için ne yapayım?

ilk olarak
first of all
ılımlı olarak
moderately
genel olarak
generally

Generally speaking, boys can run faster than girls. - Genel olarak söylemek gerekirse, oğlanlar kızlardan daha hızlı koşabilirler.

The lecturer spoke generally about American literature and specifically about Faulkner. - Konferansçı genel olarak Amerikan edebiyatı ve özellikle Faulkner hakkında konuştu.

sonuç olarak
as a result

The driver violated the traffic rules; as a result, he was fined. - Sürücü trafik kurallarını çiğnedi, sonuç olarak da cezalandırıldı.

As a result, we play ball inside on rainy days. - Sonuç olarak yağışlı günlerde içeride top oynarız.

yaklaşık olarak
approximately

The number pi is approximately equal to 3.14 or 22/7. Its symbol is π. - Pi sayısı, yaklaşık olarak 3,14 ya da 22/7'ye eşdeğerdir. Sembolü π'dir.

Dogs breathe approximately 30 times a minute. - Köpekler yaklaşık olarak dakikada otuz kez nefes alır.

olarak görmek
regard as
olarak görülmek
(Hukuk) regarded as
olarak seçmek
name
olarak bilmek
repute
olarak bulunmak
act as
olarak geçmek
to pass for, to be accepted as
olarak görmek
treat as
olarak görmek
look upon
olarak görmek
look on
olarak görmek
rate
olarak kullanılmak
be served as a
olarak sonuçlanmak
result in
olarak tanınmak
pass by
olumsuz olarak
adversely
olağandışı olarak
uncommonly
olağandışı olarak
unusually

He was described as an unusually passionless person. - O, olağandışı olarak tutkun olmayan bir kişi olarak tanımlandı.

olağandışı olarak
extraordinarily
olgun olarak
maturely
olumlu olarak
in the affirmative
olumlu olarak
declaratively
olumlu olarak
affirmatively

Tom nodded affirmatively. - Tom olumlu olarak başını salladı.

olumlu olarak belirtmek
constate
tam olarak
exactly

What exactly are you doing? - Tam olarak ne yapıyorsun?

It's exactly what I wanted. - O, tam olarak benim istediğimdir.

ilk olarak
initially
peşin olarak
beforehand
geçici olarak
temporarily

Tatoeba.org, a language website, was shut down temporarily for maintenance. - Bir dil web sitesi olan Tatoeba.org bakım için geçici olarak kapatıldı.

The airspace around the airport was closed temporarily. - Havaalanı uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

kesin olarak
firmly

I'm firmly opposed to corporal punishment. - Ben işkenceye kesin olarak karşıyım.

Jefferson believed firmly in the value of education. - Jefferson eğitimin değerine kesin olarak inanıyordu.

kesin olarak
implicitly
otomatik olarak
automatically

The computer system shuts down automatically at 8pm. - Bilgisayar sistemi saat sekizde otomatik olarak kapanır.

Most elevators operate automatically. - Birçok asansörler otomatik olarak çalışır.

sonuç olarak çıkarılabilir
inferential
ol
be
bütün olarak düşünmek
structure
samimi olarak
frankly

We talked quite frankly. - Biz oldukça samimi olarak konuştuk.

She frankly admitted her guilt. - O, samimi olarak suçunu itiraf etti.

her biri ayrı olarak
respectively
sonuç olarak
eventually

Tom eventually did everything we asked him to do. - Tom sonuç olarak yapmasını istediğimiz her şeyi yaptı.

sürekli olarak
(Hukuk) permanently

The man turned permanently blue after he drank the silver solution. - Adam, gümüş solüsyonu içtikten sonra sürekli olarak mavileşti.

doğal olarak
naturally

He was naturally very angry. - O, doğal olarak çok kızmıştı.

All men naturally hate each other. - Bütün insanlar doğal olarak birbirlerinden nefret ederler.

ek olarak
in addition

I study French in addition to English. - İngilizceye ek olarak Fransızca eğitimi de alıyorum.

I want to study German in addition to English. - İngilizceye ek olarak Almanca eğitimi yapmak istiyorum.

geniş olarak
broadly
ilk olarak
early
karşılık olarak
in exchange for
ol
became
tarafında olarak
in favor of
zorlayıcı olarak
compulsively
önermenin nedeni olarak göstermek
premise
şüphesiz olarak
undoubtedly
doğal olarak
intrinsically
makul olarak
conceivably
ol
are
tam olarak
quite

I didn't quite catch the name of that designer. - O tasarımcının adını tam olarak anlamadım.

We are not quite satisfied with the result. - Sonuçtan tam olarak memnun değiliz.

sözlü olarak
verbally

They verbally abused her. - Onlar onu sözlü olarak taciz ettiler.

They verbally abused Tom. - Onlar sözlü olarak Tom'u taciz ettiler.

ol
is
ol
was
ilk olarak
first

Suppose you are fired, what will you do first? - Farzet ki işten atıldın, ilk olarak ne yaparsın?

When he opens a magazine, he will usually read his horoscope first. - Bir dergi açtığında, genellikle ilk olarak burcunu okur.

aday olarak göstermek
nominate
alternatif olarak
alternatively
ateşli olarak
hot
ayrıntılı olarak açıklamak
spell out
bağlantılı olarak
in connection with
birinci olarak
firstly
bütün olarak
totally
ceza olarak kaybetmek
forfeit
ciddi olarak
seriously

Are you seriously thinking about eating all that? - Onun hepsini yemeği ciddi olarak düşünüyor musun?

Are you seriously thinking about not going? - Ciddi olarak gitmemeyi düşünüyor musun?

cinsel olarak uyarmak
sex up
daimi olarak
permanently
devamlı olarak
consistently
direkt olarak
directly

I didn't speak with Tom directly. - Tom'la direkt olarak konuşmadım.

Please put the potato chips in the bowl. Don't eat them directly from the bag. - Lütfen patates cipslerini kaseye koy. Onları direkt olarak torbadan yeme.

dizi olarak yayınlamak
serialize
düzenli olarak
on a regular basis
ek olarak
in addition to

In addition to water, sunshine is absolutely necessary for plant life. - Bitki yaşamı için, suya ek olarak güneş ışığı kesinlikle gereklidir.

He has some income in addition to his salary. - Maaşına ek olarak biraz geliri var.

emin olarak
surely
etkin olarak
effectively
eşit olarak
equally

We will divide the large area of family land equally between our children. - Aile arazisinin geniş alanını çocuklar arasında eşit olarak böleceğiz.

With Esperanto you can communicate equally with people from other countries. - Esperanto ile diğer ülkelerden gelen insanlarla eşit olarak iletişim kurabilirsiniz.

farklı olarak
distinctively
genetik olarak insan ırkının ıslahı bilimi
eugenics
gerekli olarak
essentially
gizli olarak
in secret

Sami and Layla started meeting in secret. - Sami ve Leyla gizli olarak buluşmaya başladılar.

hazırlık olarak
preparatory to
ilgili olarak
concerning

There is a rule concerning the use of knives and forks. - Bıçak ve çatal kullanımı ile ilgili olarak bir kural vardır.

isteksiz olarak
reluctantly

Tom reluctantly published Mary's tragic novel. - Tom, Mary'nin trajik romanını isteksiz olarak yayınladı.

He reluctantly went to see her. - Onu görmeye isteksiz olarak gitti.

kademeli olarak
gradually

That is gradually changing. - O kademeli olarak değişiyor.

Gradually, they are all leaving. - Kademeli olarak, hepsi terk ediyor.

karşı olarak
contra
kasıtlı olarak
deliberately

Fadil killed Layla very deliberately. - Fadıl, Leyla'yı kasıtlı olarak öldürdü.

He deliberately kept on provoking a confrontation. - O, kasıtlı olarak bir çatışmayı provoke etmeye devam etti.

kesin olarak
for certain

I don't know for certain when he will come. - Ben onun ne zaman geleceğini kesin olarak bilmiyorum.

Tom didn't know for certain where he should go. - Tom nereye gitmesi gerektiğini kesin olarak bilmiyordu.

kesin olarak
definitely
matematiksel olarak
mathematically
ol
were
perakende olarak
retail
peşin olarak
in advance

You should pay your rent in advance. - Kiranı peşin olarak ödemelisin.

Tickets are $30 in advance, or $35 on the day of the show. - Biletler peşin olarak 30 dolar ya da gösteri gününde 35 dolar.

sayı olarak
numerically
seri olarak üretmek
to mass-produce
son olarak
ultimately
son olarak
eventual
sürekli olarak
perpetually
sürekli olarak
continually

She complained continually that there was no money left. - O sürekli olarak para kalmadığından şikayet ediyordu.

I continually go to the market. - Ben sürekli olarak pazara giderim.

tam olarak
fairly
tehlikeli olarak
hazardously
uysal olarak
compliantly
uyumlu olarak
(Hukuk) in line with
yan olarak
laterally
yüzeysel olarak
superficially
zayıf olarak
faintly
zekâ olarak
mentally

I have a lot of friends to support me mentally. - Beni zeka olarak destekleyecek çok arkadaşım var.

zihinsel olarak
mentally

You must be mentally exhausted. - Zihinsel olarak yorgun olmalısın.

Women who claim to love Disney films are, in most cases, suffering mentally. - Disney filmlerini sevdiğini iddia eden kadınlar, birçok durumda zihinsel olarak acı çekiyorlar.

zorunlu olarak
(Hukuk) compulsorily
çevresel olarak
environmentally
ödül olarak verilen
prize
üçüncü olarak
thirdly
şartlı olarak teslim olma
capitulation
bilinçli olarak
consciously
derin olarak
fast
kasıtlı olarak
intentionally

He broke the window intentionally. - O pencereyi kasıtlı olarak kırdı.

I'm never gonna intentionally get drunk. - Ben asla kasıtlı olarak sarhoş olmayacağım.

kesin olarak
precisely

Where did you find it? Somewhere in the forest. I couldn't say precisely. - Onu nereden buldun? Ormanda bir yerde. Kesin olarak söyleyemem.

That's precisely what you need now. - Artık ihtiyacın olan kesin olarak budur.

kesin olarak
exactly

Tom knows exactly what to do. - Tom kesin olarak ne yapacağımı biliyor.

I don't know exactly yet. - Henüz kesin olarak bilmiyorum.

samimi olarak
sincerely
sinirli olarak
nervously

Tom looked around nervously. - Tom sinirli olarak etrafına baktı.

Tom nervously opened the door. - Tom sinirli olarak kapıyı açtı.

son çare olarak
as a last resort
tam olarak
in depth
yarım ton ince olarak
sharp
-den beri sürekli olarak
ever since
-e gönüllü olarak katılmak
volunteer for
acele olarak
in haste
anlık olarak
momentarily
antenatal olarak
antenatally
avans olarak
(Konuşma Dili,Ticaret) in advance
avans olarak ödeme
(Kanun,Ticaret) advance payment
bedel olarak
in the place of
benzer olarak
conformably
benzer olarak
comparably
benzer olarak
congruently
benzer olarak
indistinguishably
bilincinde olarak
recognising
bilinçli olarak
deliberatively
bir bütün olarak
in the aggregate
bir bütün olarak
as a whole
bir yıllık olarak hesaplanan
(Ticaret) annualized
birbirinden ayrı olarak
astride
birbirine bağlı olarak
in tandem
bireysel olarak
individualistically
birincil olarak
basically
birincil olarak
firstly
biyolojik olarak bozunma
(Tıp) biodegradation
biyolojik olarak parçalanan
biodegradable
borç olarak
as loan
boyutlu olarak
dimensionally
bunun sonucu olarak
as a consequence
bütün olarak
in the lump
ceza olarak
(Kanun) judicially
ciddi olarak
devoutly
ciddi olarak
profoundly
delege olarak göndermek
delegate
delil olarak sunmak
(Askeri) cite
deneme olarak
tentative
dini olarak
religiously
dost olarak ayrılalım
let us part friends
dosya olarak
(Bilgisayar) as file
duygusal olarak
sensationally
duygusal olarak
sentimentally
düzenli olarak
crisply
düzenli olarak
measuredly
düzenli olarak
(on a) regular basis
düzgün olarak
uniformly
düzgün olarak
fluently
edebi olarak
literarily
egzotik olarak
exotically
ek olarak
(Konuşma Dili) into the bargain
ek olarak
(Konuşma Dili) to boot
ek olarak
and all
ek olarak
(Bilgisayar) as attachment

I'm sending two photographs as attachments. - Sana iki fotografı ek olarak gönderiyorum.

ek olarak
for good measure
ek olarak
additively
ek olarak
intercalary
ekli olarak
enclitically
eksenel olarak
axially
eksik olarak
scantily
eksiksiz olarak
faultlessly
eksiksiz olarak
wholly
eksiksiz olarak
precisely
ekzotik olarak
exotically
elektriksel olarak
electrically
emekli olarak
retiring
ender olarak
rarely
ender olarak
preciously
epistemolojik olarak
epistemologically
ergonomik olarak
ergonomically
etkileyici olarak
devastatingly
evrimsel olarak
evolutionarily
farklı olarak
as distinct from
farklı olarak
discretely
farklı olarak
distinctly
farklı olarak
divergently
farklı olarak
dissimilarly
farklı olarak
in contradistinction to
farklı olarak
diversely
farklı olarak
with the difference of
farklı olarak
discrepantly
ferdi olarak
in severalty
ferdi olarak mülkiyet
in severalty
fiili olarak
actually
fiili olarak
(Ticaret) de facto
fiziki olarak birine benzemek
take after
fiziksel olarak
concretely
fizyolojik olarak
physiologically
geleneksel olarak
institutionally
geleneksel olarak
conservatively
İngilizce - İngilizce

olarak teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

OL
my wife, my girlfriend, my mother (Internet abbreviation)
ol
Oliver's List of Newton Easter Eggs http: //www geocities com/SiliconValley/Bay/4931/index html
ol
Ordered List The Ordered List element represents a list of items sorted by sequence or order of importance Typical remdering is a numbered list of items
ol
OFFICE LIGHT DISTRICT
ol
on the label
ol
{ font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; margin-top: auto; margin-bottom: auto; color: #000000} The OL tag style creates a default look for an orderedlist in the HTML file item one item two
ol
A suffix denoting that the substance in the name of which it appears belongs to the series of alcohols or hydroxyl derivatives, as carbinol, glycerol, etc
ol
Operating loans, farm
ol
Overall Length
ol
orienting line
Türkçe - Türkçe
maksatlı
sözlü olarak
Şifahen
OL
(Hukuk) O
ol
O gösterme sıfatı
ol
O gösterme sıfatı: "Dedi gördüm ol habibin aneasın"- Süleyman Çelebi. O gösterme zamiri
İngilizce - Türkçe

olarak teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tekil olarak
singularly
OL
(Askeri) çalıştırma mahalli (operating location)
olarak