for; in support of; approving, supporting

listen to the pronunciation of for; in support of; approving, supporting
İngilizce - Türkçe

for; in support of; approving, supporting teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in favor of
tarafında olarak
in favor of
lehine

Konuşma onların sosyal hareketinin lehineydi. - The address was in favor of their social movement.

2020 yılında, tüm kamu kurumlarında Almanca kullanımı nüfusun bir kısmında kitlesel protestolara rağmen, İngilizce lehine kaldırılmıştır. - In 2020, the use of German in all public institutions was abolished in favor of English, despite massive protests on the part of the population.

in favor of
emrine
in favor of
lehinde

Anne ve babası gezisinin lehinde idi. - His parents were in favor of his trip.

O, teklifin lehindeydi. - He was in favor of the proposition.

in favor of
-in lehinde, -in lehine, -den yana, -in taraftarı
İngilizce - İngilizce
in favor of

Many people are in favor of capital punishment.

for; in support of; approving, supporting