dahili

listen to the pronunciation of dahili
Türkçe - İngilizce
internal

Tom copied all the files on his internal hard disk to an external hard disk. - Tom bilgisayarda bulunan dahili hard diskteki tüm dosyaları harici bir hard diske kopyaladı.

It is not enough to defeat our external enemies, it is also necessary to exterminate our internal enemies. - Harici düşmanları yenmek yetmez, dahili düşmanları da imha etmek lazımdır.

interior
interrior
(Havacılık) built in
civil
built-in

This system has a built-in protection circuit. - Bu sistemin dahili bir koruma devresi var.

My laptop has a built-in card reader. - Laptopumda dahili bir kart okuyucu bulunuyor.

integral
inside

The house was cleaned inside and out. - Ev dahili ve harici temizlendi.

inner
inward
internal, interior, inner iç, içsel
domestic (as opposed to foreign)
indoor

My grandparents didn't have indoor plumbing. - Büyük ebeveynlerimin dahili su tesisatı yoktu.

implicit
inmost
built -in
in
intestine
immanent
dahili
(Telekom) intranet
dahili hat
extension
dahili radyasyon
(Askeri,Çevre) internal radiation
dahili sigorta işlemi
(Ticaret) self insurance
dahili telefon
(Ticaret) extension
dahili telefon
internal telephone
dahili telefon sistemi
(Askeri,Teknik) interphone
dahili bellek
(Bilgisayar) Internal memory
dahili taşıma şekli
(Ticaret) mode of transport inland
dahili anten
indoor antenna
dahili ayar termostatı
(Otomotiv) ambient thermo-switch
dahili açı
(Otomotiv) included angle
dahili banka hesabı
(Ticaret) internal bank account
dahili bir şekilde
interiorly
dahili boya
(İnşaat) indoor paint
dahili derecelendirme
(Ticaret) internal rating
dahili doz
internal dose
dahili doz
internal exposure
dahili drenaj
(Askeri) under drainage
dahili elektrik alanı
(Elektrik, Elektronik) internal electric field
dahili erozyon
(Tarım) internal erosion
dahili fizibilite raporu
(Ticaret) internal feasibility report
dahili harp
civil war
dahili hat
1. telecommunications internal line; house telephone (in a hotel). 2. transportation domestic line
dahili iletişim sistemi
intercommunication system
dahili iletişim sistemi
(Askeri) intercom system
dahili intranet
(Bilgisayar) internal intranet
dahili iç sular trafiği
(Askeri) intercoastal traffic
dahili işler
home affairs
dahili işler pol
internal affairs, domestic affairs, Brit. home affairs
dahili kambiyo
(Ticaret) internal exchange
dahili kasa
(Ticaret) cash in hand internal
dahili kasa hesapları
(Ticaret) cash in hand internal account
dahili kaçış alternatifi
(Kanun) internal flight alternative
dahili kontrol
(Ticaret) internal check
dahili konuşma sistemi
intercom system
dahili kullanmayın
Not to be taken internally
dahili kuyu
(Madencilik) internal shaft
dahili kuyu
blind shaft
dahili madde hasarı
(Askeri) domestic object damage
dahili mevzuat
(Kanun) internal legislation
dahili mevzuat
(Kanun) domestic legislation
dahili muhabere sistemi
(Askeri) internal communication system
dahili mübadele
(Ticaret) inland exchange
dahili nizamname
(Kanun) house regulations
dahili numara
(telefon) extension
dahili olmak
be connected (with)
dahili olmak
have to do (with)
dahili olmak
to be connected (with); to have to do (with)
dahili piyasa
(Ticaret) home market
dahili posta
(Ticaret) internal mail
dahili radyasyon dozu
(Çevre) internal radiation dose
dahili rapor
(Ticaret) internal report
dahili santral
extension board
dahili savunma bölgesi
(Askeri) inner defense zone
dahili savunma ve açılma
(Askeri) internal defense and development
dahili senet
(Ticaret) home bill
dahili standart
(Tıp) in-house standard
dahili system
(Askeri) built-in system
dahili t kolu
(Askeri) internal t handle
dahili taşımacılık
(Ticaret) oncarriage
dahili telefon
interphone
dahili telefon
intercom
dahili telefon hattı
extension
dahili telefon numarası
extension
dahili tesisat kablosu
(Askeri) indoor installation cable
dahili test cihazı
(Askeri) built in test equipment
dahili ticaret
(Ticaret) inland trade
dahili ticaret
home trade
dahili transformatör
(Elektrik, Elektronik,Teknik) indoor transformer
dahili ve harici
inside and outside
dahili ve harici
outside and within
dahili ve harici
abroad and at home
dahili vergi
(Ticaret) inland duty
dahili verim
(Havacılık) internal efficiency
dahili vibrasyon
internal vibration
dahili şiltlerime sistemi
internal silting system
dahili numara
(Bilgisayar) extension #
dahili numara
extension

I'll speak to anyone at extension 214. - 214 dahili numaradaki biriyle konuşmak istiyorum.

Dahîli
built-in

My laptop has a built-in card reader. - Laptopumda dahili bir kart okuyucu bulunuyor.

This system has a built-in protection circuit. - Bu sistemin dahili bir koruma devresi var.

Dâhilî
build-in
212 no.lu dahili hatı bağlayın lütfen
Give me extension 212 please
yabancı dahili savunma kadro takviye kuvveti
(Askeri) foreign internal defense augmentation force
yabancı dahili savunması
(Askeri) foreign internal defense
Türkçe - Türkçe
İçle ilgili
İçle ilgili: "Darülbedayi kısmını ve bu kısmın dâhilî şekil ve manzarasını anlatmalıyım."- H. F. Ozansoy
(Osmanlı Dönemi) iç, içe âit
dahili deniz
İç deniz
dahili harp
İç savaş
dahili nizamname
İç tüzük
dahili talimatname
İç yönetmelik
dahili