doğrusu

listen to the pronunciation of doğrusu
Türkçe - İngilizce
in fact

In fact, it's a great surprise to see you here. - Doğrusu, seni burada görmek büyük bir sürpriz.

actually
honestly

I honestly have no idea. - Doğrusu hiçbir fikrim yok.

Honestly, I would think driving there daily is better than moving. - Doğrusu, her gün oraya arabayla gitmenin taşınmaktan daha iyi olduğunu düşünüyorum.

as a matter of fact

As a matter of fact, I do speak Spanish. - Doğrusunu isterseniz, İspanyolca konuşurum.

As a matter of fact, I do speak French. - Doğrusu, ben Fransızca biliyorum.

strictly speaking

Strictly speaking, tomatoes aren't vegetables, but rather fruits. - Doğrusunu istersen, domates sebze değildir, bilakis meyvedir.

of a verity
strictly

Strictly speaking, tomatoes aren't vegetables, but rather fruits. - Doğrusunu istersen, domates sebze değildir, bilakis meyvedir.

to tell the truth

What is love? To tell the truth, I still don't know what it is. - Aşk nedir? Doğrusunu söylemek gerekirse, hala bilmiyorum ne olduğunu.

To tell the truth, I'm tired of violent movies. - Doğrusunu söylemek gerekirse, ben şiddet filmlerinden bıktım.

in all conscience
verily
in sooth to say
the straight of it
indeed

Indeed, he could have bitten off his tongue. - Doğrusunu söylemek gerekirse, o, dilini koparabilirdi.

Indeed you know a lot of things, but you're not good at teaching them. - Doğrusu çok şey biliyorsunuz ama onları öğretmede iyi değilsiniz.

frankly speaking
frankly

Frankly, my dear, I don't give a damn. - Doğrusu, canım, vız gelir tırıs gider.

honest

I honestly have no idea. - Doğrusu hiçbir fikrim yok.

We're all a little scared, to be honest. - Doğrusu hepimiz biraz korktuk.

in effect
in deed
truthful
sooth to say
by rights
doğru
true

His story may not be true. - Hikâyesi doğru olmayabilir.

What he said is true. - Onun söylediği doğru.

doğru
accurate

Honestly, I am not the most accurate person on earth. - Dürüst olmak gerekirse, ben dünyada en doğru kişi değilim.

My watch is more accurate than yours. - Saatim sizinkinden daha doğru.

doğru
{s} correct

Is my answer correct? - Benim cevabım doğru mu?

Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternative translations. - Doğru olan cümleleri değiştirmeyin. Yerine doğal görünen alternatif çeviriler ekleyebilirsiniz.

doğru
truth

All you have to do is to tell the truth. - Tüm yapmanız gereken doğruyu söylemektir.

If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence. - Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım.

doğru
right

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. - Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.

The right mind is the mind that does not remain in one place. - Doğru akıl bir yerde kalmayan akıldır.

doğru
straight

Jane will get straight A's. - Jane doğrudan A alacaktır.

He said the words came straight from his heart. - O kelimelerin doğruca kalbinden geldiğini söyledi.

doğrusu bu
that's the cheese
doğru
through

The man looked at Tom, then vanished through the stage door out into the dark London street. - Adam Tom'a baktı, sonra sahne kapısından dışarı karanlık Londra caddesine doğru gözden kayboldu.

The submarine had to break through a thin sheet of ice to surface. - Denizaltı yüzeye doğru ince bir buz tabakasını yarıp geçmek zorunda kaldı.

doğru
{s} just

If I remember correctly, Tom sold his car to Mary for just 500 dollars. - Eğer doğru hatırlıyorsam, Tom arabasını Mary'ye sadece 500 dolara sattı.

Hope is when you suddenly run to the kitchen like a mad man to check if the empty chocolate cookie box you just finished an hour ago is magically full again. - Ümit; bir saat önce bitirdiğin çikolatalı çörek kutusunun sihirle tekrar dolup dolmadığını kontrol etmek için çılgın bir adam gibi birdenbire mutfağa doğru koştuğundadır.

doğru
authentic
doğru
for

We've found him to be the right man for the job. - Biz, onun bu iş için doğru adam olduğunu keşfettik.

The sun having set, we all started for home. - Güneş batarken, hepimiz eve doğru hareket ettik.

doğru
(Hukuk) fair

As soon as the three doctors had left the room, the Fairy went to Pinocchio's bed and, touching him on the forehead, noticed that he was burning with fever. - Üç doktor odadan çıkar çıkmaz Peri, Pinokyo'nun yatağına doğru gitti ve alnına dokununca onun ateşler içinde yandığını gördü.

Tom is telling the truth, I'm fairly certain. - Tom doğruyu söylüyor, ben oldukça eminim.

doğru
fair enough
daha doğrusu
or rather

Does a government have to serve ideologies, or rather, the interests of the people? - Bir hükümet ideolojiler mi sunmak zorunda? Daha doğrusu insanların çıkarlarına mı hizmet etmek zorunda?

I don't feel good or rather, I feel terrible. - İyi hissetmiyorum veya daha doğrusu, kötü hissediyorum.

doğru
{s} honest

We're all a little scared, to be honest. - Doğrusu hepimiz biraz korktuk.

Honestly, I am not the most accurate person on earth. - Dürüst olmak gerekirse, ben dünyada en doğru kişi değilim.

doğru
{s} exact

That's not exactly true. - O tam olarak doğru değil.

That wasn't exactly true. - O tam olarak doğru değildi.

doğru
due

Due to Tom's behavior, the court is convinced that Mary's account is accurate. - Tom'un davranışı nedeniyle mahkeme Mary'nin hesabının doğru olduğuna inanıyor.

doğru
valid

The validation methodology was based also on Bowling's reports. - Doğrulama yöntemi Bowling'in raporlarına da dayanıyordu.

Please validate this ticket. - Lütfen bu bileti doğrula.

doğru
precisely

More precisely, it is the question of the meaning of life. - Daha doğrusu, hayatın anlamı sorunudur.

doğru
thru
daha doğrusu
rather

She is rather an idealist. - O daha doğrusu bir idealist.

Does a government have to serve ideologies, or rather, the interests of the people? - Bir hükümet ideolojiler mi sunmak zorunda? Daha doğrusu insanların çıkarlarına mı hizmet etmek zorunda?

doğru
erect
doğru
all right

I thought Tom did all right. - Tom'un tamamen doğru yaptığını düşünüyordum.

Is it all right if I leave early this afternoon? - Bu öğleden sonra erken gidersek doğru olur mu?

doğru
ways
doğru
actual

The difference between you and me is that I'm actually interested in trying to do what is right. - Seninle benim aramdaki fark benim aslında doğru olanı yapmaya çalışmakla ilgileniyorum olmam.

Hey! This is not the right place. You should contact the actual national coach for information regarding this. - Hey! Bu doğru yer değil. Sen bununla ilgili bilgi için gerçek milli takım antrenörüyle temas kurmalısın.

doğru
as well

And yet, the contrary is always true as well. - Ne var ki aksi de her zaman doğrudur.

doğru
correctly

If I remember correctly, Tom sold his car to Mary for only 500 dollars. - Eğer doğru hatırlıyorsam, Tom arabasını Mary'ye sadece 500 dolara sattı.

If I remember correctly, Tom sold his car to Mary for just 500 dollars. - Eğer doğru hatırlıyorsam, Tom arabasını Mary'ye sadece 500 dolara sattı.

doğru
suitable

It's dangerous to assume that all of the sentences in the Tatoeba Corpus are correct and suitable for language study. - Tatoeba külliyatındaki tüm cümleleri, dil eğitimi için doğru ve uygun saymak tehlikelidir.

doğru
short and to the point
doğru
around

The cat was strutting around the yard, when it suddenly ran into the house. - o evine içine doğru koştuğunda , kedi kasılarak ipliğin etrafında yürüyordu.

Stop beating around the bush and give it to me straight! - Lafı uzatma ve bana doğruyu söyle!

doğru
plumb
doğru
on the beam
doğru
(Bilgisayar) literal
doğru
sound

Everyone can help ensure that sentences sound correct, and are correctly spelled. - Herkes cümlelerin doğru seslendirilmesini ve doğru bir biçimde yazılmasını sağlamak için yardımcı olabilir.

The story didn't sound true. - Hikaye doğru görünmüyordu.

doğru
as sure as i'm sitting here
regresyon doğrusu
(Tıp,Ticaret) regression line
doğru
faithful
DOĞRU
straight forward
DOĞRU
forthright

I admire his forthrightness. - Onun doğruluğuna hayranım.

DOĞRU
straightforward
doğru
precise

More precisely, it is the question of the meaning of life. - Daha doğrusu, hayatın anlamı sorunudur.

doğru
upstanding
doğru
on the level
doğru
aboveboard
doğru
upfront
doğru
upright
doğru
fitting
doğru
becoming
doğru
proper

If you understand, then do it properly. - Eğer anlıyorsan, öyleyse onu doğru dürüst yap.

He is the proper person for the job. - O, iş için doğru kişidir.

doğru
mathematical
doğru
base

The validation methodology was based also on Bowling's reports. - Doğrulama yöntemi Bowling'in raporlarına da dayanıyordu.

Tom walked down into the basement. - Tom bodruma doğru yürüdü.

doğru
above board
doğru
truer
doğru
accurate to
Pes doğrusu
That beats all
denge doğrusu
(Gıda) equilibrium line
denge doğrusu
(Gıda) equilibrium curve
doğru
aright
doğru
{i} the Right

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. - Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.

Mark the right answer. - Doğru cevabı işaretleyin.

doğru
{s} sincere

He is usually straightforward and sincere and thereby gains the confidence of those who meet him. - O genellikle doğru sözlü ve içten ve bu sebeple onunla tanışanların güvenini kazanır.

doğru
ward,wards
doğru
spot on
doğru
to
doğru
the thing
doğru
according to Hoyle
doğru
{s} direct

Excuse me. Can you direct me to the nearest subway station? - Affedersiniz. Beni en yakın tramvay istasyonuna doğru yönlendirebilir misiniz?

Why don't you tell her directly? - Neden doğrudan ona söylemiyorsun?

doğru
straight as a die
doğru
honest injun
doğru
thro

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. - Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.

The submarine had to break through a thin sheet of ice to surface. - Denizaltı yüzeye doğru ince bir buz tabakasını yarıp geçmek zorunda kaldı.

doğru
up to

The dog came running up to me. - Köpek koşarak bana doğru geldi.

A strange man came up to us. - Tuhaf bir adam bize doğru geldi.

doğru
{s} orthodox
doğru
quite so
doğru
{s} guileless
doğru
straight line

In a time-bound society time is seen as linear- in other words as a straight line extending from the past, through the present, to the future. - Zamana bağlı bir toplumda zaman lineer olarak görülür-yani geçmişten şimdiki zamana ve geleceğe doğru uzanan düz bir çizgi olarak.

doğru
{s} righteous

I never said that he was righteous. - Onun doğru olduğunu hiç söylemedim.

doğru
quite so!
doğru
proper, suitable
doğru
toward, in the direction of
doğru
That's true

I've heard it said that it's harder to please a woman than to please a man. I wonder if that's true. - Bir kadını memnun etmenin bir erkeği memnun etmekten daha zor olduğunun söylendiğini duydum. Doğru olup olmadığını merak ediyorum.

Tom thinks that's true. - Tom onun doğru olduğunu düşünüyor.

doğru
ortho
doğru
exactly

That's not exactly an accurate comparison. - O tam olarak doğru bir karşılaştırma değil.

That isn't exactly right. - Bu tam olarak doğru değil.

doğru
according to Cocker
doğru
honest, good (person)
doğru
correct, accurate
doğru
cheese
doğru
truthful

I want to be as truthful as possible. - Mümkün olduğu kadar doğru olmak istiyorum.

Do you intend to answer all my questions truthfully? - Bütün sorularımı doğru olarak cevaplamak niyetinde misin?

doğru
straight, direct; true; right; correct, accurate, exact, precise; proper, suitable; fair; honest, faithful, straightforward, aboveboard; line; truth, right; towards, toward; (zaman) around, about; straight; rightly, correctly, truly
doğru
(Matematik) line
doğru
(Konuşma Dili) a correct answer (in a test)
doğru
beam
doğru
toward

The girls came singing toward the crowd. - Kızlar kalabalığa doğru şarkı söyleyerek geldi.

He tossed the ball towards the wall. - Topu duvara doğru çekti.

doğru
the truth

To tell the truth, I am not your father. - Doğruyu söylemek gerekirse, ben senin baban değilim.

All you have to do is to tell the truth. - Tüm yapmanız gereken doğruyu söylemektir.

doğru
sooth
doğru
{s} square

Tom threw a pillow at Mary and the pillow hit her squarely in the face. - Tom Mary'ye bir yastık attı ve yastık doğrudan onun yüzüne çarptı.

doğru
eact
doğru
moral

Never let your sense of morals prevent you from doing what is right. - Ahlak anlayışının seni doğru olanı yapmaktan alıkoymasına asla izin verme.

The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. - Ahlaki evrenin yayı uzun, ancak adalete doğru eğilir.

doğru
upto
doğru
{i} hear! hear!
doğru
forwards

Why is it easier to park the car backwards than forwards? - Arabayı geriye doğru park etmek neden ileriye doğru park etmekten daha kolaydır?

His handwriting slants forwards, whereas hers slants backwards. - Onunki geriye doğru eğimli iken onun el yazısı ileri doğru eğimlidir.

doğru
towards

Tom and his friends headed towards the beach. - Tom ve arkadaşları sahile doğru gitti.

The road curves gently towards the west. - Yol batıya doğru hafifçe kıvrılır.

doğru
attic
doğru
truly, correctly
doğru
toward, near the time of
doğru
straight, directly
en iyi uyum doğrusu
(Ticaret) line of best fit
iyi iş doğrusu!
(Konuşma Dili) What a queer thing!
işin doğrusu
as a matter of fact
pes doğrusu
too much of a good thing
x doğrusu
x line
şaşırdım doğrusu
I will be bound
Türkçe - Türkçe
Gerçeği söylemek gerekirse, gerçek şu ki
Gerçeği söylemek gerekirse, gerçek şu ki: "Doğrusu ilk Türkçeleşme denemeleri de zevksizdirler."- F. R. Atay
Doğru
(Osmanlı Dönemi) MEHAVE
Doğru
korekt
Doğru
rast
Doğru
sevap
ana doğrusu
Dönen koninin yan yüzünü oluşturan dik üçgenin hipotenüsüne verilen ad
ana doğrusu
Dönen silindirin yan yüzünü oluşturan dikdörtgenin bir kenarı
doğru
Akla, mantığa uygun
doğru
Yakın, yakınlarında
doğru
Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay
doğru
Gerçek, yalan olmayan
doğru
Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca
doğru
İki nokta arasındaki en kısa çizgi
doğru
Gerçeğe veya kurala uygun
doğru
Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu
doğru
Karşı yönünce
doğru
Gerçek, hakikat
doğru
Yanlışsız, eksiksiz
doğru
Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç. İki nokta arasındaki en kısa çizgi
doğru
Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz
doğru
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
doğru
Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık
yanay doğrusu
Yer eksenine dik olan doğru, profil doğrusu
doğrusu