guy

listen to the pronunciation of guy
İngilizce - Türkçe
{i} adam

Niçin adamları topluyorsunuz? - Why were you picking up guys?

Ne! Sen hâlâ o adamla birlikte misin? ve biz cevaplarız: Ne yapabilirim! Onu seviyorum! - What! You're still with that guy? and we answer: What can I do! I LOVE him!

{i} herif

Şu herifi tanımıyor musun? - Don't you recognize that guy?

Hadi yakalayalım şu herifi. - Come on let's catch that guy.

{f} takılmak

Tüm yapmak istediğim siz çocuklarla takılmak. - All I want to do is hang out with you guys.

Fransızca çalışıyor olmalıyım ama siz arkadaşlarla takılmak daha eğlenceli. - I should be studying French, but it's more fun hanging out with you guys.

alaya almak
herifçioğlu
adamcık
ip
vento
{f} alay et

Bütün adamlar onunla alay ettiler. - The guys all made fun of him.

{i} tip

Ben o tip adam değilim. - I'm not that type of guy.

Barın önünde çok sayıda acayip kılıklı tipler takılıyordu. - Several guys were hanging around in front of the bar.

i., k.dili. adam
taklit et
çıkarılan veya indirilen yükü yerinde tutan halat
gemi direklerini yerlerinde saptayan halat
halatla tutturmak
acayip kıIıklı adam
halat/adam
{i} germe kablosu
{i} korkuluk
{i} acayip kılıklı tip

Barın önünde çok sayıda acayip kılıklı tipler takılıyordu. - Several guys were hanging around in front of the bar.

{i} germe halatı
{f} alay etmek
{f} bağlamak
{f} rezil etmek
gergi kablosu
halat
herifin
gergi teli
gergi halatı
individual
(Hukuk) bireysel

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

person
kişi

Japonya'ya gitmek istemeyi tercih etmemin sebebi onların çalışkan ve dürüst kişilikleridir. - The reason I prefer to go to Japan is that the people in Japan are hardworking and have honest personalities.

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

associate
birleştirmek
friend
dost

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

gentleman
centilmen

Onun davranışları bir centilmen tavrı değildir. - His manners are not those of a gentleman.

O gerçek bir centilmen. - He is a real gentleman.

individual
birey

Birey ne kadar gururlu olursa, ceza o kadar sert olur. - The prouder the individual, the harsher the punishment.

Bir bireyin hakları ve sorumlulukları vardır. - An individual has rights and responsibilities.

people
millet

Çinliler cana yakın bir millettir. - The Chinese are a friendly people.

Almanlar tutumlu bir millettir. - Germans are a frugal people.

gentleman
beyefendi

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

partner
ortak

Sadece Tom'la ortak oldum. - I just made Tom partner.

Biz rakibiz, ortak değil. - We're competitors, not partners.

dude
ahbap

Parti harikaydı ahbap. - That party was great, Dude.

Saçma bir gece kulübündeyim, ahbap! - I'm in a fricking nightclub, dude!

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

Hiç çocukların var mı? - Do you have any kids?

TV'nin çocuklar için kötü olduğunu düşünüyor musun? - You think that TV is bad for kids?

man
insan

Asya'da bir sürü insan vardır. - There are many people in Asia.

İnsan gülebilen tek hayvandır. - Man is the only animal that can laugh.

wise guy
ukalâ

Hiç kimse ukalayı sevmez. - Nobody likes a wise guy.

man
erkek

Michael bir erkek adıdır ama Michelle bir bayan adıdır. - Michael is a man's name but Michelle is a lady's name.

Kaç tane erkek kardeşin var? - How many brothers do you have?

boy
{i} delikanlı

Parkta bir sürü delikanlı çalışıyor. - A lot of boys are running in the park.

Karthik bir delikanlıdır.O iyi bir delikanlıdır. - Karthik is a boy. He is a good boy.

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
people
ulus

Bu onların diğer uluslarla ortak neye sahip olduklarıdır. - This is what they have in common with other peoples.

Bir ankete göre, insanların beşte üçü uluslararası konulara ilgisiz. - According to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.

friend
{i} arkadaş

Arkadaşım Korece çalışıyor. - My friend studies Korean.

Beni seven bir arkadaşım var. - I have a friend who loves me.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

boy
erkek çocuk

Ben erkek çocukların şarkı söylediğini duydum. - I heard the boys singing.

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

people
insanlar

Sosyal ağ siteleri, 13 yaşından küçük insanlar için tehlikelidir. - Social networking sites are dangerous for people under 13.

ÇHS'ye göre, 18 yaşından küçük tüm insanlar çocuk olarak kabul edilir. - According to the CRC, all people under 18 are considered to be children.

partner

Güvercinler ömür boyu aynı eşle kalırlar. - Pigeons stay with the same partner for life.

Eşinizle nasıl tanıştınız? - How did you meet your partner?

guy rope
(Askeri) lente ipi
guy wire
takviye kablosu
guy cable
gemi direği halatı
guy fawkes day
05.Kas
guy rope
gemi direği halatı
guy rope
germe halatı
guy wire
germe teli
guy fawkes night
Guy Fawkes gece
guy line
adam çizgi
guy lombardo
adam Lombardo
guy's
adam
Guy Fawkes
(isim) guy fawkes
Guy Fawkes
{i} guy fawkes
guy derrick
(Askeri) halatlı dikme vinç
guy derrick crane
(İnşaat) gergili derik vinç
guy fawkes day
5 kasım
guy fawkes day
guy fawkes'in yakalanış günü
guy fawkes day
beş kasım günü
guy leg
(İnşaat) gergi ayağı
guy pin
tespit pini
guy pin
tespit çivisi
guy pin
(Askeri) GERGİ KAZIĞI, LENTE KAZIĞI: Gergi telini, gergi halat veya ipini germek için yere çakılan kazık
guy rope
(Askeri) GERGİ İPİ, GERGİ HALATI, LENTE İPİ: Bir çadırı tespit etmek üzere yere çakılmış kazığa başlanan ip, bir yapıyı tespit etmek için yere demirlenen halat
guy wire
(Askeri) LENTE KABLOSU
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

buddy
arkadaş

O benim eski içki arkadaşım. - He's my old drinking buddy.

Acını hissediyorum, arkadaş. - I feel your pain, buddy.

associate
{i} ortak

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

mate
arkadaş

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

Tom ve ben ruh arkadaşlarıyız. - Tom and I are soul mates.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Mektup arkadaşın olmak istiyorum. - I would like to be your pen pal.

Parayı arkadaşımla yarı yarıya paylaştım. - I halved the money with my pal.

individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Benim küçük erkek kardeşim on iki yaşında. - My kid brother is twelve.

Bu çocuk küçük bir şeytan. - That kid is a little demon.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

O mükemmel bir beyefendi. - He is a perfect gentleman.

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

individual
fert
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı. - The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs.

O gerçekten hoş bir arkadaş fakat ondan hoşlanmıyorum. - He's quite a nice fellow but I don't like him.

individual
{s} özel
buddy
dili arkadaş
people
{i} 1. birileri: Be quiet! There are people in the next room. Sus! Yandaki odada birileri var. Are there people in the next room? Bitişikteki
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enis
Friend
(isim) Enise
associate
{s} birleşmiş
associate
bağlı olan
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

O gerçekten bir arkadaş değil, sadece bir tanıdık. - He is not really a friend, just an acquaintance.

O bir arkadaştan daha çok bir tanıdık. - She is more an acquaintance than a friend.

individual
{s} şahsi
individual
{i} şahıs
people
{f} insan yerleştirmek
man
yönetim

Sendika yönetimle pazarlık yaptı. - The union bargained with the management.

Mike yönetim kurulunda tek erkek. - Mike is the only man on the board.

associate
yarı/muhabir üye
associate
birlikte
associate
birliktelik kurmak
associate
tabi
associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
(Ticaret) meslektaş
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
ilişkilendirilmiş
associate
iş ortağı

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

associate
(Ticaret) ortalı
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
ortaklık
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) katılan
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
(Matematik) yandaş
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

boy
çocuk garson
boy
erkek genç
boy
uşak
boy
ufaklık
boy
kızan
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
(Argo) genç adam
fellow
emsal
fellow
herifçioğlu
fellow
(Argo) delikanlı
fellow
yakın arkadaş
fellow
üniversite öğretmeni
friend
yakın

Biz onu en yakın arkadaşlarımız arasında sayıyoruz. - We number him among our closest friends.

Köpekler insanın en yakın arkadaşlarıdır. - Dogs are man's closest friends.

friend
dostça davranmak
friend
yoldaş
friend
can

Tom hâlâ tamamen eskisi kadar arkadaş canlısı. - Tom is still just as friendly as he used to be.

Tom Mary'nin o kadar cana yakın olacağını ummuyordu. - Tom didn't expect Mary to be so friendly.

friend
ayaktaş
guys
beyler

Hey beyler, lütfen biraz sakin olun. - Hey guys, please be quiet.

Tom odun kırarken, siz beyler ne yapıyordunuz? - What were you guys doing while Tom was chopping wood?

guys
çocuklar

Tom Mary'nin diğer çocuklar ile dışarı çıkmasını istemiyordu. - Tom didn't want Mary to go out with other guys.

Arabanda çalışan çocuklar ne yaptıklarını biliyor gibi görünmüyorlar. - The guys working on your car don't seem to know what they're doing.

guys
herifler

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

kid
genç

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

Daha genç çocuklarla uğraşmayın. - Don't pick on younger kids.

little guy
küçük adam
man
yeterince insan olmak
man
adam vermek
man
zevk

Neden odun kesmekten büyük zevk alan bu kadar çok insan olduğunu biliyorum. Bu aktivitede sonuçları hemen anında görürsünüz. -- Albert EINSTEIN - I know why there are so many people who love chopping wood. In this activity one immediately sees the results. -- Albert EINSTEIN

Ben sadece Zürih'e taşındım ve birçok şeyi yapmaktan zevk alıyorum. - I have just moved to Zurich and enjoy doing many things.

man
kimse

Hiç kimse adaylığı kazanmak için yeterli oy almadı. - No man received enough votes to win the nomination.

Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi. - No one is sure how many people died.

man
kent çapında ağ
man
koca

Onlar karı kocaymış gibi davranıyorlar. - They pretend to be man and wife.

Rahip onları koca ve karı ilan etti. - The priest pronounced them man and wife.

man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
mide

Midesi dolu olan bir insan kimsenin aç olduğunu düşünmez. - A man with a full belly thinks no one is hungry.

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

mate
birbirine geçirmek
mate
(Tıp) mate
mate
(Askeri) ikinci süvari
people
kişiler

Onun romanları genç kişiler arasında ünlüdür. - His novels are popular among young people.

Cömertlik bazı kişilerde doğuştandır. - Generosity is innate in some people.

people
beşer
people
kalabalık

İnsanları işaret etmek kalabalıktır. - It is rude to point at people.

Kalabalık bir insan grubu toplandı. - A large crowd of people gathered.

people
ümmet
people
el
people
dünya

Dünyada birçok insan açtır. - Many people in the world are hungry.

Dünyanın her yerinde çok sayıda insanlar barış istiyorlar. - A lot of people want peace all over the world.

people
insanoğlu
tough guy
kabadayı
tough guy
taş fırın erkeği
wise guy
(Bahis) tecrübeli bahisçi
gentleman
{i} bay

Gerçek bir beyefendi bir bayanı bekletmemeli. - A true gentleman must not keep a lady waiting.

Bay Hawk, kibar bir beyefendidir. - Mr Hawk is a kind gentleman.

person
adam

Yaşlı adam odasında öldü. - The old person died in their room.

Donald Trump ünlü bir iş adamıdır. - Donald Trump is a famous business person.

associate
{f} ortak ol
associate
düşünmek
associate
birleşmek
associate
hakları sınırlı üye
associate
ortak çalışma arkadaşı
boy
Vay canına!
boy
Üf!
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

buddy
lan
buddy
ulan
dude
züppe adam
fall guy
keriz
fall guy
kurban
fall guy
abalı
fellow
benzer
fellow
kişi
fellow
hemcins
fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
adam

Fred tembel bir adam. - Fred is a lazy fellow.

Böyle bir adamla tartışılmayacağını bilecek kadar akıllı olmalısın. - He ought to know better than to quarrel with such a fellow.

gentleman
adam

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

gentleman
{i} kibar kimse
individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
individuallyayrı ayrı
individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
başlı başına
individual
kişi

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

Her kişi bir bireydir. - Every person is an individual.

individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
people
kimse

Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız. - We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain.

Bir grup insanın bizimle birlikte su kayağına gideceğini düşünmüştüm. Fakat kesinlikle başka hiç kimse gelmedi. - I thought a bunch of people would go water skiing with us, but absolutely no one else showed up.

people
akrabalar
people
kodak üyeleri
people
kişi

Ailemde dört kişi var. - There are four people in my family.

Yalnızca birkaç kişi vaktinde geldi. - Only a few people showed up on time.

man
adam

Polis bir adamla sokakta konuştu. - The policeman spoke to a man on the street.

O sağlam genç bir adam. - He is a robust young man.

Man
Man
a wise guy
akıllı bir adam
associate
{f} ilişkilendir

Sık sık siyahı ölümle ilişkilendiririz. - We often associate black with death.

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
benzetir
associate
ile görüşmek
Türkçe - Türkçe
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
boy
Uzunluk
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
Boy
kabile
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
Son
nihayet

Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi. - Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı.

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Kumaş için ölçü
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Uzaklık
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Destan
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
İngilizce - İngilizce
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

To make fun of, to ridicule with wit or innuendo

Terry Kilmartin , applauded for every ‘um’ and ‘ah’, knew that he was being guyed and had the charm to make it funny.

people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

To equip with a support cable
A male

Jane considers that guy to be very good looking.

A support cable used to guide, steady or secure something
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

To exhibit an effigy of Guy Fawkes around the 5th November
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
stay-rope
{n} a rope to keep a heavy body steady while hoisting or lowering, or to confine a boom forward
{i} male first name
given name, male
To steady or guide with a guy
A guy is a man. I was working with a guy from Manchester. see also wise guy
a rope or cable that is used to brace something (especially a tent)
Guy (Guido) Fawkes was one of the Gunpowder Plotters Effigies in his likeness are destroyed on Bonfire Night, and have become known as "guys "
A grotesque effigy, like that of Guy Fawkes, dressed up in England on the fifth of November, the day of the Gunpowder Plot
Rope, chain, or rod attached to brace, steady, or guide
A cable for steadying, guiding or holding something, like an antenna
To fool; to baffle; to make (a person) an object of ridicule
Also called a brace A line used to control the movement of the object at the other end, such as a spar
A man (in plural, also people of either sex)
an informal term for a youth or man; "a nice guy"; "the guy's only doing it for some doll"
A steel wire used to support or strengthen a structure
A rope or wire used to control a spar or derrick
To make fun of to ridicule with wit or innuendo
Cables attached to a tripod or tower to increase stability Our 30 foot towers must be guyed Other towers and tripods may be guyed if increased stability is required
a rope or cable that is used to brace something (especially a tent) an effigy of Guy Fawkes that is burned on a bonfire on Guy Fawkes Day an informal term for a youth or man; "a nice guy"; "the guy's only doing it for some doll"
{i} fellow, chap (Slang); reinforcing rope; anchor, chain
A rope used to adjust the position of a spinnaker pole
steady or support with with a guy wire or cable; "The Italians guyed the Tower of Pisa to prevent it from collapsing"
you guys attempt to revive the distinction between a singular and plural you to avoid confusion between the two uses
{f} make fun of; secure with rope; secure with a chain
subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed the plans for a new opera house"; "The students poked fun at the inexperienced teacher"; "His former students roasted the professor at his 60th birthday"
a cable, chain, rod, or rope that checks and controls movement or holds a structure or part in fixed alignment or position
A rope, chain, or rod attached to anything to steady it; as: a rope to steady or guide an object which is being hoisted or lowered; a rope which holds in place the end of a boom, spar, or yard in a ship; a chain or wire rope connecting a suspension bridge with the land on either side to prevent lateral swaying; a rod or rope attached to the top of a structure, as of a derrick, and extending obliquely to the ground, where it is fastened
steady or support with with a guy wire or cable; "The Italians guyed the Tower of Pisa to prevent it from collapsing
A person of queer looks or dress
an effigy of Guy Fawkes that is burned on a bonfire on Guy Fawkes Day
A rope or wire used to steady or support
Americans sometimes address a group of people, whether they are male or female, as guys or you guys. Hi, guys. How are you doing? Mom wants to know if you guys still have that two-person tent. To steady, guide, or secure with a rope, cord, or cable. Bolton Guy Reginald Burgess Guy Francis de Moncy Dorchester of Dorchester Guy Carleton 1st Baron Fawkes Guy Guy Blaché Alice Alice Guy Lombardo Guy Albert Maupassant Henry René Albert Guy de Mollet Guy Tugwell Rexford Guy
The windward spinnaker sheet
Guy Fawkes night
a celebration, on the 5th of November, to remember the failure of the Gunpowder Plot of 1605
guy line
A rope or cable (a line) used to restrain the motion of something. As a cable used to prevent a mast from falling over
guy lines
plural form of guy line
guy rope
A rope or cable used to steady either a tall structure, or a thing being hoisted or lowered
guy-wire
A metal guy rope used to stabilize a tall structure (such as a radio mast)
Guy Albert Lombardo
born June 19, 1902, London, Ont., Can. died Nov. 5, 1977, Houston, Texas, U.S. Canadian-born U.S. bandleader. He trained as a violinist and in 1917 formed his band, the Royal Canadians. They began broadcasting nationally from Chicago in 1927, and from 1929 he was the winter attraction at New York City's Roosevelt Grill, a booking repeated for more than 30 years. He later moved to the Waldorf-Astoria Hotel, continuing the famous New Year's Eve broadcasts, begun in 1954, that climaxed with "Auld Lang Syne." Though derided by critics as the "king of corn," Lombardo gained long-lasting popularity by conducting what was billed as "the sweetest music this side of heaven
Guy Bolton
born Nov. 23, 1884, Broxbourne, Hertfordshire, Eng. died Sept. 5, 1979, London British-born U.S. playwright and librettist. The son of American parents, Bolton studied architecture before he began writing plays. His first play appeared on Broadway in 1911, but it was not until he began contributing to Broadway musicals that his fame spread. In collaboration with P.G. Wodehouse and others, he wrote dozens of scripts scored by composers such as Jerome Kern (Oh, Boy!, 1917), George Gershwin (Lady, Be Good!, 1924; Girl Crazy, 1930), and Cole Porter (Anything Goes, 1934)
Guy Burgess
a British man who worked for British Intelligence, but was secretly a spy for the former Soviet Union. In 1951 he escaped to the Soviet Union with another British spy, Donald MacLean (1911-1963). born 1911, Devonport, Devon, Eng. died Aug. 30, 1963, Moscow, Russia, U.S.S.R. British diplomat and Soviet spy. At the University of Cambridge in the 1930s, he became part of a group of young men, including Donald Maclean (1913-83), who shared a disdain for capitalist democracy. They were recruited by Soviet intelligence operatives and supplied information from their positions, mainly in the British foreign office (Maclean from 1934, Burgess from 1944). Maclean's post with the British embassy in Washington, D.C., enabled him to pass secret information about NATO to the Soviets; Burgess also served in Washington. In 1951 both men were warned by their colleague Kim Philby that an investigation was closing in on Maclean. With the aid of Anthony Blunt, they fled England and vanished, then surfaced in Moscow in 1956
Guy Carleton 1st Baron Dorchester
born Sept. 3, 1724, Strabane, County Tyrone, Ire. died Nov. 10, 1808, Stubbings, Berkshire, Eng. Irish soldier-statesman. In 1759 he was sent to Canada, where he fought in the Battle of Quebec. He served as lieutenant governor (1766-68) and governor (1768-78) of Quebec province. His conciliatory policies toward the French Canadians led to passage of the Quebec Act of 1774. He helped repel the attack on Quebec by American Revolutionary forces in 1775. He was appointed commander of British forces in North America in 1782 and then governor in chief of British North America (1786-96)
Guy Carleton 1st Baron Dorchester of Dorchester
born Sept. 3, 1724, Strabane, County Tyrone, Ire. died Nov. 10, 1808, Stubbings, Berkshire, Eng. Irish soldier-statesman. In 1759 he was sent to Canada, where he fought in the Battle of Quebec. He served as lieutenant governor (1766-68) and governor (1768-78) of Quebec province. His conciliatory policies toward the French Canadians led to passage of the Quebec Act of 1774. He helped repel the attack on Quebec by American Revolutionary forces in 1775. He was appointed commander of British forces in North America in 1782 and then governor in chief of British North America (1786-96)
Guy Fawkes
an English Roman Catholic who was killed as punishment for his part in a secret plan, known as the Gunpowder Plot, to destroy the Houses of Parliament by causing an explosion on November 5th, 1605. Guy Fawkes' Night is celebrated every year on November 5th in the UK (1570-1606). born 1570, York, Eng. died Jan. 31, 1606, London British conspirator. A convert to Roman Catholicism and a religious zealot, Fawkes joined the Spanish army in the Netherlands in 1593 and became noted for his military skill. In 1604 he returned to England and joined a group of Catholic zealots intent on blowing up the Parliament building. When details of this Gunpowder Plot were discovered Fawkes had planted and camouflaged at least 20 barrels of gunpowder in a cellar under the Parliament building Fawkes was arrested on Nov. 4, 1605. After being tortured to reveal the names of his accomplices, he was tried and executed opposite the Parliament building. England celebrates Guy Fawkes Day on November 5 with fireworks, masked children begging "a penny for the guy," and the burning of Fawkes in effigy
Guy Fawkes
{i} (1570-1606) English gunpowder plot conspirator who was executed for being part of the Gunpowder Plot (plot to to blow up the English Parliament and King James I of England on November 5th 1605)
Guy Fawkes Night
In Britain, Guy Fawkes Night is the evening of 5th November, when many people have parties with bonfires and fireworks. It began as a way of remembering the attempt by Guy Fawkes to blow up the Houses of Parliament in 1605. Guy Fawkes Night is often referred to as `Bonfire Night'. = Bonfire Night
Guy Fawkes' Night
November 5th, when people in Britain light fireworks and burn a guy on a fire = bonfire night (Guy Fawkes (1570-1606), one of the men who tried to blow up the English parliament in 1605)
Guy Francis de Moncy Burgess
born 1911, Devonport, Devon, Eng. died Aug. 30, 1963, Moscow, Russia, U.S.S.R. British diplomat and Soviet spy. At the University of Cambridge in the 1930s, he became part of a group of young men, including Donald Maclean (1913-83), who shared a disdain for capitalist democracy. They were recruited by Soviet intelligence operatives and supplied information from their positions, mainly in the British foreign office (Maclean from 1934, Burgess from 1944). Maclean's post with the British embassy in Washington, D.C., enabled him to pass secret information about NATO to the Soviets; Burgess also served in Washington. In 1951 both men were warned by their colleague Kim Philby that an investigation was closing in on Maclean. With the aid of Anthony Blunt, they fled England and vanished, then surfaced in Moscow in 1956
Guy Lombardo
born June 19, 1902, London, Ont., Can. died Nov. 5, 1977, Houston, Texas, U.S. Canadian-born U.S. bandleader. He trained as a violinist and in 1917 formed his band, the Royal Canadians. They began broadcasting nationally from Chicago in 1927, and from 1929 he was the winter attraction at New York City's Roosevelt Grill, a booking repeated for more than 30 years. He later moved to the Waldorf-Astoria Hotel, continuing the famous New Year's Eve broadcasts, begun in 1954, that climaxed with "Auld Lang Syne." Though derided by critics as the "king of corn," Lombardo gained long-lasting popularity by conducting what was billed as "the sweetest music this side of heaven
Guy Mollet
born Dec. 31, 1905, Flers-de-l'Orne, France died Oct. 3, 1975, Paris French politician. An English teacher in Arras, he joined the Socialist Party in 1921 and became head of the socialist teachers' union in 1939. After serving in World War II, he was elected to the Chamber of Deputies and became secretary-general of the Socialist Party (1946-69). With Pierre Mendès-France, he led the Republican Front to victory and became premier (1956-57). Failures in dealing with the Algerian rebellion and the Suez Crisis led to the government's defeat, but Mollet continued to serve as a deputy and as mayor of Arras
Guy Reginald Bolton
born Nov. 23, 1884, Broxbourne, Hertfordshire, Eng. died Sept. 5, 1979, London British-born U.S. playwright and librettist. The son of American parents, Bolton studied architecture before he began writing plays. His first play appeared on Broadway in 1911, but it was not until he began contributing to Broadway musicals that his fame spread. In collaboration with P.G. Wodehouse and others, he wrote dozens of scripts scored by composers such as Jerome Kern (Oh, Boy!, 1917), George Gershwin (Lady, Be Good!, 1924; Girl Crazy, 1930), and Cole Porter (Anything Goes, 1934)
Guy de Maupassant
(1850-1893) French novelist and short story writer
Guy de Maupassant
a French writer who wrote hundreds of short stories. He is one of the best short story writers ever (1850-93). born Aug. 5, 1850, Château de Miromesnil?, near Dieppe, France died July 6, 1893, Paris French writer of short stories. His law studies were interrupted by the Franco-Prussian War; his experience as a volunteer provided him with material for some of his best works. Later, as a civil-service employee, he became a protégé of Gustave Flaubert. He first gained attention with "Boule de Suif" (1880; "Ball of Fat"), probably his finest story. In the next 10 years he published some 300 short stories, six novels, and three travel books. Taken together, his stories present a broad, naturalistic picture of French life from 1870 to 1890. His subjects include war, the Norman peasantry, the bureaucracy, life on the banks of the Seine, the emotional problems of the different classes, and, ominously, hallucination. Maupassant was phenomenally promiscuous, and before he was 25 years old his health was being eroded by syphilis. He attempted suicide in 1892 and was committed to an asylum, where he died at age
Guy de Maupassant
He is generally considered France's greatest master of the short story
Guy's
Guy's Hospital an important hospital in London, for training doctors and nurses
Guy-in-back
GIB, (slang nickname for) copilot or navigator, (nickname for) radar operator
guy fawkes day
day for the celebration of the discovery of the Gunpowder Plot
guy rope
A guy rope is a rope or wire that has one end fastened to a tent or pole and the other end fixed to the ground, so that it keeps the tent or pole in position. = guy
guy rope
a rope or cable that is used to brace something (especially a tent)
guy thing
habit or interest that is typically of guys or boys as opposed to female
guy wire
A wire used for supporting a structure
guy wire
Attaches a tower to a Guy Anchor and the ground
guy wire
A wire used with support stakes to help support a newly planted tree
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

associate
A companion; a comrade
associate
To connect or join together; combine
associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
bad guy
a villain
big guy
A term of endearment, usually addressed toward an all-around good male person

How are you doing there, big guy? he asked.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

bro
a male who is preppy
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
To assign a buddy, or partner
cable guy
A man that works for the cable television service and installs cable television
dude
A man
dude
he

Dude don't know what's good for him.

dude
A tourist
fall guy
scapegoat
fall guy
one whom is gullible and easily duped
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

gentleman
Toilets intended for use by men
good guy
a hero
good guy
an all-around pleasant person; usually used in reference to a male

He was an all-around good guy to visit with and be around.

guyed
: Held upright by guylines or guys
guys
plural form of guy
individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
nice guy
An adult male who seeks sexual attraction and romantic intimacy, but only finds cordial friendship and platonic love

Nice guys are historically the grail of dating. ... As both Nora and I reminisced and compared how we were treated by the manwhore and by the nice guy, the manwhore always won out.

no more Mr Nice Guy
used to show that the speaker is not going to be pleasant anymore, and will resort to unpleasantness to get their way
stand-up guy
An honest and straightforward man of good character
wise guy
A member of the Mafia; a mobster
wise guy
One given to making clever jokes regarded as rude or disrespectful; smart; a wisecracker

Her reputation for being a wise guy made her new teachers hesitant about having her in their classes.

wise guy
A knowledgable or successful sports bettor
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
associate
{a} connected, influenced one by another
associate
{a} joined in league
associate
{v} to keep company, to unite
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
gentleman
{n} a term of complaisance
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friend
mucker
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
Man
nar
Man
auto
Mr. Nice Guy
(Informal) pleasant and amiable person who avoids causing trouble or disagreement, nice and pleasant man who keeps away from causing problems
Partner
aite
Person
gentle
Rexford Guy Tugwell
born July 10, 1891, Sinclairville, N.Y., U.S. died July 21, 1979, Santa Barbara, Calif. U.S. economist. He joined the economics faculty of Columbia University in 1920, and in 1932 he became a member of the Brain Trust that advised Franklin D. Roosevelt. Appointed undersecretary of agriculture, he helped formulate farm policy and other New Deal economic reforms (1933-36). He chaired the New York City Planning Commission (1938-41), served as governor of Puerto Rico (1941-46), and taught at the University of Chicago (1946-57)
associate
noun man
associate
Enter keywords
associate
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
To connect in the mind or imagination
associate
Following or accompanying; concomitant
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
associate
To accompany; to keep company with
associate
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
associate
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
associate
{s} partner, colleague, confederate, companion
associate
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
associate
{i} partner; fellow worker; friend
associate
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
associate
To join as a partner, ally, or friend
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
A companion; one frequently in company with another, implying intimacy or equality; a mate; a fellow
associate
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
associate
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
associate
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
associate
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
associate
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
associate
To connect or place together in thought
associate
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
associate
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
associate
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
associate
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
associate
To join in or form a league, union, or association
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
bad guy
mean guy, bad man
Türkçe - İngilizce

guy teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

boy
length

His horse won by three lengths. - Onun atı üç boy farkla kazandı.

Our boat won by two lengths. - Teknemiz iki boyla kazandı.

son
ultimate

Ultimately, he ended up going to school. - Sonuçta, okula gitmeye son verdi.

The argument is rigorous and coherent but ultimately unconvincing. - Bu tartışma titiz ve tutarlı ama sonuçta inandırıcı.

son
{s} latest

His motorcycle is the latest model. - Onun motosikleti en son model.

I found his latest novel interesting. - Onun en son romanını ilginç buldum.

son
last

Date of last revision of this page: 2010-11-03 - Bu sayfanın son güncellenme tarihi: 2010.11.03

The last straw breaks the camel's back. - Devenin belini kıran son saman çöpü.

boy
height

What is the average height of the players? - Oyuncuların boy ortalaması nedir?

Tom and Jim are the same height. - Tom ve Jim aynı boydalar.

son
{s} final

Finally we have learned the truth. - Sonunda,gerçeği öğrendik.

Because of hunger and fatigue, the dog finally died. - Açlıktan ve yorgunluktan dolayı, köpek sonunda öldü.

Guy fawkes
Guy Fawkes
Guy fawkes'in yakalanış günü
Guy Fawkes day
boy
tribe

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

The Gauls are close to the Germanic tribes. - Galyalılar, Germen boylarına yakındır.

partner
{i} partner
boy
sociol. clan
boy
stature; clan
boy
tribe, clan
son
{i} close

Tom closed his diary after writing about that day's events. - Tom, o günkü olaylar hakkında yazdıktan sonra günlüğü kapattı.

He went to the store at the last minute, just before it closed. - O, tam kapanmadan önce, o son dakikada dükkâna gitti.

son
{s} late

Did the error occur right from the start or later on? - When? - Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman?

I have not seen him lately. - Son zamanlarda onu görmedim

Son
to
boy
taille
boy
dimension

That adds a new dimension to our problem. - O, sorunumuza yeni bir boyut kattı.

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları görselleştirmek zordur.

boy
(Tıp) body height
boy
elongation
individual
(Tıp) individual
man
inductive
pal
impeller
pal
(Askeri,Teknik) blade
son
(Denizbilim) boundary
boy
size

A person's heart is approximately the same size as their fist. - Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır.

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

boy
figure

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

boy
extent

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

boy
full-length

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

boy
stature

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

son
finish

A few minutes after he finished his work, he went to bed. - İşini bitirdikten birkaç dakika sonra, o yatmaya gitti.

Having finished my work, I left the office. - İşimi bitirdikten sonra bürodan ayrıldım.

son
death

You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death. - Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir.

He took charge of the firm after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu üstüne aldı.

son
terminal

Sami learned he had terminal cancer. - Sami son aşamada bir kanseri olduğunu öğrendi.

son
expiration
son
sequel
son
bottom

Tom sat at the bottom of the stairs wondering what he should do next. - Tom daha sonra ne yapması gerektiğini merak ederek merdivenlerin alt kısmında oturdu.

If your baby is prone to rashes, you may want to apply diaper cream, powder, or petroleum jelly after cleaning your baby's bottom. - Bebeğiniz pişiklere eğilimli ise, bebeğinizin altını temizledikten sonra bebek bezi kremi, toz veya vazelin uygulamak isteyebilirsiniz.

son
latter

The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method. - Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı.

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Hem balık hem de et besleyici fakat sonraki öncekinden daha pahalı.

son
termination
son
crucial

The first minutes after a heart attack are crucial. - Bir kalp krizinden sonra ilk dakikalar çok önemlidir.

son
conclusion

The conclusion reached by a study is People who think their feet are smelly, have smelly feet; people who think they aren't, don't. - Bir çalışma ile ulaşılan sonuç ayaklarının pis koktuğunu düşünen insanların kötü kokan ayakları vardır; ayaklarının kötü kokmadığını düşünen insanların yoktur.

We came to the conclusion that we should help him. - Ona yardım etmemiz gerektiği sonucuna vardık.

son
closure
Boy
(Tıp) colo r
boy
bulk
boy
phrathy
boy
phratry
boy
linear measurement
boy
{i} clan
son
{i} issue

The latest issue of the magazine will come out next Monday. - Derginin son basımı gelecek pazartesi yayınlanacak.

son
{s} full

I'm working full time in a bookshop until the end of September. - Eylül sonuna kadar bir kitapçıda tam gün çalışıyorum.

One should add a full stop at the end of the sentence. - Cümlenin sonunda nokta konulmalı.

son
{i} afterbirth
son
{s} supreme

It made me supremely happy. - Bu beni son derece mutlu etti.

son
{i} quietus
son
{i} ruination
son
secundine
son
{s} nth
son
{i} fate

The last witness sealed the prisoner's fate. - Son tanık mahkûmun kaderini belirledi.

Fadil's devastating fate finally came to light. - Fadıl'ın yıkıcı kaderi sonunda gün ışığına çıktı.

son
tail end
son
{i} upshot
son
{s} bedrock
son
{i} kiss off
son
epilogue
son
{i} omega
son
{i} curtains

The room looks different after I've changed the curtains. - Perdeleri değiştirmemden sonra oda farklı görünüyor.

son
{i} expiry
guy

  Heceleme

  Guy

  Türkçe nasıl söylenir

  gay

  Zıt anlamlılar

  gal, girl

  Telaffuz

  /ˈgī/ /ˈɡaɪ/

  Etimoloji

  [ gI ] (noun.) 1623. Old French form of Germanic Wido, a short form of names beginning with the element witu "wood", such as Witold and Widukind.

  Zamanlar

  guys, guying, guyed

  Videolar

  ... contact lens.  You will blink and you will go online.  And who will guy these internet ...
  ... Maybe if I dance next to this guy, he'll recognize his urge ...

  Günün kelimesi

  abut