ultimate

listen to the pronunciation of ultimate
İngilizce - Türkçe
{s} son

Sonuçta, okula gitmeye son verdi. - Ultimately, he ended up going to school.

Eninde sonunda kim karar verecek? - Who will ultimately decide?

{s} nihai

Hayatınızdaki nihai hedefiniz nedir? - What is your ultimate goal in your life?

Nihai amacımız dünya barışını kurmaktır. - Our ultimate goal is to establish world peace.

{s} son, nihai, en son: ultimate reality son gerçek
{s} esas, temel: ultimate principles temel ilkeler
(Tıp) ultimat
en üst düzey
en iyi
en son
mükemmel
en büyük
cüzlere ayrılmayan
ultimate weapon herkesi öldürecek olan silâh
{s} esas
sonuç

Bu tür düşüncelerin sonuçta onların nihai kararı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır. - Such considerations ultimately had no effect on their final decision.

Tartışma şiddetli ve ahenkli ama sonuçta inandırıcı değil. - The argument is rigorous and coherent but ultimately unconvincing.

ultimate reality son gerçek
{s} en uzak
ultimatelyeninde sonunda
(Tıp) Son nihayet, en uzak, ultimum
nihayette
müfrit
{s} en büyük, en yüksek: the ultimate
{s} en yüksek

Tom en yüksek fiyatı ödedi. - Tom paid the ultimate price.

(Biyokimya)

Onun Noodliness'i, Uçan Spagetti Canavarı evrende nihai gerçektir. - His Noodliness, the Flying Spaghetti Monster is the ultimate truth in the universe.

doruk
temel

Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz. - So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning.

ultimate analysis
(Kimya) öğesel çözümleme
ultimate bearing capacity
(İnşaat) taşıma gücü
ultimate load
son dayanma yükü
ultimate load
kırılma yükü
ultimate load
(İnşaat) taşıma yükü
ultimate load
(Askeri) azami yük haddi
ultimate moment
(İnşaat) en yüksek moment
ultimate principles
temel ilkeler
ultimate strength
(İnşaat) en yüksek dayanım
ultimate strength
kopma direnci
ultimate strength
kopma dayanımı
ultimate tensile strength
son çekme mukavemeti
ultimate analysis
elemanter analiz
ultimate analysis
elementer analiz, ögesel çözümleme
ultimate cause
(Felsefe) Nihaî sebep, asıl sebep, bir olaya veya olguya doğrudan etki yerine nedensellik olarak en başta etkiyen sebep. Örn: Trafik kazasında ölen bir yayanın ölümünün fiilî sebebi (proximate cause) arabanın çarpması sonucu geçirdiği iç kanamadır, ancak nihaî ya da asıl sebep aracın sürücüsünün uyuklamasıdır. (bkz. proximate cause)
ultimate frisbee
Temel Frizbi
ultimate moment
kırılma momenti, nihai moment
ultimate pressure
sınır basınç, sınır gerilme, nihai basınç
ultimate strength
(Mühendislik) maksimum mukavemet
ultimate tensile strength
son çekme mukavemeti, son çekme dayanci
ultimate answer
nihai yanıt
ultimate attribution error
(Pisikoloji, Ruhbilim) nihai yükleme hatası
ultimate bearing capacity
en son taşıma gücü
ultimate bearing capacity
nihai taşıma gücü
ultimate bending strength
enson eğilme dayanımı
ultimate carrying capacity
nihai taşıma kapasitesi
ultimate causation
(Pisikoloji, Ruhbilim) nihai nedensellik
ultimate compressive strength
enson basınç dayanımı
ultimate constituent
(Dilbilim) sonuncul kurucu
ultimate constituent
(Dilbilim) sonuncul bileşenler
ultimate consumer
son tüketici
ultimate consumers
(Ticaret) nihai tüketiciler
ultimate controlling party
(Ticaret) üst kontrol tarafı
ultimate cumulative energy
(Çevre) nihai kümilatif enerji
ultimate disposal
nihai bertaraf
ultimate disposal site
kesin depolama alanı
ultimate domestication
nihai evcilleştirme
ultimate elongation
son uzama
ultimate equilibrium
nihai denge
ultimate explanation
(Pisikoloji, Ruhbilim) nihai açıklama
ultimate form
(Çevre) nihai biçim
ultimate heat sink
(Nükleer Bilimler) son ısı düdeni,son ısı kuyusu
ultimate humidity
(Tekstil) bitim nemliliği, son nemlilik
ultimate lateral strength
(Çevre) nihai yanal dayanıklılık
ultimate limit state
(Çevre) nihai limit durumu
ultimate load
(Askeri) AZAMİ YÜK HADDİ: Havadan indirmelerde, bir yük bağlama tertibatının kaldırabileceği azami ağırlık
ultimate net loss
(Sigorta) nihai net hasar
ultimate net loss clause
(Sigorta) nihai net hasar klozu
ultimate parent company
nihai ana şirket
ultimate pressure
son basınç
ultimate pressure
sınır basınç
ultimate pressure
nihai basınç
ultimate pressure
enson basınç
ultimate pressure
sınır gerilme
ultimate radioactive waste disposal site
(Nükleer Bilimler) nihai stoklama alanı
ultimate range ballistic missile
(Askeri) NİHAİ MENZİLLİ BALİSTİK FÜZE: Arz çevresinin yarısına eşit veya bundan daha da uzun bir menzile sahip ve her hangi bir noktasındaki hedefi dövmeye muktedir balistik bir füze
ultimate reply
nihai yanıt
ultimate resistance
nihai direnç
ultimate resistance
son dayanım
ultimate response final answer
nihai yanıt
ultimate result
kesin sonuç
ultimate settlement
toplam oturma
ultimate settlement
nihai oturma
ultimate settlement
son oturma
ultimate shear stress
enson kesme gerilmesi
ultimate shearing resistance
nihai maka: lama mukavemeti
ultimate shearing resistance
nihai makaslama mukavemeti
ultimate shrinkage
son büzülme
ultimate strength
nihai dayanım sınırı
ultimate strength
en son dayanım sınırı
ultimate strength design
(Çevre) nihai dayanım tasarımı
ultimate stress
kopma gerilmesi
ultimate stress
son gerilme
ultimate stress
nihai gerilme
ultimate targets
(Ticaret) acil hedefler
ultimate tensile strength
(Nükleer Bilimler) mutlak kopma mukavemeti
ultimate tensile stress
enson çekme gerilmesi
ultimate tensile stress
(Tekstil) kopma kuvveti
ultimate tensile stress
maksimum çeki gerilmesi
ultimate tensile stress
maksimum çekme gerilmesi
ultimate tensile stress
kopma dayanıklılığı
ultimate tensile stress
çekme sınırı
ultimate tensile stress
nihai çekme gerilmesi
ultimate tension
kritik gerilme
ultimate tension
son gerilme
ultimate test
kırılma testi
ultimate torsional strength
enson burulma dayanımı
ultimate value
enson değer
ultimately
sonunda

Eninde sonunda kim karar verecek? - Who will ultimately decide?

ultimately
en sonunda
ultimately
son olarak
ultimately
sonuçta

Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz. - So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning.

Bu tür düşüncelerin sonuçta onların nihai kararı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır. - Such considerations ultimately had no effect on their final decision.

the ultimate
nihai
the ultimate deterrent
nükleer silah; hidrojen bombası
ultimately
z. eninde sonunda
ultimately
eninde sonunda

Eninde sonunda kim karar verecek? - Who will ultimately decide?

İngilizce - İngilizce
Being the greatest possible; maximum; most extreme

Hepaticology, outside the temperate parts of the Northern Hemisphere, still lies deep in the shadow cast by that ultimate closet taxonomist, Franz Stephani—a ghost whose shadow falls over us all.

The most basic or fundamental of a set of things
Being the most distant or extreme; farthest
The final or most distant point; the conclusion
The greatest extreme; most extreme or most superior
That will happen sometime; eventual
Concerning the last or final thing in a series
The greatest extremity; the maximum
beyond which there is nothing else
{s} final; extreme; greatest; fundamental; decisive
{a} the last, final, concluding, extreme
Farthest; most remote in space or time; extreme; last; final
Last in a train of progression or consequences; tended toward by all that precedes; arrived at, as the last result; final
furthest or highest in degree or order; utmost or extreme; "the ultimate achievement"; "the ultimate question"; "man's ultimate destiny"; "the ultimate insult"; "one's ultimate goal in life
A stage in a digimon's life when it uses the Digivice and the Crest working together
The most powerful spell that a hero can cast, only obtainable at Level 6 Example: "The Priestess of the Moon's Ultimate is Starfall "
Incapable of further analysis; incapable of further division or separation; constituent; elemental; as, an ultimate constituent of matter
You use ultimate to describe the best possible example of a particular thing. Caviar and oysters on ice are generally considered the ultimate luxury foods. = definitive
{i} final result; main principle
To come or bring to an end; to eventuate; to end
The ultimate in something is the best or most advanced example of it. This hotel is the ultimate in luxury. the ultimate in sth the best or most modern example of something
Basic, fundamental, or original; farthest in time or space; last in a progression or series; incapable of further analysis, division or separation; utmost or final
You use ultimate to describe the final result or aim of a long series of events. He said it is still not possible to predict the ultimate outcome The ultimate aim is to expand the network further. = eventual
You use ultimate to describe the most important or powerful thing of a particular kind. the ultimate power of the central government Of course, the ultimate authority remained the presidency
To come or bring into use or practice
being the ultimate or elemental constituents of anything; "the elemental stuff of out of which the many forms of life have been molded"- Jack London; "the ultimate ingredients of matter"; "his proposal is elegantly simple"
A stage in a Digimon's life when it uses the Digivice and the Crest to digivolve
You use ultimate to describe the original source or cause of something. Plants are the ultimate source of all foodstuffs The ultimate cause of what's happened seems to have been the advertising campaign. = fundamental
You use ultimate to describe the most extreme and unpleasant example of a particular thing. Bringing back the death penalty would be the ultimate abuse of human rights
last or final, as in: The ultimate cost of the project will be over one million dollars
being the last or concluding element of a series; "the ultimate sonata of that opus"; "a distinction between the verb and noun senses of `conflict' is that in the verb the stress is on the ultimate (or last) syllable"
eventual
ultimate frisbee
A non-contact competitive team sport played with a 175 gram flying disc, the object of which is to score points by passing the disc to a player in the opposing end-zone
ultimate sacrifice
Death, especially for a cause or for one's country

The organizers sought to portray the bombers as martyrs—that is, as heroes prepared to make the ultimate sacrifice in defense of their people.

ultimate sacrifices
plural form of ultimate sacrifice
Ultimate Band List
large World Wide Web site with information about music groups and music information (concerts, albums, etc.), UBL
ultimate authority
one who makes the final decision, highest authority
ultimate beneficiary
recipient of a trust fund at the time of its division
ultimate fighting
a competition, similar to boxing, in which two people hit or kick each other and in which there are almost no rules
ultimate frisbee
a game between two teams whose players try to toss a Frisbee to one another until they cross the opponents goal; possession changes hands when the frisbee is intercepted or touches the ground or goes out of bounds
ultimate goal
final intention; main purpose
ultimate responsibility
supreme responsibility, ultimate accountability
ultimately
Indicating the last item

Firstly, ... Secondly, ... Ultimately, .

ultimately
{a} in the last state or consequence
The Ultimate Collection Of Winsock Software
{i} TUCOWS, popular freeware download website created in Michigan (USA) in 1993 and based in Toronto (Canada) wherein hundreds of shareware and packages of demo software can be downloaded
Ultimately
ult
ultimately
as the end result of a succession or process; "ultimately he had to give in"; "at long last the winter was over
ultimately
Indicating the most important action
ultimately
As a final consequence; at last; in the end; as, afflictions often tend to correct immoral habits, and ultimately prove blessings
ultimately
Recently
ultimately
Ultimately means finally, after a long and often complicated series of events. a tough but ultimately worthwhile struggle. = eventually
ultimately
You use ultimately to indicate that what you are saying is the most important point in a discussion. Ultimately, Bismarck's revisionism scarcely affected or damaged British interests at all. finally, after everything else has been done or considered
ultimately
in the end, eventually; in an ultimate manner
ultimately
after everything has been considered; "in the final analysis, we are quite well off"
ultimately
as the end result of a succession or process; "ultimately he had to give in"; "at long last the winter was over"
ultimates
plural of ultimate
ultimate