associate

listen to the pronunciation of associate
İngilizce - Türkçe
birleştirmek
{i} iş arkadaşı
{i} ortak

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

{i} öğretim üyesi
{f} arkadaşlık etmek
{s} birleşmiş
birleşmek
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

(Matematik) yandaş
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

(Ticaret) yasal ortak
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

(Ticaret) meslektaş
(Ticaret) ticari şirket ortağı
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
ortaklık
iş ortağı

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

(Ticaret) ortalı
(Ticaret) katılan
ilişkilendirilmiş
(Ticaret) hukuki ortak
(Ticaret) ortaklık etmek
birliktelik kurmak
düşünmek
{f} ortak ol
ortak çalışma arkadaşı
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

hakları sınırlı üye
{f} ilişkilendir

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

Sık sık siyahı ölümle ilişkilendiririz. - We often associate black with death.

Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

ile görüşmek
{f} bağdaştırmak
yakıştırmak
{f} benzetmek
{f} with
ortak çıkar ve ilişkileri olan
{s} arkadaş olan
{s} bağlı olan
{i} dost
serik olmak
{f} işbirliği yapmak

O Bill ile işbirliği yapmak istemiyor. - She doesn't like to associate with Bill.

{f} ilişkilendir: adj.ortak
arkadas olan
{f} ortak olmak
serik
{f} -i hatırlatmak, -i akla getirmek: I associate that smell with the back streets of Warsaw. O
{s} ikinci derece statüsü olan
{f} ortak etmek
{i} üye
{f} çağrıştırmak
ortakllk kurmak
tam üye
yarı/muhabir üye
birlikte
tabi
benzetir
anlaşık
associate professor
doçent

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual freedom is the foundation of democracy.

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual liberty is the essence of democracy.

Guy
{i} adam

Niçin adamları topluyorsunuz? - Why were you picking up guys?

Bu adamın ne düşündüğü hakkında hiçbir fikrim yok. - I have no idea what that guy is thinking.

guy
herif

Şu herifi tanımıyor musun? - Don't you recognize that guy?

Hadi yakalayalım şu herifi. - Come on let's catch that guy.

person
kişi

Japonya'ya gitmek istemeyi tercih etmemin sebebi onların çalışkan ve dürüst kişilikleridir. - The reason I prefer to go to Japan is that the people in Japan are hardworking and have honest personalities.

Dün yeni bir kişisel bilgisayar satın aldım. - I bought a new personal computer yesterday.

friend
dost

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

gentleman
centilmen

O hiç centilmen değil. - He is not at all a gentleman.

O gerçek bir centilmen. - He is a real gentleman.

gentleman
beyefendi

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

partner
ortak

Sadece Tom'la ortak oldum. - I just made Tom partner.

Biz rakibiz, ortak değil. - We're competitors, not partners.

dude
ahbap

Parti harikaydı ahbap. - That party was great, Dude.

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

Annem ben çocukken öldü. - My mother died when I was a kid.

Lütfen onu diğer çocuklara uzat. - Please pass it to the other kids.

man
insan

İnsan gülebilen tek hayvandır. - Man is the only animal that can laugh.

Bugün, bir sürü insan işsiz kalma konusunda endişeleniyor. - Today, many people worry about losing their jobs.

man
erkek

Bir kadın erkeksiz bir şey değildir. - A woman without a man is nothing.

Kaç tane erkek kardeşin var? - How many brothers do you have?

boy
{i} delikanlı

Parkta bir sürü delikanlı çalışıyor. - A lot of boys are running in the park.

Bu, saatini bulan delikanlı. - This is the boy who found your watch.

friend
{i} ahbap
friend
{i} arkadaş

Batman, Robin ile arkadaştır. - Batman is friends with Robin.

Beni seven bir arkadaşım var. - I have a friend who loves me.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

boy
erkek çocuk

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

Tom ve arkadaşları sahilde oturdu ve erkek çocuklarının yüzmesini izledi. - Tom and his friends sat on the beach and watched the boys swimming.

partner

Güvercinler ömür boyu aynı eşle kalırlar. - Pigeons stay with the same partner for life.

Tom asla benim eşim değildi. - Tom was never my partner.

associate with
(Bilgisayar) ilişkili program
associate contractor
(Askeri) ortak müteahhit
associate dean
(Eğitim) dekan yardımcısı
associate degree
(Eğitim) önlisans dercesi
associate editor
(Basın) yardımcı editör
associate members
(Askeri) ortak üyeler
associate professor
(Eğitim) doçent doktor
associate with
bağlantılı olmak
associate with
hatırlatmak
associate with
ile ilişkide bulunmak
associate with
ile görüşmek
associate with
akla getirmek
associate with
işbirliği yapmak

O Bill ile işbirliği yapmak istemiyor. - She doesn't like to associate with Bill.

associate's degree
ön lisans derecesi
associate company
ortak şirket
associate company
kardeş şirket
associate degree
ön lisans
associate member
ortak üye
associate membership
ortak üyelik
associate with
işbirliği yap

Onlarla işbirliği yapma. - Don't associate with them.

O Bill ile işbirliği yapmak istemiyor. - She doesn't like to associate with Bill.

associate of arts
dört yıllık kolej ya da üniversitelerin sosyal bilimlerine hazırlayan iki yıllık programlar, önlisans eğitimi
associate of arts
sanat ilişkilendirmek
associate of arts degree
dört yıllık kolej ya da üniversitelerin sosyal bilimlerine hazırlayan iki yıllık programlar, önlisans eğitimi
associate producer
yardımcı yapımcı
associate professors
(Eğitim) doçent
associate to
için ortak
associate's degree
(Eğitim) İki yıllık üniversite mezunlarının sahip olduğu on lisans diplomasi
associate's degrees
ilişkilendirmek derecesi
Associate Director of Central Intelligence for Military Support
(Askeri) Merkezi İstihbarat (Askeri Destek) Başkan Yardımcısı
associate contractor
(Askeri) ORTAK MÜTEAHHİT: Hava kuvvetleri tarafından hazırlanmış veya onaylanmış şartname hükümlerini karşılayan tali sistem, teçhizat veya aksamın geliştirilmesi veya imali ile ilgili Hava kuvvetleri esas müteahhidi. Komple bir silah sistemini hep birlikte geliştiren veya imal eden bir müteahhitler grubunun bir üyesi
associate matrix
(Matematik) devrik eşlenik matris
associate measures
(Askeri) yan ödemeler
associate movements
(Fizyoloji) ortak hareketler
associate oneself
ortak olmak
associate oneself
birleşmek
associate oneself
işbirliği yapmak
associate partner
(Politika, Siyaset) ortak ortaklık
associate product
(Sinema) yardımcı yapımcı
associate with intellectuals
entel takılmak
associate with somebody
(Ticaret) biriyle arkadaşlık etmek
individual
özgün
buddy
arkadaş

Acını hissediyorum, arkadaş. - I feel your pain, buddy.

Arkadaşım dikkatsizce sürmez. - Buddy doesn't drive carelessly.

mate
arkadaş

Arkadaşlarını kendi istekleriyle seçmek istiyorlar. - They want to choose their mates by their own will.

Tom ve arkadaşları alemlere akıp zil zurna sarhoş oldu. - Tom and his mates went on a pub crawl and all ended up pretty drunk.

friend
koruyan kimse
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Mektup arkadaşın olmak istiyorum. - I would like to be your pen pal.

Parayı arkadaşımla yarı yarıya paylaştım. - I halved the money with my pal.

associated
{s} birleşmiş
associated
ilgili

Tom Batılı yaşam tarzı ile ilgili çevresel etkileri anlamıyor. - Tom doesn't understand the environmental impacts associated with a Western lifestyle.

Bu sorunla ilgili yorumlar bulunmaktadır. - There are comments associated with this question.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Benim küçük erkek kardeşim on iki yaşında. - My kid brother is twelve.

Küçükken, bulutları pamuk şekere benzetirdim. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

O mükemmel bir beyefendi. - He is a perfect gentleman.

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

guy
{f} takılmak

Tom tam olarak Mary'nin takılmak istediği adam türü. - Tom is exactly the sort of guy Mary wants to hang out with.

Fransızca çalışıyor olmalıyım ama siz arkadaşlarla takılmak daha eğlenceli. - I should be studying French, but it's more fun hanging out with you guys.

individual
fert
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı. - The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs.

O gerçekten hoş bir arkadaş fakat ondan hoşlanmıyorum. - He's quite a nice fellow but I don't like him.

buddy
dili arkadaş
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enis
Friend
(isim) Enise
associate with
ilintili olmak
associated
(sıfat) birleşmiş
buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

O bir arkadaştan daha çok bir tanıdık. - She is more an acquaintance than a friend.

O gerçekten bir arkadaş değil, sadece bir tanıdık. - He is not really a friend, just an acquaintance.

guy
rezil etmek
man
yönetim

Mike yönetim kurulunda tek erkek. - Mike is the only man on the board.

Sendika yönetimle pazarlık yaptı. - The union bargained with the management.

associate with
birlikte anılmak
associated
(Mukavele) birleşmiş, beraber bulunan, -e ait
boy
ufaklık
boy
uşak
boy
çocuk garson
boy
erkek genç
boy
kızan
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
üniversite öğretmeni
fellow
(Argo) genç adam
fellow
emsal
fellow
herifçioğlu
fellow
yakın arkadaş
fellow
(Argo) delikanlı
friend
yoldaş
friend
yakın

Köpekler insanın en yakın arkadaşlarıdır. - Dogs are man's closest friends.

Konuşacak yakın arkadaşları yok. - He has no close friends to talk with.

friend
ayaktaş
friend
dostça davranmak
friend
can

Tom Mary'nin o kadar cana yakın olacağını ummuyordu. - Tom didn't expect Mary to be so friendly.

Erkek arkadaşım akıllı, yakışıklı, ve cana yakındır. - My boyfriend is smart, handsome, and friendly too.

guy
vento
guy
ip
guy
gergi kablosu
guy
halat
guy
alaya almak
guy
herifçioğlu
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
(Tıp) individual
kid
genç

Daha genç çocuklarla uğraşmayın. - Don't pick on younger kids.

Ben gençken, bir çocuğun sahip olabileceği en modern şey, bir transistör radyoydu. - When I was young, the hippest thing a kid could own was a transistor radio.

man
mide

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

Hiç kimse boş mideyle vatansever olamaz. - No man can be a patriot on an empty stomach.

man
adam vermek
man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
kimse

Hiç kimse hatasız değildir. - No man is without his faults.

Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi. - No one is sure how many people died.

man
koca

Onlar karı kocaymış gibi davranıyorlar. - They pretend to be man and wife.

Rahip onları koca ve karı ilan etti. - The priest pronounced them man and wife.

man
kent çapında ağ
man
zevk

Ben sadece Zürih'e taşındım ve birçok şeyi yapmaktan zevk alıyorum. - I have just moved to Zurich and enjoy doing many things.

Hayatım boyunca, tüm dünyada seyahat etmekten ve birçok farklı uluslarda çalışmaktan büyük zevk aldım. - Throughout my life, I've had the great pleasure of travelling all around the world and working in many diverse nations.

man
yeterince insan olmak
mate
(Askeri) ikinci süvari
mate
birbirine geçirmek
mate
(Tıp) mate
member associate
(Politika, Siyaset) ortak üyelik
senior associate
kıdemli ortak
associated
(Ticaret) ortak olan
gentleman
{i} bay

O bir bayan olduğu için, bu yüzden o bir beyefendi. - As she is a lady, so he is a gentleman.

Bay Hawk, kibar bir beyefendidir. - Mr Hawk is a kind gentleman.

person
adam

Tom sempatik bir adam. - Tom is an agreeable person.

Genç bir adam seni dışarıda bekliyor. - A young person is waiting for you outside.

associated
{f} ortaklık kur
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

boy
Üf!
boy
Vay canına!
buddy
lan
buddy
ulan
dude
züppe adam
fellow
kişi
fellow
hemcins
fellow
adam

Fred tembel bir adam. - Fred is a lazy fellow.

Şu adam doğruyu yanlıştan ayıramaz. - That fellow can't tell right from wrong.

fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
benzer
gentleman
{i} kibar kimse
gentleman
adam

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

man
adam

Polis adamın peşinde. - The police are after the man.

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Man
Man
accompany; associate with
eşlik; ortak ile
actuarial associate
sigorta risklerini ve primlerini hesaplayan uzman yardımcısı
associated
ortak
associates
iş ortakları
associating
ortaklık etmek
associating
ilişkilendirme
bro
(Brother) Bir hitap kelimesi olarak, "kardeş", "dostum", "arkadaşım", "kanka"
buddy
Dostluk kurmak, arkadaş olmak
clinical research associate
klinik araştırma ilişkilendirmek
dude
Amerikalıların günlük konuşma dilinde birbirlerine hitap etmek için kullandıkları kelime
dude
giyimine aşırı düşkün erkek
dude
adamın
Türkçe - Türkçe

associate teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

boy
Uzunluk
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
Boy
kabile
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
Son
nihayet

Nihayet doktorun sekreteri Tom'un adını seslendi. - Sonunda doktorun sekreteri Tom'un ismini çağırdı.

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - Tom sonunda kabullenmeye karar verdiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu.

boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Kumaş için ölçü
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Uzaklık
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Destan
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
İngilizce - İngilizce
An associate's degree
A companion; a comrade
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

To connect or join together; combine
To join in or form a league, union, or association
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
To join as a partner, ally, or friend
To connect in the mind or imagination

I always somehow associate Chatterton with autumn. - John Keats.

A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
Following or accompanying; concomitant
{v} to keep company, to unite
{a} connected, influenced one by another
{n} a companion, partner, partaker, sharer
{a} joined in league
An associates degree
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
Long-term equity investments accounted for by the equity method
Associate is used before a rank or title to indicate a slightly different or lower rank or title. Mr Lin is associate director of the Institute. someone who you work or do business with = colleague
an un-intiated member of a fraternity
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
{i} partner; fellow worker; friend
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
Closely connected or joined with some other, as in interest, purpose, employment, or office; sharing responsibility or authority; as, an associate judge
{s} partner, colleague, confederate, companion
an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total of at least 10 per cent, but not more than a half, of the shareholders' voting power
keep company with; hang out with; "He associates with strange people"; "She affiliates with her colleagues"
To join with one, as a friend, companion, partner, or confederate; as, to associate others with us in business, or in an enterprise
Enter keywords
To accompany; to keep company with
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
noun man
Anything closely or usually connected with another; an concomitant
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
To unite in company; to keep company, implying intimacy; as, congenial minds are disposed to associate
This category is the same as the "Affiliate" except that the physician oncologist in this category is a private practitioner Medical Oncologist or private practice Haematologist or Internal Medicine consultant with a special interest in medical oncology
Refers to any Distributor regardless of rank This term may be further defined and preceded by a term indicating a specific rank in the LAMETCO INTERNATIONAL Associate Compensation Program
Your associates are the people you are closely connected with, especially at work. the restaurant owner's business associates. = colleague
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
In Colleague information, "Associate" refers to coworkers or collaborators
If you are associated with a particular organization, cause, or point of view, or if you associate yourself with it, you support it publicly. I haven't been associated with the project over the last year The press feels the need to associate itself with the green movement. = affiliate
In the Colleague class of information, "Associate" refers to P I s, coworkers, or collaborators
To link a file with a certain program This way, when you double-click on an associated file, it will open the correct program
{f} share company; connect; unite; be a partner; link a specific file type to a specific application (Computers)
a degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
To connect or place together in thought
in business, is a person brought together with a company or another person into a relationship in any of various intangible ways
A partner in interest, as in business; or a confederate in a league
a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing"
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
The person who assists the member in a hearing
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor"
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
Connected by habit or sympathy; as, associate motions, such as occur sympathetically, in consequence of preceding motions
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate's degree
An academic degree awarded after the equivalent of approximately 2 years of college education
associate's degrees
plural form of associate's degree
associate with
connect to, ally with, join or unite with
associate degree
A degree granted by a two-year college on successful completion of the undergraduates course of studies
Associate of Arts
a degree given after two years of study at a community college in the US
associate bank
bank which offers credit according to conditions set by another bank
associate degree
A degree (Associate in Arts or Associate in Science) granted by a community college upon satisfactory completion of an organized program of study consisting of 60 to 64 semester units
associate degree
degree awarded upon completion of one of the various programs designed for preparation in technical or semi-professional careers Most associate degree programs at NKU require a minimum of 64 semester hours
associate degree
degree granted after completion of a two-year postsecondary program (sometimes used as a transfer degree)
associate degree
A type of undergraduate degree Associate degrees require a minimum of 60 semester credit hours and consist of three parts: general education requirements, major requirements, and electives Some specific associate degrees which are designed to transfer are : Associate in Arts (A A ), Associate in Science (A S ) A student attending full time each semester (15 semester credit hours) could complete an associate degree in four semesters or two years page top
associate degree
A degree granted by a college or university after the satisfactory completion of a two-year, full-time program of study or its part-time equivalent In general, the Associate of Arts (A A ) or Associate of Science (A S ) degree is granted after completing a program of study similar to the first two years of a four-year college curriculum The Associate in Applied Science (A A S ) is awarded by many colleges on completion of technological or vocational programs of study
associate degree
An award that requires the completion of at least two academic years of college-level work or the equivalent in an academic or occupationally specific field of study, and which meets institutional standards for otherwise satisfying the requirements for this degree level
associate degree
A degree which generally requires two years to complete MSU-Billings offers Associate of Arts and Associate of Science degrees as well as the Associate of Applied Science degree
associate degree
These degrees are approximately 60 credit hours in length The hours usually constitute the first two years of basic courses required by Texas Baptist four-year universities top^
associate degree
  A degree granted by the community college to students who complete a specified program of study, usually totaling 60 units   Associate degrees are awarded in arts and science and are sometimes called two year degrees, in contrast to the four-year or bachelor's degree awarded by a four-year university
associate degree
- A degree granted upon completion of a two-year program of study
associate degree
An Associate in Arts or Associate in Sciences degree, awarded by a community college upon completion of a set program of study, usually done in two years (fulltime), though completion time may exceed two years
associate degree
The graduation document issued by the college for completing at least 60 units with a grade point average of 2 0, including requirements for general education and a major as specified in the catalog
associate degree
An award that normally requires at least two but less than four years of full-time equivalent college work
associate degree
a two-year degree granted by USCA to a student who has earned a minimum of 60 credit hours in designated courses with a cumulative grade point average of 2 0 (C average) USCA offers an associate degree in nursing
associate degree
A degree awarded by a two-year community, junior or technical college indicating that the graduate has completed a program of study with a broad base in general education and a concentration in a specific area   The degree may be in an occupational area (such as Electronics) or in liberal arts (such as an associate degree in science or arts)   Occupational associate degrees, often called Associate of Applied Science degrees, are now preferred by many employers for mid-level technology positions   The liberal arts associate degree is widely accepted for transfer into bachelor's degree programs throughout the country
associate degree
A degree awarded after a learner earns a specified number of credits according to the requirements of a community college program In the United States, that number of credits usually represents two years of full-time study In occupational disciplines, study often combines technical training with general education requirements Study may also involve general liberal arts and sciences as preparation for a student’s transfer to a college or university
associate degree
The degree awarded after a two-year period of study which can be either terminal (vocational) or transfer (the first two years of a bachelor’s degree)
associate degree
Also called a 2-year degree, consists of about 60 or more credit hours (about 20 classes) that follows a list of courses to take (degree requirements) Few students complete this in two years JCC Associate degrees must all fulfill outcomes set by the Board of Trustees Most students planning to transfer work toward an Associate of Arts or an Associate of Science
associate degree
Is normally a two year program offered at an undergraduate level and which may be credited at a later date to a related degree program
associate degree
An associate degree is the label or credential a person earns upon completing an academic program that requires a minimum of 60 college credits
associate degree
a degree granted by a college or university for a program that requires two years of full-time study
associate degree
The degree awarded for successful completion of a two-year program
associate degree
An undergraduate degree Minimum 60 credits required
associate degree
A degree granted by the community college to students who complete a specified program, usually totaling 60 units Associate degrees are awarded in arts and sciences and are sometimes called two-year degrees, in contrast to the four-year or bachelor's degree awarded by a university
associate in applied science
an associate degree in applied science
associate in arts
an associate degree in arts
associate in nursing
an associate degree in nursing
associate oneself with
support or have dealings with, be identified with
associate professor
The individaul shall meet the standards which govern appointment and promotion to the rank of Assistant Professor In addition, he/she shall have established a consistently good reputation as a scholar and have demonstrated a high quality of productivity Normally, the individual will have served at least three years as an Assistant Professor Associate Professors are senior members of the faculty (LSU System PM-23)
associate professor
the intermediate rank of the three professorial ranks Permanent full-time faculty members holding this rank are members of the Regular Faculty and are tenured or are accruing time toward tenure Associate Professors are Full Members of the Graduate Faculty (See definition of Assistant Professor for information concerning persons who have administrative positions but who also have faculty titles )
associate professor
a teacher lower in rank than a full professor but higher than an assistant professor
associate professor
Mid level, tenured faculty position May not be tenured at other universities but is tenured at UT Austin
associate professor
A college or university professor who ranks above an assistant professor and below a professor. a professor at an American university whose job is above the level of assistant professor and below the level of professor
associate professor
regular professor, common rank for university professors
associate(a)
having partial rights and privileges or subordinate status; "an associate member"; "an associate professor
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
bro
a male who is preppy
buddy
To assign a buddy, or partner
buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

dude
A man
dude
A tourist
dude
he

Dude don't know what's good for him.

fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

gentleman
Toilets intended for use by men
guy
thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

guy
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

guy
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

guy
To make fun of, to ridicule with wit or innuendo

Terry Kilmartin , applauded for every ‘um’ and ‘ah’, knew that he was being guyed and had the charm to make it funny.

sales associate
an employee of a firm whose primary task is selling the company's product or service
guy
stay-rope
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
associated
{a} joined in league
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
gentleman
{n} a term of complaisance
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
An associate
sociate
Associated
sociate
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
Friend
mucker
Guy
given name, male
Guy
{i} male first name
Man
auto
Man
nar
Partner
aite
Person
gentle
adjective associate 3
associate member/director/head etc someone who is a member etc of something, but who is at a lower level and has fewer rights
associated
past of associate
associated
joined in some kind of relationship (as a colleague or ally or companion etc ); "a cabal of associated lawyers"
associated
If one thing is associated with another, the two things are connected with each other. These symptoms are particularly associated with migraine headaches
associated
A station is configured properly to allow it to wirelessly communicate with an access point
associated
Chemical or biological components that are similar to other chemical or biological components in hazardousness, physical properties or medical symptoms
associated
Being in an experience or memory as fully and completely as possible (with all the senses); looking out from one's own eyes, hearing from one's own ears, feeling one's own feelings (See Disassociated, and Dissociated)
associated
joined in some kind of relationship as a colleague or ally or companion etc
associated
Associated is used in the name of a company that is made up of a number of smaller companies which have joined together. the Associated Press
associated
Joined as a companion; brought into association; accompanying; combined
associated
to be a part of; when said of advertisers, it generally means that they share information; for example, data stored in cookies
associated
{s} connected; united; collaborated; working in partnership
associated
Being inside an experience, seeing it through your own eyes and experiencing it fully
associated
Reliving an experience from your viewpoint of the time; seeing, hearing and feeling what you did at the time
associated
related to or accompanying; "Christmas and associated festivities" joined in some kind of relationship as a colleague or ally or companion etc
associated
related to or accompanying; "Christmas and associated festivities"
associated
"a cabal of associated lawyers
associates
workers who used to have full time jobs with benefits but who now enjoy the Alberta Advantage of part-time work sans benefits 'Worker' means 'in', 'associate' means 'out'
associates
n NeighborLink members who choose to work in pairs for one or two years, each has a reserve funds to aid and assist the other member To promote a chaste decorum NeighborLink requires associates to work, men with men and women with women See reserve fund
associates
Not controlled companies (between 20-50 % participation) on an equity basis
associates
A term used variously to describe a group of individuals who may be supporting an institution through contributors at a prescribed level, who may be serving in a special advisory capacity, or who serve as a sponsoring body for special institutional events Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
associates
plural-noun associate
associates
third person singular of associate
associates
plural of associate
associating
{i} fraternizing, consorting, spending time with
associating
present participle of associate
boy
feelings You can refer to a man as a boy, especially when you are talking about him in an affectionate way. the local boy who made President `Come on boys', he shouted to the sailors. = lad see also backroom boy, blue-eyed boy, bully-boy, head boy, messenger boy, office boy, old boy, stable boy, Teddy boy
boy
a friendly informal reference to a grown man; "he likes to play golf with the boys
boy
a male human offspring; "their son became a famous judge"; "his boy is taller than he is"
boy
(ethnic slur) offensive term for Black man; "get out of my way, boy"
boy
n anak laki-laki (anak) 2 n cowok
boy
A male child, from birth to the age of puberty; a lad; hence, a son
boy
in sailor language has no reference to age, but only to experience in seamanship A boy may be fifty or any other age A crew is divided into able seamen, ordinary seamen, and boys or greenhorns A “boy” is not required to know anything about the practical working of the vessel, but an “able seaman” must know all his duties and be able to perform them “A boy does not ship to know anything ”
boy
A caring owners pet or working animal (of any age.)
boy
Someone's boy is their son. Eric was my cousin Edward's boy I have two boys
boy
A male servant, regardless of age, especially in a colonial context and in numerous compounds. (Compare French garçon; also adopted as such in various others languages, such as Dutch)
boy
A proud parents son (of any age.)
boy
In various countries, a male servant, laborer, or slave of a native or inferior race; also, any man of such a race
boy
feelings Some people say `boy' or `oh boy' in order to express feelings of excitement or admiration. Oh Boy! Just think what I could tell him
boy
lit 'offering incense', a ceremony of offering sandalwood and frankincense to the consecrated fire during each of the five watches of the day (Var 'bui, nirang-i bui dadan, boy dadan')
boy
male child, as in: Is your new baby a boy or a girl?
boy
A male African-American of any age
boy
Exclamation of surprise or pleasure
Türkçe - İngilizce

associate teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

boy
length

Tom measured the length of the board. - Tom panonun boyunu ölçtü.

Our boat won by two lengths. - Teknemiz iki boyla kazandı.

son
{s} latest

His motorcycle is the latest model. - Onun motosikleti en son model.

His latest novel is well worth reading. - Onun en son romanı okumaya değer.

boy
height

Tom and Mary are about the same height. - Tom ve Mary yaklaşık aynı boydalar.

Meg is about the same height as Ken. - Meg Ken ile yaklaşık aynı boydadır.

son
{s} final

The lioness finally gave chase to the gazelle. - Dişi aslan sonunda ceylanı kovaladı.

Finally we have learned the truth. - Sonunda,gerçeği öğrendik.

boy
tribe

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

Those tribes inhabit the desert all year round. - O kabileler tüm yıl boyunca çölde yaşarlar.

partner
{i} partner
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
boy
stature; clan
son
{i} close

He went to the store at the last minute, just before it closed. - O, tam kapanmadan önce, o son dakikada dükkâna gitti.

Tom closed his diary after writing about that day's events. - Tom, o günkü olaylar hakkında yazdıktan sonra günlüğü kapattı.

boy
(Tıp) body height
boy
taille
boy
dimension

Tom comes from another dimension. - Tom başka bir boyuttandır.

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

boy
elongation
man
inductive
pal
impeller
pal
(Askeri,Teknik) blade
boy
stature

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

boy
full-length

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

boy
size

My dog is almost half the size of yours. - Benim köpeğim neredeyse boyunuzun yarısı kadar.

Do you have these shoes in my size? - Bu ayakkabılardan benim boyutumda olanından sizde var mı?

boy
extent

Layla's letters revealed the extent of her racism. - Leyla'nın mektupları onun ırkçılığının boyutlarını ortaya çıkardı.

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

boy
figure

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

son
finish

I'll come over after I finish the work. - İşi bitirdikten sonra uğrayacağım.

Having finished my work, I left the office. - İşimi bitirdikten sonra bürodan ayrıldım.

son
bottom

I'll bet my bottom dollar he'll succeed. - Onun başaracağına dair son dolarımla bahse girerim.

Tom sat at the bottom of the stairs wondering what he should do next. - Tom daha sonra ne yapması gerektiğini merak ederek merdivenlerin alt kısmında oturdu.

son
conclusion

Only after a long dispute did they come to a conclusion. - Ancak uzun bir tartışmadan sonra bir sonuca vardılar.

I came to the conclusion that I had been deceived. - Ben aldatılmış olduğum sonucuna vardım.

son
death

He took care of the business after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra işle ilgilendi.

He took charge of the firm after his father's death. - O, babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu üstüne aldı.

son
expiration
Boy
(Tıp) colo r
boy
phrathy
boy
phratry
boy
{i} bulk
boy
linear measurement
boy
{i} clan
son
{i} fate

The fate of the hostages depends on the result of the negotiation. - Tutsakların kaderi görüşmenin sonucuna göre değişir.

In the end the two families accepted their fate. - Sonunda iki aile kaderini kabul etti.

son
{s} bedrock
son
{i} expiry
son
epilogue
son
{i} omega
associate