can

listen to the pronunciation of can
İngilizce - Türkçe
{f} yapabilmek

O, yurtdışında eğitim yapabilmek için çok çalışıyor. - He works hard so that he can study abroad.

{f} ebilmek
{i} teneke kutu

Tom teneke kutuların birini aldı, onu açtı ve bir yudum aldı. - Tom picked up one of the cans, opened it, and took a sip.

Teneke kutu içinde altı tane balık var. - There are six fish inside the tin can.

{f} olabilmek
{i} teneke kutudaki içecek
{i} kaba et
{f} edebilmek

Tom'a yardım edebilmek için her şeyi yapıyorum. - I'm doing everything I can to help Tom.

{i} kutu

O, caddedeki teneke kutuları topladı. - He picked up cans in the street.

Taşıyabildiğin kadar çok kutu getir. - Bring as many boxes as you can carry.

{i} kodes
{i} popo

Çok fazla fasulye yedim ve şimdi popom ötmeyi durduramıyor. - I ate too many beans and now my backside cannot stop singing.

{f} konservesini yapmak
{i} hela
{i} konserve kutusu
konserve

Bazen bir konserve açacağı olarak makas kullanırım. - I sometimes use scissors as a can opener.

Tom elektrikli konserve açacağını çalıştıramadı. - Tom wasn't able to get the electric can opener to work.

kap

Ben kapıyı açamıyorum. Anahtarın var mı? - I can't open the door. Do you have the key?

Kredini bir yılda kapatabilir misin? - Can you pay off your loans in a year?

-abilmek
-ebilmek
konserve yapmak
(müzik) kaydetmek
konservelemek
argo yüznümara
ABD

ABD, Kanada ile komşudur. - The United States borders Canada.

Biz ABD'ye hayır diyebilir miyiz? - Can we say no to the USA?

ebil(mek)
{i} argo tuvalet, memişhane, yüznumara
{f} uzaklaştırmak (okul)
{f} kasede kaydetmek
argo filime veya teybe almak
(Tekstil) kova

Ken'i kovamıyorum. O iyi bir işçi. - I cannot fire Ken. He's a good worker.

Biz sadece Tom'u kovamayız. - We can't just fire Tom.

slang sepetlemek
{f} kayıt yapmak (ses ya da görüntü)
(İnşaat) yapabilme

O, yurtdışında eğitim yapabilmek için çok çalışıyor. - He works hard so that he can study abroad.

Bunu yapabilmemin tek yolunun Tom'u bana yardım ettirmek olduğunu anladım. - I've figured out that the only way I can do this is to get Tom to help me.

argo hapishane
argo kovmak
(Nükleer Bilimler) metal kap
-ebil-, yapmak imkânı olmak: Can you do this work? Bu işi yapabilir misin? I couldn't find my hat. Şapkamı bulamadım
yardımcı f. (could)
{f} --ned
{i} argo klozet; hela taşı
{f} kovmak

Tom'u kovmaktan daha iyi bir şey istemiyorum ama bunu yapamıyorum. - I'd like nothing better than to fire Tom, but I can't do that.

argo kaba et
hapishane

Şarkıcıyı hapishaneye koyabilirsin, ama şarkıyı değil. - You can cage the singer but not the song.

Eğer kefalet ödeyemezsen hapishanede kalmak zorunda kalacaksın. - If you can't make bail, you'll have to stay in jail.

(Gıda) metal kutu
kıç
(Argo) klozet
(Gıda) kutu konserve
bidon

Ödünç alabileceğim bir benzin bidonun var mı? - Do you have a gas can I can borrow?

Benzin bidonlarımızdan biri kayıp. - One of our gas cans is missing.

teneke

Tom, çöp tenekesinin yanında bir silah buldu. - Tom found a gun near the garbage can.

O, caddedeki teneke kutuları topladı. - He picked up cans in the street.

kılıf
yapabilir
memişhane
canned
konserve

Toptan konserve ürünler alırım. - I buy canned goods in bulk.

Tom her gün konserve ton balığı yediği için civa zehirlenmesi oldu. - Tom got mercury poisoning because he ate canned tuna every day.

garbage can
çöp tenekesi

Dün çöp tenekesinden yemek yiyen bir adam gördüm. - I saw a man yesterday eating from a garbage can.

Fadıl çöp tenekesini evden çıkardı. - Fadil dragged the garbage can out of the house.

can't
{f} yapamamak
can opener
konserve açacağı

Konserve açacağının nerede olduğunu biliyor musun? - Do you know where the can opener is?

Bazen bir konserve açacağı olarak makas kullanırım. - I sometimes use scissors as a can opener.

can find it in one's heart
(deyim) istemek
can i help you
sana yardım edebilirmiyim
can i help you
size yardım edebilirmiyim
can i help you
yardımcı olabilir miyim
can you dig it?
(deyim) anlıyor musun?
can you fill in this form
bu formu doldururmusunuz
can you hear me
beni duyabiliyor musun
can't stand
tahammül edememek
can't swallow
yutamamak
can't take my eyes off you
gözlerimi senden alamıyorum
can't take one's eyes off
(Konuşma Dili) gözlerini alamamak
can't take one's eyes off
bakmaya doyamamak
can't take one's eyes off
(Konuşma Dili) bakışlarını çekememek
can't you see
görmüyormusun
can't
{f} edememek
can't
{k} cannot
can buoy
şamandıra
can can
kan kan dansı
can't
-amaz
can't
-emez
can't
-emiyor
can't help
-meden edememek
can't help
elinde olmamak
can't
{f} gücü yetmemek
can be purified; can be improved
saf olabilir; geliştirilebilir
can house
ev olabilir
can i have
olabilir i
can play
çalabilir
can you
-ebilmek sen
can you please
mutlu muşun
can't
yapamaz
can't
-bilemez
can't get enough
yeterince alamıyorum
can't get enough of
Doyamamak
can't help
Elinde olmamak, -den yapamamak. "İ can't help looking at the girl."
can't see
Anlamamak, akıl erdirememek

I can't see paying so much money for a car.

can't stand
sevmemek
can't stand
Sevmemek, hoşlanmamak, katlanamamak. "He can't stand love songs. He thinks the words are silly."
can't stand
hoşlanmamak
can't stop
vazgeçememek
can't take one's eyes off
(deyim) gözlerini -den alamamak
can not stand
dayanamamak
canned
bir yenilik getirmeyen
canned
banda alınmış
canning
konserveleme
canned
konserve yapılmış
canned
konservesi
canned
plağa doldurulmuş (müzik)
canned
ayyaş
canned
{f} konservele

Armutlar bu fabrikada konservelenir. - Pears are canned in this factory.

canning
konserve yapma
You can lead a horse to water but you can't make it drink
(deyim) zorla güzellik olmaz
can afford
Ödeyebileceğinizden
can be
olabilir

Güneş tutulmaları tam ya da bölümlü olabilir. - Lunar eclipses can be total or partial.

Motorsiklete binmek gençler için tehlikeli olabilir. - It can be dangerous for young people to ride motorcycles.

can be
olabilen
can be
olabiliyor
can be
olabilecekler
can be used
kullanılabilir
can for
olanağından
can not
yapamayız
can not
edemiyorum
can not stand
dayanamamak,kalanamamak
the can
(deyim) Tuvalet
canned
kaydedilmiş
canned
{s} konserve: canned chickpeas konserve nohut
canned
zom
canned
kutu
canned
sarhoş
canned
argo banda alınmış
canned
yol verilmiş
canned
konserve yap
canned
önceden söylenmiş olan
canned
argo önceden hazırlanmış
canned
{s} konservelenmiş
canned
argo kovulmuş
canned
önceden söylenmiş
canned
sarhoş/konserve
canned
plağa doldurulmuş
canner
konserve fabrikası
canner
{i} konserveci
canner
konserve yapan kimse
canning
kutulama
canning
(Askeri) MADENİ KAPLARDA AMBALAJLAMA: Malzemeyi uzun süre muhafaza edebilmek için, madeni kaplar içinde ambalajlama. Bu kaplar; bir veya bir kaç çeşit malzemeyi ihtiva edebilir. Sevkiyat için portatif veya sabit olabilir (petrol depo etmekte kullanılan tanklar gibi). Rutubet tesirini, mümkün olduğu kadar azaltmak için, kaplar içindeki rutubet asgari hadde indirilir
canst
eski can yardımcı fiilinin ikinci tekil şahıs şekli
Türkçe - Türkçe
Gönül: "Çirkin bana kurban, ben de güzele / Can sever güzeli, maldan ziyade."- Karacaoğlan
Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi
(Osmanlı Dönemi) f. Yaşayış. Diride olan kudret, kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri, maddenin; hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde, hayat ve ruhun kendisi değil, bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerinin vazifesi bu olaylar arasındaki ilişkinin değişmeyen tarafını bulmaktır. Bunun ötesinde ilmin söyleyeceği bir sözü yoktur. Buna rağmen bazı kendini bilmez cahiller, ilim adını kötüye kullanarak ilmin sustuğu yerde k
Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı
Yaşama, hayat
Güç, dirilik: "Her şeyde bu mevsime mahsus bir can, bir dirilik kendini gösteriyordu."- M. Ş. Esendal
Çok içten, sevimli, sevilen, şirin
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık: "Can çıkmayınca huy çıkmaz."- Atasözü
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
Yakınlık duygusu belirten bir seslenme sözü: "Canlar, dedi Gamsız Reis, açık olsun bahtınız."- E. B. Koryürek. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin: "Alphonse Daudet ilk gençliğimin can yazarlarından biri idi."- T. Buğra
Kişi, birey: "Benimle beraber dört canız ."- F. R. Atay. İnsanın kendi varlığı, özü: "Ne denir, canımız ne mertebe insan olsa mayamız, maddemiz hayvan..."- R. N. Güntekin
Gönül
Güç, dirilik
Yakınlık duygusu belirten bir seslenme sözü
Yaşama, hayat: "Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner, canımı tehlikeye koyardım."- R. N. Güntekin
Kişi, birey
İnsanın kendi varlığı, özü
can sıkıntısı
Yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
Can kurtaran
(Osmanlı Dönemi) TAHLİSİYYE
can alıcı
Kahredici, kendinden geçirici, aşırı çekici
can alıcı
En önemli, en çarpıcı
can alıcı
Azrail
can sıkıcı
Üzüntü yaratan, üzücü
İngilizce - İngilizce
Campus area network
The Andean Community of Nations
ceric ammonium nitrate
Consistent and asymptotically normal, a statistic estimator Tn(X1, X2, ..., Xn) is CAN (consistent and asymptotically normal) if
To know how to; to be able to

Can you remember your fifth birthday?.

To know
To preserve, by heating and sealing in a can or jar

They spent August canning fruit and vegetables.

headphones
To fire or dismiss an employee

The boss canned him for speaking out.

A more or less cylindrical vessel for liquids, usually of steel or aluminium
to discard, scrap or terminate (an idea, project, etc.)

He canned the whole project because he thought it would fail.

toilet, bathroom
buttocks
May; to be permitted or enabled to

Can I use your pen?.

To shut up

Can your gob.

A tin-plate canister, often cylindrical, for preserved foods such as fruit, meat, or fish
A container used to carry and dispense water for plants (a watering can)
to know, be skillful in
Campus Area Network (network) A network which encompasses interconnectivity between floors of a building and/or buildings in a confined geographic area such as a campus or industrial park Such networks would not require public rights-of-way and operate over fairly short distances (see LAN, MAN, WAN)
{v} to be able, to havepower
{n} a vessel for liquids, a kind of cup
This designation in front of a CSA, CGSB or ULC represents that it is a Canadian national standard
preserve in a can or tin; "tinned foods are not very tasty"
Customer Access Network
Campus Area Network This is the fiber-optic cable "backbone" linking campus buildings to each other and to external networks like the Internet
A metal package with usually three to five leads that is used to connect a semiconductor circuit to the printed circuit board
Canberra (DSN Station)
To preserve by putting in sealed cans To know; to understand
of Begin, sometimes used in old poetry
Pouvoir Peut Demande Capacité Possibilité Can you come here please? Can you speak Spanish? He can play tonight
The California Articulation Number System, known as CAN, is a means of identifying comparable courses offered at East L A College and other colleges in California CAN is a system that uses the same prefix and number to identify a course on every participating campus Each campus has its own number; the CAN is added to denote courses that can be used in lieu of each other at participating colleges
Controller Area Network A serial bus device-level network for industrial automation Addresses the needs of in-vehicle automotive communications
{f} preserve in jars, preserve in cans (of food); dismiss, fire from a position (or job, etc.)
airtight sealed metal container for food or drink or paint etc
controller area network
Customer Account Number, a unique number, e g credit card number, that links the customer with his bank account, is secret, but needs to be known to merchant from whom the customer wants to buy products with his bank- or credit card
Cancellation A transactional input document processed to cancel a check (Uses transaction types C1, C2 and C3 )
(Campus Area Network) - A computer network limited to a Campus Area, several buildings or more
Community Action Network
Controller Area Network (see www can-cia de)
a room equipped with toilet facilities
  Common number system used to identify courses which are often required as lower division preparation for majors   The courses are taught at many colleges with each specific campus using their own unique number for the course The CAN system allows counselors and students to determine equivalent courses offered at different colleges by using the common number (CAN)
{f} be able; be capable; be entitled
Controller Area Network, developed by Bosch and Intel It is an inter-module bus that links controlled devices
To be able; followed by an infinitive without to; as, I can go, but do not wish to
To be able to do; to have power or influence
n [round metal container for keeping food or drink] kaleng 2 v [{in asking politely} (~ I have another coffee?)] boleh 3 v [{used with other verbs to mean able} (I ~ meet you after work )] bisa
a buoy with a round bottom and conical top
A drinking cup; a vessel for holding liquids
a buoy with a round bottom and conical top the quantity contained in a can preserve in a can or tin; "tinned foods are not very tasty
A vessel or case of tinned iron or of sheet metal, of various forms, but usually cylindrical; as, a can of tomatoes; an oil can; a milk can
slang for an overhead transformer
a plumbing fixture for defecation and urination
the fleshy part of the human body that you sit on; "he deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on your fanny and do nothing?"
abbreviation for cancel character
the quantity contained in a can
{i} tin, aluminum container; (Slang) jail, prison; (Slang used in Canada and the USA) toilet, bathroom; dismissal, firing from a position (or job, etc.)
Human Back side (noun) (see grill) The posterior (gluteus) region of the human anatomy/"During the alter call I slipped & fell right on my can "
terminate the employment of; "The boss fired his secretary today"; "The company terminated 25% of its workers"
Controller Area Network A peripheral interface targeting automotive and industrial applications
Controller Area Network, a digital data interchange bus original developed for passenger cars and subsequently used in a wide variety of automotive and control applications
can I buy you a drink
Indicates the speaker wishes to buy the interlocutor a drink, in a bar
can I come in
Indicates that the speaker is asking for permission to enter a room
can I use your phone
Indicates that the speaker needs to communicate with someone via the interlocutor's telephone, if it is available
can buoy
a truncated conical buoy, normally painted red and white, and numbered with even numbers, used to show the port side of a channel; the starboard side is marked with a conical buoy
can buoys
plural form of can buoy
can do with
To need; to want; to benefit from
can do without
To say that something is not wanted because it makes the situation worse than it was, or is simply very annoying

I can do without your moaning all the time. I've got enough problems as it is!.

can it
To silence; to quit doing something; to put an end to something

Can it, you two! I'm trying to work.

can man
A firefighter whose task is to haul a fire extinguisher

Douglas Oelschlager was the can man, bringing up extinguishers.

can of corn
An easily caught fly ball

He hits a can of corn to left.

can of worms
A troublesome situation; an issue whose resolution is difficult or contentious, but not necessarily complex

Calling her the greatest person who ever lived would definitely open a can of worms.

can of worms
A complex, troublesome situation arising when a decision or action produces considerable subsequent problems

If I give her a promotion which she doesn't deserve, it will open up a whole can of worms with the other employees.

can opener
A device used to open tin cans, usually by slicing the lid off
can openers
plural form of can opener
can you tell us
A prefix indicating a polite request

Can you tell us how you will motivate your students to learn?.

can'st
Old second-person singular form of can

O Christmas Tree! O Christmas Tree! Much pleasure thou can'st give me.

can't
cannot; is unable to; does not have the ability to

I can't quite get it to work.

can't
To forbid, not permit

You can't enter the hall without a ticket.

can't help
Not able to avoid a situation, or stop something from happening

I can't help crying whenever I see Romeo and Juliet.

can't wait
To eagerly anticipate; to find it unbearable to wait for a forthcoming pleasurable event

I can't wait for that party on Friday.

can't've
Cannot have

They can't've seen us yet or they would have come over to say hello.

can-do
confident and willing to get a job done

It is important to approach each day with a smile on your face and a can-do attitude.

can-opener
An implement for opening metal cans
can't
{f} not able, unable, not capable
can I help you
may I assist you, can I do something to help
can't stand
not able to suffer, cannot endure
can't
Can't is the usual spoken form of `cannot'. Contraction of cannot
can't afford
To not have enough of something, especially money. It's said when something is too expensive
can't help
Can not prevent/ stop

I can't help crying at weddings. They make me feel sad.

Can Can dance
risque dance characterized by high kicking and leaping (popular in 19th century France)
can-can
The can-can is a dance in which women kick their legs in the air to fast music. can-can dancers from the Moulin Rouge
canned
Simple past tense and past participle of can
canner
Someone who lives off container deposit refunds from recycling
canner
Someone or something which cans
canning
The process of preserving food by heat processing in a sealed vessel (a sealed jar or can)
canning
Present participle of can
cans
Third-person singular simple present indicative form of can

The fish factory cans the sardines and mackerel.

cans
plural form of can
cans
breasts

See.

canst
Second-person singular simple present form of can

Canst thou show me the way?.

from can see to can't see
From the time when it is barely light enough to see until there is no light remaining whatsoever: from sunup to sundown, from dawn to dusk
one can run but one can't hide
There is nothing someone can do to evade something

You can run but you can't hide.

you can lead a horse to water but you can't make him drink
You can show someone how to do something, but you can't make them do it
You can lead a horse to water but you can't make it drink
(deyim) you can give someone the opportunity to do something, but you cannot force them to do it
the can
(deyim) The toilet, the john, the biffy
Canning
British politician who served as foreign secretary (1807-1809 and 1822-1827) and prime minister (1827). Method of preserving food from spoilage by storing it in containers that are hermetically sealed and then sterilized by heat. The process was invented in 1809 by Nicolas Appert (b. 1750 d. 1841) of France, who used glass bottles. In the 19th century tin-coated iron cans with soldered tops, bottoms, and seams were used, but in the early 20th century these were replaced by tin-plated steel containers with interlocking seams and polymer seals. In the later 20th century seamless aluminum cans (punched out from a single sheet) capped with a steel or aluminum lid became common, particularly in the beverage industry. In modern canning, food is passed under hot water or steam, transferred to a sterile container, sealed inside, and subjected to heat sufficient to kill any remaining microorganisms, cooking the food. The process preserves most nutrients but often affects consistency and taste
can opener
A can opener is the same as a tin opener
can opener
a device for cutting cans open
can opener
device used to open metal cans
canned
past of can
canned
Preserved in cans
canned
Previously prepared; not fresh or new; standardized, mass produced, or lacking originality or customization
canned
Canned music, laughter, or applause on a television or radio programme has been recorded beforehand and is added to the programme to make it sound as if there is a live audience. see also can
canned
Drunk
canned
recorded for broadcast; "a transcribed announcement"; "canned laughter"
canned
sealed in a can or jar recorded for broadcast; "a transcribed announcement"; "canned laughter
canned
sealed in a can or jar
canned
{s} preserved in cans (of food); drunk, intoxicated
canner
A large pot used for processing jars when preserving food, either in a boiling water bath or by capturing steam to elevate the pressure and temperature
canner
{i} preserver, person or thing which cans and preserves food
canning
a method of preserving food
canning
A method of food preservation in which food is packed in airtight containers where all the air has been removed, subjected to temperatures high enough to sterilize the container and its contents
canning
{i} act or process of preserving foodstuffs in sealed cans
canning
a method of preserving food in air-tight vacuum-sealed containers and heat processing sufficiently to enable storing the food at normal home temperatures
cans
Headphones
cans
plural of can
cans
Slang: Par-Cans (lighting instruments) Submitted by Karl Kuenning RFL from Roadie Net
cans
third-person singular of can
cans
A slang term used in reference to Robots which have been infected with the Al Virus and have gained some semblance of intelligence and self-awareness See also: Bots
cans
{i} (Slang) headphones
cans
Something worn over the ears to allow sound to be heard without interference from other sounds in the room and without sending out interfering sound Also known as headphones
canst
A second person singular present tense of can. thou canst used to mean 'you can' when talking to one person
Türkçe - İngilizce
spirit

So long as the human spirit thrives on this planet, music in some living form will accompany and sustain it and give it expressive meaning. - İnsan ruhu yeryüzünde bulunduğu müddetçe; müzik, canlı bir varlık gibi ona eş ve destek olup büyük anlam katacak.

The spirit of Satan reawakens. - İblisin ruhu yeniden canlanıyor.

soul, spirit; life; person, soul; vitality, energy, zeal, vigour; brother, friend
dear

Hello, my dear, I made two pictures and I want your opinion on them. - Merhaba canım, ben iki resim yaptım ve ben onlar hakkında fikrini istiyorum.

He was my dear friend. - O benim can dostumdu.

life

He saved the child at the risk of his own life. - Kendi canını tehlikeye atarak çocuğu kurtardı.

Health and vitality are important for long life. - Sağlık ve canlılık uzun hayat için gereklidir.

(isim) Soul; life
heart

Dan's heart stopped but doctors managed to revive him. - Dan'in kalbi durdu ama doktorlar onu canlandırmayı başardılar.

He put all his heart and soul into it. - O canı gönülden yaptı.

precious
dervish orders brother, friend; disciple
esprit
vitality

Health and vitality are important for long life. - Sağlık ve canlılık uzun hayat için gereklidir.

beloved
darling

Hi, my dear, my darling, my honey, my destiny. How was your day? - Merhaba, canım, sevgilim, tatlım, kaderim. Günün nasıldı?

I call my sweetheart darling. - Ben canım sevgilimi ararım.

person, individual
soul

He put all his heart and soul into it. - O canı gönülden yaptı.

lifeblood
dear, lovable
energy, zeal, vigor; vitality, strength
mind

A building, before it can be constructed, has to be visualized hundreds of times in the mind of an architect. - Bir yapının inşa edilebilmesinden önce mimarın zihninde yüzlerce kez canlandırılması gerekir.

brother
friend

Tom is still just as friendly as he used to be. - Tom hâlâ tamamen eskisi kadar arkadaş canlısı.

The inhabitants of the island are friendly. - Adanın sakinleri cana yakındır.

pneuma
can sıkmak
bother
can sıkmak
bore
can sıkıcı
boring

Tom was boring, but Mary wasn't. - Tom can sıkıcıydı, ancak Mary değildi.

can sıkıcı
annoying

My parents keep arguing about stupid things. It's so annoying! - Ailem aptal şeyler hakkında tartışmayı sürdürüyor. Bu çok can sıkıcı!

My friends always say I'm too calm, but my family always says I'm too annoying. - Arkadaşlarım her zaman benim sakin olduğumu söyler fakat ailem her zaman can sıkıcı olduğumu söyler.

can çekişmek
agonize
can sıkıcı
embarrassing

She finds her parents embarrassing. - Anne ve babasını can sıkıcı buluyor.

Something embarrassing happened last week. - Geçen hafta can sıkıcı bir şey oldu.

can vermek
perish
can çekişmek
linger
can atma
readiness
can sıkmak
bug
can sıkıcı
tedious

They are weary of their tedious work. - Onlar can sıkıcı işlerinden dolayı bitkindiler.

can acısı
The pain of life
can acıtmak
Can not hurt
can alıcı nokta
epicenter
can beraber
life together
can berk
lives Berk
can boğazdan gelir
bread is the staff of life
can katmak
can include
can pazarı
can market
can yeleği
Life vest, life jacket, cork jacket
can yoldaşı, hayat arkadaşı
dear companion, life partner
cana can katmak
Enliven, make lively or spirited
can alıp can vermek
to be in agony; to be in great distress
can atmak
{f} itch
can atmak
look forward to
can atmak
{f} crave
can sıkıcı
annoy

It's annoying when people make out at work. - İnsanlar iş yerlerinde cinsel ilişkide bulunduğunda, bu can sıkıcıdır.

You are really annoying. - Gerçekten can sıkıcısın.

can sıkıcı
troublesome
can atmak
long for
can atmak
dying for
can atmak
pant after
can atmak
volunteer
can atmak
yearn for
can atmak
pant for
can atmak
be desirous of
can atmak
die
can simidi
(Askeri) life ring
can sıkıcı
tiresome

Your friend is tiresome. - Arkadaşın can sıkıcı.

can sıkıcı
irksome

He has an irksome personality. - Onun can sıkıcı bir kişiliği var.

can sıkıcı
offending
can sıkıcı
dull

That type of person is dull. - O tip bir kişi can sıkıcıdır.

can vermek
animate
can vermek
die
can alıcı
vital
can atmak
hanker
can atmak
be dying to
can atmak
push for
can atmak
yearn
can simidi
life buoy
can sıkıcı
hellish
can sıkıcı
{i} vexing
can sıkıcı
displeasing
can sıkıcı
sombre
can sıkıcı
prosy
can sıkıcı
galling
can sıkıcı
soul-destroying
can sıkıcı
teaser
can sıkıcı
bothersome

Why are women such bothersome creatures? - Kadınlar niçin böyle can sıkıcı varlıklardır.

can sıkıcı
humdrum
can sıkıcı
heavy-handed
can sıkıcı
dreary
can sıkıcı
depressive
can sıkıcı
blah
can sıkıcı
{i} bore
Can simidi
life preserver
can alıcı
crueial
can alıcı
{s} fateful
can atmak
ache for
can atmak
lick one's chops
can atmak
have an itch to
can atmak
jump at
can atmak
die for
can atmak
raring to
can atmak
{f} long
can atmak
to be dying for, to long for, to crave, to yearn, to hanker, to itch
can atmak
to desire strongly, want badly
can atmak
itch to
can atmak
{f} aspire
can atmak
be dying for
can atmak
set one's heart on
can atmak
ache to
can kurtaran
(plajda) lifesaver, lifeguard
can sıkıcı
chippy
can sıkıcı
{s} vexatious
can sıkıcı
boring, dull, dreary, bothersome, worrisome
can sıkıcı
painful

The truth can be more painful than a lie. - Gerçek bir yalandan daha can sıkıcı olabilir.

At times, he suffered from a painful headache. - Zaman zaman can sıkıcı baş ağrısı çekti.

can sıkıcı
unexciting
can sıkıcı
soul destroying
can sıkıcı
aggravating
can sıkıcı
provoking
can sıkıcı
disagreeable
can sıkıcı
worrying
can sıkıcı
{s} sullen
can sıkıcı
soulless
can sıkıcı
somber
can sıkıcı
worrisome
can sıkıcı
prose
can vermek
a) to die b) to animate
çöp tenekesi garbage can; trash can; Brit
dustbin
can