close

listen to the pronunciation of close
İngilizce - Türkçe
{f} kapamak

Pencereleri kapamak zorundayız. - We have to close the windows.

kapatmak

Onların neden restoranı kapatmak için zorlandıklarından emin değilim. - I'm not sure why they were forced to close the restaurant.

Pencereleri kapatmak aklına gelmedi mi? - Did it not occur to you to close the windows?

yakın

En yakın eczane nerede? - Where's the closest drug store?

En yakın eczane nerede? - Where's the closest drugstore?

{i} bağlantılı

Bilimciler dünya'nın tarihi boyunca, sıcaklık ve havadaki CO2 seviyelerinin yakından bağlantılı olduğunu öğrendiler. - Scientists have learned that, throughout Earth's history, temperature and CO2 levels in the air are closely tied.

Olaylar yakından bağlantılı idi. - The events were closely linked.

{f} bitirmek
yakından

Tom, daha yakından bakmak için eğildi. - Tom leaned down for a closer look.

Tom arabaya yakından bakmak için durdu. - Tom stopped to take a close look at the car.

{i} kilise
{i} geçit
{f} yaklaşmak

Ben sana yaklaşmak istiyorum. - I want to get closer to you.

Tom'un ağız kokusu var ve arkadaşları ona çok yaklaşmak için isteksiz. - Tom has halitosis and his friends are reluctant to get too close to him.

{i} göğüs göğüse kavga
{s} amansız
{s} bitişik
{i} son

Sizden sonra kapıyı kapatın. - Close the door after you.

Bir sonraki duyuruya kadar mağaza kapalı. - The store is closed until further notice.

{i} avlu okul
{i} kapalı

Otel kış boyunca kapalı kalır. - The hotel remains closed during the winter.

Gözlerin kapalı yürüyebiliyor musun? - Can you walk with your eyes closed?

ağır
mahdut
yakın (arkadaş)
(Ticaret) kapanış değeri
aslına uygun
can yoldaşı
kapatılmış

Havaalanı çevresindeki hava sahası geçici olarak kapatılmıştı. - The airspace around the airport was closed temporarily.

Kapılar kapatılmıştı. - The doors were closed.

(Bilgisayar) kapatma kapalı
(hava) sıkıntılı
birleştirmek
kapanış
mezarlık geçidi
sonsöz
sinekkaydı

O sinekkaydı bir tıraştı. - That was a close shave.

boğucu
avlu
cimri
eli sıkı
dikkatli

Hepimiz Tom'un söylediklerini daha dikkatli dinlemeliyiz. - We all need to pay closer attention to what Tom says.

O kuralları dikkatlice takip etmek istiyor. - He wants to keep a close eye on the rules.

eylemi durmak
az aralıklı
eylemini durdurmak
kapanmak

Saatler içinde, diğer bankaların çoğu kapanmak zorundaydı. - Within hours, many of the other banks had to close.

Bazı demir yolları kapanmak zorunda kaldı. - Some railroads had to close down.

havasız

Bütün pencerelerin kapalı olması nedeniyle o oda çok havasızdı. - It was very stuffy in that room with all the windows closed.

yakına

O gittikçe daha yakına taşındı. - It moved closer and closer.

Daha yakına gel ve bu resme bir göz at. - Come closer and have a good look at this picture.

katedral alanı
sınırlı
titiz
hasi
az farklı
samimi

Çok az sayıda samimi arkadaşı var. - She has very few close friends.

Tom benim çok samimi bir arkadaşımdır. - Tom is a very close friend of mine.

birleşmek
dar

Leyla dar görüşlü, kibirli bir kişidir. - Layla is a close-minded arrogant person.

Leyla gerçekten dogmatik ve dar görüşlü bir kişidir. - Layla is a really dogmatic and close-minded person.

ağzı sıkı
{f} kapat

Ne zaman kapatıyorsunuz? - What time do you close?

Sakin olmak için gözlerimi kapattım. - I closed my eyes to calm down.

son vermek
hemen hemen eşit
nihayet

Tom nihayet eşcinsel olduğunu itiraf ettiğinde herkes zaten onun eşcinsel olduğunu biliyordu. - When Tom finally decided to come out of the closet, everyone already knew that he was gay.

sık

Tom gözlerini sıkıca kapattı. - Tom closed his eyes tightly.

O, onun arkasından kapıyı sıkıca kapattı. - She closed the door tightly behind her.

bitim
ketum
sonuç

Seçim sonuçları son derece yakın. - The election results were extremely close.

kapat(mak)
gizli tutulan
sıkışık durumda
{i} kadans
(Keyname) KAPAT
meza
{s} kıt
{s} sıkı

O genellikle sıkıca kapalı kapılar ardında çalışır. - He usually operates behind tightly closed doors.

Tom gözlerini sıkıca kapattı. - Tom closed his eyes tightly.

(an application) kapat (uygulamayı)
fikirlerini açıklamaktan kaçınan
ağzı kısarak söylenen hemen hemen eş
{f} uzlaşmak
{s} sıkı ağızlı
close down
kapatmak
closed
kapalı

Gözleri kapalı müzik dinledi. - He listened to the music with his eyes closed.

Kapı tüm yıl boyunca kapalı. - The gate is closed all the year round.

closely
yakından

Onları yakından incelediler. - They studied them closely.

Olaylar yakından bağlantılı idi. - The events were closely linked.

closeness
yakınlık
close range photogrammetry
Yakın mesafe fotogrametrisi
close knit
birbirine bağlı
close by
yakınında
close by
yanı başında
close by
civarında
close down
kapamak (işyerini)
close down
kapanmak (işyeri)
close in
yaklaşmak
close in
kuşatmak
close one's eyes to
göz yummak
close out
(deyim) ucuzlatmak
close to
başucunda
close to home
(Konuşma Dili) hassas noktasına dokunmak
close to the wind
alaborina
close up
kapamak (işyerini)
close up
kapanmak (işyeri)
close up
geçici olarak kapatmak
close a bank account
banka hesabını kapamak
close by
e yakın
close call
kıl payı kurtuluş
close circuit
kapalı devre
close coupling
sabit bağlantı
close down
kapamak
close down
tasfiye etmek
close down
kapanmak

Bazı demir yolları kapanmak zorunda kaldı. - Some railroads had to close down.

close down routine
kapanış yordamı
close fitting
sıkı
close fitting
dar
close friend
yakın arkadaş

O benim yakın arkadaşım - He is my close friend.

Tom ve Mary yakın arkadaşlardı. - Tom and Mary were close friends.

close grained
çizgileri sık
close in
sarmak
close in
(günler) kısalmak
close in on
yaklaşmak
close of the year
yıl sonu
close on
hemen hemen
close out
tasfiye etmek
close packed hexagonal structure
sıkıdolmuş altıgensel yapı
close packed structure
kompakt yapı
close packing
sıkışık doldurma
close range target
kısa menzil hedefi
close relative
yakın akraba
close resemblance
yakın benzerlik
close shave
sinek kaydı tıraş
close shave
paçayı zor kurtarma
close shot
yakın plan çekim
close shot
yakın plan
close shot
göğüs çekimi
close the books
defterleri kapatmak
close to
e yakın
close up
şıkışmak
close up
kapat
close up
tıkamak
close up
engellemek
close up
kapanmak
close up
kapatmak
close-grained
sık taneli
close-grained
ince taneli
close-knit
ayrılmaz
close-knit
çok yakın
close-set
birbirine yakın
close a deal
Bir işi bağlamak
close called
yakın olarak
close contact
dirsek teması
close coupled
yakın çiftleşmiş
close dance
yakın dans
close family
yakın aile
close link
Yakın ilişki, yakın bağ

Professional teachers are appointed to villages far away from cities by school principals who have close links to the terrorist PKK.

close mouthed
ağzı sıkı
close of the exchange
borsa kapanışı
close packed hexagonal structure
sıkıdolmuş altigensel yapı
close price
ara fiyat
close proximity
Yakın olma hali
close ranks
yakın rütbeleri
close routine
yakın rutin
close the barn door after the horse has bolted
eşeğini sağlam kazığa bağla sonra Allah'a emanet et
close the ranks
(deyim) Arayı kapatmak
close the window
pencereyi aç
close timbering
yığma tahkimat, yığma bağ
close to boiling
kaynamaya yakın
close with
kabul etmek, onaylamak
close with
uzlaşmak, anlaşmaya varmak
close writing
özet yazı
close-quarters
yakın dörtte
close friend
canciğer dost
close to
yakın

Köpek ölüme yakındır. - The dog is close to death.

Biz istasyona yakın yaşarız. - We live close to the station.

close up
yakın çekim
close up
samimi anlatım
closed
kapatılmış

Kapılar kapatılmıştı. - The doors were closed.

Havaalanı çevresindeki hava sahası geçici olarak kapatılmıştı. - The airspace around the airport was closed temporarily.

closely
dikkatle

Ders kitabını dikkatle okumalısın. - You must read the textbook closely.

Dikkatle dinliyor musun? - Are you listening closely?

closely
sıkıca
closely
sık

Bu, Boston’un en sıkı korunan sırlarından biridir. - This is one of Boston's most closely guarded secrets.

Bu, Tatoeba'nın en sıkı korunan sırlarından biridir. - This is one of Tatoeba's most closely guarded secrets.

closely
benzer
closely
adeta
closely
hemen hemen aynı
closely
sıkı sıkı
closer
{f} daha yakın
closest
en yakın

En yakın eczane nerede? - Where is the closest pharmacy?

En yakın eczane nerede? - Where's the closest drugstore?

closing
close down
kapatmak (işyerini)
close on
neredeyse
close out
(deyim) indirim yapmak
close out
hepsini satmak
close to
hemen hemen
close up
yakın görüş
close up
kapatmak (işyerini)
close up
bitirmek
close up
(Askeri) toka etmek
closed
(Bilgisayar) kapatıldı

Okul kar nedeniyle gün boyunca kapatıldı. - School was closed for the day due to the snow.

Yirmi demir yolu kapatıldı. - Twenty railroads were closed down.

closed
yumulu
closed
yumuk
closed
kapanmak
closed
basına kapalı
closed
tatil olmak
closed
örtük
closeness
gizlilik
closer
yakın

İki ülke savaşa yakınlaşıyordu. - The two countries were moving closer to war.

Tom, ona daha yakından baktı. - Tom took a closer look at it.

closer
sonlandırıcı
closer
tuğla parçası
closer
kapatma
closer
kapatıcı
closing
(Bilgisayar) kapanış sözcüğü
closing
(Bilgisayar) kapatılıyor

Kütüphane kapatılıyor. - The library is closing.

closing
(Askeri) yer ölçme sonu
closing
(Bilgisayar) kapatıyor

O her şeyi kapatıyor. - He's closing everything.

Ben garajı kapatıyorum. - I am closing the garage.

closing
kapatarak

Kız gözlerini kapatarak papazı dinledi. - The girl, closing her eyes, listened to the pastor.

closed
{f} kapat

Onlar beşte dükkânı kapattı. - They closed the shop at five.

O, onun söylediğine kulaklarını kapattı. - She closed her ears to what he was saying.

closeness
darlık
closing
{i} yaklaşım
closing
{f} kapat

Mağazamı kapatıyorum. - I'm closing my store.

Kapıları kapattıktan sonra, uyumaya gittim. - After closing all the doors, I went to bed.

close out
tasfiye
close in
yakın

Yıllardır yakın olmamıştık. - We haven't been close in years.

close of
yakın
close to
yakını
closed
kapal
closer
sonlandirici
closer
yaklasm
closes
kapatılır
closing
kapa(mak)
close by
{e} çok yakın
close by
yanında
close by
-e yakın
close by
yakında

Bizim öğretmen yakında yaşıyor. - Our teacher lives close by.

O oldukça yakında yaşıyor. - She lives quite close by.

close call
dar kurtulma
close call
(deyim) kıl payı kurtulma; ucu uca ,güçlükle;paçayı zor kurtarma
close down
son verilmek
close down
kesmek
İngilizce - İngilizce
To make the final outs, usually three, of a game

He has closed the last two games for his team.

A very narrow alley between two buildings, often overhung by one of the buildings above the ground floor
To make a sale
To make (e.g. a gap) smaller

The runner in second place is closing the gap on the leader.

A cathedral close
To move so that an opening is closed

Jim was listening to headphones with his eyes closed.

An end of something

We owe them our thanks for bringing the project to a successful close.

Closed, shut

There is nothinge so close, that shall not be openned, and nothinge so hyd that shall not be knowen.

To put an end to

close the session.

An enclosed field
At a little distance; near

Is your house close?.

To terminate a computer program or a window or file thereof
A street that ends in a dead end
Intimate; well-loved

law Of a corporation or other business entity, closely held.

hot, humid, with no wind
To have a vector sum of 0; that is, to form a closed polygon
To obstruct (an opening)
{a} constantly, nearly, greedily
{v} to shut, finish, join, comply, inclose
{a} shut fast, private, concise, confined, near, reserved, constant, hot, full
{n} a small inclosed field, end, issue
to make a displayed window or file disappear without deleting it; closing a file does not quit the application that created it, and if modifications have been made, a dialog box appears, asking you whether you want to save the changes before closing the file
giving or spending with reluctance; "our cheeseparing administration"; "very close (or near) with his money"; "a penny-pinching miserly old man"
The period at the end of the trading session, officially designated by the exchange, during which all transactions are considered made "at the close"
To come together; to unite or coalesce, as the parts of a wound, or parts separated
{s} near, adjacent; intimate; careful; oppressive; secretive; stingy; dense, compact; tight-fitting; crowded
in an attentive manner; "he remained close on his guard"
in close sympathy with
To grapple; to engage in hand-to-hand fight
Disposed to keep secrets; secretive; reticent
(1) (v ) In programming, to end accessibility of a file (2) (v ) To remove a window and all associated windows from the workspace
An inclosed place; especially, a small field or piece of land surrounded by a wall, hedge, or fence of any kind; specifically, the precinct of a cathedral or abbey
The price of the last transaction of the day
close in relevance or relationship; "a close family"; "we are all
To stop working on a particular document or program in the computer system or network
Uttered with a relatively contracted opening of the mouth, as certain sounds of e and o in French, Italian, and German; opposed to open
Narrow; confined; as, a close alley; close quarters
unite or bring into contact or bring together the edges of; "close the circuit"; "close a wound"
"; "close kin"; "a close resemblance" inclined to secrecy or reticence about divulging information; "although they knew her whereabouts her friends kept close about it" crowded; "close quarters" (of a contest or contestants) evenly matched; "a close contest"; "a close election"; "a tight game" used of hair or haircuts; "a close military haircut" fitting closely but comfortably; "a close fit" confined to specific persons; "a close secret" strictly confined or guarded; "kept under close custody" of textiles; "a close weave"; "smooth percale with a very tight weave" in an attentive manner; "he remained close on his guard
of textiles; "a close weave"; "smooth percale with a very tight weave"
To end, terminate, or come to a period; as, the debate closed at six o'clock
Adjoining; near; either in space; time, or thought; often followed by to
To stop, or fill up, as an opening; to shut; as, to close the eyes; to close a door
Strictly confined; carefully quarded; as, a close prisoner
A narrow passage leading from a street to a court, and the houses within
to exit a window; under MS Windows 95 and above, one way to exit a window is to click the X in the upper right hand corner of most windows
"The meeting was closed with a charge by the chairman of the board"
The interest which one may have in a piece of ground, even though it is not inclosed
Parsimonious; stingy
crowded; "close quarters"
Secretly; darkly
Time when a marketplace ceases its regular trading activities The New York and other major U S stock exchanges close at 4: 00 pm Eastern
cease to operate or cause to cease operating; "The owners decided to move and to close the factory"; "My business closes every night at 8 P
cause a window or an application to disappear on a computer desktop
move so that an opening or passage is obstructed; make shut; "Close the door"; "shut the window"
To come or gather around; to inclose; to encompass; to confine
at or within a short distance in space or time or having elements near each other; "close to noon"; "how close are we to town?"; "a close formation of ships"
confined to specific persons; "a close secret"
Use the Close command on the File menu to complete your work on a document and put it away without leaving Word
inclined to secrecy or reticence about divulging information; "although they knew her whereabouts her friends kept close about it"
fill or stop up; "Can you close the cracks with caulking?"
change one's body stance so that the forward shoulder and foot are closer to the intended point of impact cause a window or an application to disappear on a computer desktop engage at close quarters; "close with the enemy"
"The meeting was closed with a charge by the chairman of the board" cease to operate or cause to cease operating; "The owners decided to move and to close the factory"; "My business closes every night at 8 P
fitting closely but comfortably; "a close fit"
not far distant in time or space or degree or circumstances; "near neighbors"; "in the near future"; "they are near equals"; "his nearest approach to success"; "a very near thing"; "a near hit by the bomb"; "she was near tears"; "she was close to tears"; "had a close call"
in an attentive manner; "he remained close on his guard
near in time or place or relationship; "as the wedding day drew near"; "stood near the door"; "don't shoot until they come near"; "getting near to the true explanation"; "her mother is always near"; "The end draws nigh"; "the bullet didn't come close"; "don't get too close to the fire"
Short; as, to cut grass or hair close
{i} end, conclusion; act of closing; enclosed area; plug
A grapple in wrestling
close as wax
Miserly
close call
A situation in which an injury or other undesirable outcome is narrowly avoided

He had a close call when a truck ran a red light and almost hit him.

close down
To surround someone, as to impede their movement

If anyone passes to Smith, close him down.

close down
To stop trading as a business

They had to close the mine down as it was in a dangerous condition.

close encounter
A supposed observation, or observation of evidence, of extraterrestrial beings or their craft
close encounters
plural form of close encounter
close enough for government work
It is not worth investing additional time on perfecting this thing
close harmony
A style of music where the chords are arranged within a narrow range, and the vocal styles of two or more singers either complement or are similar to each other
close helmet
A helmet that entirely covers the head, including the face
close helmets
plural form of close helmet
close in
To enclose, lock up inside something
close in on
To catch up with in a chase; to near the end of a pursuit

The police closed in on the suspect.

close in on
To near a goal or completion

I think we are closing in on the end of this project.

close in on
To enclose around; to tighten or shrink; to collapse

Sometimes it feels like the walls are closing in on me.

close of play
The end of the working day
close of play
The end of a day's play
close off
To seal or block the entrance to a road, an area, or a building so that people cannot enter

The police closed off the street while they investigated the murder scene.

close one's eyes
To ignore
close out
Of a wave, to break all at once, instead of progressively along its length
close out
To terminate a computer program
close protection
professionally trained bodyguards
close quarter
any of several strong wooden barriers erected across the deck of a merchant sailing ship, having loopholes through which muskets could be fired to resist boarding attacks
close quarters
Very near proximity

With a sword and shield he could have let his enemies come to very close quarters with perfect impunity to himself and then have run them through with infinite ease.

close quarters
plural form of close quarter
close ranks
to regroup forces, especially when this involves overlooking differences in order to face a challenge or adverse situation. Often implies making a show of unity, especially to the public
close shave
A shave that is very short or near the skin

He used a new razor blade for a good, close shave.

close shave
A near accident or mishap; a dangerous or risky encounter or incident

I had a close shave with somebody who pulled out in front of me on the road, but I swerved and managed not to hit him.

close shaves
plural form of close shave
close the face
To turn the face of the bat inwards, in order to hit the ball to the leg side
close the stable door after the horse has bolted
To attempt to prevent a problem only to find it has already happened
close to
Near

The chair was close to the window.

close to
Nearly; almost

The project is close to finished.

close to
Approximately

It rained for close to forty days and forty nights.

close to home
Affecting people close to, or within, ones family circle

It's only when an accident comes close to home that you realise how devastating it can be.

close up
To move people closer together

The crowd closed up and I couldn't get through to the train.

close up
To shut a building or a business for a period of time

The car factory has closed up for the August holidays.

close up
To heal a cut or other wound

With stitches, the cut should close up in a week to ten days.

close up shop
To stop what one is doing, especially the context of a business

Schwartz’s Yiddish Art Theater closed up shop in the early 1950s, but show business carries on: the site is now a multiplex.

close, but no cigar
that's almost correct, but not quite
close-captioning
A technology that adds text captions to a video that describes speech and sound. Usually used to assist the hearing-impaired
close-cropped
Cut very short
close-fitting
Snug, tight, form fitting

Her close-fitting clothes showed off her assets.

close-hauled
with the sails trimmed as close to the wind as possible with all sails full and not shivering
close-hauled
close-hauled
close-knit
Closely linked or connected, as by a common identity, culture, or bond

I come from a close-knit family; we never keep secrets from one another.

close-quarter
In a confining space
close-serried
crowded tightly together
close-set
set close together

Admittedly it consisted of only two pages of foolscap; but the lines, to my favor, were executed with a fine hand, resulting in close-set characters . . .

close-stool
A chamber pot enclosed in a stool or box; a commode

No more midnight treks to the outhouse. No more close-stools or thundermugs a feature of even the most exalted houses in Armethalieh..

close-up
A photographic (or other) image in which the subject is shown at a relatively large scale, and occupies most or all of the frame
close-hauled
having the sails set for sailing as close to the wind as possible
close down
cease to operate or cause to cease operating; "The owners decided to move and to close the factory"; "My business closes every night at 8 P M "
close of play
(deyim) 1. (cricket) The end of a day's play2. (idiomatic) The end of the working day
close off
Isolate or separate, shut off
close off
Stem the flow of, shut off
close rank
unite in order to defend common interests
closed
Lacking a free variable
closed
Sealed, made inaccessible or impassable; not open
closed
Non public (as in closed source)
closed
Such that its image under the specified operation is contained in it

The set of integers is closed under addition: \forall x,y\in\mathbb{Z}\,x+y\in\mathbb{Z}.

closed
Simple past tense and past participle of close
closed
Not operating or conducting trade
closed
Having an open complement
closeness
The shortest path between two vertices in a graph
closeness
The state of being physically close
closeness
The state of being friends
closeness
The state of being mean or stingy
closer
Comparative form of close: more close
closer
Someone or something that concludes
closer
A relief pitcher that specializes in getting the last three outs of the game

They brought their closer in for the ninth.

closing
Coming after all others
closing
The end or conclusion of something

The closing of the curtains.

closing
The final procedure in a house sale when documents are signed and recorded
closely
{a} constantly, nearly, greedily
closeness
{n} nearness, privacy, heat, a want of air
CLOSE OUT
This takes all of the packages for the specified date from a trans file, and then gathers and bundles this information and places it in a ship file This prepares the information for storage on a computer, printing of reports, converting and sending to another computer, etc Usually done at the end of the day, end of shift, etc Once it is done, you CANNOT go back and void a package or change any of the information
CLOSE OUT
the act of completing all internal and sponsor requirements and procedures to terminate a project
CLOSE OUT
Where the holder of a bought position in a derivative (e g , a sold or short futures position in 10 December 2000 bank bill futures contract) exits his obligation by undertaking an opposite trade for that same contract (in this case, 10 bought December 2000 bank bill futures contracts)
CLOSE OUT
The final step in completing an offer
CLOSE OUT
The completion of work on a project
CLOSE OUT
make impossible, especially beforehand
CLOSE OUT
to liquidate or dispose of an entire inventory of goods usually by reducing prices below their previous retail price Most businesses will do this when going out of business
CLOSE OUT
The act of completing all internal procedures and sponsor requirements to terminate or complete a research project
CLOSE OUT
To set up blocks on all six points in a player's home board while the opponent has checkers on the bar The opponent is thereby prevented from entering, and can make no further plays until one (or more) of the blocked pointed is opened
CLOSE OUT
To set up blocks on all six points in a player's home board while the opponent has a checker on the bar The opponent is thereby prevented from entering his checker and can make no further plays until at least one of the blocked points is opened
CLOSE OUT
The act of completing all internal procedures and sponsor requirements to terminate or complete a research project Includes final technical report by the PI and final financial billing by Grants and Contract
CLOSE OUT
terminate by selling off or disposing of; "He closed out his line of sports cars"
Close friend
crony
Close out
shut out
Closer
nearer
closable
{s} capable of being closed or shut
close by
{e} close to; in the vicinity
close call
something achieved (or escaped) by a narrow margin
close call
A narrow escape
close call
near disaster, near miss
close down
see close 6
close down
cease to operate, cause cessation of operations (e.g. "I close down my store every night at 9 P.M.")
close friend
good intimate friend
close friends
good friends
close friends
grit
close in
If a group of people close in on a person or place, they come nearer and nearer to them and gradually surround them. Hitler himself committed suicide as Soviet forces were closing in on Berlin As Parretti walked across the tarmac, fraud officers closed in. = move in
close in
approach, come near
close in
advance or converge on; "The police were closing in on him"
close in
advance or converge on; "The police were closing in on him
close in
When winter or darkness closes in, it arrives. The dark nights and cold weather are closing in. = descend
close off
To close something off means to separate it from other things or people so that they cannot go there. Police closed off about 12 blocks of a major San Francisco thoroughfare for today's march = seal off
close off
isolate or separate
close off
stem the flow of
close off
block off the passage through
close out
terminate; "We closed out our account"
close out
terminate by selling off or disposing of; "He closed out his line of sports cars
close to
adjacent to, nearby
close to
(of quantities) imprecise but fairly close to correct; "lasted approximately an hour"; "in just about a minute"; "he's about 30 years old"; "I've had about all I can stand"; "we meet about once a month"; "some forty people came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so people were at the party"
close up
a proof correction mark to reduce the amount of space between characters or words indicated as (')
close up
{i} photo taken from a close distance
close up
If an opening, gap, or something hollow closes up, or if you close it up, it becomes closed or covered. Don't use cold water as it shocks the blood vessels into closing up
close up
If someone closes up a building, they shut it completely and securely, often because they are going away. Just close up the shop The summer house had been closed up all year. = shut up, lock up
close up
block passage through; "obstruct the path"
close up
very close; "without my reading glasses I can hardly see things close up"; "even firing at close range he missed"
close up
A larger-than-normal image that is formed on a negative by focusing the subject closer than normal to the lens with the use of supplementary lenses, extension tubes or bellows
close up
The camera is placed close to an object or person so that our attention is focusede on a particular detail These may serve as an in-point to a new scene, depicting a new fact or location in the story Close ups of a person have a number of different functions
close up
{f} shut, lock; reduce profits
close up
very close; "without my reading glasses I can hardly see things close up"; "even firing at close range he missed
close up
A mark used to indicate closing space between characters or words Usually used in proofing stages
close up
refuse to talk or stop talking; fall silent; "The children shut up when their father approached"
close up
A flag hoisted to the top of a flagpole Also see at the dip
close up
Remove word or line spacing
closed
mathematics
closed
Elements that completely enclose the area within their boundaries
closed
A closed list does not let users subscribe themselves or anyone else to a list without approval from the list owner Also, the who and which commands only work for subscribers of the list
closed
road--A road on which vehicle traffic has been excluded (year-long or seasonal) by natural blockage, barricade, or by regulation   A closed road can still operate and remains on the Forest-development transportation system (see "decommissioned road")
closed
Young, undeveloped wines that do not readily reveal their character are said to be closed Typical of young Bordeaux or Cabernet Sauvignon, as well as other big red wines
closed
shut down; "the airport is closed because of the weather"; "the many closed shops and factories made the town look deserted"
closed
Describes wines that appear concentrated and with character, yet are extremely shy in aroma or flavor These wines will often open up upon aging, showing more development and complexity
closed
with shutters closed
closed
Said of a wine which has little olfactory expression, and has not opened as it should
closed
used especially of mouth or eyes; "he sat quietly with closed eyes"; "his eyes were shut against the sunlight"
closed
(of the wings of birds and insects) closed together not open or affording passage or access; "the many closed streets made travel difficult"; "our neighbors peeped from behind closed curtains"
closed
Access is not available For example a "closed network architecture" is one that does not enable other systems to interconnect
closed
not open or affording passage or access; "the many closed streets made travel difficult"; "our neighbors peeped from behind closed curtains"
closed
A closed group of people does not welcome new people or ideas from outside. It was to be a closed circle of no more than twelve women It is a closed society in the sense that they've not been exposed to many things. open
closed
Areas and trails where the use of off-highway vehicles is permanently or temporarily prohibited Emergency use is allowed
closed
the organization associated with this license will be closed for business for a set period of time (e g remodeling)
closed
(aka: "closed clubface", "closed stance") can apply to the alignment of the body/stance or the clubface - for a right-handed player the stance would be closed if the body were aligned to the right of the target and a closed clubface would be aimed to the left of the target
closed
system has no mass transfer across its boundary
closed
Refers to a pot in which there are no further securities available and no further bonds can be run through it
closed
{s} shut; exclusive, restricted; independent; not open to the public; not open to new ideas; concluded
closed
An operation on a set which produces only elements in that set
closed
Describes wines that are concentrated and have character, yet are shy in aroma or flavor
closed
Not open Compare open
Türkçe - İngilizce
(Dilbilim) dar
(Askeri) seal the breach
close