boundary

listen to the pronunciation of boundary
İngilizce - Türkçe
{i} sınır

Bizim ve komşunun avlusu arasındaki sınırı işaretlemek için bir çit vardır. - There is a fence marking the boundary between our yard and the neighbor's.

Bu nehir, iki il arasındaki sınırı oluşturur. - This river forms the boundary between the two prefectures.

{i} hudut
{i} limit
(Denizbilim) son
(Kimya) çeper
(Askeri) ara hattı
(Askeri) SINIR, HUDUT, ARA HATTI: Taarruz ve savunma bölgeleriyle taktik ve idari bölgelerin derinlik ve genişlikleri sınırlandırmakta kullanılır
(Askeri) (DE FACTO) SINIR (FİİLİ): Mevcudiyeti ve meşruiyeti tanınmayan ancak ayrı ulusal ve bölgesel yönetim makamları arasında pratik bir bölünme sağlayan bir uluslararası veya idari sınır
{i} had
(Askeri) (DE JURE) SINIR (MEŞRU): Mevcudiyeti ve meşruiyeti tanınmış bir uluslararası veya idari sınır
(Havacılık) sinir
boundary condition
sınır şartı
boundary condition
sınır koşulları
boundary conditions
sınır şartları
boundary conditions
(İnşaat) sınır koşulları
boundary element
(Jeoloji) sınır elemanı
boundary element methods
sınır öge metodu
boundary layer
(Biyokimya) uç katman
boundary layer
(Biyokimya) sınır katman
boundary layer
(Denizbilim) son katman
boundary marker
sınır işareti
boundary point
sınır noktası
boundary value problem
(Bilgisayar,Matematik) sınır değer sorunu
boundary value problems
sınır değer problemleri
boundary beacon
sınırlama ışığı
boundary layer
sınır katmanı
boundary light
meydan farı
boundary line
sınır çizgisi
boundary line
sınır
boundary stress condition
sınır gerilme şartı
boundary value problem
sınır değer problemi
boundary line
Sınır çizgisi, sınır hattı, hudut çizgisi
boundary shear
(Mühendislik) Cidar kayma gerilmesi
boundary spanning
sınır kapsama
boundary spanning role
sınır rol spanning
boundary stone
sınır taşı
boundary value
Sınır değer
boundary wall
sınır duvarı
boundary action
sınır etki
boundary beacon
(Havacılık) giriş farı
boundary condition
(Nükleer Bilimler) sınır koşulu,sınır şartları
boundary conflict
(Politika, Siyaset) hudut ihtilafı
boundary conflict
(Politika, Siyaset) sınır ihtilafı
boundary conflict
(Politika, Siyaset) hudut anlaşmazlığı
boundary constraint
(Jeoloji) sınır kısıtlaması
boundary disclaimer
(Askeri) sınır feragatnamesi
boundary disclaimer
(Askeri) SINIR FERAGATNAMESİ: Bir kara, deniz veya hava haritasında, uluslararası veya idari sınırların statüsü ve/veya dizilişinin, neşreden ülkenin hükümeti tarafından muhakkak kabul edilmesi gerekmediğini gösterir beyan
boundary element method
(Askeri) sınır elemanı yöntemi
boundary element method
(Çevre) sınırlı elemanar metodu
boundary element method
(Nükleer Bilimler) sınır eleman yöntemi
boundary integral equation
(Askeri) sınır integrali denklemi
boundary integral method
(Askeri) sınır integrali yöntemi
boundary intermediate system
(Havacılık) sinir ara sistemi
boundary layer
(Tekstil) sınır tabaka
boundary layer
sınır katmanı,sınır tabakası
boundary layer control
(Havacılık) sınır tabaka kontrolü
boundary layer drag
(Havacılık) profil sürükleme kuvveti
boundary layer theory
sınır tabakası teorisi
boundary layer thickness
(Havacılık) sınır tabaka kalınlığı
boundary light
(Askeri) sınır ışığı
boundary light
(Havacılık) çevre aydınlatması
boundary light
(Havacılık) hudut ışığı
boundary light
(Askeri) SINIR IŞIĞI: Bir bölgenin bir kısmını tahdit eden veya işaretleyen ışık, sınır ışıkları, özellikle, iniş meydanlarını sınırlandırmakta kullanılır
boundary lights
(Havacılık) sınır ışıkları
boundary line
arazi sınırı
boundary lubrication
sınırlı yağlama
boundary markers
(Havacılık) sınır işaretleri
boundary moment
sınır moment
boundary roles
(Ticaret) kilit roller
boundary roles
(Ticaret) sınır roller
boundary stress conditions
sınır gerilme şartları
boundary symbol
(Dilbilim) kenar simgesi
boundary value
(Nükleer Bilimler) sınır değeri
boundary wall
çevre duvarı
boundary zone
sınır zonu
boundaries
sınırlar

Hayatı ölümden ayıran sınırlar azami karanlık ve belirsizdir. Birinin nerede biteceğini ve diğerinin nerede başlayacağını kim söyleyecek? - The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?

Pilot bulutların üstünde sınırları olmayan bir özgürlük hissetti. - Above the clouds, the pilot felt a freedom without boundaries.

dark boundary
alacakaranlık
acceptance boundary
onama sınırı
boundaries
(Ticaret) ülke sınırlan
site boundary
alan hududu
smooth boundary
cilalı cidar
cauchy boundary condition
cauchy sınır koşulu
character boundary
karakter sınırı
column boundary
kolon sınırı
crystal boundary
kristal sınırı
lower boundary
alt sınır
page boundary
sayfa sınırı
state boundary
eyalet sınırı
boundaries
hudut
cross-boundary
Sınır ötesi
grain boundary
gren sınırı, tane sınırı
system boundary
sistem sınır
text boundary
metin sınır
thermal boundary layer
ışıl sınır tabakası
zone boundary
bölge sınır
acceptance boundary
onama siniri
airspace control boundary
(Askeri) HAVA SAHASI KONTROL SINIRI: Hava sahası kontrol bölgesi, hava sahası kontrol tali bölgesi, hava sahası yoğun ateş kontrol bölgesi veya hava sahası kısıtlanmış bölgesinin yanlarındaki sınırlardır
arbitrary boundary mac method
(Askeri) keyfi sınırlı mac yöntemi
autonomous system boundary router
Özerk Sistem Sınır Yönlendiricisi
buffet boundary
(Havacılık) titreşim sınırı
coastal boundary current
(Askeri) kıyı sınır akıntısı
de facto boundary
(Askeri) fiili sınır
de jure boundary
(Askeri) hukuki sınır
draw the boundary
sınır koymak
extrapolated boundary
(Nükleer Bilimler) dışarlanmış sınır
grain boundary
(Nükleer Bilimler) tane sınırı
international boundary
(Politika, Siyaset) uluslararası sınır
irregular boundary
düzgün olmayan sınır
page boundary margin
Sayfa sınır boşluğu
periodic boundary condition
(Askeri) dönemsel sınır koşulları
precipitate boundary
çökelti sınırı
pressure boundary
(Nükleer Bilimler) basınç sınırı
purple boundary
(Aydınlatma) purpuralar sınırı
reactor coolant pressure boundary
(Nükleer Bilimler) reaktör soğutucu basınç sınırı
row boundary
satır sınırı
run a boundary
sınırı geçmek
sector boundary
(Askeri) ARA HATTI: Bak. "boundary"
stable boundary layer
(Meteoroloji) kararlı sınır tabakası
western boundary current
(Askeri) batı sınır akıntısı
İngilizce - İngilizce
the set of points in the closure of a set S, not belonging to the interior of that set
An edge or line marking an edge of the playing field
An event whereby the ball is struck and either touches or passes over a boundary (with or without bouncing), usually resulting in an award of 4 (a four) or 6 (a six) runs respectively for the batting team
The dividing line or location between two areas
{i} limit, border
A line separating adjoining properties
the line or plane indicating the limit or extent of something
In thermodynamics, the boundary separates the system from its surroundings
The border around a market area that is being studied
the perimeter or border of a parcel of land; the dividing line between one piece of property and another
Edge or limit of a property
a neighborhood analysis technique that is used to detect boundaries between thematic classes
Specifically, the dividing line between political states In general, the division or dividing line between discrete entities E g , division between geological features, social areas, climatic zones, etc
The boundaries of something such as a subject or activity are the limits that people think that it has. The boundaries between history and storytelling are always being blurred and muddled. extending the boundaries of press freedom
either the physical objects marking the limits of a property or an imaginary line or surface marking the division between two legal estates Also used to describe the division between features with different administrative, legal, land-use, topographic, etc , characteristics Back to top
That which indicates or fixes a limit or extent, or marks a bound, as of a territory; a bounding or separating line; a real or imaginary limit
The dividing line between two adjacent properties
A boundary is the limit of a predefined and established area whose limit is determined by one or more Lines, e g County area boundary and reservoir boundary
the greatest possible degree of something; "what he did was beyond the bounds of acceptable behavior"; "to the limit of his ability"
a line that delineates surface areas for the purpose of facilitating coordination and deconfliction of operations between adjacent units, formations, or areas (JP 0-2)
The lower or upper extent of the range of a dimension, expressed by a numeric value The line representing the outline of a polygon Cartesian coordinate system A coordinate system in which the location of a point in n-dimensional space is defined by distances from the point to the reference plane Distances are measured parallel to the planes intersecting a given reference plane
something that marks a limit; border
the line or plane indicating the limit or extent of something a line determining the limits of an area
Edge or limit of a property See "property line"
This is a spell Target Spells with a Boundary target can affect everything inside any well defined Boundary (e g the edge of a forest is a boundary; hence affecting everything within that forest)
A line indicating the limit of a country, state, or other political jurisdiction
the border of a region The above box has one boundary that runs along all four sides
Indicates a border or limit Typically designates the extents of contiguous areas such as school, water, sewer and flood control districts, community planning areas, zoning designations, soil conditions, geologic formations, parcels and easements
the edge between different habitat types If distinctive, a boundary can be considered a separate edge habitat or ecotone Boundaries that are readily crossed by an organism are called permeable, those that are crossed reluctantly are called semipermeable, and those that are not crossed are called impermeable (Dunning et al 1992: 173)
A score of 4 or 6 runs, occasioned by the ball being hit across the boundary (with or without bouncing)
The line that marks the inside and outside of a system and that sets off the system from its environment (2)
(Spatial User's Guide and Reference; search in this book)
The boundary of an area of land is an imaginary line that separates it from other areas. the Bow Brook which forms the western boundary of the wood Drug traffickers operate across national boundaries. = border, frontier
In Systems Theory, the defining characteristics which separate a system from its external environ-ment or which separate one subsystem from another (See also Domain )
a line determining the limits of an area
same as property line
A line, which may or may not follow a visible feature, that defines the limits of a geographic area such as a block, census tract, county, or place
The conceptual limits of a system, penetrated by outputs and inputs but not by feedback loops
boundary rider
A commentator, especially one who makes a living reporting on Australian rules football games from the sidelines or boundary of the field of play
boundary riders
plural form of boundary rider
boundary umpire
A match official who decides when the ball has over the boundary line (out of bounds), and whether it was on the full from a kick. (Under the rules as of 2007, a free kick results from on the full, or a throw-in otherwise.)
boundary umpires
plural form of boundary umpire
boundary-rider
Attributive form of boundary rider, noun
boundary line
A line that indicates a boundary, borderline; delimitation
boundary spanning role
The difficult dual role played by sales managers and senior account managers who, in developing close relationships with clients, must provide the link between company and customer
boundary condition
(mathematics) a condition specified for the solution to a set of differential equations
boundary condition
The set of conditions specified for behavior of the solution to a set of differential equations at the boundary of its domain
boundary conditions
conditions on a border
boundary layer
A common interface between two software components that is standardized to allow other components to connect to this interface
boundary layer
The layer of reduced velocity in fluids, such as air and water, that is immediately adjacent to the surface of a solid past which the fluid is flowing. In fluid mechanics, a thin layer of flowing gas or liquid in contact with a surface (e.g., of an airplane wing or the inside of a pipe). The fluid in the boundary layer is subjected to shear forces. A range of velocities is established across the boundary layer, from zero (provided the fluid is in contact with the surface) to maximum. Flow in boundary layers is more easily described mathematically than is flow in the free stream. Boundary layers are thinner at the leading edge of an aircraft wing and thicker toward the trailing edge; such boundary layers generally have laminar flow in the leading (upstream) portion and turbulent flow in the trailing (downstream) portion. See also drag
boundary layer
The region of fluid close to the surface of a solid body where, due to viscosity, the transverse gradients of velocity are large compared to horizontal variations and where shear stress is significant
boundary layer
the layer of fluid in the immediate vicinity of a bounding surface; in the atmosphere, the air layer near the ground affected by diurnal heat, moisture or momentum transfer to or from the surface
boundary layer
the layer of slower flow of a fluid past a surface
boundary layer
In general, a layer of air adjacent to a bounding surface Specifically, the term most often refers to the planetary boundary layer (PBL), which is the layer within which the effects of friction are significant For the earth, this layer is considered to be roughly the lowest 1 or 2 kilometers of the atmosphere
boundary layer
A transition layer between two neighboring regions of plasma in the magnetosphere Some examples are the plasma sheet boundary layer, which is the transition from the plasma sheet to the tail lobes, and the low latitude boundary layer, just inside the magnetopause, which is the transition between the equatorial magnetosphere and the solar wind in the magnetosheath (which is solar wind modified in various ways by the bow shock)
boundary layer
The region in the immediate vicinity of a surface in which the phase shift between a direct and a reflected path wave is negligible within the audio frequency spectrum of interest The Pressure Zone
boundary layer
The layer of fluid in the immediate vicinity of a bounding surface, eg sea bottom At the boundary layer the frictional forces are significant and can lead to wave distortion
boundary layer
This is a transitional area between two distinct regions with different physical properties (e g , air and water) In atmospheric modeling, the boundary layer is usually considered to be the layer of air adjacent to the Earth's surface There are basically two ways to represent the boundary layer in a numerical prediction model One way is to provide sufficient levels near the Earth's surface to resolve the boundary layer Another way is to apply boundary layer parameterization methods so that the boundary layer processes can be approximately represented with model variables
boundary layer
The part of the troposphere that is directly influenced by the presence of the Earth's surface, and responds to surface forcings with a timescale of an hour or less
boundary layer
The relatively still layer of water just above the bed of a river
boundary layer
In general, a layer of air adjacent to a bounding surface Specifically, the term most often refers to the planetary boundary layer, which is the layer within which the effects of friction are significant For the earth, this layer is considered to be roughly the lowest one or two kilometers of the atmosphere It is within this layer that temperatures are most strongly affected by daytime insolation and nighttime radiational cooling, and winds are affected by friction with the earth's surface The effects of friction die out gradually with height, so the "top" of this layer cannot be defined exactly
boundary layer
in general, a layer of air adjacent to a bounding surface Specifically, the term most often refers to the planetary boundary layer, which is the layer within which the effects of friction are significant For the earth, this layer is considered to be roughly the lowest one or two kilometers of the atmosphere It is within this layer that temperatures are most strongly affected by daytime solar heating and nighttime radiational cooling, and winds are affected by friction with the earth's surface The effects of friction die out gradually with height, so the "top" of this layer cannot be defined exactly
boundary layer
A general term for the layer of air adjacent to a surface
boundary layer
The lowest layer of the earth's atmosphere, usually up to 3,300 feet, or one kilometer, from the earth's surface, where the wind is influenced by the friction of the earth's surface and the objects on it
boundary layer
A layer of air saturated with water vapor (from transpiration) that forms next to a leaf surface when there is no air movement
boundary layer
a layer of fluid whose dynamic behavior is directly influenced by an adjacent solid or liquid surface Meteorological examples are the atmospheric boundary layer and the sheath of air enveloping a falling raindrop
boundary layer
The region of the atmosphere below ~3,000 ft (1 km) altitude, where air motion is affected by turbulent interaction with the ground surface Back
boundary layer
Layer of atmosphere directly affected by the earth's surface
boundary line
a line that indicates a boundary
boundary line
The line (determined by survey) which marks the boundary of property •Land - Rights of Land Owners
boundary line
An imaginary line of demarcation between two adjoining land parcels, distinguishing a separation of real property rights which may or may not be physically marked
boundary line
A line along which two areas meet In specific cases, the word "boundary" is sometimes omitted, as in "state line", sometimes the word "line" is omitted, as in "international boundary", "county boundary", etc The term "boundary line" is usually applied to boundaries between political territories, as "state boundary line", between two states A boundary line between privately owned parcels of land is termed a property line by preference, or if a line of the United States public land surveys, is given the particular designation of that survey system, as section line, township line, etc
boundary marker
mark which indicates a border
K-T boundary
The geological signature of the transition between the Cretaceous period and the Tertiary period 65.5 million years ago.This transition is marked worldwide by a layer of material that contains a high level of Iridium
grain boundary
an internal interface that separates neighbouring misoriented single crystals in a polycrystalline solid
missing boundary
Having had some but not all of its boundary removed
surface boundary layer
The portion of the atmosphere lying next to the surface of the earth and extending up to between 50 and 100 meters
production-possibility boundary
(Ekonomi) In economics, a production–possibility frontier (PPF), sometimes called a production–possibility curve, production-possibility boundary or product transformation curve, is a graph that compares the production rates of two commodities that use the same fixed total of the factors of production
A boundary
mere
A boundary
bourne
A boundary
mear
A boundary
meer
boundaries
The areas that receive protection under the Wild and Scenic Rivers Act Boundaries include an average of not more than 320 acres of land per mile, measured from the ordinary high-water mark on both sides of the river
boundaries
The perimeters or limits of a parcel of land as fixed by legal description which is usually a metes and bounds description
boundaries
-The boundary between soil horizons defines the nature of the change from one horizon to that below It is specified by two terms-one a measure of the width of the transition zone between the two horizons, the other a description of its shape
boundaries
Lines indicating the limits of countries, states, or other political jurisdictions
boundaries
Boundaries define the top/bottom/left/right margins of a publication
boundaries
Definition: Limits that individuals set on behavior that they will and will not allow in their lives and/or homes Setting boundaries means that taking responsibility, being adult and demanding equality and respect in relationships
boundaries
Lines indicating the limits of countries, states, or other political jurisdictions, or different air masses
boundaries
City Boundaries, Federal Actions, Political Boundaries
boundaries
lines delineating the geographic extent or area of a historic property
boundaries
A limit, a bound, anything marking a limit
boundaries
Lines indicating the limits of countries, states, or other political jurisdictions On maps, boundaries are shown as straight lines, dotted lines, or going through mountains or water
boundaries
plural of boundary
boundaries
These are the areas around a property which identify the start and end of the land and ownership
defined boundary
border that has clearly established
grain boundary
a thin layer of atoms located in between two separate crystals or grains of a polycrystalline material
grain boundary
the interface between the grains or crystals
grain boundary
Bounding surface between crystals When alloys yield new phases (as in cooling), grain boundaries are the preferred location for the appearance of the new phase Certain deterioration, such as season cracking and caustic embrittlement, occur almost exclusively at grain boundaries
undefined boundary
border that is not specified, boundary that is not concretely marked
boundary