person

listen to the pronunciation of person
İngilizce - Türkçe
şahıs

Tom kötü bir şahıs değil. - Tom isn't a bad person.

Hiçbir şey bir şahıs olmak kadar zor değil. - Nothing is as difficult as becoming a person.

kişi

Kilo almak, kişisel gelişimin en kolay metodudur. - Weight increase is the easiest method for personal development.

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

{i} tip

Ken öfkesini kolayca kaybeden insan tipi değildir. - Ken is not the type of person who loses his temper easily.

O tür şeyi ne tip insan yapardı? - What sort of person would do that kind of thing?

{i} kimse

Kimse paranın çoğunu katkıda bulunan kişinin Tom olduğunu bilmiyordu. - Nobody knew that Tom was the person who contributed most of the money.

O kadar kötü birisi ki kimse ondan hoşlanmaz. - He is such a bad person that everybody dislikes him.

{i} adam

Yaşlı adam odasında öldü. - The old person died in their room.

Genç bir adam seni dışarıda bekliyor. - A young person is waiting for you outside.

{i} birey

Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır. - Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice.

Bir bireyin sevgisini kabul et. - Accept a person's love.

merdüm
kişilik

Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler. - Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful.

Kişiliksiz kadınlardan hoşlanmıyorum. - I don't like women without personalities.

insan

O iyi bir insan değil. - He is not a good person.

Sen kötü bir insansın. - You are a mean person.

bizzat

O oraya bizzat gitti. - He went there in person.

Bizzat git ve onunla görüş. - Go and see him in person.

in person şahsen
kanuni hakları ve vecibeleri olan şahıs veya grup
{i} dilb. şahıs
{i} vücut

Ebola vücut sıvıları yoluyla insandan insana yayılır. - Ebola spreads from person to person through bodily fluids.

Vücut kitle endeksi 25 ile 29 arasında olan bir kişi kilolu olarak düşünülmektedir. - A person with a BMI of 25 to 29 is considered overweight.

birinci şahıs
{i} zat
{i} karakter [tiy.]
{i} beden
vücut/kişi
adam kişi
karakter

Güzellik bir kişinin karakteri hakkında bir şey söylemez. - Beauty doesn't say anything about the character of a person.

Jose kendini kötü karakterli bir kişi olarak gösterdi. - José showed himself to be a person of bad character.

âdemoğlu
beniâdem
individual
(Hukuk) bireysel

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual freedom is the foundation of democracy.

Bireysel özgürlük, demokrasinin ruhudur. - Individual freedom is the soul of democracy.

Guy
{i} adam

İş yerindeki adamların karının seni başka bir kadın için terk ettiğini duyuncaya kadar bekle. - Wait till the guys at work hear that your wife left you for another woman.

Ne! Sen hâlâ o adamla birlikte misin? ve biz cevaplarız: Ne yapabilirim! Onu seviyorum! - What! You're still with that guy? and we answer: What can I do! I LOVE him!

guy
herif

Tom öyle herifleden nefret eder. - Tom hates guys like that.

Şu herifi tanımıyor musun? - Don't you recognize that guy?

associate
birleştirmek
friend
dost

Benim en iyi dostum bir kitaptır. - My best friend is a book.

Gerçek dostluk paha biçilmezdir. - True friendship is priceless.

gentleman
centilmen

Onun davranışları bir centilmen tavrı değildir. - His manners are not those of a gentleman.

O gerçek bir centilmen. - He is a real gentleman.

individual
birey

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

Birey ne kadar gururlu olursa, ceza o kadar sert olur. - The prouder the individual, the harsher the punishment.

gentleman
beyefendi

O, Amerikalı bir beyefendi değil mi? - Isn't he an American gentleman?

İstasyonda güvenilir bir beyefendiyle karşılaştım. - I met a certain gentleman at the station.

partner
ortak

Bir ortaklık kurmayı kararlaştırdılar. - They agreed to form a joint partnership.

İki adam iş ortaklarıydı. - The two men were business partners.

people
millet

Almanlar tutumlu bir millettir. - Germans are a frugal people.

Tokyo'da her çeşit millet yaşar. - All sorts of people live in Tokyo.

people
insanlar

Sosyal ağ siteleri, 13 yaşından küçük insanlar için tehlikelidir. - Social networking sites are dangerous for people under 13.

Seyahat, insanları bilgili yapar. - Traveling makes people knowledgeable.

dude
ahbap

Saçma bir gece kulübündeyim, ahbap! - I'm in a fricking nightclub, dude!

Biraz şarap içelim mi, ahbap? - Are we gonna get some wine, dude?

pal
ahbap

Bana yardım ettiğin için teşekkürler, ahbap. - Thank you for helping me, pal.

buddy
{i} ahbap

Onu izlesen iyi olur, ahbap. - You'd better watch it, buddy.

kid
çocuk

Annem ben çocukken öldü. - My mother died when I was a kid.

Lütfen onu diğer çocuklara uzat. - Please pass it to the other kids.

man
insan

Bugün, bir sürü insan işsiz kalma konusunda endişeleniyor. - Today, many people worry about losing their jobs.

İnsanın iki ayağı vardır. - The man has two feet.

in person
bizzat

Bizzat git ve onunla görüş. - Go and see him in person.

Bizzat görünmek zorundasın. - You have to appear in person.

man
erkek

Onun bir sürü erkek arkadaşı var. - She has too many boyfriends.

Bir kadın erkeksiz bir şey değildir. - A woman without a man is nothing.

people
(Hukuk) halk

Alma-Ata halkı, haydi çocuk dostu bir şehir yaratalım! - People of Almaty, let us create a child-friendly city!

İngiliz halkı genel olarak evcil hayvanlarına son derece düşkündür. - The British people in general are extremely fond of their pets.

people
ulus

Bu onların diğer uluslarla ortak neye sahip olduklarıdır. - This is what they have in common with other peoples.

Bir ankete göre, insanların beşte üçü uluslararası konulara ilgisiz. - According to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.

boy
{i} delikanlı

Karthik bir delikanlıdır.O iyi bir delikanlıdır. - Karthik is a boy. He is a good boy.

Parkta bir sürü delikanlı çalışıyor. - A lot of boys are running in the park.

friend
{i} ahbap
associate
{i} iş arkadaşı
friend
{i} arkadaş

Batman, Robin ile arkadaştır. - Batman is friends with Robin.

Arkadaşım Korece çalışıyor. - My friend studies Korean.

kid
küçük çocuk
boy
{i} oğlan

Oğlana gönderilen mektupta ilginç bir öykü vardı. - There was an interesting story in the letter to the boy.

Küçük oğlan hayvanat bahçesinde. - The little boy is at the zoo.

boy
erkek çocuk

Odada kaç tane erkek çocuk var? - How many boys are there in the room?

İki erkek çocuk yemeklerini kendi aralarında pişirdi. - The two boys cooked their meal between them.

partner

Eşinizle nasıl tanıştınız? - How did you meet your partner?

Tom asla benim eşim değildi. - Tom was never my partner.

person entitled to the use of
(Kanun) mutasarrıf
person on phone
(Bilgisayar) telefondaki kişi
person out of work
işsiz
person to person
yüz yüze
person to person call
ihbarlı alısün konuşması
person agreement
kişi anlaşması
person born or inhabiting lycia
kişi doğmuş veya lycia yaşayan
person in charge
sorumlu kişi

Sorumlu kişi ile konuşmak istiyorum. - I need to speak to the person in charge.

Sorumlu kişi ile görüşmem gerekiyor. - I need to speak to the person in charge.

person of interest
(Kanun) Şüpheli
person of the same gender
Aynı cinsiyet kişi
person or thing that beheads
kişi ya da şey beheads
person or thing that frightens
kişi ya da şey korkutuyor
person responsible
sorumlu kişi
person authorized to direct disposition of remains
(Askeri) direk olarak ceset kalıntılarının işlemini yapmaya yetkili kişi
person eligible to receive effects
(Askeri) etki altında kalmaya müsait kişi
person entitled
hak sahibi
person id
(Bilgisayar) kişi no
person in need of nursing
bakıma muhtaç kimse
person in need of nursing
bakıma muhtaç insan
person in water
(Askeri) suda insan var
person joins
(Bilgisayar) kişi katılıyor
person leaves
(Bilgisayar) kişi ayrılıyor
person of note
önemli biri
person of quality
yüksek mevki sahibi kimse
person rem
(Çevre) kişi rem
person to person call
birebir arama
person to person call
ihbarlı konuşma, davetli konuşma
person year
(Tıp) kişi yıl
people person
diğer insanlarla iletişim kurmayı seven kişi
perceiving person
idrak insanı
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

buddy
arkadaş

Eğer herkesle ve herhangi biriyle arkadaş olursan, çok geçmeden insanlar senin insanları memnun eden biri olduğunu düşünecekler. - If you buddy up to everybody and anybody, pretty soon people will think you're just a people-pleaser.

Arkadaşım dikkatsizce sürmez. - Buddy doesn't drive carelessly.

associate
{i} ortak

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

Dan, ortaklarına yalan söyledi. - Dan lied to his associates.

mate
arkadaş

Tom yirmi altı yaşındayken hayat arkadaşı Mary'yle tanıştı. - Tom met his life mate, Mary, at the age of twenty six.

O benim iş arkadaşımdır. - He is my working mate.

friend
koruyan kimse
associate
{i} öğretim üyesi
friend
have a friend at court mahkemede dayısı olmak
pal
arkadaş

Tom'un Avustralya'da bir kalem arkadaşı var. - Tom has a pen pal in Australia.

Jiro Avustralya'daki mektup arkadaşı ile haberleşiyor. - Jiro communicates with his pen pal in Australia.

individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

buddy
lan/arkadaş
kid
küçük

Küçükken, bulutları pamuk şekere benzetirdim. - When I was a kid, I used to think that fairy floss and clouds were alike.

Küçük çocukları kaçıran insanlar hakkında duymak kanımı kaynatıyor. - Hearing about people kidnapping little children just makes my blood boil.

associate
arkadaşlık etmek
associate
bağdaştırmak
buddy
kanka

Neden kankam bir geri zekalı? - Why is my buddy an idiot?

gentleman
bey

Sir Harold kibar bir İngiliz beyefendisi. - Sir Harold is a fine English gentleman.

Tom'un her inçi bir beyefendi idi. - Tom was every inch a gentleman.

guy
{f} takılmak

Siz çocuklar takılmak istemez misiniz? - Don't you guys hang out?

Tüm yapmak istediğim siz çocuklarla takılmak. - All I want to do is hang out with you guys.

individual
fert
kid
{f} dalga geçmek
buddy
kafadar
fellow
arkadaş

Kallben iyi bir arkadaştır. - He was a good fellow at heart.

O her zaman iş arkadaşlarından izole edilmiştir. - He is always isolated from his fellow workers.

individual
{s} özel
buddy
dili arkadaş
kid
{f} şaka yapmak
buddy
kardeş

Büyük bir hata yaptın, kardeş. - You made a big mistake, buddy.

kid
kandırmak
Friend
(isim) Enis
Friend
(isim) Enise
associate
bağlı olan
associate
{s} birleşmiş
associate
arkadaş

Tom gibi insanlarla arkadaşlık etmem. - I don't associate with people like Tom.

buddy
birader
fellow
akademi üyesi
friend
{i} tanıdık

O, bir arkadaş değil ama bir tanıdıktır. - He is not a friend, but an acquaintance.

O bir arkadaştan daha çok bir tanıdık. - She is more an acquaintance than a friend.

individual
{s} şahsi
individual
{i} şahıs
personal
kişiye özel

Bence bu kişiye özel. - I think it's personal.

guy
rezil etmek
man
yönetim

Bay Johnson dikkatsiz yönetimi nedeniyle kaybedilen para miktarı hakkında endişe ediyordu. - Mr Johnson was concerned about the amount of money that was being lost because of careless management.

Ben bir yönetim danışmanıyım. - I'm a management consultant.

associate
(Ticaret) yardımcı

Dr. Hellebrandt bu mükemmel üniversitede yardımcı doçenttir. - Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.

associate
birliktelik kurmak
associate
birlikte
associate
yarı/muhabir üye
associate
tabi
associate
(Ticaret) hukuki ortak
associate
(Ticaret) meslektaş
associate
ilişkilendirilmiş
associate
(Ticaret) ortalı
associate
(Ticaret) ticari şirketin ortağı
associate
(Politika, Siyaset) ortaklık yapmak
associate
(Ticaret) ortaklık etmek
associate
(Ticaret) katılan
associate
(Ticaret) ticari şirket ortağı
associate
ilişkilendirme

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

associate
(Ticaret) yasal ortak
associate
(Ticaret) iştirak

Üç iştirakçi yeni bir şirket kuracak. - The three associates will set up a new company.

associate
(Matematik) yandaş
associate
ortaklık
associate
iş ortağı

Tom sadece bir iş ortağı. - Tom is just a business associate.

O, benim iş ortağımdı. - He was my business associate.

boy
ufaklık
boy
uşak
boy
erkek genç
boy
çocuk garson
boy
kızan
dude
şehirden gelen tatilci, turist
fellow
üniversite öğretmeni
fellow
(Argo) delikanlı
fellow
herifçioğlu
fellow
emsal
fellow
yakın arkadaş
fellow
(Argo) genç adam
friend
dostça davranmak
friend
can

Tom hâlâ tamamen eskisi kadar arkadaş canlısı. - Tom is still just as friendly as he used to be.

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

friend
ayaktaş
friend
yoldaş
friend
yakın

Köpekler insanın en yakın arkadaşlarıdır. - Dogs are man's closest friends.

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

guy
alaya almak
guy
vento
guy
herifçioğlu
guy
gergi kablosu
guy
halat
guy
ip
guy
adamcık
individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

kid
delikanlı
kid
genç

Daha genç çocuklarla uğraşmayın. - Don't pick on younger kids.

Ben genç bir çocukken annem bana hikayeler okurdu. - My mother used to read me stories when I was a young kid.

man
adam vermek
man
mide

Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. - The way to a man's heart is through his stomach.

Lütfen beni güldürme. Dün bir sürü mekik çektim ve mide kaslarım ağrıyor. - Please don't make me laugh. I did too many sit-ups yesterday and my stomach muscles hurt.

man
kimse

Mağazayı pek çok kişiye sordum, ancak kimse onu duymamıştı. - I asked many persons about the store, but no one had heard of it.

Hiç kimse adaylığı kazanmak için yeterli oy almadı. - No man received enough votes to win the nomination.

man
zevk

Neden odun kesmekten büyük zevk alan bu kadar çok insan olduğunu biliyorum. Bu aktivitede sonuçları hemen anında görürsünüz. -- Albert EINSTEIN - I know why there are so many people who love chopping wood. In this activity one immediately sees the results. -- Albert EINSTEIN

Hayatım boyunca, tüm dünyada seyahat etmekten ve birçok farklı uluslarda çalışmaktan büyük zevk aldım. - Throughout my life, I've had the great pleasure of travelling all around the world and working in many diverse nations.

man
el ile

El ile sürebilir misin? - Can you drive manual?

man
koca

Bu adam benim kocam değil. - This man is not my husband.

Onlar karı koca oldu. - They became man and wife.

man
kent çapında ağ
man
yeterince insan olmak
mate
(Askeri) ikinci süvari
mate
(Tıp) mate
mate
birbirine geçirmek
people
milletler
people
birileri

Belki birilerine sormalısın ve diğer insanların ne düşündüğünü anlamalısın. - Maybe you should ask around and see what other people think.

İnsanları çikolatanın vanilya olduğuna ne kadar ikna etmeye çalışırsan çalış, o hala çikolata, kendini ve başka birilerini vanilya olduğuna ikna etmeyi becerebilsen de. - No matter how much you try to convince people that chocolate is vanilla, it'll still be chocolate, even though you may manage to convince yourself and a few others that it's vanilla.

gentleman
{i} bay

O bir bayan olduğu için, bu yüzden o bir beyefendi. - As she is a lady, so he is a gentleman.

Gerçek bir beyefendi bir bayanı bekletmemeli. - A true gentleman must not keep a lady waiting.

associate
{f} ortak ol
associate
düşünmek
associate
birleşmek
associate
ortak çalışma arkadaşı
associate
hakları sınırlı üye
boy
Vay be!

Vay be, bu cümle de amma tantana kopardı. - Boy, that sentence sure caused a kerfuffle.

boy
Üf!
boy
Vay canına!
buddy
ulan
buddy
lan
dude
züppe adam
fellow
benzer
fellow
adam

Tüm hatalarına rağmen, o iyi bir adam. - For all his faults, he is a good fellow.

O, çok hoşgörülü bir adamdır. - He is a very decent fellow.

fellow
dost

Sami dostu olan itfaiyecilerle takılıyordu. - Sami hanged out with his fellow fire fighters.

fellow
hemcins
fellow
kişi
gentleman
{i} kibar kimse
gentleman
adam

Adamı örnek bir beyefendi olarak tanımladı. - He described the man as a model gentleman.

Sen bir beyefendi ve bir bilim adamısın. - You're a gentleman and a scholar.

guy
{f} alay et

Bütün adamlar onunla alay ettiler. - The guys all made fun of him.

individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
kişi

Toplumdaki değişiklikler kişilerden gelir. - Changes in society come from individuals.

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

individual
individuallyayrı ayrı
individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
başlı başına
individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
kid
oğlak
kid
(Aİ) (kardeş) genç olan
man
adam

Polis bir adamla sokakta konuştu. - The policeman spoke to a man on the street.

Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez. - A healthy man does not know the value of health.

people
aile fertleri
Guy
{i} tip

Barın önünde çok sayıda acayip kılıklı tipler takılıyordu. - Several guys were hanging around in front of the bar.

Ben o tip adam değilim. - I'm not that type of guy.

Man
Man
People
kimseler
associate
Birbirleriyle ilişkilendirmek, aralarında ilişki kurmak

Which of these phrases do you associate with the pictures?.

associate
ile görüşmek
associate
benzetir
associate
{f} ilişkilendir

Biz politikacıları iki yüzlülük ile ilişkilendirmek eğilimindeyiz. - We tend to associate politicians with hypocrisy.

Sık sık siyahı ölümle ilişkilendiririz. - We often associate black with death.

bro
(Brother) Bir hitap kelimesi olarak, "kardeş", "dostum", "arkadaşım", "kanka"
Türkçe - Türkçe

person teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

boy
Uzunluk
Boy
(Osmanlı Dönemi) TUL
Boy
KLAN
Boy
anar
Boy
kamet
Boy
kabile
DUDE
(Osmanlı Dönemi) Kurtcağız, küçük solucan, böcek
boy
Uzaklık: "Günde üç boy şehrin öbür ucuna gider, gelir."- H. Taner
boy
Kumaş için ölçü
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı: "Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi."- F. R. Atay
boy
Destan: "Boy boyladı, soy soyladı."- Dede Korkut
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
boy
Dede Korkut kitabında destan, hikaye anlamında kullanılan sözcük
boy
Zerdüştiler'de sunulan tütsü
boy
Afrika ve Asya ülkelerinde genç yerli hzimetçilere ingilizlerin verdiği ad
boy
Uzaklık
boy
Ortak bir atadan türediklerine, birbirleriyle kan akrabalığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan: "Türk boyları birbirlerini kardeş tanıyorlar."- O. S. Orhon
boy
Destan
boy
Yol, ırmak, deniz kıyısı
boy
Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en karşıtı
boy
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık: "Boyu uzundu, yalnız biraz fazla semizdi."- Ö. Seyfettin
guy
Müslümanlara karşı savaşlarda krallığını kaybeden Kudüs Haçlı kralı(1187)
İngilizce - İngilizce
A linguistic category used to distinguish between the speaker of an utterance and those to whom or about whom he is speaking. See grammatical person
Any individual or formal organization with standing before the courts

By common law a corporation or a trust is legally a person.

Someone who likes or knows (the specified thing)
A specific human being

Where is the person?.

The physical body of a specific human being

Meanwhile, the dazed Sullivan, dressed like a bum with no identification on his person, is arrested and put to work on a brutal Southern chain gang. — New York Times, 2004.

A human being; an individual

THE favourable reception the Orrery has met with from Perſons of the firſt diſtinƈtion, and from Gentlemen and Ladies in general, has induced me to add to it ſeveral new improvements in order to give it a degree of Perfeƈtion; and diſtinguiſh it from others ; which by Piracy, or Imitation, may be introduced to the Public.

{n} a man or woman, the shape of a body
If someone says, for example,`I'm an outdoor person' or `I'm not a coffee person', they are saying whether or not they like that particular activity or thing. I am not a country person at all. I prefer the cities
also, an individual, in the narrowest sense, among the higher animals
In grammar, we use the term first person when referring to `I' and `we', second person when referring to `you', and third person when referring to `he', `she', `it', `they', and all other noun groups. Person is also used like this when referring to the verb forms that go with these pronouns and noun groups. see also first person, second person, third person
an individual, corporation, governmental agency, municipality, trust, estate, partnership, association, two or more individuals having joint or common interest, or other legal entity
Human being; individual
Any individual, receiver, trustee, guardian, personal representative, fiduciary, or representative of any kind, and any partnership, association, corporation or other entity Person includes the federal government, the State, and any other public or private entity (3)
The modern definition of the word "person" may mislead us into thinking that the trinity is a collection of three separate gods But the Latin "persona" means "the mask that an actor uses " So, in a sense, the Father, the Son, and the Holy Spirit of the Trinity are three "masks" that the one transcendent God uses
(am) means an individual, corporation, company, association, partnership, State agency, municipality including a county, or Federal agency
Specific human being
A human being spoken of indefinitely; one; a man; as, any person present
Means and includes an individual, firm, public or private corporation, association, partnership, political subdivision, municipality, or government agency
A shoot or bud of a plant; a polyp or zooid of the compound Hydrozoa Anthozoa, etc
Among Trinitarians, one of the three subdivisions of the Godhead (the Father, the Son, and the Holy Ghost); an hypostasis
{i} human being; individual human; body of a human
means any natural individual, firm, trust, estate, partnership, association, joint stock company, joint adventure, corporation, limited liability company, or a receiver, trustee, guardian, or other representative appointed by order of any court, or any city, town, county or other political subdivision in this State Whenever used in prescribing and imposing a fine or imprisonment or both, the term "person" as applied to partnerships and associations shall mean the partners or members thereof, as applied to limited liability companies the term "person" means managers, members, agents, or employees of the limited liability company, and as applied to corporations the term "person" shall mean the officers, agents, or employees thereof who are responsible for any violation of the Motor Fuel Tax Law
Any individual, corporation, partnership, trust, association, or other business or non-profit organization, or any Federal, municipal, or regional governmental, intergovernmental or other entity that is not an gency
The physical body of a specified individual
Within the context of the Act, a "person" means a "legal person," which includes an individual, a corporation, or any other entity
Any individual or legal entity, including an individual corporation, partnership, association, state, municipality, political subdivision of a state, Indian tribe, and any agency, department, or instrumentality of the United States, and any officer, agent, or employee thereof
a person's body (usually including their clothing); "a weapon was hidden on his person"
You can use in the person of when mentioning the name of someone you have just referred to in a more general or indirect way. We had a knowledgeable guide in the person of George Adams
Any individual, firm, partnership, joint adventure, corporation, estate, or trust, or any group or combination acting as a unit, but not a governmental unit, and the plural as well as the singular number
a grammatical category of pronouns and verb forms; "stop talking about yourself in the third person"
a grammatical category of pronouns and verb forms; "stop talking about yourself in the third person
An individual, corporation, partnership, association, trust, government or other entity
A human being or an organization (or a device under the control of a human being or organization) capable of signing or verifying a message, either legally or as a matter of fact (A synonym of ENTITY )
A character or part, as in a play; a specific kind or manifestation of individual character, whether in real life, or in literary or dramatic representation; an assumed character
means an individual, partnership, corporation, trust or estate, or a body that is a society, union, club, association, commission or other organization of any kind
Person(s), both plural and singular, as the case demands, include individuals, partnerships, corporations, companies, societies, and associations
An individual or corporation
If you talk about someone as a person, you are considering them from the point of view of their real nature. Robin didn't feel good about herself as a person
A person is a man, woman, or child. At least one person died and several others were injured Everyone knows he's the only person who can do the job The amount of sleep we need varies from person to person
The usual word for `more than one person' is people. The form persons is used as the plural in formal or legal language
To represent as a person; to personify; to impersonate
Persons is used as the plural of person in formal, legal, and technical writing. removal of the right of accused persons to remain silent
"Person" includes any person, firm, association, organization, partnership, business trust, corporation, or company
A parson; the parish priest
As used in the Export Control Regulations, this can mean a natural person as well as a corporation, business association, partnership, society, trust, or any other entity, organization or group, including governmental entities
In legal meaning, a "person" may be an individual, a corporation, or some other entity created according to law The Model Solicitations Act (1986), defines "person" as "an individual, corporation, association, partnership, trust, foundation or any other entity however styled "
Any natural person, corporation, association, partnership, receiver, trustee, guardian, executor, administrator, and a fiduciary or representative of any kind
One of three relations or conditions (that of speaking, that of being spoken to, and that of being spoken of) pertaining to a noun or a pronoun, and thence also to the verb of which it may be the subject
An entity defined by USDA as being eligible to receive federal farm program benefits, subject to annual payment limitation constraints A "person" may be an individual farmer, an individual member of a joint operation, a corporation, a joint stock company, an association, a limited partnership, a trust, an estate, or a charitable organization A husband and wife are considered one person for payment limitation purposes A joint operation is not a person; neither is a cooperative association of producers that markets commodities for producers
A natural person, partnership, joint stock company, corporation, unincorporated association or society, or the state and any agency thereof, or any county, municipality, or political subdivision, or any other corporation of any character whatsoever
a segment of discourse that pertains to the speaker (first person), to the one spoken to (second person), or the one spoken of (third person) The singular prounouns in English that are first person, second person, and third person are respectively "I", "you", and any of "he", "she", or "it" -- although it may seem weird for "it" to have a person associated with it (namely, third)
a human being; "there was too much for one person to do"
Your person is your body. The suspect had refused to give any details of his identity and had carried no documents on his person
If you meet, hear, or see someone in person, you are in the same place as them, rather than, for example, speaking to them on the telephone, writing to them, or seeing them on television. It was the first time she had seen him in person
Individuals and partnerships composed solely of individuals, corporations organized under the Laws of any of the United States or corporations subject to the jurisdiction of the Interstate Commerce Commission or the Public Service Commission
a natural person, corporation, company, partnership, or association (per WAC 208-660-010) a natural person, corporation, company, limited liability corporation, partnership, or association (per RCW 19 146 010)
A living, self-conscious being, as distinct from an animal or a thing; a moral agent; a human being; a man, woman, or child
a human being; "there was too much for one person to do" a person's body (usually including their clothing); "a weapon was hidden on his person" a grammatical category of pronouns and verb forms; "stop talking about yourself in the third person
If you do something in person, you do it yourself rather than letting someone else do it for you. She went to New York to receive the award in person
means any individual, partnership, firm, joint stock company, corporation, association, trust, estate, or other legal entity
The bodily form of a human being; body; outward appearance; as, of comely person
gentle
capita
pers

Ken appears a friendly person. - Ken appears to be a friendly person.

You cannot judge a person if you don't know him well. - You can't judge a person if you don't know him well.

person of color
A non-white person
person of ordinary skill in the art
In United States patent law, the hypothetical individual whose likely knowledge determines whether an improvement on existing technology would be obvious, and therefore nonpatentable
person of size
A person who is significantly overweight
person-to-person
Such that the caller is only connected and charged if the person he specified is available to speak
person-to-person
Such that the lender and borrower are individuals rather than companies
person of interest
(Kanun) Used as a euphemism for suspect by law enforcement
person of interest
(Kanun) Person of interest is a phrase used by law enforcement when announcing the name of someone involved in a criminal investigation who has not yet been arrested or formally accused of a crime. This can sometimes result in a trial by media
person on trial
Defendant

Defendant will be in prison for the next twenty years, if the jury finds the person on trial guilty.

personal computer user support person
A personal computer (PC) user support person assists clients using personal computing technology
person agreement
agreement in person between pronouns and verbs
person of color
(formal) any non-European non-White person
person of high standing
eminent person, distinguished individual
person of prominence
eminent person, important individual, distinguished person
person who respects himself
principled person
person-to-person
involving direct communication or contact between persons or parties; "a person-to-person interview"; "person-to-person telephone calls
person-to-person
If you make a person-to-person call, you say that you want to talk to one person in particular. If that person cannot come to the telephone, you do not have to pay for the call. involving communication between people
person-to-person
directly between one person and another; referring to a collect call that is directed at a particular person at the number being dialed
people person
Someone who is happier or more skilled at dealing with people rather than things or concepts
persecuted person
harassed person, oppressed person
Associate
An associate's degree
Friend
Brand name of a spring-loaded camming device now manufactured by Wild Country. Now used (often without initial capital) to refer to any such device

See.

Guy
An effigy of Guy Fawkes burned on Bonfire Night
Guy
A male given name

He looked like an innocent child, smiling, wide-eyed, his cheeks plump and rosy, defying the object of his insults to take offence. For they were insults, Guy was in no doubt about that. Leonora's brother was implying that his name was far too upper-class for its possessor.

associate
A companion; a comrade
associate
To connect or join together; combine
associate
One that habitually accompanies or is associated with another; an attendant circumstance
associate
A member of an institution or society who is granted only partial status or privileges
associate
Joined with another or others and having equal or nearly equal status

An associate editor.

associate
To spend time socially; keep company

She associates with her coworkers on weekends.

associate
Having partial status or privileges

An associate member of the club.

associate
A person united with another or others in an act, enterprise, or business; a partner or colleague
boat person
A person seeking asylum, refuge or immigration to a new country arriving by sea, either legally or illegally
boy
A lower-class or disreputable man; a worthless person

Dost thou call me fool, boy?.

boy
Male (usually adult) friend; mainly used in the plural: boys

Me and my boy grew up together in Southside.

boy
A man of any age, used as a friendly diminutive, or of a man who is merely younger than the speaker

I like the boy.''.

boy
A non-white slave or labourer; a male African-American of any age
boy
A proud parent's son, regardless of age

That's my boy.

boy
A male servant

When the 'dipenda' (independence movement) in Belgian Congo turned violent, the white colonisators' often materially privileged black domestic boys were mistrusted and often abused as collaborators.

boy
A young male human

Steve is a boy of 16.

boy
A caring owner's pet or working animal, regardless of age

Here, boys, heel; yes, Bobby, show the puppies how, good boy!.

boy
To use the word boy to refer to someone

Don't boy me!.

boy
Exclamation of surprise, pleasure or longing

Boy, I wish I could go to Canada!.

bro
a male who is preppy
bro
brother; a male comrade or friend; one who shares one’s ideals
buddy
A partner for a particular activity

drinking buddies.

buddy
To assign a buddy, or partner
buddy
A friend or casual acquaintance

They have been buddies since they were in school.

buddy
An informal and friendly address to a stranger; a friendly placeholder name for a person one does not know

Hey, buddy, I think you dropped this.

disabled person
A person with a disability
displaced person
a refugee, especially of war or of forced migration
dude
he

Dude don't know what's good for him.

dude
A tourist
dude
A man
fellow
Having common characteristics; being of the same kind, or in the same group
fellow
The most senior rank or title one can achieve on a technical career in certain companies (though some fellows also hold business titles such as vice president or chief technology officer). This is typically found in large corporations in research and development-intensive industries (IBM or Sun Microsystems in information technology, and Boston Scientific in Medical Devices for example). They appoint a small number of senior scientists and engineers as Fellows
fellow
A member of a literary or scientific society; as, a Fellow of the Royal Society
fellow
A man without good breeding or worth; an ignoble or mean man
fellow
To suit with; to pair with; to match
fellow
In an American college or university, a member of the corporation which manages its business interests; also, a graduate appointed to a fellowship, who receives the income of the foundation
first-person
Of a verb, in the first person
first-person
Of a narrative, using verbs in the first person
first-person plurals
plural form of first-person plural
fourth person
A variety of the third person sometimes used for indefinite referents, such as one in one shouldn't do that
friend
To act as a friend to, to befriend; to be friendly to, to help

Lo sluggish Knight the victors happie pray: / So fortune friends the bold .

friend
Used as a form of address when warning someone

You’d better watch it, friend.

friend
To add a person to a list of friends on one's social networking site; to officially designate (someone) as a friend

One of the most used features of MySpace is the practice that is nicknamed friending. If you friend someone, then that person is added to your MySpace friends list, and you are added to their friends list.

friend
In object-oriented programming, a function or class granted special access to the private and protected members of another class

To make a function be a friend to a class, the reserved word friend precedes the function prototype.

friend
A person other than a family member, spouse or lover whose company one enjoys and towards whom one feels affection
friend
A person who backs something

I’m not a friend of cheap wine.

gentleman
Amateur

Latrobe had extensive dealings with Jefferson, the most prominent gentleman-architect in the United States.

gentleman
Toilets intended for use by men
guy
To equip with a support cable
guy
To make fun of, to ridicule with wit or innuendo

Terry Kilmartin , applauded for every ‘um’ and ‘ah’, knew that he was being guyed and had the charm to make it funny.

guy
An effigy of a man burned on a bonfire on the anniversary of the Gunpowder Plot (5th November)
guy
thing, unit

This guy, here, controls the current, and this guy, here, measures the voltage.

guy
thing, creature

The dog's left foreleg was broken, poor little guy.

guy
people

I wonder what those guys are doing with that cat?.

guy
A male

Jane considers that guy to be very good looking.

individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
kid
Kidskin
kid
Of a goat, to give birth to kids
kid
To make a fool of (someone)
lay person
An alternative spelling of layperson. While lay person is not uncommon the spelling layperson seems to be more common and by analogy with the words layman and laywoman the single word spelling more logical
legal person
An organisation or a group of people who have (some of) the legal rights and responsibilities of an individual under the law
litigant in person
A litigant without an attorney
pod person
A conformist person, especially one who lacks personality or originality

I'm not stalking you, she said, with all the sincerity of a pod person in The Body Snatchers.

second-person
Of a verb, in the second person
second-person
Of a narrative, using verbs in the second person
second-person plural
The form of a verb used (in English and other languages) with the pronoun you in its plural sense (or its equivalent in other languages)

Are is the second-person plural of the verb to be.

second-person plurals
plural form of second-person plural
second-person singular
The form of a verb used (in English and other languages) with the pronouns thou and you in its singular sense (or their equivalents in other languages)

The second-person singular of to be is art or are.

third person
A form of narrative writing using verbs in the third person in order to give the impression that the action is happening to another person
third-person plural
The pronoun they (or its equivalents in other languages)
third-person singulars
plural form of third-person singular
guy
stay-rope
A person
bird
buddy
a close friend who accompanies his buddies in their activities
buddy
{i} friend, pal; guy, fellow (Slang)
buddy
A buddy is a close friend, usually a male friend of a man. We became great buddies. = pal
fellow
{s} having membership in, belonging to (a group, academic organization, etc.); of the same type
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
associate
{v} to keep company, to unite
associate
{a} connected, influenced one by another
associate
{n} a companion, partner, partaker, sharer
associate
{a} joined in league
boy
{v} to act or treat like a boy, not used
boy
{n} a male child, lad, youth, word of contempt
fellow
{n} an associate, equal, mean man, rascal
fellow
{v} to match, pair, suit, agree, fit
gentleman
{n} a term of complaisance
guy
{n} a rope to keep a heavy body steady while hoisting or lowering, or to confine a boom forward
friend
A class which has unlimited access to private members to the class who declares it as friend Disabled by derivation Rule: "My father's friends are not my friends"
A person
article
A person
sort
Associate
An associates degree
Bro
Ecclesiastical. brother (title)
Buddy
bud
Friend
A Quaker; a member of the Society of Friends
Friend
mucker
Guy
given name, male
Guy
{i} male first name
Man
auto
Man
nar
Partner
aite
People
peeps
People
ppl
a person
bod
associate
To unite in action, or to be affected by the action of a different part of the body
associate
(verb ) To associate a media file with a module For example, you associate an Image module with a gif or jpg file, an AU Audio module with an au sound file, a 3D World module with a wrl file, and so on
associate
One connected with an association or institution without the full rights or privileges of a regular member; as, an associate of the Royal Academy
associate
If you associate someone or something with another thing, the two are connected in your mind. Through science we've got the idea of associating progress with the future
associate
The person who assists the member in a hearing
associate
bring or come into association or action; "The churches consociated to fight their dissolution"
associate
According to the 2000 Carnegie Classification*, these institutions offer Associates Degree and Certificate programs but, with few exceptions, award no Baccalaureate Degrees Majority of U S Community Colleges have been structured to accommodate students seeking Associates Degrees or Certificates in about two years Community Colleges across the United States have increased their international student enrollments by more than 40 percent since 1993 -- compared to the 15 percent growth rate of postsecondary institutions overall (Open Doors, 2000) It's also interesting to note that 87 percent of international students at Community Colleges are self-financed  Dual enrollment programs, where students may enroll simultaneously at a Community College and a University, are gaining popularity throughout the United States
associate
To identify a document or data file with a particular application through the file's extension When you open a file in File Manager or Explorer whose extension has been associated with a particular application, that application will automatically start
associate
A company that has between 20% and 50% of its shares owned by another is deemed to be an associate The parent company is assumed to have some management input and is allowed to account for its share of the profits reported by the associate This is usually more than the cash it actually gets
associate
A practitioner employed by a single-handed isolated practitioner with the consent of the HA
associate
a person who is frequently in the company of another; "drinking companions"; "comrades in arms"
associate
To join or connect; to combine in acting; as, particles of gold associated with other substances
associate
a non-initiated member in a fraternity or sorority that employs the associated member program
associate
A lawyer who is an employee, as opposed to an owner, of a law firm (See also Permanent Associate and Partner )
associate
Linking a document with the program that created it so that both can be opened with a single command
associate
an un-intiated member of a fraternity
associate
Long-term equity investments accounted for by the equity method
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate"
associate
noun man
associate
A term given to "trial" members by fraternities Often synonomous with "pledge" or "new member "
associate
Admitted to some, but not to all, rights and privileges; as, an associate member
associate
If you say that someone is associating with another person or group of people, you mean they are spending a lot of time in the company of people you do not approve of. What would they think if they knew that they were associating with a murderer?
associate
make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
Any person or persons who can be linked to the possessor of the crime gun at the time of its recovery by law enforcement
associate
To accompany; to keep company with
associate
any event that usually accompanies or is closely connected with another; "first was the lightning and then its thunderous associate" a person who joins with others in some activity; "he had to consult his associate before continuing" make a logical or causal connection; "I cannot connect these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts"; "I cannot relate these events at all
associate
To specify that a certain filename extension is to be linked to an application so that when the filename is launched in File Manager, the linked application will be launched with the file automatically loaded in
Türkçe - İngilizce

person teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

boy
length

I walked the length of the street. - Cadde boyunca yürüdüm.

I like to wear my skirts knee length. - Eteklerimi diz boyu giymeyi severim.

boy
height

Tom and Mary are about the same height. - Tom ve Mary yaklaşık aynı boydalar.

Tom and his brother are about the same height. - Tom ve erkek kardeşi yaklaşık aynı boyda.

boy
tribe

Members of the tribe settled down along the river. - Kabile üyeleri nehir boyunca yerleşti.

The Gauls are close to the Germanic tribes. - Galyalılar, Germen boylarına yakındır.

partner
{i} partner
boy
stature; clan
boy
sociol. clan
boy
tribe, clan
boy
elongation
boy
(Tıp) body height
boy
taille
boy
dimension

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları hayal etmek zordur.

That adds a new dimension to our problem. - O, sorunumuza yeni bir boyut kattı.

individual
(Tıp) individual
man
inductive
pal
impeller
pal
(Askeri,Teknik) blade
boy
full-length

I have a full-length mirror in my bedroom. - Yatak odamda bir boy aynası var.

Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself. - Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu.

boy
figure

I wish I could figure out how to get my car painted without paying a lot of money. - Keşke çok para ödemeden arabamı nasıl boyatacağımı bulabilsem.

Tom figured it would take him a full day to finish painting the garage. - Tom garajı boyamayı bitirmenin onun bir gününü alacağını düşündü.

boy
size

My dog is almost half the size of yours. - Benim köpeğim neredeyse boyunuzun yarısı kadar.

A person's heart is approximately the same size as their fist. - Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır.

boy
extent

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

Layla's letters revealed the extent of her racism. - Leyla'nın mektupları onun ırkçılığının boyutlarını ortaya çıkardı.

boy
stature

I am not a dwarf. I am of short stature. - Ben cüce değilim. Kısa boyluyum.

Tom was small in stature. - Tom boy olarak küçüktü.

Boy
(Tıp) colo r
boy
{i} bulk
boy
linear measurement
boy
phratry
boy
phrathy
boy
{i} clan
person

  Heceleme

  per·son

  Türkçe nasıl söylenir

  pırsın

  Zıt anlamlılar

  animal, plant

  Telaffuz

  /ˈpərsən/ /ˈpɜrsən/

  Etimoloji

  [ p&r-s&n ] (noun.) 13th century. From Anglo-Norman parsone, persoun et al. (Old French persone (“human being”), French personne), and its source Latin persōna (“mask used by actor; role, part, character”), perhaps a loanword; compare Etruscan φersu (“mask”).

  Ortak Eşdizimliler

  person to person

  Videolar

  ... do anything you want to it, even if it gores the ox of the person who sold it to you. DRM ...
  ... makes new mom is very person on this island is very much about my feelings ...

  Günün kelimesi

  eschatology