full

listen to the pronunciation of full
İngilizce - Türkçe
tok

Daha fazla istemiyorum, teşekkür ederim. Ben tokum. - No more, thank you. I'm full.

Öfkeli isen tartışma ve tok isen yemek yeme. - Don't argue when you are angry and don't eat when you are full.

dolu

Ağzın doluyken konuşma. - Do not talk with your mouth full.

Japonya güzel kentlerle doludur. Örneğin Kyoto ve Nara. - Japan is full of beautiful cities. Kyoto and Nara, for example.

{s} tam

O, ne gördüğünü polise tam olarak bildirdi. - He reported fully what he had seen to the police.

Hiç uyumadan tam 24 saat çalıştım. - I worked for a full 24 hours without getting any sleep.

{s} geniş
{s} elinden gelenin en iyisi
tastamam
(Gıda) doymuş olmak
toparlak
tok (aç olmamak)
en çok
(Bilgisayar) tam adı

Lütfen bana tam adını ve adresini söyler misin? - Would you please tell me your full name and address?

Tom'un tam adı nedir? - What's Tom's full name?

(Argo) sarhoş
(Teknik,Tekstil) dinklemek
(Tekstil) kastarlamak
maksimum
acıkmamış
pür

Şimdi pürdikkatine ihtiyacım var. - I need your full attention now.

Tom şimdi benim pürdikkatime sahip. - Tom has got my full attention now.

doymuş
çırpmak
direkt olarak
doğruca
{f} doğrudan
-den başka şey düşünmeyen
kalabalık
(giysi) gevşek
-le dopdolu
taşkın
bol

O hala bol enerji var. - She is still full of energy.

Elbisenin bol bir eteği var. - The dress has a full skirt.

en fazla
dopdolu
coşkun
(of ile) yalnızca -i düşünen
çok

O yaşamak için uzun zamanı olmadığını çok iyi biliyordu. - He knew full well that he didn't have long to live.

Adam tatilinden çok enerjik döndü. - The man returned from his vacation full of beans.

en yüksek
yuvarlak
tam dolu

Oyun çok popülerdi ondan tiyatro neredeyse tam doluydu. - The play was so popular that the theater was almost full.

futbol bek oyuncu
{i} dolu şey
{s} etine dolgun
{f} yıkayıp çektirmek
dolun kalın
{f} yıkayıp büzmek
fullblooded saffullblown tamamen
{s} son

Cümlenin sonunda nokta konulmalı. - One should add a full stop at the end of the sentence.

Bir cümlenin sonunda nokta olması gerekir. - There needs to be a full stop at the end of a sentence.

adv.doğrudan: adj.dolu,tam dolu
{s} balıketi
{s} tam: full member tam üye. a
{s} meşgul

Onun elleri bebekle ilgilenmekle meşgul. - Her hands are full taking care of the baby.

(Tekstil) 1. dinklemek 2. koyu 3. derin, dolu
{s} (of) (ile) dolu: The glass was full. Bardak doluydu. The glass was full of water. Bardak suyla doluydu
pes bol
{i} doluluk
{i} son had
sonyı
{s} öz

Tom'un özetleri daima yazım hatalarıyla doludur. - Tom's summaries are always full of misprints.

Tam din özgürlüğü tüm insanlar için güvence altına alınmıştır. - Full religious freedom is assured to all people.

tamam

Kazanın sebebi olduğunun tamamen farkındadır. - He fully realizes that he was the cause of the accident.

Ben tamamen tehlikenin farkındaydım. - I was fully alive to the danger.

bol (giysi)
(Bilgisayar) pencere büyüt
doymak
derin
tam yük
tamamen

Kiraz ağaçları tamamen çiçeklenmişler. - The cherry trees are in full blossom.

Parktaki tüm kiraz ağaçları tamamen çiçek açmış. - All the cherry trees in the park are in full bloom.

bütün

Bütün dikkatimi dışarıdaki manzaraya yöneltti. - He addressed my full attention to the landscape outside.

Bütün günüm sürprizlerle doluydu. - My whole day was full of surprises.

koyu
karnı tok
tüm

Tam din özgürlüğü tüm insanlar için güvence altına alınmıştır. - Full religious freedom is assured to all people.

Parktaki tüm kiraz ağaçları tamamen çiçek açmış. - All the cherry trees in the park are in full bloom.

fully
tamamıyla

Onun tamamıyla farkındayım. - I'm fully aware of that.

Tom'la konuyu tamamıyla görüşmek için zamanım yoktu. - I haven't had time to fully discuss the matter with Tom.

in full
eksiksiz
Full Length Leggings
(Sanat) Tam boy tayt
full board accommodation
Tam pansiyon konaklama
full coverage insurance
Tam gün sigortası
full-employment
(Bilim, İlim) Tam istihdam
full age
rüşt yaşı
full blast
tam gaz
full blast
sonuna kadar
full bodied
(Gıda) gövdeli
full day
(Turizm) tam gün
full flow
(Askeri) tam akış
full independence
tam bağımsızlık
full load
(Otomotiv) tam gaz
full log
(Bilgisayar) tam günlük
full moon
mehtap
full motion video
(Bilgisayar) tüm devinimli video
full name
ad ve soyad
full name
(Bilgisayar) tam ad

Bana tam adınızı verebilir misiniz lütfen? - Can you give me your full name, please?

Lütfen bana tam adını ve adresini söyler misin? - Would you please tell me your full name and address?

full name
(Bilgisayar) tam adı

Tom'un tam adı nedir? - What's Tom's full name?

Bana tam adınızı verebilir misiniz lütfen? - Can you give me your full name, please?

full of
pür
full open
(Havacılık) tam açık
full path
(Bilgisayar) tam yol
full resolution
(Bilgisayar,Teknik) tam çözünürlük
full save
(Bilgisayar) tamamını sakla
full size
doğal boy
full size
(Bilgisayar) tüm boyut
full size
tam ölçekli
full size
(Bilgisayar,Teknik) tam boy
full size
tam boyut
full spin
(Bilgisayar) tam dönüş
full stop
nokta noktalama işareti
full text
(Bilgisayar) tüm metin
full time
(Otomotiv) daimi
full time
(Ticaret) tam zamanlı

Onunla birlikte tam zamanlı işim vardı. - I had a full time job with him.

Bu şirket kaç tane çalışanı tam zamanlı çalıştırıyor? - How many employees does this company employ full time?

full action
tam hareket
full admiral
oramiral
full automatic
tam otomatik
full blood
tam kan
full blown
tamamen açılmış
full board
tam pansiyon
full brother
öz erkek kardeş
full circle
tam daire
full costing
tam maliyetleme
full coverage collision insurance
kasko sigortası
full diet
yüksek değerli besin
full dress
resmi elbise
full dress
frak
full duplex transmission
iki yönlü gönderme
full employment
tam istihdam
full general
orgeneral
full grown
tamamen büyümüş
full length
boy büyüklüğünde
full military honours
askeri cenaze töreni
full moon
dolunay

Gece dolunay çatının üzerine düştüğünde, tüm çiftçiler uyanır. - When the full moon falls down on the roof at night, all the farmers are woken up.

O gün görülen bir dolunaydı. - It was a full moon that was seen that day.

full of
ile dolu

Tom'un USB kabloları ile dolu bir çekmecesi var. - Tom has a drawer full of USB cables.

Kanun belirsizlikler ile dolu. - The law is full of ambiguities.

full of beans
neşeli
full of beans
hayat dolu
full of beans
keyifli
full operational
tam fonksiyonel
full payment
tam ödeme
full powers
tam yetki
full range
tam alan
full resolution
tüm çözünürlük
full sail
pupa yelken
full scale
tam ölçek
full screen
tam ekran
full speed
tam devir
full speed
son hız

Onlar düdük sesini duyduklarında son hızla başladılar. - On hearing the whistle, they started at full speed.

O, son hızla kapıya doğru gitti. - He headed for the door at full speed.

full speed
tam yol
full speed
tam hız
full speed
tam sürat
full steam ahead
son süratle ileri
full stop
nokta

Bu cümlelerin hepsinin bir noktaya ihtiyacı var. - All of these sentences need a full stop.

Bir cümlenin sonunda nokta olması gerekir. - There needs to be a full stop at the end of a sentence.

full stop
çekit
full time
tam mesai
full time job
tamgün iş
full to capacity
tamamen dolu
full to replete
tıka basa dolu
full up
mahşeri
full up
dopdolu
full up
mahşer gibi
full up
komple
full width
tam genişlik
full-blooded
gürbüz
full-blooded
saf kan
full-blooded
cins
full-blooded
dinç
full-blown
(çiçek) tamamen açılmış
full-blown
tam
full-fledged
tüyleri büyümüş
full-grown
tam gelişmiş
full-grown
iyi gelişmiş
full-length
(fotoğraf) insanı tam olarak gösteren
full-length
boy

Yatak odamda bir boy aynası var. - I have a full-length mirror in my bedroom.

Tom kendisine bakarak bir boy aynasının önünde durdu. - Tom stood in front of a full-length mirror, looking at himself.

full-length film
uzun metrajlı film
full-length film
uzun film
full-load
tam yük
full-paid
tam ödenmiş
full-scale
orijinal ölçülerde
full-scale
tüm gücünü kullanan
full-time
fultaym
full-time
tümgün
full-time
tamgün

Tom okulu bırakmaya ve tamgün çalışmaya karar verdi. - Tom decided to drop out of school and work full-time.

full-wave
tam dalga
full back
tam geri
full bridge diode
(Elektrik, Elektronik) Tam köprü doğrultma yapan diyot grubu
full disclosure
tam açıklama
full featured
tam özellikli
full heading system
tam başlık sistemi
full income
tam gelir
full length film
tam uzunluktaki film
full lips
tam dudaklar
full of shit
tamamen saçmalık
full to overflowing/full to the brim
ağzına kadar dolu, dopdolu
full to the brim
Ağzına kadar dolu, dopdolu
full width washing machine
açık halde yıkama makinesi, geniş yıkama makinesi
full-screen
tam ekran
fullness
{i} bolluk
fully
tam olarak/en az
fully
tamamen

Ben tamamen tehlikenin farkındaydım. - I was fully alive to the danger.

Kazanın sebebi olduğunun tamamen farkındadır. - He fully realizes that he was the cause of the accident.

to be full
doymak
fulling
(Tekstil) dinkleme Açıklama: Yündeki tek yönlü pullu tabakanın bazı dış etkilerle ters yöne döndürülerek keçeleştirilmesidir
fullness
tokluk/doluluk
be full
doymak
full bodied
(Gıda) dolu
full of
dolu
full throttle
tam yük
full time
bütün gün
full up
doymak
fuller
demirci yuvarlak alt baskısı
fulling
(Teknik,Tekstil) dinkleme
fullness
bütünlük
fully
iyicene
fully
en azından
fully
tamamiyle
fully
iyiden iyiye
fully
enikonu
fuller
çırpıcı
fuller
dinkleme makinesi
fullness
dolgunluk
fully
en az
fully
tümüyle
fully
tam olarak

Bir kelimenin nasıl kullanıldığını tam olarak anlamak için, onun birçok farklı içeriklerde kullanılması gerekir. - In order to fully understand how a word is used, it needs to be used in many different contexts.

Tom hâlâ ne olduğunun tam olarak farkında değil. - Tom is still not fully aware of what has happened.

a full
tam
full blast
(deyim) Son ses, en yüksek ses. "When we got home, the kids had the stereo on full blast."
full name
Tam isim: ad ve soyadı
full on
(deyim) Ciddi, gerçek, adam akıllı

Last year on the plane, I had my first ever full on panic attack.

full skirt
tam etek
full stop
ıng. nokta
full swing
tam hız
Full moon
(isim) Tümay
Full moon
(isim) Erenay
Full moon
(isim) Tolunay
İngilizce - İngilizce
Of a garment, of a size that is ample, wide, or having ample folds or pleats to be comfortable

She needed her full clothing during her pregnancy.

A hand consisting of three cards of the same denomination and a pair, full hand, full house
Utmost measure or extent; highest state or degree

I was fed to the full.

Quite; thoroughly; completely; exactly; entirely

It is full strange to him who hears and feels, / When wandering there in some deserted street, / The booming and the jar of ponderous wheels,.

Complete; with nothing omitted

Our book gives full treatment to the subject of angling.

The phase of the moon when it is entire face is illuminated, full moon
satisfied, especially in relation to eating

I'm full, he said, pushing back from the table.

To make cloth denser and firmer by soaking, beating and pressing, to waulk, walk
Total, entire

He was prosecuted to the full extent of the law.

Having depth and body; rich
Containing the maximum possible amount of that which can fit in the space available

The jugs were full to the point of overflowing.

If you feel full, you have eaten or drunk so much that you do not want anything else. It's healthy to eat when I'm hungry and to stop when I'm full. + fullness full·ness High fibre diets give the feeling of fullness
{n} a complete measure or state, the whole
{a} filled, crowded, plump, satisfied, entire
{v} to cleanse and scour cloth, and render it more compact
{a} fully, quite, without abatement, plump
Something that is done or experienced to the full is done to as great an extent as is possible. She probably has a good mind, which should be used to the full
You say that a place or vehicle is full when there is no space left in it for any more people or things. The main car park was full when I left about 10.45 They stay here a few hours before being sent to refugee camps, which are now almost full The bus was completely full, and lots of people were standing
To thicken by moistening, heating, and pressing, as cloth; to mill; to make compact; to scour, cleanse, and thicken in a mill
to the greatest degree or extent; completely or entirely; (`full' in this sense is used as a combining form); "fully grown"; "he didn't fully understand"; "knew full well"; "full-grown"; "full-fledged"
beat for the purpose of cleaning and thickening; "full the cloth"
If something is full, it contains as much of a substance or as many objects as it can. Once the container is full, it stays shut until you turn it clockwise. a full tank of petrol. empty
A backup level in which all files are backed up, regardless of when they last changed
Full Twisting Back Somersault
increase in phase; "the moon is waxing"
filled to satisfaction with food or drink; "a full stomach"
make (a garment) fuller by pleating or gathering beat for the purpose of cleaning and thickening; "full the cloth" having the normally expected amount; "gives full measure"; "gives good measure"; "a good mile from here" complete in extent or degree and in every particular; "a full game"; "a total eclipse"; "a total disaster" containing as much or as many as is possible or normal; "a full glass"; "a sky full of stars"; "a full life"; "the auditorium was full to overflowing" (of sound) having marked depth and body; "full tones"; "a full voice" filled to satisfaction with food or drink; "a full stomach
To become fulled or thickened; as, this material fulls well
When there is a full moon, the moon appears as a bright, complete circle
straight, directly; very; completely, entirely
Full is used to describe a sound, light, or physical force which is being produced with the greatest possible power or intensity. From his study came the sound of Mahler, playing at full volume Then abruptly he revved the engine to full power. Full is also an adverb. a two-seater Lotus, parked with its headlamps full on
absorbed in any matter, and the feelings more or less excited by it, as, to be full of some project
being at a peak or culminating point; "broad day"; "full summer"; "high noon"
containing as much or as many as is possible or normal; "a full glass"; "a sky full of stars"; "a full life"; "the auditorium was full to overflowing"
Abundantly furnished or provided; sufficient in quantity, quality, or degree; copious; plenteous; ample; adequate; as, a full meal; a full supply; a full voice; a full compensation; a house full of furniture
Impregnated; made pregnant
If a place or thing is full of things or people, it contains a large number of them. The case was full of clothes The streets are still full of debris from two nights of rioting. a useful recipe leaflet full of ideas for using the new cream. = filled
emphasis You use full to emphasize the completeness, intensity, or extent of something. We should conserve oil and gas by making full use of other energy sources Television cameras are carrying the full horror of this war into homes around the world The lane leading to the farm was in full view of the house windows
Having the attention, thoughts, etc
Time Student: A student enrolled in an institution of higher education (other than a student enrolled in a program of study by correspondence) who is carrying a full academic workload as determined by the school under standards applicable to all students enrolled in that student's particular program The student's workload may include any combination of courses, work, research, or special studies, whether or not for credit, that the school considers sufficient to classify the student as a full-time student
{s} holding its complete capacity; complete; abundant; well-stocked; satiated (i.e. hunger); large; engrossed, occupied
make (a garment) fuller by pleating or gathering beat for the purpose of cleaning and thickening; "full the cloth"
Handle
A full statement or report contains a lot of information and detail. Mr Primakov gave a full account of his meeting with the President. the enormous detail in this very full document
{f} clean and thicken fabric during the manufacturing process
not separated into parts or shares; constituting an undivided unit; "an undivided interest in the property"; "a full share"
adj [not hungry (I can't eat any more I'm ~ )] kenyang 2 adj [with as much inside as possible (The hotel was ~ )] penuh
You use full before a noun to indicate that you are referring to all the details, things, or people that it can possibly include. Full details will be sent to you once your application has been accepted May I have your full name? = complete
Having the mind filled with ideas; stocked with knowledge; stored with information
A flip with a full twist
An intensity description of bouquet indicating gases and vapors are present at a moderately pronounced strength
Complete measure; utmost extent; the highest state or degree
Sated; surfeited
complete in extent or degree and in every particular; "a full game"; "a total eclipse"; "a total disaster"
You use full to refer to something which gives you all the rights, status, or importance for a particular position or activity, rather than just some of them. How did the meeting go, did you get your full membership?
(of sound) having marked depth and body; "full tones"; "a full voice"
{i} quality of being full, completeness
Filled with emotions
If your hands or arms are full, you are carrying or holding as much as you can carry. Sylvia entered, her arms full of packages People would go into the store and come out with their arms full
Not wanting in any essential quality; complete; entire; perfect; adequate; as, a full narrative; a person of full age; a full stop; a full face; the full moon
make (a garment) fuller by pleating or gathering
You say that something has been done or described in full when everything that was necessary has been done or described. The medical experts have yet to report in full = fully
strong tea without bitterness and posessing good color
(1) Leather made from the unsplit, or full thickness of hide or skin, e g full sheep (2) Leather tanned solely with one agent, e g full chrome in contrast to semi-chrome and full oil in contrast to combination oil
A full flavour is strong and rich. Italian plum tomatoes have a full flavour, and are best for cooking
A description of wines that give the impression of being large or heavy in your mouth
approval If you say that someone has or leads a full life, you approve of the fact that they are always busy and do a lot of different things. You will be successful in whatever you do and you will have a very full and interesting life
having ample fabric; "the current taste for wide trousers"; "a full skirt"
filled to satisfaction with food or drink; "a full stomach
emphasis If you say that a person knows full well that something is true, especially something unpleasant, you are emphasizing that they are definitely aware of it, although they may behave as if they are not. He knew full well he'd be ashamed of himself later
full English
A cooked breakfast consisting of bacon and eggs, and other foods
full English breakfast
A traditional breakfast from England, typically consisting of bacon, eggs, tomatoes, fried mushrooms, fried bread and sausages (with the ubiquitous cup of tea)
full English breakfasts
plural form of full English breakfast
full adder
A specific logical circuit that performs an addition operation on three bits
full and by
Keeping the sails full and steering by the wind

We sailed full and by for quite a while before getting down to serious navigation.

full as a goog
having eaten too much, or being drunk
full bar
Provisioned with standard liquors (vodka, gin, whisky, rum, tequila), together with mixers, but of a middle (inoffensive but inexpensive) grade. Contrasted with premium bar and super-premium bar, which carry higher grades of liquor
full bar
Serving liquor, not only beer and wine
full bathroom
A room with a toilet (the device), sink, and bathtub
full bathroom
A room with a toilet, sink, and stall shower, but no bathtub
full bird colonel
Alternative form of bird colonel
full blast
Maximum capacity or effort
full board
an arrangement in which a hotel etc provides bed and breakfast and a meal at both lunchtime and in the evening
full boat
A full house
full breakfast
A breakfast including cooked ingredients such as sausages and eggs
full breakfasts
plural form of full breakfast
full circle
A full turn back to the original direction or orientation
full circle
An angle of 360 degrees
full count
When there are three balls and two strikes in an at-bat

Full count, two outs, bottom of the ninth, the bags are jammed, 2-2 tie.

full court press
Alternative spelling of full-court press
full cousin
A first cousin
full credit to
used to praise someone

Full credit to the backroom staff for making this all possible.

full disclosure
The disclosure of any connection between a reporter (or publisher) and the subject of an article that may bias the article
full disclosure
The disclosure of all data on which a scientific result is based
full disclosure
The disclosure of all security flaws in a product
full dress
Clothing for a formal occasion
full dress uniform
A set of clothes worn by a member of the military for a formal occasion
full dress uniforms
plural form of full dress uniform
full employment
A policy goal state in which all those wanting employment at the prevailing wages can find it
full frontal nudity
Human nakedness, either directly observed or pictorially depicted, viewed from the front such that the complete torso and all external sex organs are visible

Full frontal nudity is out, but both female and male backsides are a familiar sight.

full house
In the card game of poker, a hand that consists of three of a kind and a pair
full house
A situation in which the maximum capacity of a place is filled with people
full infinitive
The English infinitive verb form when introduced by the particle to
full infinitives
plural form of full infinitive
full marks
Literally the maximum marks obtainable in an exam or test

She got full marks. Not one single error.

full marks
To exclaim complete satisfaction with someone's efforts
full marks
To say you think someone is correct in what they say

I would have to give you full marks for that statement.

full monty
All inclusive; everything; a whole package

I thought he was only going to buy the basic kit, but he bought the full monty.

full moon
The moon when it is in opposition to the sun
full moon
The phase of the moon when it is in opposition to the sun
full moons
plural form of full moon
full motion video
Video of sufficient quality to make motion appear continuous to humans, considered to require at least 16 frames per second

In reality, multimedia was associated first and foremost with the development of full-motion video. This fascination for a cinema-like illusion of motion.

full name
The first name, any middle names, and surname of a person
full name
The name of a company or institution that is normally known by initials or a shortened name
full names
plural form of full name
full nelson
A hold in which the wrestler applying the hold puts their arms under the arms of their opponent and apply's pressure to the back of their opponents head or neck
full nelsons
plural form of full nelson
full of beans
Incorrect; uninformed; exaggerating or expressing falsehood

Anybody who tells you that they know what today's readers want is full of beans.

full of beans
Energetic and enthusiastic

Irwin's friend Chris White reflected on a friendship that began in 1975. . . . Full of beans, full of life, gung-ho, fearless, tenacious at anything he attempted..

full of hot air
Talking a lot, especially without saying anything of value or meaning

Did the salesman tell you anything new, or was he just full of hot air?.

full of it
Speaking nonsense; lying, exaggerating, or boasting

Do you believe him? I think he's full of it.

full of one's self
Alternative form of full of oneself
full of oneself
Egotistical, believing oneself to be superior to others; preoccupied with one's own work, interests, point of view, etc

I thought it not amiss to write him a line to let him know the regard you had for him, for as I know him to be vastly vain and full of himself I thought this might be a spur to his zeale.

full of shit
characterized by speaking nonsense or falsehoods

You don't know what you're talking about. You're full of shit!.

full on
Overwhelming
full on
All out
full on
Totally; with full commitment
full on
Out and out
full out
With maximum effort
full screen
Of a window occupying all the available displayable surface of a screen

Most computer games are played in full screen mode.

full speed ahead
Maximum effort without reservations or delay

We got the OK on the conversion project. It's full speed ahead.

full speed ahead
A command, especially on military vessels, to move forward at maximum speed

We had advanced a hundred yards, perhaps, when our first danger confronted us. Just ahead was a sharp right-angle turn in the tunnel. I could see the river's flotsam hurtling against the rocky wall upon the left as it was driven on by the mighty current, and I feared for the safety of the U-33 in making so sharp a turn under such adverse conditions; but there was nothing for it but to try. I didn't warn my fellows of the danger--it could have but caused them useless apprehension, for if we were to be smashed against the rocky wall, no power on earth could avert the quick end that would come to us. I gave the command full speed ahead and went charging toward the menace. I was forced to approach the dangerous left-hand wall in order to make the turn, and I depended upon the power of the motors to carry us through the surging waters in safety.

full stop
Used to emphasize the end of an important statement or point when speaking

We need more people to join IRC, full stop.

full stop
The punctuation mark “.” (indicating the end of a sentence or marking an abbreviation)
full stops
plural form of full stop
full term
In regards to pregnancy, refers to a woman carrying a baby for the full nine months of gestation
full throttle
A maximum level of speed, effort, or risk
full throttle
A maximum setting on an engine or motor control
full throttle
All out; at maximum speed, effort, or risk
full tilt
As quickly as possible; very rapidly

She can type 65 words per minute, and sometimes as much as 80, if she's going at it full tilt.

full tilt boogie
An extreme level

Within a year of his release, he'd OD'd on the full-tilt boogie.

full tilt boogie
at the most extreme level; at full capacity

I told myself, I'm going to die reaching these goals. I had to go full-tilt boogie, or I'd suck.

full time
The full number of hours usually worked in a day or week, in distinction to part-time work
full time
The end of a game of football or rugby
full to the brim
totally full

We've had so much luck here, it's been effortless,” LeMay said as she rested on the shopping cart full to the brim with gifts.

full to the gills
Completely or overly full

Even though the room was full to the gills with people, they managed to push enough people aside to open up a small dance floor.

full toss
A ball that does not bounce on the pitch before reaching the batsman
full tosses
plural form of full toss
full up
Filled to satiety
full verb
A verb with its own meaning: a verb that is not an auxiliary verb

In They have it, have is a full verb, but in They have done it, it's an auxiliary verb.

full whack
To the maximum extent
full whack
An entire amount

We had to pay the full whack.

full-back
The player who wears the number 15 jersey at the start of play. The last line of defence responsible for catching punts
full-back
A player who plays on the left or right side of defence
full-blooded
Having a florid or ruddy complexion
full-blooded
Of purebred ancestry
full-blooded
Hearty or lusty
full-blown
At the peak of blossom; ripe

The trees in the garden were resplendent with full-blown white gardenias.

full-blown
Filled with wind; puffed up

The schooner took to sea with full-blown sails.

full-blown
Completely developed or formed

We are the midst of a full-blown crisis.

full-bodied
Of wine: having a full body
full-bore
At top speed; with full power

The car raced full-bore into oncoming traffic.

full-bore
Denoting a firearm of relatively large caliber

Mounted on the wall was a full-bore elephant gun.

full-bore
Thoroughgoing; complete; total

He is full-bore environmental activist.

full-charge bookkeeper
an employee of a small business, who performs all of the bookkeeping tasks of that business, with little or no supervision. Tasks include but are not limited to: accounts receivable, accounts payable, payroll, payroll taxes, and financial statements
full-court press
A coordinated maneuver, involving all team members, to block or interfere with the opposing team's attempt to advance the ball down the playing court
full-court press
A thorough, collaborative effort to overcome or constrain another person or group, especially a rival or opponent

The White House has been engaged in a full court press to prevent other Republican senators from voting for any one of these amendments.

full-figured
Fat; plump

I can honestly say that my attitude to my body became markedly better when I accepted that I was fat. . . . Often more offensive terms are used. Full-figured, big-boned, voluptuous, curvaceous, and my least favourite: real woman.

full-fledged
Having full qualification, credentials or preparation; entire; real

After she passes the bar exam, she will be a full-fledged lawyer.

full-fledged
Having all its feathers; able to fly
full-frontal nudity
Alternative spelling of full frontal nudity
full-grown
Fully developed; adult
full-length
Representing the full height of the body
full-length
Not shortened; complete and uncut
full-length
Covering the full height of the body
full-length
At full stretch, requiring the whole body

The goalkeeper made a full-length save to deny the United attacker.

full-motion video
Alternative spelling of full motion video
full-on
All-out
full-on
Out-and-out
full-on
Totally; with full commitment
full-on
Overwhelming
full-out
Alternative spelling of full out
full-page
covering an entire page
full-powered
At full power; at the very utmost limit
full-scale
Of the same size, scale, or proportions as an original object

The museum has a full-scale replica of a Viking ship.

full-scale
Thorough; complete; not lacking in any detail

The business consultants performed a full-scale analysis of current market conditions.

full-size
Being the same size as the original
full-size
Being the normal or standard size for its type
full-stop
Attributive form of full stop, noun
full-throated
Using all the power of one's voice
full-time
Involving a full amount of time spent on some activity, especially a job

Bringing up a child is a full-time activity.

full-time
Spending a full amount of time

to work full-time.

full-time equivalent
The result of a calculation to estimate the effective size of a workforce that may include part-time workers

We estimate our work-from-home employees to be 30% of our total full-time equivalents.

full-timer
One who is employed, or otherwise engaged in an activity, on a full-time basis
full monty
the lot, everything; complete; full striptease routine, striptease that ends with the performer completely naked
full price
total cost, price without reduction or discount
full board accommodation
Breakfast, lunch and evening meals provided and also included in the price you have paid for your accommodation
full-fledged
1. fully developed2. meeting all the necessary requirements to be something
full-length
A full-length book, record, or film is the normal length, rather than being shorter than normal. his first full-length recording in well over a decade
full-laden
{a} deeply or very heavily laden
full moon
The moon when it is visible as a fully illuminated disk
full of it
(deyim) 1. Not to be believed 2. Talk about something in an enthusiastic way
Fuller
An occupational surname for a person who fulls cloth
fuller
A person who fulls cloth
fuller
A groove made by such a tool (in the blade of a sword etc.)
fuller
A convex, rounded or grooved tool, used by blacksmiths for shaping metal
fullness
: A measure of the degree to which a muscle has increased in size parallel to the axis of its contraction. A full muscle fills more of the space along the part of the body where it is connected
fullness
Being full; completeness
fullness
The degree to which a space is full
fully
In a full manner; without lack or defect

He fully met his responsibilities.

fully
In a full degree; to a full extent

The lobule margins, furthermore, are arched away from the lobe, with the consequence that (when fully inflated) the abaxial leaf surface forms the interior lining of the lobule.

fully
quite
fuller
{n} one who fulls cloth
fullness
{n} a full-state, plenty, extent
fully
{a} to the full, completely, perfectly, quite
full monty
The full monty: The whole amount of something that people want and expect. "The ice cream was covered in sauce, nuts, chocolate - the full monty."
full monty
(Film) The Full Monty, (1997) a humorous British film that was extremely popular in both the UK and US, about a group of men in the town of Sheffield who cannot get work because the steel industry has closed down, and who decide to become strippers (=someone who takes off their clothes to entertain people) to earn some money
full moon
The period of the month when such a moon occurs
full on
(deyim) 1. running at or providing maximum power or capacity. 2. a.) so as to make a direct or significant impact. b.) not diluted in nature or effect: "hours of full-on fun"
full on
so as to make a direct or significant impact
Türkçe - İngilizce

full teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

full duplex
(Bilgisayar) full duplex
yırtık pırtık full of tears, full of rips
very torn
full