finish

listen to the pronunciation of finish
İngilizce - Türkçe
sona ermek
{i} bitiş

Orada Akai onlara katılır ve bu bitiş çizgisinin önünde herkese açık bir yarışma olur. - There Akai joins them and it becomes a free-for-all in front of the finish line.

Bob bitiş çizgisine ilk önce ulaştı. - Bob reached the finish line first.

itmam etmek
(Teknik,Tekstil) aprelemek
(Teknik,Tekstil) apre
(Tekstil) çile
bozmak
tümleme
noktalamak
mayna
(İnşaat) yüzey bitirme
sonuçlandırmak
son verme
tekmillemek
nokta koymak
son

İşi bitirdikten sonra uğrayacağım. - I'll come over after I finish the work.

İşimi bitirdikten sonra bürodan ayrıldım. - Having finished my work, I left the office.

bitirmek

Biz yarına kadar parti hazırlıklarını bitirmek zorundayız. - We have to finish preparations for the party by tomorrow.

İşi tek başıma bitirmek istiyorum. - I want to finish the work on my own.

finiş
bir şeyin bitmiş hali
(yorgunluktan/vb.) bitirmek
gücünü kesmek
{f} bitir

Bir ayda işi tamamen bitirmek imkansız. - It is utterly impossible to finish the work within a month.

Ann raporunu yazmayı az önce bitirdi. - Ann has just finished writing her report.

bitirme

Bir ayda işi tamamen bitirmek imkansız. - It is utterly impossible to finish the work within a month.

O, ne pahasına olursa olsun işi bitirmeye kararlıydı. - He was determined to finish the work at any cost.

(yiyecek/içecek) bitirmek
bitmek

Burada işimiz neredeyse bitmek üzere. - We're just about finished here.

Raporla işim bitmek üzere. - I'm just about finished with the report.

sona erdirmek
tamamlamak

Bunu tamamlamak çok zamanımı alacak. - It'll take a long time for me to finish this.

Tom'a tamamlamak için yeterli zaman vermedin. - You didn't give Tom enough time to finish.

{f} k.dili. bitirmek
{i} son kat boya
{f} sonuçlanmak
telef etmek
rötuş

Ben şimdi son rötuşları yapıyorum. - I'm adding the finishing touches now.

Birkaç son rötuş eklerim. - I add a few finishing touches.

dili yok etmek
{f} k.dili. öldürmek, işini bitirmek
{f} mükemmelleştirmek
{f} son vermek
{i} sona erme
{f} tüketmek
{i} cila

Az önce zemini cilalamayı bitirdim. - I've just finished waxing the floor.

son iş
ikmal etmek
{f} mahvetmek
{i} mükemmellik
{f} rötuş yapmak
{i} kusursuzluk
terbiye etmek
en mükemmel durum
{f} cilalamak
(Tekstil) 1. apre, terbiye, bitim işlemi 2. aprelemek, terbiye etmek Açıklama: Bitim İşlemi; Tekstil mamülünün kullanım özelliklerini, tutumunu ve görümünü geliştirmek için yapılan yaş veya kuru terbiye işlemlerinin tümüne verilen isimdir
nihayet bulmak
{i} tamamlama

Tom eğitimini tamamlamadı. - Tom hasn't finished his training.

Halen ödevimi tamamlamam lazım. - I still need to finish my homework.

tamamlanmak
(Bilgisayar) tamam

Onlar seksen millik yolculuğu tamamladılar. - They finished eighty miles' journey.

Belgeleri tamamladın mı? - Have you finished the papers?

terbiye
bitkin duruma getirmek
ölmek
fince
spor finiş
sonunu getirmek
neticelenmek
sonuç

İyi bir sonuç için iki tabaka boya uygula. - Apply two coats of the paint for a good finish.

sonlama
apreli
nihayetlenmek
bitim işlemi
finisaj
finished
bitmiş

İşini yarım bitmiş bırakma. - Don't leave your work half finished.

İş henüz bitmiş değil. - The work is not finished yet.

finishing
bitirme

İşi bitirmeyi erteleme. - Don't delay finishing the business.

Projeyi bitirmeyi başardık. - We succeeded in finishing the project.

finished
tamamlanmış

Çalışmanın Tom'a ait bölümü tamamlanmış değil. - Tom's part of the work isn't finished.

finisher
bitiren
finish line
(Spor) finiş
finish line
(Spor) bitiş
finish with
ile işi bitmek
finish with
ilişkisini kesmek
finish with
alakayı kesmek
finish with
ile ilişkisini kesmek
finish line
bitiş çizgisi
finish off
tamamlamak
finish off
bitirmek
finish off
tüketmek
finish off
tamamla
finish up
tamamen bitir
finish up with sth
bitirmek
finish with
ile işini bitirmek
finish-turn
tornada perdahlamak
finish allowance
(Mühendislik) işleme payı
finish decat ing
(iz) bitim dekatörü, ıslak buharlı dekatirleme
finish off
Birini öldürmek, işini bitirmek
finish sth off
tüketmek
finish the school
okul bitirmek
finish to
için bitirmek
finish up
tamamen bitir(mek)
finish with sb
(kd) ilişkiyi kesmek
finish with sth
gereksinmesi kalmamak, kullanmamak
finish boiler
(Tekstil) apre kazanı
finish breaker
(Tekstil) apre kırma makinesi
finish decating
(Tekstil) bitim dekatürü, ıslak buharlı dekatirleme
finish decatizing
(Tekstil) bitim dekatürü, ıslak buharlı dekatirleme
finish off
(deyim) finish sth. off bitirmek,tamamlamak;tuketmek finish off/up with sth. bitirmek
finish off/up
bitirmek
finish plaster
(İnşaat) son kat sıva
finish plaster
(İnşaat) ince sıva
finish school
okulu bitirmek
finish setup
(Bilgisayar) kur'u tamamla
finish stock
stok eritmek
finish surface
(İnşaat) bitmiş yüzey
finish text
(Bilgisayar) finish text
finish up
(Fiili Deyim ) tamamen bitirmek , hepsini yiyip bitirmek
finish up at
(Fiili Deyim ) sonunda beli bir yere yada konuma düşmek
finish up work
mesaiyi bitirmek
finish with
(Fiili Deyim ) 1- tamamlamak , bitirmek 2- ... ile ilişkisini kesmek
finish with
(deyim) finish with someone [kd] iliskiyi kesmek. finish with sth. gereksinmesi kalmamak,kullanmamak
finish with
işi bitmek
finish with
ile işi bitmek: If you've finished with that computer, I'd like to use it. O bilgisayarla işin bittiyse onu kullanmak istiyorum
finish with
ilgisi kalmamak
finish with
ile
filling finish
(Tekstil) ağırlaştırma apresi
filling finish
dolgunluk apresi, dolgu apresi, ağırlaştırma apresi
final finish
(Tekstil) son apre
finished
{s} tamam

Ben yemeği tamamen bitirmedim. - I haven't quite finished eating.

Belgeleri tamamladın mı? - Have you finished the papers?

finished
(Bilgisayar) bitti

İşim hemen hemen bitti. - My work is almost finished.

Dergi ile işin bitti mi? - Are you finished with that magazine?

finishing
(Askeri) RÖTUŞ, SON İŞLEM: Bir madde veya malzemeyi satış veya kullanma durumuna getirmek bir işe son şeklini vermek için girişilen işlem
actual finish date
(Ticaret) gerçeklesen bitiş tarihi
bare finish
(Tekstil) apre
bare finish
(Tekstil) tüysüz
broom finish
(İnşaat) süpürülme
click finish
(Bilgisayar) son'u tıklatın
crunch finish
(Tekstil) hışırtılılık apresi
finish off
(Dilbilim) halletmek
finish off
(Dilbilim) üstesinden gelmek
finish up
tamamen bitirmek
finish up
bitirmek
finish up
halletmek
finish up
(Dilbilim) üstesinden gelmek
finished
(Bilgisayar) bitenler
finished
taşlanmış
finished
(Bilgisayar) tamamlandı

Programa göre proje tamamlandı. - They finished the project on schedule.

İşim zaten 15 Ocak'ta tamamlandı. - My work was already finished on January 15th.

finished
(Bilgisayar) bitirildi

Ev ödevi bitirildikten sonra, Tom yatmaya gitti. - His homework having been finished, Tom went to bed.

İşin dörtte üçü bitirildi. - Three-quarters of the work was finished.

finished
mafiş
finished
kurtulmak
finished
bitik
finisher
(Bilgisayar) bitirici
finishing
tamamlayıcı
finishing
perdah
finishing
cilalama
finishing
(Bilgisayar) sonlandırılıyor
finishing
(Askeri) son işlem
finishing
(Kimya) apreleme
finishing
itmam
finishing
(Bilgisayar) bitiriliyor
finishing
(Askeri,Otomotiv) rötuş

O planın hâlâ bazı son rötuşlara ihtiyacı vardı. - That plan still needed some finishing touches.

Son rötuşları ekleyeceğim. - I'll add the finishing touches.

finishing
(Mekanik) son işleme
finishing
(Otomotiv) finisaj
finishing
(Otomotiv) parke
finishing
terbiye
from start to finish
(deyim) baştan sona
nonslip finish
kaymazlık apresi
nonslip finish
kaymazlık bitim işlemi
rough finish
kaba testiye
antibacterial finish
antibakteriyel apre
antifelting finish
keçeleşme önler apre
antislip finish
kaymazlık apresi
chemical finish
apre
chintz finish
parlatma apresi
dull finish
matlık apresi
fast finish
has apre
finished
bitirilmiş

Resim onun tarafından zaten bitirilmişti. - The picture has already been finished by him.

finished
tükenmiş
finished
tam

Tom dondurucudaki dondurmayı tamamen bitirdi. - Tom finished eating all the ice cream that was in the freezer.

Belgeleri tamamladın mı? - Have you finished the papers?

finisher
finişer
finisher
apreci
finisher
ayarlı serici
finishing
bitirici
finishing
sonkat
martensite finish temperature
martensit son bulma sıcaklığı
melton finish
melton apresi
napless finish
tüysüz apre
photo finish
fotofiniş
antislip finish
kaymazlik apresi
embossed finish
gofreleme, kabartma apresi
finished
bitir

Raporu yazmayı bitirdim. - I finished writing the report.

Ann raporunu yazmayı az önce bitirdi. - Ann has just finished writing her report.

lasting finish
kalıcı apre
neck finish
Şişe boynu
silicon finish
silikon apresi
surface finish
yüzey tesviyesi, satıh tesviyesi
surface finish treatment
yüzey bitirme işlemi
Schreiner finish
(Tekstil) ipek apresi
after finish
(Tekstil) son apre
amber finish
(Tekstil) kehribar apresi
antibacterial finish
(Tekstil) antibakteriyel apre, hijyenik apre
antifelting finish
(Tekstil) keçeleşme-önler apre,, keçeleşmezlik apresi
antipilling finish
(Tekstil) boncuklamayı önleyici bitim işlemi
antisnag finish
(Tekstil) kaçmazlık apresi, tel kaçmasını önleyici bitim işlemi
back finish
(Tekstil) arka apresi, ters apre, ters yüz apresi, arkadan apreleme
bare finish
(Tekstil) tüysüz apre
baseline finish date
(İnşaat) temel bitiş tarihi
calender finish
(Tekstil) kalandır apresi
capable of taking a finish
(Tekstil) apre yapılabilir
cement finish
(İnşaat) çimento şap
cement finish
(İnşaat) şap
coating finish
(Teknik,Tekstil) rakleli bitim işlemi
coating finish
(Teknik,Tekstil) rakleyle apre
crunch finish
(Tekstil) hışırtılık apresi
dip finish
(Tekstil) daldırmalı apre
finished
{s} işlenmiş
finished
{s} cilalı
finished
{s} hazır

Yolculuk için hazırlıklarını tamamladın mı? - Have you finished your preparations for the trip?

Hazırlanmayı henüz bitirdin mi? - Have you finished packing yet?

finished
{s} mükemmel
finished
{s} sona ermiş
finished
aldatılmış
finisher
{i} ani hareket
finisher
{i} darbe
finisher
{i} son işlemi yapan kimse
finisher
fabrikadan çıkacak mamullerin son işlerini yapan işçi veya makina
finisher
(Tekstil) apreci, apre ustası; Finisör
finisher
{i} cilacı
finisher
nihai darbe
finisher
ikmal eden kimse
finisher
bitiren veya tamamlayan kimse
finisher
apre ustası
İngilizce - İngilizce
To change an animal's food supply in the months before it is due for slaughter, with the intention of fattening the animal

Due to BSE, cows in the United Kingdom must be finished and slaughtered before 30 months of age.

To complete (something)

Please finish your homework!.

The end of anything
: To come to an end

The song has finished.

The result of any process changing the physical or chemical properties of cloth
To apply a treatment to (a surface, etc)

The furniture was finished in teak veneer.

A protective coating given to wood or metal and other surfaces

The car's finish was so shiny and new.

{v} to perfect, complete, end, settle
a decorative texture or appearance of a surface (or the substance that gives it that appearance); "the boat had a metallic finish"; "he applied a coat of a clear finish"; "when the finish is too thin it is difficult to apply evenly"
The surface quality
(1) The final process or processes in the manufacture of dressed leather (2) The surface coating applied to a leather
come or bring to a finish or an end; "He finished the dishes"; "She completed the requirements for her Master's Degree"; "The fastest runner finished the race in just over 2 hours; others finished in over 4 hours"
Surface quality or appearance
the place designated as the end (as of a race or journey); "a crowd assembled at the finish"; "he was nearly exhuasted as their destination came into view"
Aftertaste, or final impression the wine leaves; it can have a long finish or a short one (not desirable)
A score similar to a touchdown in the game of scuffleball, worth four points
provide with a finish; "The carpenter finished the table beautifully
{i} end, completion, conclusion; final stage; polish, final coating on a surface; final details; something which completes or perfects
When something such as a course, film, or sale finishes, especially at a planned time, it ends. The teaching day finishes at around 4pm When a play finishes its run, many of the costumes are hired out to amateur dramatics companies and schools. = end
the act of finishing; "his best finish in a major tournament was third"; "the speaker's finishing was greeted with applause" (wine tasting) the taste of a wine on the back of the tongue (as it is swallowed); "the wine has a nutty flavor and a pleasant finish" the downfall of someone (as of persons on one side of a conflict); "booze will be the finish of him"; "it was a fight to the finish" designated event that concludes a contest (especially a race); "excitement grew as the finish neared"; "my horse was several lengths behind at the finish"; "the winner is the team with the most points at the finish" the place designated as the end (as of a race or journey); "a crowd assembled at the finish"; "he was nearly exhuasted as their destination came into view" cause to finish a relationship with somebody; "That finished me with Mary" provide with a finish; "The carpenter finished the table beautifully
(1) Surface characteristics of paper (2) General term for trimming, folding, binding and all other post press operations
If someone finishes second, for example, in a race or competition, they are in second place at the end of the race or competition. He finished second in the championship four years in a row
The general surface properties of paper, determined by various manufacturing techniques to top
A substance or mixture of substances added to textile materials to impart desired properties Examples are stain resistance finishes, flame retardant finishes and backings such as acrylic
The finish of something is the end of it or the last part of it. I intend to continue it and see the job through to the finish From start to finish he believed in me, often more than I did myself. = end
The surface appearance of steel after final treatment
The result of completed labor, as on the surface of an object; manner or style of finishing; as, a rough, dead, or glossy finish given to cloth, stone, metal, etc
cause to finish a relationship with somebody; "That finished me with Mary"
event whose occurrence ends something; "his death marked the ending of an era"; "when these final episodes are broadcast it will be the finish of the show"
{f} terminate, end; be terminated; bring to an end; destroy; defeat; complete, perfect; add the finishing touches
Used in the context of general equities See: Fill
To come to an end; to terminate
The key to judging a wine's quality is finish, also called aftertaste--a measure of the taste or flavors that linger in the mouth after the wine is tasted Great wines have rich, long, complex finishes
To arrive at the end of; to bring to an end; to put an end to; to make an end of; to terminate
To finish means to reach the end of saying something. Her eyes flashed, but he held up a hand. `Let me finish.'
To bestow the last required labor upon; to complete; to bestow the utmost possible labor upon; to perfect; to accomplish; to polish
The finish of a race is the end of it. Win a trip to see the finish of the Tour de France! The replays of the close finish showed Ottey finished ahead of the Olympic champion
To change an animals food supply in the months before it is due for slaughter, with the intention of fattening the animal
a highly developed state of perfection; having a flawless or impeccable quality; "they performed with great polish"; "I admired the exquisite refinement of his prose"; "almost an inspiration which gives to all work that finish which is almost art"--Joseph Conrad
The final portion of the drive, just before the oar is taken out of the water
To end; to die
See Inside finish, and Outside finish
The characteristics of the surface of a product
The relative roughness or smoothness of the surface texture produced by EDMing Usually measured in microinches Ra (!1in Ra, sometimes just Ra) in the U S See also SURFACE FINISH
How the paper "feels" Refers to the surface of the paper
The joiner work and other finer work required for the completion of a building, especially of the interior
The surface quality of paper
You say that someone or something finishes a period of time or an event in a particular way to indicate what the final situation was like. You can also say that a period of time or an event finishes in a particular way. The two of them finished by kissing each other goodbye The evening finished with the welcoming of three new members The American dollar finished the day up against foreign currencies The last track finishes this compilation beautifully
Surface quality of (usually uncoated) paper Some common finishes include vellum, wove, lustre, antique, laid, and linen
The surface characteristic of a sheet created by either on-machine or off-machine papermaking processes Popular text and cover finishes include smooth, vellum, felt, laid, and linen
the downfall of someone (as of persons on one side of a conflict); "booze will be the finish of him"; "it was a fight to the finish"
provide with a finish; "The carpenter finished the table beautifully"
When you finish doing or dealing with something, you do or deal with the last part of it, so that there is no more for you to do or deal with. As soon as he'd finished eating, he excused himself Mr Gould was given a standing ovation and loud cheers when he finished his speech Finish up means the same as finish. We waited a few minutes outside his office while he finished up his meeting
(wine tasting) the taste of a wine on the back of the tongue (as it is swallowed); "the wine has a nutty flavor and a pleasant finish"
finally be or do something; "He ended up marrying his high school sweetheart"; "he wound up being unemployed and living at home again"
designated event that concludes a contest (especially a race); "excitement grew as the finish neared"; "my horse was several lengths behind at the finish"; "the winner is the team with the most points at the finish"
To come to an end
– The surface characteristics of paper – including smoothness, appearance, and gloss level
[BSG] A PL/I condition signalled in a process at logout time (by the logout command) to allow handlers set up earlier to close open PL/I files and the like This was a fairly late addition, because Multics' file model, a virtual memory view of disk via shared segments, is not PL/I's, and there is little need for such handlers But they can still cause trouble -- see jladdae
If you add the finishing touches to something, you add or do the last things that are necessary to complete it. Right up until the last minute, workers were still putting the finishing touches on the pavilions
finish eating all the food on one's plate or on the table; "She polished off the remaining potatoes"
When you finish something that you are making or producing, you reach the end of making or producing it, so that it is complete. The consultants had been working to finish a report this week. = complete Finish off and, in American English, finish up mean the same as finish. Now she is busy finishing off a biography of Queen Caroline. the amount of stuff required to finish up a movie
A boat finishes when any part of her hull, or crew or equipment in normal position, crosses the finishing line in the direction of the course from the last mark, either for the first time or after taking a penalty under rule 31 2 or 44 2 or, under rule 28 1, after correcting an error made at the finishing line
The surface characteristics of paper, such as machine finish or english finish
the act of finishing; "his best finish in a major tournament was third"; "the speaker's finishing was greeted with applause"
The surface property of a material determined by its surface contour and gloss
The way a paper is surfaced Paper ranges from a rough to a smooth finish Some common finishes are: wove, vellum, linen, laid, etc
Ascertain the appropriateness of the paper's finish to the desired end result For example, a gloss finish offers the untimate in reproduction detail, while dull and matte finishes offer easier reading for large quantities of text
The labor required to give final completion to any work; hence, minute detail, careful elaboration, or the like
See Finishing coat, under Finishing
finish line
The end of a process
finish line
A line marking the end of a race

The five exhausted runners crossed the finish line one after the other.

finish lines
plural form of finish line
finish nail
A nail with a very small head, easily driven below the surface, leaving a small hole readily concealed with putty, used for attaching trim
finish off
To kill

It was the blow to the head that finished him off, not the bullet wound.

finish off
To finish completely

I was hungry, so I finished off the last of the cakes.

finish up
To complete the last details of a task

Their shift was over, but they were still finishing up.

finish up
To complete the final details of

They were finishing up the dishes.

finish mill
A finish mill (or cement mill) is the equipment used to grind the hard, nodular clinker from the cement kiln into the fine grey powder that is cement. Most cement is currently ground in ball mills
finish coat
the final coating of plaster applied to walls and ceilings; "we can't paint until they put on the finishing coat"
finish coat
the final coat of paint
finish in first place
win a race or competition, be the first person to complete a race or competition, reach the end of a race or competition first, come in first
finish in second place
be the second person to complete a race or competition, reach the end of a race or competition in second place, come in second
finish in third place
be the third person to complete a race or competition, reach the end of a race or competition in third place, come in third
finish line
finishing line: a line indicating the location of the finish of a race
finish line
A line that marks the end of a course for racing
finish line
point at which a time or condition comes to an end; line that indicates the end of a race
finish off
If someone finishes off a person or thing that is already badly injured or damaged, they kill or destroy them. They meant to finish her off, swiftly and without mercy
finish off
see finish 2
finish off
complete; use up, consume; kill, defeat
finish off
If you finish off something that you have been eating or drinking, you eat or drink the last part of it with the result that there is none left. Kelly finished off his coffee He took the bottle from her hands and finished it off in one long swallow
finish off
finish a task completely; "I finally got through this homework assignment"
finish up
finish a task completely; "I finally got through this homework assignment"
finish up
If you finish up something that you have been eating or drinking, you eat or drink the last part of it. Finish up your drinks now, please. see also finish 1, 2
finish up
finally be or do something; "He ended up marrying his high school sweetheart"; "he wound up being unemployed and living at home again
finish up
If you finish up in a particular place or situation, you are in that place or situation after doing or experiencing several things. They had met by chance at university and finished up getting married He's probably going to finish up in jail for business fraud. = end up, wind up
finish up
finally be or do something; "He ended up marrying his high school sweetheart"; "he wound up being unemployed and living at home again"
finish with
end, terminate; stopped relations with
finish with
If you finish with someone or something, you stop dealing with them, being involved with them, or being interested in them. My boyfriend was threatening to finish with me
fight to a finish
fight which continues till one of the combatants wins
first-place finish
a finish in first place (as in a race)
finished
Simple past tense and past participle of finish

He finished the cabinet with two more layers of polyurethane.

finished
Terminated; over; done for
finisher
A finishing move

Shadow Kick (OO+O) is best used as a punishing move and a combo finisher.

finishing
shooting ability

That guy's a slow and lazy player, but he's got excellent finishing.

finishing
Present participle of finish
photo finish
Any competition with a very close outcome
photo finish
The finish of a race in which the leaders are so close together that the winner cannot be identified using the naked eye but is determined by means of a photograph
finisher
{n} one who accomplishes or completes
finishing
{a} ending
finishing
{n} the last stroke
suede finish
(Tekstil) When a polyester fabric has a suede finish, that means that while the fabric is still polyester, the fabric looks like it could be suede
Garrison finish
surprise finish (usually about horse races) when the winner suddenly rushes forward into first place at the last possible moment
Garrison finish
A finish in a contest or race in which the winner comes from behind at the last moment
didn't finish the job
did not complete the task, left the task unfinished
didn't let him finish the sentence
interrupted him at every opportunity, didn't let him get a word in edgewise
finished
(of skills or the products of skills) brought to or having the greatest excellence; perfected; "a dazzling and finished piece of writing"; "a finished violinist
finished
brought to ruin; "after the revolution the aristocracy was finished"; "the unsuccessful run for office left him ruined politically and economically"
finished
Processed or perfected
finished
having a surface coating or finish applied; "the finished bookcase costs much more than the unfinished ones"
finished
The process of completing the forming or decoration of an object Finishing may take the form of manipulating the object into its final shape while it is hot, of cracking off prior to annealing, or of grinding, cutting or polishing
finished
Gold-finish and silver-finish are made of a base metal (brass or steel) and then are electroplated with a non-standardized thickness of gold or silver We wouldn't recommend this for person's with metal allergies Electroplating comes off with wear
finished
Someone or something that is finished is no longer important, powerful, or effective. Her power over me is finished He confessed: `I thought I was finished.'
finished
{s} done, completed; terminated; brought to an end; polished; excellent, perfect; destroyed; defeated
finished
(of materials or goods) brought to the desired final state; "a finished product"
finished
brought to ruin; "after the revolution the aristocracy was finished"; "the unsuccessful run for office left him ruined politically and economically" ended or brought to an end; "are you finished?"; "gave me the finished manuscript"; "the manuscript is finished"; "almost finished with his studies" (of materials or goods) brought to the desired final state; "a finished product" having a surface coating or finish applied; "the finished bookcase costs much more than the unfinished ones" (of skills or the products of skills) brought to or having the greatest excellence; perfected; "a dazzling and finished piece of writing"; "a finished violinist
finished
ended or brought to an end; "are you finished?"; "gave me the finished manuscript"; "the manuscript is finished"; "almost finished with his studies"
finished
Someone who is finished with something is no longer doing it or dealing with it or is no longer interested in it. One suspects he will be finished with boxing
finished
past of finish
finished
Something that is finished no longer exists or is no longer happening. I go back on the dole when the shooting season's finished. = over
finished
Polished to the highest degree of excellence; complete; perfect; as, a finished poem; a finished education
finished
completed
finisher
{i} person or thing that completes; terminator, destroyer; polisher; one who adds the finishing touches
finisher
A construction machine used to smooth a newly constructed road surface
finisher
for the workman who gives a finishing touch to the work, or any part of it, and brings it to perfection
finisher
The move a wrestler uses to usually attain an automatic pinfall on his opponent
finisher
a painter who applies a finishing coat
finisher
Someone who does the finishing work on shoes [Devlin, 1840]
finisher
a worker who performs the last step in a manufacturing process a painter who applies a finishing coat
finisher
A person who finishes or completes something
finisher
Move that leads to the win
finisher
One who finishes, puts an end to, completes, or perfects; esp
finisher
Something that gives the finishing touch to, or settles, anything
finisher
used in the trades, as in hatting, weaving, etc
finisher
a worker who performs the last step in a manufacturing process
finisher
A wrestling move done to usually win or end a match
finisher
(baseball) a relief pitcher who can protect a lead in the last inning or two of the game
finishes
third-person singular of finish
finishes
A very broad term used to describe every element of the finished product Refers to the wood trim found Aaron, the baseboards, the hardware used for the door handles, and locks Even the type of interior, and exterior doors is part of the "finishes "
finishes
In the glossary you will find details of some of the most important finishing processes for Trevira CS articles Formulations for the former have to be agreed and we offer technical assistance if required
finishes
plural of finish
finishing
Processes done after the embroidery is completed, including trimming loose threads, removing excess facing or backing, and pressing or steaming to remove puckers and hoop marks
finishing
Applying final size and binding specifications to printed sheets of paper
finishing
Includes all sock manufacturing steps after knitting This includes bleaching, scouring and dyeing, boarding, pairing, ornamentation, folding and packaging
finishing
Any treatment or process performed after tanning Includes antiquing, dyeing, glazing, lacquering, pigmenting, and embossing
finishing
{i} terminating, ending; bringing to an end; destroying; defeating; completing, perfecting; polishing; act of adding the finishing touches
finishing
the act of finishing; "his best finish in a major tournament was third"; "the speaker's finishing was greeted with applause"
finishing
— Processes performed after embroidery is complete Includes trimming loose threads, cutting or tearing away excess backing, removing topping, cleaning any stains, pressing or steaming to remove wrinkles or hoop marks and packaging for sale or shipment
finishing
Tending to complete or to render fit for the market or for use
finishing
{s} completing, concluding, pertaining to completion; ending; terminating
finishing
may mean either 'finishing off' a carving: the last carving (detailing or 'licking up')stages; or the act of colouring, sealing or waxing etc the finished piece
finishing
Any post-press operation, such as folding, binding, etc
finishing
The operations that are performed after a print set leaves the press For example, binding is a finishing operation
finishing
After cloth has been woven, it goes through a series of finishing processes, which can include bleaching, dyeing and printing
finishing
A broad classification denoting production operations performed on a material to alter its appearance, to improve its corrosion resistance, to enhance its aesthetics, or to prepare it for some special application Mechanical finishing includes buffing, polishing, grinding, sanding, or even subjecting a surface to sand or shot blasting
finishing
The cutting, sorting, trimming and packing of paper
finishing
The second of two principal processes involved in binding a book: the titling, decoration and polishing of the cover See also forwarding
finishing
The last steps in processing a wine before bottling, and may include bottling Often, this includes fining, blending and filtration or centrifugation
finishing
The act or process of completing or perfecting; the final work upon or ornamentation of a thing
finishing
the act of completing something
finishing
The completion of the manufacturing process through die cutting, folding, assembly, etc of a promotional piece
finishing
The general term applied to the various processes of polishing silver
finishing
when applied to beef production, finishing refers to the final stages of production when cattle are fed and managed to finish growing and lay down additional muscle and fat The cattle in the Galloway by Choice program are finished more slowly, and on a higher roughage ration, than is typical in the mainstream cattle industry
finishing
Adding value to an image or print with processes such as lamination or mounting
finishing
The trimming, winding, rewinding and packing of paper rolls or trimming, cutting, counting and packing of paper sheets from parent roll
finishing
A stage of treatment toward the end of comprehensive orthodontic care in which the teeth are placed in their final detailed position
finishing
Part of the embroidery production process including trimming of threads and backings, facing removal, cleaning, steaming, pressing, folding and packaging Varies by company
finishing
Any post-press operations, such as folding, binding, etc to top
finishing
This is the general term applied to numerous types of treatment of yarns, hosiery material and fabrics to influence their value in use, the colour, density, glossiness, etc by means of chemical finishing, dekatizing, bleaching, impregnating, creaseproofing, etc
finishing
a decorative texture or appearance of a surface (or the substance that gives it that appearance); "the boat had a metallic finish"; "he applied a coat of a clear finish"; "when the finish is too thin it is difficult to apply evenly"
finishing
– any processing performed after the initial dyeing such as buffing, embossing, milling, spraying, waterproofing, waxing, etc
finishing
The "Finishes" of watches are of three types 1)Polished surface - means it is shiny, has a high gloss & is reflectant 2) "Brushed" Finish surface has a galvanized, low gloss & non-reflectant look 3) "Gold Plated" Finish is a thin layer (usually around 5 microns) of gold elctroplated to Stainless Steel base
finishing
Processes done after embroidery is complete Includes trimming loose threads, cutting or tearing away excess backing removing facing or topping, cleaning any stains, pressing or steaming to remove wrinkles or hoop marks, and packaging for sale or shipment
from start to finish
completely
good finish
beautiful final touch
late finish date
(Ticaret) The latest date a project task or activity can be completed without delaying the entire project
mill finish
A smooth surface made by machine on various papers. Also called machine finish
photo finish
the end of a race in which the leading runners finish so close together that a photograph of it has to be examined to decide which is the winner
photo finish
race that is so close that the victor can only be determined by examining a photograph; close finish
photo finish
in general, any very close finish; in particular, a finish of a race in which the contestants are so close together that the winner must be determined from a photograph taken at the instant of finishing
photo-finish
If the end of a race is a photo-finish, two or more of the competitors cross the finishing line so close together that a photograph of the finish has to be examined to decide who has won. He was just beaten in a photo-finish
satin finish
paper term
satin finish
A surface finish that behaves as a diffuse reflector, which is lustrous but not mirror-like
satin finish
Alternate term for dull finish on coated paper
satin finish
The dried film of paint or other finishing material which does not have a full luster, but a dull luster like that of satin
satin finish
Architectural or builders' hardware that has been scoured with an abrasive to achieve a dull lustre
satin finish
A semi-gloss finish
satin finish
Semi-gloss finish
satin finish
Sometimes called an "open pore" finish this protective coating on the wood was developed to protect the instrument while allowing it to vibrate It has a dull appearance in contrary to lacquer or French polish
satin finish
A smooth delicately embossed finished paper with sheen
second place finish
end result of being the second-best
second-place finish
a finish in second place (as in a race)
surface finish
The relative roughness or smoothness of the surface texture produced be EDMing Usually neasured in microinches  Ra, in the U S
surface finish
A number which designates the smothness of a surface in Ra (roughness average)
surface finish
The texture produced by the last treatment or coating on the surface of an object, especially on the mating surface contacted by the seal
surface finish
Measurement of texture of drum or rotor after cut Expressed in microinches
third-place finish
a finish in third place (as in a race)
Türkçe - İngilizce

finish teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

finish text
(Bilgisayar) finish text
finishing
(Tekstil) after-treatment
varış çizgisi/hattı sports finish line
(on a running track)
finish