people

listen to the pronunciation of people
İngilizce - Türkçe
millet

Çinliler cana yakın bir millettir. - The Chinese are a friendly people.

Almanlar tutumlu bir millettir. - Germans are a frugal people.

halk

Çin halkının yaşamı şimdi gittikçe iyileşmesine rağmen, gelişme için hâlâ bir neden vardır. - Although the life of Chinese people is getting better and better now, there is still room for improvement.

Bazı genç Japon halkı, bekar olmayı evli olmaya tercih ederler. - Some young Japanese people prefer being single to being married.

ulus

Bu onların diğer uluslarla ortak neye sahip olduklarıdır. - This is what they have in common with other peoples.

Yahudiler Tanrı tarafından seçilmiş bir ulustur. - Jews are a people chosen by God.

insanlar

Sosyal ağ siteleri, 13 yaşından küçük insanlar için tehlikelidir. - Social networking sites are dangerous for people under 13.

ÇHS'ye göre, 18 yaşından küçük tüm insanlar çocuk olarak kabul edilir. - According to the CRC, all people under 18 are considered to be children.

kişi

Konserde çok fazla kişi vardı. - There were too many people at the concert.

Sadece birkaç kişi beni anladı. - Only a few people understood me.

{i} 1. birileri: Be quiet! There are people in the next room. Sus! Yandaki odada birileri var. Are there people in the next room? Bitişikteki
{f} insan yerleştirmek
ümmet
beşer
kişiler

Onun romanları genç kişiler arasında ünlüdür. - His novels are popular among young people.

Tom piyanosunu taşımak için ona yardım edecek bazı kişiler arıyordu. - Tom was looking for some people to help him move his piano.

dünya

Dünyada bazı insanlar, açlıktan çeker. - Some people in the world suffer from hunger.

Dünyanın her yerinde çok sayıda insanlar barış istiyorlar. - A lot of people want peace all over the world.

insanoğlu
kalabalık

Kalabalık bir insan grubu toplandı. - A large crowd of people gathered.

Caddede bir kalabalık var. - There is a crowd of people on the street.

el
akrabalar
kimse

Hiç kimse tam olarak kaç kişinin kendilerini hippi kabul ettiklerini bilmez. - No one knows exactly how many people considered themselves hippies.

Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi. - No one is sure how many people died.

kodak üyeleri
{i} elalem
{i} herkes

Eğer herkesle ve herhangi biriyle arkadaş olursan, çok geçmeden insanlar senin insanları memnun eden biri olduğunu düşünecekler. - If you buddy up to everybody and anybody, pretty soon people will think you're just a people-pleaser.

Eğer doğum sancıları insanların dediği kadar acı verseydi, herkesin sadece bir çocuğu olurdu. - If labor pains would hurt so much as people say, everyone would only have one child!

{i} aile fertleri
{i} eller

Bazı insanlar suşiyi elleriyle yerler. - Some people eat sushi with their hands.

İnsanlar ellerinden geleni yapmalıdır. - People should do their best.

(fiil) insan yerleştirmek
birileri: Be quiet! There are people in the next room. Sus! Yandaki odada birileri var. Are there people in the next room? Bitişikteki
milletler
birileri

Belki birilerine sormalısın ve diğer insanların ne düşündüğünü anlamalısın. - Maybe you should ask around and see what other people think.

İnsanları çikolatanın vanilya olduğuna ne kadar ikna etmeye çalışırsan çalış, o hala çikolata, kendini ve başka birilerini vanilya olduğuna ikna etmeyi becerebilsen de. - No matter how much you try to convince people that chocolate is vanilla, it'll still be chocolate, even though you may manage to convince yourself and a few others that it's vanilla.

kimseler
kişiden
kişileri
akvam
ahali
person
kişi

Dün yeni bir kişisel bilgisayar satın aldım. - I bought a new personal computer yesterday.

Japonya'ya gitmek istemeyi tercih etmemin sebebi onların çalışkan ve dürüst kişilikleridir. - The reason I prefer to go to Japan is that the people in Japan are hardworking and have honest personalities.

person
{i} şahıs

Tom kötü bir şahıs değil. - Tom isn't a bad person.

Hiçbir şey bir şahıs olmak kadar zor değil. - Nothing is as difficult as becoming a person.

people skills
insan ilişkileri becerisi
people say
diyorlar ki
people's democracy party
(Politika, Siyaset) halkın demokrasi partisi
people's house
halkevi
people’s houses
halk evleri
people carrier
kişi taşıyıcı
people generally say
insanlar genellikle demek
people of color
renkli insanlar
people of distinction
ayrım insanlar
people of the book
(Din) Ehl-i kitap, hristyanlar, İseviler
people orientated
insan odaklı
people oriented
insan odaklı
people person
diğer insanlarla iletişim kurmayı seven kişi
people say
İnsanlar diyorlar ki... Diyorlar ki
people who make goods and services
mal ve hizmet yapmak insanlar
people's committee
insanların komitesi
people's needs
insanların ihtiyaçları
people's soviets party
halk şuralar fırkası
people-centered
İnsan merkezli, insana odaklı
People's Republic of China
(isim) Çin halk cumhuriyeti
People's Republic of China
{i} Çin halk cumhuriyeti
people at large
genellikle herkes
people of concern
ilgi alanındaki kişiler
people of that ilk
böyle tipler
people of that ilk
bu tip insanlar
people oriented
insan yönelimli
people such as these
bu gibiler
people to notify
(Bilgisayar) bildirilecek kişiler
people's
milli
people's court
(Kanun) halk mahkemesi
people's labour party
(Politika, Siyaset) halkın emek partisi
people's republic
halk cumhuriyeti
people's will
(Tarih) halkın iradesi
people’s democracy
halk demokrasisi
people’s meteorology
halk meteorolojisi
people’s state
halk devleti
person
{i} tip

Tam olmanı hayal ettiğim insan tipisin. - You're just the kind of person I imagined you'd be.

Tom kesinlikle sözünden dönecek bir insan tipi gibi görünmüyor. - Tom certainly doesn't seem like the kind of person that would back down.

peoples
kavim

Binlerce yıldır birçok eski kavim kaybolup gidiyor ve kimse onlar için gözyaşı dökmüyor. - Many peoples of antiquity have been gone for thousands of years, and nobody sheds a tear for them.

person
{i} birey

Din çok bireyseldir. Neredeyse herkesin gerçekten kendi dini vardır. Dindeki bütünlük bir kurnazlıktır. - Religion is very personal. Practically everyone has really his own religion. Collectivity in religion is an artifice.

Yalnızca her birey ona karşı harekete geçmeye karar verirse, AIDS durdurulabilir. - AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.

several people
birkaç kişi
alarm people
ayağa kaldırmak
banned people
(Bilgisayar) yasaklı kişi
find people
(Bilgisayar) kişi bul
find people
(Bilgisayar) kişileri bul
important people
ekabir
important people
erkan
most people
çoğu kişi
old people
yaşlı insanlar
other people
(Bilgisayar) diğer kişiler
peoples
milletler
peoples
ulus

Esperanto, dünya halkları için en basit ve tarafsız uluslararası dildir. - Esperanto is the most simple and neutral international language for the peoples in the world.

Bu onların diğer uluslarla ortak neye sahip olduklarıdır. - This is what they have in common with other peoples.

peoples
halk

Birçok Pasifik halkları, Polinezya Maorilerin vatanı Yeni Zelanda'ya göç ederler. - Many Pacific peoples immigrate to New Zealand, the home of the Polynesian Maoris.

Kızılderililer, Birleşik Devletler'in yerli halkıdır. - Native Americans are the indigenous peoples of the United States.

peoples
kavimler
peoples
uluslar

Esperanto, dünya halkları için en basit ve tarafsız uluslararası dildir. - Esperanto is the most simple and neutral international language for the peoples in the world.

Bu onların diğer uluslarla ortak neye sahip olduklarıdır. - This is what they have in common with other peoples.

peoples
topluluk
peoples
kabil
person
merdüm
person
kişilik

Yoshio kişilik olarak annesine ve görünüş olarak babasına benziyor. - Yoshio resembles his mother in personality and his father in appearance.

Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler. - Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful.

required people
(Bilgisayar) istenen kişiler
required people
(Bilgisayar) gerekli kişiler
rich people
eşraf
sales people
satıcılar
scores of people
çok sayıda insan
stir up trouble between people
müzevirlik etmek
the people
kamu
person
adam

Tom sempatik bir adam. - Tom is a likeable person.

Yaşlı adam odasında öldü. - The old person died in their room.

british people
ingiliz halkı
business people
iş adamları
english people
ingiliz halkı
flower people
çiçek çocukları
flower people
barışçı hippiler
french people
fransız insanı
indigenous people
yerli halk
mongolian people's republic
moğolistan cumhuriyeti
old people's home
yaşlılar evi
peopled
{f} insanla dol
person
insan

Sen kötü bir insansın. - You are a mean person.

O iyi bir insan değil. - He is not a good person.

person
kimse

Duygulu bir kimseyim, bilirsin. - I am a sensitive person, you know.

O kadar kötü birisi ki kimse ondan hoşlanmaz. - He is such a bad person that everybody dislikes him.

republican people's party
cumhuriyet halk partisi
scores of people
birçok kimse
set people by the ears
aralarına kara kedi sokmak
slavic people
slav
tell people apart
ayırt etmek
towns people
şehir halkı
The hall will seat fifty people
Salon elli kişiliktir
The people who live in glass houses should not throw stone
(Atasözü) Evin kristaldense başkasının camına taş atma!
assistance to people in need
muhtaç insanlara yardım
care home for old age and poor people
yaşlı ve düşkünler yurdu
civilized people
uygar insan
elderly people
İhtiyarlar/yaşlılar, yaşlı kişiler
experiments on people
insanlar üzerinde deney
famous people
ünlü kişi
indigenous people
yerli halkın
look for the good in people
İnsanların içindeki iyiliği, iyi yönü aramak

We should look for the good in people.

lower class people (white trash)
alt sınıf insanlar (çöp beyaz)
of or relating to canada or its people
veya canada ya da kişi ile ilgili
older people
Yaşlılar
one out of every four people
her dört kişiden biri
peopled
insanla doldurulmuş
peoples
halklar
person
bizzat

Bizzat git ve onunla görüş. - Go and see him in person.

O oraya bizzat gitti. - He went there in person.

pick people/animals off
insanları/hayvanları teker teker (silahla) vurmak/öldürmek
prevent people from voting
oy insanları engellemek
regular people
normal insanlar
representation of the people acts
halkın temsil eylemleri
stock with people
insanlarla hazır
stunt people
dublörler
tell people/things apart
insanları/nesneleri birbirinden ayırt etmek
these kind of people
insanların bu tür
torrent; large group of people
insanların sel, büyük bir grup
very few people
çok az insan
peoples
ırk
person
{i} beden
person
vücut/kişi
person
birinci şahıs
person
kanuni hakları ve vecibeleri olan şahıs veya grup
person
vücut

Ebola vücut sıvıları yoluyla insandan insana yayılır. - Ebola spreads from person to person through bodily fluids.

Vücut kitle endeksi 25 ile 29 arasında olan bir kişi kilolu olarak düşünülmektedir. - A person with a BMI of 25 to 29 is considered overweight.

person
{i} dilb. şahıs
person
{i} karakter [tiy.]
person
adam kişi
person
in person şahsen
person
{i} zat
person
karakter

Adın karakterini etkiliyor. - Your name affects your personality.

Jose kendini kötü karakterli bir kişi olarak gösterdi. - José showed himself to be a person of bad character.

person
âdemoğlu
person
beniâdem
the people
halk

Yeni yasa ada halkına zorla kabul ettirildi. - The new law was enforced on the people of the island.

Halk Kasım ayında oy verdi. - The people voted in November.

the people
avam
İngilizce - İngilizce
To become populous or populated
used as plural of person; a body of human beings considered generally or collectively; a group of two or more persons
The mass of a community as distinguished from a special class (elite); the commonalty; the populace; the vulgar; the common crowd; the citizens
(plural peoples) Persons forming or belonging to a particular group, such as a nation, class, ethnic group, country, family, etc; folk; community
A group of persons regarded as being employees, followers, companions or subjects of a ruler

The ox knows its owner, and the ass its master's crib; but Israel does not know, my people does not understand.

A person's ancestors, relatives or family

My people lived through the Black Plague and the Thirty Years War.

To stock with people or inhabitants; to fill as with people; to populate

He would not be alone, who all things can; / But peopled Heav'n with Angels, Earth with Man.

To inhabit; to occupy; to populate

/ As thick and numberless / As the gay motes that people the Sun Beams, /.

One's colleagues or employees

Can I have one of my people get back to your people, Mr. President? She tried to slam the phone back into the base and failed.

{f} fill with people, populate; settle, inhabit
{v} to stock or fill with inhabitants
{n} persons in general, the vulgar, a nation
{i} American magazine that covers celebrity gossip and news about entertainers
Human beings; also animals dealt with on an individual basis as if they were human
Persons, generally; an indefinite number of men and women; folks; population, or part of population; as, country people; sometimes used as an indefinite subject or verb, like on in French, and man in German; as, people in adversity
(plural) any group of human beings (men or women or children) collectively; "old people"; "there were at least 200 people in the audience" members of a family line; "his people have been farmers for generations"; "are your people still alive?" fill with people or supply with inhabitants; "people a room"; "The government wanted to populate the remote area of the country
fill with people or supply with inhabitants; "people a room"; "The government wanted to populate the remote area of the country"
or people group A significantly large grouping of individuals who perceive themselves to have a common affinity for one another because of their shared language, religion, ethnicity, residence, occupation, class or caste, situation, etc or combination of these Examples of people groups are ethnolinguistic peoples, minipeoples, unimax peoples, micropeoples, metropeoples, sociopeoples and bridge peoples Note: The full definition, a result of a meeting of mission executives in Chicago in March of 1982, is preserved under minipeople or unimax people allowing a broader meaning for people group
Function: Noun Relatives, kinfolk Example: "Shelly went to see her people on vacation "
This category includes the entries dealing with the characteristics of the people and their society
One of the basic resources in a technological system Humans design, develop, produce, use, manage, and assess products and systems
Local social actors, such as individuals, families, groups or communities
she or he that lives around the world
One's subjects; fellow citizens; companions; followers
{i} human beings; persons; members of particular race religion or culture; citizens of a nation
We expanded Fisher Price Play Family sets into civilizations outdoors Buildings were constructed from old St Joe brick halves we hauled for free Lincoln logs and batteries were soldiers Joe had the Greeno Codwill family and I had the Clerk Cannon family Mary's clan was presided over by Mr Redhead(M), a "people" with masking tape colored red covering the hair
The people is sometimes used to refer to ordinary men and women, in contrast to the government or the upper classes. the will of the people
(plural) any group of human beings (men or women or children) collectively; "old people"; "there were at least 200 people in the audience"
Staff, management, and executives necessary to plan, organize, acquire, deliver, support, and monitor mission related services, information systems, and facilities This includes groups and individuals external to the organization involved in the fulfillment of the organization's mission Security management personnel should also be included
The managers and employees of a bank or other financial institution; often equated with the company by customers
We need to establish criteria for including people These will mostly be short entries, sometimes with reference to sources A formula for entries from whakapapa more than, say, five or six generations from the present, could often be "A tupuna who lived in [such and such a place] [so many] generations after/before [so and so] (see [some related entry])" More recent entries for individuals could take the form of brief descriptions such as "MP for Te Tai Tokerau 1993-1999"; "A chief from Pakaraka who signed the Treaty of Waitangi", and so on Maori proper names originating in the North, including Maori forms of names not of Maori origin, used widely in the North, and names originating in the North, will be included even when not cross-referenced to particular individuals
• iris • ben
plural of person
members of a family line; "his people have been farmers for generations"; "are your people still alive?"
A persons ancestors, relatives or family
population; in clothing, the impact people of historical or current importance have on styles and lines of clothing
All of the individuals employed by the organisation including full time, part time, temporary and contract employees The term may also include Customers, Users and contractors
One's ancestors or family; kindred; relations; as, my people were English
is a OneSearch category which contains databases that have a strong focus on people Databases included are IAC Magazine Database, IAC Business A R T S , IAC National Newspaper Index, Marquis Who's Who, Bowker Biographical Directory, Biography Master Index, and more
make one's home or live in; "She resides officially in Iceland"; "I live in a 200-year old house"; "These people inhabited all the islands that are now deserted"; "The plains are sparsely populated"
the common people generally; "separate the warriors from the mass"; "power to the people"
A group of persons forming or belonging to a particular nation, class, ethnic group, country, family, etc; folk; community
The mass of comunity as distinguished from a special class; the commonalty; the populace; the vulgar; the common crowd; as, nobles and people
The body of persons who compose a community, tribe, nation, or race; an aggregate of individuals forming a whole; a community; a nation
fill with people or supply with inhabitants; "people a room"; "The government wanted to populate the remote area of the country
A people is all the men, women, and children of a particular country or race. the native peoples of Central and South America
The number of people traveling with the applicant
A body of human beings considered generally or collectively; a group of two or more persons
People are men, women, and children. People is normally used as the plural of person, instead of `persons'. Millions of people have lost their homes. the people of Angola. homeless young people I don't think people should make promises they don't mean to keep
the body of citizens of a state or country; "the Spanish people"
If a place or country is peopled by a particular group of people, that group of people live there. It was peopled by a fiercely independent race of peace-loving Buddhists. a small town peopled by lay workers and families. = populate. People Magazine a US magazine that contains short articles and pictures of famous people, especially people who appear on television and in films or sports people. a British tabloid newspaper sold every Sunday, which is known for printing shocking articles about famous people, especially about their relationships and their sexual experiences. People's Republic of Bangladesh hamlet people People's Republic of China Lao People's Democratic Republic Socialist People's Libyan Arab Jamahiriyyah Indian People's Party boat people German National People's Party German People's Party Democratic People's Republic of Korea Malayan People's Anti Japanese Army People's Liberation Army Representation of the People Acts Sea People South West Africa People's Organization National Association for the Advancement of Colored People
peeps
ppl
People's
Of, from, or controlled by the people rather than a ruling elite (at least officially)

She was elevated to the rank of People's Artist in 1940.

People's Democratic Republic of Yemen
A country in the Middle East from 1967 until 1990; South Yemen
People's Liberation Army
People's Liberation Army Ground Force, the army branch of the military arm of the People's Republic of China
People's Liberation Army
The military arm of the People's Republic of China
People's Liberation Army Navy
The navy branch of the People's Liberation Army, the military arm of the People's Republic of China
People's Republic of China
Official name of the country popularly known as China, as opposed to the Republic of China. Abbreviated PRC
people carrier
A car or minivan designed for spaciousness
people carriers
plural form of people carrier
people mover
A fully automated, grade-separated mass transit system, typically serving a small area such as an airport
people movers
plural form of people mover
people of size
plural form of person of size
people person
Someone who is happier or more skilled at dealing with people rather than things or concepts
people skills
Skills in dealing with or managing people
people who live in glass houses shouldn't throw stones
People who have a fault should not criticize others for having that same fault
people's
Considered to be of, from, or in tune with the common people, rather than from a ruling elite

The officers were seemingly not experienced in working with any of the royals, especially Diana, who was after all the people's princess.

people's army
A communist-based military organization, often linked to a communist political party; the armed forces of a communist state
people's republic
A title often used by socialist or communist governments to describe their state
people-first language
politically correct language referring to disabilities by avoiding adjectives or the copula

people first language, which refers to the person first and the disability second: Americans with disabilities, for example, rather than disabled Americans, letter to the editor of BusinessWeek, published in Issue 3059 (1988).

people skills
1. understanding ourselves and moderating our responses2. talking effectively and empathizing accurately3. building relationships of trust, respect and productive interactions.4. the ability to communicate effectively with people in a friendly way, especially in business
People of the Book
Jewish people, Israelites
People's Daily
the official daily newspaper of China, which is controlled by the Chinese government
People's Democratic Republic of Algeria
{i} Algeria, country in north Africa on the Mediterranean Sea (between Morocco and Tunisia)
People's Liberation Army
Unified organization of China's land, sea, and air forces. With more than 2,000,000 troops, it is the largest military force of any country in the world. The People's Liberation Army traces its roots to the 1927 Nanchang Uprising of the communists against the Nationalists. Initially called the Red Army, it grew under Zhu De from 5,000 troops in 1929 to 200,000 in 1933. Only a fraction of this force survived the Long March in retreat from the Nationalists. After rebuilding its strength, a large portion of it, the Eighth Route Army, fought with the Nationalists against the Japanese in northern China. After World War II the communist forces, renamed the People's Liberation Army, defeated the Nationalists, making possible the formation of the People's Republic of China in 1949. See also Lin Biao; Mao Zedong
People's Republic
A political organization founded and controlled by a national Communist party
People's Republic of China
{i} China, country in east Asia
People's Temple
religious cult whose members committed suicide en masse in Guyana in 1978 (founded in 1955 by Jim Jones)
people against gangsterism and drugs
a terrorist organization in South Africa formed in 1996 to fight drug lords; evolved into a vigilante group with anti Western views closely allied with Qibla; is believed to have ties to Islamic extremists in the Middle East; is suspected of conducting bouts of urban terrorism
people carrier
A people carrier is a large family car which looks similar to a van and has three rows of seats for passengers. a large car with about eight seats, used especially by people with families American Equivalent: mini-van
people mover
A people mover is the same as a people carrier. A means of mass transit, such as a moving sidewalk or a monorail, used to transport people, usually along a fixed route
people of color
a race with skin pigmentation different from the white race (especially Blacks)
people of consequence
important people, influential people
people's democracy
pseudo-democracy, government in which citizens can elect a leader but there is really only one choice
people's front
citizen's organization
people's party
a former political party in the United States; formed in 1891 to advocate currency expansion and state control of railroads
Peculiar People
Chosen People
Colored People's Time
The supposed habit of black people of frequently being late, conceived of as a time zone

Colored People's Time,” King said with a grin. “It always takes us longer to get where we're going.”.

Democratic People's Republic of Korea
A country in East Asia, the northernmost of the two states born of the partition of Korea following the Korean War, often called North Korea
Yugoslav People's Army
the military of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1945 - 1992)
abbot of the people
a high magistrate's title under the doge of independent Genoa
abbots of the people
plural form of abbot of the people
beaker people
People of a late Neolithic and early Bronze Age culture of northern and western Europe who made distinctive earthenware vessels
boat people
plural form of boat person
flying purple people eater
A fanciful monster
flying purple people eaters
plural form of flying purple people eater
good people
A good person
morning people
plural form of morning person
night people
plural form of night person
of all people
especially; more than other people

What have you, of all people in the world, got to do with it?.

person
Someone who likes or knows (the specified thing)
person
A linguistic category used to distinguish between the speaker of an utterance and those to whom or about whom he is speaking. See grammatical person
person
The physical body of a specific human being

Meanwhile, the dazed Sullivan, dressed like a bum with no identification on his person, is arrested and put to work on a brutal Southern chain gang. — New York Times, 2004.

person
A human being; an individual

THE favourable reception the Orrery has met with from Perſons of the firſt diſtinƈtion, and from Gentlemen and Ladies in general, has induced me to add to it ſeveral new improvements in order to give it a degree of Perfeƈtion; and diſtinguiſh it from others ; which by Piracy, or Imitation, may be introduced to the Public.

person
Any individual or formal organization with standing before the courts

By common law a corporation or a trust is legally a person.

person
A specific human being

Where is the person?.

pod people
plural form of pod person
some people
expresses disgust at the actions of a person; a response to a person doing something silly, bizarre, nonsensical or ill-mannered

Person B: Oh, some people! They just need to be shot.

you people
any outsiders of a clique
you people
Members of a particular group, collectively

That is the type of thing you people would say.

Plain People
Members of the Mennonites, Amish, or Dunkers, noted for their plain dress and simple style of life
person
{n} a man or woman, the shape of a body
of all people
Used to show that you are especially surprised at a particular person's behaviour because it does not seem typical of them:

I thought that you, of all people, would believe me!.

pancake people
1. Individuals who study a lot of subjects, dab over many interest and dwells in an instant intellectual satisfaction rather than focusing on a certain subject and become expert on it. Just as like the pancake that spreads thinly over the cooking pan, pancake people are also having a working knowledge on everything, are able to connect to instant information but are not likely to know or master one special skill or knowledge. 2. Jacks of all trades but they are a master of none
Peoples
Peoples Democratic Republic of Algeria Bantu peoples Malagasy peoples Siberian peoples Turkic peoples
Person
gentle
peopled
furnished with people; "sparsely peopled arctic regions
peopled
past of people
peopled
Stocked with, or as with, people; inhabited
peopled
furnished with people; "sparsely peopled arctic regions"
peoples
- a race, group or nationality
peopling
present participle of people
person
A parson; the parish priest
person
If someone says, for example,`I'm an outdoor person' or `I'm not a coffee person', they are saying whether or not they like that particular activity or thing. I am not a country person at all. I prefer the cities
person
"Person" includes any person, firm, association, organization, partnership, business trust, corporation, or company
person
If you talk about someone as a person, you are considering them from the point of view of their real nature. Robin didn't feel good about herself as a person
person
An entity defined by USDA as being eligible to receive federal farm program benefits, subject to annual payment limitation constraints A "person" may be an individual farmer, an individual member of a joint operation, a corporation, a joint stock company, an association, a limited partnership, a trust, an estate, or a charitable organization A husband and wife are considered one person for payment limitation purposes A joint operation is not a person; neither is a cooperative association of producers that markets commodities for producers
person
a natural person, corporation, company, partnership, or association (per WAC 208-660-010) a natural person, corporation, company, limited liability corporation, partnership, or association (per RCW 19 146 010)
person
a grammatical category of pronouns and verb forms; "stop talking about yourself in the third person"
person
In grammar, we use the term first person when referring to `I' and `we', second person when referring to `you', and third person when referring to `he', `she', `it', `they', and all other noun groups. Person is also used like this when referring to the verb forms that go with these pronouns and noun groups. see also first person, second person, third person
person
Among Trinitarians, one of the three subdivisions of the Godhead (the Father, the Son, and the Holy Ghost); an hypostasis
person
Individuals and partnerships composed solely of individuals, corporations organized under the Laws of any of the United States or corporations subject to the jurisdiction of the Interstate Commerce Commission or the Public Service Commission
person
A character or part, as in a play; a specific kind or manifestation of individual character, whether in real life, or in literary or dramatic representation; an assumed character
person
Any natural person, corporation, association, partnership, receiver, trustee, guardian, executor, administrator, and a fiduciary or representative of any kind
person
means an individual, partnership, corporation, trust or estate, or a body that is a society, union, club, association, commission or other organization of any kind
person
The usual word for `more than one person' is people. The form persons is used as the plural in formal or legal language
person
In legal meaning, a "person" may be an individual, a corporation, or some other entity created according to law The Model Solicitations Act (1986), defines "person" as "an individual, corporation, association, partnership, trust, foundation or any other entity however styled "
person
a human being; "there was too much for one person to do" a person's body (usually including their clothing); "a weapon was hidden on his person" a grammatical category of pronouns and verb forms; "stop talking about yourself in the third person
person
A human being or an organization (or a device under the control of a human being or organization) capable of signing or verifying a message, either legally or as a matter of fact (A synonym of ENTITY )
person
A living, self-conscious being, as distinct from an animal or a thing; a moral agent; a human being; a man, woman, or child
person
A shoot or bud of a plant; a polyp or zooid of the compound Hydrozoa Anthozoa, etc
person
An individual or corporation
person
Means and includes an individual, firm, public or private corporation, association, partnership, political subdivision, municipality, or government agency
person
Persons is used as the plural of person in formal, legal, and technical writing. removal of the right of accused persons to remain silent
person
A natural person, partnership, joint stock company, corporation, unincorporated association or society, or the state and any agency thereof, or any county, municipality, or political subdivision, or any other corporation of any character whatsoever
person
a grammatical category of pronouns and verb forms; "stop talking about yourself in the third person
person
The bodily form of a human being; body; outward appearance; as, of comely person
person
If you meet, hear, or see someone in person, you are in the same place as them, rather than, for example, speaking to them on the telephone, writing to them, or seeing them on television. It was the first time she had seen him in person
person
Human being; individual
person
a person's body (usually including their clothing); "a weapon was hidden on his person"
person
means any individual, partnership, firm, joint stock company, corporation, association, trust, estate, or other legal entity
person
{i} human being; individual human; body of a human
person
One of three relations or conditions (that of speaking, that of being spoken to, and that of being spoken of) pertaining to a noun or a pronoun, and thence also to the verb of which it may be the subject
person
pers

You cannot judge a person if you don't know him well. - You can't judge a person if you don't know him well.

You had better go in person. - You'd better go in person.

person
capita
person
Any individual, firm, partnership, joint adventure, corporation, estate, or trust, or any group or combination acting as a unit, but not a governmental unit, and the plural as well as the singular number
person
an individual, corporation, governmental agency, municipality, trust, estate, partnership, association, two or more individuals having joint or common interest, or other legal entity
person
Any individual or legal entity, including an individual corporation, partnership, association, state, municipality, political subdivision of a state, Indian tribe, and any agency, department, or instrumentality of the United States, and any officer, agent, or employee thereof
person
means any natural individual, firm, trust, estate, partnership, association, joint stock company, joint adventure, corporation, limited liability company, or a receiver, trustee, guardian, or other representative appointed by order of any court, or any city, town, county or other political subdivision in this State Whenever used in prescribing and imposing a fine or imprisonment or both, the term "person" as applied to partnerships and associations shall mean the partners or members thereof, as applied to limited liability companies the term "person" means managers, members, agents, or employees of the limited liability company, and as applied to corporations the term "person" shall mean the officers, agents, or employees thereof who are responsible for any violation of the Motor Fuel Tax Law
person
A person is a man, woman, or child. At least one person died and several others were injured Everyone knows he's the only person who can do the job The amount of sleep we need varies from person to person
person
A human being spoken of indefinitely; one; a man; as, any person present
person
Person(s), both plural and singular, as the case demands, include individuals, partnerships, corporations, companies, societies, and associations
person
The modern definition of the word "person" may mislead us into thinking that the trinity is a collection of three separate gods But the Latin "persona" means "the mask that an actor uses " So, in a sense, the Father, the Son, and the Holy Spirit of the Trinity are three "masks" that the one transcendent God uses
person
The physical body of a specified individual
person
a segment of discourse that pertains to the speaker (first person), to the one spoken to (second person), or the one spoken of (third person) The singular prounouns in English that are first person, second person, and third person are respectively "I", "you", and any of "he", "she", or "it" -- although it may seem weird for "it" to have a person associated with it (namely, third)
person
To represent as a person; to personify; to impersonate
person
Within the context of the Act, a "person" means a "legal person," which includes an individual, a corporation, or any other entity
person
If you do something in person, you do it yourself rather than letting someone else do it for you. She went to New York to receive the award in person
person
Any individual, receiver, trustee, guardian, personal representative, fiduciary, or representative of any kind, and any partnership, association, corporation or other entity Person includes the federal government, the State, and any other public or private entity (3)
person
You can use in the person of when mentioning the name of someone you have just referred to in a more general or indirect way. We had a knowledgeable guide in the person of George Adams
person
(am) means an individual, corporation, company, association, partnership, State agency, municipality including a county, or Federal agency
person
Your person is your body. The suspect had refused to give any details of his identity and had carried no documents on his person
person
also, an individual, in the narrowest sense, among the higher animals
person
Specific human being
person
a human being; "there was too much for one person to do"
person
As used in the Export Control Regulations, this can mean a natural person as well as a corporation, business association, partnership, society, trust, or any other entity, organization or group, including governmental entities
person
Any individual, corporation, partnership, trust, association, or other business or non-profit organization, or any Federal, municipal, or regional governmental, intergovernmental or other entity that is not an gency
person
An individual, corporation, partnership, association, trust, government or other entity
people

  Heceleme

  peo·ple

  Türkçe nasıl söylenir

  pipıl

  Zıt anlamlılar

  animals, plants

  Telaffuz

  /ˈpēpəl/ /ˈpiːpəl/

  Etimoloji

  [ pE-p&l ] (noun.) 13th century. From Middle English peple, peeple, from Anglo-Norman people, from Old French pueple, peuple, pople (modern French peuple), from Latin populus "people", of unknown origin. Probably of non-Indo-European origin, from Etruscan. Gradually ousted native Middle English lede, leed "people" (from Old English lēode). Originally a singular noun (eg. The people is hungry, and weary, and thirsty, in the wilderness --2 Samuel 17:29, King James Version), the plural aspect of people is probably due to influence from Middle English lede, leed, a plural since Old English times (compare Old English lēode "people, men, persons", plural of Old English lēod "man, person").

  Ortak Eşdizimliler

  people person, people to people

  Videolar

  ... I will say this, people are experience rich and theory ...
  ... don't want to raise taxes on people. And the reality is it's not just wealthy people ' you ...

  Günün kelimesi

  eschatology