as

listen to the pronunciation of as
İngilizce - Türkçe
olarak
gibi
kadar
olduğu gibi
diği gibi
dahi
için
conj. ki
(bağlaç) ki; madem; olduğu gibi, diği gibi, iken, irken; karşın, rağmen; mademki
-diği gibi
-diği için
o veçhile
o kadar
bağ
madem
suretle
iken
-irken; -dikçe: I nabbed him as he was going out the door. Kapıdan çıkarken yakaladım. He's taking life more seriously as he gets
so as to see görecek surette
mademki
veçhile
irken
rağmen
den dolayı
(Bilgisayar) aşağıdaki gibi
olan
(Bilgisayar) türü
(Bilgisayar) yeni değer
-diğine göre
(Bilgisayar) tür
-ken
-dikçe
(Bilgisayar) yeni türü
-irken
de (dahi anlamında)
(Bilgisayar) adı
-in kadar
-dığı için
halde
olduğundan
sırada
ıf. de: prep.olarak
karşın
çünkü
itibare
olduğum gibi
-dıkça

işletme büyüklüğü arttıkça kalite artar.

olabildikçe
(Askeri) analog güvenli; uçak gemisi (analog secure; aviation ship)
ki
görmek için
iken as
ıf.-de: prep.olarak
(isim) gibi
This is as good as that
as a result
Sonuç olarak

Sonuç olarak, fiyatlar yükseldi. - As a result, prices rose.

Sonuç olarak, daha fazla kadın eşit işi alıyor. - As a result, more women are receiving equal work.

as soon as
-er -mez
as far as
kadarıyla, -e göre: as far as I can see gördüğüm kadarıyla. as far as I'm concerned bana göre
as far as
kadarıyla

Bildiğim kadarıyla, o gelmeyecek. - As far as I know, he won't come.

Bildiğim kadarıyla, söylenti doğru değildir. - The rumor is not true as far as I know.

as if
sanki

Sanki yıllarca birbirlerini görmemişler gibi İki insan yürekten tokalaşıyorlardı. - The two people were shaking hands heartily as if they had not seen each other for years.

Onlar sanki müzikten büyülenmiş gibi sessiz oturdular. - They sat still as if they were charmed by the music.

as if
mış gibi
as long as
1. -diği sürece: You won't get so much as a penny from me as long as I live. Yaşadığım sürece benden bir kuruş bile alamayacaksın. 2
as long as
sürece

Rüzgarlı almadığı sürece olur. - It's OK as long as it doesn't get windy.

Sağlıklı kalabildiğim sürece uzun yaşamak isterim. - I want to live as long as I can stay in good health.

as such
aslında

Paranın, aslında, hiçbir anlamı yok. - Money, as such, has no meaning.

Aslında sürmeye yoğunlaşarak iyi sürücüler olmayız. - We do not become good drivers by concentrating on driving as such.

as soon as
ince
as long as
şartıyla

Kısa sürede geri gelmen şartıyla dışarı çıkabilirsin. - You may go out as long as you come back soon.

Ucuz olmak şartıyla, herhangi bir saat işimi görür. - As long as it is cheap, any watch will do.

as long as
dığı taktirde
as soon as
de en kısa zamanda
as to
ile ilgili olarak
as usual
her zaman olduğu gibi

Tom ve Mary her zaman olduğu gibi boşa zaman harcıyordu. - Tom and Mary were wasting time, as usual.

Her zaman olduğu gibi çok güzel görünüyorsun. - You look very pretty, as usual.

as well
de
as well
ayrıca

Mary mükemmel bir Fransızca biliyor. Ayrıca akıcı Almanca da biliyor. - Mary speaks perfect French. She speaks fluent German as well.

Doğal maden suyu kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum ve ayrıca nitrat içerir. - Natural mineral water contains calcium, magnesium, sodium, potassium as well as nitrate.

as if
gibi
as long as
yeter ki
as as
kadar
as for
gelince

Köpeklere gelince, müşteriler onları bu mağazaya getiremiyebilirler. - As for dogs, customers may not bring them into this store.

Japonya'da yaşamaya gelince, şikâyet edecek bir şeyim yok. - As for living in Japan, I have nothing to complain about.

as good as
gibi (olmak): We've as good as finished. Bitirmiş gibiyiz. It's as good as new. Yeni gibi oldu
as if
sözde

Sözde birinci dünyadan insanlar biz Latinlere tekerleği henüz icat etmemiş gibi bakıyor. - People from the so-called first world look at us Latinos as if we hadn't invented the wheel yet.

as if
güya
as of
itibarı ile
as of
-den itibaren
as opposed to
e karşı olarak
as opposed to
-e karşı olarak
as regards
ile ilgili olarak
as to
e gelince
as to
-e gelince
as usual
herzamanki gibi
as usual
her zamanki gibi

O, her zamanki gibi geç geldi. - She came late as usual.

Onlar her zamanki gibi geç kaldılar. - They're late, as usual.

as well
hatta
as well
bile

Kimse bunu benim yapabildiğim kadar iyi yapamaz, Tom bile. - Nobody can do that as well as I can, not even Tom.

Kimse bunu benim kadar iyi yapamaz, Tom bile - Nobody can do that as well as me, not even Tom.

as well
dahi
as well as
yanı sıra

Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi? - Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?

Televizyon izleyicileri eğlendirmesinin yanı sıra onları aydınlatır. - Television enlightens the viewers as well as entertains them.

as well as
kadar

O, Fransızca kadar İspanyolca da konuşuyor. - He speaks Spanish as well as French.

Linda Meg kadar iyi dans edebilir. - Linda can dance as well as Meg.

as well as
yanısıra
as a consequence
sonuç olarak
as a consequence
netice itibarı ile
as a consequence
bunun sonucu olarak
as a consequence
bu nedenle
as a result
sonucu olarak

Savaşın bir sonucu olarak, çok sayıda mağdur kaldı. - As a result of the war, a great number of victims remained.

Kaza sonucu olarak birçok yolcu öldü. - As a result of the accident, several passengers were killed.

as a result
sonuç itibarıyla
as a result
sonuç itibariyle
as a whole
bir bütün olarak
as a whole
tamamen
as far as
-e göre
as far as
-e kadar
as far as
olduğu kadar

Arabayı yarışa sokma.Biz mümkün olduğu kadar onu uzağa götürteceğiz. - Don't race the car. We want to make it go as far as possible.

as for
sorarsanız
as for
derseniz
as for
için olduğu gibi
as from
-den başlayarak
as from
-den itibaren
as from
itibariyle
as good as
hemen hemen

Tom ve Mary hemen hemen evlidir. - Tom and Mary are as good as married.

Gözlüksüz o hemen hemen kördür. - Without her glasses she was as good as blind.

as good as
gibi
as good as
neredeyse

Sorun neredeyse çözüldü. - The problem is as good as settled.

İşim neredeyse bitti. - My work is as good as done.

as good as
hemen hemen kesin
as if
benzemek
as if
-casına
as if
-cesine
as if
tut ki
as if
casına
as if
-miş gibi
as is
gibi
as is
(Ticaret) şimdiki haliyle
as is
şimdiki durumuyla
as is
tıpkı
as it is
bu durumda

Bu durumda halimizin ne olacağı çok belirsiz. - We're on pretty shaky ground as it is.

Keşke seninle gidebilsem ama bu durumda, gidemem. - I wish I could go with you, but as it is, I can't.

as long as
-diği sürece
as long as
boyunca

Hayatım boyunca onunla bir daha görüşmeyeceğim. - I'll never see him again as long as I live.

as long as
madem ki
as long as
takdirde
as long as
süresince

İki saat süresince karın içinde otobüsü bekledim. - I waited for the bus in the snow as long as two hours.

as long as
-mek şartıyla
as long as
dığı sürece
as long as
-mek koşuluyla
as long as
-dikçe
as long as
hazır
as much
kadar

Haber onu, beni şaşırttığı kadar, çok şaşırttı. - The news surprised him as much as it did me.

Birkaç şey bize müzik kadar çok zevk verir. - Few things give us as much pleasure as music.

as much
aynı miktarda
as much as
olabildiği kadar
as much as
olduğu kadar

Onları ziyaret etmeden önce, kültürleri hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgi sahibi olduk. - We learned as much as possible about their culture before visiting them.

Romanlar geçmişte olduğu kadar çok okunmuyor. - Novels aren't being read as much as they were in the past.

as much as
aynı miktarda
as of
(Politika, Siyaset) itibaren

O bu dönemden itibaren kasabada yeni. - She's new in town as of this semester.

O tren istasyonu yarından itibaren kapalı olacak. - That station will be retired as of tomorrow.

as of
-den başlayarak
as of today
bugün itibariyle

Ben yemin ediyorum, John. Bugün itibariyle, sigarayı bırakıyorum. - I swear, John. As of today, I quit smoking.

as of today
bugün itibarıyla
as of today
bugünden itibaren
as part of
bağlamında
as part of
kapsamında
as part of
çerçevesinde
as per
e nazaran
as per
uyarınca
as per
itibarı ile
as regards
-e göre
as regards
-e gelince
as regards
münasebetle
as regards
hususunda
as regards
gelince

Sonuca gelince, endişelenmek zorunda değilsin. - As regards result, you don't have to worry.

as soon as
ile birlikte
as soon as
ister istemez
as soon as
mümkün olduğu kadar çabuk
as soon as
ile beraber
as soon as
yapar yapmaz

O telefon görüşmesi yapar yapmaz eve gitti. - He went home as soon as he got the phone call.

Bunu yapar yapmaz akşam yemeği hazırlığına başlamanı istiyorum. - As soon as you have done that, I would like you to start preparing supper.

as soon as
en kısa zamanda

En kısa zamanda bunu yapmaya çalışacağız. - We'll try to do that as soon as possible.

En kısa zamanda Tom'la tanışmak istiyorum. - I want to meet Tom as soon as possible.

as such
bu itibarla

O, mükemmel bir bilim adamıdır, bu itibarla her yerde tanınır. - She is an excellent scholar, and is recognized everywhere as such.

as such
gerçekte
as such
böylesi
as such
öyle

Bir çocuk gibi davranırsan öyle davranılırsın. - If you act like a child, you will be treated as such.

O ünlü bir ressamdır ve öyle davranılmalı. - He is a famous painter and should be treated as such.

as such
haddi zatında
as such
benzer
as such
böyle

O bir beyefendi ve böyle davranılması gerekiyor. - He is a gentleman and ought to be treated as such.

O bir yönetmen ve böyle muamele edilmelidir. - He is a director, and should be treated as such.

as such
şöyle
as though
sözde
as though
gibi
as though
-cesine
as to
konusunda

Kimin lider olması gerektiği konusunda bir soru ortaya çıktı. - A question arose as to who should be the leader.

O, para konusunda bir şey söylemedi. - He said nothing as to money.

as to
hakkında

Hangi fakülteyi seçeceği hakkında şaşırmıştı. - He was at a loss as to which faculty to choose.

Avustralyalı tarihi hakkında Tom'un bildiği kadar çok bilen biriyle asla tanışmadım. - I've never met anyone who knows as much about Australian history as Tom does.

as to
e dair
as to
-e dair
as to
hakkında ise
as usual
adet üzere
as well
ilave olarak
as well
makul şekilde
as well as
-e kadar
as well as
böyle olmakla birlikte
as well as
gibi
as well as
hem

Onlar hem zenginlerdi hem de mutlulardı. - They were rich as well as happy.

Spor hem zihni hem bedeni sağlıklı yapar. - Sports make us healthy in mind as well as in body.

as yet
daha
as you wish
sen nasıl istersen
as you wish
keyfin bilir
as a rule
çoğunlukla
as a rule
genelde
as a whole
bütün olarak

Bir bütün olarak ulus, siyasi reformun lehinde. - The nation as a whole is in favor of political reform.

İnsanlar bir bütün olarak öyle şeyler yapmaz. - People as a whole don't do things like that.

as far as
prep.kadarıyla: ıf.kadarıyla
as follows
böylece
as follows
aşağıda gösterildiği gibi
as follows
aşağıdaki gibi

Ken'in hikayesi aşağıdaki gibiydi. - Ken's story was as follows.

Telaffuz aşağıdaki gibidir: - The pronunciation is as follows:

as for
-e gelince
as for
ıf. : prep.için olduğu gibi
as from
-dan başlayarak
as from
itibaren
as good as
aynen
as if
wh. : ıf.sanki
as if
-mış gibi
as if
-mışçasına
as is
hiçbir değişiklik yapmadan
as is
olduğu gibi

Aksanından belli olduğu gibi, o bir yabancı. - He is a foreigner, as is evident from his accent.

Her zaman olduğu gibi, geç geldi. - He came late, as is often the case with him.

as it is
gerçekte

Ben onun seni sevdiğini sanıyordum, ama gerçekte, o başka bir kız seviyordu. - I thought he loved you, but as it is, he loved another girl.

Şimdi olduğu gibi birçok okul çocuğu bir sözlüğe sahiptir ama onunla ne yapacaklarını gerçekten bilmiyorlar. - As it is now, many schoolchildren own a dictionary but don't really know what to do with it.

as it is
hakikatte
as long as
-dığı sürece
as long as
prep.boyunca: ıf.takdirde
as many as
kadar çok

İstediğin kadar çok al. - Take as many as you want.

Bu parkta iki yüz kadar çok sayıda kiraz ağaçları vardır. - There are as many as two hundred cherry trees in this park.

as much as
kadar

Haber onu, beni şaşırttığı kadar, çok şaşırttı. - The news surprised him as much as it did me.

O, benim kazandığımın üç katı kadar çok kazanıyor. - He earns three times as much as I do.

as of
olarak

Trajedinin kalbi, bir kısa hikaye olarak, bir çatışmadır. - The heart of the tragedy, as of a short story, is a conflict.

Hala eskisi kadar sık olarak golf oynuyor musun? - Do you still play golf as often as you used to?

as of
başlayarak
as opposed to
-e zıt olarak
as soon as
hemen

Bu e-postayı görür görmez lütfen hemen cevapla. - As soon as you see this E-mail please reply right away.

Tartışma sona erer ermez, ben hemen ofisten ayrıldım. - As soon as the argument ended, I left the office forthwith.

as soon as
eder etmez

Tom Mary'nin artık dinlemediğini fark eder etmez konuşmayı durdurdu. - Tom stopped talking as soon as he noticed Mary wasn't listening anymore.

Muhabirler Tom mahkeme salonunu terk eder etmez sorular sormaya başladı. - The reporters started asking Tom questions as soon as he left the courtroom.

as such
bunun gibi
as though
wh. : ıf.sanki
İngilizce - İngilizce
Asperger's syndrome
Advanced Subsidiary
Advanced Supplementary
Anglo-Saxon
A libra
In the role of

The movie features Al Gore as a streetwise pimp.

Any of several coins of Rome, coined in bronze or later copper; or the equivalent value
Introducing a basis of comparison, after as, so, or a comparison of equality

They're big as houses.

Varying through time in the same proportion that

As my fear grew, so did my legs became heavy.

For example

First; original; indigenous; primitive; native; as, the aboriginal tribes of America.

In the manner specified

The kidnappers released him as agreed.

Introducing a basis of comparison, with an object in the objective case

You are not as tall as me.

In the same way that; according to what

As you wish, my lord!.

that

I don't see as I can be of any help.

Apollo-Saturn The NASA mission designator for Apollo project missions launched using one of the Saturn family of rocket boosters NASA's convention in the 1960s and 1970s for designating a mission used one letter to represent the responsible project and one letter to describe the launch vehicle used Apollo 11 is appropriately designated AS11, or also AS-506 indicating the sixth mission launched with the Saturn V (5xx) rocket
(Often approaching though in meaning)
{p} that, who, which, in like manner or degree, like, while
als
[numis] Roman; a bronze coin originally cast and later struck after it was reduced in weight
aw
Do not use a s to mean "because" or "since": the resulting sen-tence may be confusing, since as can also mean when We left the pool because [not as] it was raining See also like, as Do not use a s to mean "because" or "since": the resulting sen-tence may be confusing, since as can also mean when We left the pool because [not as] it was raining See also like, as
{i} ancient Roman coin
Than
Abbreviation for Australian Standard
See: Autonomous System
Application Server
abbr Answer Supervision
This can be used to allow more than one way of referring to a structure This is a perfectly safe and sensible thing to do given referential transparency fun triangle nil = nil | triangle (l as h: : t) = l: : triangle t; triangle ["Oh", "Sir", "Jasper"]; val it = [["Oh","Sir","Jasper"],["Sir","Jasper"],["Jasper"]] : string list list
An application server is a server program in a computer in a distributed network that provides the business logic for an application program
Auricle Sinistrus (Left Ear)
As is a word meaning than mair as yin
a United States territory on the eastern part of the island of Samoa
A/S Ancillary Services
conj. compared to -, to the extent of -
To such an extent or degree
In the idea, character, or condition of, limiting the view to certain attributes or relations; as, virtue considered as virtue; this actor will appear as Hamlet
American Samoa (in Internet addresses). The symbol for the element arsenic. Asia
Autonomous Systems (network) Part of the internet layer that routers use to relate to network connectivity and packet addressing; the router checks the network address and only routes on the host address if the source and destination are on the same network
A bronze coin of the Roman republic, originally weighing one libra; but reduced, after the first Punic war, to two ounces; in the second Punic war, to one ounce; and afterwards to half an ounce
A unit of currency worth one as
sessment: A charge imposed by a co-operative or condominium apartment building on apartment owners to cover the cost of an improvement on the building Assessments are levied proportionately to the number of shares or the percentage of the common charges owned/paid by an apartment owner
after comparative = than ; mair as, comp more than, (German mehr als)
Expressing a wish
Because; since; it being the case that
At the same instant that; when
Abbreviation for "Associate of Science" degree, a degree that is designed to transfer to a four-year college or university
to the same degree (often followed by `as'); "they were equally beautiful"; "birds were singing and the child sang as sweetly"; "sang as sweetly as a nightingale"; "he is every bit as mean as she is"
but reduced, after the first Punic war, to two ounces; in the second Punic war, to one ounce; and afterwards to half an ounce
A Roman copper coin, originally of a pound weight 12 oz
An ace
Animal Sciences One of BBSRC's seven funding committees
Autonomous System, a unique number identifying an Internet-connected network that has routing policies distinct from their upstream connection(s) Used in the BGP routing protocol
to the same degree IS - form of "to be" PI - a Greek letter
libra
A Roman weight, answering to the libra or pound, equal to nearly eleven ounces Troy weight
In the manner of (used to create similes)
Autonomous System--Collection of gateways (routers) under a single administrative authority using a common Interior Gateway Protocol for routing packets
It was divided into twelve ounces
Expressing concession
At the same time that; while
To the same extent or degree that
an abbreviation for "THENA SIAuto"; see the entries for THEN and SIAuto for further explanation
Denoting equality or likeness in kind, degree, or manner; like; similar to; in the same manner with or in which; in accordance with; in proportion to; to the extent or degree in which or to which; equally; no less than; as, ye shall be as gods, knowing good and evil; you will reap as you sow; do as you are bidden
Considering that, because, since
a very poisonous metallic element that has three allotropic forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides and insecticides and various alloys; found in arsenopyrite and orpiment and realgar
Autonomous System On the Internet, an autonomous system (AS) is the unit of router policy, either a single network or a group of network that is controlled by a common network administrator (or group of administrators) on behalf of a single administrative entity (such as a university, a business enterprise, or a business division) An autonomous system is also sometimes referred to as a routing domain An autonomous system is assigned a globally unique number, sometimes called an Autonomous System Number (ASN)
like, similarly
Another Subject
Autonomous System
Varying through time to the same proportion that
as a result
Consequently; thus; therefore
as a rule
In general; most often

We go fishing every Sunday as a rule, but today the lake is frozen.

as far as
With respect to; as relates to

We put a lot of emphasis into the training of our staff, as far as food knowledge, wine knowledge, he said.

as far as
In the scope of
as follows
In the manner described hereafter
as for
Regarding; about; concerning

I can't teach that class today, I'm sick. As for the rest of the teachers, they are still on leave.

as if
in mimicry of

When the teacher's back was turned, the class clown would hold his stomach as if he were ill.

as if
referring to something that the speaker deems highly unlikely

Better wait, hadn't you, Laura,” said Aunt Wess’, “and see. Maybe he'll come up and speak to us.” “Oh, as if!” contradicted Laura.

as if
as though; in a manner suggesting

The old man stumbled, as if he were about to fall.

as in
In the sense of

Bow as in the weapon, not the front of a ship.

as is
In its present state or condition, especially as a contractual condition of sale

I bought the car as is, so the seller was within his legal rights to refuse to repair it when it broke down after two days.

as long as
while; for some period of time

Stay as long as you like.

as long as
depending upon some condition or requirement; provided that; if, assuming; so long as

I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me —.

as of
from, on or at a specified time

All leave is cancelled as of now.

as opposed to
in contrast to, rather than, instead of
as per
Consistent, or in accordance, with
as regards
regarding, concerning
as soon as
immediately after

As soon as he arrived, everyone gasped.

as such
As it should, as described
as such
Per se; not really
as though
As to suggest the idea that; as if, as would be true if

She reached out, as though to touch my face.

as to
according to; in a manner conforming or corresponding to; in proportion

Sort them as to size and color.

as to
With reference or regard to

As to your earlier question, I don't think I know the answer.

as usual
As is usually the case

and, the 3n by 3n matrix M is, as usual, diagonal with the masses occurring down the main diagonal in sets of three.

as far as
as much as; until
as far as
Our Living Language Despite the admonitions detailed in the Usage Note, recent research indicates that speakers of English in the United States and elsewhere are increasingly dropping the verbal part of the as far as construction, as in As far as a better house, I don't want one (instead of As far as a better house is concerned...). This trend is more noticeable in speech than in writing. We can infer that this syntactic change is ongoing because teenagers and young adults omit is/are concerned and go/went in these constructions more often than older speakers do.·Like other examples of language variation and change, a number of constraints that we follow regularly, although unconsciously, govern the dropping of the verb in as far as constructions. For instance, if as far as precedes a personal pronoun or one whose point of view is being represented (as far as he is concerned), the verb cannot be deleted (notice that as far as he is strikingly ungrammatical). The longer and more complex the noun or sentence that follows as far as, the more likely the verb is to be omitted. Thus, As far as getting a better house to live in, we... is more likely to be uttered than As far as a house, we.... The very similar phrase so far as is found within verbless constructions in complex sentences that use gerunds as early as the 19th century, as in Jane Austen's novel Emma: "so far as our living with Mr. Churchill at Enscombe, it is settled." These omissions in longer constructions seem to have initiated the change leading to their omission in short locutions. Only in the 20th century do we find first noun phrases and then simple nouns without a form of go or be concerned
as of
on; at; from, as from, term used to indicate a date or time at which something starts or ends (e.g.: "Darren terminated his job as of December 31st")
as opposed to
in contrast to, contrary to
as many
The same in number

I saw three plays in as many days.

as of
On; at. "The project was terminated as of January 1."
as of
On; at: "The project was terminated as of January 1."
As a result
thus
As soon as
immediately
as a result
due to that, therefore, accordingly
as a rule
usually, generally, most often
as a whole
considered altogether; "the country at large"; "I enjoyed the play as a whole though I thought the acting could have been better"
as a whole
generally, in a general sense
as always
like always, as usual
as follows
what is listed next; "her complaints went as follows
as follows
namely
as follows
videlicet
as follows
that is to say
as follows
as is explained in the coming section
as follows
what is listed next; "her complaints went as follows"
as for
with regards to, as to, concerning
as for
With regard to
as from
as of, starting from, from, term used to indicate a date or time at which something starts or ends (e.g.: "Darren terminated his job as of December 31st"); like out of, as if its origins lie in
as good as
like, similar to; of the same quality, good to the same degree
as if
as though

Tom is acting as though nothing's happened. - Tom is acting as if nothing's happened.

Tom is acting as though nothing has happened. - Tom is acting as if nothing has happened.

as is
Selling an item without warranties in regard to its condition and fitness for a particular use The buyer is responsible for judging the item's durability and lifetime Also known as "as is, where is" and "in its present condition " Typically, this is a sign that no return privileges will be granted
as is
A phrase indicating the property is sold in its present conditions with no warranties
as is
About 90% of the time we at CTC appraise the properties AS IS; (i e , the condition the house is in on the date of inspection)
as is
just as things are at this moment
as is
A contract clause indicating the seller will not fix any problems with the property
as is
About 90% of the time we at TCT appraise the properties AS IS; (i e , the condition the house is in on the date of inspection)
as is
About 90% of the time we at NTEC appraise the properties AS IS; (i e , the condition the house is in on the date of inspection)
as is
A term indicating that goods offered for sale are without warranty or guarantee The purchaser has no recourse on the vendor for the quality or condition of the goods
as is
A term indicating those goods offered for sale is without warranty or guarantee The purchaser has no recourse on the seller for the quality or condition of the goods
as is
A phrase included in a contract of sale disclaiming any warranty or guarantee on the part of the seller A person purchasing real estate "as is" takes it in exactly the condition in which it is found and must trust his or her own inspection of the property
as is
About 90% of the time we at NCS appraise the properties AS IS; (i e , the condition the house is in on the date of inspection)
as is
Indicates goods for sale do not include a warranty or guarantee [ITDS]
as is
Implied in most Agreements of Purchase and Sale, suggests the Purchaser is accepting the property in its current condition and releases the Vendor from any liability for problems found before or after closing
as is
About 90% of the time we at RRI appraise the properties AS IS; (i e , the condition the house is in on the date of inspection)
as is
About 90% of the time we at Mtg Resources appraise the properties AS IS; (i e , the condition the house is in on the date of inspection)
as is
About 90% of the time we at GAC appraise the properties AS IS; (i e , the condition the house is in on the date of inspection)
as it is
in the actual state of affairs and often contrary to expectations; "he might have been killed; as it is he was severely injured
as it is
in the condition that it is, in its current state
as long as
so long as, during the time that; since, inasmuch as
as much
to the same extent; up to the desired amount
as much as
to the same extent; up to the desired amount
as of
On; at: The project was terminated as of January 1
as per
in accordance with
as regards
In regard to
as regards
about, concerning, regarding
as soon as
once
as soon as
conjunction directly 2
as soon as
conjunction immediately 2
as soon as
at the moment that -, immediately when -
as soon as
when
as such
of itself, as it is
as such
with respect to its inherent nature; "this statement is interesting per se"
as though
as if

Tom is acting as if nothing has happened. - Tom is acting as though nothing has happened.

Tom is acting as if nothing's happened. - Tom is acting as though nothing's happened.

as though
As if: looked as though they had been quarreling
as to
as for, with regards to, concerning
as usual
in the usual manner; "as usual, she arrived late"
as usual
in the usual manner; "as usual, she arrived late
as usual
as always, as is customary
as well
either
Türkçe - İngilizce
as