as well

listen to the pronunciation of as well
İngilizce - Türkçe
(Fiili Deyim ) keza , de , da
de, da, dahi: I'm going as well. Ben de gidiyorum
ayrıca

O ayrıca Çince öğrenimi yapıyor. - He studies Chinese as well.

Mary mükemmel bir Fransızca biliyor. Ayrıca akıcı Almanca da biliyor. - Mary speaks perfect French. She speaks fluent German as well.

de
aynı zamanda

Tom sadece Mary'yi değil aynı zamanda Alice'i de sever. - Tom likes not only Mary but Alice as well.

O aynı zamanda gölün en derin kısmı. - That's the deepest part of the lake as well.

olduğu gibi

Keşke hala eskiden olduğu gibi yüzebilsem. - I wish I could still swim as well as I used to.

dahi
bile

Kimse bunu benim yapabildiğim kadar iyi yapamaz, Tom bile. - Nobody can do that as well as I can, not even Tom.

Kimse bunu benim kadar iyi yapamaz, Tom bile - Nobody can do that as well as me, not even Tom.

hatta
doğru

Ne var ki aksi de her zaman doğrudur. - And yet, the contrary is always true as well.

tam
aynı derecede
ilave olarak
makul şekilde
da
iyiyken
as well as
hem de

Çek miktarını hem rakamla hem de harflerle yazın. - Write the amount on the check in letters as well as figures.

O hem Fransızca hem de İngilizce konuşuyor. - He speaks French as well as English.

as well as
birlikte

Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir. - Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

as well as
hem ... hem de ...: He gave me money
as well as
kadar iyi: He writes well, but not as well as Eşref. İyi yazıyor, ama Eşref kadar iyi değil
either
her iki

Hakem her iki tarafı da desteklememelidir. - A referee should not favor either side.

Her iki yol da seni istasyona götürecektir. - Either way will lead you to the station.

either
ya o ya bu. "Ya konuşuyor ya da şarkı söylüyor" , "Either he is talking or he is singing"
as well as
yanısıra
either
hiçbiri

Onlardan hiçbirini tanımıyorum. - I don't know either of them.

Ebeveynlerinden hiçbirine benzemez. - He doesn't resemble either of his parents.

either
birinden biri
as well as
yanı sıra

Televizyon izleyicileri eğlendirmesinin yanı sıra onları aydınlatır. - Television enlightens the viewers as well as entertains them.

Eski olanlarının yanı sıra çağdaş Farsça şiirler batı dünyasında bilinmemektedir. - Contemporary Persian poems haven’t been known in west world as well as ancient ones.

as well as
kadar

O, İngilizce öğrettiği kadar matematik de öğretiyor. - He teaches mathematics as well as English.

O, Fransızca kadar İspanyolca da konuşuyor. - He speaks Spanish as well as French.

either
da
as well as
ilaveten
as well as
böyle olmakla birlikte
as well as
bu bir tarafa
as well as
kadar iyi

O, İngilizceyi benim kadar iyi konuşur. - She speaks English as well as I.

Ben sizin kadar iyi yüzebilirim. - I can swim as well as you.

as well as
hem

Çek miktarını hem rakamla hem de harflerle yazın. - Write the amount on the check in letters as well as figures.

Onlar hem zenginlerdi hem de mutlulardı. - They were rich as well as happy.

as well as
olduğu kadar

Zengin olduğu kadar yakışıklı da. - He is handsome as well as rich.

Küreselleşmenin pozitif olduğu kadar negatif etkilerinin de olduğunu düşünüyorum. - I think that globalization has negative effects as well as positive.

as well as
olmakla beraber
as well as
ilaveten bu bir tarafa
as well as
olmakla birlikte

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

as well as
gibi
as well as
-e kadar
either
de değil

O, sporların düşkünü değildir, ben de değilim. - He is not fond of sports, and I am not either.

Bu benim değil. Benim de değil. - This isn't mine. It's not mine either.

either
ya şu ya bu
as well as
ek olarak
as well as
ile birlikte
as well as
olduğu gibi

Keşke hala eskiden olduğu gibi yüzebilsem. - I wish I could still swim as well as I used to.

either
(olumsuz cümlelerde) de
either
de (değil)
either
ikisinden biri

Bunların ikisinden birine sahip olabilirsiniz, fakat ikisine birden değil. - You can have either of these, but not both.

İkisinden biri gitmeli. - Either of the two must go.

either
(or ile) ya ...ya da
either
iki

Her iki yol da seni istasyona götürecektir. - Either way will lead you to the station.

İki eski âşık arkadaş kalabiliyorsa, ya onlar hâlâ aşıktır ya da hiç olmadılar. - If two past lovers can remain friends, it's either because they are still in love, or they never were.

either
herhangi biri

Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum. - I don't like either of them.

Çocuklardan herhangi birini görmedim. - I didn't see either boy.

aswell
de
either
conj. ya da
either
{s} (sıfat) ikisi de; her iki: "She doesn't like either one." , "İkisini de sevmiyor." , "On either side of him sat a cat." , "Her iki tarafında bir kedi oturdu."
either
{s} her bir

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
either this or that , ya bu yada o
either
(bağlaç) ya da, ne de
either
(İnşaat) den biri
İngilizce - İngilizce
To the same effect

They might as well walk as drive in this traffic.

In addition; also

Wearing his hat and coat, he looked outside and decided he should take an umbrella, as well.

in addition; "he has a Mercedes, too"
also, too
With equal reason or an equally good result
(as well or just as well) with equal reason or an equally good result

I may as well have a look.

either
as well as
In addition to; further to

As well as the obvious financial benefits, the merger will allow us some breathing room with regards to R&D.;.

as well as
too; likewise; in addition
as well as
also; as well

The moon as well as the stars were shining down on them.

aswell
Common misspelling of as well
aswell
Archaic spelling of as well

There should indifferently follow all the same consequences to an hair, aswell in one Hypothesis as in the other.

as well as
in addition to, and also, and likewise, besides
as well as
In addition to: "The rhetoric , as well as the reasoning, is appreciated" (Benno C. Schmidt, Jr.)
aswell
misspelling of as well
as well

  Türkçe nasıl söylenir

  äz wel

  Telaffuz

  /ˈaz ˈwel/ /ˈæz ˈwɛl/

  Ortak Eşdizimliler

  as well as

  Videolar

  ... DAVID BECKHAM: Huge Stone Roses fan, as well, who are ...
  ... can go to Android Market to get applications as well as books. ...

  Günün kelimesi

  doleful