as well

listen to the pronunciation of as well
İngilizce - Türkçe
(Fiili Deyim ) keza , de , da
de, da, dahi: I'm going as well. Ben de gidiyorum
ayrıca

Ona sadece tavsiye vermedim ayrıca bir bisiklet de verdim. - I didn't only give him advice, but a bicycle as well.

O ayrıca Çince öğrenimi yapıyor. - He studies Chinese as well.

de
aynı zamanda

Sadece Çince dilini değil ama aynı zamanda ülkenin kendisi hakkında da bir şeyler öğrendim. - What I have learnt is not just the Chinese language, but something about the country itself as well.

Bu gelişme aynı zamanda kimya sanayi üzerinde de gittikçe daha büyük bir gölge düşürüyor. - This development is casting a larger and larger shadow over the chemical industry as well.

olduğu gibi

Keşke hala eskiden olduğu gibi yüzebilsem. - I wish I could still swim as well as I used to.

dahi
bile

Kimse bunu benim yapabildiğim kadar iyi yapamaz, Tom bile. - Nobody can do that as well as I can, not even Tom.

Kimse bunu benim kadar iyi yapamaz, Tom bile - Nobody can do that as well as me, not even Tom.

hatta
doğru

Ne var ki aksi de her zaman doğrudur. - And yet, the contrary is always true as well.

tam
aynı derecede
ilave olarak
makul şekilde
da
iyiyken
as well as
hem de

Çek miktarını hem rakamla hem de harflerle yazın. - Write the amount on the check in letters as well as figures.

Bana hem nasihat hem de para verdi. - He gave me money as well as advice.

as well as
birlikte

Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir. - Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

as well as
hem ... hem de ...: He gave me money
as well as
kadar iyi: He writes well, but not as well as Eşref. İyi yazıyor, ama Eşref kadar iyi değil
either
her iki

Her iki yol da seni istasyona götürecektir. - Either way will lead you to the station.

O her iki eliyle yazabilir. - He can write with either hand.

either
ya o ya bu. "Ya konuşuyor ya da şarkı söylüyor" , "Either he is talking or he is singing"
as well as
yanısıra
either
hiçbiri

İkizlerin hiçbirini tanımıyorum. - I don't know either twin.

Çocuklardan hiçbirini görmedim. - I didn't see either boy.

either
birinden biri
as well as
yanı sıra

Müziğin yanı sıra o sporları da sever. - He likes sports as well as music.

Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi? - Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?

as well as
kadar

Zenginlerin fakirler kadar sorunları vardır. - The rich have troubles as well as the poor.

Zenginlerin fakirler kadar sorunu vardır. - The rich have trouble as well as the poor.

either
da
as well as
ilaveten
as well as
böyle olmakla birlikte
as well as
bu bir tarafa
as well as
kadar iyi

Linda Meg kadar iyi dans edebilir. - Linda can dance as well as Meg.

Tom kadar iyi tenis oynayamam. - I can't play tennis as well as Tom.

as well as
hem

Bana hem nasihat hem de para verdi. - He gave me money as well as advice.

Onlar hem zenginlerdi hem de mutlulardı. - They were rich as well as happy.

as well as
olduğu kadar

Zengin olduğu kadar yakışıklı da. - He is handsome as well as rich.

Küreselleşmenin pozitif olduğu kadar negatif etkilerinin de olduğunu düşünüyorum. - I think that globalization has negative effects as well as positive.

as well as
olmakla beraber
as well as
ilaveten bu bir tarafa
as well as
olmakla birlikte

O zeki olmakla birlikte güzeldi. - She was intelligent as well as beautiful.

as well as
gibi
as well as
-e kadar
either
de değil

O, sporların düşkünü değildir, ben de değilim. - He is not fond of sports, and I am not either.

Ben buna karşı değilim ama bunun lehinde de değilim. - I'm not against it, but I'm not for it, either.

either
ya şu ya bu
as well as
ek olarak
as well as
ile birlikte
as well as
olduğu gibi

Keşke hala eskiden olduğu gibi yüzebilsem. - I wish I could still swim as well as I used to.

either
(olumsuz cümlelerde) de
either
de (değil)
either
ikisinden biri

Bu pulların ikisinden birini sana vereceğim. - I'll give you either of these stamps.

Bunların ikisinden birine sahip olabilirsiniz, fakat ikisine birden değil. - You can have either of these, but not both.

either
(or ile) ya ...ya da
either
iki

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

Ray, Gary'nin hikayesini desteklemek istiyordu fakat polisler onların ikisininde gerçeği söylediklerine ikna olmamışlardı. - Ray was willing to corroborate Gary's story, but the police were still unconvinced that either of them were telling the truth.

either
herhangi biri

Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum. - I don't like either of them.

İki kitaptan herhangi birini alabilirsin. - You may take either of the two books.

aswell
de
either
conj. ya da
either
{s} (sıfat) ikisi de; her iki: "She doesn't like either one." , "İkisini de sevmiyor." , "On either side of him sat a cat." , "Her iki tarafında bir kedi oturdu."
either
{s} her bir

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
either this or that , ya bu yada o
either
(bağlaç) ya da, ne de
either
(İnşaat) den biri
İngilizce - İngilizce
To the same effect

They might as well walk as drive in this traffic.

In addition; also

Wearing his hat and coat, he looked outside and decided he should take an umbrella, as well.

in addition; "he has a Mercedes, too"
also, too
With equal reason or an equally good result
(as well or just as well) with equal reason or an equally good result

I may as well have a look.

either
as well as
In addition to; further to

As well as the obvious financial benefits, the merger will allow us some breathing room with regards to R&D.;.

as well as
too; likewise; in addition
as well as
also; as well

The moon as well as the stars were shining down on them.

aswell
Common misspelling of as well
aswell
Archaic spelling of as well

There should indifferently follow all the same consequences to an hair, aswell in one Hypothesis as in the other.

as well as
in addition to, and also, and likewise, besides
as well as
In addition to: "The rhetoric , as well as the reasoning, is appreciated" (Benno C. Schmidt, Jr.)
aswell
misspelling of as well
as well

  Türkçe nasıl söylenir

  äz wel

  Telaffuz

  /ˈaz ˈwel/ /ˈæz ˈwɛl/

  Ortak Eşdizimliler

  as well as

  Videolar

  ... But even when I didn't know him as well as I do now, he ...
  ... [ Cheers and applause ] >>Vic Gundotra: Well, good morning. ...