sanki

listen to the pronunciation of sanki
Türkçe - İngilizce
as if

The two people were shaking hands heartily as if they had not seen each other for years. - Sanki yıllarca birbirlerini görmemişler gibi İki insan yürekten tokalaşıyorlardı.

Upon the day appointed for their execution she cut off her hair and dressed herself as if going to a fete. - Onların idamı için belirlenen günde, o sanki şölene gidiyormuş gibi saçını kesti ve giyinip kuşandı.

as if, as though, supposing that
Do you really think ...?/You don't really think ..., do you?: Taksiye de binsen sanki yetişebilir miydin? Hadi canım sen de! Do you really mean to say you think you could have got there in time if you'd taken a taxi? Tell me another one!
if
seems like

It seems like you know everything. - Sanki her şeyi biliyorsun.

like

What is shown on television is, as it were, a reflection of what society is like. - Televizyonda gösterilen şey, sanki, toplumun neye benzediğinin bir yansımasıdır.

Don't talk ... as if you know what it's like... - Sanki onun ne olduğunu biliyormuş gibi konuşma.

it seems as if

It seems as if my daughter is faintly aware that I'm not her real mother. - Sanki kızım onun gerçek annesi olmadığımın biraz farkında gibi görünüyor.

This time it seems as if he is telling the truth. - Bu defa sanki o gerçeği söylüyormuş gibi görünüyor.

be
in a manner
supposing that
so to speak
quasi
as though

Tom looks as though he wants to cry. - Tom sanki ağlamak istiyor gibi görünüyor.

Tom looks as though he's got a plan. - Tom sanki bir planı var gibi görünüyor.

It's as if ...: Sanki hiç olmamış. It's as if it had never taken place
as if: Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi konuşuyor. He's talking as if it were the end of the world
so to say
quasi-
sanki bir idilden alınmış
idyllic
sanki için yaratılmış
to the manner born
sanki kişiliği
(Pisikoloji, Ruhbilim) as if personality
Türkçe - Türkçe
Sözüm ona, sözde
Sorulu olmayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sözde: "Hatta görünmez bir delikten biri sanki bakıyor."- R. H. Karay
Bu ikinci kullanışta cümlelerin sonuna "gibi" edatı da katılabilir
Sorulu olmayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sözde
Bu ikinci kullanışta cümlelerin sonuna "gibi" edatı da katılabilir: "Gizli sırrım memlekete duyurdu / Sanki benim bir ettiğim var gibi."- Âşık Veysel
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
(Hukuk) KEENNE
(Osmanlı Dönemi) güyâ
sanki