than

listen to the pronunciation of than
İngilizce - Türkçe
dan

Bir diskoda dans etmeyi kayak yapmaktan daha fazla sever. - She likes dancing in a disco better than skiing.

George 70 kg dan daha az gelmez. - George weighs not less than 70 kilograms.

conj. den
(Bilgisayar) düzeylerini düşürme
-dan
-mektense
den

Onlar üç binden fazla denizciyi öldürdü - They killed more than three thousand sailors.

Hastanedeki kötü deneyimlerini telafi etmek için, Tom içmesi gerekenden biraz daha fazla içti. - To make up for his unpleasant experiences in the hospital, Tom drank a little more than he should have.

--dan
den daha
(bağlaç) den, dan, göre
-den ...: She likes him better than you. Onu senden daha fazla seviyor. Hülya's more beautiful than she. Hülya ondan güzel. Can you
more than one birden çok
göre

Bu yıl geçen yıla göre daha soğuk. - It is colder this year than last year.

Bu yıl geçen yıla göre daha az kaza vardı. - There were fewer accidents this year than last.

easier said than done söylemesi yapmaktan daha kolay
-den,-den daha
bağ

Çocuklar Günü'nde 50'den fazla bisiklet bağışlandı. - On Children's Day, more than 50 bicycles were donated.

Alışılmış olandan farklı bir bağlamda bir şey görmek şaşırtıcı olabilir. - Seeing something in a different context than the accustomed one can be surprising.

He could hardly have behaved otherwise than heBaşka türlü davranamazdı
bağlaç dan
e göre hariç
-den
than ever before
her zamankinden
than that
Bundan daha
than to
daha
there is more to it than that
o kadar basit değil
That's easier said than done
(Atasözü) Söylemesi kolay!
There is more to it than meets the eye
(deyim) (There iş more to it than meets the eye) Dahası ..., dahası da var, sadece bu değil, dahası da var, bu işin görünen kısmı, dahası da var
the pen is mightier than the sword
Kalem kılıçtan keskindir
there is more to it than
(deyim) (There iş more to it than meets the eye) Dahası ..., dahası da var, sadece bu değil, dahası da var, bu işin görünen kısmı, dahası da var
there is more to it than that
Bundan daha fazlası var

I believe (that) there is more to it than that !.

there is more to it than that
(deyim) (There iş more to it than meets the eye) Dahası ..., dahası da var, sadece bu değil, dahası da var, bu işin görünen kısmı, dahası da var
the price is higher than i planned to spend
bu fiyat harcamayı planladığım rakamın üstünde
this is more than i can pay
bu ödeyebileceğimden fazla
rather than
-den daha ziyade
have eyes bigger than stomach
Aç gözlü olmak
two wheels are better than four
(Ev ile ilgili) Riding a bike is better than driving a car
holier than thou
kibirli
holier than thou
kendini beğenmiş
more than
-den daha fazla
other than
-den başka
rather than
-maktansa
rather than
den daha ziyade
rather than
-den ziyade
be more royalist than the king
kraldan çok kralcı olmak
better bend than break
eğilen baş kesilmez
better than nothing at all
hiç yoktan iyi
don't bite off more than you can chew
(deyim) boyundan büyük işlere kalkışma
farther than
den daha fazla
farther than
daha ileri
greater than
den büyük
greater than
den büyüktür
greater than or equal
(Bilgisayar) büyük veya eşit
greater than or equal to
(Bilgisayar) büyük veya eşittir
greater than or equal to
(Bilgisayar) büyük-eşittir
have eyes bigger than stomach
(Ev ile ilgili) Gözü aç olmak
in less than no time
çabucacık
in less than no time
bir anda
in less than no time
çok çabuk
in less than no time
çabucak
it is more than probable that
büyük bir olasılıkla
less than
-den az
less than
(Havacılık) den az
less than
(Bilgisayar) daha küçüktür
less than expected
beklenenin altında
less than or equal
(Bilgisayar) küçük veya eşit
less than or equal to
(Bilgisayar) küçük veya eşittir
less than or equal to
(Bilgisayar) küçük-eşittir
less than ten packs
eksik paket
more royalist than the king
kraldan çok kralcı olmak
more than
(Bilgisayar) büyüktür
more than
(Bilgisayar) iletinin yaşı
more than half of
yarısından çoğu
more than once
bir çok kez
never settle for less than you deserve
asla hak ettiğinden daha azına razı olma
no sooner ... than
ile beraber
no sooner than
olur olmaz
nothing less than
den farksız
nothing more than
yalnız
one is no better than the other
al birini vur ötekine
other than
gayri
other than
bunların dışında
other than that
kaldı ki
other than us
bizim dışımızda
worse than ever
her zamankinden çok
His bark is worse than his bite
Osurdumu mangalda kül bırakmaz
and than
ve o zaman
any more than
-den daha fazla
better than
den daha iyi
bite off more than one can chew
başından büyük işe girişmek
easier said than done
söylemesi kolay
greater than
den daha büyük
heavier-than-air
havadan ağır
in less than
den daha az zamanda
in more cases than not
genellikle
larger than
den daha geniş
later than
den daha sonra
later than expected
beklenenden daha geç
later than usual
alışılmışdan daha geç
less than
den daha az
lighter than air
havadan hafif
longer than
den daha uzun
more often than not
genellikle
more often than not
çoğu zaman
more than
den çoğu
more than enough
ihtiyaçtan fazla
more than meets the eye
göründüğünden fazla
more than one
birçok defa
much grater than
den çok daha büyük
much more than
den çok daha fazla
no fewer than
en azından
no fewer than
hiç yoksa
no less than
den daha az değil
no sooner than
eder etmez
no sooner than
yapar yapmaz
nothing more or less than
sadece
nothing more or less than
sırf
older than
den daha yaşlı
other than
den başka
other than
hariç

Seninki hariç tüm denemeler iyiydi. - All the essays, other than yours, were good.

other than
dışında

Tom gitar çalmanın dışında çok az şey yapar. - Tom does little other than play the guitar.

O, güzelin dışında bir şey. - That is something other than beautiful.

other than during
dışında
smaller than
den daha küçük
sooner than
-mektense
sooner than
yerine
sooner than expected
beklenenden daha çabuk
nothing more than
sadece
A living dog is better than a dead lion
(Atasözü) Aslanın ölüsünden tilkinin dirisi yeğdir
Better late than never
Hiç olmamaktansa varsın geç olsun
Blood is thicker than water
(Atasözü) Et tırnaktan ayrılmaz. (Kan bağı herşeyden kuvvetlidir.)
Don't bite off more than you can chew
(Atasözü) Çiğneyebileceğinden fazlasını ısırma
Easier said than done
(Atasözü) Söylemesi kolay! Söylemesi yapmaktan kolay!
Give in rather than suffer
(Atasözü) Eğilmek kırılmaktan yeğdir
He should have known better than to do it
O işi yapmayacak kadar aklı olmalıydı
Health is better than wealth
(Atasözü) Herşeyin başı sağlık
His bark is worse than his bite
k. dili Ne varsa dilindedir
More than ever before
Daha önce hiç olmadığı kadar

More than ever before, consumers are desiring for ‘greener’ products.

When he finished the course he was none the wiser than he was when he began it
Kurs bittiğinde hiçbir şey öğrenmemişti
Words cut more than swords
(Atasözü) Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez
You can catch more flies with honey than with vinegar
(Atasözü) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
a chain is no stronger than its weakest link
zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür
actions speak louder than voice
(deyim) Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
actions speak louder than words
(Atasözü) Kişinin işi sözünden daha önemlidir. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
actions speak louder than words
aynası iştir kişinin lafa bakılmaz
any number greater than zero
Sıfırdan büyük herhangi bir sayı
at least, not less than
en az değil, daha az olarak
better lose the saddle than the horse
(Atasözü) Zararın neresinden dönülürse kardır
better safe than sorry
daha üzgün daha güvenli
better than ever
her zamankinden daha iyi
better than nothing
hiçbir şey daha iyi
better-than-expected
umulandan daha iyi
better-than-expected
beklenenden daha iyi
could do worse than
i yapsa iyi olur/fena olmaz

My son could do worse than grow up to be like you, Sir. (said to a man who just saved a few people from a burning house).

enough or more than enough
yeterli veya daha yeterince fazla
for more than
den uzun bir süredir

For more than a decade,economists have maintained as the dollar was too expensive and its devaluation was unavoidable.

further away than
daha uzakta daha
have eyes bigger than one's stomach
(deyim) Gözü doymaz olmak
later than usual
alisilmisdan daha geç
less than perfect
mükemmel olmayan
little more than
Biraz daha
more often than not
Çoğunlukla

More often than not, a student will come up with the right answer.

more than ever
her zamankinden daha/çok
more than ever
Her zamankinden çok
more than meets the eye
(in, to sth) göründüğü gibi değil
more than one can shake a stick at
sürüsüne bereket
no sooner than
(... no sooner ... than) ...-ir ...-mez, ... demeye kalmadan

I’d no sooner completed the report I was working on than my secretry put three more on my desk .

not later than
geç
nothing more or less than
-den başka bir şey değil, sırf, sadece
older than
-den daha yaşlı
one's eyes are bigger than one's stomach
Gözü aç! Doymak bilmiyor!
one's eyes are bigger than one's stomach
(deyim) Gözü aç olmak, doymayacağını sanmak
sooner rather than later
er ya da geç
İngilizce - İngilizce
Because; for

Answer me if you can, any other way, than because the Scriptures, which are infallible, Say so.

introduces a comparison, and is associated with comparatives, and with words such as more, less, and fewer. Typically, it seeks to measure the force of an adjective or similar description between two predicates

Patients diagnosed more recently are probably surviving an average of longer than two years.

Used in comparisons, to introduce the basis of comparison

It's bigger than I thought it was.

{a} placed or employed only in comparison
than WEAK STRONG
You use than after a comparative adjective or adverb in order to link two parts of a comparison. The radio only weighs a few ounces and is smaller than a cigarette packet Indian skins age far more slowly than American or Italian ones. Than is also a conjunction. He wished he could have helped her more than he did Sometimes patients are more depressed six months later than when they first hear the bad news
It is usually followed by the object compared in the nominative case
Then
less than: see less more than: see more more often than not: see often other than: see other rather than: see rather
conj. from
Sometimes the object is expressed in a sentence, usually introduced by that; as, I would rather suffer than that you should want
A particle expressing comparison, used after certain adjectives and adverbs which express comparison or diversity, as more, better, other, otherwise, and the like
You use than when you are stating a number, quantity, or value approximately by saying that it is above or below another number, quantity, or value. They talked on the phone for more than an hour. the three-match Test series in England, starting in less than two months time
Sometimes, however, the object compared is placed in the objective case, and than is then considered by some grammarians as a preposition
{e} as compared to
You use than in order to link two parts of a contrast, for example in order to state a preference. The arrangement was more a formality than a genuine partnership of two nations
as
than a bygod
Used with a comparative to express extreme heat or cold

It was a typical Texas summer: hotter than a bygod and not a cloud in sight.

the cure is worse than the ill
The medical treatment for an illness produces a worse net result than the illness does (or threatens a non-negligible risk of doing so), especially via adverse effects
the cure is worse than the ill
The solution or proposed solution to a problem produces a worse net result than the problem does (or threatens a non-negligible risk of doing so), especially via unintended consequences
the cure is worse than the illness
Alternative form of the cure is worse than the ill
the pen is mightier than the sword
More influence and power can be usurped by writing than by fighting
there's more than one way to skin a cat
A problem generally has more than one solution
there is more to it than
(deyim) (There is more to it than meets the eye) More is being concealed than revealed here, that's just the tip of the iceberg
there is more to it than that
(deyim) (There is more to it than meets the eye) More is being concealed than revealed here, that's just the tip of the iceberg
there is more to it than meets the eye
more is being concealed than revealed here, that's just the tip of the iceberg
there's more than enough
we have enough and we will still have leftovers, there is enough
actions speak louder than words
It is more effective to act directly than to speak of action
better an egg today than a hen tomorrow
It is better to have a sure thing now than a possibility of more later
better late than never
It's better to do something late, than to never do it at all

Their insolence and recklessness must be opposed, and better late than never.

better safe than sorry
It is preferable to be cautious in one's choices and actions than to suffer afterwards
better than nothing
barely useful, almost useless, but nevertheless better than nothing at all
better than sex
superlative; wonderful
better to have loved and lost than never to have loved at all
Having experience of love, even if it ended, is better than having no experience of love
better to have loved and lost than never to have loved at all
Love is worthwhile despite the pain involved in separation
better to light a single candle than to curse the darkness
In the face of bad times or hopelessness, it is more worthwhile to do some good, however small, in response than to complain about the situation
bite off more than one can chew
To try to do too much; to take on or attempt more than one is capable of doing

I think I bit off more than I could chew when I agreed to paint this house by myself.

blood is thicker than water
Family relations and loyalties are stronger than relationships with people who are not family members

The old clans are scattered now, but blood is thicker than water still, and you're welcome to the fireside of your kinsman!.

don't drive faster than your guardian angel can fly
Driving (a vehicle) very fast is a dangerous act
easier said than done
easy to propose, but difficult to accomplish
faster-than-light
Faster than the speed of light in a vacuum, the theoretical speed limit for travel within the universe
finer than frog hair
Extremely fine

Eun-hi was a business girl. One of the finest in Itaewon. Finer than frog hair, to be exact. A GI's dream.

for-than
Because
have eyes bigger than one's belly
To take more food on one's plate than one can eat; to be greedy

Your eyes are bigger than your belly.

have eyes bigger than one's stomach
To take more food on one's plate than one can eat; to be greedy

Your eyes are bigger than your stomach.

have more chins than a Chinese phone book
To be exceedingly fat, especially under the chin (as in a "double chin")

My friend, Hank Zona, used to nod his head in someone's direction and whisper, That guy has more chins than a Chinese phone book..

heavier-than-air
Weighing more than the volume of air which it displaces

And folks laughed at Santos Dumont, at the Wrights, and at all the other fellows, who said they could take a heavier-than-air machine, and skim above the clouds like a bird.

heavier-than-air
Of, pertaining to, or using an aircraft which weighs more than the volume of air it displaces

Died. John Thomas Moore, 65, who, on a windy day in December 1903, lent a hand putting a flying machine on a runway, was the last surviving witness to the Wright brothers' historic first heavier-than-air flight at Kitty Hawk.

holier-than-thou
sanctimonious, self-righteously, or hypocritically pious
hotter than a fresh fucked fox in a forest fire
extremely hot, in any sense: hot weather"." Tucson Weekly., sexually arousedA Dirty Shame, 2004, wanted by the policeAnother Day in Paradise, 1999, etc
it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man t
The rich can afford more immoral behavior than the poor
it's better to ask forgiveness than permission
The value of acting promptly and making a mistake requiring forgiveness is greater than value of delaying to get permission
larger-than-life
Of greater size or magnitude than is naturally or normally the case

At uniform intervals round the base of the pedestal, four naked figures in chains, somewhat larger than life, are seated in various attitudes of humiliation and despair.

larger-than-life
Very imposing, renowned, or impressively influential

Nor has he cultivated the kind of flamboyant style with which his country became well acquainted in larger-than-life leaders from Chiang Kai-shek to Mao Zedong and Deng Xiaoping.

less than
the character [[Appendix: Unsupported titles/Less than sign|

2 < 3.

less than three
love

I less than three this website.

less than threed
Simple past tense and past participle of less than three
less than threeing
Present participle of less than three
less than threes
Third-person singular simple present indicative form of less than three
more cry than wool
Asserted but not grounded in reality

In rebuttal, the petitioner offers more cry than wool. He points first to the vague threats that his family and friends relayed to him during his 1990 return to El Salvador, and speculates that members of the FMLN still sought to harm him at that time. This is unabashed surmise. Aguilar-Solis v. INS, case no. 98-1484 (1st Cir. 1998).

more often than not
usually; more than half the time; more likely to happen than not to happen

More often than not, tomato seeds will sprout even if they are a couple of years old.

more than one can poke a stick at
occurring in abundance; of a large quantity; many

Check out this shop! They have more kinds of carpet than you can poke a stick at!.

more than one can shake a stick at
occurring in abundance; of a large quantity; many

Any English High Street has more Indian Restaurants than you can shake a stick at.

more than you can shake a stick at
Alternative form of more than one can shake a stick at
no sooner said than done
As soon as something is said, it will be done
older than the hills
Alternative form of old as the hills

In the photograph you looked older than the cliché—older than the hills.

one's bark is worse than one's bite
The individual acts threatening but is relatively harmless

Its bark is worse than its bite.

piss more than one drinks
to boast; to brag
prevention is better than cure
it is better to prevent the creation of a bad thing, than to destroy it
rather than
Used to indicate that the following alternative is less preferred

I'd like to go home early rather than risk the roads later.

rather than
And not
rather than
instead of; in preference to

I'd like a dog rather than a cat.

righter than rain
Comparative form of right as rain: more right as rain
sooner than later
In the fairly near future; fairly soon
tighter than Dick's hatband
See Dick's hatband
two heads are better than one
Some problems may be solved more easily by two (or more) people working together than by one working alone
wrongs darker than death or night
Atrocious, unrelieved, unspeakable evils

To suffer woes which Hope thinks infinite;To forgive wrongs darker than death or night; To defy Power, which seems omnipotent;To love, and bear; to hope till Hope createsFrom its own wreck the thing it contemplates; Neither to change, nor flatter, nor repent;This, like thy glory, Titan, is to beGood, great and joyous, beautiful and free;This is alone Life, Joy, Empire, and Victory.

you can't say fairer than that
That is good, reasonable, or fair; one cannot hope for a better decision or outcome
you get more with a kind word and a gun than you do with a kind word alone
It is advantageous not to rely solely on being nice
less than
lesser than, to a smaller extent than, downwards from
Actions speak louder than voice
(Atasözü) what you do is more important than what you say
You can catch more flies with honey than with vinegar
(Atasözü) You can win people to your side more easily by gentle persuasion and flattery than by hostile confrontation
more often than not
Most of the time

More often than not, a student will come up with the right answer.

no sooner than
(no sooner ... than) used to show that one thing happens immediately after another thing

No sooner had I started mowing the lawn than it started raining.

nothing more than
Only, nothing but

He dismissed Bryan as nothing more than an amateur.

one's eyes are bigger than one's stomach
(deyim) One has taken more food than one can eat

1. I can't eat all this. I'm afraid that my eyes were bigger than my stomach. 2. Try to take less food. Your eyes are bigger than your stomach at every meal.

than

  Türkçe nasıl söylenir

  dhın

  Telaffuz

  /ᴛʜən/ /ðən/

  Etimoloji

  [ [th]&n, [th] ] (conjunction.) before 12th century. From Middle English, from Old English þanne, a variant of þonne (“then, since, because”), from Proto-Germanic *þa-na (“at that, at that time, then”). Cognate with Dutch dan (“than”), German denn (“than”), German dann (“then”). More at then.

  Ortak Eşdizimliler

  than ever

  Videolar

  ... to be much, much higher than what we see now. ...
  ... So more than 1 2 billion years ago, ...

  Günün kelimesi

  mendacious