customer

listen to the pronunciation of customer
İngilizce - Türkçe
müşteri

Bugün az müşteri var. - There are few customers today.

Müşterimiz yoktu, bu yüzden mağazayı erken kapattık. - We had no customers, so we shut the shop early.

{i} tip
{i} alıcı
{i} herif
a tough customer
(Nükleer Bilimler) müşteri,satın alan
geçinilmesi zor adam
dili çetin kimse
müşterik
custom
görenek

Görenek nesilden nesile devredildi. - The custom was handed down from generation to generation.

Alman gelenek ve görenekleri hakkında benden daha çok biliyorsun. - You know more than I do about German customs and traditions.

custom
(Hukuk) örf
custom
{i} gelenek

Japonya'da iyi hizmet için bahşiş vermek geleneksel değildir. - In Japan it is not customary to tip for good service.

Bu tür gelenek Asya ülkelerine özgüdür. - I think this kind of custom is unique to Asian countries.

custom
adet

O günlerde âdet olduğu üzere, genç yaşta evlendi. - As was the custom in those days, he married young.

Tüm insanlar arkadaş olabilir, dilleri ve adetleri farklı olsa bile. - All people can become friends, even if their languages and customs are different.

customer base
müşteri tabanı
customer loyalty
(Ticaret) müşteri sadakati
customer service
müşteri hizmetleri
customer advisor
(Ticaret) müşteri danışmanı
customer attrition
(Ticaret) müşteri kaybı
customer care
(Ticaret) müşteri ilişkileri
customer care
(Ticaret) müşteri hattı
customer communication
(Ticaret) müşteri iletişimi
customer convenience
(Ticaret) müşteriye uygunluk
customer experience
müşteri deneyimi
customer id
(Bilgisayar) müşteri no
customer loyalty
(Ticaret) müşteri bağlılığı
customer name
(Bilgisayar) müşteri adı
customer order
müşteri siparişi
customer orientation
(Ticaret) müşteri odaklılık
customer oriented
(Ticaret) müşteri odaklı
customer portfolio
müşteri portföyü
customer retention
(Ticaret) müşteriyi elde tutma
customer retention
(Ticaret) müşteri tutma
customer returns
(Ticaret) müşteri iadeleri
customer satisfaction
müşteri tatmini
customer service department
(Ticaret) müşteri hizmetleri bölümü
customer services
müşteri hizmeti
customer setup
müşterice kullanılan
customer specific
(Ticaret) müşteriye özel
customer value
(Ticaret) müşteri değeri
customer acceptance
müşteri kabulü
customer country
alıcı ülke
customer setup
müşterice kurulan
customer's account
müşteri hesabı
customer-oriented
müşteriye yönelik
customer acceptance test
müşteri kabul denemesi
customer acquisition
Müşteri kazancı/kazanımı
customer advisory service
müşteri danışmanlığı
customer care
müşteri hizmetleri
customer center
satış noktası
customer centricity
Müşteri odaklılık
customer classification
müşterilerin sınıflandırılması
customer consultant
müşteri danışmanı
customer draft
görüldüğünde ödenecek poliçe
customer focused
Müşteri odaklı
customer fulfillment
müşteri hizmetleri
customer journey
müşteri yolculuğu
customer management
Müşteri yönetimi
customer mass
Müşteri hacmi
customer organization
müşteri örgütü
customer pleasure
(Pazarlama) Müşteri memnuniyeti
customer priority
Müşteri önceliği
customer reference number
Müşteri müracaat numarası
customer representative
Müşteri temsilcisi
customer retention
Müşteriyi elde tutabilme, müşteriyi kaybetmeme
customer satisfaction
Müşteri memnuniyeti
customer services
Müşteri hizmetleri
customer setup
müsterice kurulan
customer ship
müşteri gemi
customer's check
çizgili olmayan çek
customer's deposits account
müşteri mevduat hesabı
customer-centered
Müşteri odaklı
customer-driven
müşteri odaklı
customer-driven
Müşteriler tarafından işletilen
customer-impinging
(Pazarlama) Müşteriyi etkileyen, müşteri üzerinde etkisi olan

The department will be responsible for integrating all customer-impinging forces so that the company's offerings, products, and services are coherently presented to customer.

customer-led
Müşteri güdümlü

The main concern of customer-led marketing is focused around what your valued customer has to say about your company and, more importantly, what your valued customer has to say to potential customers about your company.

customer advantage
müşteri avantajı
customer based custody
(Ticaret) müşteri bazında saklama
customer bias
(Ticaret) müşteri eğilimleri
customer buying process
(Ticaret) müşteri satınalma süreci
customer card
müşteri kartı
customer center
abone merkezi
customer churn
müşteri kaçışı
customer competitive review
(Ticaret) müşteri rekabet notu
customer costs
(Ticaret) müşteri maliyeti
customer discount
müşteri indirimi
customer dissatisfaction
(Ticaret) müşteri memnuniyetsizliği
customer engineer
teknik uzman
customer engineering
müşteri mühendisliği
customer expectation
müşteri beklentisi
customer experience management
müşteri deneyimi yönetimi
customer friendly
müşteriye dost
customer importance rating
(Ticaret) müşteri önem derecesi
customer interface
müşteri arayüzü
customer keys
(Bilgisayar) müşteri anahtarları
customer management system
müşteri yönetim sistemi
customer meeting
müşteri toplantısı
customer noise
(Ticaret) müşteri kirliliği
customer orders
(Ticaret) müşteri emirleri
customer perception
(Ticaret) müşteri algısı
customer premise equipment
(Askeri) müşteri ana teçhizatı
customer price
müşteri fiyatı
customer receivables
(Ticaret) müşteri alacakları
customer response rate
(Ticaret) müşteri yanıt oranı
customer segmentation
(Ticaret) müşteri segmentasyonu
customer service
yönetici
customer service level
müşteri hizmet değeri
customer service orientation
(Ticaret) müşteriye yönelik olma
customer service team
(Askeri) müşteri hizmet timi
customer services hotline
müşteri hizmetleri hattı
customer ship
(Askeri) MÜŞTERİ (ALICI) GEMİSİ: Bir bütünleme birliğinde nakledilen personel ve/veya ikmal maddelerini alan gemi
customer ship
(Askeri) ikmal yapılan gemi
customer support
Müşteri Desteği
customer tolerances
(Ticaret) müşteri toleransı
customer tracking
(Ticaret) müşteri takip
customer tracking
(Ticaret) müşteri takibi
customer valuation
(Ticaret) müşteri değerleme
customer visit
(Ticaret) müşteri ziyareti
customer visits
(Ticaret) müşteri ziyaretleri
customer's ledger
(Ticaret) müşteriler defteri
custom
{i} alışkanlık

Hiç böyle garip bir alışkanlık duydunuz mu? - Did you ever hear of such a strange custom?

custom
özel İsteğe uyarlanmış / özel
custom
gümrük

Gümrük memurları kutuları inceledi. - The customs officials examined the boxes.

Gümrük memurları bütün gemiyi araştırdılar. - The customs officials searched the whole ship.

custom
alışveriş
custom
{i} örf ve adetler hukuku
custom
anane
custom
{s} sipariş üzerine yapılmış

Hiç sipariş üzerine yapılmış bir şey yedin mi? - Have you ever had anything custom made?

custom
{i} töre

Onlar bizim törelerimize henüz alışkın değil. - They are not used to our customs yet.

custom
(Hukuk) teamül
custom
ısmarlama

Kablolar ısmarlamaydı. - The cables were custom-made.

customers
(Ticaret) müşteri kitlesi
customers
(Ticaret) hizmetten yararlananlar
custom
(Ticaret) örf ve adet hukuku
custom
(Bilgisayar) özel isteğe uyarlanmış
custom
special
custom
(Bilgisayar) isteğe uyarlanmış
custom
(Bilgisayar) özel ayarlar
custom
alışkı

Onlar bizim törelerimize henüz alışkın değil. - They are not used to our customs yet.

customers
(Ticaret) alıcı
customers
(Ticaret) müşteri

Köpeklere gelince, müşteriler onları bu mağazaya getiremiyebilirler. - As for dogs, customers may not bring them into this store.

Bu iş sırasında, sert surat yaparsan, müşteriler gelmez. - In this line of work, if you make a grim face the customers won't come.

dear customer
sayın müşterimiz
dear valued customer
değerli müşterimiz
foreign customer
dış müşteri
foreign customer
(Ticaret) yabancı müşteri
though customer
(deyim) zor müşteri
voice of customer
(Ticaret) müşterinin sesi
cool customer
haddini bilmez kişi
custom
huy
custom
davranış biçimi
custom
müşteri

Kuzey Amerika'da işler, Her zaman müşteri haklıdır. prensibi ile yapılır. - In North America, business operates on the customer is always right principle.

Bugün bir müşteri bekliyorum. - I'm expecting a customer today.

exact customer
titiz müşteri
steady customer
sürekli müşteri
steady customer
devamlı müşteri
custom
{i} müşterisi olma
Customer to
müşter

Bugün bir müşteri bekliyorum. - I'm expecting a customer today.

O, müdüre kızgın bir müşteri gönderdi. - He sent an angry customer to the manager.

business customer
İş müşteri
captive customer
(Ekonomi) Bir ürünü veya satıcıyı değiştirmek istemeyen alıcı

A buyer who is reluctant to change a product or supplier due to higher prices.

corporate customer
kurumsal müşteri
customer service
müşteri hizmet servisi
exact customer
titiz müşteri, müşkülpesent müşteri
mystery customer
Bir kişi ya da kurumun kimliğini belli etmeden başka kurum veya kişilerin hizmet kalitesini incelediği çalışmaları gizlice yapan müşteri

She intended to visit a number of different competing restaurant chains as a mystery customer.

picky customer
zor müşteri
sales support and customer relationship management
Satış destek ve müşteri ilişkileri yönetimi
target customer
Hedef müşteri
an awkward customer
(deyim) belali adam
awkward customer
(deyim) zor kişi
awkward customer
(deyim) belalı insan
awkward customer
(deyim) aksi kişi
combat weather team; customer wait time
(Askeri) muharebe meteoroloji timi; müşteri bekleme zamanı
cool customer
(deyim) 1.kustah,kendini bilmez
cool customer
(deyim) sogukkanli biri
custom
destek/alışkanlık/gel
custom
(Hukuk) yapılageliş
custom
gümrük resmi
custom
{i} gelenek, âdet
custom
adap
custom
{i} alışkanlık, itiyat
custom
{i} (bir müşterinin yaptığı) alışveriş
custom
özellikleri siz belirlersiniz
custom
ısmarlama üzerine çalışan customs union gümrük anlaşması
custom
davranış biçimi,özel
custom
ısmarlama yapılmış
custom
gelenekler

Evlilik gelenekleri ülkelere göre değişir. - Marriage customs differ by country.

Toplumsal düzen doğadan gelmez. Gelenekler üzerine kurulmuştur. - Social order does not come from nature. It is founded on customs.

deal with a customer
müşteriyle ilgilenmek
deal with a customer
bir müşteriyle ilgilenmek
fodder customer
yem müşterisi
intelligence customer
(Askeri) istihbarat alıcısı
please ask customer service
lütfen müşteri hizmetlerine sorun
private customer
(Ticaret) özel müşteri
queer customer
(deyim) acayip bir adam
repeat customer
(Ticaret) devamlı müşteri
repeat customer
(Ticaret) sürekli müşteri
retail customer
(Ticaret) bireysel müşteri
tough customer
(deyim) belali adam
ugly customer
(deyim) zor kişi
ugly customer
(deyim) belalı insan
ugly customer
tehlikeli adam
ugly customer
(deyim) aksi kişi
İngilizce - İngilizce
a patron; one who purchases or receives a product or service from a business or merchant, or plans to

Every person who passes by is a potential customer.

A person of a particular kind, as in cool customer, tough customer, ugly customer
{n} one who buys any thing
someone who pays for goods or services
Groups or individuals who have a business relationship with the organization -- those who receive and use or are directly affected by the products and services of the organization Customers include direct recipients of products and services, internal customers who produce services and products for final recipients, and other organizations and entities which interact with an organization to produce products and services
Recipient of a service; usually the Customer management has responsibility for the cost of the service, either directly through charging or indirectly in terms of demonstrable business need
A person with whom a business house has dealings; as, the customers of a bank
A customer is a person who purchases or rents real estate, but is NOT represented in the transaction A customer is traditionally a buyer who is buying a product or service from a salesperson You would expect the salesperson to provide honest information, but you would not expect the salesperson to represent you or to negotiate the best price in the purchase for you A Realtor is obligated by law to treat customers honestly and fairly A Realtor can provide valuable market information and services to assist buyers (as customers) during the decision-making process, but is not allowed by law or ethics to provide the customer with the same level of help that they expected to give a client A customer can also be the seller of an unlisted property that is being sold to a buyer represented by a buyer’s agent
The person or group who is receiving a service, or who is considered the recipient or beneficiary of a given result or output There are several different types of USAID customers
The person(s) next in line who receives your output Whether the customers are internal or external to your organization, they use this output as an input to their work process(es) Almost anyone you interact with is a customer
A person or organization who receives a product, service or information, but is not part of the organization supplying it (also called a patient in the health care sector and a student in the education sector)
The person or persons that the software ultimately must please in order to be considered a success For information systems, often the customer is an in-house end user For shrink-wrap software, the customer is a person or organization that buys the software For custom software, the customer is the organization that contracts with the software development organization in order to develop a system
A lewd woman
Any person who purchases goods/services, including business-to-business clients
External entity that Customer Agreement is made with and who pays the bills For most of us, the Customer is the NASA Program (such as IT or HPCC) we are funded by
Anyone potentially having an interest in the products and services provided through the employment and training system -- especially those who want or need follow-up information Includes but is not limited to participants, partner agencies, and stakeholders (See also Participant, Partner Agency and Stakeholder )
You can use customer in expressions such as a cool customer or a tough customer to indicate what someone's behaviour or character is like. two pretty awkward customers
groups or individuals who have a business relationship with the organization; those who receive and use or are directly affected by the products and services of the organization Customers include direct recipients of products and services, internal customers who produce services and products for final recipients, and other organizations and entities that interact with an organization to produce products and services
Anyone who receives or consumes goods or services This includes internal customers who consume or receive goods and services produced within the organization
In an XP team, the customer is the person who makes the business decisions This may be a real customer or someone who represents the users of a system such as a business analyst or a product manager
{i} client, buyer; person one must deal with (Slang)
A peculiar person; in an indefinite sense; as, a queer customer; an ugly customer
A customer is the recipient of a product or service (such as information or data) from the organization
One who collect customs; a toll gatherer
Anyone for whom an organization provides goods or services Can be internal or external The customer judges quality Any individual, group, or organization that has expectations regarding the physical attributes of an output made by a process, or the interaction through which the output was delivered One who receives the output of a process Informal An individual with whom one must deal: a tough customer Anyone who is impacted by the product, service, or process Customers may be internal (the person or organization that receives or is impacted by another person's or group's output within an organization), or external (a person or organization that receives or is impacted by a product or service, or process output, but is not part of the organization producing it)
The customer of a state agency who receives a particular product or service
Both consumer and corporate Individual or company that purchases or uses the goods or services of another individual or company
One who regularly or repeatedly makes purchases of a trader; a purchaser; a buyer
An internal or external person, department or organization that purchases or receives goods and services Identifying the true customer and the product or service attributes that will satisfy them is a key task in defining value added and non-value added activities
An individual person or organization that purchases (orders, requests, or may be billed for) service A customer may be related to an entity that pays for products For example, a subsidiary company may have its own customer identification even though the parent company pays all charges A billable customer may be someone that merely accepts an operator service call or a casual customer that dials a CIC code (like 10555) without presubscribing A service provider or an agent may act as (or on behalf of) a customer (Contrast with End User)
A customer is any individual or group needing the services of another individual or group in a transaction relationship Both sides of a transaction relationship can be, and often are, one another's customers simultaneously For a service organization, such as a government agency or a library, the customer is the reason for the existence of the organization and the focus of its work
Primarily a marketing term, the customer (sometimes buyer) is usually an organization who has set up an agreement to have product X produced The customer is viewed as having the most power in deciding what needs and wants are to be met in the development of product X, although they do not usually specify user tasks It is very important to remember customer expectations throughout the design process The term customer can sometimes refer to the end product users
(Ticaret) An internal or external person, department or organization that purchases or receives goods and services. Identifying the true customer and the product or service attributes that will satisfy them is a key task in defining value added and non-value added activities
A customer is someone who buys goods or services, especially from a shop. Our customers have very tight budgets. the quality of customer service
Organizations, either operational or support, who receive support goods or services from another activity The customer is the originator of requirements, and hence, external to the organization that actually provides the support
Groups or individuals who have a business relationship with the organization--those who receive and use or are directly affected by the products and services of the organization Customers include direct recipients of products and services, internal customers who produce services and products for final recipients, and other organizations and entities that interact with an organization to produce products and services [GAO]
The body to which the IPT is answerable for meeting agreed cost, performance and time targets within agreed and approved resources In the early stages, and for capability and upgrades, the principal customer is the Equipment Capability Customer; in the in-service stages, for availability, sustainability, upkeep and update, it is the Second Customer
One that purchases a commodity or service Many organizations are changing their focus towards the customer and attempting to best meet and satisfy their needs
customer service
A department that provides services to past customers
customer service
The act of providing services to customers before, during and after a purchase
customer services
The part of an organization which answers customers' questions, exchanges goods which have been damaged, etc
Customer Characteristics
(Reklam) All distinguishing, distinctive, typical or peculiar characteristics and circumstances or customers that can be used in market segmentation to tell one group of customers from another
Customer Information Control System
(Computers) program for mainframe computers which handle customer information and transaction processing (originally developed by IBM), CICS
Customer Relationship Management
(Reklam) (CRM) Tracking customer behavior for the purpose of developing marketing and relationship-building processes that bond the consumer to the brand. Developing software or systems to provide one-to-one customer service and personal contact between the company and the customer
Customer Service
(Reklam) The way in which the brand meets its customers' needs via its various different channels (for example, over the telephone or Internet in the case of remote banking, or in person in the case of retail or entertainment)
customer agent
a foreign purchaser who buys goods outright for resale
customer base
A business's customer base is all its regular customers, considered as a group. Halifax's customer base of 21 million people
customer number
set of numbers and/or letters that identify a customer
customer relations
Customer relations is the department within a company that deals with complaints from customers. Tucson Electric's customer-relations department
customer relations
Customer relations are the relationships that a business has with its customers and the way in which it treats them. Good customer relations require courtesy, professionalism and effective response
customer relationship management
(Ticaret) (CRM) The processes and systems that combine sales, marketing, contact management and support activities in managing customer interaction. They provide tools to analyze customer/product sales history and profitability, campaign tracking and management, contact and call center management, order status information, and returns and service tracking
customer relationship management
systems and software developed to help companies build and maintain good relationships with their customers (by efficiently and cleverly storing information about each customer)
customer retention
A measure of how many customers re-visit a web site over a period of time
customer retention
The philosophy of treating customers so well that they lack any reason to go anywhere else The philosophy of building your business on the basis of repeat sales, past customers, and word-of-mouth recommendations
customer retention
Good marketers have two objectives with any kind of customer retention marketing
customer retention
The process of building a relationship with your customer by learning as much as you can about them through surveys, demographics and psychographics By utilizing this information, you can tailor your message to your customer accordingly, using direct mail, newsletters, telemarketing etc
customer retention
The strategy of keeping your existing customers
customer satisfaction
The main objective of a marketing-oriented company, whose efforts are aimed at developing a quality relationship with its customers as well as customer loyalty
customer satisfaction
The extent to which a product's perceived performance matches a buyer's expectations If the product's performance falls short of expectations, the buyer is dissatisfied If performance matches or exceeds expectations, the buyer is satisfied or delighted
customer satisfaction
is the degree to which expectations of attributes, customer service, and price have been or are expected to be met
customer satisfaction
Ask the people that own one We shall be pleased to provide you with a listing of CSI/DAIWA end users We ask that you contact them
customer satisfaction
Checking the “pulse” of the customer, assessing levels of satisfaction in a systematic fashion
customer satisfaction
The company's ability to fulfill the business, emotional, and psychological needs of its customers
customer satisfaction
If the customer's expectations of product quality, service quality, and price are exceeded, a firm will achieve high levels of customer satisfaction and will create "customer delight " If the customer's expectations are not met, customer dissatisfaction will result And the lower the satisfaction level, the more likely the customer is to stop buying from the firm Numerous studies have shown that high levels of customer satisfaction and high rates of customer retention are strongly related to one another and to corporate profitability These studies also find that it costs about five times as much time, money, and resources to obtain a new customer as it does to retain an existing customer
customer satisfaction
A state that results when an exchange meets the needs and expectations of the buyer p 9
customer satisfaction
(DoDD 5040 2) A rating based on what the functional experts think their customers would rate the process if they had the opportunity to provide feedback
customer satisfaction
Measure or determination that a product or service meets a customer's expectations, considering requirements of both quality and service [also see Quality and Service
customer satisfaction
The result of delivering a product or service that meets customer requirements
customer satisfaction
When customers are pleased with the goods or services they have bought, you can refer to customer satisfaction. I really believe that it is possible to both improve customer satisfaction and reduce costs Customer satisfaction with their mobile service runs at more than 90 per cent
customer satisfaction
Feelings toward the purchase
customer service
In terms of physical distribution: availability, promptness and quality p 395
customer service
Activities and programs provided by the seller to make the relationship a satisfying one for the customer
customer service
This is the department at a title company that supplies title information
customer service
Identifiable, but essentially intangible, activities offered by a seller in conjunction with a product, such as delivery and repair Not to be confused with intangible products (services), types of products for which the activity is the primary purpose of a sale The sale of service products may be accompanied by the provision of customer services
customer service
a wide variety of activities intended to ensure that customers receive the goods and services they require to satisfy their needs or wants in the most effective and efficient manner possible
customer service
Voice, electronic and web-based technical service support, technical services, software support, outbound demand, outbound customer satisfaction
customer service
Service that is provided by a merchant once the customer has placed an order including checking delivery status, return and crediting of orders
customer service
Customer service refers to the way that companies behave towards their customers, for example how well they treat them. a mail-order business with a strong reputation for customer service The firm has an excellent customer service department
customer service
Seeks first-hand information from customers: uses own ETA technical knowledge and consulting* skill to go beyond customers' expressed needs; matches customers' requirements to existing product and services, and/or designs, develops and customizes additional products and services; maintains own and others attention on internal and external customers' needs; takes personal responsibility for continuously raising the standard of customer service
customer service
We evaluate the availability of the vendor's customer support, including the hours of operation, type of support provided, and the manner in which support is available, such as email or toll free telephone number
customer service
The area of the company that provides product information, help and/or technical support to new customers and sells them the products or services they need or want
customer service
check a job place an order request a quote directions to uptown contact us
customer service
the provision of goods and services in a way that exceeds the customer's expectations Customer service is about gaining and retaining customers
customer service
The activities that support orders, including application, advice, configuration, order processing, handling, post-sale communication and special services The primary objective of customer service is to increase customer satisfaction, operational efficiency and customer loyalty
customer service
The support activities provided to customers
customer service
an essential business tool for companies to provide technical and other assistance to their customers
customer service
A series of activities designed to enhance the level Of Customer satisfaction before during, and after a purchase
customer service
The series of activities involved in providing the full range of services to customers
customer service
A function of an organization that interacts with customers, e g respond to inquires or complaints Can also describe the positive attitude of an organization towards its client base, and taking active steps (as opposed to always REacting) to improve product or service delivery
customer service
The activities needed to support customer interactions before, during, and after the purchase of products (See 101)
customer service
1 The way in which during a commercial relationship the wishes and demands of the (prospective) client are catered for 2 Supporting activities at the customer interface adding value to a product
customer service
All services, other than proactive selling and the core product, that a business provides to facilitate its relationship with its customers
customer service
The degree of assistance and courtesy granted those who patronize the organization
customer service
About Us About Shipping Catalog request Contact Us Return Policy Privacy Policy Check by phone FAQ
customer service
Tracking Orders Order Status Warranty Return Shipping Damage Discrepancy Return 4 Credit
customer services
the part of a company or business that deals with questions, problems etc that customers have
customer support
tr>
customer support
Work that involves the planning and delivery of customer support services, including installation, configuration, troubleshooting, customer assistance, and/or training, in response to customer requirements
customer support
means the support provided to Client by ITL as set out in the Participation Rules
customer support
Can be viewed as a functional department responsible for all after-sales activities (e g , handling purchase returns, warranty claims, etc ) (See 308)
customer support
Collector Online™ offers several kinds of support or help for Members This entire help feature has been designed with you in mind and changes frequently based upon Member feedback If you cannot find an answer to your question, please e-mail us [email protected] Online com with the details of your question We aim to answer all questions within 12 hours of submission
customer support
A service that companies provide to help people use their products
customer support
[Top]
customer's clause
clause in an agreement which protects the rights of the customer
cool customer
someone who remains calm and collected, even when hardship arises

See, now Joe here is a cool customer. He doesn't let the pressures get the better of him.

custom
made in a different way from usual, specially to fit one's needs

My feet are as big as powerboats, so I need custom shoes.

custom
To pay the customs of
custom
To have a custom

On a bridge he custometh to fight. Edmund Spenser.

custom
Long-established practice, considered as unwritten law, and resting for authority on long consent; usage. See Usage, and Prescription
custom
To make familiar; to accustom
custom
Frequent repetition of the same act; way of acting common to many; ordinary manner; habitual practice; usage; method of doing or living

A custom More honored in the breach than the observance. Shakespeare.

custom
{n} a habit, fashion, practice, usage, use, way, duties on imports and exports
captive customer
(Ekonomi) Buyer or user who is reluctant to substitute one product or vendor with another, because of the high cost (in terms of discomfort, effort, and/or money) involved in switching
Custom
accustom
a customer
patron
custom
See Usage, and Prescription
custom
commonly done practice
custom
principle source of international law; general practices which are accepted as legally binding rules of conduct for civilized nations
custom
usual practice or habit; tradition
custom
accepted or habitual practice habitual patronage; "I have given this tailor my custom for many years"
custom
The customary toll, tax, or tribute
custom
for making purchases or giving orders; business support
custom
If a shop has your custom, you regularly buy things there. You have the right to withhold your custom if you so wish see also customs. custom products or services are specially designed and made for a particular person. In law, long-established practice common to many or to a particular place or institution and generally recognized as having the force of (Hukuk) In England during the Anglo-Saxon period, local customs formed most laws affecting family rights, ownership and inheritance, contracts, and violence between individuals. The Norman conquerors granted the validity of customary law, adapting it to their feudal system. In the 13th and 14th centuries, English law was given statutory authority under the crown, making the "customs of the realm" England's common (Hukuk) See also culture; folklore; myth; taboo
custom
established practice; habit; tradition
custom
Single Copy Campaign • Exciting Possibilities Fuel Repeat Interest This Concept increases circulation by providing incentives using FSI's Readers find these inserts randomly during the week and are drawn back continually through the tremendous incentive of daily give-aways plus the chance of winning exceptional grand prizes menu | portfolio
custom
accepted or habitual practice
custom
If it is your custom to do something, you usually do it in particular circumstances. It was his custom to approach every problem cautiously
custom
Habitual buying of goods; practice of frequenting, as a shop, manufactory, etc., for making purchases or giving orders; business support
custom
A generally accepted practice or behaviour developed over time
custom
habitual practice, as in: In the United States, business people have the custom of shaking hands when they meet
custom
Habitual buying of goods; practice of frequenting, as a shop, manufactory, etc
custom
Familiar acquaintance; familiarity
custom
Many hobbyists and artists enjoy custom painting their original finish models to make them unique Some may reposition body parts, such as a leg or the tilt of the head, and even add hair mane and tails
custom
made in a different way from usual, specially to fit ones needs
custom
Duties or tolls imposed by law on commodities, imported or exported
custom
made according to the specifications of an individual
custom
A custom is an activity, a way of behaving, or an event which is usual or traditional in a particular society or in particular circumstances. The custom of lighting the Olympic flame goes back centuries Chung has tried to adapt to local customs
custom
Walls designed specifically for one project and using parts and details specially made for this purpose
custom
Products and services created for specific orders or events that require nonstandard material, engineering or process resources and may incur extra cost
custom
a specific practice of long standing
custom
If the Telco indicates that their switch-type is Custom, then configure the switchtype on the router as basic-5ess (for BRI with 5ess switch), primary-5ess (for PRI with 5ess), basic-dms (for BRI with DMS switch), or primary-dms (for PRI with DMS)
custom
To supply with customers
custom
A generally accepted practice or behaviour developed over time customary law Rules of conduct developed over time and enforceable in court debit Any transaction which sends money out of the country (e g payments for the import of goods) deep ecology A form of environmentalism holding that nature and the natural order should be valued over individual human happiness deficit Occurs when the value of a state's imports is more than the value of its exports delegate A representative role in which the individual subordinates his/her views to those of their constituents
custom
accepted or habitual practice habitual patronage; "I have given this tailor my custom for many years" a specific practice of long standing
custom
habitual patronage; "I have given this tailor my custom for many years"
custom
{s} made to individual order
custom
{i} habit; tradition; convention
custom
money collected under a tariff
custom
An item that is specially made to a clients specifications, regarding finish, size, color or function Custom items typically have a longer lead time and are usually not returnable
custom
fabricated-Refers to an orthotic made from basic materials on an individual basis by using actual measurements or positive molds of the patient
custom
A term used to content created by yourself or third parties for use in Trainz 7 (Page 2)
custom
Familiar aquaintance; familiarity
custom
A traditional Aboriginal practice
custom
Long-established practice, considered as unwritten law, and resting for authority on long consent; usage
custom
Contains definitions for devices such as parallel ports and any definitions that you create yourself
custom
Supplied by your application, not by QuickDraw 3D
customers
Individuals or groups who purchase, are provided with, or use, your products and services
customers
You are a customer if you buy something from someone It may be goods (clothes, CD's) or services (going swimming, having a meal in a restaurant)
customers
Can include both internal and external customers
customers
Users and suppliers of systems and end-items
customers
The people or organizations who pay for our products and services to satisfy their needs
customers
Industrial, agricultural, large retail, commercial and residential
customers
Publication subscribers, nonprofit donors and product buyers
customers
Customers are the groups and individuals who use our services For Central Administrators they may include, but are not limited to, schools, teachers, principals, and citizens For schools they may include, but are not limited to, teachers, students, parents, and community members
customers
Direct recipients of your products or services
customers
The direct and indirect people involved in influencing the purchase of a product These include the direct purchasers and the users of the product as well as consultants and down-stream users
customers
Adult learners and others-employers, community organizations, legislators, and other key system stakeholders-who benefit directly from a system that prepares adult learners to meet the four purposes of EFF (Stein, 1997, p 29 )
customers
plural of customer
customers
public, cooperators, employees and management of the REE agencies who receive or are affected by administrative and financial management services
customers
– Any person who brings dollars or other valued resources into the organization Customers include prospective students, current students, donors, and alumni
customers
Customer ID CompanyName Phone 12 ABC Corporation 123-4567 49 XYZ, Inc 765-4321
customers
Users and suppliers of system end items
customers
In the private sector, those who pay for products or services In government, customers consist of (a) the taxpayers; (b) the recipients of the agency's or unit's products and services; (c) the sponsors of the agency There may be several more categories of 'customers'; they should be carefully identified for maximum strategic benefit
queer customer
strange person, eccentric person, odd person
rough customer
villain, scoundrel, nasty person
rum customer
strange person, weird person
there goes a customer
we have lost a customer, that customer will not return
tough customer
unpleasant person, person who is hard to deal with
ugly customer
quarrelsome person, ill-natured person, person with a nasty personality
voice of the customer
(Ticaret) (VOC) In six sigma and other quality improvement programs, the identification and prioritization of true customer needs and requirements through the use of focus groups, interviews and other methods
customer