plant

listen to the pronunciation of plant
İngilizce - Türkçe
ekmek

Nisan ayı sebze tohumlarınızın çoğunu ekmek için en iyi zamandır. - April is the best time to plant most of your vegetable seeds.

Öncelikle bütün bu tohumları ekmek zorundayız. - First of all, we have to plant all these seeds.

dikmek

Bahçeye ağaç dikmek zorundayım. - I have to plant trees in the garden.

{f} dikmek (bitki)
{i} tesis

Şirketimiz Rusya'da yeni bir kimya tesisi kurmayı planlıyor. - Our company is planning to build a new chemical plant in Russia.

Bir atık su arıtma tesisi şehrin su kaynağının içine zehirli kimyasallar boşalttı. - A sewage treatment plant discharged toxic chemicals into the town's water supply.

imalathane
bitkilendirmek
(Tıp) plant
yerleştirmek (bomba vb)
sokmak (kafasına bir fikir)
(Ticaret) sınai tesis
donatım
sıkıca yerleştirmek
araç gereç
kuruluş
yapımevi
(çalınan ya da yasak bir şeyi) kiminse üzerine saklayıp onu suçlu göstermek
demirhane
{f} ek
fabrika

Ham petrol bu fabrikada arıtılır. - Crude oil is refined at this plant.

Boston'da bir fabrikamız var. - We have a plant in Boston.

bitki

Bitkiler olmasaydı, biz yaşayamazdık. - If it were not for plants, we wouldn't be able to live.

Soğuk hava birçok bitkinin çiçek açmasını engeller. - Cold weather keeps many plants from blooming.

Casus

The new guy turned out to be a plant.

Bir tesisiste üretilip, paketlenmiş (plant mılk)
İhbarcı, gammaz
{f} yutturmak
{i} fidan

Tatoeba bir bahçe gibidir: fidanlar ekmelisin, onlarla ilgilenmelisin ve nasıl büyüteceğini izlemelisin. - Tatoeba is like a garden: you must plant seedlings, tend to them and watch them grow.

Kaç tane fidan satın aldın? - How many plants did you buy?

(Mühendislik) fabrika, tesis, atölye
{f} dik

Bize ve başka herkese bu günü hatırlatmak için, bizimle birlikte herkese bir ağaç dikmesini rica ediyorum. - In order to make us and everyone else remember this day, I ask everyone to plant a tree with us.

Tom bahçesine üç elma ağacı dikti. - Tom planted three apple trees in his yard.

{i} argo hile, oyun, tuzak
atelye
{i} seyircilerin arasında oturup rol yapan
hile oyun
{i} teçhizat
{i} malzemeler
bitki,v.ek: n.bitki
{f} gizlemek
hikâyede sonradan etkisini gösteren belirsiz bir kısım
demir baş
bir kurumun malı olan bina veya arazi
(Tıp) Bitki, nebat
{f} yapıştırmak
{i} dolandırıcılık
{f} bırakmak
{f} çarpmak
{i} ihbarcı
{i} demirbaş
{f} indirmek
{f} ağaç olmak
{f} yüklemek
{i} hile
{i} şakşakçı
{f} saklamak
{f} koymak
{f} aşılamak (fikir)
{f} yeşillendirmek
{i} dikme

Biz daha çok çiçek dikmemiz gerekir. - We should plant more flowers.

Bize ve başka herkese bu günü hatırlatmak için, bizimle birlikte herkese bir ağaç dikmesini rica ediyorum. - In order to make us and everyone else remember this day, I ask everyone to plant a tree with us.

seyircilerin arasında oturup rol ya- pan oyuncu
{i} işletme

Boston'da bir işletmemiz var. - We have a plant in Boston.

{f} adam koymak
{f} ağaçlandırmak
{f} kök salmak
{f} vurmak
{f} kurmak
santral

Fukushima No.1 nükleer santralinde, depremden hemen sonra bütün reaktörler durdu. - At the Fukushima No.1 nuclear power plant, all the reactors stopped just after the quake.

İşte bir atom enerji santrali. - Here is an atomic power plant.

dikmek (direk)
ekmek (tohum)
makine parkı
yapıştırmak (tokat)
bina
ekmek (ağaç vb)
(Ticaret) ekim yapmak
planting
{i} ekim

Biz ekime başlamadan önce toprağın sürülmüş olması gerekecek. - The soil will have to be plowed before we start planting.

Bir gün bizim çocuklar bizim çeltik ekimini devralacak. - One day our children will take over our paddy planting.

plant a tree
ağaç dikmek
plant room
kumanda odası
plant room
makine dairesi
plant breeding
bitki yetiştirme
plant bug
bitki biti
plant cell
bitki hücresi

Hayvan hücresi, bitki hücresinden daha büyük bir protein oranına sahiptir. - The animal cell has a greater percentage of proteins than the plant cell.

plant chemistry
bitki kimyası
plant department
atölye kısmı
plant eating
ot yiyen
plant engineer
işletme mühendisi
plant family
bitki familyası
plant geography
bitki coğrafyası
plant hormone
bitki hormonu
plant kingdom
bitkiler dünyası
plant life
bitki yaşamı

Bitki yaşamı için, suya ek olarak güneş ışığı kesinlikle gereklidir. - In addition to water, sunshine is absolutely necessary for plant life.

Bundan önce, bu bölgede bitki yaşamı yoktu. - Before that, there was no plant life in this region.

plant louse
yaprak biti
plant louse
bitki biti
plant out
fideleri başka yere dikmek
plant pathology
bitki patolojisi
plant product
fabrika üretimi
plant scientist
bitki bilimci
plant tissue
doku kültürü
plant association
bitki topluluğu
plant breeder
ıslahçı
plant community
bitki topluluğu
plant eater
bitki yiyen
plant extract
bitki özütü
plant floor
bitki zemin
plant flower
çiçek dikmek
plant hair
(Botanik, Bitkibilim) Bitki tüyü, bitkilerin yüzeyinde bulunan tüy
plant in the pepper family
biber familyasından bitki
plant milk
Bir tesisiste üretilip, paketlenmiş süt
plant monster
canavar bitki
plant one on
(deyim) Birini öpmek
plant one on
(deyim) Birine vurmak
plant pot
bitki pot
plant production
bitkisel üretim
plant protection
bitki koruma
plant protective
bitki koruyucu
plant saplings
bitki fidan
plant seedlings
bitki fideleri
plant sterol
(Kimya) Bitki sterolü
plant the seeds
tohum ekmek
plant vines
bitki üzüm
plant-based
Bitkisel içerikli
plant-based
Nebâti
plant a bomb
bomba yerleştirmek
plant a bomb
bomba koymak
plant a kiss
öpücük kondurmak
plant breaker
(Nükleer Bilimler) tesis şalteri
plant cost
tesis masrafi
plant cost
(Botanik, Bitkibilim) tesis masrafı
plant equipment
(Askeri) atölye teçhizatı
plant equipment
(Askeri) TESİS TEÇHİZATI, ATÖLYE TEÇHİZATI: İkmal maddelerinin imalinde, veya hizmetlerin ifasında ya da herhangi bir idari veya atölye maksatlarında kullanılan (makine, alet, aksesuar ve yardımcı maddeler-Özel aletler hariçten ibaret) ve bir sermaye mahiyetindeki kişisel mal
plant equipment
(Askeri) tesis teçhizatı
plant food
gübre
plant grows regulator
(Askeri) BİTKİ BÜYÜTME REGÜLATÖRÜ: Bitki büyümesini bir düzene sokan kimya maddesi
plant house
sera
plant id
(Bilgisayar) bitki no
plant in
aşılamak (fikir vb)
plant in
(Argo) birine tokat indirmek
plant in
(Argo) tokat indirmek
plant louse
fidanbiti
plant louse
kırmız böceği
plant louse
ağaç biti
plant mites
(Botanik, Bitkibilim) bitki zararlıları
plant mix
tesiste karıştırma
plant oneself in front of smb
karşısına dikilmek
plant out
fide dikmek
plant out
saksıdan çıkarıp dikmek
plant process condition
(Nükleer Bilimler) tesis işlem durumu
plant root
bitki kökü
plant site
(Kimya) bitki alanı
plant species
(Avrupa Birliği) bitki türü
plant toxin
(Biyoloji) bitkisel toksin
plant trees
ağaçlar dikmek
titan arum plant
Ceset çiçeği, leş çiçeği
planting
{i} ekme

Annem bahçeye çiçek ekmekle meşgul. - My mother is busy planting flowers in the garden.

Johnny 46 yıl boyunca elma tohumlarını ekmeye devam etti. - Johnny kept planting apple seeds for 46 years.

annual plant
(Botanik, Bitkibilim) biryıllık bitki
batch plant
beton santrali
cement plant
(İnşaat,Teknik) çimento fabrikası
chicory plant
(Botanik, Bitkibilim) hindiba
concentration plant
zenginleştirme tesisi
concrete plant
(İnşaat) beton santrali
concrete plant
(İnşaat,Teknik) beton tesisi
cultivated plant
(Tarım) işlenmiş tarla
heating plant
ısıtma tesisi
indigo plant
nil
indigo plant
ındigofera tinctoria
laundry plant
çamaşırhane
money plant
denizlahanası
most efficient size of plant
(Ticaret) en etkin üretim ölçeği
musk plant
miskotu
paper plant
papirüs
perennial plant
çok yıllık bitki
planted
dikilmek
planting
(Bilgisayar) fidan dikme
planting
ekme (ağaç vb)
processing plant
işleme fabrikası
purification plant
arıtma tesisi
refuse incineration plant
çöp yakma fırını
rice plant
pirinç
shame plant
(Hayvan Bilim, Zooloji) küstümotu
shame plant
(Hayvan Bilim, Zooloji) mimoza
sweet corn plant
(Botanik, Bitkibilim) mısır
sweet corn plant
(Botanik, Bitkibilim) tane mısır
sweet pepper plant
(Botanik, Bitkibilim) kırmızı biber
sweet pepper plant
(Botanik, Bitkibilim) paprika
sweet pepper plant
(Botanik, Bitkibilim) kırmızıbiber
treatment plant
(Çevre) arıtma tesisi
acetylene plant
asetilen tesisi
air conditioning plant
klima santralı
alliaceous plant
kokulu bitki
alpine plant
alp bitkisi
annual plant
bir yıllık bitki
aquatic plant
su bitkisi
asphalt plant
asfalt tesisi
assembly plant
montaj fabrikası
bedding plant
tarha elverişli fidan
brick plant
tuğla fabrikası
carbonizing plant
karbonizasyon tesisi
castor-oil plant
keneotu
coke crushing plant
kok kırma tesisi
coke oven plant
kok fabrikası
coking plant
kok fabrikası
conveying plant
sevk tertibatı
cotton plant
pamuk fidanı
crop plant
kültür bitkisi
crushing plant
kırma tesisi
cultivated plant
kültür bitkisi
cultivated plant
yetiştirim bitkisi
dressing plant
hazırlama tesisi
drying plant
kurutma tesisi
dyeing plant
boyahane
foliage plant
yaprakları için yetiştirilen bitki
food plant
yiyecek olarak kullanılan bitki
gas plant
geyikotu
generating plant
çıngı santralı
gum plant
sütleğen
herbaceous plant
ot
horseradish plant
yaban turbu
hydroelectric plant
hidroelektrik santralı
hydroelectric plant
hidroelektrik santrali
hydroelectric power plant
hidroelektrik santralı
ice plant
buz fabrikası
ice plant
buzhane
in plant system
büro içi sistem
in-plant
büro içi
in-plant system
büro içi jüye
İngilizce - İngilizce
A factory or other industrial or institutional building or facility
An organism of the kingdom Plantae; now specifically, a living organism of the Embryophyta (land plants) or of the Chlorophyta (green algae), a eukaryote that includes double-membraned chloroplasts in its cells containing chlorophyll a and b, or any organism closely related to such an organism
Anyone assigned to behave as a member of the public during a covert operation (as in a police investigation)
An organism that is not an animal, especially an organism capable of photosynthesis. Typically a small or herbaceous organism of this kind, rather than a tree

The garden had a couple of trees, and a cluster of colourful plants around the border.

To place or set something firmly or with conviction

Plant your feet firmly and give the rope a good tug.

A person, placed amongst an audience, whose role is to cause confusion, laughter etc
A large piece of machinery, such as used in earthmoving or road construction
To place (a seed or plant) in soil or other substrate in order that it may live and grow
Now specifically, a multicellular eukaryote that includes chloroplasts in its cells, which have a cell wall
A play in which the cue ball knocks one (usually red) ball onto another, in order to pot the second; a set

O’Sullivan risked a plant that went badly astray, splitting the reds.

To place (an object, or sometimes a person), often with the implication of intending deceit

That gun's not mine! It was planted there by the real murderer!.

An object placed surreptitiously in order to cause suspicion to fall upon a person

That gun's not mine! It's a plant! I've never seen it before!.

{f} sow, place seeds or vegetation into soil; secretly insert a spy or surveillance device; establish; set, place, put
{v} to set, place, fix, settle, people, point
{n} a vegetable production, herb, tree, foot
An organism of the kingdom Plantae. Traditionally (up to early 20th Century), any of the plants, fungi, lichens, algae, etc
The cables that connect computers together in a LAN
a living organism lacking the power of locomotion buildings for carrying on industrial labor; "they built a large plant to manufacture automobiles" something planted secretly for discovery by another; "the police used a plant to trick the thieves"; "he claimed that the evidence against him was a plant" an actor situated in the audience whose acting is rehearsed but seems spontaneous to the audience put firmly in the mind; "Plant a thought in the students' minds" place something or someone in a certain position in order to secretly observe or deceive; "Plant a spy in Moscow"; "plant bugs in the dissident's apartment" put or set (seeds or seedlings) into the ground; "Let's plant flowers in the garden" place into a river; "plant fish
A person, placed amongst an audience, whole role is to cause confusion, laughter etc
  All the facilities and equipment used to provide telecommunications services   Note:  Plant is usually characterized as outside plant or inside plant   Outside plant, for example, includes all poles, repeaters and unoccupied buildings housing them, ducts, and cables-including the "inside" portion of interfacility cables outward from the main distributing frame (MDF)  in a central office or switching center   Inside plant includes the MDF and all equipment and facilities within a central office or switching center
When someone plants land with a particular type of plant or crop, they put plants, seeds, or young trees into the land to grow them there. They plan to plant the area with grass and trees Recently much of their energy has gone into planting a large vegetable garden. newly planted fields
A facility at which are located prime movers, electric generators, and auxiliary equipment for converting mechanical, chemical, and/or nuclear energy into electric energy A plant may contain more than one type of prime mover Electric utility plants exclude facilities that satisfy the definition of a Qualifying Facility under the Public Utility Regulatory Policies Act of 1978
A vegetable; an organized living being, generally without feeling and voluntary motion, and having, when complete, a root, stem, and leaves, though consisting sometimes only of a single leafy expansion, or a series of cellules, or even a single cellule
To put in the ground and cover, as seed for growth; as, to plant maize
An industrial installation, specifically the apparatus or machinery
This is the generic control theory term for the device being controlled by a feedback loop In our case this is the accelerator and the description of it includes a lot of transfer matrix elements and any dynamics of the actuators such as a finite slew rate or LR time constant
Bramble with sweet edible black or dark purple berries that usually do not separate from the receptacle
Short for power plant, or electric generating facility
collective word for factories and the machinery inside them
Land, building, and equipment that are part of a service operation
An organism of the plant kingdom that is living, including its propagative parts
abbr Plant
an actor situated in the audience whose acting is rehearsed but seems spontaneous to the audience
A sub-unit of a company code; the organizational level within a company at which the procurement, and sales functions are recorded as actually taking place Transaction records and statistics pertaining to these functions are maintained at the plant level
Any living thing that is not an animal Plants live on sunlight and water instead of food Plants generally cannot move on their own, and are not able to smell, hear, see, or touch
When you plant a seed, plant, or young tree, you put it into the ground so that it will grow there. He says he plans to plant fruit trees and vegetables. + planting plant·ing Extensive flooding in the country has delayed planting and many crops are still under water
An organism of the kingdom Plantae. Now specifically, a living organism of the Embryophyta (land plants) or of the Chlorophyta (green algae), a eukaryote that includes double-membraned chloroplasts in its cells containing chlorophyll a and b, or any organism closely related to such an organism
a living organism lacking the power of locomotion
Same as fixed asset
The building or facility or parts thereof, used for or in connection with the manufacturing, packaging, labeling, or holding of human food [From §110 3(k)]
Plant is large machinery that is used in industrial processes. investment in plant and equipment. = machinery
If you plant something somewhere, you put it there firmly. She planted her feet wide and bent her knees slightly. with his enormous feet planted heavily apart
A vegetable organism In quarantine, plants include all plants, parts of plants whether living or dead, including stems, branches, tubers, bulbs, corms, stocks, budwood, cuttings, suckers, roots, leaves, flowers, fruit, seeds and seedlings
To set in the ground for growth, as a young tree, or a vegetable with roots
place into a river; "plant fish
The center
To set firmly; to fix; to set and direct, or point; as, to plant cannon against a fort; to plant a standard in any place; to plant one's feet on solid ground; to plant one's fist in another's face
set up or lay the groundwork for; "establish a new department"
Personal property of a capital nature, including equipment, machine tools, test equipment, furniture, vehicles, accessory, and auxiliary items for use in manufacturing supplies, in performing services, or for any administrative or general plant purpose Plant does not include special tooling or special test equipment
A facility containing prime movers, electric generators, and other equipment for producing electric energy
A plant is a living thing that grows in the earth and has a stem, leaves, and roots. Water each plant as often as required. exotic plants. see also bedding plant, pot plant, rubber plant
To furnish with a fixed and organized population; to settle; to establish; as, to plant a colony
put or set (seeds or seedlings) into the ground; "Let's plant flowers in the garden"
To plant something such as a bomb means to hide it somewhere so that it explodes or works there. So far no one has admitted planting the bomb
(signal processing): The system (or combination of many systems) that modifies an input signal and yields an output signal
put firmly in the mind; "Plant a thought in the students' minds"
If an organization plants someone somewhere, they send that person there so that they can get information or watch someone secretly. Journalists informed police who planted an undercover detective to trap Smith. Any organism in the kingdom Plantae, consisting of multicellular, eukaryotic life forms (see eukaryote) with six fundamental characteristics: photosynthesis as the almost exclusive mode of nutrition, essentially unlimited growth at meristems, cells that contain cellulose in their walls and are therefore somewhat rigid, the absence of organs of movement, the absence of sensory and nervous systems, and life histories that show alternation of generations. No definition of the kingdom completely excludes all nonplant organisms or even includes all plants. Many plants, for example, are not green and thus do not produce their own food by photosynthesis, being instead parasitic on other living plants (see parasitism). Others obtain their food from dead organic matter. Many animals possess plantlike characteristics, such as a lack of mobility (e.g., sponges) or the presence of a plantlike growth form (e.g., some corals and bryozoans), but in general such animals lack other plant characteristics. Some past classification systems (see taxonomy) placed difficult groups such as protozoans, bacteria, algae, slime molds, and fungi (see fungus) in the plant kingdom, but structural and functional differences between these organisms and plants have convinced most scientists to classify them elsewhere. oyster plant bedding plant carnivorous plant castor oil plant century plant flowering plant indigo plant pitcher plant plant virus rubber plant India rubber plant seed plant sensitive plant spider plant vascular plant
place something or someone in a certain position in order to secretly observe or deceive; "Plant a spy in Moscow"; "plant bugs in the dissident's apartment"
A plan; an artifice; a swindle; a trick
Fixed machinery (See also Equipment)
The whole machinery and apparatus employed in carrying on a trade or mechanical business; also, sometimes including real estate, and whatever represents investment of capital in the means of carrying on a business, but not including material worked upon or finished products; as, the plant of a foundry, a mill, or a railroad
A bush, or young tree; a sapling; hence, a stick or staff
The land, buildings, machinery, apparatus, and fixtures employed in carrying on a trade or an industrial business
If something such as a weapon or drugs is planted on someone, it is put among their possessions or in their house so that they will be wrongly accused of a crime. He claimed that the drugs had been planted to incriminate him
The physical entity which is the largest unit the Satelite system deals with at any one time This could be an entire factory or a production line, depending on their size and characteristics
To furnish, or fit out, with plants; as, to plant a garden, an orchard, or a forest
{i} small vegetable growth; factory; equipment; agent who has been assigned to secretly infiltrate a location (Slang)
fix or set securely or deeply; "He planted a knee in the back of his opponent"; "The dentist implanted a tooth in the gum"
Any member of the plant kingdom, including seeds, roots, and other parts thereof
The sole of the foot
plant disease
A disease that affects plants
plant hormone
Any of many substances, produced by plants, that control or regulate their germination, growth, metabolism etc
plant hormones
plural form of plant hormone
plant room
A room used to house large machinery (plant), such as air-conditioning equipment
plant room
A room used to grow plants
plant rooms
plural form of plant room
plant plankton
A plant plankton, also known as phytoplankton is single-celled photosynthetic organisms which manufacture food using energy from sunlight
plant one on
(deyim) Kiss someone
plant one on
(deyim) Hit someone
plant producer
(Botanik, Bitkibilim) A plant that produces something that is useful to man and animals
plant sterols
Plant sterols (also called as phytosterols) are a group of steroid alcohol, phytochemicals naturally occurring in plants. They are white powders with mild, characteristic odor, insoluble in water and soluble in alcohols. They have many applications as food additives, and in medicine and cosmetics
plant a dagger in one's heart
stab one in the heart, disappoint someone greatly
plant bug
An insect of the order Hemiptera whose mouthparts are adapted for piercing plants and sucking their juices
plant closing
act of shutting down operation of a plant
plant department
the division of a business responsible for building and maintaining the physical plant
plant evidence
put evidence in a place where it will be found
plant family
a family of plants
plant fiber
fiber derived from plants
plant fibre
fiber derived from plants
plant genus
a genus of plants
plant hopper
related to the leafhoppers and spittlebugs but rarely damages cultivated plants
plant hormone
Any of various hormones produced by plants that control or regulate germination, growth, metabolism, or other physiological activities. Also called phytohormone
plant kingdom
A main classification of living organisms that includes all plants. Also called vegetable kingdom
plant louse
any of several small insects especially aphids that feed by sucking the juices from plants
plant material
material derived from plants
plant mines
put explosives in place
plant nursery
greenhouse, place where plants are grown
plant order
the order of plants
plant organ
a functional and structural unit of a plant or fungus
plant out
When you plant out young plants, you plant them in the ground in the place where they are to be left to grow. Plant out the spring cabbage whenever opportunities arise
plant part
any part of a plant or fungus
plant pot
A plant pot is a container that is used for growing plants. = flowerpot
plant process
a natural projection or outgrowth from a plant body or organ
plant product
a product made from plant material
plant tissue
the tissue of a plant
plant toxin
any substance produced by plants that is similar in its properties to extracellular bacterial toxin
plant virus
Any of various viruses that can cause plant disease (e.g., the tobacco mosaic virus). Plant viruses are economically important because many of them infect crop and ornamental plants. Numerous plant viruses are rodlike and can be extracted readily from plant tissue and crystallized. Most lack the fatty membrane found in many animal viruses, and all contain RNA. Plant viruses are transmitted in various ways, most importantly through insect bites, mainly by aphids and plant hoppers. Symptoms of virus infection include colour changes, dwarfing, and tissue distortion. The appearance of streaks of colour in certain tulips is caused by a virus. See also reovirus
plant virus
a plant pathogen that is a virus consisting of a single strand of RNA
plant-eating(a)
(of animals) feeding on plants
Mother of God's plant
A vernacular name for the flowering herb Salvia
carnivorous plant
any of several unrelated plants modified to capture and digest animals, especially insects, which supply nitrogen that may otherwise be unavailable in their habitat
century plant
An agave (Agave americana) originally from Mexico but cultivated worldwide
chemical plant
an industrial facility used to manufacture chemical compounds
fiber plant
a plant species cultivated because its fibers have artisanal and/or industrial uses, e.g. as raw material for fabrics. Before the advent of synthetics, textile manufacturing depended almost exclusively on wool, silk and fiber plants such as cotton and flax
flowering plant
Any plant that produces flowers and fruit; an angiosperm
honey plant
Any plant from which bees usually collect nectar, pollen, or both for making honey
humble plant
A species of sensitive plant; Mimosa pudica
ice plant
a succulent annual, Carpobrotus edulis, of the stone plant family, having pale pink flowers and fleshy leaves covered with glistening hairs
insectivorous plant
any of several unrelated plants modified to capture and digest insects which supply nitrogen that may otherwise be unavailable in their habitat
non-vascular plant
Any plant that does not have a vascular system
pilot plant
A small-scale chemical engineering facility designed to research the full-scale production of a product
pitcher plant
any of various insectivorous plants of the genera Sarracenia, Nepenthes, or Darlingtonia that have pitcher-like leaves with slippery sides that attract and trap insects
planted
Simple past tense and past participle of plant
planting
Present participle of plant
power plant
A station built for the production of electric power

All of this areas power comes from the nuclear power plant across the river.

power plant
The portion of a vehicle devoted to providing energy for motion; the engine or motor

A train without the power plant is just a bunch of metal boxes on wheels.

rubber plant
Ficus elastica, a tropical tree used as a houseplant native to Asia.The Illustrated Oxford Dictionary, Oxford University Press, 1998Botanica. The Illustrated AZ of over 10000 garden plants and how to cultivate them, Könemann, 2004
rubber plant
A tree which can produce latex, a rubber tree, including Hevea brasiliensis
seed plant
A plant which reproduces by breading seeds in the wide sense of the term, including spores etc

The typical ('higher') seed plants are called Spermatophyta.

tea plant
The bush Camellia sinensis, the leaves of which are picked, dried and used to make the beverage tea
vascular plant
: Any plant possessing vascular tissue (xylem and phloem), including ferns, conifers, and flowering plants
a plant
{n} maudlin
a plant
{n} starjelly
a plant
{n} scabious
a plant
{n} bloodwort
a plant
{n} granadilla
a plant
{n} starwort
planting
{n} the act of setting in the ground
A plant
bluebonnet
A plant
vegetable
A plant
truelove
A plant
buckram
A plant
blue bonnet
Plants
flora
planted
set in the soil for growth
planted
{s} inserted without the knowledge of others; sown, placed in the earth
planted
Fixed in place, as a projecting member wrought on a separate piece of stuff; as, a planted molding
planted
(used especially of ideas or principles) deeply rooted; firmly fixed or held; "deep-rooted prejudice"; "deep-seated differences of opinion"; "implanted convictions"; "ingrained habits of a lifetime"; "a deeply planted need"
planted
past of plant
planting
A plant (or clipping) that has been freshly planted
planting
A base activity of planting in an ATU
planting
planting garlic, marigolds, etc along with other plants to discourage insect infestations
planting
oranges, apples, trees, catfish, oysters
planting
Artificial regeneration method in which a new stand of trees is established by restocking the area with tree seedlings
planting
putting seeds or young plants in the ground to grow; "the planting of corn is hard work"
planting
a collection of plants (trees or shrubs or flowers) in a particular area; "the landscape architect suggested a small planting in the northwest corner
planting
{i} act of placing into the ground, sowing of seeds
planting
The act or operation of setting in the ground for propagation, as seeds, trees, shrubs, etc
planting
putting seeds or young plants in the ground to grow; "the planting of corn is hard work" the act of fixing firmly in place; "he ordered the planting of policemen outside every doorway" a collection of plants (trees or shrubs or flowers) in a particular area; "the landscape architect suggested a small planting in the northwest corner
planting
the act of fixing firmly in place; "he ordered the planting of policemen outside every doorway"
planting
the forming of plantations, as of trees; the carrying on of plantations, as of sugar, coffee, etc
planting
The laying of the first courses of stone in a foundation
planting
a collection of plants (trees or shrubs or flowers) in a particular area; "the landscape architect suggested a small planting in the northwest corner"
planting
Scatter seed in bands, groups or rows, according to packet instructions When seedlings have several pairs of leaves, thin then out and mulch around each plant (a 2-3 inch layer)
planting
Present participle of to plant
planting
That which is planted; a plantation
planting
{i} inserting something without the knowledge of others; placing into the ground, sowing
planting
establishing a forest by setting out seedlings, transplants or cuttings in an area
planting
Movementspeak for starting a new local church in a new area Usually a mission team is assembled by an existing church to do this, and trains together at the existing church for several months or a year before moving to the new area and starting the new congregation
plantlike
Having characteristics of a plant
plants
Living plants and parts thereof, including seeds and germplasm [FAO, 1990; revised IPPC, 1997]
plants
3rd person singular present of to plant
plants
Decorative moldings attached to the door face or faces
plants
plural of plant
plants
Coastal Wetlands Northeast Wetland Flora (Illustrated & contain Species List) Midwestern Wetland Flora (Illustrated & contain Species List) Southern Wetland Flora (Illustrated & contain Species List) Western Wetland Flora (Illustrated & contain Species List) Wyoming Rare Plants (Illustrated & contain Species List)
plants
Four sacred plants of the Southwest Indians are beans, corn, squash and tobacco
plants
vegetation
Türkçe - İngilizce
(Tıp) plant
plant