sort

listen to the pronunciation of sort
İngilizce - Türkçe
sınıflandırmak
{i} tür

Bu tür iş çok sabır gerektirir. - This sort of work calls for a lot of patience.

Hafta sonlarında ne tür şeyler yaparsınız? - What sort of things do you do on weekends?

{i} çeşit

Bugün ne çeşit televizyon programları var? - What sort of television programs are on today?

Tom her çeşit şeyi oldukça iyi yapabilir. - Tom can do all sorts of things quite well.

cins
sıralamak
{i} kalite
{i} sınıf

O, evrakları sınıflandırmayı bitirdi. - He finished sorting the papers.

Sen hayvanları nasıl sınıflandıracaksın? - How will you sort the animals?

{i} punto
{f} ayıklamak

Onun kağıtlarını ayıklamak için birkaç gün harcadım. - I spent several days sorting through her papers.

{f} ayırmak
{i} harf takımı
{i} tip

O tür şeyi ne tip insan yapardı? - What sort of person would do that kind of thing?

O, bilinen bir insan tipi. - He is a common sort of man.

takım
kabil
tasnif etme

Son olarak bunu tasnif etmeni istiyorum. - I want to sort this out once and for all.

Tom, birkaç şeyi tasnif etmesi gerektiğini söyledi. - Tom said he needed to sort a few things out.

(Bilgisayar) sıralar
seçip ayırmak
sıralama

Biz öğrencilerin isimlerini alfabetik olarak sıralamalıyız. - We ought to sort the students' names alphabetically.

bölümlemek
(Bilgisayar) sıralamayı
sınıflamak
(Ticaret) türlerine göre ayırmak
{f} tasnif etmek

Bütün bagajımızı tasnif etmek uzun bir süre aldı. - It took quite a while to sort out all our luggage.

kimse

Hiç kimsenin o tür şey için zamanı yoktu. - No one has time for that sort of thing.

{f} diz
(Bilgisayar) sıralı
sırala(mak)
{f} halletmek
keyifsiz
türleri
{i} çeşit, tür, nevi
{f} çözümlemek
sort sınıfla
{f} sırala

İsimler alfabetik olarak sıralanır. - The names are sorted alphabetically.

O, dosyaları alfabetik olarak sıraladı. - She sorted the files in alphabetical order.

dargın
tip/tür
{f} (bir şeyleri) (başka şeylerden) ayırmak; tasnif etmek, bölümlemek, sınıflamak
küskün
rahatsız
oldukça

Tom Mary'yi oldukça sevdi. - Tom sort of liked Mary.

Ona böyle bir şey söylemen oldukça saçma. - It's quite absurd of you to tell her that sort of thing.

gücenik
enva
usul
sıralayın
siralam
sort out
halletmek
sort out
çözümlemek
sort out
sınıflandırmak
sort out
icabına bakmak
sort of
çeşit

Kaynamış bir yumurtanın kabuğunu temiz bir şekilde nasıl çıkarırsın? Bir çeşit hile var mı? - How do you take off the shell of a boiled egg cleanly? Is there some sort of trick?

O bir peri masalından bir çeşit prenses gibi görünüyordu. - She seemed like some sort of princess from a fairy tale.

sort out
{f} düzenle
sort out
(deyim) sort someone out (kd) cezalandırmak,azarlamak,uğraşmak. sort sth. out icabına bakmak,düzene sokmak
sort out
seçip ayırmak
sort out
seçip ayıklamak
sort out
tasnif etmek

Bütün bagajımızı tasnif etmek uzun bir süre aldı. - It took quite a while to sort out all our luggage.

sort out
ayırmak
sort out
ayıklamak
sort s.o. out
İng., k.dili. birine göstermek; birine dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek
sort smb. out
canına okumak
sort smb. out
benzetmek
sort something out
bir problemi çözmek
sort something out
bir şeyi halletmek
sort something out
bir sorunu çözmek
sort ascending
(Bilgisayar) artan sırada
sort ascending
(Bilgisayar) artarak sırala
sort ascending
(Bilgisayar) artan şekilde sırala
sort ascending
(Bilgisayar) artan sıralama
sort assigned
(Bilgisayar) atanan sıralama
sort by
(Bilgisayar) sıralama
sort by
göre sıralamak
sort by
(Bilgisayar) sıralama türü
sort by
(Bilgisayar) sıralama ölçütü
sort by
(Bilgisayar) sırala
sort by barcode
(Bilgisayar) barkoda göre sırala
sort by date
(Bilgisayar) tarihe göre sırala
sort by name
(Bilgisayar) ada göre sırala
sort by size
(Bilgisayar) boyuta göre sırala
sort by status
(Bilgisayar) duruma göre sırala
sort by type
(Bilgisayar) türe göre sırala
sort code
(Ticaret) tasnif kodu
sort column
(Bilgisayar) sütun sırala
sort descending
(Bilgisayar) azalan sırada
sort descending
(Bilgisayar) azalan sıralama
sort descending
(Bilgisayar) azalan şekilde sırala
sort descending
(Bilgisayar) azalarak sırala
sort files by
(Bilgisayar) dosya sıralama ölçütü
sort files by
(Bilgisayar) dosyaları sırala
sort files by
(Bilgisayar) sıralama ölçütü
sort ill with
(deyim) bağdaşmamak
sort items by
(Bilgisayar) öğeleri sırala
sort key
(Bilgisayar) sıralama anahtarı
sort left to right
(Bilgisayar) soldan sağa sırala
sort list
(Bilgisayar) listeyi sırala
sort mode
(Bilgisayar) sıralama modu
sort of
hayli

Tom bir çocuk olarak hayli utangaçtı. - Tom was sort of shy as a kid.

sort of
hayli çeşit
sort of large
irice
sort options
(Bilgisayar) sıralama seçenekleri
sort order
(Bilgisayar) sıralama
sort pass
(Bilgisayar) ayıklama geçişi
sort records
(Bilgisayar) kayıtları sırala
sort records
(Bilgisayar) kayıt sırala
sort sequence
(Bilgisayar) ayıklanan dizi
sort sequence
sıralanan dizisi
sort somebody out
canına okumak
sort something out
düzeltmek
sort something out
ayıklamak
sort something out
halletmek
sort something out
ayırmak
sort something out
bir şeye çözüm bulmak
sort special
(Bilgisayar) sırala özel
sort text
(Bilgisayar) metin sırala
sort text
(Bilgisayar) metni sırala
sort top to bottom
(Bilgisayar) yukarıdan aşağıya sırala
sort using
(Bilgisayar) sıralamada kullanılacak
sort utility
(Bilgisayar) sıralama hizmet programı
sort warning
(Bilgisayar) sıralama uyarısı
sort key
ayıklama anahtarı
sort of
bir yerde
sort of
bir bakıma
sort out
düzeltmek
sort out
çözmek
sort/merge
ayıkla/birleştir
sort alphabetically
alfabetik
sort generator
sıralayıcı program üreteci
sort number
tasnif numarası
sort of quite
tür oldukça
sort of summary
bir çeşit özet
sort of things
şeyleri sıralamak
sort of things
çeşit şeyler
sort of..
sıralama .. of
sort order
sıralama düzeni
sort out
düzen
sort out
şort something out: icabına bakmak,düzene sokmak
sort out
şort someone out: cezalandırmak,azarlamak,uğraşmak
sort out of
dışarı tür
sort sequence
sıralama ardisimi
sort somebody out
Birinin icabına bakmak

I will sort him out if he goes on bothering my girlfriend.

sort through
Sınıflamak ya da içlerinden seçim yapmak amacıyla sırasıyla bakmak
sort by
Sırala ...ya göre sırala
sort by
sıralam ölçütü
sort column only
(Bilgisayar) sadece sütunda sırala
sort column only
Sadece sütunu sırala
sort itself out
hallolmak
sort itself out
çözülmek
sort key
sıraama anahtarı
sort of
tür

Bu tür iş çok sabır gerektirir. - This sort of work calls for a lot of patience.

O tür şeyi ne tip insan yapardı? - What sort of person would do that kind of thing?

sort oneself out
başının çaresine bakmak
sort order
sıralama düzeni sıra
sort s.t. out
İng. bir şeye çözüm bulmak, bir şeyi halletmek
sort sequence
sıralama düzeni
sort smb. out
icabına bakmak
sort together
uyuşmak
sort together
uymak
sort/merge
ayikla/birlestir
some sort of
her hangi
some sort of
şöyle bir
some sort of
bir tür
merge sort
tümleştirerek ayıklama
sort of
gibi
sort out
problemi çözmek
sorter
ayıklayıcı
comparative sort
karşılaştırarak sıralama
custom sort order
(Bilgisayar) özel sıralama sırası
filter/sort
(Bilgisayar) süz/sırala
in some sort
bir bakıma
merge/sort
(Bilgisayar) birleştir/sırala
of a sort
sıradan
of a sort
sözüm ona
of a sort
hesapta
quick sort
(Bilgisayar) hızlı sıralama
remove sort
(Bilgisayar) sıralamayı kaldır
selection sort
(Bilgisayar) seçmeli ayıklama
selective sort
seçmeli ayıklama
sort of
bir nevi

Ben bir nevi Tom'a aşık oldum. - I sort of had a crush on Tom.

sorter
(Bilgisayar) sıralayıcı
sorter
mektup ayırıcısı
sorting
derecelenme
sorting
(Bilgisayar) sıralıyor
sorting
(Jeoloji) boylanma
sorting
kusursuzca
sorting
sıralayarak
sorting
(Gıda) seçme
sorting
(Ticaret) gruplara ayırma
sorting
sıralamak
sorting
tasnif
sorting
(Bilgisayar) sıralanıyor
sorting
(Ticaret) tasnif etme
sorting
(Ticaret) sıraya dizme
what sort
nasıl
ascending sort
artan sıralama
block sort
blok sıralama
bubble sort
kabarcık sıralama
descending sort
azalan sıralama
heap sort
yığın sıralama
pre-sort
ön sıralamak
ripple sort
dalgacık sıralama
sorted
{f} sırala

O, dosyaları alfabetik olarak sıraladı. - She sorted the files in alphabetical order.

İsimler alfabetik olarak sıralanır. - The names are sorted alphabetically.

sorter
sınıflandırıcı
sorter
tasnif edici
sorter
ayırıcı
sorting
{i} sıralama
sorting
{f} sırala
sorting
sınıflandırma

O, evrakları sınıflandırmayı bitirdi. - He finished sorting the papers.

tree sort
ağaç sıralama
a sort of
sözümona
four tape sort
dört şerit sıralaması
he is not my sort
O benim sıralamak değil
in sort
sıralama içinde
nothing of the sort
tür şey
nothing of the sort/kind
/ Çeşit çeşit şey
of sort
tür
oscillating sort
tür titreşen
sort of
tasnif etme
sorted
sıralanmış

Ben onun tamamına sıralanmış olarak sahibim. - I've got it all sorted.

sorts
sıralanan
sorts
sıralar
tape sort
seritle sıralamak
third person form of to sort
sıralamak için üçüncü kişi formu
what kind/sort of
ne tür / çeşit
İngilizce - İngilizce
An act of sorting

I had a sort of my cupboard.

To arrange into some order, especially numerically, alphabetically or chronologically
To separate according to certain criteria
group, company
A piece of metal type used to print one letter, character, or symbol in a particular size and style
To fix a problem, to handle a task; to sort out
A person

This guy's a decent sort.

An algorithm for sorting a list of items into a particular order
A general type
{n} a kind, species, rank, lot, company, set
{v} to dispose in classes, adjust, suit, fit
a category of things distinguished by some common characteristic or quality; "sculpture is a form of art"; "what kinds of desserts are there?"
To arrange in sequence by type, class, state, value, etc
To conjoin; to put together in distribution; to class
For properties of whole feature structures, e g [/sort (phrasal)] Typeset in a bold version of the current font
Sorts an array in place
to sort the wheat from the chaff: see chaff nothing of the sort: see nothing
an approximate definition or example; "she wore a sort of magenta dress"; "she served a creamy sort of dessert thing" a person of a particular character or nature; "what sort of person is he?"; "he's a good sort" an operation that segregates items into groups according to a specified criterion; "the bottleneck in mail delivery it the process of sorting
an operation that segregates items into groups according to a specified criterion; "the bottleneck in mail delivery it the process of sorting
an operation that segregates items into groups according to a specified criterion; "the bottleneck in mail delivery it the process of sorting"
To join or associate with others, esp
A process of organizing the records in a database in a specific order, either alphabetically (from A to Z or reverse alphabetically from Z to A) or numerically (from 0 to 9 or reverse numerically from 9 to 0) (DB, Gr 5)
(database) to set the logical sequence of a given database file (table) Indexes are often used to maintain such sequences
{f} classify, arrange according to classes or groups; organize; separate from others; clarify
An object-oriented programming language, which laid the groundwork of the paradigm to this day, 'object-oriented' style. To arrange in order Ruby can sort anything, not only array, however complex, if only they're countable (Enumerable is included), and the order is (i e <=> is) defined in each element
an approximate definition or example; "she wore a sort of magenta dress"; "she served a creamy sort of dessert thing"
Once the database responds to a query, information can be rearranged through a "sort " A sort can order information by zip code, alphabetically, numerically, by date, etc
Sorting is basically "ordering" records or citations by the contents of a particular field You could sort all the cases in your datafile, for instance, chronologically (this would be a sort on the Year field), or by the primary keyword (this would be a sort on the Keyword field; records or citations would be sorted by the first term in the keyword field
examine in order to test suitability; "screen these samples"; "screen the job applicants"
All sorts of things or people means a large number of different things or people. There are all sorts of animals, including bears, pigs, kangaroos, and penguins Self-help groups of all sorts have been running for more than 20 years
a software feature you use to sort or arrange information in a certain order such as alphabetic or numeric
To choose from a number; to select; to cull
Letters, figures, points, marks, spaces, or quadrats, belonging to a case, separately considered
Sort refers to the function of putting records in a certain order For example, you could sort records alphabetically by last name
with others of the same kind or species; to agree
A kind or species; any number or collection of individual persons or things characterized by the same or like qualities; a class or order; as, a sort of men; a sort of horses; a sort of trees; a sort of poems
sort lines of text files
If you describe something as a thing of sorts or as a thing of a sort, you are suggesting that the thing is of a rather poor quality or standard. He made a living of sorts selling pancakes from a van
A chance group; a company of persons who happen to be together; a troop; also, an assemblage of animals
a person of a particular character or nature; "what sort of person is he?"; "he's a good sort"
(External) SORT [/R][/+n] < (filename) SORT [/R][/+n] > (filename2) Sorts input and sends it to the screen or to a file
If you talk about a particular sort of something, you are talking about a class of things that have particular features in common and that belong to a larger group of related things. What sort of school did you go to? There are so many different sorts of mushrooms available these days He had a nice, serious sort of smile That's just the sort of abuse that he will be investigating Eddie was playing a game of some sort = type, kind
To suit; to fit; to be in accord; to harmonize
vagueness You use sort of when you want to say that your description of something is not very accurate. You could even order windows from a catalogue -- a sort of mail order stained glass service
Condition above the vulgar; rank
The operation of arranging a set of items according to a key that determines the sequence and precedence of items
To place items in order, often in alphabetical or numeric sequence
To arrange the records in a table based on the values in one or more columns
Manner; form of being or acting
Chance; lot; destiny
To arrange records according to a logical system
To reduce to order from a confused state
A pair; a set; a suit
If you sort things, you separate them into different classes, groups, or places, for example so that you can do different things with them. The students are sorted into three ability groups He unlatched the box and sorted through the papers I sorted the laundry
{i} type, kind; character, manner, quality
You describe someone as a particular sort when you are describing their character. He seemed to be just the right sort for the job She was a very vigorous sort of person What sort of men were they? = type, kind
If you get a problem or the details of something sorted, you do what is necessary to solve the problem or organize the details. I'm trying to get my script sorted = sort out
To arrange data within a database to a predetermined set of criteria
To rearrange rows of data in an order The order can be alphabetical, numerical, or based on a custom list
to arrange items in an order based on a property, like Name or Date modified
To conform; to adapt; to accommodate
The arrangement of items in an order with respect to some variable, but not the variable or the items you originally had in mind A method of scrambling the contents of a disk See Encode and Dump
To arrange data within a spreadsheet to a predetermined set of criteria
To arrange information in an order, such as alphabetic, numeric, size or date order
arrange or order by classes or categories; "How would you classify these pottery shards--are they prehistoric?"
An operation that arranges data into a particular sequence
To separate, and place in distinct classes or divisions, as things having different qualities; as, to sort cloths according to their colors; to sort wool or thread according to its fineness
Originally an individual piece of metal type In the world of digital type, where letters have no physical existence until printed, sort has become almost synonymous with character That is, it may refer to the pattern or idea instead of its physical incarnation
sort code
A code assigned to a specific branch of a bank
sort of
Approximately; in a way; partially; not quite; somewhat

It sort of makes sense the way he explains it, but I still don't really understand.

sort oneself out
To organize or solve one's personal problems

John took a week off work to sort himself out.

sort oneself out
To calm down emotionally

Give me a few minutes to sort myself out and I'll be with you.

sort out
To clarify by reviewing mentally

It's a bit confused at the moment, I'll try to sort it out later.

sort out
To separate from the remainder of a group; often construed with from

They've already sorted out the students in group A, so we just need to worry about groups B and C.

sort out
To fix, as a problem

The computer won't let me delete that file; could you sort it out?.

sort out
To attack physically

If you do that again, I'll soon sort you out.

sort out
To organise or separate into groups, as a collection of items, so as to make tidy

Could you sort out your wardrobe and put the clothes you no longer use in one pile to give away and another to throw away?.

sort the wheat from the chaff
Alternative form of separate the wheat from the chaff
sort out
classify, categorize
sort out
punish in order to gain control or enforce obedience; "The teacher disciplined the pupils rather frequently"
sort out
If you sort out a group of things, you separate them into different classes, groups, or places, for example so that you can do different things with them. Sort out all your bills, receipts, invoices and expenses as quickly as possible and keep detailed accounts Davina was sorting out scraps of material How do we sort out fact from fiction?
sort out
arrange or order by classes or categories; "How would you classify these pottery shards--are they prehistoric?"
sort out
If you sort yourself out, you organize yourself or calm yourself so that you can act effectively and reasonably. We're in a state of complete chaos here and I need a little time to sort myself out
sort out
If you sort out a problem or the details of something, you do what is necessary to solve the problem or organize the details. India and Nepal have sorted out their trade and security dispute Have you sorted something out for tomorrow night?
sort out
make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at fault"
sort out
If you sort someone out, you make them realize that they have behaved wrongly, for example by talking to them or by punishing them. It was the older women and young mothers who sorted all the troublemakers out The crucial skill you need to develop is sorting out the parents
sort-out
an occasion when you tidy a room, desk etc and get rid of the things you do not need
sort through
Look at in succession for classification or to make a selection
sort through
Look for something among a lot of similar things, especially when you are arranging these things into an order

Vicky sat down and sorted through the files.

sort key
data field which is the basis for sort procedures
sort of
slightly, somewhat; rather
sort of
to some (great or small) extent; "it was rather cold"; "the party was rather nice"; "the knife is rather dull"; "I rather regret that I cannot attend"; "He's rather good at playing the cello"; "he is kind of shy"
sort order
order which is the basis for sort procedures in accordance with the sort key
sort program
a utility program that sorts data items
bubble sort
A sorting algorithm in which neighboring two values are compared and swapped into right order if necessary in the most inner loop
copy sort
an advertising research technique measuring individual phrases and verbal ideas in a commercial by the audience's levels of attention or recall, relevance, and feelings

The copy sort results showed few people noticed the company name at the end of the commercial.

copy sort
An advertising research technique designed to complement the Picture Sort when deconstructing the audience's experience of a television commercial

Results of the copy sort were more meaningful after we saw the Picture Sorts results.

in sort
In a way; to some extent
in sort
In company (with)
in sort
In such a way (as)

Vnto that Elfin knight he bad him fly, / Where he slept soundly void of euill thought, / And with false shewes abuse his fantasy, / In sort as he him schooled priuily .

radix sort
Any of various sorting algorithms in which items are processed according to the value of each digit or character in turn
sorted
In possession of a sufficient supply, especially of narcotics

Sorted for e’s and whizz (song and album by UK band Pulp).

sorted
In good order, under control

I have to get my life sorted.

sorted
A general expression of approval
sorted
Put into some order by sorting

a sorted list of numbers.

sorted
Simple past tense and past participle of sort
sorter
A person employed to sort
sorter
A machine made to sort
sorting
ordering
sorting
categorizing
sorting
Present participle of sort
ascending sort order
sorting order from smallest to largest or from A - Z
bubble sort
system of classification
descending sort order
sorting order from the largest to smallest or from Z - A
nothing of the sort
not at all
of every sort
from every type, from everything available, from here and there, from everywhere
sorted
Product that is carefully scrutinized at McFarland Cascade to eliminate unsightly pieces and reduce fall down at the retail store level
sorted
Segregated into groups according to specified criteria
sorted
separated by grain size
sorted
{s} classified, grouped, arranged according to class or type
sorted
reports whether the LIST entry has the SORT attribute Y or N
sorted
arranged into groups
sorted
arranged according to size
sorter
a machine for sorting things (such as punched cards or letters) into classes
sorter
a clerk who sorts things (as letters at the post office)
sorter
A conveyor that receives mixed unit loads and discharges them to segregated spaces or conveyors in response to an automatic dispatch control
sorter
A device which is added to the copier for use when producing collated copies
sorter
One who, or that which, sorts
sorter
{i} one who sorts, one who classifies, one who categorizes, one who puts in order
sorter
a machine for sorting things (such as punched cards or letters) into classes a clerk who sorts things (as letters at the post office)
sorter
A multiple-bin attachment that allows multiple copies to be separated into individual stacks
sorter
Shows a slide show as a miniature gallery
sorting
The process by which a given transport medium separates out certain particles, as on the basis of size, shape, or density
sorting
(n ) is an important practical application where sets of keys and their associated attributes are to be arranged in order based on one of the attributes The largest scale use occurs in database applications but many scientific simulations involve sorting as a subproblem Algorithms optimised for SIMD and MIMD architectures are known
sorting
present participle of to sort
sorting
Process of selection and separation of SEDIMENT grains according to their grain size (or grain shape or specific gravity)
sorting
Afran
sorting
the seperation of the whole fleece into parts, as well as removing the off-sorts
sorting
- in Direct Mail, the arrangement of pieces in a bulk mailing by ZIP Code® to facilitate processing and more reliable delivery
sorting
In files management, the process of separating records into groups for filing according to a classification system
sorting
{i} classifying, grouping, act of arranging according to classes or groups; organizing; act of separating from others
sorting
The process of quickly determining if a person you meet aligns enough with your Requirements to engage the screening process and getting to know them better
sorting
In Direct Mail, the arrangement of pieces in a bulk mailing by ZIP Code® to facilitate processing and more reliable delivery
sorting
Arranging objects numerically or alphabetically
sorting
In air drying or kiln drying, segregation of rough-sawn wood items into lots having similar drying characteristics such as thickness, species, grades, sapwood, heartwood, grain patterns, and into classes for stacking, such as width and length
sorting
An option in some search engines that allows you to determine how you'd like your search results listed-by URL, relevance, domain or location, date, and so on
sorting
Separation of forest products Usually occurs at the landing (23)
sorting
The process that alleviates discrepancies in assortment by reallocating the outputs of various producers into assortments desired by individual purchasers
sorting
Ordering data in numerical or alphabetical order Sometimes sorting is undertaken on two fields so that where one field recurs that data is in order of a second field Examples of this are the telephone directory where Smith is the primary field but a secondary field of 'initial' or 'second name' is used
sorting
(See collation )
sorting
grouping by class or kind or size
sorting
the basic cognitive process of arranging into classes or categories
sorting
an operation that segregates items into groups according to a specified criterion; "the bottleneck in mail delivery it the process of sorting"
sorting
Separating a fleece or fiber into groups of comparable character and quality The grading of fiber
sorting
The grouping together of geometry with similar graphics state for more efficient rendering with fewer graphics state changes OpenGL Performer sorts during scene graph traversal
sorting
A process of changing the sequence of records in a file to a new order, such as changing from ZIP code order to order of recency
sorting
Ordering query results so that a certain attribute is in ascending or descending order For example, a query on the Person object might be sorted by alphabetic Last Name Multiple levels of sorting are possible, so that, for example, all of the "Smiths" would be sorted then by First Name
sorting
Sorting operations allow you to choose the order in which information will be displayed
sorting
The process by which materials are graded according to one of their particular attributes, including size, shape or density Sorting can also be used in sedimentological terms to mean the standard deviation of a particle distribution
sorting
(1) Computerized process of changing the given sequence of a list to a different sequence; (2) interfiling two or more lists
sorts
Third person form of to sort
sorts
Puts in a definite place, location or order, according to kind, class, etc
sorts
Word allows you to sort information by as many as three table columns at once For example, you can sort by Name, then by Order Number, then by Order Date in one action
sorts
Plural form of sort
sorts
Joint Status of Resources and Training System
Türkçe - İngilizce

sort teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

kadın kadıncık quiet, domestic sort of
(woman)
sort