show

listen to the pronunciation of show
İngilizce - Türkçe
gösteri

Bana resmi gösterir misin? - Will you show me the picture?

Araştırmalar, temel barınma ve gıda ihtiyaçları karşılanır karşılanmaz, ilave zenginliğin mutluluğa çok az şey kattığını gösteriyor. - Studies show that once the basic needs of shelter and food are met, additional wealth adds very little to happiness.

göstermek

Tom'un sana göstermek için bekleyemediği bir şeyi var. - Tom has something he can't wait to show you.

Tom sınıfa göstermek için bazı resimler getirdi. - Tom brought some pictures to show the class.

{f} göster

Bana resmi gösterir misin? - Will you show me the picture?

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

{i} sergi

Sergi salonumuz genç bayanlarca çok sevildi. - Our showroom made a hit with young ladies.

Çiçek sergisinde güllerini sergileyeceğim. - I'm going to exhibit my roses at the flower show.

{i} numara

Bana bir sihir numarası daha gösterebilir misin? - Can you show me another magic trick?

Tom bana bir sihirbazlık numarası gösterdi. - Tom showed me a magic trick.

{i} girişim
{i} gösteriş

Bu gösterişli elbise benim için uygun değil. - This showy dress isn't appropriate for me.

Her zaman sınıf arkadaşlarına gösteriş yapan türde bir çocuktu. - He was the kind of kid who was always showing off to his classmates.

{i} şans
{i} fırsat

Dün gece bir meteor yağmuru görmek için iyi bir fırsat sağladı. - Last night provided a good opportunity to see a meteor shower.

Bunun yeteneklerini göstermek için iyi bir fırsat olduğunu düşünmüyor musunuz? - Don't you think this is a good opportunity to show off your talents?

{i} sonuç

Tom'un biyopsi sonuçlarına göre, tümör iyi huyludur. - The results of Tom's biopsy show that the tumor is benign.

Onun sağlık taraması olumsuz sonuçlar göstermedi. - Her health screening showed no negative results.

{i} şov

İşi insanları eğlendirmek olan ve şovlara katılan kişi bir eğlendiren kimsedir. - The man whose work it is to amuse people who attend a show is an entertainer.

Bu televizyon şovu şimdi tutuluyor. - This TV show is catching on now.

{i} revü
{i}

Tom bugün işe gelmedi. - Tom didn't show up for work today.

Bir araştırma birçok iş adamının öğle yemeğini atladığını göstermektedir. - A survey shows that many businessmen skip lunch.

alayiş
tv program

En sevdiğim TV programı iptal edildi. - My favorite TV show's been canceled.

Sami bu çocuk TV programını sever. - Sami loves this children's TV show.

açıklamak
(Sinema) görmelik
dışarı vurmak
temaşa
dışavurmak
oynatmak
delalet etmek
sahte davranış
radyo
(Bilgisayar) gösterilecekler
azamet
{f} sahnelemek
oyun

Bu oyunun nasıl oynandığını sana göstereceğim. - I'll show you how this game is played.

O, yeni oyununun el yazmasını bana gösterdi. - He showed me the manuscript of his new play.

görünüş
temsil
teşhir

O, teşhir vitrinine göz attı. - She looked in at the show window.

Teşhir vitrine bakmaktan vazgeçti. - She stopped looking at the show window.

olanak
eski veya shew göstermek
içeriye götürmek
{f} renk vermek
{f} belli etmek
yarışmaya katılmak
meydana çıkarmak
göz önüne koymak
(Tıp) Doğum veya adette öncü olarak gelen kan, işaret
{f} kendini göstermek
{f} belirtmek
{f} açıklamak delâlet etmek
arzetmek
{f} öğretmek
{i} sükse
{f} belli olmak
{f} gösterilmek

Pasif içiciliğin çok zararlı olduğu Johnson'ın araştırmasında açıkça gösterilmektedir. - It is clearly shown in Johnson's investigation that passive smoking is very harmful.

{f} görünmek
{i} yapma

Üç gün içinde duş yapmadım. - I haven't taken a shower in three days.

Mary tam yatmadan önce banyo yapmayı tercih ederken Tom sabahleyin duş almayı tercih eder. - Tom prefers to take a shower in the morning while Mary prefers to take a bath just before going to bed.

gözükmek
{i} gösteri: air show uçuş
{f} sergilemek
{i} başarı

O ders sırasında akıllılığını göstermek istedi ama o başarısız oldu. - She wanted to show off her cleverness during class, but she failed.

Gösteri bir başarıydı. - The show was a success.

{f} gösterimde olmak
{f} ibraz etmek
{f} dışa vurmak
ispat etmek
yarışta
(İnşaat) gösterme

Sizin için yeni olan birçok şeyi göstermeme izin verin. - Let me show you many things which will be novel to you.

Herkes bir aydır, ve herhangi birine asla göstermeyeceği karanlık bir tarafı vardır. - Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.

(to) Göstermek
{f} kanıtlamak

Şimdi, bu yardımcı önermenin nasıl ana önermemizi kanıtlamak için kullanılabileceğini gösteriyoruz. - Now, we show how this lemma can be used to prove our main theorem.

söylemek

Duşta şarkı söylemek onun yapacağı en sevdiği şeylerden biridir. - Singing in the shower is one of his favorite things to do.

Tom duşta şarkı söylemekten hoşlanır. - Tom likes to sing in the shower.

izlence
numara yapma
afişe
delâlet etmek
müsamere
show respect
saygı göstermek
show up
çıkagelmek
show up
ortaya çıkmak
her
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent her 500 dollars.

Muhabir: Ona bir kedi yavrusu aldınız mı? - Reporter: Did you buy her a kitten?

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned him 500 dollars.

that
şu

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

it
ona
our
bizim

Bizim restoran en iyisidir. - Our restaurant is the best.

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

somebody
birisi

Onun bir gün birisi olacağından eminim. - I'm sure he's going to be somebody someday.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

showing
gösterme

Bilet göstermeden kapıdan geçen bir bayan gördüm. - I saw a lady go through the gate without showing the ticket.

Tom Mary'nin söylemek zorunda olduğu şeyi herhangi bir heyecan göstermeden dinledi. - Tom listened to what Mary had to say without showing any emotion.

somebody
biri

Olabildiğince tuhaf, o ölü olduğu söylenilen biriyle karşılaştı. - As strange as it may be, he met with somebody who is said to be dead.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

us
biz
someone
birisi

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

Sanırım birisi oraya gitti. - I think that someone went there.

show off
gösteriş

Tom gösteriş budalasının tekidir. - Tom is such a show off.

Leyla gösteriş yapmayı severdi. - Layla loved to show off.

show parallelism
Paralellik göstermek
show off
hava atmak

Hava atmak için benimle İngilizce konuştu. - He spoke with me in English in order to show off.

Hava atmak için benimle İngilizce konuştu. - She spoke with me in English in order to show off.

show off
caka satmak
show off
tribünlere oynamak
show up
(deyim) gelmek,çıkagelmek,görünmek. show someone up utandırmak,mahcup etmek
show up
(Fiili Deyim ) 1- ortaya koymak , gün ışığına çıkarmak 2- ortaya çıkmak , belli olmak
show up
görünmek
show biz
artistlik
show clock
(Bilgisayar) saati göster
show files
(Bilgisayar) dosyaları göster
show grid
(Bilgisayar) kılavuzu göster
show help
(Bilgisayar) yardımı göster
show in
içeri almak
show interest
alakalanmak
show log
(Bilgisayar) günlüğü göster
show me
(Bilgisayar) göster

Lütfen bana resmini göster. - Please show me your picture.

Bana resmi gösterir misin? - Will you show me the picture?

show mercy
insafa gelmek
show of hands
oylama

Önerge açık oylamayla kabul edildi. - The motion was carried by a show of hands.

show off
çalım satmak
show off
fiyaka satmak
show off
şov yapmak
show off
racon kesmek
show picture
(Bilgisayar) resmi göster
show somebody up
utandırmak
show someone up
birini utandırmak
show something up
bir şeyi açıkça göstermek
show tabs
(Bilgisayar) sekmeleri göster
show tips
(Bilgisayar) ipuçlarını göster
show up
yüze çıkmak
show up
yanlışlığı kanıtlamak
show up
açığa çıkarmak
show up
sırıtmak
show a clean pair of heels
tabanları yağlamak
show biz
eğlence sanayii
show business
eğlence sanayii
show off
{f} gösteriş yap

Tom gösteriş yapmayı sever. - Tom loves to show off.

Leyla gösteriş yapmayı severdi. - Layla loved to show off.

show off
gösteriş yapmak

Leyla gösteriş yapmaktan hoşlanmadı. - Layla didn't like to show off.

show one the door
kovmak
show one the door
kapı dışarı etmek
show one's face
insan içine çıkmak
show one's hand
niyetini açığa vurmak
show one's hand
kozunu oynamak
show one's teeth
diş göstermek
show one's true colours
açığa vurmak
show out
kapıya kadar geçirmek
show room
sergi salonu
show the white feather
gözü korkmak
show to be irresponsible
sorumsuz görün
show up
meydana çık
show up
göstermek

O, muhtemelen insanların gerçekten protesto yapmak yerine sadece boy göstermek için gösterilere gittiklerini kastediyordu. - He probably meant that people go to demonstrations just to show up instead of actually protesting.

show up
gözükmek
show up
meydana çıkmak
show window
vitrin

Mary'nin bir vitrine baktığını gördüm. - I saw Mary looking into a show window.

O, teşhir vitrinine göz attı. - She looked in at the show window.

show window
sergi
Show me the hows and the whys of it
Bana işin nedenlerini anlatın
show band
gösteri grubu
show details
ayrıntıları
show down
aşağı göster
show for appointment
randevuya gelmek
show goodwill
iyi niyet göstermek
show guides
rehberlerin görünmesini sağlar
show his face
yüzünü göster
show house
(İnşaat) Örnek daire, gösterimlik daire
show house
show ev
show in
gösterisinde
show manship
göstermek Manship
show of force
(Askeri) Askerî güç gösterisi
show one's true colors
Gerçek yüzünü göstermek, asıl karakterini açığa vurmak
show one´s hand
niyetini açığa vurmak
show over
(satılık yer, vb.) gezdirmek, göstermek
show restraint
Kendini tutmak
show s.o. the way to do s.t
birine bir şeyin nasıl yapıldığını göstermek
show so. the ropes
göstermek çok. halatlar
show so.'s horns
göstermek çok. 's boynuzları
show so.'s teeth
göstermek çok. 's dişleri
show someone the rope
(deyim) bir işin nasıl yapıldığını göstermek
show the identity card
kimlik kartı göstermek
show to be irresponsible
sorumsuz görün(mek)
show tooltips
göstermek tooltips
show up at
at sırıtmak
show you
göstermek
show-and-tell
(Eğitim) Öğrencilerin sınıfa bir nesne getirip sunumunu yaptıkları öğretim metodu
show-stopper
show-tıpa
this
bu
his
onun

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

that
o
them
onlara

Onlara karşı çıkmak hiçbir şeye yaramaz. - It'll be useless to stand against them.

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

me
bana
us
bizi
them
onlar

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

my
benim
it
o
show up
gözler önüne sermek
ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
her
o
him
o
him
kendine

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

their
onların

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

Onların ana dili Fransızca. - French is their mother tongue.

her
onun

Onun elleri buz kadar soğuktu. - Her hands were as cold as ice.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

Hiç bu kadar erken kalkmadım. - I've never woken up this early.

her
onu

Onu sevip sevmediğini bilmiyorum. - I don't know whether you like her or not.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

her
kendine

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

O, sırrı kendine sakladı. - She kept the secret to herself.

her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
kendisi

Mary gerçekten harika. O benim için harika bir yemek pişirdi ve bulaşıkları bile kendisi yıkadı. - Mary is really great. She cooked a wonderful meal for me and even washed the dishes herself.

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

her
ondan

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

Seni ondan daha çok seviyorum. - I love you more than her.

her
dişil onu
him
kendi

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

him
onu

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
showing
gösteri

K -9 film gösterimde. - The movie K-9 is showing.

Delikanlı yeni arabasını gösteriyor. - The teenager is showing off his new car.

showing
belirtme
that
için

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

Şu gömlek için sadece on dolar ödedi. - He only paid ten dollars for that shirt.

that
bu kadar

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

Ver onu. Sahip olduğunun hepsi bu kadar mı? - Hand it over. That's all you've got?

that
diye

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

them
onları

Onlar parlak renkli kurbağalar olduğunu söylüyorlar fakat ben onları asla görmedim. - They say there are bright-colored frogs, but I've never seen them.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

you
sana

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

Sana satranç oynamayı öğreteceğim. - I will teach you to play chess.

his
zam onunki
my
million years
my
hayret
my
vay canına!
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay be!
my
ünl
my
vay be
that
böyle

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

Onun böyle güzel bir teklifi reddetmesine şaşırdım. - I am surprised that she refused such a good offer.

us
amerika birleşik devletleri
her
kendi

Yumi oraya kendi gitti. - Yumi went there by herself.

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

his
eril onunki
it
cinsel ilişki
it
ebe (oyunlarda)
it
(Bilgisayar) bilişim
Türkçe - Türkçe
çene yarıştırma
HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Duygu
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
him
Bina temeli
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
sb
Antimon elementinin simgesi
İngilizce - İngilizce
To display, to have somebody see something
A demonstration

show of force.

To have an enlarged belly and thus be recognizable as pregnant
To be visible, be seen, make an appearance

Your bald patch is starting to show.

To indicate (a fact) to be true; to demonstrate
Mere display with no substance

The dog sounds ferocious but it's all show.

A movie

Let's catch a show.

A play, dance, or other entertainment
The major leagues

He played AA ball for years, but never made it to the show.

An exhibition of items

dog show.

A project or presentation

It was Apple's usual dog and pony show.

A broadcast program/programme

television show.

{n} a sight, exhibition, appearance, promp
{v} to exhibit to view, appear, prove, tell, teach
When selected with the Left Mouse Button, will show any polygons hidden with the Hide button It does not display polygons that are hidden by the Quick Move function When selected with the Right Mouse Button, all hidden polygons will be shown, and any previously showing polygons will be hidden
{f} exhibit, display; reveal, disclose; explain; prove, demonstrate; guide, instruct; present; appear, be seen
SHOW - The show command allows data to be displayed to the screen while a procedure is running Three displays are allowed for each Show command, as follows: a screen position, a 6-character label, or a number, variable, or constant Denoted by SHOW and followed by a position number, a label, and a value (e g , SHOW 1,TRIALN, A)
A show is a setting that is placed on a checkout or a reservation indicating that Media Center personnel must be present while the resource is being used to provide technical support to the patron See Also: Set, Strike
provide evidence for; "The blood test showed that he was the father"; "Her behavior testified to her incompetence"
You can say `I'll show you' to threaten or warn someone that you are going to make them admit that they are wrong. She shook her fist. `I'll show you,' she said
Any unit of operation in the woods associated with timber harvesting (22)
indicate a certain reading; of gauges and instruments; "The thermometer showed thirteen degrees below zero"; "The gauge read `empty'"
Function: Noun A movie
To show things such as works of art means to put them in an exhibition where they can be seen by the public. 50 dealers will show oils, watercolours, drawings and prints from 1900 to 1992
pretending that something is the case in order to make a good impression; "they try to keep up appearances"; "that ceremony is just for show"
A show in a theatre is an entertainment or concert, especially one that includes different items such as music, dancing, and comedy. How about going shopping and seeing a show in London?
indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively; "I showed the customer the glove section"; "He pointed to the empty parking space"; "he indicated his opponents"
If you show a particular attitude, quality, or feeling, or if it shows, you behave in a way that makes this attitude, quality, or feeling clear to other people. She showed no interest in her children Ferguson was unhappy and it showed You show me respect Mr Clarke has shown himself to be resolutely opposed to compromise The baby was tugging at his coat to show that he wanted to be picked up
If something shows a quality or characteristic or if that quality or characteristic shows itself, it can be noticed or observed. The story shows a strong narrative gift and a vivid eye for detail How else did his hostility to women show itself?
A television or radio show is a programme on television or radio. I had my own TV show This is the show in which Loyd Grossman visits the houses of the famous. a popular talk show on a Cuban radio station = programme
{i} performance; display; demonstration; spectacle; radio or television program; film, movie; exhibition; disclosure; pretense; appearance, impression; venture, undertaking
Semblance; likeness; appearance
finish third or better in a horse or dog race; "he bet $2 on number six to show"
signature(object = "MethodDefinition")
If something shows or if you show it, it is visible or noticeable. His beard was just beginning to show signs of grey Faint glimmers of daylight were showing through the treetops
be or become visible or noticeable; "His good upbringing really shows"; "The dirty side will show"
If you say it just goes to show or it just shows that something is the case, you mean that what you have just said or experienced demonstrates that it is the case. This just goes to show that getting good grades in school doesn't mean you're clever
a public exhibition of entertainment; "a remarkable show of skill"
False semblance; deceitful appearance; pretense
If a company shows a profit or a loss, its accounts indicate that it has made a profit or a loss. It is the only one of the three companies expected to show a profit for the quarter
Proud or ostentatious display; parade; pomp
If you show someone to a room or seat, you lead them there. Let me show you to my study I'll show you the way
to show someone the door: see door to show your face: see face. Armory Show burlesque show game show quiz show minstrel show show jumping talk show trade show Wild West Show
If you say that something is for show, you mean that it has no real purpose and is done just to give a good impression. The change in government is more for show than for real
If you have something to show for your efforts, you have achieved something as a result of what you have done. I'm nearly 31 and it's about time I had something to show for my time in my job
A show is a public exhibition of things, such as works of art, fashionable clothes, or things that have been entered in a competition. The venue for the show is Birmingham's National Exhibition Centre Hall Two complementary exhibitions are on show at the Africa Centre
If a person you are expecting to meet does not show, they do not arrive at the place where you expect to meet them. There was always a chance he wouldn't show. = turn up Show up means the same as show. We waited until five o'clock, but he did not show up
a public exhibition or entertainment; "they wanted to see some of the shows on Broadway"
A discharge, from the vagina, of mucus streaked with blood, occuring a short time before labor
5 10 25 50 100 results with without summaries
A pale blue flame, at the top of a candle flame, indicating the presence of fire damp
Specifically, to make known the way to (a person); hence, to direct; to guide; to asher; to conduct; as, to show a person into a parlor; to show one to the door
give reasons and causes
give evidence of, as of records; "The diary shows his distress that evening"
If a picture, chart, film, or piece of writing shows something, it represents it or gives information about it. Figure 4.1 shows the respiratory system The cushions, shown left, measure 20 x 12 inches and cost $39.95 Much of the film shows the painter simply going about his task Our photograph shows how the plants will turn out
a public exhibition of entertainment; "a remarkable show of skill" a public exhibition or entertainment; "they wanted to see some of the shows on Broadway" give evidence of, as of records; "The diary shows his distress that evening" finish third or better in a horse or dog race; "he bet $2 on number six to show" make visible or noticeable; "She showed her talent for cooking"; "Show me your etchings, please" be or become visible or noticeable; "His good upbringing really shows"; "The dirty side will show" show or demonstrate something to an interested audience; "She shows her dogs frequently"; "We will demo the new software in Washington
To have a certain appearance, as well or ill, fit or unfit; to become or suit; to appear
The act of showing the disc to the defending player once you have out skied them WARNING - to players you don't know this can be very offensive and extremely against the spirit In a tight game against US team, DON'T show someone the disc In a friendly game against a very good friend show it as much as you like!
The act of showing, or bringing to view; exposure to sight; exhibition
show or demonstrate something to an interested audience; "She shows her dogs frequently"; "We will demo the new software in Washington
To exhibit or present to view; to place in sight; to display; the thing exhibited being the object, and often with an indirect object denoting the person or thing seeing or beholding; as, to show a house; show your colors; shopkeepers show customers goods (show goods to customers)
To bestow; to confer; to afford; as, to show favor
To exhibit to the mental view; to tell; to disclose; to reveal; to make known; as, to show one's designs
If you show someone something, you give it to them, take them to it, or point to it, so that they can see it or know what you are referring to. Cut out this article and show it to your bank manager He showed me the flat he shares with Esther I showed them where the gun was
show or demonstrate something to an interested audience; "She shows her dogs frequently"; "We will demo the new software in Washington"
The matches, the interviews and the angle work for one presentation
To make apparent or clear, as by evidence, testimony, or reasoning; to prove; to explain; also, to manifest; to evince; as, to show the truth of a statement; to show the causes of an event
give expression to; "She showed her disappointment"
A show home, house, or flat is one of a group of new homes. The building company decorates it and puts furniture in it, and people who want to buy one of the homes come and look round it
If someone shows a film or television programme, it is broadcast or appears on television or in the cinema. The BBC World Service Television news showed the same film clip American films are showing at Moscow's cinemas. + showing showings show·ing I gave him a private showing of the film
show a clean pair of heels
to run away quickly; to make an escape quickly; to outpace
show a leg
To wake up and get out of bed. (Used mostly in the imperative)

Show a leg or you're going to be late.

show a little ginger
an 1800s baseball term meaning to play harder or smarter
show and tell
A school activity in which each student brings an item to school and gives a talk on it to the class
show barn
A building for exhibiting cattle and other domestic animals, as at a county fairgrounds

The Okmulgee County Commissioners voted to award Bid #5 for a new show barn at the Okmulgee CountyFairgrounds. .10-19-04.

show barns
plural form of show barn
show globe
A glass vessel containing coloured liquid, formerly (from the 17th century) displayed outside pharmacies
show globes
plural form of show globe
show jumper
A (human or horse) participant in show jumping
show jumpers
plural form of show jumper
show jumping
An equestrian event in which a rider's horse is jumped over an array of obstacles
show of force
An open demonstration of power by display of a great numbers of people and / or resources

The military parade was an opportunity for the new government to give a notable show of force to the neighbouring countries.

show of hands
A vote in which people raise a hand in order to state their agreement with something
show off
To exhibit; to demonstrate one's skill, talent, etc. for its own sake

She loves to show off her new car and her driving prowess.

show off
one who shows off
show offs
plural form of show off
show one's cards
To reveal something previously concealed
show one's true colors
To reveal how one really is, as opposed to how one has been portrayed
show somebody the door
To dismiss or reject; to exclude someone who was formerly included

In Maryland, Rep. Connie Morella, a skillful, conscientious politician, was ousted. . . . The always-charming Morella . . . provided great constituent service. . . . Still, voters showed her the door.

show somebody the door
To escort someone to the exit of the premises; to expel someone from a room, gathering, etc

o man shall laugh at me now that I'm down. Show him the door, Dig..

show stoppers
plural form of show stopper
show the flag
Of a naval vessel or military force, to identify itself by displaying the flag of its country of origin, especially in order to establish an authoritative presence and to exert diplomatic or political influence

On a routine cruise to show the flag, the British warships Amphion and Contest steamed into the harbor of Santa Ana Island in the southern Solomons (which are under a British protectorate).

show the flag
To display the flag of one's country, especially as an expression of patriotic pride
show the flag
To represent one's country or some other group in a manner intended to suggest the authority or importance of that country or group

The Bush-Cheney re-election campaign will send a high-profile team of surrogates to both Iowa and New Hampshire in the coming days to train and motivate Republican activists and to show the flag in states in which the Democratic presidential race has dominated political debate.

show trial
A trial held for appearance's sake, but for which the verdict is predetermined
show up
To appear, arrive, or attend, especially suddenly or erratically

No matter how many I throw away, more copies always show up.

show up
To outperform or one-up, often in an arrogant manner

I finished in five minutes and she showed me up by finishing in three.

show up
To make visible; to expose

I bet the Jayhawk fast break could show up the Nimrod's lack of speed.

show window
A windowed, street-facing compartment in which a selection of a store's merchandise is displayed
show-off
A person who attracts attention by frequently demonstrating their talents. The tone of the word varies depending on the speaker's relationship with the subject, although it is most usually employed in a mildly mocking manner
show-off
One who shows off

Quit being such a show-off, before someone gets hurt.

show gratitude
Minnettarlık göstermek
show of force
(Askeri) Show of force is a military term for an operation intended to warn or intimidate an opponent and to showcase one's own capability or will to act if provoked. Shows of force may also be executed by police forces and other armed, non-military groups
show-and-tell
(Eğitim) A teaching method in which pupils bring items to class and describe them to their classmates
show-stopper
A performance or item receiving prolonged applause
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Middle English
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
season best (this season's personal best)
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
sideband
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
Italy
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
Italian
me
As the subject of a verb, used without and
me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As a reflexive direct object of a verb
my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

s.o.
significant other
s.o.
someone
shew
(East Anglia dialect) Simple past of show

As I travelled the signposts shew me the way.

shew
To prove
shew
A show
her
adv: here 32
her
High Efficiency Red
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
Of them; their
her
pron. specific female; possessive form of she
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
pron. belonging to us
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
show off
swash
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
A show
shew
Him
Pronoun when referring to God
Him
tis
His
Belonging to God
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
ME
state in the eastern United States
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
Their
tin
US
uk
her
le
her
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
her
Herpa 1: 43 resin Germany
her
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
her
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
her
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
him
pron: him, it 45
him
The objective case of he
him
Him is a third person singular pronoun. Him is used as the object of a verb or a preposition
him
pron [{object pron referring to a male} (Please give ~ this letter )] dia
him
You use him to refer to a man, boy, or male animal. John's aunt died suddenly and left him a surprisingly large sum Is Sam there? Let me talk to him My brother had a lovely dog. I looked after him for about a week
him
pron. specific male; to a specific male
him
he, her
him
Health Information Management
him
In written English, him is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. If the child sees the word `hear', we should show him that this is the base word in `hearing' and `hears'. Her (or His) Imperial Majesty
his
Mah'english | adronato
his
Hospital Information System
his
Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record
his
his His is a third person singular possessive determiner. His is also a possessive pronoun
his
– Refer to Human Interface Station
his
Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste
his
In written English, his is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or her' or `their'. Formerly, the relations between a teacher and his pupils were dominated by fear on the part of the pupils His is also a possessive pronoun. The student going to art or drama school will be very enthusiastic about further education. His is not a narrow mind, but one eager to grasp every facet of anything he studies. Used to indicate the one or ones belonging to him: If you can't find your hat, take his
his
Honeywell Information Services, an EDP division (later subsidiary) of Honeywell
his
Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital
his
You use his to indicate that something belongs or relates to a man, boy, or male animal. Brian splashed water on his face, then brushed his teeth He spent a large part of his career in Hollywood The dog let his head thump on the floor again. His is also a possessive pronoun. Anna reached out her hand to him and clasped his
his
pron: his 46
his
pron. belonging to a specific male
his
{Hospital Information Services}- A committee and support staff found at the Watchtower Bible and Tract Society This committee oversees the HLC function worldwide
his
Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete
his
The possessive of he; as, the book is his
his
poss pron 3 sg masc /neut his; its [OE his]
his
Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features
it
Information Technology; used to describe the computerised systems in use by Fund
it
The hardware and software which enable collection, storage and manipulation of data IT is an abbreviation of information technology
it
Short for Information Technology, it is concerned with all aspects of managing and processing information
it
Information Technology Directorate (FEMA)
it
The neuter pronoun of the third person, corresponding to the masculine pronoun he and the feminine she, and having the same plural (they, their or theirs, them)
it
information technology TI
it
"it" is poker terminology "It" usually refers to the largest amount anyone has yet bet in a round If someone opens for $5, and the next player raises $10, they're "making it $15 " With the exception of all-in players, if a player wants to see the next round, eventually they have to match whatever "it" is "It" can also mean the amount required to call So if someone bets $5 and two other players each raise $5 in the same betting round, they may ask "what's it to me?" The correct answer is, "Pay attention "
Türkçe - İngilizce

show teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

her
every

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

his
feeling

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise. - Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür.

it
dog
his
sensation

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

his
sense

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

Tom sensed that Mary was in pain. - Tom Mary'nin acı çektiğini hissetti.

his
{i} feel

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

her
any

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
(Askeri) each

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

her
all

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
pan

She planted some pansies in the flower bed. - Çiçekliğe bazı hercai menekşeler dikti.

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

her
omni

How many omnivorous children are patients in hospital? - Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var?

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

his
emotion

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. - Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
(Bilgisayar) start every
her
either

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

her
(Bilgisayar) refresh every
her
every single

Tom does this every single time. - Tom bunu her zaman yapar.

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

her
soever
her
(Bilgisayar) for all

That dispute has been settled once and for all. - O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için.

His story may sound false, but it is true for all that. - Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir.

her
(Bilgisayar) recur every
his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whoever

Whoever finds the bag must bring it here. - Her kim çantayı bulursa onu buraya getirmelidir.

Give it to whoever wants it. - Onu her kim isterse ona ver.

her
whatever

I'll do whatever you want me to do. - Ben senin yapmamı istediğin her şeyi yapacağım.

You can eat whatever you like. - Her ne istiyorsanız yiyebilirsiniz.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
bastard
it
pooch
it
push
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
{f} jog
it
dig into
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
{i} chord
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
(a) feeling; (an) emotion
his
consciousness
his
sensation, feeling
it
{i} mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
us
{i} senses
show