hide

listen to the pronunciation of hide
İngilizce - Türkçe
gizlemek

Benden gizlemek zorunda değilsin. - You didn't have to hide from me.

Yüzünü gizlemek istiyorsan, çıplak yürü. - If you want to hide your face, walk naked.

saklanmak

Bir kayanın altında saklanmak istiyorum. - I want to hide under a rock.

Çabuk, lambayı söndür, karanlıkta saklanmak istiyorum. - Quick, turn off the lamp, I want to hide in the darkness.

saklamak

Saklamak zorunda olduğun bir şeyin var mı? - Do you have something to hide?

Saklamak zorunda değilsin. - You don't have to hide.

{i} post

Benim postumu kurtardığın için teşekkürler. - Thanks for saving my hide.

{f} (hid, hid.den) saklamak, gizlemek; saklanmak, gizlenmek
gizli tutmak
zula etmek
örtmek
gön
gizle

Onu nereye gizleyeceğini düşünemedi. - He couldn't think where to hide it.

Tom'un gizleyecek bir şeyi yoktu. - Tom had nothing to hide.

gizlenmek

Gizlenmek zorunda değiliz. - We don't have to hide.

Ben gizlenmek için tüm yerleri biliyorum. - I know all the places to hide.

yaşırmak
deri
s head utancından saklanmak
sakla

Saklayacak bir şeyim yok. - I've got nothing to hide.

Saklayacak bir şeyim yok. - I have nothing to hide.

{i} hayvan derisi, deri; post
{i} ortaçağ arazi ölçü birimi
{f} dövmek
(Tekstil) post, hayvan derisi
{f} saklı tutmak
in hiding saklı
{f} pataklamak
{i} cilt
{f} dayak atmak
{f} derisini yüzmek
saklanma yeri/hayvan deri
gizleme

Tom hayal kırıklığını gizlemek için elinden geleni yaptı. - Tom did his best to hide his disappointment.

Duygularını gizlemek zorunda değilsin. - You don't have to hide your feelings.

sinmek
idare etmek
gizliyor
hiden
hidden
gizli

Her yerde gizli kameralar vardı. - There were hidden cameras everywhere.

Tom Mary'nin arabasına zorla girdi ve sürücü koltuğunun altında gizli olan şeyi çaldı. - Tom broke into Mary's car and stole what was hidden under the driver's seat.

hidden
{s} saklı

Arkanda saklı ne var? - What do you have hidden behind your back?

Orada saklı hazineler olduğu dedikodusu yapılıyor. - It is rumored there are treasures hidden there.

hide icon
(Bilgisayar) simgeyi gizle
hide item
(Bilgisayar) öğe gizle
hide items
(Bilgisayar) gizlenecek öğeler
hide items
(Bilgisayar) öğeleri gizle
hide out
polisten saklanmak
hide one's face in shame
utancından yere geçmek
hide one's head
utancından saklanmak
hide one's light under a bushel
özünü göstermemek
hide-and-seek
saklambaç

Çocuklar saklambaç oynuyor. - The children are playing hide-and-seek.

Şşş! Ses çıkartma. Şimdi saklambaç oynuyoruz. Konuşacaksan saklanacak başka bir yer bul. - Shh! Don't make a sound. We are playing hide-and-seek now. If you want to talk, go find somewhere else to hide.

hide detail
detay gizlemek
hide details
ayrıntıları gizle
hide from
sakladığın
hide hammer
çekiç gizlemek
hide now
gizle şimdi
hide one's light under a bushel
kendini göstermemek (yeteneğini gizlemek)
hide the fact
gerçekleri gizlemek- Prime minister did not hide the fact that the meeting with the prezident of Germany was cancelled due to the ultimatum
hide your feelings
duygularını sakla
hide your time
zaman gizlemek
hide-and-go-seek
Saklambaç oyunu
hide and seek
saklambaç

Ben çocukken, oldukça çok saklambaç oynardık. - When I was a kid, we used to play hide and seek quite a lot.

Saklambaç oynamak ister misin? - Do you want to play hide and seek?

hide behind
arkasına saklanmak
hide behind
arkasına gizlenmek
hide behind something
arkasına sığınmak
hide boundaries
Sınırları gizle
hide clipboard
Panoyu gizle
hide footer
Altlığı Gizle
hide from view
ortadan kaldırmak
hide from view
göz önünden kaldırmak
hide header
Başlığı Gizle
hide image info
(Bilgisayar) resim bilgisini sakla
hide one's light under the bushel
yeteneğini gizlemek
hide one's light under the bushel
örnek olmak istememek
hide oneself
saklanmak
hide oneself
gizlenmek
hide out
(polisten) saklanmak. in hiding saklı
hide out
gizlenmek
hide out
saklanmak

Tom'un saklanmak için güvenli bir yere ihtiyacı vardı. - Tom needed somewhere safe to hide out.

hide page breaks
Sayfa Sonlarını Gizle
hide position
(Askeri) Gizlenme mevzii
hide ruler
Cetveli Gizle
hide ruler lines
Cetvel Çizglerini Gizle
hide rulers
Cetvelleri Gizle
hide size
Boyutu Gizle
hide tab ruler
Tab Duraklarını Gile
hide title bar
(Bilgisayar) başlık çubuğunu gizle
hide user log
Kullanıcı Günlüğünü Gizle
hide while not playing
(Bilgisayar) yürütülmezken gizle
hide/show grind lines
kılavuz çizgilerini göster/gizle
hid
sakla

Lütfen yabanmersini kavanozunu Takako'nun göremeyeceği bir yere sakla. - Please hide the blueberry jam where Takako can't see it.

Çocuk, kapının arkasına saklandı. - The boy hid behind the door.

hidden
{s} gizlenmiş

Güneş ayın gölgesine gizlenmişti. - The sun was hidden in the moon's shadow.

Para döşeme tahtalarının altında gizlenmişti. - The money was hidden beneath the floorboards.

hide away
saklamak
hiding
{i} gizlenme

Benden gizlenmeye devam edemezsin, Tom. - You can't keep hiding from me, Tom.

always hide
(Bilgisayar) her zaman gizle
hide away
saklanmak
hide out
saklamak
hiding
sopa
tanned hide
gön
hidden
{f} gizle

Para döşeme tahtalarının altında gizlenmişti. - The money was hidden beneath the floorboards.

Duvarlar sarmaşık tarafından gizlenmiştir. - The walls are hidden by ivy.

hidden
yaşırın
hidden
gömülü
hiding
{f} sakla

Tom dağlarda saklanıyordu. - Tom was hiding in the mountains.

Şüpheli üç haftadır dağlarda saklanıyordu. - The suspect was hiding out in the mountains for three weeks.

raw hide
ham deri
I haven´t seen hide or hair of him
İzi tozu yok
I´ll have his head/hide!
k. dili Kellesini uçuracağım!/Derisini yüzeceğim! İ´ve been had. k. dili Üçkâğıda geldim
bury, hide one's head in the sand
başını kuma gömmek
cow hide
inek gizlemek
discharge, exude; hide, conceal
akıntı, terlemek;, gizlemek gizlemek
have a thick skin/hide
kalın bir deri / gizlemek var
have someone's hide
(deyim) Birini cezalandırmak
hid
saklamış
hidden
pinhan
hidden
giz
hider
saklamak
hides
hayvan postu
hiding
saklayarak
hiding
saklanarak
neither hide nor hair
ne izi, ne tozu
ox hide
öküz gizlemek
past participle of to hide
gizlemek için past participle
raw hide
gizlemek ham
tan s.o.´s hide
birine dayak atmak, birini pataklamak
veil, cover, hide
Gizlemek kapak peçe
animal hide
hayvan postu
cattle hide
(Çiftçilik) sığır derisi
hid
f., bak. hide 2
hidden
{f} gizle: adj.gizli
hidden
gizli saklı
hidden
{s} kuytu
hidden
{f} sakla: adj.saklı
hidden
s. gizli, kapalı
hidden
f., bak. hide
hidden
gizil
hider
gizelenen
hiding
{i} dövme
hiding
{i} saklama

Annemin benden bir şey saklayıp saklamadığını merak ediyorum. Bugün beni orospu çocuğu diye çağırdı. - I wonder if my mother is hiding something from me. She called me a son of a bitch today.

Gerçeği saklamayı sürdüremezsin. - You can't keep hiding from the truth.

hiding
dayak
hiding
gizleme

Kendini gizlemen işe yaramaz. - Hiding yourself won't help.

Tom'un bir şey gizlemediğini nasıl biliyorsunuz? - How do you know Tom wasn't hiding something?

hiding
saklanma

Yeni bir saklanma yeri bulmam gerekiyor. - I need to find a new hiding place.

Tom saklanmaya gitti. - Tom has gone into hiding.

hiding
dayak/saklama/saklanma
hunter's hide
evsin
i haven't seen hide or
İzi tozu yok
look for a place to hide
kaçacak delik aramak
pickled cattle hide
(Çiftçilik) salamura sığır derisi
play hide and seek
saklambaç oynamak
reset or hide
(Bilgisayar) sıfırla ya da gizle
save one's hide
postunu kurtarmak
tan s.o.'s hide
{k} birine dayak atmak, birini dövmek
tan smb.'s hide
fena dövmek
tan smb.'s hide
eşek sudan gelinceye kadar dövmek
workbook hide
(Bilgisayar) çalışmakitabı gizle
Türkçe - Türkçe

hide teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ALÂ HİDE
(Osmanlı Dönemi) Tek başına, münferiden, ayrıca
İngilizce - İngilizce
To put (something) in a place where it will be harder to discover or out of sight

The blind man, whom he had not been able to cure with the pomade, had gone back to the hill of Bois-Guillaume, where he told the travellers of the vain attempt of the druggist, to such an extent, that Homais when he went to town hid himself behind the curtains of the Hirondelle to avoid meeting him.

The skin of an animal
(mainly British) A covered structure from which hunters, birdwatchers, etc can observe animals without scaring them
A medieval land measure equal to the amount of land that could sustain one free family; usually 100 acres. Forty hides equalled a barony
To put oneself in a place where one will be harder to find or out of sight
{v} to lie or be concealed, conceal, cover, withdraw, from sight
{n} the skin of an animal, a measure of land
measurement of land for taxation purposes, between 60 and 120 acres
The whole pelt of a large, mature animal (horse, cattle, etc ) in contrast to the term "skin," - the pelt of young or small animals
the opposite of load
To lie concealed; to keep one's self out of view; to be withdrawn from sight or observation
The 'Hide' button puts the program into the background Highlighting a word in any application and pressing a pre-defined hot key (<ctrl><Fn><L> by default) brings LittleSense to the foreground and looks up the highlighted word The hot key can be changed from the menu if required This worked well in all of the built in applications and also allowed words to be passed between LittleSense and Spell VReader5 doesn't allow a single word to be highlighted which is a shame as I never have been able to read H G Wells without resorting to a dictionary occasionally! Copying a screen of VReader5 text to Word and highlighting the required word works OK
If you hide what you feel or know, you keep it a secret, so that no one knows about it. Lee tried to hide his excitement
A measure of land, common in Domesday Book and old English charters, the quantity of which is not well ascertained, but has been differently estimated at 80, 100, and 120 acres
Flip a coin If heads, during your opponent's next turn, prevent all effects of attacks, including damage, done to this Pokémon Pokémon with this attack: Oddish L7
{f} place out of sight, conceal, cover up; keep secret; conceal oneself
make undecipherable or imperceptible by obscuring or concealing; "a hidden message"; "a veiled threat"
A hide is the skin of a large animal such as a cow, horse, or elephant, which can be used for making leather. the process of tanning animal hides. = skin see also hidden, hiding. An old English measure of land, usually the amount held adequate for one free family and its dependents
To flog; to whip
An abode or dwelling
When clicked on by the Left Mouse Button, all selected polygons will be hidden from view When clicked on by the Right Mouse Button, all polygons will be hidden except for the selected polygons
body covering of a living animal
The skin of an animal, either raw or dressed; generally applied to the undressed skins of the larger domestic animals, as oxen, horses, etc
The human skin; so called in contempt
A hide is a place which is built to look like its surroundings. Hides are used by people who want to watch or photograph animals and birds without being seen by them
{f} beat seriously; whip, flog, thrash
If you hide your face, you press your face against something or cover your face with something, so that people cannot see it. She hid her face under the collar of his jacket and she started to cry
body covering of a living animal the dressed skin of an animal (especially a large animal) prevent from being seen or discovered; "Muslim women hide their faces"; "hide the money"
Another name for a carucate The Dictionary of Genealogy gives a hide as being between 90 and 120 acres BUT the same book gives a carucate as being between 120 and 180 acres although the two names are cross referenced
A unit of land measurement, usually considered 120 acres One has to be careful, since in early times the exact measurement of land was not considered important, but rather how hard it was to work See Virgata
If something hides an object, it covers it and prevents it from being seen. The man's heavy moustache hid his upper lip completely
an area of land (varies in acreage depending on location)
Old English unit of area usually equal to 120 acres
To remove from danger; to shelter
If you hide or if you hide yourself, you go somewhere where you cannot easily be seen or found. At their approach the little boy scurried away and hid They hid themselves behind a tree
cover as if with a shroud; "The origins of this civilization are shrouded in mystery"
To withhold from knowledge; to keep secret; to refrain from avowing or confessing
To conceal, or withdraw from sight; to put out of view; to secrete
be or go into hiding; keep out of sight, as for protection and safety; "Probably his horse would be close to where he was hiding"; "She is hiding out in a cabin in Montana
prevent from being seen or discovered; "Muslim women hide their faces"; "hide the money"
{i} skin of an animal; person's skin (Slang); concealed place, hiding place; measure of land (in Old English times)
Reduce a row's height to zero
the dressed skin of an animal (especially a large animal)
Barrier, hut, or tent used by natural history photographers to conceal themselves
If you hide something or someone, you put them in a place where they cannot easily be seen or found. He hid the bicycle in the hawthorn hedge They could see that I was terrified, and hid me until the coast was clear. = conceal
To place an application in the background This is done in the Applications menu
Used in a NickServ command to keep specified info secluded from individuals /msg NickServ SET HIDE <ALL|EMAIL|URL|ADDR|QUIT> <ON|OFF>
hide and go seek
A particular game, wherein all players but one hide, and he must find them
hide and seek
A game where the players have to hide and one has to seek them out
hide nor hair
A trace, indication, or evidence, especially of a person

No rational explanation for her lamentable condition is advanced, neither hide nor hair of a leopard is ever spotted, and certainly no scene in which woman literally turns into cat, or vice versa, is ever played.

hide one's light under a bushel
To conceal one's talents or positive qualities, especially due to modesty or shyness; to avoid attention

British soroptimists have hidden their light under a bushel: there's a feeling here that we shouldn't seek publicity because we'd be drawing attention to ourselves..

hide-and-go-seek
hide and seek
hide-and-seek
Variant of hide and seek
hide and go seek
{i} game in which a person covers his eyes while the other players hide and then the child tries to find them
hide and seek
game in which a person covers his eyes while the other players hide and then the person who covered his eyes tries to find them
hide one's face
look down in shame, turn away in embarrassment
hide out
be or go into hiding; keep out of sight, as for protection and safety; "Probably his horse would be close to where he was hiding"; "She is hiding out in a cabin in Montana"
hide-and-seek
Hide-and-seek is a children's game in which one player covers his or her eyes until the other players have hidden themselves, and then he or she tries to find them. .hide-and-go-'seek a children's game in which one player shuts their eyes while the others hide, and then goes to look for them
hide-and-seek
a game in which a child covers his eyes while the other players hide then tries to find them
have someone's hide
To punish or subdue someone

Why doesn't The St. Petersburg Times scrape together $30 million and purchase football's Tampa Bay Buccaneers? Then, when I tell John McKay how to coach, he'd listen or I'd have his hide.

hidden
That has been hidden

hidden talents.

hidden
Past participle of to hide
hiding
A state of concealment
hiding
A place of concealment
one can run but one can't hide
There is nothing someone can do to evade something

You can run but you can't hide.

tan someone's hide
To beat or spank someone

You lying little snipe, he roared. . . . I've a mind to tan your hide good..

have someone's hide
(deyim) Punish or subdue someone
hid
abbrevation of High-Intensity Discharge
A hide
boma
To hide
scug
cow hide
hide of a cow; leather made from cowhide; leather whip
did not hide anything from
did not conceal any of his intentions from, told the whole truth and nothing but the truth to
has nothing to hide
has nothing to conceal, did nothing wrong
has something to hide
has something to conceal, did something wrong
have nothing to hide
have no secrets, have nothing to cover up
having something to hide
dishonesty, hypocrisy, being two-faced
hid
High Intensity Discharge - a type of light that produces a bright light by using gas filled bulbs Uses very little battery power and is a very "cool" light
hid
Human Interface Device
hid
Human Interface Device (for USB)
hid
High Intensity Discharge HormoneChemical substance that controls the growth and development of a plant
hid
Hanford IDentification (number) A permanent tracking number assigned (by Flour Daniel Hanford PCSR+ system) for Hanford site employees and visitors who may require training onsite HIDs are used for tracking staff and non-staff training IOPS users also use their HIDs as IOPS login IDs
hid
Human Interface Device A Microsoft-specific term describing a USB device You'll see this term when you hook up a USB device to a Windows 98 system via the USB port The OS then loads the appropriate drivers, labeled HID
hid
simple past of hide
hid
of Hide
hid
A form of lighting ( high-intensity discharge) based on high voltage charging of various gases: typically used for outdoor and industrial illumination
hid
-High Intensity Discharge
hid
archaic, past participle of hide
hid
Hid is the past tense of hide. Past tense and a past participle of hide. the past tense of hide
hid
Host Interface Device
hid
Healthcare Information Division Division of the Office of Statewide Health Planning and Development that has responsibility for the collection of patient level data
hidden
A file or directory attribute Assigned to files or directories that should not normally be visible to the user
hidden
designed to elude detection; "a hidden room or place of concealment such as a priest hole"; "a secret passage"; "the secret compartment in the desk"
hidden
designed to elude detection; "a hidden room or place of concealment such as a priest hole"; "a secret passage"; "the secret compartment in the desk
hidden
difficult to find; "hidden valleys"; "a hidden cave"; "an obscure retreat" designed to elude detection; "a hidden room or place of concealment such as a priest hole"; "a secret passage"; "the secret compartment in the desk
hidden
from Hide
hidden
Mode of playing where arrows disappear before reaching the top of the screen
hidden
A hidden place is difficult to find. As you descend, suddenly you see at last the hidden waterfall. the past participle of hide
hidden
Concealed; put out of view; secret; not known; mysterious
hidden
difficult to find; "hidden valleys"; "a hidden cave"; "an obscure retreat"
hidden
covered from view; "her face buried (or hidden) in her hands"; "a secret buried deep within herself"
hidden
An input type that allows for information store with a page to be hidden from view
hidden
not easy to see -- "This is another problem with the key word hidden " (195)
hidden
{s} ulterior, concealed, secret
hidden
Any element that is not shown in the current rendering of the scene but still exists
hidden
(Field Properties) A property that specifies whether Oracle Reports will suppress the indicated field at its location in the layout If Hidden is specified, the field's value will appear only where referenced in text objects (using &fieldname)
hidden
Indicates that the file should not be listed in normal directory listings
hidden
Hidden facts, feelings, activities, or problems are not easy to notice or discover. Under all the innocent fun, there are hidden dangers, especially for children
hidden
not accessible to view; "concealed (or hidden) damage"; "in stormy weather the stars are out of sight"
hidden
Hidden is the past participle of hide
hider
{i} one who conceals himself, one who hides
hider
One who hides oneself or a thing
hider
One who hides or conceals
hides
{f} place out of sight, conceal, cover up; keep secret; conceal oneself
hides
Plural of hide
hides
Third person singular of to hide
hiding
A flogging
hiding
The ability of a coating to obscure the surface to which it is applied
hiding
If you give someone a hiding, you punish them by hitting them many times. = beating
hiding
Making a window invisible
hiding
Esgal
hiding
{i} hiding place; concealment, act of hiding something; act of hiding oneself; lashing, flogging
hiding
emphasis If you say that someone who is trying to achieve something is on a hiding to nothing, you are emphasizing that they have absolutely no chance of being successful. As regards commercial survival, a car manufacturer capable of making only 50,000 cars a year is on a hiding to nothing
hiding
the activity of keeping something secret
hiding
The act of hiding or concealing, or of withholding from view or knowledge; concealment
hiding
If someone is in hiding, they have secretly gone somewhere where they cannot be seen or found. Gray is thought to be in hiding near the France/Italy border The duchess is expected to come out of hiding to attend the ceremony
hiding
A beating or spanking
hiding
The ability of a paint to obscure the surface to which it is applied
hiding
present participle of hide
hiding
using encapsulation to hide the implementation of a program or data, so that it can only be accessed through a public interface
played hide-and-seek
participated in the game in which people hide and one person must find them
save one's own hide
save oneself, rescue oneself from danger
hide