göz

listen to the pronunciation of göz
Türkçe - İngilizce
eye

I closed my eyes to calm down. - Sakin olmak için gözlerimi kapattım.

This song is so moving that it brings tears to my eyes. - Bu şarkı o kadar acıklı ki gözlerimi yaşarttı.

cell
locker
spring

I'm looking forward to the return of spring. - Baharın gelişini dört gözle bekliyorum.

glance

I glanced at his letter. - Onun mektubuna göz attım.

He took a glance at the papers. - O, evraklara bir göz attı.

section
look

Mother looked at me with tears in her eyes. - Annem gözlerinde yaşlarla bana baktı.

I really look forward to your visit in the near future. - Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum.

subterranean
(İnşaat) niche
(Bilgisayar) cell spreadsheet
optic

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard. - Bu ürünle birlikte optik aletlerin kullanımı göz tehlikesini artıracaktır.

sight, vision
cubbyhole
cubicle
rudimentary bud
orb

Astronomers have observed sixty-two moons orbiting Saturn. - Astronomlar, Satürn'ün yörüngesinde altmış iki tane uydu gözlemlediler.

pan (of a balance)
compartment

Tom searched the glove compartment for a map. - Tom harita için torpido gözünü aradı.

Tom opened the glove compartment and took out his registration. - Tom torpido gözünü açtı ve ruhsatını çıkardı.

division, section, compartment; pigeonhole; cubbyhole
section, division, square (on a game board)
small hole (as in a needle); optic; blinker; orbit
ophthalmic
eye, manner or way of looking at a thing; estimation; opinion
eye, the depression at the calyx end of some fruits
central core (of a boil)
eye (of a needle)
eye (on a potato)
ocular
drawer (in a piece of furniture)
bad luck inflicted by an evil eye
eye (in cheese); hole (in bread)
fountainhead, source (of a stream or river); spring
cubby
orbital
opto
desire, interest
eye; sight; cell
drawer

Tom looked through the drawers. - Tom çekmeceleri gözden geçirdi.

cuddy; eyehole
esteem, favor, friendly regard
optical

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard. - Bu ürünle birlikte optik aletlerin kullanımı göz tehlikesini artıracaktır.

evil eye
eye; glance, look; compartment, section, division; drawer, locker; (ağ) mesh; spring, source; bud
browses
to eye
opthalmic
(Tıp) ophthalmus
{i} blinker

Why do horses wear blinkers? - Atlar neden at gözlükleri takarlar?

{i} eyehole
{i} cuddy
loculus
{i} glim

It's still impossible with the naked eye. With binoculars you might be able to glimpse it.... - Çıplak gözle hâlâ imkansız. Ona dürbünle bakabilirsin.

In looking through the mist, I caught a glimpse of my future. - Sis perdesinin arasından, kendi geleceğim gözüme ilişti.

{i} sight

I caught sight of hundreds of birds. - Yüzlerce kuş gözüme ilişti.

He hid his dictionary out of sight. - O, gözden uzak bir yere sözlüğünü sakladı.

whammy
peeper
{i} orbit

Astronomers have observed sixty-two moons orbiting Saturn. - Astronomlar, Satürn'ün yörüngesinde altmış iki tane uydu gözlemlediler.

göz önünde bulundurmak
consider

I can't believe that you aren't at least willing to consider the possibility that there's another explanation. - Bir açıklama daha olma ihtimalini göz önünde bulundurmak için zerre kadar istekli olmadığına inanamıyorum.

The first thing you have to take into consideration is time. - Göz önünde bulundurmak zorunda olduğun ilk şey zamandır.

göz önünde tutma
consideration

She should take into consideration the advice of her mother. - O, annesinin tavsiyesini göz önünde tutmalıdır.

göz kırpmak
wink
göz atmak
{f} glance

I just want to glance at the paper. - Gazeteye sadece göz atmak istiyorum.

You might want to glance at this. - Buna göz atmak isteyebilirsin.

göz kırpmak
twinkle
göz önüne almak
consider

We have to take this problem into consideration. - Bu sorunu göz önüne almak zorundayız.

It is very important to consider the cultural background of the family. - Ailenin kültürel geçmişini göz önüne almak çok önemlidir.

göz önüne alma
consideration
göz kamaştırıcı
dazzling
göz zevkini bozan şey
eyesore
göz önünde bulundurmak
take into account
göz atmak
go through
göz hapsinde tutma
probation
göz kamaştırıcı
gorgeous

I think you're absolutely gorgeous. - Senin kesinlikle göz kamaştırıcı olduğunu düşünüyorum.

She was a gorgeous girl of 22. - O 22 yaşında göz kamaştırıcı bir kızdı.

göz yummak
(Hukuk) condone
göz alıcı
glamorous

Mary earns a lot of money and has a glamorous lifestyle. - Mary çok para kazanır ve göz alıcı bir yaşam tarzına sahiptir.

göz önüne almak
allow
göz çukuru
orbit
göz aldanması
illusion

Everything is just an illusion. - Her şey sadece bir göz aldanması.

göz alıcı
glittering
göz alıcı
glittery
göz at
check it out
göz kırpma
winking
göz kırpmak
wink at
göz yummak
overlook
göz önünde tutma
allowance

The lawyer asked the judge to make allowance for the age of the accused. - Avukat yargıca suçlananların yaşlarını göz önünde tutmasını rica etti.

göz önünde tutmak
reckon with
göze göz dişe diş
an eye for an eye
göz kırpma
twinkle
göz yummak
connive
göz akı
(Anatomi) sclera
göz akımı
(Bilgisayar) mesh current
göz almak
dazzle
göz almak
blind
göz alıcı
eye catching
göz alıcı
eyeful
göz alıcı
flashy
göz alıcı
eye-popping
göz at
browse

Tom uses Safari to browse the web. - Tom, web'e göz atmak için Safari'yi kullanır.

Tom uses Internet Explorer to browse the web. - Tom, internete göz atmak için İnternet Explorer kullanıyor.

göz atma
glance
göz atma
browsing
göz atma
(Bilgisayar) browse
göz atmak
glean
göz atmak
glance at

I just want to glance at the paper. - Gazeteye sadece göz atmak istiyorum.

You might want to glance at this. - Buna göz atmak isteyebilirsin.

göz atmak
dip into
göz atmak
glance over
göz atmak
run an eye over
göz atmak
(Konuşma Dili) cast an eye over
göz atmak
check up on
göz atmak
check on
göz atmak
take a squint
göz atmak
(Konuşma Dili) cast one's eye over
göz atmak
give the once-over
göz atmak
have a squint
göz atmak
take a look at

I will go and take a look at the house. - Eve bir göz atmak için gideceğim.

Would you like to take a look at it? - Buna bir göz atmak ister misin?

göz atmak
look through
göz aşısı
budding
göz dağı
challenge
göz dağı
defiance
göz dibi
(Tıp) fundus
göz dişi
canine
göz etmek
make eyes at
göz etmek
wink at
göz etmek
cock one's eye at
göz farı
eye shadow

Mary is wearing eye shadow. - Mary göz farı sürüyor.

Is Mary wearing eye shadow? - Mary göz farı kullanıyor mu?

göz içi
(Tıp) intraocular
göz rengi
eye color

Tom's eye color is green. - Tom'un göz rengi yeşildir.

göz yaşı
(Tıp) tear

It took a lot of time, blood, sweat and tears to clean it. - Bunu temizlemek bir sürü zaman, kan, ter ve göz yaşı aldı.

göz yaşı dökmek
shed tears
göz yumma
toleration
göz önüne almak
keep in view
göze göz
eye for an eye
göz önüne almak
take cognizance of
göz altı
under eye
göz açtırmamak
Give no respite (to), give no chance to recover, clamp down on someone
göz bebeği
apple of the eye, darling
göz bebeği
pupil (of the eye)
göz bilimi
eye of science
göz boncuğu
eye beads
göz değmesi
evil eyeput the whammy on sb
göz etmek
eye to
göz hakkı
The right eye
göz hapsi
Probation
göz hapsi altında
On probation
göz hastalıkları kliniği
ophthalmology clinic
göz hizzasında
At eye level

You should put the spring at eye level.

göz kararma
of eye
göz kararmak
eye to
göz korkutmak
daunt
göz nuru
observed the light
göz süzmek
ogle
göz tansiyonu
ocular tension
göz tembelliği
(Tıp, İlaç) Amblyopia, or 'lazy eye'
göz ucu
eye end
göz yaşarması
(Tıp, İlaç) Lacrimation
göz yumma
condonation
göz çapağı
Crust round the eyes
göz göz
honeycombed
göz göz
compartmental
göz yummak
{f} have
göz gezdirmek
{f} skim
göz ardı etmek
ignore

It is better to ignore this point. - En iyisi bu konuyu göz ardı etmek.

göz ardı etmek
rule out
göz alıcı
{s} flamboyant

Tom was so flamboyant. - Tom oldukça göz alıcıydı.

göz atmak
{f} glimpse
göz gezdirmek
survey
göz alıcı
{s} attractive
göz atmak
look at

Would you like to take a look at it? - Buna bir göz atmak ister misin?

I will go and take a look at the house. - Eve bir göz atmak için gideceğim.

göz atmak
flick through
göz yorgunluğu
eye strain
göz önünde bulundurmak
bear in mind
göz önüne almak
look at
göz önüne sermek
{f} unfurl
göz alıcı
vivid
göz ardı etmek
(Konuşma Dili) blink the fact
göz ardı etmek
(Dilbilim) gloss over
göz atmak
review
göz dikmek
set one's eye on
göz doktoru
(Optik) optometrist
göz gezdirmek
browse

I use Yahoo to browse the internet. - İnternette göz gezdirmek için Yahoo kullanırım.

göz gezdirmek
glance through
göz gezdirmek
skim through
göz gezdirmek
scan
göz gezdirmek
browse through
göz yummak
collude
göz yummak
close one's eyes to
göz yummak
countenance
göz önünde
in sight
göz önünde bulundurmak
entertain
göz önünde bulundurmak
conceive
göz önünde bulundurmak
(Dilbilim) keep in sight
göz önüne sermek
flaunt
göz alıcı
inviting
göz atmak
scan
göz deliği
eyelet
göz dikmek
covet
göz doktoru
oculist
göz doktoru
eye doctor
göz gezdir
look over

I thought you might want to look over these documents. - Bu evraklara göz gezdirmeni isteyebileceğini düşündüm.

göz gezdir
skim over
göz gezdirmek
thumb
göz gezdirmek
leaf through
göz gezdirmek
thumb through
göz gezdirmek
glance over
göz gezdirmek
run through
göz gezdirmek
look over
göz göze
eyes to eyes
göz kapağı
palpebra
göz kapağı
eyelid

Camels have three eyelids. - Develerin üç göz kapağı vardır.

göz kapağı
eye lid
göz kırp
nictitate
göz kırp
{f} wink

A wink was his only answer. - Bir göz kırpma onun tek cevabıydı.

Tom winked and blew a kiss. - Tom göz kırptı ve bir öpücük attı.

göz kırpmak
nictitate
göz yaşı
eyewater
göz yorgunluğu
eyestrain
göz yum
collude
göz yum
connive at
göz yummak
pass over
göz yummak
shut one's eyes to
göz yummak
connive at
göz yummak
permit of
göz yummak
turn a blind eye
göz çukuru
eye socket
göz çukuru
eyehole
göz çukuru
cavity of the eye
Türkçe - Türkçe
Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri
Terazi gözü
Kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında bir şeye kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, nazar: "İnsanı gözle yiyip bitirirler."- Ö. Seyfettin
çürük, temelsiz
Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı
Kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında bir şeye kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, nazar
Bazı deyimlerde, görme ve bakma. İyi veya kötü nitelikler, tutkular, duygular anlatan bakış
Görme organı
Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak: "Asıl felaket bu pınara sırt çevirmek, bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de ne olurdu?"- T. Buğra
Görme ve bakma
Kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında bir şeye kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk
Terazi kefesi
Suyun kaynağı
çekmece
İyi veya kötü nitelikler, tutkular, duygular anlatan bakış
Bölüm, kesim
Delik, boşluk
Bazı yaraların uç bölümü
Çekme, çekmecelerin her biri
Delik, boşluk: "Köprünün gözleri karış karış kazılmıştır."- S. F. Abasıyanık. Çekme, çekmecelerin her biri
İçine girilen, öteberi konulan, bölümleri olan bir şeyin her bölmesi
Bakış, görüş
Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak
Bölüm, hane
Suyun topraktan kaynadığı yer
me
(Hukuk) ÇEŞM
(Osmanlı Dönemi) BİNA
ayn
(Osmanlı Dönemi) MUKLE
dide
basar
lakrima
dünya penceresi
(Osmanlı Dönemi) NAZIRA
göz bağı
İllüzyon
göz bebeği
(sıfat, mecaz) Çok sevilen, önem verilen (kimse vb.): "Bir insanla değil, bir milletin göz bebeği ile evleniyorsun."- H. Taner
göz yummak
Görmezlikten gelmek
göz önünde tutmak
dikkate almak
göz önünde tutmak
herhangi bir durumun nasıl bir sonuca yol açacağını hesaba katmak
göze göz dişe diş
"Quid pro quo" Politikası, Türkçe'de; "Kısasa kısas" denilen şekilde uygulanan bir tutum olup, dünya diplomasisinde bu Latince deyimle anılmaktadır. Bazen, "göze göz, dişe diş" de denilen bu politika ile bir devlet diğerlerine karşı aynen onun kendisine olan davranışlarına uygun bir tutum izleyerek cevap verir
göz bebeği
ışığın azlığına veya çokluğuna göre büyüyüp küçülen, gözde irisin ortasındaki yuvarlak delik: "Göz bebeklerinde o ara beliriveren pırıltıyı, acaba neye yormalı?"- A. İlhan
Göz bebeği
(Osmanlı Dönemi) DİDE
Göz bebeği
bebek
Göz bebeği
(Osmanlı Dönemi) HUNDURE
Göz doktoru
(Osmanlı Dönemi) KEHHAL
Göz kapağı
(Osmanlı Dönemi) CEFN
Göz kırpmak
(Osmanlı Dönemi) TARFE
Göz yaşı
(Osmanlı Dönemi) GARB
Göz yaşı
(Osmanlı Dönemi) ABRE
Göz yaşı
(Osmanlı Dönemi) DAM'
Göz çukuru
çanak
Göz çukuru
(Osmanlı Dönemi) KALET
Göz çukuru
(Osmanlı Dönemi) MAHCER
Gözler
(Osmanlı Dönemi) MEDAMİ'
göz alıcı
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
göz bebeği
Işığın azlığına veya çokluğuna göre büyüyüp küçülen, gözde irisin ortasındaki yuvarlak delik
göz bebeği
Çok sevilen, önem verilen (kimse vb.)
göz göze
Bakışları karşılaşarak
göz kapağı
Göz yuvarlarının önünde bulunan, birbirine yaklaşarak gözü örten, kenarlarında kirpikler bulunan koruyucu organ
göz nuru
İyi bir iş ortaya çıkarmak için yapılan emek
göz nuru
Yoğun bir emek sonucu ortaya çıkan iş
göz nuru
Görme yeteneği
göz önü
Görülebilen, yakın yer
İngilizce - Türkçe

göz teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

göz altı kremi
under eye cream
göz gezdirmek
Take a look at somethinh, look over, scan, leaf through