program

listen to the pronunciation of program
İngilizce - Türkçe
{f} programlamak

Bana göre, bilgisayar programlamak ilginç bir çabadır. - To me, computer programming is an interesting endeavor.

Onu programlamak birkaç saatimi aldı. - It took me several hours to program it.

{i} program
programa bağlamak
(bkz.) programme
{f} programla

Tom JavaScriptte programlar yazmayı öğreniyor. - Tom is learning to write programs in JavaScript.

Televizyonda haber programlarını severim. - I like news programs on TV.

(bilgisayar) bağdarlamalamak
bilgisayar bağdarlaması
çalışma yönergesi
{f} planlamak
düzenle- program music olaylar sırasına veya bir sahne serisine göre düzenlenmiş müzik
(Askeri) PROGRAMLAMAK: Bir problemin halli için gerekli usulleri planlamak. Bu planlama, diğer işler meyanında, problemin tahlili, bir gidiş diyagramı hazırlanması, teferruatın hazırlanıp teste tabi tutulması ve alt rutinlerin bulunması, biriktirme yerlerinin tahsisi, giriş ve çıkış bilgilerinin belirtilmesi ve bir kompüter işlemesinin (computer run) tam bir bilgi işlem sistemine dahil edilmesi gibi hususları gerektirebilir
düzen

Teleton tıbbi araştırmaları finanse etmek amacıyla para toplamak için her yıl düzenlenen bir Fransız televizyon programıdır. - The telethon is a French TV program organized every year to collect funds in order to finance medical research.

Hem Adobe'nin hem de Apple'ın üst seviye düzenleme programları var. - Adobe and Apple both have top-notch video editing programs.

i., bilg. program. f. bilg. programlamak
{i} gösteri

Bir teknik sorun nedeniyle, ilan edilen programın yerine bir film gösterildi. - Because of some technical problem, a movie was shown in place of the announced program.

program yapmak
{i} yazılım

Dün bilgisayarıma yeni bir yazılım yükledim. - I installed a new software program yesterday on my computer.

Ben yazılım uzmanıyım. - I'm an expert at programming.

{i} plan
{i} yapım
(Tekstil) (me) program
programme i
(Bilgisayar,Teknik) izlence
programme
program

Tom serbest çalışan bir bilgisayar programcısı. - Tom is a freelance computer programmer.

Favori TV programın nedir? - What's your favourite TV programme?

program crash
(Bilgisayar) programın çökmesi
program cards
bağdarlama kartları
program check
bağdarlama denetimi
program checkout
bağdarlama sağlaması
program coding
program kodlama
program compatibility
program uyumu
program compatibility
bağdarlama uyarlığı
program compilation
bağdarlama derleme
program control
bağdarlama denetimi
program control unit
bağdarlama denetim birimi
program control unit
program denetim birimi
program controller
program denetleyicisi
program controller
bağdarlama denetçisi
program correctness
program doğruluğu
program counter
program sayacı
program counter
bağdarlama sayacı
program counter register
program sayacı yazmacı
program debugging
bağdarlama düzeltme
program described data
programda tanımlanan veri
program described file
programda tanımlanan dosya
program design
bağdarlama tasarımı
program development
bağdarlama geliştirme
program error
bağdarlama hatası
program flowchart
program akış şeması
program flowchart
bağdarlama akış diyagramı
program generator
bağdarlama üreteci
program instruction
bağdarlama komutu
program language
program dili
program language
bağdarlama dili
program level
bağdarlama seviyesi
program library
bağdarlama kitaplığı
program line
program satırı
program maintenance
bağdarlama bakımı
program maintenance
program bakımı
program module
program modülü
program reference table
program referans tablosu
program register
bağdarlama yazmacı
program register
program yazmacı
program selector
arna seçici
program status word
program durum sözcüğü
program step
bağdarlama adımı
program storage
bağdarlama belleği
program switching centre
ana kumanda masası
program system
bağdarlama jüyesi
program test
bağdarlama testi
program cards
program kartları
program check
program denetimi
program checkout
program sağlaması
program compilation
program derleme
program control
program denetimi
program debugging
program düzeltme
program design
program tasarımı
program development
program geliştirme
program error
program hatası
program evaluation
program değerlendirmesi
program fetch time
program zaman getir
program generation
Program üretim
program identifier
program tanıtıcısını
program instruction
program komutu
program level
program düzeyi
program library
program kitaplığı
program loader
program yükleyici
program modification
program değişimi, program değiştirme
program overlay
program bindirmesi
program parameter
program parametresi
program request
program isteği
program revenue
program gelir
program run
Programı çalıştırmak
program segmentation
program bölümlemesi, program kesimlemesi
program selected terminal
program terminal seçilmiş
program selector
kanal seçici
program sensitive fault
program hassas fay
program sequencer
program sıralayıcı
program services
program hizmetleri
program specification
proram spesifikasyonu, program belirtimi
program step
program adımı
program stop instruction
program durdurma komutu
program storage
program belleği
program switching centre
ana kumanda masası, ana kumanda, son kontrol
program tape
program bandı
program testing
program deneme
program unit
program birimi
program verification
program gerçeklemesi
program's
programın
program activation task force
(Askeri) PROGRAM BAŞLATMA GÖREV EKİBİ
program aid
program yardımı
program aircraft
(Askeri) PROGRAMA DAHİL HAVA ARACI: Faal ve yedek durumdaki hava araçları toplamı. Bak. "aircraft"
program analysis
(Askeri) PROGRAM TAHLİLİ
program budget advisory committee
(Askeri) PROGRAM VE BÜTÇE DANIŞMA KURULU: Bir komutanlık, büro veya müessese karargahında, komutanlık dahilindeki program ve bütçe çalışmalarını koordine maksadıyla kurulmuş bir komite
program budget decisions
(Askeri) program bütçe kararları
program change proposal
(Askeri) PROGRAM DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ (HV.): Kuvvet ve mali tahsis planı hakkında, Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından onaylanan, fakat Milli Savunma Bakanının da onayına ihtiyaç gösteren bir değişiklik teklifi
program controlled
bilgisayar kontrollü
program data
program verisi
program decision memorandum
(Askeri) program karar muhtırası
program directive development group
(Askeri) program direktif geliştirme grubu
program directory
program dizini
program documentation
program belgeleme
program draft
program taslağı
program element
(Askeri) PROGRAM UNSURU (HV.): Beş yıllık kuvvet bünyesi ve Mali Programda yer almış bir bölüm. Program unsuru, Milli Savunma Bakanı tarafından konmuş bir manajman birimidir. Kuvvet komutanlarının bütün araştırma, geliştirme, deneme ve kıymetlendirme projeleri, ortalama 325 program unsurlu bir taslak içinde toplanmıştır
program element code
(Askeri) program unsur kodu
program element monitor
(Askeri) program unsur monitörü
program element monitor
(Askeri) PROGRAM UNSURU NEZARETÇİSİ (HV.): Program unsurları üzerinde başlıca sorumluluğa sahip büroda, bir program unsuruna topyekün nezaret görevi verilmiş şahıs
program evaluation and review technique
(Askeri) PROGRAM KIYMETLENDİRME VE İNCELEME TEKNİĞİ (HV.): Teşkilatlı herhangi bir çalışmanın incelenmesi ve kıymetlendirilmesiyle ilgili manajman tekniği. Bu teknik; yapılacak her iş unsurunun zaman, maliyet veya performansına değinen ve, başlangıçta planlanmış işi tamamlayacak üç parametreye ait tahminlerle birlikte, yapılan işlere ait bilgileri veren net işletme teorisine dayanır
program events
(Bilgisayar) program olayları
program factor
(Askeri) PROGRAM FAKTÖRÜ: Planlamada kullanılan ve başka bir program ölçüsüyle çarpılmak suretiyle bir program ölçüsü veya maliyet elde edilmesini sağlayan orantı. Faktör, genel olarak, geçmişteki tecrübelerle elde edilen bilgilerdir. Örneğin; programlanmış uçuş saatleri ile çarpılan akaryakıt tüketim miktarı, programlanmış akaryakıt tüketimine eşittir
program generator
program üretici
program group
Program Grubu
program group
Program Öbeği
program groups
(Bilgisayar) program grupları
program guidance
(Askeri) PROGRAM HAZIRLAMA KILAVUZU: Program bilgilerinin hazırlanmasıyla ilgili, temel mahiyette bir bilgiler dergisi. Özellikle, bir programa ait ve bir kül halinde gösterilmiş bilgilerin hazırlanmasındaki esasları belirtmek üzere, ABD Hava Kuvvetleri tarafından hazırlanmış bir kitap
program icon
(Bilgisayar) program simgesi
program level
(Elektrik, Elektronik,Teknik) program seviyesi
program management
(Askeri) PROGRAM MANAJMANI: Belirli bir gayenin gerçekleştirilmesi maksadıyla hazırlanmış idari faaliyet projesi sonuçlarını planlama, icra ve kıymetlendirmede, kaynakların, işlemlerin ve zamanın mantıki olarak kullanılması. Program manajmanı terimi; hem program hazırlama, program icra, program tetkik ve analiz faaliyetlerini, hem de program kontrol faaliyetlerini içine alır
program management directive
(Askeri) program idaresi talimatı
program manager
(Askeri) PROGRAM YÖNETİCİSİ: Bak. "system manager"
program manager's guidance memorandum
(Askeri) program yöneticisi rehberlik muhtırası
program module
(Bilgisayar,Teknik) program birimi
program name
(Bilgisayar) program adı
program notes
(Bilgisayar) program notları
program objective memorandum
(Askeri) program amacı muhtırası
program or procurement authorization
(Askeri) PROGRAM VEYA TEDARİK YETKİSİ (HV.): Büyük bir komutanlığın araştırma ve geliştirme çalışmalarına, tedarik veya inşaat faaliyetlerine başlama yetkisi. Bu yetki de, normal olarak, bir bütçe kullanma yetkisi (budget authorization) de vardır. Bununla beraber, ilgili komutanın elinde kullanabileceği yeterli tahsisat bulunmadıkça para taahhütlerine ve borçlanmalara girişilemez
program planning document
(Askeri) program planlama dokümanı
program product
lisanslı program
program review and analysis
(Askeri) PROGRAM İNCELEME VE ANALİZİ: Program tatbikatındaki terim derecesinin kıymetlendirilmesi. Bu terim, aynı zamanda, hazırlanıp henüz tatbikatına geçilmemiş bulunan bir program uygulama imkan ve derecesi ile kifayet derecesinin ölçülmesinde de kullanılır
program review group
(Askeri) program inceleme grubu
program run
program koşumu
program section
(Askeri) PROGRAM KISMI: Bir programın; ABD Kara Ordusu makamlarından birine ait ikmal maddeleri ve hizmetlerle ilgili kısmı
program select button
Program Seçme Düğmesi
program setup
(Bilgisayar) program ayarları
program system
(Bilgisayar,Teknik) program sistemi
program system
(Bilgisayar,Teknik) program dizgesi
program tape
(Bilgisayar,Teknik) program şeridi
program temporary fix
(PTF) geçici program düzeltmesi
program temporary fix
Program Geçici Düzeltmesi
program test
(Bilgisayar,Teknik) program denemesi
program test
(Bilgisayar,Teknik) program testi
program title
(Bilgisayar) program başlığı
program to run
(Bilgisayar) çalıştırılacak program
program type id
(Bilgisayar) program tür no
program types
(Bilgisayar) program türleri
program warning
(Bilgisayar) program uyarısı
program wizard
(Bilgisayar) program sihirbazı
production program
üretim programı
printer writer program
yazdırma programı
problem program
problem programı, sorun programı
processing program
işleme programı
processor program
işlemci programı
product improvement program
ürün geliştirme programı
programme
program,v.programla: n.program
programme
düzen
programme
programlama
programme
izlence
programming
(Bilgisayar) program yapma
programmable
programlanabilir
programmable
bağdarlamalanabilir
programme
josparlamak
programme
düzenlemek
programme
bağdarlamalamak
programme
bağdarlama
programmed
bağdarlamalı
programmed
bağdarlamalanmış
programming
{f} programla

Tom JavaScript programlamada iyileşti. - Tom got good at programming in JavaScript.

En sevdiğiniz programlama dili hangisidir? - What's your favorite programming language?

programming
bağdarlamalama
programming
bağdarlama yapma
programed
programlı
programmability
programlanabilirlik
programme
(Oyunculuk) Radyo ya da televizyon gösterisi

Some of them were carrying drinks and snack while others were reading programme in order to find out more about the play.

programmed
{s} programlanmış
programmed
programlama
programs
programlar

Televizyonda haber programlarını severim. - I like news programs on TV.

İngilizce programlar dinlerdim. - I used to listen to English programs.

Defense Satellite Program; Defense Support Program
(Askeri) Savunma Bakanlığı Uydu Programı; Savunma Bakanlığı Destek Programı
National Flood Insurance Program (FEMA); National Foreign Intelligence Program
(Askeri) Milli Kan Bankası Programı (Federal Acil Durum Yönetim Merkezi (FEMA)); Milli Dış İstihbarat Programı
Sealift Readiness Program; sealift reserve program; seaward recovery point; Sing
(Askeri) Deniz Nakliye Hazırlık Programı; deniz nakliye ihtiyat programı; deniz kurtarma noktası; Tek Entegreli Harekat Planı keşif planı
international information program; interoperability improvement program
(Askeri) uluslar arası bilgi programı; karşılıklı işlerlik geliştirme programı
programed
programlanmış
programing
program yapımı
programing
{i} programlama
programmable
programlanır
programme
{i} gösteri
programme
programla

O, bilgisayarını programladı. - She programmed her computer.

Kendinizi ve ailenizi televizyonun ters etkilerinden korumanın yolu, izlediğiniz programlar için daha seçici olmaktır. - The way to protect yourself and your family from being adversely affected by television is to be more selective of the programmes you watch.

programme
{i} plan
programme
{i} yapım
programme
{f} programlamak
programme
{i} yazılım
programme
i., f., İng., bak. program 1
programme
{f} planlamak
programmed
{s} programlı
programming
{i} programlama

En sevdiğiniz programlama dili hangisidir? - What's your favorite programming language?

Android programlamaya başladım. - I've started Android programming.

programming
(Askeri) PROGRAMLAMA: Özellikle insan gücü, malzeme ve tesislerin nitelik ve miktar itibarıyla durumlarını gösterecek şekilde bir programın hazırlanması usulü
programming
{i} program yapımı
target materials program; telecommunications management program; theater manpowe
(Askeri) hedef materyal programı; telekomünikasyon yönetim programı; harekat alanı insangücü kuvvetleri
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Fr. Yapılacak işler için önceden hazırlanmış tasarı. Plân
Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge
Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence vb. gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri
Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü, izlence: "Ne yapacaksa, yapmada kurar, hatta programını yanındakilere de söylerdi."- Ö. Seyfettin
Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi
Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı
Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt
Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü
Belirli şartlar ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü, izlence
yetişek
izlence
İngilizce - İngilizce
To enter a program or other instructions into a computer (or other electronic device) to instruct it to do a particular task
A set of structured activities
A leaflet listing information about a play, game or other activity
A particular mindset or method of doing things
A performance of a show or other broadcast on radio or television
To put together the schedule of an event
: A software application, or a collection of software applications, designed to perform a specific task
A program is a series of instructions for a computer, telling it what to do or how to behave The terms "application" and "app" mean pretty much the same thing It is however different from an applet Program is also the verb that means to create a program, and a programmer is one who programs
A set of instructions that tells a computer how to perform a specific task
a series of steps to be carried out or goals to be accomplished; "they drew up a six-step plan"; "they discussed plans for a new bond issue"
Set of actions or instructions that a machine is capable of interpreting and executing or the act of creating a program
arrange a program of or for; "program the 80th birthday party"
an announcement of the events that will occur as part of a theatrical or sporting event; "you can't tell the players without a program"
A set of instructions for the computer; operating systems are related sets of programs that take care of most of the "housekeeping" chores, while applications are programs which allow the computer to perform useful tasks
A set of instructions to be executed by a computer Same as software
A program is a set of instructions that a computer follows in order to perform a particular task. The chances of an error occurring in a computer program increase with the size of the program
A set of instructions for a computer that lets the computer perform a specific task Programs that perform tasks directly relating to what a person would want to do (such as word processors, spreadsheets, etc ) are called application software, to distinguish them from system software
a performance (or series of performances) at a public presentation; "the program lasted more than two hours"
{i} plan, project,schedule, agenda, written order of events; public presentation; show that is broadcast on television or radio; planned group of activities; prospectus, syllabus; computer program (also programme)
a document stating the aims and principles of a political party; "their candidate simply ignored the party platform"; "they won the election even though they offered no positive program"
(Ticaret) An ongoing, long term effort that often includes multiple projects and significant budgeted expenditures
Used as a noun - a series of instructions which tell a computer what to do Used as a verb - the act of writing or revising a program
an integrated course of academic studies; "he was admitted to a new program at the university"
A thing that tells the calculator to do stuff More specifically, a program is a list of instructions for the processor to execute
Same as Programme
When you program a computer, you give it a set of instructions to make it able to perform a particular task. He programmed his computer to compare all the possible combinations. 45 million people, about half of whom can program their own computers. a computer programmed to translate a story given to it in Chinese. + programming pro·gram·ming programming skills the concepts of programming. see also programme. Point Four Program program computer regional development program stored program concept
A set of instructions in code that, when executed, causes a computer to perform a task
write a computer program
A coherent assembly of plans, project activities, and supporting resources contained within an administrative framework, whose purpose is to implement an organization's mission or some specific program-related aspect of that mission For purposes of this policy statement, a PHS financial assistance program refers to a program that carries out its mission by supporting activities in other organizations through the grant or cooperative agreement mechanism
A software application, or a collection of software applications, designed to perform a specific task
(application) this is simply a list of instructions for the computer to carry out when you click a button or type a letter It will generally let you input data, and then spit it back out in the form that you want There are programs for word processing, games, you name it
programs often refers to computer programs, but can refer to such things as advertising campaigns as in 'a banner ad program
A coordinated set of USAID-financed activities directed toward specific goals For example, maternal and child health, nutrition, education and family planning activities designed to promote the spacing of children may comprise a program to reduce infant deaths
{f} schedule, plan; write a system of operating instructions for a computer (Computers); supply a computer or other machine with a set of pre-written instructions (also programme)
a radio or television show; "did you see his program last night?"
A complete sequence of computer software instructions necessary to provide an application, solve a specific problem, perform an action, or respond to external stimuli in a prescribed manner As a verb, it means to develop a program
An undertaking requiring concerted effort, which is focused on developing and/or maintaining a specific product The product may include hardware, software, and other components Typically a project has its own funding cost accounting, and delivery schedule with the acquirer (Customer)  ('Programme' is used the UK for this definition; to distinguish between a computer program)
Computer instructions to perform a related set of tasks The Linux kernel and WordPerfect application are examples of programs
A sequence of instructions for the computer that implements an algorithm, especially when stored in a file in the form of either directly-executable object code, or source code for an interpreter or compiler When loaded into memory and executed, the object-code program typically becomes a process
A set of instructions to a computer to turn user input into error messages Any complete set of related instructions to a computer at any level of abstraction
also COMPUTER PROGRAM--These terms indicate the special sequence of instructions that make the circuitry inside the CONSOLE behave according to your desire The instructions or program are delivered to MEMORY to be read later by the circuitry in the CONSOLE The instructions tell the circuitry what to do It's the CASSETTE RECORDER which will save the special sequence of instructions known as the PROGRAM from day to day
a performance (or series of performances) at a public presentation; "the program lasted more than two hours" a system of projects or services intended to meet a public need; "he proposed an elaborate program of public works"; "working mothers rely on the day care program" (computer science) a sequence of instructions that a computer can interpret and execute; "the program required several hundred lines of code" an announcement of the events that will occur as part of a theatrical or sporting event; "you can't tell the players without a program" arrange a program of or for; "program the 80th birthday party" write a computer program
a system of projects or services intended to meet a public need; "he proposed an elaborate program of public works"; "working mothers rely on the day care program"
(computer science) a sequence of instructions that a computer can interpret and execute; "the program required several hundred lines of code"
List of instructions for the computer to follow to process data See also Software
A sequence of instructions that a computer can execute Synonymous with software
Series of coded Instructions that performs specific tasks when executed by a computer A program can be written in a processor-specific language or a high-level language that can be implemented on a number of different processors
in essence a set of statements that the computer executes to perform operations A full application such as a word-processor or a Web browser is a complex program The terms software, application and program tend to be used interchangeably in general useage
A collection of instructions that tell the computer what to do
A magic spell cast over a computer allowing it to turn one's input into error messages More seriously: A program is a combination of computer instructions and data definitions that enable computer hardware to perform computational and control functions A program is designed to systematically solve a certain kind of problem
prog

What is your favorite TV program? - What's your favorite TV program?

What's your favorite TV program? - What is your favorite TV program?

px
program counter
A register that stores the address of the current (or next) instruction to be carried out by the processor
program evaluation and review technique
A method for diagramming and analyzing the flow of dependent tasks and other events in a project
program evaluation review technique
Alternative form of program evaluation and review technique
program guide
Such section in a more general publication, notably many newspapers
program guide
A periodical, usually a weekly, which guides the audience trough the programs being broadcast on radio and/or TV; however often supplemented with celebrity gossip, various entertainment etc
program music
A form of art music that attempts to convey a scene, image, or mood
program slicer
A software analysis tool that displays data links and related characteristics to enable a programmer to track the effects of proposed changes
Program Files
(in Computers) files that are part of applications or programs (as opposed to document files)
Program Information File
file in a Windows environment which includes information about the operation of a program, PIF file (Computers)
program budget
a budget that focuses upon the goal and objectives of an agency or jurisdiction rather than upon its organizational budget units or object classes or expenditures
program budget
  A budget that lists all of the services and activities that will be performed by a particular program or department   The emphasis is on descriptive narrative that justifies a requested funding level in terms of the end results as opposed to a budget that primarily presents line item detail of expenditures with little or no explanatory narrative   Volume 1 of San Benito County's Proposed Budget is a Program Budget
program budget
The identification and presentation of resource requirements and allocations by specific County programs
program budget
A budget wherein inputs of resources and outputs of services are identified by programs without regard to the number of organizational units involved in performing various aspects of the program
program budget
A plan that allocates annual funds, workforce ceilings, and targets among Forest Service management units to accomplish a program of activities
program coding
enciphering of a computer program, putting a program into coded form
program counter
a 16bit register that places addresses on the bus to retrieve information stored within a program
program counter
In a bytecode context, a variable that holds the address of the instruction currently being executed In the context of a microprocessor, the program counter is a special register that usually stores the position of the instruction currently being read For example, R15 is the program counter on ARM-based processors Due to the pipeline architecture, ARM2/3/6/7 cores have a PC that is two instructions ahead of the one being executed, and StrongARM cores have one that is (up to?) four instructions ahead
program counter
This CPU register always contains the memory address where the next instruction to be performed by the CPU can be found Its contents is copied into the MAR before an instruction is fetched from the main memory While the instruction is being fetched, the Control Unit updates the contents of the PC so that it will again point to the next instruction to be performed
program counter
(PC) the address of the next instruction to be executed in the code section of a program The CPU uses the PC to fetch the next instruction from memory
program counter
A program counter is an integral part of a computer's Central Processing Unit It contains a reference to the memory address of the next instruction to be fetched, ready to be executed during the next fetch-execute cycle Immediately following an instruction fetch, the program counter is moved on to refer to the next instruction, before the current instruction is executed The normal sequential execution of a series of instructions may be changed by executing a branch instruction, which stores a new instruction address into the program counter
program counter
Also PC A CPU register which holds the address of the next instruction to be executed The program counter is incremented after each byte of each instruction is fetched
program counter
B3 3 3, p70
program counter
A special-purpose register in the CPU which contains the address of the next instruction to be fetched and executed
program counter
register that stores the number of the next command to be performed
program counter
A counter (known as a PC) that you can set to a selected line of source code or to an absolute value When you set the PC to a selected line, the PC points to the memory location at which the statement begins When you set the PC to an absolute value, the PC points to the line that contains the absolute address
program counter
A register that counts in binary Its contents are the address of the next instruction to be fetched from the memory
program counter
a register that contains the address of the next instruction to be executed
program development tools
utility program used to help in writing a program (such as compilation and debugging)
program director
A radio or television station director who is responsible for selecting, planning, and scheduling programs
program evaluation and review technique
A technique that tracks a project's progress to determine its critical path and to monitor personnel, schedules, and project resources
program evaluation and review technique
PERT is a project management technique for determining how much time a project needs before it is completed Each activity is assigned a best, worst, and most probable completion time estimate These estimates are used to determine the average completion time The average times are used to figure the critical path and the standard deviation of completion times for the entire project
program evaluation and review technique
An event­oriented network analysis technique used to estimate project duration when there is a high degree of uncertainty with the individual activity duration estimates PERT applies the critical path method to a weighted average duration estimate Also given as Program Evaluation and Review Technique
program evaluation and review technique
(Ticaret) (PERT) A project management system that determines the project finish date by estimating best (shortest), worst (longest) and most likely duration times for activities on the critical path
program evaluation and review technique
An event-oriented network analysis technique used to estimate project duration when there is a high degree of uncertainty with the individual activity duration estimates PERT applies the critical path method to a weighted average duration estimate Also given as Program Evaluation Review Technique
program evaluation and review technique
An event-oriented network analysis technique used to estimate program duration when there is uncertainty in the individual activity duration estimates PERT applies the critical path method using durations that are computed be a weighted average of optimistic, pessimistic, and most likely duration estimates PERT computes the standard deviation of the completion date from those of the path's activity durations Also known as the Method of Moments Analysis
program evaluation and review technique
A project management system that determines the project finish date by estimating best (shortest), worst (longest) and most likely duration times for activities on the critical path
program evaluation and review technique
A method for analyzing the tasks involved in completing a given project, estimating the time needed to complete each task, and identifying the minimum time needed to complete the total project
program evaluation and review technique
An event-oriented network analysis technique used to estimate project duration when there is a high degree of uncer-tainty with the individual activity duration estimates PERT applies the critical path method to a weighted average duration estimate Also given as Program Evaluation and Review Technique
program file
A program that does not use an association and runs an application directly
program file
is a file containing the Basic programs' source code
program file
On an IBM PC or compatible computer, an executable file that starts an application or program A program file has an EXE, PIF, COM, or BAT filename extension
program file
a file that does something useful when you "run" it, as opposed to a "data" file Programs are often called "executables" and have file names ending in " exe" or " com", because they are a collections of commands that the computer "executes" Program files include other files that help the primary program do things Such helper files have extensions like " dll" or "ini"
program file
A file that starts an application or program A program file has an exe, pif, com, cmd, or bat file name extension
program file
file which can be run and is used to operate a program
program for the asking
made-to-order program, program that is designed according to special requests
program maintenance
maintenance of proper working order and upgrades of a computer program
program mode
An exposure mode on many automatic-exposure cameras in which the camera selects both the aperture and shutter speed The selections are made in accordance with a “program” that attempts to use the “best” combination for the lighting conditions At low light levels, the program usually attempts to minimize the effects of camera shake by selecting the lens’s largest aperture to allow use of the fastest shutter speed that will give the correct exposure At higher light levels that allow a shutter speed sufficiently fast to prevent camera motion blur, aperture is reduced as shutter speed is more gradually increased On cameras for which the program takes into account the lens focal length, a “sufficiently fast” shutter speed often is approximately the reciprocal of the lens focal length Some cameras offer the choice of more than one program; some cameras also include program shift that allows the user to override the program
program mode
Camera picks "proper" aperature and shutter speed
program mode
Current input mode of the program
program music
music that relates to a specific story, painting, text, character or experience
program music
A piece that conveys a picture or story, in contrast to absolute music
program music
Instrumental compositions that imitate sound effects, describe events, or narrate a dramatic sequence of events
program music
musical compositions intended to evoke images or remind the listener of events
program music
instrumental music endowed with literary or pictorial associations which are usually suggested by the title or the composer's explanatory notes
program music
Music associated with a story or something else written down
program music
Musical compositions intended to depict or suggest nonmusical incidents, ideas, or images, such as those drawn from literature, as Tchaikovsky's Romeo and Juliet, or from works of art
program music
Instrumental music associated with a story or other musical idea
program music
music that depicts a story or scene
program music
A musical work that has been inspired by or has an association with some non-musical theme, such as nature, other art forms or history
program note
short description, summary (in a program book)
program overlay
file which contains part of the operation code of a program which is not found in the main file
program products
finished programs sold to customers
program protection
security of programs, safeguarding programs
program suite
package of programs, package of applications which are suited to work together and are sold as one bundle
program trading
Use of a computer-driven program by arbitrageurs and institutional traders for buying and selling baskets of 15 or more stocks The program monitors various markets and securities and gives buy and sell signals when opportunities for profits arise or when market conditions warrant the accumulation or liquidation of a position
program trading
Stock trades involving the purchase or sale of a basket including 15 or more stocks with a total market value of $1 million or more Most program trades are executed on the New York Stock Exchange, using computerized trading systems Index arbitrage is the most prominently reported type of program trading BACK TO TOP
program trading
a kind of arbitrage between stock markets and stock index futures or options markets A computer is programmed to detect price discrepancies between two markets and to initiate trades when discrepancies are found
program trading
A sophisticated computerized trading strategy whereby a portfolio manager attempts to earn a profit from the price spreads between a portfolio of equities similar or identical to those underlying a designated stock index, e g the Standard & Poor's 500 Index, and the price at which futures contracts (or their options) on the index trade in financial futures markets
program trading
Trades based on technical signs Often done by computer programs and entered directly from the trader's computer to the market's computer system and executed automatically
program trading
Computerized trading strategy involving buying or selling 15 or more stocks having a total market value of $1 million or more The program can monitor different markets and securities and issue buy and sell signals when index arbitrage or other trading opportunities are detected NYSE collects program trading statistics daily
program trading
Computerized trading used primarily by institutional investors, typically for large volume trades, where orders from the trader's computer are entered directly into the market's computer system and executed automatically
program trading
Computer driven purchase and sale of a basket of securities Typical employed in ARBITRAGE opportunities arising from short term mis-pricing of securities on different exchanges An example is SELLING SHORT stock index FUTURES CONTRACTS on the Chicago Mercantile Exchange and the simultaneous acquisition of a basket of securities simulating the S&P 500 index on the floor of the NEW YORK STOCK EXCHANGE
program trading
Simultaneously executing a group of stock transactions, usually by automated buy and sell orders, rather than buying/selling one lot of stocks at a time
program trading
Computer-driven buying (buy program) or selling (sell program) of baskets of 15 or more stocks by index arbitrage specialists or institutional traders "Program" refers to computer programs that constantly monitor stock, futures, and options markets, giving buy and sell signals when opportunities for arbitrage profits occur or when market conditions warrant portfolio accumulation/liquidation transactions Program trading has been blamed for excessive volatility in the markets, especially on Black Monday in 1987
program trading
Large-scale, computer-assisted trading of stocks or other securities according to systems in which decisions to buy and sell are triggered automatically by fluctuations in price.program trader n
program trading
The purchase or sale of stocks by computerized trading programs that can be launched without human supervision or control
program trading
a trading technique involving large blocks of stock with trades triggered by computer programs
program trading
Stock trades involving the purchase or sale of a basket including 15 or more socks with a total market value of $1 million or more Most program trades are executed on the New York Stock Exchange, using computerized trading systems Index arbitrage is the most prominently reported type of program trading
program trading
The purchase (or sale) of a large number of stocks contained in or comprising a portfolio Originally called "program" trading when index funds and other institutional investors began to embark on large-scale buying or selling campaigns or "programs" to invest in a manner which replicated a target stock index, the term now also commonly includes computer aided stock market buying or selling programs, portfolio insurance, and index arbitrage
program trading
Computer-assisted monitoring of relative prices of financial assets; it some-times includes computer submission of buy and sell orders to exploit perceived arbitrage opportunities
program trading
Computer buying (buy program) or selling (sell program) of baskets of 15 or more stocks by index arbitrageurs, specialists, or institutional traders
program trading
A complex computerized system designed to take advantage of temporary differences between the actual value of the stocks composing a popular index and the value represented by futures contracts on those stocks To simplify, if the stocks' prices are higher than the futures contracts reflect, computer programs issue orders to sell stocks and buy futures contracts If the stocks are lower than the futures contracts reflect, program traders buy stocks and sell the futures The result is virtually risk-free profits for the program traders and more volatility for the market because of the vast numbers of shares needed to make the system work
preemployment training program
a training program to prepare you for employment
project management program
program which tracks tasks which must be done in order to complete a project
programmability
The abstract capability of being programmable
programme
A planned sequence of events

Our programme for today’s exercise class includes swimming and jogging.

programme
A sheet or booklet that lists a schedule of events
programme
A presentation that is broadcast on radio or television

The programme about Greek architecture starts at 9:00 on Channel 5.

programmed
Simple past tense and past participle of program
programming
Present participle of program

He was programming the VCR.

programming
The act of writing a computer program

Management wanted to know how much programming the project would need..

programing
creating a sequence of instructions to enable the computer to do something
programing
setting an order and time for planned events
programmability
The ability to enter data and to change data stored in a transponder
programmability
{i} ability to be programmed, ability to be provided with a set of instructions
programmability
In order to be identifiers of specific objects, tags must at some point have their identity and/or other data entered into them This capability is called programmer
programmable
capable of being programmed
programmable
Capable of being processed with computer instructions
programmable
-describes the functionality of some bar code decoders and scanners Programming functionality may include the ability to take different actions for different bar codes based upon data identifiers, format the data from the barcode, and script the keyboard wedge input - and do all of this without actually writing any "code "
programmable
This word has been appropriated by so many special interests that it has ceased to be much more than punctuation It carries the general sense of "configurable by means of volatile data " More specifically, "programmable" can refer to a CPU-based system programmed by creating microprocessor code, or to a state machine programmed by defining the state transitions (probably the original meaning, from relay-based control systems) or to "programmable logic" whose function and topology are determined by external data (either only once, or at power-up, or at any time) Untangling exactly what is meant in a given context can be challenging See "software-defined radio "
programmable
{s} possible to program, able to be programmed
programmable
Capable of being programmed The fact that a computer is programmable is what sets it apart from all other instruments that use microprocessors; it is truly a general-purpose machine
programmable
All Hearing aids that can be connected to a computer for the purpose of adjustment are programmable These may be either analog or digital hearing aids At the beginning, all digital hearings were programmable, now some are not
programmable
Capable of storing user-customized data, such as EQ settings or effect configurations
programmable
A programmable machine can be programmed, so that for example it will switch on and off automatically or do things in a particular order. Most CD-players are programmable. able to be controlled by a computer or electronic program
programmable
  Pertaining to a device that can accept instructions that alter its basic functions
programmable
Equipped with software that enables the user to create new sounds or other assignments by altering parameter settings and storing the new settings in memory An individual control parameter is said to be programmable if its setting can be stored separately with each individual patch
programme
a structured, integrated teaching and learning arrangement, usually coupled with examination leading to a qualification (See course, subject)
programme
pro·gramme programmes programming programmed in AM, use program
programme
an announcement of the events that will occur as part of a theatrical or sporting event; "you can't tell the players without a program"
programme
arrange a program of or for; "program the 80th birthday party"
programme
A portfolio of projects and other activities that are planned, initiated and managed in a co-ordinated way in order to achieve a set of defined business objectives
programme
If a living creature is programmed to behave in a particular way, they are likely to behave in that way because of social or biological factors that they cannot control. We are all genetically programmed to develop certain illnesses
programme
a series of steps to be carried out or goals to be accomplished; "they drew up a six-step plan"; "they discussed plans for a new bond issue"
programme
term used to encompass courses of study and/or research activity
programme
a radio or television show; "did you see his program last night?"
programme
a system of projects or services intended to meet a public need; "he proposed an elaborate program of public works"; "working mothers rely on the day care program"
programme
A theatre or concert programme is a small book or sheet of paper which gives information about the play or concert you are attending
programme
A performance of a show or other broadcast on radio or television
programme
A time-bound intervention that differs from a project in that it usually cuts across sectors, themes and/or geographic areas, uses a multi-disciplinary approach, involves more institutions than a project, and may be supported by different funding sources
programme
{f} schedule, plan; write a system of operating instructions for a computer (Computers); supply a computer or other machine with a set of pre-written instructions (also program)
programme
A programme of actions or events is a series of actions or events that are planned to be done. The general argued that the nuclear programme should still continue
programme
= act of changing data in a receiver, CAM or Card
programme
That which is written or printed as a public notice or advertisement; a scheme; a prospectus; especially, a brief outline or explanation of the order to be pursued, or the subjects embraced, in any public exercise, performance, or entertainment; a preliminary sketch
programme
When you programme a machine or system, you set its controls so that it will work in a particular way. Parents can programme the machine not to turn on at certain times
programme
Term used to identify a structured body of component courses, forming a complete programme of study for a specific qualification "Programme" is thus similar to the term curriculum as used in the wider educational community
programme
A programme is the whole set of tasks and activities leading to a specific degree Example: ‘A French language course forms part of the curriculum of the international business programme ’ Second cycle: Sometimes used to indicate higher secondary education, but much more often to indicate postgraduate education Semester: When an academic year is divided into two parts, usually separated by the Christmas holidays, the parts are called semesters However, some universities divide their academic year into three or more parts and still refer to the parts as semesters (See also: trimester )
programme
Sometimes referred to as software or an application, a programme is a tool that performs a particular useful function for you e g a word processor like Word 97 or Word 2000
programme
The sum total of study which leads to an award e g BSc or MSc A programme is composed of individual courses See courses
programme
A set of structured activities
programme
A selected area of study which leads to a degree In many cases it is possible for a student to meet the requirements of two Part II programmes, either within the 72 point minimum requirement for a degree or by taking a small number of extra units--this is referred to as a Double Major There are also some Joint Programmes which combine two programmes but have a reduction in the total unit requirements of one or both programmes
programme
Activity which : 1- Has a cumulative set of deliverables within a specified budget and time scale to create a unique product or service ; 2- Has a start and end date ; 3- May be a group of projects managed in a co-ordinated way to obtain benefits not available from managing them individually
programme
A leaflet listing information about a play, game or other activity
programme
General meaning which refers the chance to make a VOLUNTARY SERVICE in Italy
programme
An activity carried out by a human service agency (in the broad sense) in order to serve, provide or facilitate a specified function in the lives of its clients (Wolfensberger & Thomas, 1983)
programme
an integrated course of academic studies; "he was admitted to a new program at the university"
programme
(computer science) a sequence of instructions that a computer can interpret and execute; "the program required several hundred lines of code"
programme
A particular mindset or method of doing things
programme
{i} plan, project,schedule, agenda, written order of events; public presentation; show that is broadcast on television or radio; planned group of activities; prospectus, syllabus; computer program (also program)
programme
Noun: A computer programme is a piece of software that has a specific task, such a clock or calculator, or which is a tool for the user, such as a Word-processor The words application, programme and software are more or less interchangeable Verb: To programme a computer is to write a piece of software that asks the computer to perform a specific task This may be very complex, such as Windows ë95, or very simple, such as an on-screen clock
programme
at its simplest a programme can be one or more related projects It is "a logical construction from which separate coherent sets of activities, or projects, might be delivered At the same time a programme is more than a set of projects It is a system of activities delivering outputs, or merely facilitating or brokering complementary activities"
programme
A programme is a set of coded instructions according to which an electronic device (such as a computer) is to process, store or present data or according to which the behaviour of an electronic device (such as a robot or a modern sewing machine) is controlled Computer programmes as well as computer data are represented in binary code The current distinction between programmes and data is becoming increasingly dim since programmes and data are more and more often combined in objects [2] that include both the data and the instructions for their own behaviour
programme
set of coded instructions integrated for a computer to perform specific tasks
programme
A programme of study consists of a set of modules which together have a defined set of learning outcomes including intellectual and practical skills and which lead to a named award
programme
write a computer program
programme
a performance (or series of performances) at a public presentation; "the program lasted more than two hours"
programme
A television or radio programme is something that is broadcast on television or radio. a series of TV programmes on global environment. local news programmes
programmed
past of program
programmes
plural of programme
programming
Programming은 설계한 logic을 FPGA상에 형성하는 작업을 수행한다
programming
This is the distillation of the needs and requirements of a particular client A program establishes the components, context, requirements and objectives of a project A program is unique to each particular project
programming
setting an order and time for planned events
programming
Activities that lead to determination of the specific scale, scope, and timing of facility construction; typically precedes consideration of spatial configurations, but when used in the architectural sense, includes determination of required capacities, floor areas, adjacencies of various uses, and functional connections among subsystems
programming
A system in which specific requirements of the client are determined in written form and, when approved by the client, become the basis for all future planning The effects of successful programming will be felt by the client as long as he or she lives with the facility executed The client will have a flexible enclosure able to house immediate and long-range needs without disrupting his or her operation during growth periods
programming
-The entire conglomerate of programs established in a person's mind by a perpetrator group to direct behavior, thoughts, emotions and/or the withholding of information
programming
Designing and writing a computer program The programmer must decide what the program needs to do, develop the logic of how to do it, and write instructions for the computer in a programming language that the computer can translate into its own language and execute
programming
In Europe, this term means 'Scheduling' Otherwise it means writing software code
programming
Planning the solution of a problem for a computer
programming
concurrent programming linear programming mathematical programming object oriented programming programming language systems programming
programming
series of step by step instructions that tell the computer what to do
programming
giving credit to Lazaris for one's success and blaming oneself for failure
programming
Adding or altering in a tag
programming
An obsolete term previously used to describe the activity of outlining a plan of coverage for a prospect, whereby a plan is designed to meet the complete life insurance needs of the prospect and dependents (See also: total needs selling, estate planning and capital needs analysis )
programming
The process of creating steps for a computer to perform a desired task To run successfully, the program must be absolutely logical
programming
The automatic change of setting according to the occupancy of the premises Programming can be on a daily, weekly or yearly basis
programming
the manual task of creating a software component by transforming a software design into source code written in a programming language Synonym for coding
programming
The art of writing applications which allow a computer to perform useful tasks
programming
brain-washing
Türkçe - İngilizce
program
schedule

May I have a class schedule? - Ben bir sınıf programı alabilir miyim?

We cannot make a change in our schedule. - Programımızda bir değişiklik yapamayız.

(Hukuk) programme

I thought you might be interested in trying some of these games I programmed. - Programladığım bu oyunlardan bazılarını denemekle ilgilenebileceğini düşündüm.

She is a computer programmer. - O bir bilgisayar programcısıdır.

routine

I'm sure you already know the routine. - Programı önceden bildiğine eminim.

program (me)
plan
(Ticaret) itinerary

According to the trip's itinerary, we will go to the British Museum on Monday. - Gezi programına göre, Pazartesi günü İngiliz Müzesine gideceğiz.

(Havacılık) syllabus
card
programme [Brit.]
radio program, broadcast; television program, show
program (printed for a play, concert, etc.)
programme, program izlence
timetable

Is there a timetable? - Bir ders programı var mı?

schedule, plans, program
schedule of programs
comp. program
format
{i} broadcast

That program is now being broadcast. - O program şu anda yayınlanıyor.

This program is broadcast biweekly. - Bu program, iki haftada bir yayınlanır.

to programme
scehedule
program akışı
(Bilgisayar) program flow
program bütçe
program budgeting
program bütçesi
(Ticaret) program budgeting
program dili
(Bilgisayar) programming language
program dosyası
(Bilgisayar) program file
program ekle
(Bilgisayar) add program
program hatası
(Bilgisayar) runtime error
program nesnesi
(Bilgisayar) program item
program no
(Bilgisayar) program id
program paketi
software suite
program parçası
(Bilgisayar) routine
program saatleri
timeline
program sayıcı
(Bilgisayar,Teknik) program counter
program seç
(Bilgisayar) select program
program seçici
program selector
program sonu
(Bilgisayar) end of program
program türü
(Bilgisayar) program type
program unsuru
(Askeri) programme element
program yapma
(Bilgisayar) programming
program yapmak
schedule
program yapmak
(Bilgisayar) program
program öğesi
(Bilgisayar) program item
program adı
(Bilgisayar) program name
program adımı
program step
program akış diyagramı
program flowchart
program alanı
(Politika, Siyaset) programme area
program amacı muhtırası
(Askeri) program objective memorandum
program bakımı
(Bilgisayar,Teknik) program maintenance
program bandı
program tape
program bağdaşırlığı
program compatibility
program başlat
(Bilgisayar) start a program
program başlığı
(Bilgisayar) program title
program belgelemesi
program documentation
program belirtimi
program specification
program belleği
program storage
program bindirmesi
program overlay
program birimi
program unit
program birimi
(Bilgisayar,Teknik) program module
program bölümlemesi
program segmentation
program bütçe kararları
(Askeri) program budget decisions
program deneme
program testing
program denetimi
program check, program control
program denetleyicisi
program controller
program denetçisi
program controller
program derleme
program compilation
program değişimi
program modification
program değiştirme
program modification
program dili
program language
program direktif geliştirme grubu
(Askeri) program directive development group
program dizgesi
(Bilgisayar,Teknik) program system
program dizini
(Bilgisayar) program directory
program düzeltme
program debugging
program düzeyi
program level
program dışı
nonscheduled
program ekleyin
(Bilgisayar) add a program
program eşleri
suite of programs
program eşleri
kite of programs
program faktörü
(Askeri) programme factor
program geliştirme
program development
program gerçeklemesi
program verification
program grubu
(Bilgisayar) program group
program hatası
program error
program idaresi talimatı
(Askeri) program management directive
program inceleme grubu
(Askeri) program review group
program karar muhtırası
(Askeri) program decision memorandum
program kartları
program cards
program kesimlemesi
program segmentation
program kimliği
(Bilgisayar) prog id
program kitaplığı
program library
program komutu
program instruction
program koşumu
program run
program koşumu
(Bilgisayar) programrun
program kredisi
(Ticaret) program(me) credit
program kredisi
(Ticaret) programme credit
program kurgu sorumlusu
editor
program kısmı
(Askeri) programme section
program metni
continuity
program modülü
program module
program niteliğinde
programmatic
program notları
(Bilgisayar) program notes
program parametresi
program parameter
program planlama dokümanı
(Askeri) program planning document
program satırı
program line
program sayacı
program counter
program sağlaması
program checkout
program simgesi
(Bilgisayar) program icon
program sistemi
program system
program sıralayıcı
program sequencer
program tahlili
(Askeri) programme analysis
program tasarımı
program design
program taslağı
program draft
program tekerleği
star wheel
program testi
program test
program tür no
(Bilgisayar) program type id
program türleri
(Bilgisayar) program types
program unsur kodu
(Askeri) program element code
program unsur monitörü
(Askeri) program element monitor
program uyarlığı
program compatibility
program uyarısı
(Bilgisayar) program warning
program verisi
(Bilgisayar) program data
program yapımı
programing
program yapımı
programming [Brit.]
program yardımı
(Ticaret) block grant
program yardımı
program aid
program yazmacı
program register
program yazmacı
(Bilgisayar) programregister
program yok
(Bilgisayar) no programs
program yöneticisi rehberlik muhtırası
(Askeri) program manager's guidance memorandum
program çiftleri
suite of programs
program çıktısı
(Bilgisayar) output program
program öbeği
program group
program üretici
(Bilgisayar) program generator
program şeridi
(Bilgisayar,Teknik) program tape
programlar
programs

Tom is learning to write programs in JavaScript. - Tom JavaScriptte programlar yazmayı öğreniyor.

I used to listen to English programs. - İngilizce programlar dinlerdim.

program