lower

listen to the pronunciation of lower
İngilizce - Türkçe
{f} alçaltmak
indirmek
düşürmek

Plan öncelik ve aciliyeti düşürmektedir. - Being less urgent, this plan is lower in priority.

Hükümet vergileri düşürmek için niyetini açıkça ifade etti. - The government clearly stated its intention to lower taxes.

alt

Alt dudak, üst dudaktan daha büyüktür. - The lower lip is bigger than the upper lip.

Tom alt rafa bir şey koymak için çömeldi. - Tom squatted down to put something on the lower shelf.

{s} aşağı

Hannover Aşağı Saksonya'nın başkentidir. - Hanover is the capital of Lower Saxony.

Gerçek fiyat düşündüğümden daha aşağıdaydı. - The actual price was lower than I had thought.

it
kısmak
(Ticaret) düşük

Onu daha düşük bir ısıda tutun. - Keep it at a lower temperature.

Fiyatlarımız şimdi daha düşük! - Our rates are now lower!

alt segman
(Muzik) kalınlaştırmak
dünya
alçalmak
(Havacılık) aşağı alt
aşağılamak
(Bilgisayar) küçükharf
azaltmak
somurtmak
kısılmak
(at ile) surat asmak
{f} düşür

Çok uluslu ticaret şirketleri çok sayıda ürünün fiyatını düşürdü. - The multinational corporation lowered the price of several products.

Tom onun ev sahibi kirayı düşürdüğü için mutlu oldu. - Tom was happy that his landlord lowered the rent.

(özünü) küçük düşürmek
küçültmek
kaş çatmak
düşmek
azalmak
{i} somurtma
Daha düşük

Bir öğretmenin aylığı bir avukatınkinden daha düşüktür. - The salary of a teacher is lower than that of a lawyer.

Büyük mağazaları tercih ederim: fiyatlar daha düşüktür. - I prefer department stores: the prices are lower.

{f} azaltmak, eksiltmek, alçaltmak; azalmak, eksilmek, alçalmak
lower somurt/düş/düşür
{s} aşağıdaki
{f} indirmek; inmek
{f} (gurur) kırmak; alçaltmak
{f} zayıflatmak. 5
{s} daha aşağı

Gerçek fiyat düşündüğümden daha aşağıdaydı. - The actual price was lower than I had thought.

{f} küçük düşürmek
{s} daha alçak
küçük düşü
{f} surat asmak
{i} surat asma
{f} karartmak
ikinci derecede
(Ticaret) ikinci derece
batmak (güneş)
abaşo
lour
{f} surat asmak
low
düşük

Olağandışı düşük ısılar bu yıl düşük kaliteli pirinç hasatından sorumlu tutulmaktadır. - Unusually low temperatures account for the poor rice crop this year.

Ben, bu elbiseyi düşük bir fiyata satın aldım. - I bought this dress at a low price.

lower beam
(Otomotiv) alt hüzme
lower bindings
(Bilgisayar) alt bağlantılar
lower bound
(Matematik) altsınır
lower bunk
alt yatak
lower case
minüskül
lower casing
küçük harfe çevirme
lower chord
alt başlık
lower class
alt sınıflar
lower cover
alt kapak
lower deck
(Askeri) ikinci güverte
lower deck
tavlun
lower deck
(Askeri) tavlon güverte
lower edge
alt kenar
lower flange
alt başlık
lower jaw
(Anatomi) altçene kemiği
lower left
(Bilgisayar) alt sola
lower left
(Bilgisayar) sol alt
lower level
alt kademe
lower lid
alt kapak
lower mantle
(Jeoloji) alt manto
lower oneself
kendini küçük düşürmek
lower right
(Bilgisayar) sağ alt
lower rim
(Avcılık) çerçevenin iç alt tarafı
lower sails
yelkenleri indirmek
lower sideband
(Elektrik, Elektronik) alttaki
lower sideband
(Bilgisayar) alttaki yanbant
lower sideband
(Elektrik, Elektronik) yanbant
lower sum
(Matematik) alttoplam
lower tray
(Bilgisayar) alt tepsi
lower bainite
alt beynit
lower base
alt taban
lower berth
alçak ranza
lower bound
alt sınır
lower boundary
alt sınır
lower carboniferous
az karbonlu
lower carboniferous period
alt karbon devri
lower case
küçük harf
lower chamber
halk meclisi
lower chamber
avam kamarası
lower class
işçi sınıfı
lower class
alt tabaka
lower class
aşağı tabaka
lower confidence limit
alt güven sınırı
lower contact spring
alt kontak yayı
lower court
alt mahkeme
lower culmination
alt geçiş
lower deck
alt güverte
lower integral
alt integral
lower jaw
altçene
lower left
alt sol
lower level
düşük düzeyli
lower limb
alt organ
lower limit
alt limit
lower limit
alt sınır
lower limit
aşağı sınır
lower longeron
alt lonjeron
lower one's colours
yelkenleri suya indirmek
lower rank
alt dizi
lower ranking
alt kıdemli
lower right
alt sağ
lower saxony
aşağı saksonya
lower school
bir okulun hazırlık sınıfı
lower school
ortaokul
lower segment
alt parça
lower side band
alt kenar bandı
lower sideband
alt kenar bandı
lower status
düşük statü
lower sum
alt toplam
lower suspension arm
alt suspansiyon kolu
lower the boom on
yerden yere vurmak
lower transformation temperature
alt dönüşüm sıcaklığı
lower triangular matrix
alt üçgensel matris
lower wing
alt kanat
lower world
dünya
lower abdomen
alt karın
lower back
bel
lower camel case
(Dilbilim) Birleşik kelimeleri kendini oluşturan iki kelimeden ilkinin baş harfini büyük olarak yazarak ifade etme uygulaması. Devenin iki hörgücünün ilkinin düşük görünüşüne benzetme yapılmıştır
lower class people (white trash)
alt sınıf insanlar (çöp beyaz)
lower down
alt aşağı
lower frequency response
(Mühendislik) Alt frekans tepkisi
lower in grade, lower in status
sınıfta, durum daha düşük alt
lower layer
alt katman
lower left corner
sol alt köşedeki
lower leg
alt bacak
lower limit of range
aralığının alt sınırı
lower one's eyes
düşük bir gözleri
lower orders
alt emir
lower ranking
düşük rütbeli
lower rhine
alt ren
lower the discount
düşük indirim
lower tray of bend
alt düzey baraj testi
lower world
cehennem
lower yard (nautical)
alt avlusunda (deniz)
lower, fall, rebate, reduce, drop
düşük, sonbahar, indirim, damla azaltmak
lower, lessen
Alt azaltmak
lower, lowest, inferior
alt, aşağı düşük
lower-status occupation
alt durum işgal
lower/internal regions
alt / iç bölgelerde
low
{s} ucuz

Bira malt içeriğine göre vergilendirilir, bu yüzden düşük maltlı bira daha ucuzdur. - Beer is taxed according to its malt content, so low-malt beer is cheaper.

low
{f} (inek/öküz) böğürmek
low
alçak

Uçak çok alçaktan uçuyordu. - The airplane flew very low.

Kitaplar alçak bir rafta. - The books are on a low shelf.

lowered
alçaltılmış
lowering
{s} asık
low
pes

Tom'un pes bir sesi var. - Tom has a low-pitched voice.

lour
kararmak
low
alçak (ses)
low
(Muzik) kalın
low
aşağıya

Aşağıya eğil. Tavan çok alçak. - Bend down. The ceiling is very low.

low
süfli
low
hor
low
şahsiyetsiz
low
yıkmak
low
(Ticaret) en düşük değer
low
(ses) yavaş
low
güçsüz
low
alçaktan

O uçak çok alçaktan uçuyor. - That plane is flying too low.

Helikopter şimdi çok alçaktan uçuyor. - The helicopter is flying very low.

low
neşesiz
low
alçak sesle

Adam alçak sesle konuştu. - The man spoke in a low voice.

Lütfen alçak sesle konuşun. - Please speak in a low voice.

low
alt

Tom alt rafa bir şey koymak için çömeldi. - Tom squatted down to put something on the lower shelf.

Deniz seviyesinin altında olan toprakları su basacak. Bu, insanların evsiz kalması ve ürünlerinin tuzlu su tarafından tahrip edileceği anlamına gelir. - Low-lying lands will flood. This means that people will be left homeless and their crops will be destroyed by the salt water.

low
çok düşük

Onun maaşı ailesine bakamayacak kadar çok düşük. - His salary is too low to support his family.

Tom çok düşük karbon miktarına sahip olduğuna inanıyor. - Tom believes he has a very low carbon footprint.

low
ingin
low
ucuza
low
(Bilgisayar) altta
low
pest
low
(Otomotiv) birinci vites
lowered
inik
lowering
azaltma
lowering
alçalma
lowering
tezellül
lowering
eksiltme
lowering
azalma
lour
(at ile) surat asmak
lour
somurtmak
lour
surat as
lour
kaş çatmak
low
aşağıda

Gerçek fiyat düşündüğümden daha aşağıdaydı. - The actual price was lower than I had thought.

low
bayağı
low
sıradan
low
zayıf

Yağmurun yağma ihtimali zayıf. - The chance of rain is low.

Bu, pil zayıf olduğu için çok iyi çalışmıyor. - It doesn't work so well because the battery is low.

low
yumuşak
low
alta
low
adi

Öğrenci düşük notun adil olmadığını hissetti. - The student felt that her low grade was not just.

low
alçaktaki
low
yüksek olmayan
low
(ses) az
low
saygısız
low
yere yakın
low
halsiz
low
kuvvetsiz
low
{s} basık
low
cansız
low
rezil
low
alçak derece/düzey
low
yumuşak bir şekilde
low
sessizce
lowered
{f} alçalt

Tom sesini alçalttı ve Mary'ye onu sevdiğini söyledi. - Tom lowered his voice and told Mary that he loved her.

Tom sesini alçalttı bu yüzden başka hiç kimse duyamadı. - Tom lowered his voice so no one else could hear.

lowering
korkutucu
lowering
{i} alçaltma
lowering
bezgin
lowering
tehdit eden
lowering
somurtkan
lowering
{f} alçalt
lowering
indirme
lowermost
en aşağı
lour
karartmak
low
{i} böğürme
low
alça
lowered
alçaltilmis
lowering
alçaltarak
lowers
düşürür

Alkol kısıtlamayı düşürür. - Alcohol lowers inhibitions.

the lower
alt
lour
somurtma
lour
surat asma
lour
karar/somurt
İngilizce - İngilizce
(lower oneself) To humble oneself; to do something one considers to be beneath one's dignity
To reduce the height of; as, to lower a fence or wall; to lower a chimney or turret
Alternative spelling of lour
To fall; to sink; to grow less; to diminish; to decrease; as, the river lowered as rapidly as it rose
To let descend by its own weight, as something suspended; to let down; as, to lower a bucket into a well; to lower a sail of a boat; sometimes, to pull down; as, to lower a flag

Lowered softly with a threefold cord of love Down to a silent grave. Alfred Tennyson.

To reduce the degree, intensity, strength, etc., of; as, to lower the temperature of anything; to lower one's vitality; to lower distilled liquors
To reduce (something) in value, amount, etc.; as, to lower the price of goods, the rate of interest, etc
To make less elevated as to object; as, to lower one's ambition, aspirations, or hopes
Comparative form of low: more low
To bring down; to humble; as, to lower one's pride
To decrease in value, amount, etc
To depress as to direction; as, to lower the aim of a gun
{n} cloudiness, gloominess
{v} to bring low, lessen, reduce, sink
{v} to be cloudy, to frown
To humble oneself; to do something one considers to be beneath ones dignity
Compar
{s} below another; situated below; of an earlier time period (Geology); less advanced or developed (Biology); of the larger and more representative house in a legislature that has two legislative chambers
You can use lower to refer to the bottom part of something. Use a small cushion to help give support to the lower back. fires which started in the lower part of a tower block. upper
To frown; to look sullen
make lower or quieter; "turn down the volume of a radio"
A frowning; sullenness
If someone lowers their head or eyes, they look downwards, for example because they are sad or embarrassed. She lowered her head and brushed past photographers as she went back inside She lowered her gaze to the hands in her lap. raise
cause to drop or sink; "The lack of rain had depressed the water level in the reservoir"
To move a window to the bottom of the window stack on the workspace
To bring down; to humble; as, to lower ones pride
If you lower something, you move it slowly downwards. Two reporters had to help lower the coffin into the grave Sokolowski lowered himself into the black leather chair `No movies of me getting out of the pool, boys.' They dutifully lowered their cameras. + lowering low·er·ing the extinguishing of the Olympic flame and the lowering of the flag
{i} dark threatening look; frown
If you lower your voice or if your voice lowers, you speak more quietly. The man moved closer, lowering his voice His voice lowers confidentially. see also low. Lower Avon Lower California Lower Canada
To let descend by its own weight, as something suspended; to let down; as, to lower a bucket into a well; to lower a sail or a boat; sometimes, to pull down; as, to lower a flag
less height or a smaller number -- "The earthquake lowered the historical landmark by four meters " (185)
the bottom one of two; "he chose the lower number"
If you say that you would not lower yourself by doing something, you mean that you would not behave in a way that would make you or other people respect you less. Don't lower yourself, don't be the way they are I've got no qualms about lowering myself to Lemmer's level to get what I want
To move a window to the bottom of the window stack in the workspace
To make less elevated as to object; as, to lower ones ambition, aspirations, or hopes
ANY Lower limit for SELSEL
The value of the heat of combustion of a fuel as measured by allowing all products of combustion to remain in the gaseous state This method of measure does not take into account the heat energy put into the vaporization of water (heat of vaporization)
To reduce in value, amount, etc
To be dark, gloomy, and threatening, as clouds; to be covered with dark and threatening clouds, as the sky; to show threatening signs of approach, as a tempest
as, to lower the price of goods, the rate of interest, etc
look angry or sullen, wrinkle one's forehead, as if to signal disapproval
the lower of two berths
Lower numbers are farther to the left on the number line
set lower; "lower a rating"; "lower expectations" cause to drop or sink; "The lack of rain had depressed the water level in the reservoir" move something or somebody to a lower position; "take down the vase from the shelf" the bottom one of two; "he chose the lower number
IRSEDs less than or equal to 925
of Low, a
If you lower something, you make it less in amount, degree, value, or quality. The Central Bank has lowered interest rates by 2 percent + lowering low·er·ing a package of social measures which included the lowering of the retirement age
To reduce the degree, intensity, strength, etc., of; as, to lower the temperature of anything; to lower ones vitality; to lower distilled liquors
comparative of low
to decrease (a price, tax rate, interest rate, etc )
of; as, to lower the temperature of anything; to lower one's vitality; to lower distilled liquors
To depress as to direction; as, to lower the aim of a gun; to make less elevated as to object; as, to lower one's ambition, aspirations, or hopes
{f} decrease, turn down; lessen; let down; diminish; drop, become lower or less; humiliate, degrade; be dark and threatening (sky, etc.); frown, scowl
(usually preceded by `no') lower in esteem; "no less a person than the king himself"
inferior in rank or status; "the junior faculty"; "a lowly corporal"; "petty officialdom"; "a subordinate functionary"
of the underworld; "nether regions"
You can use lower to refer to the bottom one of a pair of things. She bit her lower lip. the lower deck of the bus The upper layer of felt should overlap the lower. the lower of the two holes. upper
the bottom one of two; "he chose the lower number
To reduce the degree, intensity, strength, etc
A window menu selection used to send a window to the bottom of the window stack, making it the most concealed window on the screen
move something or somebody to a lower position; "take down the vase from the shelf"
You can use lower to refer to people or things that are less important than similar people or things. Already the awards are causing resentment in the lower ranks of council officers The nation's highest court reversed the lower court's decision The higher orders of society must rule the lower. higher
set lower; "lower a rating"; "lower expectations"
Cloudiness; gloominess
inferior
Lower Canada
A former British colony located in what is now Labrador and southern Québec
Lower Lusatian
A Slavic language spoken in part of Brandenburg
Lower Saxony
One of the component states of Germany according to the current administrative division of the nation
Lower Sorbian
A Slavic language spoken in part of Brandenburg
Lower Wendish
Lower Sorbian (language)
lower airway
The part of respiratory tract starting at larynx and ending at alveoli
lower airway
The part of respiratory tract starting at trachea and ending at alveoli
lower airway
The part of respiratory tract starting at trachea and ending at bronchioles
lower back
The lower part of the back
lower case
The minuscule or small letters (a, b, c, as opposed to the uppercase or capital letters, A, B, C)
lower chambers
plural form of lower chamber
lower class
A class of people in a society characterized by low income, low level of education, high unemployment and, as a result of these, a low social status
lower deck
Those members of a ship's company who are not officers
lower deck
The deck of a ship immediately above the hold
lower esophageal sphincter
The sphincter situated at the lower part of the esophagus
lower extreme
The smallest or least number out of a data set, usually farther away from interquartile range than other data in set
lower extremes
plural form of lower extreme
lower houses
plural form of lower house
lower ivy
any of the Ivy League universities, such as Columbia, Dartmouth, Brown, Cornell, and the University of Pennsylvania that are generally seen as less prestigious than Harvard, Yale, and Princeton
lower leaf zone
That part of a leaf and petiole that grows from a basal meristem
lower limit
The lower limit of a sequence of real numbers is the real number which can be found as follows: remove the first term of the sequence in order to obtain the "first subsequence." Then remove the first term of the first subsequence in order to obtain the "second subsequence." Repeat the removal of first terms in order to obtain a "third subsequence," "fourth subsequence," etc. Find the infimum of each of these subsequences, then find the supremum of all of these infimums. This supremum is the lower limit
lower quartile
The quartile (designated Q1) having the lowest value; it cuts off the lowest 25% of data
lower respiratory tract
The part of respiratory tract consisting of trachea, bronchi, bronchioles and alveoli
lower semi-continuous
Such that, for each fixed number, the subspace of points whose images are at most that number is closed
lower semicontinuous
Alternative spelling of lower semi-continuous
lower the boom
To suddenly overpower

When Jack came back late from lunch, the team leader really lowered the boom on him.

lower the boom
To use one's superior physical strength

Whenever he got his Irish up, Clancy lowered the boom.

lower-class
Not of the elite, of the peasantry or working-class

The lower-class people have little chance of advancement.

lower-class
Unrefined

His lower-class tastes tended to run to three-stooges movies and cheap drink.

lower bound
A number equal to or less than any other number in a given set
lower limit of detection
(Kimya) In analytical chemistry, the detection limit, lower limit of detection, or LOD (limit of detection), is the lowest quantity of a substance that can be distinguished from the absence of that substance (a blank value) within a stated confidence limit (generally 1%). The detection limit is estimated from the mean of the blank, the standard deviation of the blank and some confidence factor. Another consideration that affects the detection limit is the accuracy of the model used to predict concentration from the raw analytical signal
lower self
The part of the mind that is attached and living in the world of delusion
lower-crossed syndrome
(Tıp, İlaç) Distal syndrome, pelvic crossed syndrome
lour
To frown; to look sullen

But sullen discontent sat lowering on her face. — Dryden.

lour
To be dark, gloomy, and threatening, as clouds; to be covered with dark and threatening clouds, as the sky; to show threatening signs of approach, as a tempest

To-morrow it will hie on far behests;.

lours
Third-person singular simple present indicative form of lour
low
In an amount nearest to zero, such as low prices
low
a hill

And some they brought the brown lint-seed, and flung it down from the Low. (Mary Howitt, Ballads and other poems 1847).

low
An area of low pressure; a depression
low
barrow, mound, tumulus

A barrow or Low, such as were usually cast up over the bodies of eminent Captains. (Robert Plot, The natural history of Staffordshire, 1686; cited after OED).

low
Of a pitch, suggesting a lower frequency

Generally, European men have lower voices than their Indian counterparts.

low
A flame, fire
low
Small in height
low
Despicable thing to do

Now that was low even for you!.

low
The lowest-speed gearing of a power-transmission system, especially of an automotive vehicle

Shift out of low before the car gets to eight miles per hour.

lowering
The act of something being lowered
lowering
That lowers or frowns
low
{v} to bellow, make a noise, sink, lower
low
{a} little, deep, weak, poor, mean, late, cheap
low
{a} with low voice, meanly, lately, cheaply
lowermost
{a} lowest, deepest, that is under all
Low
lo
Low
neap
Lower House
a group of elected representatives who make laws in a country, for example the House of Commons in Britain or the House of Representatives in the US upper house
Lower House
one of two branches in a bicameral legislature (usually the one that is more representative and has more members)
lour
{f} be overcast, be dark and threatening (sky, etc.); frown, scowl; make lower; become lower or less
lour
look angry or sullen, wrinkle one's forehead, as if to signal disapproval
lour
Variant of lower
lour
set lower; "lower a rating"; "lower expectations"
lour
An Asiatic sardine (Clupea Neohowii), valued for its oil
lour
make lower or quieter; "turn down the volume of a radio"
loured
past of lour
louring
present participle of lour
louring
{s} lowering, act of making lower; diminishing, decreasing
lours
obsolete, third-person singular of lour
low
The lowest trump, usually the deuce; the lowest trump dealt or drawn
low
Not rich, high seasoned, or nourishing; plain; simple; as, a low diet
low
In most poker games, the best hand wins Most but not all In a number of games, the worst hand wins all or some of the pot Draw lowball and razz are just two examples of games played for low Omaha and seven card stud have popular high-low split variants, in which the low hand gets half the pot There are two common ways to evaluate low hands In deuce to seven games, the best low hand is just the worst high hand The best possible low is 75432, provided there is no flush In ace to five games, straights and flushes don't count, and aces are lower than 2's So the best possible low is A2345, a wheel
low
Submissive; humble
low
A depressed mood or situation
low
British political cartoonist (born in New Zealand) who created the character Colonel Blimp (1891-1963) an air mass of lower pressure; often brings precipitation; "a low moved in over night bringing sleet and snow"
low
{f} moo, make a mooing sound (like a cow)
low
Used in the context of general equities Specific low limit required by a seller in the execution of his order ("I'll sell 50 with an eighth low "); implies a not-held limit order Antithesis of top
low
See Guide to Pronunciation, §§ 5, 10, 11
low
in a low position; near the ground; "the branches hung low"
low
An area of low barometric pressure, with its attendant system of winds Also called a depression or cyclone
low
Sunk to the farthest ebb of the tide; as, low tide
low
Light or thin hit on the headpin ("low in the pocket"), as opposed to a high hit
low
in a low position; near the ground; "the branches hung low
low
If you drive or ride a bicycle in a low gear, you use a gear, usually first or second, which gives you the most control over your car or bicycle when travelling slowly. She selected a low gear and started down the track carefully. high
low
make a low noise, characteristic of bovines
low
If the quality or standard of something is low, it is very poor. A school would not accept low-quality work from any student low-grade coal. = poor high
low
Depressed in the scale of sounds; grave; as, a low pitch; a low note
low
area with lower atmospheric pressure than its surrounding areas; this makes air from surrounding areas to flow into the low, the end result of which is probably cloudiness and precipitation
low
the lowest price paid for a particular futures contract on a given day
low
British political cartoonist (born in New Zealand) who created the character Colonel Blimp (1891-1963)
low
Boosts or cuts frequencies in the low (bass) half of the audible frequency spectrum (20 Hz - 1 KHz) A "shelving" control, it tends to make more extreme changes at very low frequencies (20 Hz) and less extreme changes at higher frequencies (1 KHz)
low
Fire; a flame; a light
low
With a low voice or sound; not loudly; gently; as, to speak low
low
To depress; to lower
low
used of sounds and voices; low in pitch or frequency very low in volume; "a low murmur"; "the low-toned murmur of the surf"
low
very low in volume; "a low murmur"; "the low-toned murmur of the surf"
low
If you are low, you are depressed. `I didn't ask for this job, you know,' he tells friends when he is low. = down see also lower
low
When a river is low, it contains less water than usual. pumps that guarantee a constant depth of water even when the supplying river is low. high
low
The center of an area of low pressure, accompanied by cyclonic and inward wind flow in the northern hemisphere Also known as a cyclone
low
an air mass of lower pressure; often brings precipitation; "a low moved in over night bringing sleet and snow"
low
Near, or not very distant from, the equator; as, in the low northern latitudes
low
to look high and low: see high low profile: see profile to be running low: see run. American founder of the Girl Scouts (1912). To utter the sound made by cattle; moo. low blood pressure low relief Low Countries
low
If a sound or noise is low, it is deep. Then suddenly she gave a low, choking moan and began to tremble violently My voice has got so low now I was mistaken for a man the other day on the phone. = deep high
low
Made, as a vowel, with a low position of part of the tongue in relation to the palate; as, ă (ăm), &add; (&add;ll)
low
With a low musical pitch or tone
low
If a food or other substance is low in a particular ingredient, it contains only a small amount of that ingredient. They look for foods that are low in calories. high Low is also a combining form. low-sodium tomato sauce Low-odour paints help make decorating so much easier
low
The lowest value of the security during the current day's trading By checking this in relation to the high, you can get an idea of how much the stock is fluctuating
low
the lowest forward gear ratio in the gear box of a motor vehicle; used to start a car moving
low
being the gear producing the lowest drive speed; "use first gear on steep hills"
low
literal meanings; being at or having a relatively small elevation or upward extension; "low ceilings"; "low clouds"; "low hills"; "the sun is low"; "low furniture"; "a low bow"
low
To make the calling sound of cows and other bovine animals; to moo
low
You can use low to describe negative feelings and attitudes. We are all very tired and morale is low People had very low expectations
low
A hill; a mound; a grave
low
If something reaches a low of a particular amount or degree, that is the smallest it has ever been. Eventually my weight stabilised at seven and a half stone after dropping to a low of five and a half stone The dollar fell to a new low. high
low
The lowest price of the day of trading for a particular stock or commodity
low
If you describe someone such as a student or a worker as a low achiever, you mean that they are not very good at their work, and do not achieve or produce as much as others. Low achievers in schools will receive priority. high
low
less than normal in degree or intensity or amount; "low prices"; "the reservoire is low"
low
an acronym for Loners on Wheels, one of the first and largest organizations for single RVers
low
A logic state corresponding to a binary R0S Satellite imagery is displayed on a computer monitor by a combination of highs and lows See high
low
If a radio, oven, or light is on low, it has been adjusted so that only a small amount of sound, heat, or light is produced. She turned her little kitchen radio on low Buy a dimmer switch and keep the light on low, or switch it off altogether Cook the sauce over a low heat until it boils and thickens
low
To burn; to blaze
low
The lowest price of the day for a particular futures contract
low
used of sounds and voices; low in pitch or frequency
low
The calling sound ordinarily made by cows and other bovine animals
low
To moo
low
Smaller than is reasonable or probable; as, a low estimate
low
strong imp
low
Not rising to the usual height; as, a man of low stature; a low fence
low
This is the lowest price paid for a stock during a certain period For example, the low for the day was $15, but the low for the year was $7 50
low
In a position comparatively close to the ground
low
The 'low' is the lowest price for the period (so far)
low
Bottom price at which a security was sold for the preceding 52-week period
low
Not loud; as, a low voice; a low sound
low
of the most contemptible kind; "abject cowardice"; "a low stunt to pull"; "a low-down sneak"; "his miserable treatment of his family"; "You miserable skunk!"; "a scummy rabble"; "a scurvy trick"
low
Under the usual price; at a moderate price; cheaply; as, he sold his wheat low
low
The lowest price the stock has traded on that particular day
low
a low level or position or degree; "the stock market fell to a new low" British political cartoonist (born in New Zealand) who created the character Colonel Blimp (1891-1963) an air mass of lower pressure; often brings precipitation; "a low moved in over night bringing sleet and snow" literal meanings; being at or having a relatively small elevation or upward extension; "low ceilings"; "low clouds"; "low hills"; "the sun is low"; "low furniture"; "a low bow" less than normal in degree or intensity or amount; "low prices"; "the reservoire is low" used of sounds and voices; low in pitch or frequency very low in volume; "a low murmur"; "the low-toned murmur of the surf" unrefined in character; "low comedy" in a low position; near the ground; "the branches hung low
low
low or inferior in station or quality; "a humble cottage"; "a lowly parish priest"; "a modest man of the people"; "small beginnings"
low
If you are lying low, you are hiding or not drawing attention to yourself. Far from lying low, Kuti became more outspoken than ever
low
Something that is low measures only a short distance from the bottom to the top, or from the ground to the top. the low garden wall that separated the front garden from next door She put it down on the low table The Leisure Center is a long and low modern building
low
subdued or brought low in condition or status; "brought low"; "a broken man"; "his broken spirit"
low
The lowest price at which a security has traded during the current (or most recent) trading session
low
You can use low to indicate that something is small in amount or that it is at the bottom of a particular scale. You can use phrases such as in the low 80s to indicate that a number or level is less than 85 but not as little as
low
Depressed in condition; humble in rank; as, men of low condition; the lower classes
low
A low gear is one in which the pedals move rapidly compared to the speed of the wheels Low gears are achieved by using small chainwheels and large rear sprockets Low gears are used for climbing hills, or for starting up from a stop
low
{s} situated near to the ground, not high; weak; quiet; depressed; depleted; mean, base; inferior; vulgar; rude; shallow
low
{i} level which is below what is normal; low degree or barometric pressure; something which is low; sound made by a cow, moo
low
The center of an area of low pressure, usually accompanied by cyclonic and inward wind flow Also known as a cyclone
low
Deficient in vital energy; feeble; weak; as, a low pulse; made low by sickness
low
If something is low, it is close to the ground, to sea level, or to the bottom of something. He bumped his head on the low beams It was late afternoon and the sun was low in the sky They saw a government war plane make a series of low-level bombing raids
low
The lowest price an issue has traded at during the trading day on any exchange
low
Mean; vulgar; base; dishonorable; as, a person of low mind; a low trick or stratagem
low
a low level or position or degree; "the stock market fell to a new low"
low
unrefined in character; "low comedy"
low
In subjection, poverty, or disgrace; as, to be brought low by oppression, by want, or by vice
low
If someone's voice is low, it is quiet or soft. Her voice was so low he had to strain to catch it
low
Moderate; not intense; not inflammatory; as, low heat; a low temperature; a low fever
low
A light that is low is not bright or strong. Their eyesight is poor in low light. = dim
low
Something that is low
lower