sense

listen to the pronunciation of sense
İngilizce - Türkçe
hissetmek
{f} algılamak
{i} algı

Köpekbalıkları kanı algılayabilir. - Sharks can sense blood.

Onun keskin bir iş algısı var. - She has a keen business sense.

{i} his

Ne olduğunu hissettim. - I sensed what was happening.

Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum. - I sense that something is wrong.

duyu

Tom koku alma duyusunu kaybetti. - Tom lost his sense of smell.

Ben iyi bir yön duyusuna sahibim, bu yüzden kaybolmam. - I have a good sense of direction, so I don't get lost.

anlam

Söylediğinin anlamı yok. - What you are saying does not make sense.

Gerçek kimliğini bulduğumda, hayatım bir anlam ifade etmeye başladı. - When I found my true identity, my life began to make sense.

{i} hissetme
{i} duygu

O güçlü bir gözlem duygusuna sahiptir. - He has an acute sense of observation.

Tom'un modern resim için estetik duygusu vardır. - Tom has an aesthetic sense for modern painting.

{i} sağduyu

Tom Mary'nin ondan yapmasını istediğini yapmak için oldukça çok fazla sağduyuya sahiptir. - Tom has way too much common sense to do what Mary's asking him to do.

Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi? - Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?

{i} sezme
{i} us
{i} manâ

Bu kadar sıkı çalışmanın manası ne? - What's the sense of working so hard?

Oxford İngilizce sözlüğüne göre 'set' kelimesinin 430 farklı anlamı ya da manası var. - According to the Oxford English Dictionary, the word 'set' has 430 different meanings or senses.

şuur

Bir vazife şuuru hissediyorum. - I feel a sense of duty.

fikir
(Tıp) sanse
doğrultu
hasse
içine doğmak
algılama
malum olmak
(Dilbilim) içlem
(Ticaret) anlayış

Öğretmenimizin harika bir espri anlayışı var. - Our teacher has a wonderful sense of humor.

Onun bir mizah anlayışı vardır. - He has a sense of humor.

genel düşünce
zekâ
anlama yetisi
duyum

O anda gerçeklik duyumu yitirdim. - I lost my sense of reality at that moment.

İyi koklayamıyorum. Koku alma duyumu yitirdim. - I can't smell well. I have lost my sense of smell.

{f} sez

Tom bir şeyin çok yanlış olduğunu sezmişti. - Tom sensed that something was very wrong.

Tom bir şeyin yanlış olduğunu sezdi. - Tom sensed that something was wrong.

düşünce
sezmek
eğilim
yön

Benim bir yön duyum yok bu yüzden her zaman bir pusula ile seyahat ederim. - I have no sense of direction so I always travel with a compass.

Ben iyi bir yön duyusuna sahibim, bu yüzden kaybolmam. - I have a good sense of direction, so I don't get lost.

kanı

İşsizlik hakkında bir şey yapılması gerektiğine dair genel bir kanı vardır. - There's a general sense that something should be done about unemployment.

Köpekbalıkları kanı algılayabilir. - Sharks can sense blood.

akıl
almak
dili anlamak
dirayet
{f} anlamak

Gerçekten onun ne kastettiğini anlamak için yeterli aklı vardı. - She had enough sense to understand what he really meant.

(Tıp) His, duygu, duyu, sensus
muhakeme
{i} anlama

Tom sadece ne olduğunu anlamaya çalıştı. - Tom tried to make sense of what just happened.

Espriden anlamayan insan, çiçeksiz çayır gibidir. - People with no sense of humor are like meadows with no flowers.

{f} duyarlı olmak
zeki
{f} farkında olmak
{i} amaç
karar

Bana pek mantıklı gelmiyor fakat Tom koleje gitmemeye karar verdi. - It doesn't make much sense to me, but Tom has decided not to go to college.

Benimki gibi bir hayat yaşamak manasız ve iç karartıcı. - Living the kind of life that I live is senseless and depressing.

mefhum
anlam mana
sezgi
{i} niyet

Tom'un yağmurdan dolayı içeri gelmeye niyeti yoktu. - Tom didn't have the sense to come in out of the rain.

İyi niyetinden şüpheliyim. - I doubt your good sense.

(Askeri) KIYMETLENDİRME, ATIM KIYMETLENDİRMESİ: Bak. "sensing"
sense percept
{i} bilincinde olma
zeka
(Askeri) kıymetlendirme
duymak
duyumsamak
common sense
sağduyu

Tom Mary'nin sağduyudan yoksun olduğunu düşünüyor. - Tom thinks Mary lacks common sense.

Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi? - Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?

senseless
anlamsız

Fadıl'ın anlamsız zulmü bitmedi. - Fadil's senseless cruelty wasn't over.

Onun hepsi çok anlamsız. - It's all so senseless.

sense and meaning
(Eğitim) anlam ve içerik
sense danger
tehlike sezmek
sense data
(Pisikoloji, Ruhbilim) duyu verileri
sense hair
(Arılık) duyu kılı
sense modality
(Pisikoloji, Ruhbilim) duyu modalitesi
sense of colour
(Arılık) renk duyusu
sense of community
kamu vicdanı
sense of form
(Arılık) şekil duyusu
sense of humour
mizah gücü
sense of location
(Arılık) yer duyusu
sense of purpose
belirgin bir amaca sahip olma
sense of purpose
amaç sahibi olma
sense of purpose
amaçlarının bilincinde olma
sense of rule
yönetim anlayışı
sense of taste
zaika
sense of taste
(Arılık) tad duyusu
sense of touch
(Askeri) dokunma hissi
sense of trust
güven duygusu
sense of work
çalışma anlayışı
sense organ
(Fizyoloji) dokunma duyusu
sense organs
(Biyoloji,Tıp) duyu organları
sense organs
(Anatomi) beş duyu organı
sense peg
(Arılık) duyu kancası
sense plate
(Arılık) duyu çukuru
sense pore
(Arılık) duyu deliği
sense relations
(Dilbilim) içlem ilişkileri
sense the danger
tehlikeyi sezmek
sense impression
hassasiyet
sense of balance
denge anlayışı
sense of direction
yön duyusu
sense of humour
espri anlayışı
sense of humour
mizah anlayışı
sense of movement
hareket anlayışı
sense of rotation
dönme yönü
sense of shame
utanma duygusu
sense of smell
koklama duyusu
sense of smell
koku duyusu

Bu köpeğin keskin bir koku duyusu var. - This dog has a keen sense of smell.

sense of taste
tat duyusu
sense organ
duyu kılganı
sense of achievement
başarı duygusu
sense of being
olma duygusu
sense of belonging
aidiyet duygusu
sense of control
kontrol duygusu
sense of danger
tehlike duygusu
sense of data
veri hissi
sense of depth
Derinlik hissi, derinlik algısı
sense of doom
cehennem hissi
sense of humor
Mizah anlayışı

Onun bir mizah anlayışı vardır. - He has a sense of humor.

Bir mizah anlayışım var. - I have a sense of humor.

sense of humor.
mizah duygusu
sense of humored
huylu duygusu
sense of menace
tehlikeyi hissetmek
sense of obligation
yükümlülük duygusu
sense of place
Mekân algısı, mekân hissi
sense of responsibility
sorumluluk duygusu
sense of seeing
görme duyusu
sense of self
benlik bilinci
sense of shame
utanç duygusu
sense of time
Zaman algısı, zaman hissi
sense of time
zaman algısı
sense of unease
Tedirginlik hissi
sense of urgency
acelecilik
sense organ
duyu organı
sense switch
algılama anahtarı
sense of aesthetics
estetik anlayışı
sense of balance
denge hissi
sense of beauty
güzellik anlayışı
sense of being homeless
evsiz olma duygusu
sense of confidence
güven hissi
sense of decency
ahlak duygusu
sense of decency
nezaket duygusu
sense of direction
yön kestirme yeteneği
sense of duty
görev anlayışı

O bunu görev anlayışı dışında yaptı. - He did it out of a sense of duty.

sense of duty
vazife şuuru

Bir vazife şuuru hissediyorum. - I feel a sense of duty.

sense of hearing
işitme duyusu

Çocukların keskin bir işitme duyusu var. - The kid has a keen sense of hearing.

sense of humor
espri anlayışı

Öğretmenimizin harika bir espri anlayışı var. - Our teacher has a wonderful sense of humor.

Onun espri anlayışı yoktur. - He has no sense of humor.

sense of humor
şakadan anlama yeteneği
sense of humor
şakadan anlama
sense of humor
olayların gülünç yönünü görme yeteneği
sense of locality
nerede olduğunu anlama yeteneği
sense of locality
yer duygusu
sense of manufacturing
üretim anlayışı
sense of obligation
sorumluluk anlayışı
sense of obligation
minnettarlık hissi
sense of occasion
duruma göre davranma
sense of pain
acı hissi
sense of proportion
oran kavramı
sense of proportion
göz kararı
sense of security
güvenlik hissi
sense of sight
görme duyusu
sense of touch
dokunma duyusu
sense of well being
sağlık
sense of well being
mutluluk
sense organ
(isim) duyu organı
sense perception
duyum
sense  impression
duyunun dimağa yaptığı etki
see sense
(deyim) uygun olanini anlamak
make sense
mantıklı olmak

O mantıklı olmak zorunda değil. - It doesn't have to make sense.

make sense
anlaşıl
senseless
{s} hissiz
senseless
duyarsız
senseless
saçma

Bu cümle saçma ama hatasız. - The sentence is senseless, but correct.

make sense
anlamı olmak
make sense
(Fiili Deyim ) bir anlamı olmak , akla uygun gelmek
make sense
akla uygun gelmek
senseless
anlamsız olarak
senseless
abidik gubidik
in this sense
bu bağlamda
make sense
anlaşılır olmak
make sense of
anlamlandırmak
makes sense
mantıklı
senseless
{s} mantıksız

Heykeltraş işin gökyüzüne açılan bir pencereyi temsil ettiğini söyledi, ama bana mantıksız eğri böğrü bir metal parçası gibi göründü. - The sculptor said the work represented a window to the sky, but to me it looked like a senseless twisted piece of metal.

senseless
senselesslymanasızca
senseless
duyumsuz
senseless
senselessnessşuursuzluk
senseless
{s} kendinden geçmiş
senseless
donuk
senseless
manasız

Benimki gibi bir hayat yaşamak manasız ve iç karartıcı. - Living the kind of life that I live is senseless and depressing.

senseless
{s} akılsız
senseless
saçmalık
senseless
{s} şuursuz
sensing
{f} hisset

Tehlikeyi hissetti, kaçtı. - Sensing danger, he ran away.

auto sense
(Bilgisayar) otomatik algıla
begin to make sense
anlamlı gelmeye başlamak
common sense
hasse-i selime
common sense
akıl fikir
good sense
aklı selim
horse sense
akıl fikir
horse sense
aklı selim
in a sense
bir anlamda

Bir anlamda, böyle bir siyasi harekete bir devrim denilebilir. - In a sense, such a political movement may be called a revolution.

Bir anlamda haklısın. - You're right in a sense.

in one sense
bir anlamda
in one sense
bir taraftan
in sense
manen
in that sense
o anlamda
in this sense
bu manada
in this sense
bu anlamda

Sözcük sık sık bu anlamda kullanılır. - The word is frequently used in this sense.

intuitive sense
sezgisel his
make no sense
mantıklı olmamak
make sense
anlamı olmak: Does this poem make sense? Bu şiirin anlamı var mı?
make sense
anlamlı olmak
make sense
anlaşılmak
makes no sense
anlam ifade etmiyor
makes no sense
mantıklı değil
makes sense
mantıklı olmak
plain good sense
sağduyu
sensed
duyulmak
sensing
(Askeri) kıymetlendirme
cause to sense
hissetmesine neden ol
colour sense
renk duyusu
good sense
iyi duyu
horse sense
sağduyu
in a sense
bir bakıma

Bir bakıma, yanılıyorsun. - In a sense, you are wrong.

Bir bakıma, o klübe katılmayı reddetmekte haklısın. - In a sense you are right in refusing to join that club.

make sense
bir anlama gelmek
make sense of
anlamak
make sense of
anla

Ben ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. - I was trying to make sense of what had happened.

Yazarın söylediklerine anlam verebiliyor musun? - Can you make sense of what the writer is saying?

muscle sense
kas hissi
senseless
amaçsız
senseless
abes
senseless
özünden geçmiş
senselessness
duygusuzluk
senselessness
akılsızlık
sensing
{i} hissetme
sixth sense
altıncı his

Altıncı hisse inanıyor musun? - Do you believe in the sixth sense?

Kadınların altıncı hissinin olduğuna inanıyor musunuz? - Do you believe that women have a sixth sense?

İngilizce - İngilizce
The way that a referent is presented
To use biological senses: to either smell, watch, taste, hear or feel
One of the methods for a living being to gather data about the world; sight, smell, hearing, touch, taste
One of two opposite directions in which a vector (especially of motion) may point. See also polarity
A single conventional use of a word; one of the entries for a word in a dictionary
To instinctively be aware

She immediately sensed her disdain.

One of two opposite directions of rotation, clockwise versus anti-clockwise
A general conscious awareness

a sense of security.

Sound practical judgment, as in common sense
A natural appreciation or ability

A keen musical sense.

The meaning, reason, or value of something

You don’t make any sense.

To comprehend
the signification conveyed by some word, phrase, or action
{n} a faculty of perceiving, meaning, opinion
If you have a sense that something is true or get a sense that something is true, you think that it is true. Do you have the sense that you are loved by the public?
If you sense something, you become aware of it or you realize it, although it is not very obvious. She probably sensed that I wasn't telling her the whole story He looks about him, sensing danger Prost had sensed what might happen
To perceive by the senses; to recognize
If you say that someone talks sense, you mean that what they say is sensible
detect some circumstance or entity automatically; "This robot can sense the presence of people in the room"; "particle detectors sense ionization"
method of perception, as in: Ears provide us with the sense of hearing
to see sense: see see. or sensory reception or sense perception Mechanism by which information is received about one's external or internal environment. Stimuli received by nerves, in some cases through specialized organs with receptor cells sensitive to one type of stimulus, are converted into impulses that travel to specialized areas of the brain, where they are analyzed. In addition to the "five senses" sight, hearing, smell, taste, and touch humans have senses of motion (kinesthetic sense), heat, cold, pressure, pain, and balance. Temperature, pressure, and pain are cutaneous (skin) senses; different points on the skin are particularly sensitive to each. See also chemoreception, ear, eye, inner ear, mechanoreception, nose, photoreception, proprioception, taste, thermoreception, tongue
{f} feel, perceive through the senses; apprehend, understand
Moral perception or appreciation
The property of representations of a part of the world that captures that part as being a certain way; meaning <Discussion> <References> Chris Eliasmith
If you have a sense of something such as duty or justice, you are aware of it and believe it is important. We must keep a sense of proportion about all this She needs to regain a sense of her own worth
feeling, emotion; ability to feel
If you say that there is no sense or little sense in doing something, you mean that it is not a sensible thing to do because nothing useful would be gained by doing it. There's no sense in pretending this doesn't happen = point
the ability of a pacemaker to recognise the electrical impulse of a heart beat
­ a way of collecting information about the world and detecting changes within the body
the faculty through which the external world is apprehended; "in the dark he had to depend on touch and on his senses of smell and hearing" a general conscious awareness; "a sense of security"; "a sense of happiness"; "a sense of danger"; "a sense of self" a natural appreciation or ability; "a keen musical sense"; "a good sense of timing" the meaning of a word or expression; the way in which a word or expression or situation can be interpreted; "the dictionary gave several senses for the word"; "in the best sense charity is really a duty"; "the signifier is linked to the signified" comprehend; "I sensed the real meaning of his letter" become aware of not through the senses but instinctively; "I sense his hostility" detect some circumstance or entity automatically; "This robot can sense the presence of people in the room"; "particle detectors sense ionization
A sense of a word or expression is one of its possible meanings. a noun which has two senses Then she remembered that they had no mind in any real sense of that word. = meaning
A faculty, possessed by animals, of perceiving external objects by means of impressions made upon certain organs (sensory or sense organs) of the body, or of perceiving changes in the condition of the body; as, the senses of sight, smell, hearing, taste, and touch
detect some circumstance or entity automatically; "This robot can sense the presence of people in the room"; "particle detectors sense ionization
{i} any of the five faculties of perception (sight, hearing, touch, smell, taste); feeling, perception, sensation; recognition, awareness; impression; intelligence; something that is reasonable; significance, meaning; purpose, point; merit, value
Perception through the intellect; apprehension; recognition; understanding; discernment; appreciation
Perception by the sensory organs of the body; sensation; sensibility; feeling
If you have a sense of guilt or relief, for example, you feel guilty or relieved. When your child is struggling for life, you feel this overwhelming sense of guilt = feeling
sound practical judgment; "I can't see the sense in doing it now"; "he hasn't got the sense God gave little green apples"; "fortunately she had the good sense to run away"
Meaning; import; signification; as, the true sense of words or phrases; the sense of a remark
Someone who has a sense of timing or style has a natural ability with regard to timing or style. You can also say that someone has a bad sense of timing or style. He has an impeccable sense of timing Her dress sense is appalling. see also sense of humour
comprehend; "I sensed the real meaning of his letter"
become aware of not through the senses but instinctively; "I sense his hostility"
When you make sense of something, you succeed in understanding it. This is to help her to come to terms with her early upbringing and make sense of past experiences
If a course of action makes sense, it seems sensible. It makes sense to look after yourself The project should be re-appraised to see whether it made sound economic sense
In the Peircean sign model, as reformulated by N h [396,401], sense, or Bedeutung, has taken the place of the interpretant The sense made of the sign stands in a triadic relation to the referent and the sign vehicle Their relation (and not the sign vehicle) is called the sign
perceive by a physical sensation, e g , coming from the skin or muscles; "He felt the wind"; "She felt an object brushing her arm"; "He felt his flesh crawl"; "She felt the heat when she got out of the car"
If you say that someone has come to their senses or has been brought to their senses, you mean that they have stopped being foolish and are being sensible again. Eventually the world will come to its senses and get rid of them
Your senses are the physical abilities of sight, smell, hearing, touch, and taste. She stared at him again, unable to believe the evidence of her senses. a keen sense of smell. see also sixth sense
One of two opposite directions in which a line, surface, or volume, may be supposed to be described by the motion of a point, line, or surface
the faculty through which the external world is apprehended; "in the dark he had to depend on touch and on his senses of smell and hearing"
Sense is the ability to make good judgments and to behave sensibly. when he was younger and had a bit more sense When that doesn't work they sometimes have the sense to seek help see also common sense
the meaning of a word or expression; the way in which a word or expression or situation can be interpreted; "the dictionary gave several senses for the word"; "in the best sense charity is really a duty"; "the signifier is linked to the signified"
a natural appreciation or ability; "a keen musical sense"; "a good sense of timing"
Sense is used in several expressions to indicate how true your statement is. For example, if you say that something is true in a sense, you mean that it is partly true, or true in one way. If you say that something is true in a general sense, you mean that it is true in a general way. In a sense, both were right In one sense, the fact that few new commercial buildings can be financed does not matter He's not the leader in a political sense Though his background was modest, it was in no sense deprived
a separate meaning of a word or phrase Entries for words that have more than one meaning are divided into senses
An indication of whether a positive angle is interpreted as representing a clockwise (CW) or counterclockwise (CCW) rotation with respect to an axis All CCW rotations in OpenGL Performer are specified by positive (+) angles and negative angles represent CW rotations
If something makes sense, you can understand it. He was sitting there saying, `Yes, the figures make sense.'
That which is felt or is held as a sentiment, view, or opinion; judgment; notion; opinion
a general conscious awareness; "a sense of security"; "a sense of happiness"; "a sense of danger"; "a sense of self"
If you say that someone seems to have taken leave of their senses, you mean that they have done or said something very foolish. They looked at me as if I had taken leave of my senses
Sound perception and reasoning; correct judgment; good mental capacity; understanding; also, that which is sound, true, or reasonable; rational meaning
See Muscular sense, under Muscular, and Temperature sense, under Temperature
If you have a sense that something is the case, you think that it is the case, although you may not have firm, clear evidence for this belief. Suddenly you got this sense that people were drawing themselves away from each other There is no sense of urgency on either side. see also sense of occasion
The wire, PC board trace, or any other conductor used for measuring only (High Impedance) Remember there is negligible current flowing in the sense line
sense amplifier
An electronic circuit used to refresh the value of a bit stored in a DRAM integrated circuit
sense of craft
aptitude for craftsmanship
sense of humor
Alternative spelling of sense of humour
sense of humour
The quality of an individual to find certain things funny
sense organ
an organic sensor
sense organs
plural form of sense organ
sense strand
A strand of (two-standed) DNA which is transcribed into mRNA
sense strands
plural form of sense strand
sense making
See: sensemaking
Sense and Sensibility
a book by Jane Austen about two sisters, Elinor, who is a very sensible person, and Marianne, who is a very romantic and emotional person, and the difficulties they face in finding suitable husbands (1811)
sense datum
A basic unanalyzable sensation, such as a color or smell, experienced upon stimulation of a sense organ or receptor
sense experience
an unelaborated elementary awareness of stimulation; "a sensation of touch"
sense for business
feeling for business, understanding of money
sense impressions
the effect on a reader's sight, hearing, taste, smell, and touch provided by description; specific details should be as rich in sense impressions as possible
sense impressions
the effect on a readers sight, hearing, taste, smell, and touch provided by description; specific details should be as rich in sense impressions as possible
sense impressions
the effect on a reader’s sight, hearing, taste, smell, and touch provided by description; specific details should be as rich in sense impressions as possible
sense of a word
{i} meaning of a word
sense of control
feeling of control, sense of authority
sense of direction
good understanding of where one is going
sense of direction
an awareness of your orientation in space
sense of direction
Your sense of direction is your ability to know roughly where you are, or which way to go, even when you are in an unfamiliar place. He had a poor sense of direction and soon got lost
sense of direction
approval If you say that someone has a sense of direction, you mean that they seem to have clear ideas about what they want to do or achieve. The country now had a sense of direction again
sense of duty
sense of shame: a motivating awareness of ethical responsibility
sense of hearing
perception of hearing, faculty that receives impressions through the ears
sense of humor
feeling for jokes and humor
sense of humor
the trait of appreciating (and being able to express) the humorous; "she didn't appreciate my humor"; "you can't survive in the army without a sense of humor"
sense of humour
the trait of appreciating (and being able to express) the humorous; "she didn't appreciate my humor"; "you can't survive in the army without a sense of humor"
sense of humour
sense of hu·mour in AM, use sense of humor Someone who has a sense of humour often finds things amusing, rather than being serious all the time. He had enormous charm and a great sense of humour
sense of occasion
If there is a sense of occasion when a planned event takes place, people feel that something special and important is happening. There is a great sense of occasion and a terrific standard of musicianship
sense of orientation
feeling of where one is
sense of responsibility
an awareness of your obligations
sense of rhythm
sensitivity to a musical beat, catching a beat quickly
sense of security
feeling of protection, safety
sense of shame
a motivating awareness of ethical responsibility
sense of sight
one of the five senses, ability to see
sense of smell
one of the five senses, ability to perceive odors
sense of taste
one of the five senses, ability to perceive and recognize flavors
sense of the meeting
general agreement reached by an assembled group; "no vote was taken, but after each discussion the chair summed up the sense of the meeting
sense of touch
ability to distinguish items by feeling them, ability to distinguish items solely by touch
sense organ
Your sense organs are the parts of your body, for example your eyes and your ears, which enable you to be aware of things around you. A specialized organ or structure, such as the eye, ear, tongue, nose, or skin, where sensory neurons are concentrated and that functions as a receptor. Also called sensor. a part of your body through which you see, smell, hear, taste, or feel something
sense organ
an organ having nerve endings (in the skin or viscera or eye or ear or nose or mouth) that respond to stimulation
sense organ
{i} organ that responds to stimulation
sense perception
Perception by or based on stimulation of the senses
sense perception
perception that takes place through the senses
sense-data
Entities that are the direct objects of sensation. Examples of sense-data are the circular image one sees when viewing the face of a penny and the oblong image one sees when viewing the penny from an angle. Other examples are the image one sees with one's eyes closed after staring at a bright light (an afterimage) and the dagger Macbeth sees floating before him (a hallucination). In each case, according to sense-data theorists, there is something of which one is directly aware, and that something is the sense-datum
Spidey-sense
Intuition, instinct
common sense
Ordinary sensible understanding; one's basic intelligence which allows for plain understanding and without which good decisions or judgments cannot be made

To act with common sense, according to the moment, is the best wisdom I know; and the best philosophy, to do one's duties, take the world as it comes, submit respectfully to one's lot, bless the goodness that has given us so much happiness with it, whatever it is, and despise affectation. - Horace Walpole.

common sense
An internal sense, formerly believed to be the sense by which information from the other five senses is understood and interpreted

This common sense is the judge or moderator of the rest, by whom we discern all differences of objects; for by mine eye I do not know that I see, or by mine ear that I hear, but by my common sense .

common-sense
common sense
court sense
A player's knowledge of all that is occurring in the game
fashion sense
Knowledge of how to dress fashionably
good sense
common sense
horse sense
Common sense, especially with a connotation of folk wisdom independent from, and trumping, formal education
make sense
To be coherent or reasonable

Somehow the combination didn’t make sense, but Cranston took it at face value, whatever that was worth.

make sense
To decipher or understand

Can you make sense of her handwriting?.

negative sense
of an RNA strand that is complementary to the positive sense and not transcribed into DNA
positive sense
referring to an RNA strand that can serve directly as messenger RNA and be transcribed into DNA
present sense impression
A statement made by a person (the declarant) that conveys his or her sense of the state of an event or the condition of something, made spontaneously while the person was perceiving (i.e. contemporaneous with) the event or condition, or "immediately thereafter."
present sense impressions
plural form of present sense impression
sensed
Simple past tense and past participle of sense
senseless
Bereft of feeling or consciousness; deprived of sensation; unconscious; insensible

The blow to his head rendered him senseless, he didn't awaken until he was in the ambulance.

senseless
Without consideration, awareness or sound judgement; unreasonable; unwise; stupid

He took senseless risks, not even aware of the danger he was in.

sixth sense
extrasensory perception; the ability to sense something by means other than the five main senses of touch, taste, smell, sight, or hearing
strict-sense stationary
Of a random process X(t), having characteristics that do not change as t varies
common sense
Your common sense is your natural ability to make good judgments and to behave in a practical and sensible way. Use your common sense a common-sense approach. the ability to behave in a sensible way and make practical decisions
in the sense of
with the meaning of, understood as
sensed
{a} perceived or conveyed by the senses
senseless
{a} void of sense, silly, doltish, stupid
senselessly
{a} in a senseless manner, stupidly
senselessness
{n} folly, stupidity, absurdity
sens
street names for marijuana
sens
Since
sensed
detected by instinct or inference rather than by recognized perceptual cues; "the felt presence of an intruder"; "a sensed presence in the room raised goosebumps on her arms"; "a perceived threat
sensed
past of sense
sensed
{s} perceived, felt; apprehended, understood
senseless
(of especially persons) lacking sense or understanding or judgment
senseless
unresponsive to stimulation; "he lay insensible where he had fallen"; "drugged and senseless"
senseless
If you describe an action as senseless, you think it is wrong because it has no purpose and produces no benefit. people whose lives have been destroyed by acts of senseless violence = pointless
senseless
Lacking meaning or purpose; without common sense; pointless; meaningless
senseless
If someone is senseless, they are unconscious. They were knocked to the ground, beaten senseless and robbed of their wallets
senseless
lacking import; "a pointless remark"; "a life essentially purposeless"; "senseless violence"
senseless
not marked by the use of reason; "mindless violence"; "reasonless hostility"; "a senseless act"
senseless
Destitute of, deficient in, or contrary to, sense; without sensibility or feeling; unconscious; stupid; foolish; unwise; unreasonable
senseless
{s} insensible, unconscious, lacking perception; pointless, meaningless; stupid, foolish
senselessly
in an unreasonably senseless manner; "these temples were mindlessly destroyed by the Red Guards"
senselessly
in a meaningless and purposeless manner; "these innocent bystanders were senselessly killed
senselessly
nonsensically, meaninglessly, pointlessly; foolishly, stupidly
senselessly
In a senseless manner
senselessly
in a meaningless and purposeless manner; "these innocent bystanders were senselessly killed"
senselessness
The state of being senseless
senselessness
{i} pointlessness, quality of being meaningless; stupidity, foolishness
senselessness
total lack of meaning or ideas
senses
sound mental faculties, as in: Don't call me until you have come to your senses
senses
{i} sanity, soundness of mental ability
senses
the ability to see, hear, smell, taste or touch
senses
plural of sense
senses
The means through which the body feels and perceives to include seeing, hearing, touching, smelling, and tasting
senses
the physiological methods of human perception
senses
wits
sensing
the perception that something has occurred or some state exists; "early detection can often lead to a cure"
sensing
{i} perception, act of feeling; comprehension, act of understanding
sensing
present participle of sense
sensing
becoming aware of something via the senses
sense