numara

listen to the pronunciation of numara
Türkçe - İngilizce
trick

The boy knows many magic tricks. - Çocuk bir sürü sihirli numaralar biliyor.

Monkeys can learn a lot of tricks. - Maymunlar çok sayıda numaralar öğrenebilirler.

number

You should take the number 5 bus. - 5 numaralı otobüsü binmelisin.

I'm afraid you have dialed a wrong number. - Korkarım yanlış bir numara çevirdiniz.

size

I wear size six gloves. - Altı numara eldiven giyerim.

What is his shoe size? - Onun ayakkabı numarası ne?

no
act

Actually, I should know it. Wait a minute, let me remember. Exactly! The atomic number of radium is 88. - Aslında, bunu bilmem gerekir. Bir dakika bekle, hatırlamama izin ver, Kesinlikle! Radyum elementinin atom numarası 88'dir

One of them is an actor, who is going to pretend to murder someone. - Onlardan biri bir aktör, birini öldürme numarası yapacak.

pretence
mark
check

Check the number in the phone book. - Telefon rehberinde numarayı kontrol edin.

gimmick
figure
performance
(Bilgisayar) preset to
disguise
skulduggery
note

I'd like to take a note of your phone number if you don't mind. - Sakıncası yoksa telefon numaranı not almak istiyorum.

I made a note of the telephone number. - Telefon numarasını not aldım.

grade
affectation
pretense
stunt
(identifying) number (e.g. house number, license-plate number)
number " rakam; grade, mark; (giysi, vb.) size; performance, act, stunt; trick, ruse
(numerical) size (of a pair of shoes)
slang trick, fast one, number
grade (in a course)
number (performance done as one part of a show)
bit
{i} show

Can you show me another magic trick? - Bana bir sihir numarası daha gösterebilir misin?

Tom showed me a magic trick. - Tom bana bir sihirbazlık numarası gösterdi.

ruse
numara yapmak
pretend

Tom doesn't have to pretend with me. - Tom benimle numara yapmak zorunda değil.

You don't have to pretend with me. - Bana numara yapmak zorunda değilsin.

numara yapmak
feigning
numara yapmak
(deyim) put on
numara biçimi
(Bilgisayar) number format
numara biçimi
(Bilgisayar) number
numara levhası
number plate
numara say! komutu
(Askeri) call off
numara sayı
(Bilgisayar) number
numara taşınabilirliği
(Telekom) number portability
numara yapmak
pretending

Tom isn't good at pretending. - Tom numara yapmakta iyi değil.

numara yapmak
(deyim) put on an act
numara yapmak
put something on
numara yapmak
dissemble
numara yapmak
play-act
numara çevir
(Bilgisayar) dial
numara çevir sesi
(Bilgisayar) dial tone
numara çevirirken
(Bilgisayar) dialing
numara çevirme darbesi
(Bilgisayar,Teknik) dial pulse
numara çevirme yanlışı
(Bilgisayar,Telekom) dialing mistake
numara çevirmek
dial
numara yapma
ploy
numara bloğu
(Telekom) number block
numara eri
(Askeri) crewman
numara etiketi
number label
numara havuzu
(Telekom) number pooling
numara konumu
(Bilgisayar) number position
numara koyma
numeration
numara mülkiyeti
(Telekom) number ownership
numara okuma yöntemi
numeration
numara plakası lambası
license plate lamp
numara plakası tutucusu
license plate retainer
numara planı
(Telekom) national numbering plan
numara planı
(Telekom) national number plan
numara verme
numbering
numara vermek
numerate
numara yapma
show
numara yapmak
fake
numara yapmak
act
numara yapmak
make a show of
numara yapmak
to act, to pretend, to sham, to play-act, to put sth on, to act, to fake
numara yapmak
sham
numara yapmak
slang 1. to pretend, fake. 2. to pull something on, have (someone) on
numara yapmak
perform
numara çeviricisi
(Bilgisayar) phone dialer
numara çeviricisi hakkında
(Bilgisayar) about phone dialer
numara çevirme ilkesi
(Bilgisayar) dialing policy
numara çevirme seçenekleri
(Bilgisayar) dialing options
numara çevirme ünitesi
dialing unit
numara çevirmek
slang to be up to no good, pull something
numara çizgisi
(Ticaret) number line
başka numara yönlendirmek
forward
bilinmeyen numara
unknown number
top numara eri
(Askeri) cannoneer
numara yapmak
simulate
numara yapmak
pose as
numaralar
numbers

We exchanged phone numbers at the end of the gathering. - Toplantı sonunda telefon numaralarını değiştirdik.

My mother prefers the arbitrary selection of the lottery machines over my lucky numbers. - Annem benim şanslı numaralarımdansa loto makinesinin keyfi seçimini tercih eder.

yüz numara
face number
beş numara
queer, fairy, queen, fag
bir numara
number one
bir numara büyüğü var mı
Do you have ones of a bigger size
bir numara küçüğü var mı
Do you have ones of a smaller size
boş numara
blank
bu numara listede yok
The number is unlisted
dahili numara
(telefon) extension
girilen numara
(Bilgisayar) number entered
herhangi bir sorun olduğu takdirde arayabileceğim birkaç numara verin lütfen
Please give me some numbers to call in case of trouble
ikinci numara
second number
kırık not/numara
failing grade
liste numara
(Bilgisayar) list number
metrik numara
metric count
numara yapmak
pose
sayfalara numara koyma
paging
sayfalara numara koyma
pagination
simgesel numara
symbolic number
sıfır numara
slang excellent, super
sıfır numara tıraş shaving of
the head
telefon rehberinde olmayan numara
ex directory number
ucuz numara
cheap shot
yerel numara
(Bilgisayar) local number
üç rakamlı numara
tern
numara