feel

listen to the pronunciation of feel
İngilizce - Türkçe
hissetmek

Birinden daha aşağıda olduğunu hissetmek için hiçbir neden yoktur. - There is no reason for you to feel inferior to anyone.

Tom mutlu hissetmekten kendini alamadı. - Tom couldn't help but feel happy.

{i} duygu

Ben onun duygularını incitmiş olabilirim. - I may have hurt his feelings.

Emin görünüyordu fakat onun iç duyguları tamamen farklıydı. - He looked confident but his inner feelings were quite different.

{i} his

Bugün kendimi daha iyi hissediyorum. - I'm feeling better today.

Karnında herhangi bir acı hissediyor musun? - Do you feel any pain in your stomach?

{f} dokunmak

Bugün dağlardan daha yüksek hissediyorum. Bugün gökyüzüne dokunmak istiyorum. - Today I feel higher than the mountains. Today I want to touch the sky.

{f} anlamak
{i} hissetme

Kesilmiş uzuvları olan insanlar onları hâlâ orada gibi hissetmeye devam ediyor. - People with amputated limbs continue to feel them as if they were still there.

Biz neredeyse bilmeden, hissetmeden annemiz severiz, çünkü o yaşamak kadar doğaldır. - We love our mother almost without knowing it, without feeling it, as it is as natural as to live.

(Teknik,Tekstil) kumaş tutumu
elleri ile yoklamak
{f} hissetmek, duymak: I feel good. Kendimi iyi hissediyorum
el yordamıyla aramak
yoklama
yoklamak
inanmak
gibi gelmek
{f} hisset

Kesilmiş uzuvları olan insanlar onları hâlâ orada gibi hissetmeye devam ediyor. - People with amputated limbs continue to feel them as if they were still there.

Ne hissettiğimi söyleyebilmeyi gerekli buluyorum. - I find it necessary to be able to say what I feel.

sanmak
(dokunarak/elleyerek) hissetmek
{f} (felt)
kanısında olmak
gibi görünmek
duyumsamak
arama

Tom'un polisi aramak istediğine dair içimde bir his var. - I have a feeling that Tom wants to call the cops.

Yardıma ihtiyacınız olursa, beni aramaya çekinmeyin. - If you need help, feel free to call me.

duymak
zannetmek
duyumsama
sezmek
dokunum
{f} dokunmak, el sürmek; elleri ile yoklamak
havasından
{i} sezgi

Tom'un sınavı geçmeyeceğine dair içgüdüsel bir sezgim var. - I have a gut feeling that Tom won't pass the test.

Bunun hakkında kötü bir sezgim var. - I have a bad feeling about that.

{i} (bir şeyin dokununca uyandırdığı) his
{i} temas

Tom duyguları ile temas halinde. - Tom is in touch with his feelings.

Başka sorunlarınız olursa benimle temas kurmaktan çekinmeyin. - Feel free to contact me if you have any other questions.

{i} dokunma

Bugün dağlardan daha yüksek hissediyorum. Bugün gökyüzüne dokunmak istiyorum. - Today I feel higher than the mountains. Today I want to touch the sky.

{f} ellemek
dokuma hissi
{i} dokunma hissi
(Teknik,Tekstil) tutum
görünmek
sezinlemek
elleşmek
feel hungry
acıkmak
feeling
his

Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür. - Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise.

Kendini kötü hissediyor musun? - Are you feeling under the weather?

felt
keçe
feeling
duygu

Müzik duyguları tahrik eder. - Music moves the feelings.

Biz onun duygularını incitmekten korktuk. - We were afraid that we might hurt his feelings.

feel like
(Fiili Deyim ) canı -mek istemek
feel like
canı istemek
feel up to
(Fiili Deyim ) yapacak hali yada gücü olmak
feel like cotton
(mouth feel like cotton) Ağızda kuruluk hissetmek
feel for
-in çektiklerini anlamak
feel free
(Konuşma Dili) çekinmeyin

Lütfen öneride bulunmak için çekinmeyin. - Please feel free to make suggestions.

Lütfen bir öneri yapmaya çekinmeyin. - Please feel free to make a suggestion.

feel free
çekinmemek
feel pains
sancılanmak
feel sorry for
acımak
feel up
(deyim) elle sarkıntılık etmek
feel up to
(deyim) feel up to sth. yapabilir durumda olmak
feel like
gibi hissetmek
feel like
içinden gelmek
feel like
gibi hisset

Hiç ne yaptığınızı bilmiyor gibi hissetmiyor musun? - Don't you ever feel like you don't know what you're doing?

Mahkumlar gibi hissetmeni istemiyorum. - I don't want you to feel like prisoners.

Feel better
Geçmiş olsun
feel about for
bulmaya çalışmak
feel for
(deyim) acısını paylaşmak
feel good
kendini iyi hissetmek
feel like crying
ağlamaklı olmak
feel out of it
(deyim) yabancı hissetmek
feel out of place
garipsemek
feel out of place
(deyim) yabancı hissetmek
feel regret for
yerinmek
feel sick
gönlü bulanmak
feel sick
fenalık geçirmek
feel sorry
pişman olmak
feel sorry for
-e acımak
feel sorry for somebody
acımak
feel up
(deyim) okşamak
feel up
(deyim) canı istemek
feel up
(deyim) çimdik atmak
feel up
(deyim) hazır olmak
feel up
(deyim) el atmak
feel up
(deyim) havasında olmak
feel up
(deyim) kendini uygun hissetmek
feel up
(deyim) sıkıştırmak
feel up
(deyim) pandiklemek
feel up
(deyim) parmaklamak
feel up
(deyim) pandik atmak
feel an affinity for
çok çekici bulmak
feel as right as rain
özünü turp gibi hissetmek
feel at home
rahat olmak
feel at home
özünü evindeymiş gibi hissetmek
feel awful
kötü hisset
feel bad
özünü iyi hissetmemek
feel cheap
utanmak
feel cold
üşümek
feel distaste
iştahsızlık hisset
feel dizzy
başı dönmek
feel faint
özünü bitkin hissetmek
feel for
acı

Gerçekten sana acıyorum. - I really feel for you.

feel for
için üzülmek
feel for
acımak
feel giddy
başı dönmek
feel good
iyi hisset

Şu anda iyi hissetmiyorum. - I don't feel good right now.

O iyi hissetmiyor mu? - Doesn't it feel good?

feel hot
ateş basmak
feel hot
sıcaklamak
feel hunger
açlık hisset
feel hungry
açlık hisset

Açlık hissetmiyor musun? - Don't you feel hungry?

feel ill
hasta hisset

Bugün hasta hissettiğimden dolayı seni göremem. - I can't see you today because I feel ill.

feel in one's bones
inanmak
feel in one's bones
emin olmak
feel in one's bones
içine doğmak
feel in one's bones that
kuvvetle sezmek
feel in one's bones that
emin olmak
feel joy
mutluluk
feel like a fish out of water
sudan çıkmış balığa dönmek
feel like a million dollars
bomba gibi olmak
feel like a wet rag
çok yorgun hissetmek
feel like doing
canı yapmak istemek
feel like thirty cents
yerin dibine geçmek
feel one's oat
özünü beğenmek
feel one's oats
yere göğe sığmamak
feel one's pulse
nabzını yoklamak
feel one's pulse
nabzına bakmak
feel one's way
yavaş yavaş ilerlemek
feel pain
acı çek

Bitkilerin acı çektiğini mi düşünüyorsun? - Do you think that plants feel pain?

feel panic
panik ol
feel sadness
mutsuz hisset
feel sb's pulse
birinin nabzını yoklamak
feel shame
utanç duy
feel small
küçük düşmek
feel sorry
yazığı gelmek
feel sorry
acımak
feel sorry
için üzülmek

Onun için üzülmekten başka bir şey yapamıyorum. - I cannot but feel sorry for him.

feel sorry for
için üzülmek

Onun için üzülmekten başka bir şey yapamıyorum. - I cannot but feel sorry for him.

feel the lack of
eksikliğini hisset
feel the pinch
darda olmak
feel thirst
susa
feel thirsty
susa
feel under the weather
keyfi bozuk olmak
feel up to sth
yapabilir durumda olmak
feel better
Kendini daha iyi hisetmek
feel blue
Üzüntülü olmak, keyifsiz olmak
feel cheap, feel like thirty cents
yerin dibine geçmek
feel cross
dargın,küskün hissetmek
feel distaste
iştahsızlık hisset(mek)
feel down
Keyifsiz olmak, keyfi olmamak, morali bozuk olmak
feel free to
çekinmeyin
feel frightened
Korkmak
feel funny
komik hissediyorum
feel in one's bones that
-den emin olmak, kuvvetle sezmek
feel keenly
kuvvetle hissetmek
feel left out
dışlanmış gibi hissetmek

she was feeling left out.

feel like a fish out of water
sudan/denizden çıkmış balığa dönmek
feel like a million bucks
(deyim) Kendini çok sağlıklı, zinde ve mutlu hissetmek
feel like a million dollars
(deyim) Kendini çok sağlıklı, zinde ve mutlu hissetmek
feel like a thing
bir şey gibi hissediyorum
feel like doing something
bir şeyler yapıyor gibi hissediyorum
feel like hell
(deyim) Kendini çok hasta veya yorgun hissetmek
feel like to
gibi hissedersin
feel low
kendini kötü hissetmek
feel me
beni hisset
feel no pain
k. dili bayağı sarhoş olmak, zilzurna sarhoş olmak
feel one´s oats
1. coşmak. 2. amirane tavırlar içinde olmak
feel out
tartmak
feel pity
merhamet hissetmek
feel quilty
Suçlu hissetmemek
feel remorse for; feel sorry for; be contrite about
için pişmanlık hissediyorum; için üzülüyorum; pişman olmak hakkında
feel responsible
borç bilmek
feel run down
aşağı koşmak hissediyorum
feel shy
utangaç hissediyorum
feel sorry
affedersiniz
feel sorry
Efendim?
feel sorry
üzgünüm

Tom için gerçekten üzgünüm. - I really do feel sorry for Tom.

feel sorry
maalesef
feel the pulse
Darbe hissediyorum
feel the rush
arzu etmek, çok istemek
feel the worst
(deyim) Olabilecek en kötü ihtimalin gerçekleşmesinden korkmak
feel up to
Kendini (belirli bir şeyi) yapacak kadar güçlü hissetmek
feeling
{i} hissetme

Biz neredeyse bilmeden, hissetmeden annemiz severiz, çünkü o yaşamak kadar doğaldır. - We love our mother almost without knowing it, without feeling it, as it is as natural as to live.

Kendini iyi hissetmediği için yatakta kaldı. - He stayed in bed because he wasn't feeling well.

feeling
{i} acıma
felt
{f} hisset

Kelimeler hissettiğim korkuyu anlatamaz. - Words cannot describe the horror I felt.

Çocuklar eve gelmediği zaman huzursuz hissetti. - She felt uneasy when the children did not come home.

feeling
duyarlı
feeling
{i} çoğ. his dünyası, iç âlemi
feelings
duygu

Müzik duyguları tahrik eder. - Music moves the feelings.

Ben onun duygularını incitmiş olabilirim. - I may have hurt his feelings.

felt
{f} keçe yapmak
feeling
{s} canlı
feeling
{s} duygulu
feel down
keyifsiz olmak
feel free
rahat olmak
feeling
{i} görüş
feeling
duyu

Onun duygularına saygı duyun. - Have respect for his feelings.

feeling
merhamet
feeling
sezgi

Bunun hakkında kötü bir sezgim var. - I have a bad feeling about that.

Tom'un sınavı geçmeyeceğine dair içgüdüsel bir sezgim var. - I have a gut feeling that Tom won't pass the test.

feeling
(Tıp) santimen
feeling
gibi gelme
feeling
hatır gönül
feeling
kanı
feeling
(Tıp) Herhangi bir his, duygu
feeling
{s} duygusal
feeling
{i} sezi
feeling
{i} algı
feeling
{i} dokunma
feeling
bakış açısı
feeling
hissederek

Bu sabah kendimi çok hasta hissederek uyandım. - I awoke this morning feeling very ill.

Evin sallandığını hissederek caddeye doğru koştum. - Feeling the house shake, I ran out into the street.

feeling
(Felsefe) duygusallık
feeling
{i} dokunma hissi
feeling
{f} hisset

Çok aç hissetmiyordum. - I was not feeling very hungry.

Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı. - Feeling tired after his walk in the country, he took a nap.

feeling
{i} şefkât
feeling
duygu,n.duygu: v.hisset: prep.hissederek
feeling
dokunaklı
feeling
hisli
feeling
(Tıp) Dokunma, dokunma duyusu
feeling
şefkatli
feeling
{s} hassas
feelings
{i} duygular

Müzik duyguları tahrik eder. - Music moves the feelings.

Emin görünüyordu fakat onun iç duyguları tamamen farklıydı. - He looked confident but his inner feelings were quite different.

feelings
{i} gönül
feelings
his dünyası
felt
{s} keçeli
felt
{f} keçe ile kaplamak
feeling
{i} izlenim

Onun sırrı bildiğine dair bir izlenimim var. - I have a feeling that he knows the secret.

Bu konuda iyi bir izlenimim yok. - I don't have a good feeling about this.

feel blue
(Konuşma Dili) keyfi kaçmış olmak
feel blue
(deyim) üzgün hissetmek
feel blue
(deyim) üzgün olmak
feel blue
kederlenmek
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) (C: Fuul) Fal tutmak
İngilizce - İngilizce
An act of fondling

She gave me a quick feel to show that she loves me.

To seem

It looks like wood, but it feels more like plastic.

To experience the consequences of

Feel my wrath!.

To find one's way (literally or figuratively) by touching or using cautious movements

I felt my way cautiously through the dangerous business maneuver.

To search by sense of touch

He felt for the light switch in the dark.

To receive information by touch or by any neurons other than those responsible for sight, smell, taste, or hearing
To experience and emotion or other mental state

He obviously feels strongly about it.

To experience an emotion or other mental state about

I can feel the sadness in his poems.

To be or become aware of
A quality of an object experienced by touch

Bark has a rough feel.

To sympathise

I feel for you and your plight.

An intuitive ability

She has a feel for music.

To become aware of through the skin; to use the sense of touch

You can feel a heartbeat if you put your fingers on your breast.

To think, believe, or have an impression concerning

I feel that we need to try harder.

A vague mental impression

You should get a feel of the area before moving in.

A vague understanding

I'm getting a feel for what you mean.

To have the sensibilities moved or affected
{n} the sense or act of feeling, the touch
{v} to perceive by the touch, handle, try, grope, know
be felt or perceived in a certain way; "The ground feels shaky"; "The sheets feel soft"
To perceive by the mind; to have a sense of; to experience; to be affected by; to be sensible of, or sensitive to; as, to feel pleasure; to feel pain
examine by touch; "Feel this soft cloth!"; "The customer fingered the sweater"
come to believe on the basis of emotion, intuitions, or indefinite grounds; "I feel that he doesn't like me"; "I find him to be obnoxious"; "I found the movie rather entertaining"
feel free: see free see also feeling, felt
If you can feel something, you are aware of it because it is touching you. Through several layers of clothes I could feel his muscles He felt her leg against his
If you feel an object, you touch it deliberately with your hand, so that you learn what it is like, for example what shape it is or whether it is rough or smooth. The doctor felt his head When dry, feel the surface and it will no longer be smooth Feel how soft the skin is in the small of the back Her eyes squeezed shut, she felt inside the tin, expecting it to be bare
To experience emotion concerning
manual-genital stimulation for sexual pleasure; "the girls hated it when he tried to sneak a feel" an intuitive awareness; "he has a feel for animals" or "it's easy when you get the feel of it"; seem with respect to a given sensation given; "My cold is gone--I feel fine today"; "She felt tired after the long hike" have a feeling or perception about oneself in reaction to someone's behavior or attitude; "She felt small and insignificant"; "You make me feel naked"; "I made the students feel different about themselves" examine by touch; "Feel this soft cloth!"; "The customer fingered the sweater" pass one's hands over the sexual organs of; "He felt the girl in the movie theater" undergo an emotional sensation; "She felt resentful"; "He felt regret" perceive by a physical sensation, e
grope or feel in search of something; "He felt for his wallet"
If you feel the presence of someone or something, you become aware of them, even though you cannot see or hear them. He felt her eyes on him Suddenly, I felt a presence behind me I could feel that a man was watching me very intensely He almost felt her wincing at the other end of the telephone. = sense
If you feel the effect or result of something, you experience it. The charity is still feeling the effects of revelations about its one-time president The real impact will be felt in the developing world
If you talk about how the weather feels, you describe the weather, especially the temperature or whether or not you think it is going to rain or snow. It felt wintry cold that day
To perceive by the touch; to take cognizance of by means of the nerves of sensation distributed all over the body, especially by those of the skin; to have sensation excited by contact of (a thing) with the body or limbs
to perceive one's self to be; followed by an adjective describing the state, etc
A sensation communicated by touching; impression made upon one who touches or handles; as, this leather has a greasy feel
If you feel a particular emotion or physical sensation, you experience it. I am feeling very depressed I will always feel grateful to that little guy I remember feeling sick Suddenly I felt a sharp pain in my shoulder You won't feel a thing I felt as if all my strength had gone I felt like I was being kicked in the teeth every day
{i} touch; sense; emotion; act of feeling; sense of touch; act of fondling or touching in a sexual manner (Slang)
To know with feeling; to be conscious; hence, to know certainly or without misgiving
If you feel something happening, you become aware of it because of the effect it has on your body. She felt something being pressed into her hands He felt something move beside him She felt herself lifted from her feet Tremors were felt 250 miles away
To grope; to examine by touch
perceive by a physical sensation, e g , coming from the skin or muscles; "He felt the wind"; "She felt an object brushing her arm"; "He felt his flesh crawl"; "She felt the heat when she got out of the car"
The feel of something, for example a place, is the general impression that it gives you. The room has a warm, cosy feel. If you get the feel of something, for example a place or a new activity, you become familiar with it. He wanted to get the feel of the place
The sensation and feedback provided by the club to the golfer
an intuitive awareness; "he has a feel for animals"
Feel should always be used to indicate physical touch Never use feel when you mean believe or think
To have a sensation of something without the use of touch, sight, hearing, smell, or taste
(aka: "touch") the sensation of, or level sensitivity for, playing shots in golf Especially with respect to short game shots including putting Example: "She had great feel/touch for soft pitches and bunker shots "
If you feel yourself doing something or being in a particular state, you are aware that something is happening to you which you are unable to control. I felt myself blush If at any point you feel yourself becoming tense, make a conscious effort to relax I actually felt my heart quicken
(also "touch") the sensation of, or level sensitivity for, playing shots in golf Example: She had great feel/touch for soft pitches and bunker shots
find by testing or cautious exploration; "He felt his way around the dark room"
perceive by a physical sensation, e
coming from the skin or muscles; "He felt the wind"; "She felt an object brushing her arm"; "He felt his flesh crawl"; "She felt the heat when she got out of the car"
Feeling; perception
To perceive a state of mind or of body
seem with respect to a given sensation given; "My cold is gone--I feel fine today"; "She felt tired after the long hike"
If you talk about how an experience or event feels, you talk about the emotions and sensations connected with it. It feels good to have finished a piece of work The speed at which everything moved felt strange Within five minutes of arriving back from holiday, it feels as if I've never been away It felt like I'd had two babies instead of one
manual-genital stimulation for sexual pleasure; "the girls hated it when he tried to sneak a feel"
To have perception by the touch, or by contact of anything with the nerves of sensation, especially those upon the surface of the body
If you talk about how an object feels, you talk about the physical quality that you notice when you touch or hold it. For example, if something feels soft, you notice that it is soft when you touch it. The metal felt smooth and cold The ten-foot oars felt heavy and awkward When the clay feels like putty, it is ready to use. Feel is also a noun. He remembered the feel of her skin Linen raincoats have a crisp, papery feel
If you feel that something is the case, you have a strong idea in your mind that it is the case. I feel that not enough is being done to protect the local animal life I feel certain that it will all turn out well She felt herself to be part of a large business empire I never felt myself a real child of the sixties
If you feel that you should do something, you think that you should do it. I feel I should resign He felt that he had to do it You need not feel obliged to contribute They felt under no obligation to maintain their employees
{f} physically sense; emotionally sense; examine by touching; find one's way by touch, grope; believe, think; seem
produce a certain impression; "It feels nice to be home again"
To touch; to handle; to examine by touching; as, feel this piece of silk; to make trial of; to test; often with out
pass one's hands over the sexual organs of; "He felt the girl in the movie theater"
undergo passive experience of: "We felt the effects of inflation"; "her fingers felt their way through the string quartet"; "she felt his contempt of her"
To take internal cognizance of; to be conscious of; to have an inward persuasion of
examine (a body part) by palpation; "The nurse palpated the patient's stomach"; "The runner felt her pulse"
undergo an emotional sensation; "She felt resentful"; "He felt regret"
To be conscious of an inward impression, state of mind, persuasion, physical condition, etc
feel down
To feel depressed or unhappy

I feel down each time I have to leave home.

feel for
To express sympathy for, to sympathise with

I feel for him, he's lost two family members in two months.

feel free
You have my permission

While you're babysitting, feel free to open anything in the spirit cupboard.

feel free
To feel able without giving offense

The co-pilot didn't feel free to speak up to the pilot in the cockpit.

feel like
to have a desire for something, or to do something
feel one's oats
To feel energetic or frisky; to behave in a vigorous or bold manner

It's a tough road because kids at that time are developmentally feeling their oats, Beverage said.

feel one's oats
To feel important; to be empowered

The Nationals gave the Coalition its Senate majority and yesterday were feeling their oats.

feel oneself
To feel comfortable or normal; to be in one's usual mood or state of health

I hope you don't mind if I cancel our date this afternoon - I just don't feel myself today.

feel out
to cautiously try to ascertain a person's point of view or the nature of a situation by subtle means

I think we should feel out your mom's thoughts about this before we decide anything.

feel the burn
To feel the burning sensation arising in a muscle being intensely exercised; often used as an exhortation to extend oneself in physical exercise
feel the burn
To feel the vaginal or anal pleasure or burn felt during sexual intercourse
feel the heat
To encounter an uncomfortable situation
feel up
To grope someone in a sexual manner

Feel me up and rub your pussy against mine, that'll make the pain in my bummy go away, it will,” she told me. I felt sorry for her. And I guess that's why I let her show me how girls made out without boys.

feel up to
to be confident in being able to do something
feel up to
to have an inclination to do something
feel-bad
creating a feeling of anxiety or despair
feel-good
creating a feeling of well-being, especially in financial or material contexts
feel-good factor
the collective feeling of well-being (or otherwise) of an electorate; a high one supposedly favouring the incumbent party in an election
feel bound to do it
Feel that you ought to do something, because it is morally right or your duty to do it
feel like a million bucks
(deyim) To be in the best of health and spirits

1. I feel like a million this morning. 2. He had a headache yesterday but feels like a million dollars today.

feel like a million dollars
(deyim) To be in the best of health and spirits

1. I feel like a million this morning. 2. He had a headache yesterday but feels like a million dollars today.

feel like hell
(deyim) Feel very ill or tired
feel out
Talk or act carefully with someone and find out what he thinks. "I will try and feel out my boss this weekend and see what he thinks of my chance of promotion."
feel the worst
(deyim) Fear the worst, anticipate the most unfavorable or unpleasant outcome possible
feel up to
Have the strength and energy to
feeling
Emotion; impression

The house gave me a feeling of dread.

feeling
An opinion, an attitude
feeling
Present participle of feel
feeling
Intuition

He has no feeling for what he can say to somebody in such a fragile emotional condition.

feeling
Sensation, particularly through the skin

The wool on my arm produced a strange feeling.

feeling
Emotional state or well-being

You really hurt my feelings when you said that.

feeling
Emotionally sensitive

Despite the rough voice, the coach is surprisingly feeling.

feeling
Emotional attraction or desire

Many people still have feelings for their first love.

felt
Simple past tense and past participle of feel
felt
To cover with, or as with, felt; as, to felt the cylinder of a steam engine
felt
A cloth or stuff made of matted fibres of wool, or wool and fur, fulled or wrought into a compact substance by rolling and pressure, with lees or size, without spinning or weaving

It were a delicate stratagem to shoe A troop of horse with felt.

felt
A hat made of felt
felt
To make into felt, or a feltlike substance; to cause to adhere and mat together. — Sir Matthew Hale
feeling
{a} poking
feeling
{n} sensibility, humanity, tenderness, love
feelingly
{a} with great sensibility, tenderly
felt
{n} a kind of stuff made by fulling wool, or wool and fur, a hat so made
felt
{v} to unite or join wool by fulling
feel up to
Kendini belirli bir şeyi yapacak kadar güçlü hissetmek
feel blue
(Slang) feel depressed and sad, feel gloomy
feel for
sympathize with, commiserate, be sorry for
feel for
If you feel for someone, you have sympathy for them. She cried on the phone and was very upset and I really felt for her
feel for
share the suffering of
feel for
If you feel for something, for example in the dark, you try to find it by moving your hand around until you touch it. I felt for my wallet and papers in my inside pocket I slumped down in my usual armchair and felt around for the newspaper
feel free
do as you wish, feel comfortable to do what you want
feel like
have an inclination for something or some activity; "I feel like staying in bed all day"; "I feel like a cold beer now
feel out
try to learn someone's opinions and intentions; "I have to sound out the new professor"
feel sorry for
have pity towards, show mercy towards
feel up to
feel capable of, feel energetic enough to
feel well
feel healthy
feeling
the experiencing of affective and emotional states; "she had a feeling of euphoria"; "he had terrible feelings of guilt"; "I disliked him and the feeling was mutual"
feeling
If you have a feeling of hunger, tiredness, or other physical sensation, you experience it. I also had a strange feeling in my neck He experienced feelings of claustrophobia from being in a small place
feeling
An unreasoned opinion
feeling
This term designates one of the psychological types established by Myers and Briggs In short it means: knowing the subject value of things Feelers make their choice based on personal values and tend to be more subjective Feelers value affiliation and harmony, so they will temper their objectivity with subjective concern for the emotional reactions of others From: D D, Shain (1995) Study Skills
feeling
Spontaneous expressions of the True Nature, for example joy, laughter, or the feeling of connection with all that is Back to Top
feeling
The sense by which the mind, through certain nerves of the body, perceives external objects, or certain states of the body itself; that one of the five senses which resides in the general nerves of sensation distributed over the body, especially in its surface; the sense of touch; nervous sensibility to external objects
feeling
Expressive of great sensibility; attended by, or evincing, sensibility; as, he made a feeling representation of his wrongs
feeling
{s} sensitive, perceptive; full of emotion; sympathetic
feeling
quality of integrity through which a historic property evokes the aesthetic or historic sense of past time or place
feeling
-See Primary feeling
feeling
vedaná (q v ); further s khandha - Contemplation of f : vedanánupassaná; s satipatthána
feeling
Feeling is used to refer to a general opinion that a group of people has about something. There is still some feeling in the art world that the market for such works may be declining It seemed that anti-Fascist feeling was not being encouraged
feeling
a physical sensation that you experience; "he had a queasy feeling"; "I had a strange feeling in my leg"; "he lost all feeling in his arm"
feeling
Your feelings about something are the things that you think and feel about it, or your attitude towards it. She has strong feelings about the alleged growth in violence against female officers I think that sums up the feelings of most discerning and intelligent Indians He made no real secret of his feelings to his friends
feeling
Bad feeling or ill feeling is bitterness or anger which exists between people, for example after they have had an argument. There's been some bad feeling between the two families
feeling
If you have a feeling of being in a particular situation, you feel that you are in that situation. I had the terrible feeling of being left behind to bring up the baby while he had fun
feeling
feelings You say `I know the feeling' to show that you understand or feel sorry about a problem or difficult experience that someone is telling you about
feeling
Feeling in part of your body is the ability to experience the sense of touch in this part of the body. After the accident he had no feeling in his legs
feeling
If you have a feeling that something is the case or that something is going to happen, you think that is probably the case or that it is probably going to happen. I have a feeling that everything will come right for us one day You have a feeling about people, and I just felt she was going to be good
feeling
a vague idea in which some confidence is placed; "his impression of her was favorable"; "what are your feelings about the crisis?"; "it strengthened my belief in his sincerity"; "I had a feeling that she was lying"
feeling
If something such as a place or book creates a particular kind of feeling, it creates a particular kind of atmosphere. That's what we tried to portray in the book, this feeling of opulence and grandeur. see also feel
feeling
Thinking Sensing
feeling
A sudden outburst of anger
feeling
a physical sensation that you experience; "he had a queasy feeling"; "I had a strange feeling in my leg"; "he lost all feeling in his arm
feeling
A feeling is an emotion, such as anger or happiness. It gave me a feeling of satisfaction I think our main feeling would be of an immense gratitude He was unable to contain his own destructive feelings
feeling
the sensation produced by pressure receptors in the skin; "she likes the touch of silk on her skin"; "the surface had a greasy feeling"
feeling
Any state or condition of emotion; the exercise of the capacity for emotion; any mental state whatever; as, a right or a wrong feeling in the heart; our angry or kindly feelings; a feeling of pride or of humility
feeling
That quality of a work of art which embodies the mental emotion of the artist, and is calculated to affect similarly the spectator
feeling
If you have a feeling for something, you have an understanding of it or a natural ability to do it. Try to get a feeling for the people who live here You seem to have a feeling for drawing
feeling
Feeling is a way of thinking and reacting to things which is emotional and not planned rather than logical and practical. He was prompted to a rare outburst of feeling. a voice that trembles with feeling. = emotion
feeling
If you have mixed feelings about something or someone, you feel uncertain about them because you can see both good and bad points about them. showing strong feelings
feeling
Quality that allows the rider to subtly sense, in an almost innate way, what the mental and physical disposition of the horse is
feeling
the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the smell of treason"
feeling
{i} sensation; perception; emotion; pity, compassion
feeling
The capacity of the soul for emotional states; a high degree of susceptibility to emotions or states of the sensibility not dependent on the body; as, a man of feeling; a man destitute of feeling
feeling
An act or state of perception by the sense above described; an act of apprehending any object whatever; an act or state of apprehending the state of the soul itself; consciousness
feeling
an intuitive understanding of something; "he had a great feeling for music"
feeling
Hard feelings are feelings of anger or bitterness towards someone who you have had an argument with or who has upset you. If you say `no hard feelings', you are making an agreement with someone not to be angry or bitter about something. I don't want any hard feelings between our companies He held out his large hand. `No hard feelings, right?'
feeling
Possessing great sensibility; easily affected or moved; as, a feeling heart
feeling
When you refer to someone's feelings, you are talking about the things that might embarrass, offend, or upset them. For example, if you hurt someone's feelings, you upset them by something that you say or do. He was afraid of hurting my feelings He has no respect, no regard for anyone's feelings
feeling
every change in the physiological state is accompanied by the appropriate change in the mental emotional state, conscious or unconscious (and vice-versa)
feeling
Feeling for someone is love, affection, sympathy, or concern for them. Thomas never lost his feeling for Harriet It's incredible that Peter can behave with such stupid lack of feeling
feelingly
In a feeling manner; pathetically; sympathetically
feelingly
If someone says something feelingly, they say it in a way which shows that they have very strong feelings about what they are saying. `It's what I want,' she said feelingly = emotionally
feelingly
with great feeling; "she spoke feelingly of her early childhood"
feelingly
In a feeling manner
feelingly
with great feeling; "she spoke feelingly of her early childhood
feelingly
in a sensitive manner; emotionally; compassionately
feelings
emotional or moral sensitivity (especially in relation to personal principles or dignity); "the remark hurt his feelings
feelings
{i} emotions
feelings
plural of feeling
feels
plural of feel
feels
third-person singular of feel
felt
To make into felt, or a feltike substance; to cause to adhere and mat together
felt
A nonwoven fabric of wool, fur or hair, matted together by heat, moisture, and great pressure Melton is an example of felt
felt
{i} nonwoven fabric produced by matting fibers together by heat and pressure
felt
mat together and make felt-like; "felt the wool
felt
Fiberous material saturated with asphalt and used as an underlayment or sheathing paper, such as IKO's AM #15 Asphalt Felt
felt
or a
felt
Nonwoven fabric made by layering thin sheets of carded wool fibers, then applying heat, moisture, and pressure to shrink and compress the fibers into a thick matted cloth that will not ravel or fray
felt
An ancient technique that produces a non woven sheet of matted material which is most frequently made from wool, hair or fur created by the entanglement of a mass of fibers that takes place when heat, moisture and pressure are combined
felt
Fibre: Wool, reprocessed wool, reused wool, scrap fibre, can be mixed with other fibres, cotton, rayon Weave: Not woven but felted Characteristics: A very compact fabric in various weights and thicknesses Has grain so can be cut any way Needs no hemming or finishing, because it does not fray Uses: Many industrial uses, such as: piano hammers and in the printing industry Many novelties, such as: pennants, slippers, lining of many kinds, insoles, and toys Hats and felt skirts
felt
Fibrous material saturated with asphalt and used as an underlayment or sheathing paper
felt
a fabric made of compressed matted animal fibers change texture so as to become matted and felt-like; "The fabric felted up after several washes"
felt
A non-woven fabric made from wool, hair, or fur, and sometimes in combination with certain manufactured fibers, where the fibers are locked together in a process utilizing heat, moisture, and pressure to form a compact material
felt
A skin or hide; a fell; a pelt
felt
A roofing sheet made of interwoven fibers The fibers can be wood or vegetable for Organic Felts, glass fibers for fiberglass felts, polyester, or asbestos
felt
To cover with, or as with, felt; as, to felt the cylinder of a steam emgine
felt
Fibrous material saturated with asphalt and used as an underlayment of sheathing paper
felt
‑ A fabric made of matted fibers, generally wool or fur, bonded together through the action of heat, moisture, chemicals and pressure
felt
A material made by heating and pressing together fibers An ancient technique that produces a non woven sheet of matted material which is most frequently made from wool, hair or fur created by the entanglement of a mass of fibers that takes place when heat, moisture and pressure are combined No weaving, knitting, or adhesives are used to create felt
felt
Fabric structures constructed by the interlocking action of the fibers them- selves, without spinning, weaving, or knitting
felt
Tar paper Installed under the roof shingles Normally 15 lb or 30 lb
felt
a flexable sheet manufactured by the interlocking of fibre through mechanical and temperature manipulation
felt
Felt is the past tense and past participle of feel
felt
cover with felt; "felt a cap"
felt
To make into felt, or a feltlike substance; to cause to adhere and mat together
felt
mat together and make felt-like; "felt the wool"
felt
Felt is a thick cloth made from wool or other fibres packed tightly together. Past tense and past participle of feel. the past tense and past participle of feel. a thick soft material made of wool, hair, or fur that has been pressed flat
felt
change texture so as to become matted and felt-like; "The fabric felted up after several washes"
felt
Nonwoven fabric made from wool, fur or hair matted together by heat, moisture and pressure Often used for patches or stitched samples
felt
The surface of most poker tables is made of some sort of felt, or is in any case referred to as such A player who is running out of chips rapidly can be referred to as "down to the felt "
felt
A fabric that presses the paper web against the drying cylinder on the paper machine
felt
Also know as "rag felt, tar paper, underlayment, 15#, or 30# " It is usually made of a combination of asphalt and either paper or rags We recommend that two layers be installed on most houses rather than one because felt is beneficial in the event of a wind storm We have often seen cases where the shingles and top layer of felt have blow off but the bottom layer stays down protecting the home Back to Top
felt
a flexible sheet manufactured by the interlocking of fibers through a combination of mechanical work, moisture, and heat Roofing felts may be manufactured principally from wood pulp and vegetable fibers (organic felts) , asbestos fibers (asbestos felts), glass fibers (fiberglass felts or ply sheet) or polyester fibers
felt
A paper surface textured by the passing of the paper while wet between two pieces of fabric during manufacturing
felt
past of feel
felt
{f} make into felt; upholster in felt, cover with felt
felt
A cloth or stuff made of matted fibers of wool, or wool and fur, fulled or wrought into a compact substance by rolling and pressure, with lees or size, without spinning or weaving
felt
A cloth conveyor belt that receives papers from the Fourdrinier wire and delivers it to the drier
felt
a fabric made of compressed matted animal fibers change texture so as to become matted and felt-like; "The fabric felted up after several washes" cover with felt; "felt a cap" mat together and make felt-like; "felt the wool
felt
a fabric made of compressed matted animal fibers
felt
{s} touched, sensed; made of felt material, of felt
felt
A flexible sheet manufactured by the interlocking of fibers through a combination of mechanical work, moisture, and heat Felts are manufactured principally from vegetable fibers (organic felts), glass fibers (glass fiber felts), or polyester fibers (polyester felts); other fibers may be present in each type
felt
the material used on the bottom of lighthouses Not a true felt material, but referred to as 'suede-felt' In the early years, both a gray felt and green flocking were used See this page for more information
feel