feeling

listen to the pronunciation of feeling
İngilizce - Türkçe
{i} his

Bugün kendimi daha iyi hissediyorum. - I'm feeling better today.

Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı. - Feeling tired after his walk in the country, he took a nap.

{i} duygu

Biz onun duygularını incitmekten korktuk. - We were afraid that we might hurt his feelings.

Müzik duyguları tahrik eder. - Music moves the feelings.

{i} acıma
{i} hissetme

Susie iyi hissetmediği için oyuna katılamadı. - Susie was unable to take part in the game because she wasn't feeling well.

Tom'un iyi hissetmediğini derhal söyleyebilirim. - I could tell right away that Tom wasn't feeling well.

{i} çoğ. his dünyası, iç âlemi
{s} canlı
{s} duygulu
{f} hisset

Biz neredeyse bilmeden, hissetmeden annemiz severiz, çünkü o yaşamak kadar doğaldır. - We love our mother almost without knowing it, without feeling it, as it is as natural as to live.

Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı. - Feeling tired after his walk in the country, he took a nap.

{i} dokunma hissi
(Felsefe) duygusallık
hissederek

Evin sarsılmasını hissederek dışarıya koştum. - Feeling the house shake, I ran outside.

Evin sallandığını hissederek caddeye doğru koştum. - Feeling the house shake, I ran out into the street.

{i} dokunma
{i} algı
{i} sezi
{s} duygusal
(Tıp) Herhangi bir his, duygu
kanı
gibi gelme
{i} görüş
duygu,n.duygu: v.hisset: prep.hissederek
(Tıp) santimen
{i} şefkât
(Tıp) Dokunma, dokunma duyusu
{s} hassas
hatır gönül
dokunaklı
şefkatli
sanı

Sanırım onun duygularını incittim. - I think I hurt his feelings.

Sanırım Tom biraz stresli hissediyor. - I think Tom is feeling a little stressed.

{i} izlenim

Bu konuda iyi bir izlenimim yok. - I don't have a good feeling about this.

Onun sırrı bildiğine dair bir izlenimim var. - I have a feeling that he knows the secret.

hassasiyet
dokunum
kanaat
zan
bilinç
farkında olma
duyma

Kim saygı ve hayranlık hissi duymadan cesur insanların kahramanca eylemlerini okuyabilir? - Who can read the heroic deeds of brave men without a feeling of respect and admiration?

heyecan
duyarlık
sezgi

Bunun hakkında kötü bir sezgim var. - I have a bad feeling about that.

Tom'un sınavı geçmeyeceğine dair içgüdüsel bir sezgim var. - I have a gut feeling that Tom won't pass the test.

{i} bakış açısı
{s} duyarlı
hisli
merhamet
duyu

Onun duygularına saygı duyun. - Have respect for his feelings.

hissi

Benim içgüdüsel hissim Tom'un yarın gelmeyeceğidir. - My gut feeling is that Tom won't show up tomorrow.

Tom onu birinin izlediği hissini atlatamadı. - Tom couldn't shake the feeling that someone was watching him.

feel
hissetmek

Önemli hissetmek istiyorum. - I want to feel important.

Tom mutlu hissetmekten kendini alamadı. - Tom couldn't help but feel happy.

feeling no pain
kafası dumanlı
feeling better
daha iyi hissediyorum
feeling blue
hüzünlü hissetmek
feeling blue
üzgün hissetmek

i wasnt feeling blue.

feeling run high
duygu yüksek koşmak
feeling sorry for
üzgünüm için duygu
feeling under the weather
kendini rahatsız hissetmek,havasında olmamak
feeling; spirit; state of mind or heart
duygu, ruh, akıl ve kalp durumu
feeling bottom
(Askeri) deniz tabanının hissedilmesi
feeling honoured
teşerrüf
feeling hunrgy
acıkma
feeling of inadequacy
(Tıp) yetersizlik hissi
feeling of responsibility
sorumluluk hissi
feeling of unreasonable pressure
(Askeri) GERİLİM DUYGUSU
feeling tone
(Pisikoloji, Ruhbilim) duygu tonu
feeling type
(Pisikoloji, Ruhbilim) duygusal tip
fellow feeling
ortak his
fellow feeling
başkasının halinden anlama
fellow feeling
ortak duygu
fellow-feeling
dost-duygu
fellow feeling
aynı duyguları paylaşma
fellow feeling
halden anlama
feel
hissetme

Birinden daha aşağıda olduğunu hissetmek için hiçbir neden yoktur. - There is no reason for you to feel inferior to anyone.

Çince konuştuğumda içim rahat hissetmeye başlıyorum. - I'm beginning to feel at ease when I speak in Chinese.

feel
{i} duygu

Emin görünüyordu fakat onun iç duyguları tamamen farklıydı. - He looked confident but his inner feelings were quite different.

Onun duyguları kolayca incinir. - Her feelings are easily hurt.

feel
{i} his

Karnında herhangi bir acı hissediyor musun? - Do you feel any pain in your stomach?

Bugün kendimi daha iyi hissediyorum. - I'm feeling better today.

feel
{f} dokunmak

Bugün dağlardan daha yüksek hissediyorum. Bugün gökyüzüne dokunmak istiyorum. - Today I feel higher than the mountains. Today I want to touch the sky.

feel
{f} anlamak
feelings
duygu

Müzik duyguları tahrik eder. - Music moves the feelings.

Emin görünüyordu fakat onun iç duyguları tamamen farklıydı. - He looked confident but his inner feelings were quite different.

feelings
{i} duygular

Müzik duyguları tahrik eder. - Music moves the feelings.

Biz onun duygularını incitmekten korktuk. - We were afraid that we might hurt his feelings.

feelings
{i} gönül
feelings
his dünyası
feel
elleri ile yoklamak
feel
{f} hissetmek, duymak: I feel good. Kendimi iyi hissediyorum
feel
(Teknik,Tekstil) kumaş tutumu
feel
(Teknik,Tekstil) tutum
feel
görünmek
feel
sezinlemek
feel
gibi gelmek
feel
(dokunarak/elleyerek) hissetmek
feel
el yordamıyla aramak
feel
duyumsama
feel
zannetmek
feel
arama

Lütfen beni aramaya çekinme. - Please feel free to call me up.

Su o kadar bulanıktı ki polis dalgıçlar vücudu dokunarak aramak zorunda kaldı. - The water was so murky that the police divers had to search for the body by feel.

feel
yoklama
feel
duyumsamak
feel
kanısında olmak
feel
{f} (felt)
feel
inanmak
feel
sanmak
feel
yoklamak
feel
gibi görünmek
feel
{f} hisset

Kesilmiş uzuvları olan insanlar onları hâlâ orada gibi hissetmeye devam ediyor. - People with amputated limbs continue to feel them as if they were still there.

Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor. - Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely.

have a sinking feeling
paniğe kapılmak
I´ve a sinking feeling you´re right
Korkarım haklısın
She entered the director´s office with a sinking feeling
Müdürün odasına endişe içinde girdi. Their spirits sank. Neşeleri kayboldu
a feeling of insecurity
güvensizlik duygusu
bad feeling
kötü duygu
be feeling
duygu
comfortable feeling
rahat hissediyorum
deep feeling
derin duygu
experiencing a feeling of revulsion
iğrenme duygusu yaşıyor
experiencing sensation or feeling
duyum ya da duygu yaşıyor
gut feeling
İçgüdüsel his

Benim içgüdüsel hissim Tom'un yarın gelmeyeceğidir. - My gut feeling is that Tom won't show up tomorrow.

gut feeling
İçsel algı, içten gelen sezi
have the feeling that
iyor olduğu hissine kapılmak

I had the feeling that Liz was lying to me.

hunch, feeling, premonition
önsezi, duygu, önsezi
of feeling
duygu
overcome by a feeling of awe
korku bir duygu ile üstesinden
play with feeling
duygu ile oynamak
seized by a feeling
hisse kapılmak
threshold of feeling
hissetme eşiği
with feeling
duygu ile
with feeling
Duygularını katarak, duygulu/hissî bir şekilde
arouse a feeling in someone
duygu uyandırmak
do s.t. with feeling
bir şeyi duyarak yapmak: He plays the piano with feeling. Piyanoyu duyarak çalıyor
do something with feeling
bir şeyi duyarak yapmak
excite a feeling in someone
duygu uyandırmak
feel
{f} sezmek
feel
{f} duymak
feel
{i} sezgi

Bunun hakkında kötü bir sezgim var. - I have a bad feeling about that.

Tom'un sınavı geçmeyeceğine dair içgüdüsel bir sezgim var. - I have a gut feeling that Tom won't pass the test.

feel
{i} dokunma

Bugün dağlardan daha yüksek hissediyorum. Bugün gökyüzüne dokunmak istiyorum. - Today I feel higher than the mountains. Today I want to touch the sky.

feel
{i} (bir şeyin dokununca uyandırdığı) his
feel
{i} temas

Başka sorunlarınız olursa benimle temas kurmaktan çekinmeyin. - Feel free to contact me if you have any other questions.

Tom duyguları ile temas halinde. - Tom is in touch with his feelings.

feel
havasından
feel
{f} ellemek
feel
dokuma hissi
feel
{i} dokunma hissi
feel
{f} dokunmak, el sürmek; elleri ile yoklamak
feel
dokunum
feel
elleşmek
feelingly
duygulu bir şekilde
give a feeling to
duygu vermek
have a feeling
içine doğmak
have a feeling for
-in dilinden anlamak: She has a feeling for animals. Hayvanların dilinden anlar
i'm feeling a little drunk
biraz sarhoş oldum
i've a sinking feeling
Korkarım haklısın
ill feeling
kin
ill feeling
hoşnutsuzluk
inferiority feeling
aşağılık duygusu
reflection of feeling
(Pisikoloji, Ruhbilim) duygu yansıtması
structure of feeling
(Sosyoloji, Toplumbilim) duygu yapısı [r. williams]
wetness feeling
ıslaklık hissi
Türkçe - Türkçe

feeling teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

FEEL
(Osmanlı Dönemi) (C: Fuul) Fal tutmak
İngilizce - İngilizce
An opinion, an attitude
Emotion; impression

The house gave me a feeling of dread.

Emotionally sensitive

Despite the rough voice, the coach is surprisingly feeling.

Sensation, particularly through the skin

The wool on my arm produced a strange feeling.

Intuition

He has no feeling for what he can say to somebody in such a fragile emotional condition.

Present participle of feel
Emotional state or well-being

You really hurt my feelings when you said that.

Emotional attraction or desire

Many people still have feelings for their first love.

{n} sensibility, humanity, tenderness, love
An unreasoned opinion
That quality of a work of art which embodies the mental emotion of the artist, and is calculated to affect similarly the spectator
Your feelings about something are the things that you think and feel about it, or your attitude towards it. She has strong feelings about the alleged growth in violence against female officers I think that sums up the feelings of most discerning and intelligent Indians He made no real secret of his feelings to his friends
the sensation produced by pressure receptors in the skin; "she likes the touch of silk on her skin"; "the surface had a greasy feeling"
Any state or condition of emotion; the exercise of the capacity for emotion; any mental state whatever; as, a right or a wrong feeling in the heart; our angry or kindly feelings; a feeling of pride or of humility
Spontaneous expressions of the True Nature, for example joy, laughter, or the feeling of connection with all that is Back to Top
The sense by which the mind, through certain nerves of the body, perceives external objects, or certain states of the body itself; that one of the five senses which resides in the general nerves of sensation distributed over the body, especially in its surface; the sense of touch; nervous sensibility to external objects
Expressive of great sensibility; attended by, or evincing, sensibility; as, he made a feeling representation of his wrongs
{s} sensitive, perceptive; full of emotion; sympathetic
quality of integrity through which a historic property evokes the aesthetic or historic sense of past time or place
-See Primary feeling
vedaná (q v ); further s khandha - Contemplation of f : vedanánupassaná; s satipatthána
Feeling is used to refer to a general opinion that a group of people has about something. There is still some feeling in the art world that the market for such works may be declining It seemed that anti-Fascist feeling was not being encouraged
If you have a feeling of hunger, tiredness, or other physical sensation, you experience it. I also had a strange feeling in my neck He experienced feelings of claustrophobia from being in a small place
a physical sensation that you experience; "he had a queasy feeling"; "I had a strange feeling in my leg"; "he lost all feeling in his arm"
Bad feeling or ill feeling is bitterness or anger which exists between people, for example after they have had an argument. There's been some bad feeling between the two families
If you have a feeling of being in a particular situation, you feel that you are in that situation. I had the terrible feeling of being left behind to bring up the baby while he had fun
feelings You say `I know the feeling' to show that you understand or feel sorry about a problem or difficult experience that someone is telling you about
Feeling in part of your body is the ability to experience the sense of touch in this part of the body. After the accident he had no feeling in his legs
a vague idea in which some confidence is placed; "his impression of her was favorable"; "what are your feelings about the crisis?"; "it strengthened my belief in his sincerity"; "I had a feeling that she was lying"
a physical sensation that you experience; "he had a queasy feeling"; "I had a strange feeling in my leg"; "he lost all feeling in his arm
every change in the physiological state is accompanied by the appropriate change in the mental emotional state, conscious or unconscious (and vice-versa)
A feeling is an emotion, such as anger or happiness. It gave me a feeling of satisfaction I think our main feeling would be of an immense gratitude He was unable to contain his own destructive feelings
A sudden outburst of anger
Thinking Sensing
If you have a feeling that something is the case or that something is going to happen, you think that is probably the case or that it is probably going to happen. I have a feeling that everything will come right for us one day You have a feeling about people, and I just felt she was going to be good
This term designates one of the psychological types established by Myers and Briggs In short it means: knowing the subject value of things Feelers make their choice based on personal values and tend to be more subjective Feelers value affiliation and harmony, so they will temper their objectivity with subjective concern for the emotional reactions of others From: D D, Shain (1995) Study Skills
Feeling for someone is love, affection, sympathy, or concern for them. Thomas never lost his feeling for Harriet It's incredible that Peter can behave with such stupid lack of feeling
The capacity of the soul for emotional states; a high degree of susceptibility to emotions or states of the sensibility not dependent on the body; as, a man of feeling; a man destitute of feeling
Feeling is a way of thinking and reacting to things which is emotional and not planned rather than logical and practical. He was prompted to a rare outburst of feeling. a voice that trembles with feeling. = emotion
the experiencing of affective and emotional states; "she had a feeling of euphoria"; "he had terrible feelings of guilt"; "I disliked him and the feeling was mutual"
If something such as a place or book creates a particular kind of feeling, it creates a particular kind of atmosphere. That's what we tried to portray in the book, this feeling of opulence and grandeur. see also feel
If you have mixed feelings about something or someone, you feel uncertain about them because you can see both good and bad points about them. showing strong feelings
Quality that allows the rider to subtly sense, in an almost innate way, what the mental and physical disposition of the horse is
the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the smell of treason"
{i} sensation; perception; emotion; pity, compassion
An act or state of perception by the sense above described; an act of apprehending any object whatever; an act or state of apprehending the state of the soul itself; consciousness
When you refer to someone's feelings, you are talking about the things that might embarrass, offend, or upset them. For example, if you hurt someone's feelings, you upset them by something that you say or do. He was afraid of hurting my feelings He has no respect, no regard for anyone's feelings
an intuitive understanding of something; "he had a great feeling for music"
Hard feelings are feelings of anger or bitterness towards someone who you have had an argument with or who has upset you. If you say `no hard feelings', you are making an agreement with someone not to be angry or bitter about something. I don't want any hard feelings between our companies He held out his large hand. `No hard feelings, right?'
Possessing great sensibility; easily affected or moved; as, a feeling heart
If you have a feeling for something, you have an understanding of it or a natural ability to do it. Try to get a feeling for the people who live here You seem to have a feeling for drawing
{a} poking
feeling one's oats
Present participle of feel one's oats
feeling ashamed
feeling embarrassed, feeling humiliated
feeling disgust
experiencing a feeling of revulsion
feeling heart
empathetic, sympathetic, sensitive (of a person)
feeling in the pit of one's stomach
gut feeling, deep and instinctual notion
feeling of emptiness
sense of futility, feeling of uselessness, feeling of meaninglessness, feeling of insignificance
feeling of importance
awareness of one's importance
feeling of vulnerability
sense that one is open to attack or injury
feeling sorry
regret, sorrow, pity
feeling the pulse
groping for the pulse, sensing the regular beating of the heart
fellow feeling
A sense of sympathy for, consideration of, or shared interests with one or more other human beings

Even when the wind blew cold, the fine sportsmanship and fellow feeling that is traditional to the Winter Games, lifted last week to an absurd height by the love-everybody snowboarders, the new let's do-right IOC and the continuing sympathy for the U. S. of A., was lovely to see — and to join.

fellow-feeling
Alternative form of fellow feeling
fellow feeling
Fellow feeling is sympathy and friendship that exists between people who have shared similar experiences or difficulties. a feeling of sympathy and friendship towards someone because they are like you
fellow-feeling
feeling of brotherhood, comradeship, companionship
feel
To sympathise

I feel for you and your plight.

feel
A quality of an object experienced by touch

Bark has a rough feel.

feel
To experience and emotion or other mental state

He obviously feels strongly about it.

feel
To be or become aware of
feel
To receive information by touch or by any neurons other than those responsible for sight, smell, taste, or hearing
feel
To search by sense of touch

He felt for the light switch in the dark.

feel
An act of fondling

She gave me a quick feel to show that she loves me.

feel
To find one's way (literally or figuratively) by touching or using cautious movements

I felt my way cautiously through the dangerous business maneuver.

feel
An intuitive ability

She has a feel for music.

feel
To experience the consequences of

Feel my wrath!.

feel
To experience an emotion or other mental state about

I can feel the sadness in his poems.

feel
To seem

It looks like wood, but it feels more like plastic.

floating feeling
A combined feeling of light-headedness and dizziness, as if floating
gut feeling
an instinct or intuition; an immediate or basic feeling or reaction without a logical rationale

Susan had a gut feeling she was being followed, so she hurried to her car.

self-feeling
Self-awareness; knowledge or familiarity of oneself

Full easie was for her to haue beliefe, / Who by self-feeling of her feeble sexe, / Could iudge what paines do louing harts perplexe.

self-feeling
Self-centredness, egotism
sinking feeling
A feeling of uneasiness or apprehension
feel
To have the sensibilities moved or affected
feel
{v} to perceive by the touch, handle, try, grope, know
feel
{n} the sense or act of feeling, the touch
feelingly
{a} with great sensibility, tenderly
I have the feeling
I sense that -, it seems to me that -
bad feeling
bad sense, premonition that something bad is about to happen, sick feeling
class feeling
feelings of envy and resentment of one social or economic class for toward another
dissipated the feeling
dispelled the feeling, caused the feeling to go away
empty feeling
sense of futility, feeling of meaninglessness
feel
If you feel the presence of someone or something, you become aware of them, even though you cannot see or hear them. He felt her eyes on him Suddenly, I felt a presence behind me I could feel that a man was watching me very intensely He almost felt her wincing at the other end of the telephone. = sense
feel
as, to feel assured, grieved, persuaded
feel
pass one's hands over the sexual organs of; "He felt the girl in the movie theater"
feel
To touch; to handle; to examine by touching; as, feel this piece of silk; to make trial of; to test; often with out
feel
produce a certain impression; "It feels nice to be home again"
feel
{f} physically sense; emotionally sense; examine by touching; find one's way by touch, grope; believe, think; seem
feel
If you feel that you should do something, you think that you should do it. I feel I should resign He felt that he had to do it You need not feel obliged to contribute They felt under no obligation to maintain their employees
feel
If you feel that something is the case, you have a strong idea in your mind that it is the case. I feel that not enough is being done to protect the local animal life I feel certain that it will all turn out well She felt herself to be part of a large business empire I never felt myself a real child of the sixties
feel
If you talk about how an object feels, you talk about the physical quality that you notice when you touch or hold it. For example, if something feels soft, you notice that it is soft when you touch it. The metal felt smooth and cold The ten-foot oars felt heavy and awkward When the clay feels like putty, it is ready to use. Feel is also a noun. He remembered the feel of her skin Linen raincoats have a crisp, papery feel
feel
manual-genital stimulation for sexual pleasure; "the girls hated it when he tried to sneak a feel"
feel
find by testing or cautious exploration; "He felt his way around the dark room"
feel
To take internal cognizance of; to be conscious of; to have an inward persuasion of
feel
seem with respect to a given sensation given; "My cold is gone--I feel fine today"; "She felt tired after the long hike"
feel
To perceive a state of mind or of body
feel
To become aware of through the skin; to use the sense of touch
feel
Feeling; perception
feel
coming from the skin or muscles; "He felt the wind"; "She felt an object brushing her arm"; "He felt his flesh crawl"; "She felt the heat when she got out of the car"
feel
perceive by a physical sensation, e
feel
undergo passive experience of: "We felt the effects of inflation"; "her fingers felt their way through the string quartet"; "she felt his contempt of her"
feel
To have perception by the touch, or by contact of anything with the nerves of sensation, especially those upon the surface of the body
feel
examine (a body part) by palpation; "The nurse palpated the patient's stomach"; "The runner felt her pulse"
feel
To appear to the touch; to give a perception; to produce an impression by the nerves of sensation; followed by an adjective describing the kind of sensation
feel
be felt or perceived in a certain way; "The ground feels shaky"; "The sheets feel soft
feel
an intuitive awareness; "he has a feel for animals" or "it's easy when you get the feel of it"
feel
If you feel like doing something or having something, you want to do it or have it because you are in the right mood for it and think you would enjoy it. Neither of them felt like going back to sleep Could we take a walk? I feel like a little exercise
feel
the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the smell of treason"
feel
or "it's easy when you get the feel of it"; seem with respect to a given sensation given; "My cold is gone--I feel fine today"; "She felt tired after the long hike"
feel
a property perceived by touch
feel
A vague mental impression
feel
undergo an emotional sensation; "She felt resentful"; "He felt regret"
feel
The sensation or impression that a pilot has or receives as to his, or his craft's, attitude, orientation, speed, direction of movement or acceleration, or proximity to nearby objects, or, as most often used, as to the aircraft's stability and responsiveness to control See control feel
feel
To find ones way (literally or figuratively) by touching or using cautious movements
feel
To perceive; to observe
feel
have a feeling or perception about oneself in reaction to someone's behavior or attitude; "She felt small and insignificant"; "You make me feel naked"; "I made the students feel different about themselves"
feel
If you talk about how you feel about something, you talk about your opinion, attitude, or reaction to it. We'd like to know what you feel about abortion She feels guilty about spending less time lately with her two kids He feels deep regret about his friend's death
feel
To be conscious of an inward impression, state of mind, persuasion, physical condition, etc
feel
If you talk about how an experience or event feels, you talk about the emotions and sensations connected with it. It feels good to have finished a piece of work The speed at which everything moved felt strange Within five minutes of arriving back from holiday, it feels as if I've never been away It felt like I'd had two babies instead of one
feel
(also "touch") the sensation of, or level sensitivity for, playing shots in golf Example: She had great feel/touch for soft pitches and bunker shots
feel
manual-genital stimulation for sexual pleasure; "the girls hated it when he tried to sneak a feel" an intuitive awareness; "he has a feel for animals" or "it's easy when you get the feel of it"; seem with respect to a given sensation given; "My cold is gone--I feel fine today"; "She felt tired after the long hike" have a feeling or perception about oneself in reaction to someone's behavior or attitude; "She felt small and insignificant"; "You make me feel naked"; "I made the students feel different about themselves" examine by touch; "Feel this soft cloth!"; "The customer fingered the sweater" pass one's hands over the sexual organs of; "He felt the girl in the movie theater" undergo an emotional sensation; "She felt resentful"; "He felt regret" perceive by a physical sensation, e
feel
To perceive by the mind; to have a sense of; to experience; to be affected by; to be sensible of, or sensitive to; as, to feel pleasure; to feel pain
feel
If you feel yourself doing something or being in a particular state, you are aware that something is happening to you which you are unable to control. I felt myself blush If at any point you feel yourself becoming tense, make a conscious effort to relax I actually felt my heart quicken
feel
be felt or perceived in a certain way; "The ground feels shaky"; "The sheets feel soft"
feel
grope or feel in search of something; "He felt for his wallet"
feel
examine by touch; "Feel this soft cloth!"; "The customer fingered the sweater"
feel
come to believe on the basis of emotion, intuitions, or indefinite grounds; "I feel that he doesn't like me"; "I find him to be obnoxious"; "I found the movie rather entertaining"
feel
If you can feel something, you are aware of it because it is touching you. Through several layers of clothes I could feel his muscles He felt her leg against his
feel
If you feel an object, you touch it deliberately with your hand, so that you learn what it is like, for example what shape it is or whether it is rough or smooth. The doctor felt his head When dry, feel the surface and it will no longer be smooth Feel how soft the skin is in the small of the back Her eyes squeezed shut, she felt inside the tin, expecting it to be bare
feel
To experience emotion concerning
feel
feel free: see free see also feeling, felt
feel
To think, believe, or have an impression concerning
feel
If you feel the effect or result of something, you experience it. The charity is still feeling the effects of revelations about its one-time president The real impact will be felt in the developing world
feel
To grope; to examine by touch
feel
To have a sensation of something without the use of touch, sight, hearing, smell, or taste
feel
Feel should always be used to indicate physical touch Never use feel when you mean believe or think
feel
an intuitive awareness; "he has a feel for animals"
feel
The sensation and feedback provided by the club to the golfer
feel
The feel of something, for example a place, is the general impression that it gives you. The room has a warm, cosy feel. If you get the feel of something, for example a place or a new activity, you become familiar with it. He wanted to get the feel of the place
feel
(aka: "touch") the sensation of, or level sensitivity for, playing shots in golf Especially with respect to short game shots including putting Example: "She had great feel/touch for soft pitches and bunker shots "
feel
perceive by a physical sensation, e g , coming from the skin or muscles; "He felt the wind"; "She felt an object brushing her arm"; "He felt his flesh crawl"; "She felt the heat when she got out of the car"
feel
If you feel something happening, you become aware of it because of the effect it has on your body. She felt something being pressed into her hands He felt something move beside him She felt herself lifted from her feet Tremors were felt 250 miles away
feel
If you talk about how the weather feels, you describe the weather, especially the temperature or whether or not you think it is going to rain or snow. It felt wintry cold that day
feel
To know with feeling; to be conscious; hence, to know certainly or without misgiving
feel
{i} touch; sense; emotion; act of feeling; sense of touch; act of fondling or touching in a sexual manner (Slang)
feel
If you feel a particular emotion or physical sensation, you experience it. I am feeling very depressed I will always feel grateful to that little guy I remember feeling sick Suddenly I felt a sharp pain in my shoulder You won't feel a thing I felt as if all my strength had gone I felt like I was being kicked in the teeth every day
feel
A vague understanding
feel
A sensation communicated by touching; impression made upon one who touches or handles; as, this leather has a greasy feel
feel
to perceive one's self to be; followed by an adjective describing the state, etc
feel
To perceive by the touch; to take cognizance of by means of the nerves of sensation distributed all over the body, especially by those of the skin; to have sensation excited by contact of (a thing) with the body or limbs
feel
veel
feeling of
sensation of
feelingly
In a feeling manner
feelingly
If someone says something feelingly, they say it in a way which shows that they have very strong feelings about what they are saying. `It's what I want,' she said feelingly = emotionally
feelingly
in a sensitive manner; emotionally; compassionately
feelingly
with great feeling; "she spoke feelingly of her early childhood
feelingly
In a feeling manner; pathetically; sympathetically
feelingly
with great feeling; "she spoke feelingly of her early childhood"
feelings
emotional or moral sensitivity (especially in relation to personal principles or dignity); "the remark hurt his feelings
feelings
{i} emotions
feelings
plural of feeling
general feeling
overall mood; public opinion
good feeling
enjoyable feeling, positive emotion
gut feeling
deep internal perception, inner sense
had a feeling
perceived, had a hunch, his heart told him so
have the feeling that
feel as though, sense that
ill feeling
A feeling of animosity or rancor. angry feelings towards someone
inner feeling
private emotion, intimate thought, inmost emotion
strong feeling
powerful sense, certain feeling, cognizance, clear and definite sense about something
warm feeling
comfortable sensation of slight heat
Türkçe - İngilizce

feeling teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

mide dolgunluğu feeling of overfullness
(in the stomach)
mide şişkinliği bloated feeling
(in the stomach)
feeling