all

listen to the pronunciation of all
İngilizce - Türkçe
tüm

Diğer tüm diller Uygurca'dan daha kolaydır. - All the other languages are easier than Uighur.

Bebek tüm gece ağladı. - The baby cried all night.

bütün

Bahçedeki bütün çiçekler sarı. - All the flowers in the garden are yellow.

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

{i} hepsi

Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. - All those who take up the sword shall perish by the sword.

Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. - All they that take the sword shall perish with the sword.

{i} hepsi: All of us went. Hepimiz
{i} her şey

Şu ana kadar yaptığın bütün şey her şeye kusur bulmak, keşke daha yapıcı bir şey söyleyebilsen. - All you ever do is nitpick. I wish you could say something more constructive.

Parlayan her şey altın değildir. - All that glitters is not gold.

{i} herkes

Kanun herkes için aynıdır. - The law is equal for all.

O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için. - That dispute has been settled once and for all.

her iki taraf
tamamen

Haber tamamen Rusya'nın çöküşü hakkında idi. - The news was all about the collapse of the Soviet Union.

Tepe tamamen karla kaplıydı. - The hill was all covered with snow.

her biri

Her biri için bir dizüstü bilgisayar yerine bütün konularım için üç halkalı klasör kullanırım. - I use a three-ring binder for all my subjects instead of a notebook for each one.

Ben dünyadaki tüm kuşların efendisiyim ve sadece düdüğüme üflemek zorundayım ve her biri bana gelecektir. - I am master of all the birds in the world, and have only to blow my whistle and every one will come to me.

tümüyle

O, tümüyle cümlelerle ilgilidir. Sözcüklerle değil. - It's all about sentences. Not words.

O tümüyle siyah giyindi. - She was dressed all in black.

bütünüyle

O, bütünüyle tuhaf görünür. - It all seems so strange.

Sen bir dört yaşında çocuğu bütünüyle yalnız nasıl bırakabildin? - How could you leave a four-year-old child all alone?

her

Orada herhangi bir şey görebiliyor musun? - Can you see anything at all there?

Parlayan her şey altın değildir. - All that glitters is not gold.

all fours dört ayak
all his life butun ömrünce
{s} özbeöz

O özbeöz Amerikalı bir adamla evlenmek istedi. - She wanted to marry an all-American man.

tümü, tümünü
alayı
tümü

Futbol takımımız kasabadaki diğer takımların tümünü yendi. - Our soccer team beat all the other teams in the town.

Üzgünüm, mantıların tümü bitti. - I'm sorry, we're all out of manti.

büsbütün

Tom büsbütün o kadar kötü olamaz. - Tom can't be all that bad.

all night bütün gece
diğe

Ben uyandığımda, diğer tüm yolcular inmişti. - When I woke up, all other passengers had gotten off.

Diğer tüm diller Uygurca'dan daha kolaydır. - All the other languages are easier than Uighur.

{s} bütün, tüm; hepsi: All roses have thorns. Bütün güller dikenlidir. He worked all day. Bütün gün çalıştı
all herşey dahil
{s} saf

Kuşun tüyleri tamamen saf altındı. - The bird's feathers were all of pure gold.

Sami, Leyla'nın bütün sorularını saf saf yanıtladı. - Sami naively answered all of Layla's questions.

{s} katışıksız
all clear "tehlike geçti" işareti
hayatı boyunca

O, bütün hayatı boyunca bekar kaldı. - He remained single all his life.

Tom tüm hayatı boyunca şanslıydı. - Tom has been lucky all his life.

all the others ötekilerin hepsi
{s} hep

O hepimizin en ağırıdır. - He is the heaviest of us all.

Hepsi bununla tamamlandı. - All is completed with this.

özellikle

Kuzey Afrikalılar az çok İtalyanlar gibidirler. Hepimiz Akdeniz çevresinde yaşayan insanlarız ve birçok kültürel özellikleri paylaşırız. - North Africans are more or less like Italians. We're all people who live around the Mediterranean Sea and we share many cultural traits.

Özellikle Amerika'yı ziyaret etmek istiyorum. - I'd like to visit America most of all.

tıpkı

Bunu yapmak zorundasın, tıpkı hepimizin yaptığı gibi. - You have to do it, just like we all do.

Bu giysinin içinde tıpkı bir sporcu gibi görünüyorum fakat gerçek şu ki hiç spor yapmam. - I look for all the world like an athlete in this outfit, but the truth is I don't do any sports at all.

tekrar

Ebeveynlerim Tom'u tekrar görmem için bana izin vermedi. - My parents didn't allow me to see Tom again.

Bütün bu gereksiz tekrarla zamanını boşa harcıyorsun bu yüzden bize uzun soluklu bir açıklama yap. - You're wasting your time with all this needless repetition so spare us the long-winded explanation.

butu
cemi
cümle

Tüm yapmanız gereken bu cümleyi ezbere öğrenmek. - All you have to do is to learn this sentence by heart.

O, tümüyle cümlelerle ilgilidir. Sözcüklerle değil. - It's all about sentences. Not words.

all of a sudden
aniden

Hikaye aniden sona erdi. - The story ended all of a sudden.

Aniden yağmur yağmaya başladı. - All of a sudden it started raining.

all the time
hep

Anlamıyorum. Niye hep onunla takılıyorsun? - I don't understand. Why do you hang out with her all the time?

Evren yıldızlarla doluysa, neden onların hepsinden gelen ışık tüm gökyüzünü sürekli parlatmıyor? - If the universe is full of stars, why doesn't the light from all of them add up to make the whole sky bright all the time?

all of a sudden
ansızın
first of all
ilk olarak
first of all
en önce
all right
tamam

Ben şimdi tamamen iyiyim. - I am quite all right now.

Tamam, önerinizi kabul edeceğim. - All right. I'll accept your offer.

all right
olur

Bu öğleden sonra erken gidersek doğru olur mu? - Is it all right if I leave early this afternoon?

Bunu yaparsam sorun olur mu? - Is it all right if I do this?

all right
fena değil
all the best
her şey gönlünce olsun
all in all
(deyim) (Deyimler) herşeyi hesaba katarak
all praise be to God
(Nükleer Mühendislik) Elhamdülillah
all time favourite
Tüm zamanların en gözdesi
all along
başından beri

Başından beri onun yalan söylediğini biliyordum. - I knew all along that he was telling a lie.

Onu başından beri biliyor olmalılar. - They must have known it all along.

all being well
(deyim) her sey yolunda giderse
all day long
bütün gün boyunca
all in all
herşey
all inclusive
her şey dahil
all inclusive
herşey dahil
all inclusive
geniş kapsamlı
all of them
bunların hepsi
all of us
hepimiz

Diller taşa kazınmamıştır. Diller hepimizin sayesinde yaşar. - Languages are not carved in stone. Languages live through all of us.

O hepimiz için kahve yaptı. - She made coffee for all of us.

all over
her yönden
all over the place
(deyim) all over the place/shop/show her yerde, her tarafta
all over the world
tüm dünyada
all over the world
dünyanın her yerinde
all right
(Konuşma Dili) işleri yolunda
all the same
yine de

Ona gitmemesini rica ettim, fakat yine de gitti. - I asked him not to go, but he left all the same.

Partiye gidemem, yine de beni davet ettiğin için teşekkür ederim. - I cannot go to the party, but thank you for inviting me all the same.

all the time
her zaman

The New York Times onun galerisini her zaman eleştirir. - The New York Times reviews her gallery all the time.

İnsanoğlu genellikle iyi olmak ister fakat her zaman çok iyi ve sakin değil. - On the whole human beings want to be good, but not too good and not quite all the time.

all the way
her şekilde
all the while
her zaman

O her zaman sigara içmeye devam etti. - He kept smoking all the while.

O her zaman ağlamaktan başka hiçbir şey yapmadı. - She did nothing but cry all the while.

all times
her zaman
all together
hep beraber
all told
toplam olarak

Toplam olarak otuz üye vardı. - The members numbered thirty, all told.

Toplam olarak yirmi yumurtaya ihtiyacımız var. - We need twenty eggs all told.

all in all
her şeyi düşünerek

Her şeyi düşünerek, on yıllık araştırmadan sonra, arkadaşım Slantsy bölgesinden bir kızla evlendi. - All in all, after ten years of searching, my friend got married to a girl from the Slantsy region.

all right
anlaşıldı

Anlaşıldı. Lütfen onu ısmarla. - All right. Please order it.

Anlaşıldı. Onu ben götüreceğim. - All right. I'll take it.

all around
her açıdan
all at once
(Bilgisayar) tümünü birden
all at once
(Bilgisayar) tümüne aynı anda
all at once
(Bilgisayar) tümüne birden
all for nothing
boşu boşuna
all good
sorun yok
all i have
herşeyim
all in
(Konuşma Dili) herşey dahil
all in
(deyim) külçe gibi
all in a fluster
çırpınmak
all in a tumble
altüst
all in all
(deyim) ayrıntısına inildiğinde
all in all
neticede

Neticede dersten zevk aldım. - All in all, I enjoyed the lecture.

all in all
herşeyi hesaba katarak
all in all
sonuçta

Sonuçta, kaç tane farklı okula devam ettin? - All in all, how many different schools have you attended?

all in one
hem ... hem de
all in one
(Bilgisayar) tümü birarada
all in one breath
bir solukta
all in one breath
bir nefeste
all in the same boat
aynı durumda
all items
(Bilgisayar) tüm öğeler
all motion
(Bilgisayar) tümü hareketli
all of them
alayı
all of type
(Bilgisayar) tüm türler
all over
aynen
all over again
yeni baştan
all pages in range
(Bilgisayar) aralıktaki tüm sayfalar
all part of life's rich pageant
(deyim) bu da hayatın bir cilvesi
all praise be to ALLAH
Elhamdülillah
all right
doğru

Burada bir flaş kullanmak doğru mu? - Is it all right to use a flash here?

Bu öğleden sonra erken gidersek doğru olur mu? - Is it all right if I leave early this afternoon?

all right
(Konuşma Dili) tamam tamam
all right
(Konuşma Dili) başarılı
all right
bir şeyi yok
all right
iyi durumda
all right
sağlıklı
all right
hay hay
all right
yolunda

Şimdiye kadar her şey yolunda. - It is all right so far.

Şimdi her şey yolunda. - Everything is all right now.

all right
(Konuşma Dili) eh işte
all right
(Konuşma Dili) rahatı yerinde
all right
(Konuşma Dili) kabul edilebilir
all right
(Konuşma Dili) tatminkar
all right
(Konuşma Dili) kuşkusuz ki
all right
(Konuşma Dili) olur tamam
all right
sağlam
all right
hayhay
all right!
eyvallah
all right!
haydi
all that glitters is not gold
(deyim) her parlayan altın değildir
all that glitters is not gold
görünüşe aldanmamalı
all aboard!
Herkes gemiye!
all aboard!
Hamı yerine!
all along
her zaman

O her zaman sendin, değil mi? - It was you all along, wasn't it?

all along the line
bütün cihetten
all at once
birdenbire

Her şey birdenbire oldu. - Everything happened all at once.

Birdenbire, o konuştu. - All at once, he spoke out.

all clear
tehlike geçti işareti
all fools' day
bir nisan
all in
yorgun
all knowing
herşeyi bilen
all of a sudden
birdenbire

Birdenbire, o konuştu. - All of a sudden, he spoke out.

Birdenbire yangın alarmı çalmaya başladı. - All of a sudden, the fire alarm went off.

all of a tremble
zangır zangır titreyen
all over
her tarafta
all pass filter
tam geçirgen filtre
all right
idare eder
all rights reserved
tüm hakları saklıdır
all terrain vehicle
arazi vasıtası
all the better
isabet
all the same
hepsi bir

İnsanlar hepsi bir değil. - People aren't all the same.

all the year round
bütün yıl boyunca
all too soon
çek erken
all wave
tüm dalga
all weather
her havaya elverişli
all weather aircraft
her türlü hava koşullarında uçabilen uçak
all wing type airplane
tamamen kanat uçak
all-embracing
her şeyi saran
all-purpose
çok maksatlı
all in all
Her şey düşünüldüğünde, her şey hesaba katıldığında
all in all
Hepsi hepsi
all right
iyi

Birbirimizi sevdiğimiz sürece, biz iyi olacağız. - As long as we love each other, we'll be all right.

Neşelen! Yakında her şey iyi olacak. - Cheer up! Everything will soon be all right.

all the way
yol boyunca

Tren o kadar kalabalıktı ki Osaka'ya giden bütün yol boyunca ayakta durmak zorunda bırakıldık. - The train was so crowded that we were obliged to stand all the way to Osaka.

Tom yol boyunca Boston'dan geldi. - Tom came all the way from Boston.

all the way
başından sonuna kadar
all but
hemen hemen

Hemen hemen işi bitirdi. - He has all but finished the work.

all but
neredeyse

Ben vardığımda parti neredeyse bitmişti. - The party was all but over when I arrived.

Deneme neredeyse yapılmıştı. - The trial was all but done.

all of
tümü

Bizim finansmanın tümünü kaybettik. - We lost all of our funding.

Biz paramızın tümünü kaybettik. - We lost all of our money.

all the best
en iyi

Bu harika günde bütün en iyi dileklerimle. - All the best wishes on this wonderful day.

Hepinize en iyisini diliyorum. - I wish you all the best.

all the time
sürekli

Tom, onlar ilkokuldayken, sürekli Mary'ye sataşırdı. - Tom used to pick on Mary all the time when they were in elementary school.

Tom sürekli TV izler. - Tom watches TV all the time.

all along
hep böyle
all at once
birden

Her şey birdenbire oldu. - Everything happened all at once.

Birdenbire, o konuştu. - All at once, he spoke out.

all at once
hepsi birden
all in
(Konuşma Dili) bitkin düşmüş
all in
(Bilgisayar) tümü içinde
all in all
sonuç

Sonuçta, kaç tane farklı okula devam ettin? - All in all, how many different schools have you attended?

all in all
son

Sonuçta, kaç tane farklı okula devam ettin? - All in all, how many different schools have you attended?

Her şeyi düşünerek, on yıllık araştırmadan sonra, arkadaşım Slantsy bölgesinden bir kızla evlendi. - All in all, after ten years of searching, my friend got married to a girl from the Slantsy region.

all in one
hepsi bir arada
all out
(Konuşma Dili) toptan
all over
her yerinde

Bankanın şubeleri Japonya'nın her yerinde bulunmaktadır. - The branch offices of the bank are located all over Japan.

Biz ülkenin her yerinde seyahat ettik. - We travelled all over the country.

all right
(Konuşma Dili) doyurucu
all right
peki
all right
pek iyi
all right
(Konuşma Dili) kesinlikle
all right
(Konuşma Dili) mutlu
all right
uygun
all right
(Konuşma Dili) elbette ki
all right
(Konuşma Dili) rahat

Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam. - It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right.

İçin rahat olsun, her şey yoluna girecek. - Don't worry. Everything's going to be all right.

all rights
(Ticaret) bütün haklar
all round
mükemmel
all the same
ne olursa olsun
all the time
sürekli olarak
all the time
hafta sekiz, gün dokuz
all the way
tamamen
all the way
yolun sonuna kadar
all the way
mümkün olduğu kadar
intensifier
(Dilbilim) pekiştirici
intensifier
artırıcı
all along
öteden beri
all along
hemişe
all along
lap evvelden
all along
her vakit
all around
dört yandan
all around
her yer

O, kitaplarını evin her yerine bıraktı. - He left his books all around the house.

Her yerde çiçekler vardı. - There were flowers all around.

all around
çepçevre
all at once
hep birden

Hep birden koşmaya başladılar. - They began to run all at once.

all at once
aniden

Aniden gökyüzü karardı ve yağmur başladı. - All at once the sky became dark and it started to rain.

Aniden bir patlama oldu. - All at once there was an explosion.

all but
gibi
all in
her şey dahil
all in
bitkin
all of
in hepsi
all out
elinden geleni yaparak
all out
tüm gücüyle
all over
her yer

Uçuştan sonra her yerde morlukları vardı. - He had bruises all over after the fight.

Biz ülkenin her yerinde seyahat ettik. - We travelled all over the country.

all over
her taraf

Vücudumun her tarafında ağrılarım ve sızılarım var. - I have aches and pains all over my body.

Kolumun her tarafında sivrisinek ısırıkları var. - I have mosquito bites all over my arm.

all over
bitik
all right
yakşı yağdayda
all right
zarar görmemiş
all round
bütün raund
all that
öylesine
all that
o kadar çok

Tom Mary'den gerçekten o kadar çok fazla hoşlanmıyor. - Tom doesn't really like Mary all that much.

Tom o kadar çok dürüst değil. - Tom isn't all that honest.

all the same
fark yok
all the time
ıf.sürece: prep.her zaman
all the time
boyuna
intensifier
güçlendirici
All right
amam
One for all and all for one
(deyim) Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için
all about
tüm hakkında
all around
her yerinde
all at once
aynı anda, hep birden
all but
az daha; -den başka
all but
az daha, az kalsın, neredeyse: "She was so angry that she all but slapped me. - O kadar kızdı ki beni neredeyse tokatlayacaktı."
all but
-den gayri hepsi, ... dışında hepsi: "We have interviewed all but two of the candidates. - Adayların ikisi dışında hepsiyle görüştük."
all day
tüm gün

Tüm gün sürekli yağmur yağdı. - It rained continuously all day.

Tom tüm günü antika dükkanlarının etrafında bakınarak geçirdi. - Tom spent all day looking around antique shops.

all in one
hem ... hem de ...: "He's the Minister of Defense and the Minister of Education all in öne. - Hem Savunma Bakanı, hem de Eğitim Bakanıdır."
İngilizce - İngilizce
intensifier

You’ve got it all wrong.

Apiece; each

The score was 30 all when the rain delay started.

Every individual or anything of the given class, with no exceptions (the noun or noun phrase denoting the class must be plural or uncountable)

All my friends like classical music.

So much

Don't want to go? All the better since I lost the tickets.

Everything

Some gave all they had.

He lost everything he owned. - He lost all his possessions.

Is everything all right? - Everything all right?

Everything possible

She gave her all, and collapsed at the finish line.

The totality of one's possessions

she therefore ordered Jenny to pack up her alls and begone, for that she was determined she should not sleep that night within her walls.

Everyone

All gave some of what they had.

Everyone in his family is tall. - His family members are all tall.

Everyone who knew him admired him. - All who knew him admired him.

Throughout the whole of (a stated period of time; generally used with units of a day or longer)

I’ve been working on this all year. (= I've been working from the beginning of the year until now.).

{a} wholly
{a} every one
{n} the whole

I was in Boston for almost the whole summer. - I was in Boston almost all summer.

He ate the whole apple. - He ate all of the apple.

Text Editor: Format menu: Use to format an entire document
acute lymphocytic leukemia AVM arterio - venous malformation
Tags start with an opening bracket < and end with a closing bracket > They can have attributes, and the attributes can have values to give additional meaning or directions
Acute Lymphocytic Leukaemia
A petroleum-based lubricant Usage: "I sure hope my brother from Jawjuh puts all in my pickup truck "
taxa survey: A taxonomic survey of various groups of plants and animals
Everything "Our all," everything we possess "Our all is at stake " Addison: State of War
A cooking or mechanical lubricant in the south
requests all of the tables generated by the FREQ, MODES, NEXTRVAL=5, CIBASIC, CIPCTLDF, and CIPCTLNORMAL options If a WEIGHT statement is not used, the ALL option also requests the tables generated by the LOCCOUNT, NORMALTEST, ROBUSTSCALE, TRIMMED= 25, and WINSORIZED= 25 options PROC CAPABILITY uses any values that you specify with the ALPHA=, MUO=, NEXTRVAL=, CIBASIC, CIPCTLDF, CIPCTLNORMAL, TRIMMED=, or WINSORIZED= options in conjunction with the ALL option
A convenient reference to the collection of all possible media types or descriptors in one single descriptor for all media devices Use this media descriptor to declare styles for all media, but see All media browser conformance to understand the drawbacks
quantifier; used with either mass or count nouns to indicate the whole number or amount of or every one of a class; "we sat up all night"; "ate all the food"; "all men are mortal"; "all parties are welcome"
sum or total of -- " how many times can she bowl in all?" (191)
All users can use the definition
benefits to another entity, such as a Group Practice, or Clinic
completely given to or absorbed by; "became all attention"
ALL stands for acute lymphoblastic leukaemia It is a disease of the white lymphocytic blood cells, and is the most common type of leukaemia found in children See leukaemia section
Expanded user's view (what the user can access)
Used in scoring to indicate a tie, as in "40-all "
A SQL SELECT lause often used with subqueries Used in a WHERE lause to match all of the items in a list For example,Price _ ALL ( )means that the row matches only if Price is greater than the largest value in the list
Selecting this category will process the query against all ECS holdings (every category), causing the query return the maximum number of results but also using more time to process
All of the words in the search field matched in the retrieved documents
to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal"; "it was completely different from what we expected"; "was completely at fault"; "a totally new situation"; "the directions were all wrong"; "it was not altogether her fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
views return information about all objects to which you have access, regardless of who owns them For example, a query to ALL_TABLES returns a list not only of all of the relational tables that you own, but also of all relational tables to which their owners have specifically granted you access (using the GRANT command)
quantity
Display all the records in all the categories
adj [every (~ my marbles are lost )] semua [(~ keleringmu hilang )] 2 pron [every] semua 3 pron [everyone (~ of us went )] semuanya (semua) [(Kami ~ pergi )]
Indicates a tie score For example, "30-all" means that the game is tied 30-30
You use after all when introducing a statement which supports or helps explain something you have just said. I thought you might know somebody. After all, you're the man with connections
You use all but to say that something is almost the case. The concrete wall that used to divide this city has now all but gone
emphasis You use and all when you want to emphasize that what you are talking about includes the thing mentioned, especially when this is surprising or unusual. He dropped his sausage on the pavement and someone's dog ate it, mustard and all
emphasis You use at all at the end of a clause to give emphasis in negative statements, conditional clauses, and questions. Robin never really liked him at all
Often a mere intensive adjunct
You use all to refer to the whole of a particular period of time. George had to cut grass all afternoon She's been feeling bad all week. All is also a predeterminer. She's worked all her life He was looking at me all the time. All is also a quantifier. He spent all of that afternoon polishing the silver Two-thirds of the women interviewed think about food a lot or all of the time
emphasis You use all in expressions such as in all sincerity and in all probability to emphasize that you are being sincere or that something is very likely. In all fairness he had to admit that she was neither dishonest nor lazy
All is used in structures such as all the more or all the better to mean even more or even better than before. The living room is decorated in pale colours that make it all the more airy
You use after all when you are saying that something that you thought might not be the case is in fact the case. I came out here on the chance of finding you at home after all
You use all to refer to a situation or to life in general. All is silent on the island now As you'll have read in our news pages, all has not been well of late
emphasis You say above all to indicate that the thing you are mentioning is the most important point. Above all, chairs should be comfortable
In all means in total. There was evidence that thirteen people in all had taken part in planning the murder
Wholly; completely; altogether; entirely; quite; very; as, all bedewed; my friend is all for amusement
All but a particular person or thing means everyone or everything except that person or thing. The general was an unattractive man to all but his most ardent admirers
You use all in all to introduce a summary or general statement. We both thought that all in all it might not be a bad idea
emphasis You use all of before a number to emphasize how small or large an amount is. It took him all of 41 minutes to score his first goal
Only; alone; nothing but
The whole number, quantity, or amount; the entire thing; everything included or concerned; the aggregate; the whole; totality; everything or every person; as, our all is at stake
The whole quantity, extent, duration, amount, quality, or degree of; the whole; the whole number of; any whatever; every; as, all the wheat; all the land; all the year; all the strength; all happiness; all abundance; loss of all power; beyond all doubt; you will see us all (or all of us)
Even; just
pron. everything; total, whole
You use all to indicate that you are referring to the whole of a particular group or thing or to everyone or everything of a particular kind. the restaurant that Hugh and all his friends go to He lost all his money at a blackjack table in Las Vegas. All is also a determiner. There is built-in storage space in all bedrooms 85 percent of all American households owe money on mortgages He was passionate about all literature. All is also a quantifier. He was told to pack up all of his letters and personal belongings He was talking to all of us. All is also a pronoun. We produce our own hair-care products, all based on herbal recipes I'd spent all I had, every last penny. All is also an emphasizing pronoun. Milk, oily fish and egg all contain vitamin D We all admire professionalism and dedication
The totality of ones possessions
You use all when you are talking about an equal score in a game. For example, if the score is three all, both players or teams have three points
emphasis You use all at the beginning of a clause when you are emphasizing that something is the only thing that is important. He said all that remained was to agree to a time and venue All you ever want to do is go shopping! All I could say was, `I'm sorry'
If you give your all or put your all into something, you make the maximum effort possible. He puts his all into every game
totally; completely
You can say that's all at the end of a sentence when you are explaining something and want to emphasize that nothing more happens or is the case. `Why do you want to know that?' he demanded. --- `Just curious, that's all.'
emphasis You use for all in phrases such as for all I know, and for all he cares, to emphasize that you do not know something or that someone does not care about something. For all we know, he may even not be in this country You can go right now for all I care
Completely

Tom disregarded Mary's advice completely. - Tom ignored all of Mary's warnings.

If something such as an activity is a particular price all in, that price includes everything that is offered. Dinner is about £25 all in
All Blacks
the national rugby union representative team of New Zealand
All Fools' Day
April 1, a day when practical jokes are traditionally played
All Hallows'
literally All Saints; the Christian feast day honoring all Christian saints, which means not just canonized saints, but all Christians who have died and gone to heaven
All Hallows' Day
A Christian feast day, 1st November, honouring the saints; the day after Halloween
All Saints Day
the Christian festival, held November 1, that commemorates all the saints (especially, in many churches, those who have died in the preceding year)
All Saints' Day
In Christian tradition, the annual feast day celebrating the life of all saints on the first day of November
All Souls' Day
In Christian tradition, the annual feast day celebrating the life of all the faithful departed on the second day of November
All Whites
the men's national association football (soccer) representative team of New Zealand
all ages
open to people of all ages, particularly to children under the age of 18
all along
For the entire time; always

He thought he had me fooled, but I knew the truth all along.

all and sundry
each one
all and sundry
all, everyone
all around
encircling example: "all around the earth"
all around
including everything about a topic
all at once
Unexpectedly; without warning; all of a sudden

When all at once I saw a crowd, A host, of golden daffodils - William Wordsworth, Daffodils.

all bark and no bite
Full of big talk but lacking action, power, or substance; pretentious
all bark and no bite
Describes someone who often says cutting remarks, but actually has a soft personality underneath
all bets are off
Indicates that a future event appears uncertain, especially one that before seemed more certain
all but
Very nearly

The food is all but finished.

all caps
Text or a font in which all letters are capital letters
all cats are gray at night
Variant of all cats are grey in the dark
all cats are gray in the dark
Variant of all cats are grey in the dark
all cats are grey at night
Variant of all cats are grey in the dark
all clear
permission to proceed after obstacles have been removed
all clear
a signal that danger, such as an air raid, is over; usually a siren at a single pitch
all correct
true; agreed, yes indeed
all correct
in order; properly arranged; as expected; above reproach; shipshape

of documents, especially legal documents) accurate and appropriate.

all decked out
decorated; embellished; well dressed or dressed up (most often in a historic sense)

She was all decked out in her Edwardian finery.

all duck or no dinner
All or nothing
all ears
listening intently; fully focused

The students were all ears when they found out the topic of the film was reproduction. They were disappointed to discover that it was also about fish.

all ears
Awaiting an explanation

I am all ears to find out how my car, which used to have a perfectly functional engine, will no longer start.

all else being equal
Holding other conditions unchanged; ceteris paribus
all else the same
Ceteris paribus
all eyes
Watching alertly or attentively
all eyes
Having prominent eyes
all eyes
Gazing at devotedly

He was all eyes for her.

all eyes and ears
To be attentive

Seated by my mother, and keeping the ſilence that cuſtom preſcribes to young women, I was all eyes and ears; but when we chanced for a moment in private with Madam l’Epine, I aſked her a few queſtions, the anſwers to which elucidated my obſervations.

all fingers and thumbs
clumsy or awkward

He tried to tie his shoelace but was all fingers and thumbs due to his nervousness.

all fired up
excited or energized; highly enthusiastic

They were all fired up to see the show.

all for
completely in favour

I'm all for people being able to edit this dictionary.

all fours
The four legs of a quadruped
all fours
The four limbs of a primate
all fours
A card game similar to whist
all fur coat and no knickers
Having a superficially positive appearance that is belied by the reality, e.g., superficially elegant and beautiful but actually sleazy

Yes..

all good things come to an end
Nothing lasts forever
all hands on deck
An order, on board ship, for all seamen of all watches to muster on deck immediately; normally shortened to "All hands"

As soon as the boche and his guard were aboard again, I called all hands on deck, including von Schoenvorts, and there I explained to them that the time had come for us to enter into some sort of an agreement among ourselves that would relieve us of the annoyance and embarrassment of being divided into two antagonistic parts--prisoners and captors.

all hat and no cattle
Full of big talk but lacking action, power, or substance; pretentious

Yew certainly are. All hat and no cattle.

all hell breaks loose
The situation becomes chaotic or characterized by conflict or rage
all hell broke loose
A great disaster happened or chaos ensued

When the fire alarm went off, all hell broke loose as the crowd made for the exits.

all holiday
a saying signifying that it is all over with the business or person spoken of or alluded to

It is all holiday with him.

all hollow
As a foregone conclusion

it was all hollow, or a hollow thing, it was a decided thing from the beginning.

all hollow
Common misspelling of all hallow
all in
With everything included
all in
A player who is all in

Since she was against an all in, Jill had no reason to bet.

all in
A hand where at least one player bets all of his or her chips
all in
Being without any further money to bet, but remaining active in a hand

By betting his last $100, John was all in.

all in
Very tired

Either the celebrated lilt of her voice was born in, or she had used it so much and so long that it might as well have been. She looked all in, no doubt of that, but the lilt was there.

all in a day's work
A nonchalant dismissal of a significant accomplishment
all in all
Generally, all things considered

All in all, it's not a bad little restaurant.

all in good time
At a suitable moment in time

Don't worry! I'm sure it will arrive all in good time.

all in good time
One should be patient

All in good time!.

all ins
plural form of all in
all it's cracked up to be
as good as claims or reputation would suggest

This expensive software is not all it’s cracked up to be. It still has a lot of problems.

all kidding aside
Used to attempt to make a serious point in a jocular conversation

Max, just remember, when we call, I call, just say Yes, Joe, okay? (Laughter.) All kidding aside, thanks for your great help in this, Max.

all kinds of
Extremely

After shooting Joan to death, he'd gone home and killed himself, leaving behind a wife and young daughter. And a written confession that sounded all kinds of crazy.

all mouth and no trousers
Alternative form of all mouth and trousers
all mouth and trousers
Superficial, engaging in empty, boastful talk, but not of real substance
all my eye
rubbish, humbug

That's all my eye, Matthew; you know all about it as well as any one. It is so. He does not want to see me..

all my eye and Betty Martin
rubbish, humbug

Oh, that's all my eye and Betty Martin! Nobody believes that, I should hope.

all nations
A composition of all the different spirits sold in a dram-shop, collected in a vessel into which the drainings of the bottles and quartern pots are emptied
all of a sudden
Suddenly, quickly

All of a sudden I felt very hot and tired.

all of the sudden
Alternative form of all of a sudden
all of the time
Alternative form of all the time
all on a sudden
Alternative form of all of a sudden
all one
A matter of indifference; a matter having no importance or consequence

And sometimes he had some preliminary information to help him, and sometimes he had not. And it was all one, really. It was about as useful as information trying to convey the locality and intentions of a cloud.

all one's eggs in one basket
The state of having devoted all of one’s resources to one thing

at his age he will not get another shot; he really has all his eggs in this one basket.

all one's eggs in one basket
The state of having invested heavily in just one area

the stock market decline wouldn’t have hurt him so badly if he hadn’t had all his eggs in one basket.

all out
Without regard for risk
all out
With maximum effort
all out
The state of a side having no more men to bat, thus ending its innings
all over
In every way; thoroughly

Dancing with everyone, singing show tunes all night: that was Luke all over.

all over
Over an entire extent

He was covered all over with mud.

all over
Everywhere

I've looked all over for it.

all over
Everywhere; covering completely

He dropped the bucket and got paint all over the floor and his clothes.''.

all over again
Once again; one further time

I spent 5 hours finding a suitable present for my sister, but then I lost it and had to look all over again.

all over but the shouting
The substance of the contest is complete, leaving only the cheering
all over hell's half acre
All over the place; everywhere

We came back outside and the neat pile of leaves we had raked had been blown all over Hell’s half acre.

all over the board
Alternative form of all over the map

The numbers I got for that were all over the board.

all over the map
In widely scattered directions; in a widely varying manner

I hit it all over the map,” Anderson joked.

all over the map
Widely scattered or distributed; numerous and differing greatly

The Kip Hanrahan Band, which opened the concert, is after its own ambitious American-Latin fusion, with internationalist rhythms, introspective lyrics and musicians from all over the map.

all over the place
Lacking a clear pattern; with a large amount of variation

I asked each person in turn, and their answers were all over the place.

all over the place
At multiple locations in the vicinity

The cart fell over and there were apples all over the place.

all over the place
Covering a location thoroughly or completely

When the house caught on fire the firemen came and sprayed water all over the place.

all over the place
In multiple directions, sometimes in a random or near random pattern

I poured a big glass of milk but then it spilled all over the place.

all over the place
Inconsistent; lacking a clear pattern; with a large amount of variation

I asked each person in turn, and their answers were all over the place.

all over the place
Thoroughly; completely

I took a big piece of paper and then just painted flowers all over the place.''.

all over the shop
Alternative form of all over the place
all over with
Completely finished; over

When the event is all over with, make sure that the place is cleaned up and the lights are turned off.

all right
In good health, unharmed

I had a headache earlier, but now I'm all right.

all right
Used to fill space or pauses

All right, so what you suggest we do next?.

all right
good; in acceptable, if not excellent condition

The car is all right. It gets me there, anyway.

all right
fairly well

That went all right, I suppose.

all right
Used as a greeting, roughly equivalent to how are you

All right, mate, how are things with you and the missus?.

all right
Used to affirm, indicate agreement, or consent

All right, let's go then.

all right
Used as a general lead-in or beginning

All right, let's get started.

all right
Used to indicate support, favor or encouragement

All right! They scored!.

all right
Most certainly; for sure

You taught them a lesson all right! They won't be back.

all right
Used to express exasperation or frustration, often with already

All right, already! Let me finish what I was doing first, and then we can talk.

all right, my lover
An informal affectionate greeting
all rights reserved
The holder of a copyright reserves the sole right to publish a work, and is entitled to take legal action against infringement
all roads lead to Rome
different paths can take one to the same goal
all rounder
A person who has many skills
all rounder
A player who is skilled in both batting and bowling
all rounders
plural form of all rounder
all set
Ready; prepared

I'm all set to leave for my vacation.

all singing, all dancing
Having many features, options or extras; sometimes used ironically to imply that the added features are just gimmicks
all sizzle and no steak
A thing or person which fails to measure up to its description or advanced promotion

Y2K may be the equivalent of the Kohotek comet—all sizzle and no steak.

all square
both players or sides having the same score; tied, drawn
all systems go
"Everything is ready"; originally used in the aerospace industry to indicate preparedness to launch
all talk and no action
Speaking, promising, or boasting much, but doing little

He never gets his job done. He's just all talk and no action.

all talk and no cider
all talk and no results
all that
very

We do not have all that much time to finish.

all that
possessing remarkable social acumen (also, all that and a bag of chips)

She's all that and a bag of chips; also as in the title of an American children's sketch comedy television program, made by Nickelodeon.

all that glitters is not gold
Things that appear valuable or worthwhile might not actually be so, things that look nice might not be as good as they look
all that jazz
Everything else related to something; other similar things

He went to school to study math and science and all that jazz.

all the best
Used to wish someone good luck
all the less
even less

His record is all the less impressive once you discover that he made half of it up.

all the marbles
everything; all that is to be had

after a day's worth of events, it came down to one last match; this one was for all the marbles.

all the more
even more

London was startled by a crime of singular ferocity and rendered all the more notable by the high position of the victim.

all the rage
Very fashionable and popular, like a craze

MySpace is all the rage these days for new bands.

all the same
Anyway; nevertheless; nonetheless

He knew it was risky, but he did it all the same.

all the tea in China
Something priceless or invaluable

I would rather have you than all the tea in China.

all the time
Very often; frequently

I have never been this excited about having an album. I play it all the time.

all the time
Always; constantly; for the complete duration

The public does not wish to be outraged in this way all the time.

all the way
To the end
all the way to Egery and back
The long way; a roundabout route; a long distance to travel
all the while
At the same time as, usually over an extended period
all things being equal
Without considering or being affected by external factors

So, all things being equal, who would you like to date?.

all things come to those who wait
A patient seeker will be satisfied in due time; patience is a virtue
all things considered
Despite possible indications to the contrary

Jurgis lost his temper very little, however, all things considered.

all thumbs
Clumsy; awkward; not dextrous

I am all thumbs when it comes to shuffling cards.

all to
completely, totally
all to smash
Ruined; bankrupt
all to smash
completely, to the point of destruction
all told
With everything included, counted or summed

I think they had over 300 people there, all told.

all too
Very; extremely
all too
Excessively
all up with
Over for, finished for (negative connotation.)
all very well
True, as far as it goes
all very well
All right, to a certain extent

That's all very well, but how are we supposed to move 900 pounds of equipment out there, at all?.

all