etmek

listen to the pronunciation of etmek
Türkisch - Englisch
practise
do
practice
pay

You don't have to pay attention to what Tom says. - Tom'un söylediklerine dikkat etmek zorunda değilsiniz.

Tom doesn't have to pay attention to what Mary says. - Tom Mary'nin söylediklerine dikkat etmek zorunda değil.

auxiliary verb
demur
atone for
be worth
pronounce

Some German words are extremely difficult to pronounce for an English speaker, for example: Streichholzschächtelchen. - Bazı Almanca sözcükleri telaffuz etmek, İngilizce konuşan biri için son derece zordur örn. Streichholzschächtelchen

It is difficult for me to pronounce the word. - Kelimeyi telaffuz etmek benim için zordur.

amount to
reside
discommode
assume

I assume Tom is here to help. - Sanırım Tom yardım etmek için burada.

worth

It is worthwhile visiting that museum. - O müzeyi ziyaret etmek faydalıdır.

The U.S. exports billions of dollars' worth of passenger airplanes. - Amerika Birleşik Devletleri milyarlarca dolar değerinde yolcu uçakları ihraç etmektedir.

to reach (a time)
cost

It cost me a lot of money to build a new house. - Yeni bir ev inşa etmek bana çok paraya mal oldu.

It'll cost about 2,000 yen to fix it. - Onu tamir etmek yaklaşık 2,000 yene mal olacaktır.

render
make

Every day they killed a llama to make the Sun God happy. - Onlar Güneş Tanrısı'nı mutlu etmek için her gün bir lama öldürdü.

I had to make up for the loss. - Kaybı telafi etmek zorundaydım.

(dans) step
to deprive (someone) of (something)
(dua) say
to do, to make, to render; to cost; to amount to, to total; to be worth
tender
get

I never get sick of dancing. - Ben asla dans etmekten usanmam.

I had to resign because I just didn't get along with the new boss. - İstifa etmek zorundaydım çünkü yeni patronla anlaşamadım.

(Matematik) to equal, make
to do, make
add up to
subject
to amount to, make
(toplamı) aggregate
to wrong, treat (someone) unjustly
have

If you really have grounds for acting the way you did, then please tell me. - Yaptığınız şekilde hareket etmek için gerçekten sebebiniz varsa, o halde lütfen bana söyleyin.

I don't have a stamp collection, but I have a Japanese postcard collection that I could use as an excuse to invite him. - Pul koleksiyonum yok ama onu davet etmek için bir mazeret olarak kullanabildiğim Japon kartpostal koleksiyonum var.

take

I don't want to take on any more work. - Daha fazla iş kabul etmek istemiyorum.

In some ways, I envy him; he knows exactly what he wants and he's not afraid to take it. - Bir yandan da ona imreniyorum; tam olarak ne istediğini biliyor ve onu elde etmekten çekinmiyor.

send

The other colonies began sending troops to help. - Diğer koloniler yardım etmek için asker göndermeye başladı.

to soil or wet (one's underpants, bed, etc.). etmediğini bırakmamak/komamak to do all the harm one can. ettiğini bulmak/çekmek to get one's deserts. Etme eyleme! Please don't do it!/Come on now, stop it! ettiği hayır ürküttüğü kurbağaya değmemek to be more of a hindrance than a help; to cause more harm than good. ettiği ile kalmak to be left with nothing but the shame of it (when a design against another has not come off). Etme yahu! Is that so?/You must be kidding. ettiğini yanına bırakmamak to get revenge on (someone), not to let (someone) get away with something. ettiği yanına (kâr) kalmak to get away with a bad deed
(toplam) total
to do (well or wrong)
misbehave
put

You've tried so hard to put me to shame, haven't you? - Beni rezil etmek için çok çabaladın, değil mi?

Taking a watch apart is easier than putting it together. - Bir saati parçalara ayırmak onu monte etmekten daha kolaydır.

smb
total

We had to agree to total confidentiality and sign a non-disclosure agreement. - Toplam gizliliği kabul etmek ve bir gizlilik sözleşmesi imzalamak zorundaydık.

execute
hakaret etmek
insult

The phrase is meant to insult people. - İfade insanlara hakaret etmek anlamına gelir.

I didn't want to insult you. - Sana hakaret etmek istemedim.

itiraf etmek
admit

It takes a lot of courage to admit that you're wrong. - Hatalı olduğunu itiraf etmek çok cesaret ister.

That wasn't so hard to admit, was it? - İtiraf etmek o kadar zor değildi, değil mi?

eşlik etmek
accompany

You're welcome to accompany us. - Bize eşlik etmek için buyurun.

takip etmek
pursue
göç etmek
migrate
ibadet etmek
worship

On New Year's Day many Japanese go to the shrine to worship. - Yeni Yıl Günü birçok Japon ibadet etmek için türbeye giderler.

istila etmek
invade
hitap etmek
address

It might be better to address her as Doctor. - Ona doktor olarak hitap etmek daha iyi olabilir.

cüret etmek
dare
pes etmek
give in
rahatsız etmek
annoy

I didn't want to annoy you. - Seni rahatsız etmek istemedim.

Tom is doing that just to annoy Mary. - Tom bunu sadece Mary'yi rahatsız etmek için yapıyor.

ısrar etmek
persist

To err is human, but to persist in error is diabolical. - Hata yapmak insana mahsustur ama hatada ısrar etmek şeytanidir.

adapte etmek
adapt
ayırt etmek
distinguish

They are easy to distinguish from each other. - Onları birbirinden ayırt etmek kolaydır.

The twins look so much alike it's next to impossible to distinguish one from the other. - İkizler o kadar benziyorlar ki birini diğerinden ayırt etmek neredeyse imkansız.

küfür etmek
(Ticaret) swear

Swearing relieves the pain. - Küfür etmek ağrıyı hafifletir.

She knows five languages, but when she wants to swear, she does so in her maternal language. - Beş yabancı dil biliyor ama küfür etmek istediği zaman kendi ana dilinde konuşuyor.

lanet etmek
curse
motive etmek
motivate
muamele etmek
treat
telâffuz etmek
pronounce

It is difficult for me to pronounce the word. - Kelimeyi telaffuz etmek benim için zordur.

This word is difficult to pronounce. - Bu sözcüğü telaffuz etmek zordur.

öncülük etmek
lead
beyan etmek
declare
inkâr etmek
deny

There is no denying the fact that smoking is harmful. - Sigara içmenin zararlı olduğu gerçeğini inkar etmek yok.

There is no denying that she is very efficient. - Onun çok verimli olduğunu inkar etmek yok.

muayene etmek
examine

I have to examine you. - Seni muayene etmek zorundayım.

inşa etmek
construct
tecâvüz etmek
rape

Sami wanted to rape Layla. - Sami, Leyla'ya tecavüz etmek istedi.

They want to rape our women. - Kadınlarımıza tecavüz etmek istiyorlar.

flört etmek
flirt

I can't help it if girls want to flirt with me. - Kızlar benimle flört etmek isterse elimde değil.

kopya etmek
transcribe
ameliyat etmek
operate

We have to operate urgently. - Acilen ameliyat etmek zorundayız.

We have to operate urgently. - Derhal ameliyat etmek zorundayız.

itiraz etmek
object

I don't mean to object to your proposal. - Amacım önerine itiraz etmek değil.

işgal etmek
occupy

The settlers are the most peaceful people in the world. They cross thousands of miles to occupy a land that doesn't belong to them and they never kill anyone if they're not a savage native. - Göçmenler dünyadaki en huzurlu insanlardır. Onlara ait olmayan bir toprağı işgal etmek için binlerce mil geçerler ve eğer vahşi yerli değillerse kimseyi öldürmezler.

meşgul etmek
occupy
organize etmek
organise
teşhis etmek
diagnose
önderlik etmek
lead
fark etmek
distinguish
hibe etmek
grant
idare etmek
handle

Tom is hard to handle. - Tom'u idare etmek zor.

This machine is easy to handle. - Bu makineyi idare etmek kolaydır.

mutlu etmek
make happy
müdahale etmek
(Hukuk) interfere

I don't wish to interfere. - Müdahale etmek istemiyorum.

I don't want to interfere. - Müdahale etmek istemiyorum.

prova etmek
rehearse
rehberlik etmek
lead
sevk etmek
dispatch
tedarik etmek
procure
alay etmek
mock

It is cruel to mock a blind man. - Kör bir insanla alay etmek acımasızcadır.

berbat etmek
spoil

I don't want to spoil everything. - Her şeyi berbat etmek istemiyorum.

I don't want to spoil the ending for you. - Senin için sonunu berbat etmek istemiyorum.

davet etmek
summon
devam etmek
go on

You're right. I have to go on living. - Haklısın. Yaşamaya devam etmek zorundayım.

In this world, it's difficult to go on behaving like a human being. - Bu dünyada insan gibi davranmaya devam etmek zordur.

dikkat etmek
pay attention

We must pay attention to the traffic light. - Trafik ışıklarına dikkat etmek zorundayız.

You have to pay attention. - Dikkat etmek zorundasın.

dikte etmek
dictate
dizayn etmek
design
dua etmek
pray

Praying for Tom is all you can do. - Bütün yapabileceğiniz Tom için dua etmek.

We knelt down to pray. - Biz dua etmek için diz çöktük.

elde etmek
get

If you want to get something in life, you should go against the flow. - Hayatta bir şey elde etmek istiyorsanız, akıntıya karşı yüzmelisiniz.

Right now, all I want to do is get something to eat. - Şu anda, tüm istediğim yiyecek bir şey elde etmek.

enjekte etmek
inject
et
{i} meat
hak etmek
deserve

What did I do to deserve this? - Bunu hak etmek için ne yaptım?

hayal etmek
imagine

It's pretty easy to imagine. - Bu hayal etmek oldukça kolaydır.

It's difficult to imagine life without television or the Internet. - Televizyon ya da internet olmayan hayatı hayal etmek zor.

hizmet etmek
serve

My brother wanted to join the army but because of a heart condition he was judged unfit to serve. - Kardeşim orduya katılmak istedi ama bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hizmet etmek için uygun olmadığına karar verildi.

I will be very glad to be able to serve you. - Size hizmet etmekten çok memnun olacağım.

iade etmek
return

I'd like to return a car. - Bir araba iade etmek istiyorum.

I have to return this book to the library today. - Kitabı bugün kütüphaneye iade etmek zorundayım.

icat etmek
invent

He is very bad at inventing excuses. - Bahaneler icat etmekte çok kötüdür.

If God did not exist, we'd have to invent him. - Tanrı olmasa onu icat etmek zorunda kalırız.

iflas etmek
go bankrupt
ihanet etmek
betray

I'd rather die than betray my friends! - Arkadaşlarıma ihanet etmektense ölmeyi tercih ederim!

To translate is to betray. - Çevirmek ihanet etmektir.

ihlal etmek
violate

You are not allowed to violate the rules. - Size kuralları ihlal etmek için izin verilmez.

ikamet etmek
dwell
ikna etmek
persuade

We failed to persuade him. - Onu ikna etmekte başarısız olduk.

He did his best to persuade her. - Onu ikna etmek için elinden geleni yaptı.

ilan etmek
declare

In Belgium, Flemish people want to declare their independence someday. - Belçika'da Flaman halkı bir gün bağımsızlığını ilan etmek istiyor.

Use the video to declare your love! - Aşkını ilan etmek için video kullan!

ilave etmek
add

Is there anything you'd like to add? - İlave etmek istediğin bir şey var mı?

Is there anything you want to add to what I just said? - Az önce söylediklerime ilave etmek istediğin bir şey var mı?

imha etmek
destroy
iptal etmek
cancel

We don't want to cancel. - İptal etmek istemiyoruz.

Tom may have to cancel the picnic. - Tom pikniği iptal etmek zorunda kalabilir.

istifa etmek
resign

Tom was forced to resign. - Tom istifa etmek için zorlandı.

He was forced to resign as prime minister. - Başbakan olarak istifa etmek zorunda kaldı.

ithal etmek
import

Different countries import many goods. - Farklı ülkeler, pek çok mal ithal etmektedirler.

He imports clothes from Turkey. - O Türkiye'den giysiler ithal etmektedir.

izole etmek
insulate
kabul etmek
approve

Tom has to approve this. - Tom bunu kabul etmek zorunda.

kavga etmek
fight

Tom doesn't want to fight. - Tom kavga etmek istemiyor.

Tom doesn't like fighting. - Tom kavga etmekten hoşlanmaz.

kontrol etmek
check

I have to check and see what the contract says. - Sözleşmenin ne dediğini kontrol etmek ve görmek zorundayım.

Hope is when you suddenly run to the kitchen like a mad man to check if the empty chocolate cookie box you just finished an hour ago is magically full again. - Ümit; bir saat önce bitirdiğin çikolatalı çörek kutusunun sihirle tekrar dolup dolmadığını kontrol etmek için çılgın bir adam gibi birdenbire mutfağa doğru koştuğundadır.

koordine etmek
coordinate

Schedules are difficult to coordinate. - Programları koordine etmek zordur.

kurban etmek
sacrifice
mahkum etmek
condemn

It is better to risk saving a guilty man than to condemn an innocent one. - Masum birini mahkum etmektense suçlu bir adamı kurtarmayı göze almak daha iyidir.

mecbur etmek
compel
memnun etmek
please

My immediate boss is tough to please. - Şimdiki patronumu memnun etmek zordur.

Some doctors say something to please their patients. - Bazı doktorlar hastalarını memnun etmek için bir şeyler söylerler.

merak etmek
wonder

I can't help but wonder where Tom is. - Tom'un nerede olduğunu merak etmekten başka yapabileceğim bir şey yok.

Tom can't help wondering whether he would have been better off if he had gone to college. - Tom üniversiteye gitseydi daha varlıklı olup olmayacağını merak etmekten kendini alamıyor.

muhafaza etmek
conserve
nefret etmek
hate

Nobody wants to hate my country. - Kimse benim ülkemden nefret etmek istemez.

Nobody wanted to hate my country. - Hiç kimse ülkemden nefret etmek istemedi.

niyet etmek
intend
rekabet etmek
compete

I want to compete again. - Tekrar rekabet etmek istiyorum.

I had to compete with him for promotion. - Ben tanıtım için onunla rekabet etmek zorunda kaldım.

rencide etmek
offend

I don't want to offend her. - Onu rencide etmek istemiyorum.

I no longer want to offend anyone. - Kimseyi rencide etmek istemiyorum artık.

rica etmek
request

Tom is the type of person who always demands that something be done rather than request that it be done. - Tom bir şeyin yapılmasını rica etmek yerine bir şeyin yapılmasını her zaman talep eden türden bir insan.

I would like to request a short recess. - Ben kısa bir ara rica etmek istiyorum.

tahmin etmek
guess

It really isn't hard to guess the answer. - Cevabı tahmin etmek gerçekten zor değil.

It's not hard to guess what's going to happen. - Ne olacağını tahmin etmek zor değil.

tahsis etmek
assign
takdir etmek
appreciate

It is not so difficult to appreciate good music. - İyi müziği takdir etmek hiç de zor değildir.

To appreciate her beauty, you have only to look at her. - Onun güzelliğini takdir etmek için sadece ona bakmak zorundasın.

taklit etmek
imitate

If something is fashionable, everyone wants to imitate it. - Eğer bir şey modaysa herkes onu taklit etmek ister.

She tried hard to imitate Mariah Carey but failed. - O Mariah Carey'yi taklit etmek için sıkı çalıştı ama başarısız oldu.

talep etmek
request
tamir etmek
fix

It'll cost about 2,000 yen to fix it. - Onu tamir etmek yaklaşık 2,000 yene mal olacaktır.

Tom spent all day trying to fix the leak in the roof. - Tom bütün günü çatıdaki sızıntıyı tamir etmek için uğraşarak geçirdi.

tarif etmek
describe

Some feelings are difficult to describe. - Bazı duyguları tarif etmek zordur.

tavsiye etmek
recommend

I found out a very interesting site I'd like to recommend. - Tavsiye etmek istediğim çok ilginç bir site buldum.

tebrik etmek
congratulate

We want to congratulate them on their good work. - Biz iyi işleri için onları tebrik etmek istiyoruz.

I would just like to congratulate Tom for his work. - Ben sadece onun çalışmaları için Tom'u tebrik etmek istiyorum.

tecrit etmek
isolate
tedavi etmek
cure

Doctors did everything they could to cure him. - Doktorlar onu tedavi etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı.

At present it is medically impossible to cure this disease. - Şu anda bu hastalığı tedavi etmek tıbben mümkün değildir.

tehdit etmek
threaten

Tom threatened to leave Mary. - Tom Mary'yi tehdit etmekle terk etti.

The labor unions had been threatening the government with a general strike. - İşçi sendikaları hükümeti genel grevle tehdit etmekteydi.

temas etmek
contact

It's too late to contact Tom now. - Artık Tom'la temas etmek için çok geç.

Please don't hesitate to contact me if you have any other questions. - Başka sorunlarınız olursa benimle temas etmekten çekinmeyin.

temsil etmek
represent

The only reason for the existence of a novel is that it does attempt to represent life. - Bir romanın varlığının tek nedeni hayatı temsil etmek için girişimde bulunmasıdır.

His compositions represent the last echo of Renaissance music. - Onun besteleri rönesans müziğinin son yankısını temsil etmektedir.

tercih etmek
prefer
teselli etmek
console

I had to console her on the telephone. - Ben onu telefonda teselli etmek zorunda kaldım.

When Luisa broke into tears, only her best friend approached to console her. - Luisa gözyaşlarına boğulduğunda, yalnızca onun en iyi arkadaşı onu teselli etmek için yaklaştı.

teslim etmek
deliver

I have to deliver this package to Tom Jackson. - Bu paketi Tom Jackson'a teslim etmek zorundayım.

How long does it take to deliver a pizza? - Bir pizzayı teslim etmek ne kadar sürer?

teyit etmek
confirm

I'm calling to confirm your appointment. - Randevunu teyit etmek için arıyorum.

umut etmek
hope

I guess it was too much to hope for. - Sanırım bu umut etmek için çok fazlaydı.

yolculuk etmek
travel

Is it possible to travel at such a high speed? - Böyle yüksek bir hızda yolculuk etmek olanaklı mı?

Do you like to travel by yourself? - Tek başına yolculuk etmekten hoşlanır mısın?

ziyaret etmek
visit

I want to visit the ruins of Machu Picchu. - Ben, Machu Picchu harabelerini ziyaret etmek isterim.

I'd like to visit your country someday. - Ben, bir gün ülkenizi ziyaret etmek istiyorum.

arzu etmek
desire
dans etmek
dance

Isadora Duncan danced with such grace that she was invited to dance in Europe. - Isadora Duncan öyle zarafetle dans etti ki Avrupa'da dans etmek için davet edildi.

Tom and Mary just wanted to dance with each other all evening. - Tom ve Mary akşam boyunca sadece birbirleri ile dans etmek istediler.

idam etmek
execute
teşvik etmek
encourage

You might want to encourage Tom to do his own homework early. - Tom'u kendi ev ödevini erkenden yapması için teşvik etmek isteyebilirsin.

I'll do whatever I can to encourage Tom to stay in school. - Tom'u okulda kalmaya teşvik etmek için elimden geleni yapacağım.

şikayet etmek
complain

Tom does nothing but complain. - Tom şikâyet etmekten başka bir şey yapmaz.

She does nothing but complain. - O, şikâyet etmekten başka bir şey yapmaz.

analiz etmek
analyze

It took a long time to analyze the data. - Verileri analiz etmek uzun zaman aldı.

It took a great deal of time to analyze the data. - Verileri analiz etmek çok zaman aldı.

anons etmek
announce
ağız kavgası etmek
squabble
değiş tokuş etmek
exchange
endişe etmek
worry

I won't have to worry anymore. - Artık endişe etmek zorunda kalmayacağım.

You have to stop worrying so much. - Bu kadar çok endişe etmekten vazgeçmelisin.

et
{i} flesh
feda etmek
sacrifice

Do you wanna sacrifice something? - Bir şey feda etmek ister misin?

Would it be ethical to sacrifice one person to save many? - Birçok kişiyi kurtarmak için bir kişiyi feda etmek etik olur muydu?

feragat etmek
renounce
garanti etmek
warrant
gevezelik etmek
babble
hareket etmek
act

I had to act quickly. - Çabuk hareket etmek zorunda kaldım.

I had to act at once. - Hemen hareket etmek zorunda kaldım.

hayret etmek
be surprised
hücum etmek
attack
ibraz etmek
submit
israf etmek
waste

Tom said he didn't want to waste time arguing. - Tom tartışarak zaman israf etmek istemediğini söyledi.

I hate to waste my time. - Zamanımı israf etmekten nefret ederim.

istismar etmek
exploit
itaat etmek
obey

It's our duty to always obey the law. - Yasaya itaat etmek her zaman görevimizdir.

There was no option but to obey. - İtaat etmekten başka bir seçenek yoktu.

not etmek
note

I have to make a note of that. - Onu not etmek zorundayım.

nüfuz etmek
penetrate
sitem etmek
reproach
sürgün etmek
relegate
taciz etmek
harass

Tell your son to quit harassing my daughter. - Oğluna kızımı taciz etmekten vazgeçmesini söyle.

tahliye etmek
discharge

Your honor, I would like to discharge counsel. - Sayın yargıç, danışmanı tahliye etmek istiyorum.

takas etmek
exchange

I would like to exchange money. - Para takas etmek istiyorum.

tasfiye etmek
liquidate
teftiş etmek
inspect
telâfi etmek
atone
temin etmek
procure
tercüme etmek
translate

How much time does she need to translate this book? - Bu kitabı tercüme etmek için ne kadar süreye ihtiyacı var?

I like to translate your sentences. - Cümlelerinizi tercüme etmekten hoşlanıyorum.

teşebbüs etmek
attempt
teşekkür etmek
thank

First of all, I would like to thank you for your hospitality. - Her şeyden önce, konukseverliğin için sana teşekkür etmek istiyorum.

Tom wanted to thank Mary in person. - Tom Mary'ye şahsen teşekkür etmek istedi.

teşkil etmek
constitute
yardım etmek
help

It is our duty to help one another. - Birbirimize yardım etmek bizim görevimizdir.

He will be only too glad to help you. - Sadece ,sana yardım etmekten çok hoşnut olacak.

yemin etmek
vow
yeniden inşa etmek
rebuild

Our task is to rebuild the wall. - Bizim görevimiz duvarı yeniden inşa etmektir.

Layla wanted to rebuild her marriage. - Leyla evliliğini yeniden inşa etmek istedi.

ümit etmek
expect
şok etmek
shock

Sami liked to shock people. - Sami insanları şok etmekten keyif alırdı.

tahmin etmek
estimate
ısrar etmek
insist
yardım etmek
assist

They came to our assistance. - Onlar bize yardım etmek için geldiler.

Tom will be assigned to assist you. - Tom sana yardım etmek için görevlendirilecek.

göç etmek
immigrate
muhafaza etmek
preserve
inşa etmek
build

We came here to build a new town. - Yeni bir kasaba inşa etmek için buraya geldik.

His plan is to build a bridge over that river. - Onun planı o nehir üzerinde bir köprü inşa etmektir.

işaret etmek
indicate
sürgün etmek
banish
yerinden etmek
displace
ümit etmek
hope

All we can do now is hope that Tom does what he's promised to do. - Artık bütün yapabileceğimiz Tom'un yapmaya söz verdiği şeyi yapmasını ümit etmektir.

All we can do is hope. - Bütün yapabileceğimiz ümit etmektir.

idare etmek
conduct
terk etmek
desert
ispat etmek
demonstrate
analiz etmek
analyse
davet etmek
invite

I want to invite you to a party. - Sizi bir partiye davet etmek istiyorum.

He was kind enough to invite me. - O, beni davet etmek için yeterince nazikti.

devam etmek
proceed

How would you like to proceed? - Nasıl devam etmek istersin?

Are you ready to proceed? - Devam etmek için hazır mısın?

dikkat etmek
be careful

If you want to lose weight, you'll have to be careful about what you eat. - Eğer zayıflamak istiyorsan ne yediğine dikkat etmek zorundasın.

We have to be careful with expenses. - Giderlerimize dikkat etmek zorundayız.

elde etmek
obtain

It was easy to obtain. - Onu elde etmek kolaydı.

garanti etmek
assure
hareket etmek
move

Look, Tom, we have to move. - Bak, Tom, hareket etmek zorundayız.

You must move quickly. - Hızlı hareket etmek zorundasın.

iddia etmek
claim

Some claim that full-body scanners violate the Fourth Amendment. - Bazıları tam vücut tarayıcılarının dördüncü yasa değişikliğini ihlal ettiğini iddia etmektedir.

ifade etmek
express

I would like to express our thanks on behalf of my colleagues. - İş arkadaşlarım adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

I can't think of the right words with which to express my thanks. - Ben teşekkürlerimi ifade etmek için doğru kelimeleri düşünemiyorum.

ikamet etmek
(Hukuk) reside
ilan etmek
(Hukuk) announce
itiraf etmek
confess

Tom has to confess his crime. - Tom suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

The greatest joy after being in love is confessing one's love. - Aşık olduktan sonra en büyük sevinç birinin aşkını itiraf etmektir.

itiraz etmek
object to

I don't mean to object to your proposal. - Amacım önerine itiraz etmek değil.

kontrol etmek
control

It's sometimes difficult to control our feelings. - Duygularımızı kontrol etmek bazen zordur.

Hand washing is one way to control bacteria. - El yıkama, bakterileri kontrol etmek için bir yoldur.

mecbur etmek
obligate
rehberlik etmek
guide

I went with them so that I could guide them around Nagasaki. - Ben Nagasaki çevresinde onlara rehberlik etmek için onlarla birlikte gittim.

There will be situations where no textbook answer will be available to guide you. - Size rehberlik etmek için hiçbir ders kitabı cevabının mevcut olmayacağı durumlar olacaktır.

Englisch - Englisch

Definition von etmek im Englisch Englisch wörterbuch

ET
Eastern Time (synonyms: EST, Eastern Standard Time, EDT. Eastern Daylight Time)
ET
extraterrestrial
et
and
et
Simple past tense and past participle of eat

Something I et?.

et
latin. and so forth
Et
{i} basic chemical element
et
environmental test
et
Endotracheal Tube
et
Educational Technology
et
CPS's fuse link designed for use on a 38kV distribution system The ET fuse link exhibits the same time current characteristics as the T link
et
Student transferred from another grade within the same school
et
and, both
et
embedded training
et
Event table; describes all events appearing in a business model
et
Ethiopia (in Internet addresses). Conservatoire des Arts et Métiers La Vérendrye Pierre Gaultier de Varennes et de peine forte et dure Montesquieu Charles Louis de Secondat baron de La Brède et de
et
A noun suffix with a diminutive force; as in baronet, pocket, facet, floweret, latchet
et
Equivalent Training
et
Exchange termination (ISDN, SS#7)
et
an extraterrestrial being; alien
et
variant of ate or eaten
et
Exchange Termination is the ISDN Exchange where Layer 2 ( for example, LAPD ) information will be terminated
et
Fuse link designed for use on a 38kV distribution system The ET fuse link exhibits the same time current characteristics as the T link
et
a past tense of eat OF - coming from YO - used to call attention
et
Enemy Tank -
et
and - both
et
[Latin] and
et
EvapoTranspiration - This is a measure of the amount of moisture lost from the ground during the day The moisture is lost in two ways, by direct Evaporation from the ground, and byTranspiration from leaves
et
And, in Latin and French
et
The two-character ISO 3166 country code for ETHIOPIA
et
Estimated Time (3)
et
Employment Tribunal
et
endotrachial tube
et
Error Throwing
et
(Japan) Eagle Technologies
Türkisch - Türkisch
Küçük veya büyük abdestini yapmak
Herhangi bir değerde olmak
Bir durumu ortaya çıkarmak
Vermek
Birini bir şeyden yoksun bırakmak
Bir işi yapmak
Kötülükte bulunmak
Bir durumu ortaya çıkarmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak
Davranmak
Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner
Bulmak, erişmek
Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin
Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay
Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık
Eşit değer kazanmak
göstermek
etüt etmek
İncelemek, araştırmak
akuple etmek
Birleştirmek, entegre etmek
amorti etmek
Bir ürün üretim maliyeti ile belirli bir sure sonra yapmış olduğu kazanımları kendisini sıfırlamak
tahdis etmek
(Nükleer Mühendislik) Hadis rivayet etmek
vefat etmek
Ölmek
dekore etmek
süsleme amacıyla düzen vermek
idare etmek
Yönetmek, çekip çevirmek
idare etmek
Tutumlu kullanmak
nüfuz etmek
Bir şeyin içine işlemek, geçmek
sarf etmek
Kullanmak
Et
(Osmanlı Dönemi) KİDNE
Et
(Osmanlı Dönemi) KIŞM
Et
lahm
Et
(Osmanlı Dönemi) ARİN
Et
(Osmanlı Dönemi) KÜŞTAR
Et
(Osmanlı Dönemi) BADİ'
et
Ten
et
Kasaplık hayvanlardan sağlanan kaslardan oluşmuş besin maddesi: "Bu, kurumuş pastırma renginde bir et parçası idi."- H. Taner
et
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
et
Kasaplık hayvanlardan sağlanan kaslardan oluşmuş besin maddesi
et
Meyvelerde çekirdekle deri arasındaki bölüm
et
(Osmanlı Dönemi) lâhm
etme
Etmek işi
Englisch - Türkisch

Definition von etmek im Englisch Türkisch wörterbuch

ampute etmek
(Geometri) (Tıp) Bir uzvu kesip almak
et
cik
et
(Anatomi) ve
etmek
Favoriten