exchange

listen to the pronunciation of exchange
Englisch - Türkisch
{f} bozdurmak

Günaydın. 600 ABD doları bozdurmak istiyorum. Bugünkü kur nedir? - Good morning. I would like to exchange US$ 600. What is the rate today?

Biz biraz para bozdurmak için bankaya gitmeliyiz. - We must go to the bank to exchange some money.

{f} takas etmek

Para takas etmek istiyorum. - I would like to exchange money.

değiş tokuş etmek
{i} değiş tokuş

Onlar mahkumları değiş tokuş etme kararı aldılar. - They decided to exchange prisoners.

Tom ve Mary numaraları değiş tokuş etti. - Tom and Mary exchanged numbers.

{i} takas

Sizinle yapılan takaslar sonsuza dek sürecek gibi görünüyor. - Exchanges with you seem to go on endlessly.

Nerede dolar lirayla takas edilebilir? - Where can dollars be exchanged for pounds?

döviz

Bugün döviz kuru nedir? - What is the exchange rate today?

Şimdi dolar için döviz kuru nedir? - What is the exchange rate for dollars now?

(verb) değişmek
(Denizbilim) verişimli
takas değiş tokuş
para bütünlemek
takasta bulunmak
değiştokuş
(Biyokimya) verişim
(Bilgisayar) değiştir

Sally, yirmi-dolarlık bir banknotu beş dolarlık banknotlarla değiştirdi. - Sally exchanged a twenty-dollar bill for five-dollar bills.

Lütfen yen'i dolarla değiştirin. - Please exchange yen for dollars.

para tümlemek
değiştokuş etmek
(telefon) santral
teati etmek
değiş etmek
(Denizbilim) verişimli alış-veriş
(Biyokimya) alış-veriş
santral
(alısün) merkez
karşılıklı değişmek
kambiyo
borsa

Şirket, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görüyor. - The company is listed on the Tokyo Stock Exchange.

Bu şirket, New York Borsasında işlem görüyor. - This company is listed on the New York Stock Exchange.

değiştirme

Bu kitabı başka bir tanesiyle değiştirmek istiyorum. - I'd like to exchange this book for another one.

Cumhuriyet hükümeti, kriz planını değiştirmeyi tartıştı. - The government of the republic discussed the exchange crisis plan.

exchange broker borsa simsarı
değiş mübadele
{i} trampa
döviz kuru

Şimdi dolar için döviz kuru nedir? - What is the exchange rate for dollars now?

Bugün döviz kuru nedir? - What's the exchange rate today?

sarraf
bill of exchange poliç
{f} değiştirmek

Amerikan dolarlarını rupnu ile değiştirmek istiyorum. - I would like to exchange American dollars for rupnu.

Bu kitabı başka bir tanesiyle değiştirmek istiyorum. - I'd like to exchange this book for another one.

{f} almak
{f} karşılıklı alıp vermek
(noun) değişim
{i} karşılıklı olarak yapma
{i} telefon santralı
borsacı
{i} bozma
{f} çevirmek
değişim oranı

Onlar bir bankaya gitselerdi daha iyi bir değişim oranı alırlardı. - They would have gotten a better exchange rate if they had gone to a bank.

değiş tokuş,v.değiştir: n.değiştirme
(Askeri) YOL VERME MERKEZİ, SANTRAL
{f} bozmak
{i} karşılıklı alıp verme
yerini alma
{f} değiş tokuş etmek, trampa etmek, değiştirmek
exchange value mübadele kıymeti
{f} karşılıklı olarak yapmak
Değişmek
değiştirme değiştokuş, santral
merkez

New York Amerika'da borsanın merkezidir. - New York is the center of the stock exchange in America.

(Tıp) Değişme, değiştirme, bir şeyi diğer ibr şeyle değiştirme
(telefon) merkez
(Ticaret) borsa takas
(Ticaret) değişim

Jim değişim öğrencisi olarak Japonya'da bizimle kaldı. - Jim stayed with us while he was in Japan as an exchange student.

İki ülke arasında kültürel değişim devam ederken, onların karşılıklı anlayışı daha da derinleşti. - As cultural exchange continued between the two countries, their mutual understanding became even deeper.

değiştiri
exchange-traded
(Bilim, İlim) Borsada işlem gören
exchange act
(Ticaret) sermaye piyasası kanunu
exchange rate
(Ticaret) takas oranı
exchange rate
(Ticaret) değişim oranı

Onlar bir bankaya gitselerdi daha iyi bir değişim oranı alırlardı. - They would have gotten a better exchange rate if they had gone to a bank.

exchange rate
(Ticaret) döviz kuru oranı
exchange rate
(Ticaret) kambiyo rayici
exchange rates
döviz kurları
exchange regime
kambiyo rejimi
exchange rings
Yüzük takmak, evlenmek
exchange risk
(Ticaret) döviz kuru riski
exchange value
(Ticaret) mübadele kıymeti
exchange broker
borsacı
exchange broker
sarraf
exchange buffering
değiş tokuş tamponu
exchange check
kasa çeki
exchange current
cari döviz kuru
exchange letters
mektuplaşmak
exchange of goods
takas
exchange of information
bilgi alışverişi
exchange of the day
günlük kur
exchange office
kambiyo bürosu
exchange office
kambiyo gişesi
exchange profit
kambiyo kârı
exchange rate
kambiyo kuru
exchange rate
döviz kuru

Bugün döviz kuru nedir? - What is the exchange rate today?

Yen için tam döviz kurunu bilmek istiyorum. - I'd like to know the exact exchange rate for yen.

exchange rate adjustments
döviz kuru ayarlamaları
exchange ratio
değişim oranı
exchange risk
kur riski
exchange sorting algorithm
değiş tokuş sıralama algoritması
exchange transaction
kambiyo işlemi
exchange words or blows
atışmak
exchange words or blows
vuruşmak
exchange bureau
Döviz bürosu, döviz alım-satım bürosu
exchange charge
döviz havalesi masrafı
exchange consideration
fikir alışverişi
exchange control
döviz kontrolü
exchange control system
kambiyo denetim sistemi
exchange dealer
döviz ticareti yapan kişi
exchange discount
kambiyo iskontosu
exchange economy
mübadele ekonomisi
exchange for communication
iletişimde değişim
exchange force
değiştirme kuvveti
exchange information
bilgi alışverişi yapmak
exchange list
kur listesi
exchange marriage
Berdel: Ailenin kız ve erkek çocuğunun diğer ailenin kız ve erkek çocuğuyla karşılıklı olarak aynı zamanda evlendirilmesi
exchange of
değişim
exchange of contracts
belge mübadelesi
exchange of information via radio waves
radyo dalgaları üzerinden bilgi alışverişi
exchange of the place
mahalli kur
exchange operations
borsa muameleleri, borsa işlemleri
exchange operator
kambiyo operatörü
exchange premium
kambiyo primi
exchange program
değişim programı
exchange programme
değişim programı
exchange rate change
kambiyo kurunun değişmesi
exchange reaction
değişme reaksiyonu
exchange student
Takaslı öğrenci; farklı ülkeden 2 okul arasında anlaşmalı öğrenci takasıyla kültürlerin tanınması, tanıtılması programına dahil öğrenci
exchange student
Öğrenci değişimi ile bir diğer ülke okulundan gelen öğrenci
exchange student
değişim öğrencisi
exchange student'
değişim öğrencisi
exchange value
mübadele değeri
exchange value of currency
paranın değişim değeri
exchange visitor
döviz ziyaretçi
exchange vows
(deyim) Evlilik yemini etmek, evlenmek

They exchanged vows on a beautiful island.

exchange, trade (also swap)
döviz, ticaret (ayrıca swap)
exchange alias
(Bilgisayar) exchange diğer adı
exchange area
santral hizmet bolgesi
exchange area
santral hizmet bölgesi
exchange authorization
(Avrupa Birliği) kambiyo izni
exchange basket
(Ticaret) kur sepeti
exchange blows
yumruklaşmak
exchange broker
borsa simsarı
exchange broker
döviz alıp satan kimse
exchange capacity
değişim kapasitesi
exchange council
(Askeri) KANTİN HEYETİ: Görevleri; bir ordu kantinine nezaret etmek olan bir subaylar grubu. Kantin subayı da bu heyete dahildir. Buna "post exchange council" de denir
exchange cover
(Ticaret) kambiyo koruma
exchange id
(Bilgisayar) değiş tokuş kimliği
exchange list
(Ticaret) borsa kotu
exchange of blows
yumruklaşma
exchange offer
(Ticaret) alım-satım teklifi
exchange officer
(Askeri) KANTİN SUBAYI: Ordu ve Hava Kuvvetleri kantin faaliyetlerini idare eden, Moral Hizmetlere mensup bir subay. Bu subay; izinli askeri personele ordu malı satan kantinleri idare eder ve işletir
exchange point
döviz bürosu
exchange premium
(Ticaret) kambiyo kurunun prim yapması
exchange price
(Ticaret) değişim fiyatı
exchange property
(Askeri) KANTİN SATIŞ MADDESİ: Ticari ve satış değeri bulunan ve tedariki halinde bir satış maliyetinin uygulanması mümkün olan mal. Ayrıca bakınız: "sale property"
exchange rate
kur farkı
exchange school
(Askeri) KANTİNCİLİK OKULU: Bak. "army exchange school"
exchange service
(Askeri) KANTİN HİZMETİ: Bak. "army and air force exchange service"
exchange shots
karşılıklı olarak birer el silah atmak
exchange table
(Bilgisayar) exchange tablosu
exchange tax
(Ticaret) kambiyo vergisi
exchange theory
değişim kuramı
exchange type
(Bilgisayar) değiş tokuş türü
exchange value
(Sosyoloji, Toplumbilim) değişim değeri (marx)
exchange whispers
kulaktan kulağa fısıldamak
population exchange
(Politika, Siyaset) mübadele
stock exchange rate
(Denizcilik) Borsa oranı
commodity exchange
(Ticaret) emtia borsaları
commodity exchange
ticaret borsaları
commodity exchange market
ticaret borsası
currency exchange
(Turizm) kambiyo
daily exchange rate
(Ticaret) günlük döviz kuru
exchangeable
iade edilebilir
foreign exchange
döviz arbitrajı
futures exchange
(Ticaret) vadeli işlem borsası
gold exchange
(Ticaret) altın borsası
in exchange for
-e karşılık
in exchange for
-e karşılığında
in exchange for
-e bedel
international exchange
uluslararası santral
labor exchange
(Ticaret) işçi bulma kurumu
labour exchange
(Ticaret) iş bulma bürosu
labour exchange
(Ticaret) iş ve işçi bulma kurumu
student exchange
(Eğitim) öğrenci değişimi
telephone exchange
(Askeri) telefon santrali
transit exchange
düzgeçiş santralı
trunk exchange
(Teknik,Telekom) gövdeyol santralı
trunk exchange
(Teknik,Telekom) şehirlerarası santral
exchanger
değiştirici
exchanger
döviz ticareti yapan kişi
exchanging
{i} değiştirme
exchanging
{f} değiştir

Tom bankada para değiştiriyor. - Tom is at the bank exchanging money.

İkiz olan Mary ve ben kimliklerimizi değiştirerek ve herkesi kandırarak kendimizi eğlendirirdik. - Mary and I, who are twins, used to amuse ourselves by exchanging identities and fooling everyone.

exchangers
değiştiriciler
exchanges
değiş tokuş eder
exchanging
değiştirerek

İkiz olan Mary ve ben kimlikleri değiştirerek ve herkesi kandırarak kendimizi eğlendirirdik. - Mary and I, who are twins, would amuse ourselves by exchanging identities and fooling everyone.

İkiz olan Mary ve ben kimliklerimizi değiştirerek ve herkesi kandırarak kendimizi eğlendirirdik. - Mary and I, who are twins, used to amuse ourselves by exchanging identities and fooling everyone.

exchangeable
{s} takas edilebilir
exchangeable
{s} değiştirilebilir

Bu giysi üç gün içinde değiştirilebilir. - This garment is exchangeable within three days.

exchanger
(Tıp) Herhangi bir şeiy diğer bir şeyle değiştirmede kullanılan aygıt, değiştirici aygıt
Englisch - Englisch
A conversation

After an exchange with the manager, we were no wiser.

To replace with a similar item

I'd like to exchange this shirt for one in a larger size.

An act of exchanging or trading

All in all, it was an even exchange.

A place for conducting trading

The stock exchange is open for trading.

The fourth through sixth digits of a ten-digit phone number (the first three before the introduction of area codes)

NPA-NXX-1234 is standard format, where NPA is the area code and NXX is the exchange.

To trade or barter

I'll gladly exchange my place for yours.

An exchange is a market where securities, commodities, options and futures are traded, such as the New York Stock Exchange and the American Stock Exchange
{n} the act of bartering, a place of meeting for merchants a balance of money
{v} to give one thing for another
{i} conversion; stock market; trade, barter, act of giving something in return for something else
exchange a penalty for a less severe one
A registered marketplace where securities are traded Securities exchanges include the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, and regional exchanges such as the Philadelphia Stock Exchange and the Pacific Stock Exchange Stocks trading on an exchange are referred to as listed securities
give to, and receive from, one another; "Would you change places with me?"; "We have been exchanging letters for a year"
the act of changing one thing for another thing; "Adam was promised immortality in exchange for his disobedience"; "there was an exchange of prisoners"
chemical process in which one atom or ion or group changes places with another give to, and receive from, one another; "Would you change places with me?"; "We have been exchanging letters for a year"
In this sense often contracted to 'Change
The act of giving or taking one thing in return for another which is regarded as an equivalent; as, an exchange of cattle for grain
A centralized place for trading securities and commodities, usually involving an auction process Examples include the New York Stock Exchange (NYSE) and the American Stock Exchange (AMEX) BACK TO TOP
An exchange is a brief conversation, usually an angry one. There've been some bitter exchanges between the two groups
hand over one and receive another, approximately equivalent; "exchange prisoners"; "exchange employees between branches of the company"
a workplace for buying and selling; open only to members a mutual expression of views (especially an unpleasant one); "they had a bitter exchange"
a mutual expression of views (especially an unpleasant one); "they had a bitter exchange"
A public electronic marketplace where buyers and sellers can post requests to buy and sell products Price, terms and other information about the sale are completely visible Examples are CheMatch and the original ChemConnect business
The giving of one thing for another Under section 1031, property held for productive use in a trade or business is exchanged for like-kind property
The process of switching from one mutual fund to another within the same fund family When the switch is made, the shares of the currently owned fund are sold, and the proceeds are used to buy shares of the new fund The sale is a taxable event, meaning that capital gains or losses have been realized and must be reported on your tax return If the exchange is in a tax-deferred account, such as an IRA, taxes are not due until money is withdrawn
(sports) an unbroken sequence of several successive strokes; "after a short rally Connors won the point"
An exchange is an arrangement in which people from two different countries visit each other's country, to strengthen links between them. a series of sporting and cultural exchanges with Seoul I'm going to go on an exchange visit to Paris
{f} give one thing in return for another, replace one thing with another, trade, barter
the act of giving something in return for something received; "deductible losses on sales or exchanges of property are allowable"
To be changed or received in exchange for; to pass in exchange; as, dollar exchanges for ten dimes
a workplace for buying and selling; open only to members
The place where the merchants, brokers, and bankers of a city meet at certain hours, to transact business
If you do or give something in exchange for something else, you do it or give it in order to get that thing. It is illegal for public officials to solicit gifts or money in exchange for favors. American Stock Exchange bill of exchange commodity exchange exchange control exchange rate foreign exchange gift exchange ion exchange resin London Stock Exchange New York Stock Exchange Securities and Exchange Commission stock exchange Tokyo Stock Exchange
exchange or replace with another, usually of the same kind or category; "Could you convert my dollars into pounds?"; "He changed his name"; "convert centimeters into inches"; "convert holdings into shares"
change over, change around, or switch over
The process of setting accounts or debts between parties residing at a distance from each other, without the intervention of money, by exchanging orders or drafts, called bills of exchange
A forum, either physical or electronic, that brings together buyers and sellers of commodities and their derivatives (e g , futures) for purposes of matching them together Typically, an exchange acts as a third party guarantor for such deals by requiring the posting of collateral, while establishing and enforcing market rules that ensure liquidity and fairness Entry to an exchange is generally through "seats" that are limited in number, usually to brokerage houses
a workplace that serves as a telecommunications facility where lines from telephones can be connected together to permit communication
a unit established by the Local Exchange Company for the administration of communications service in a specified area which usually embraces a city, town, or village and its environs It consists of one or more Central Offices together with the associated plant used in furnishing communications service within that area
The exchange is the same as the telephone exchange. see also corn exchange, foreign exchange, stock exchange
An assembly of switching devices used to route calls to their destination by establishing temporary connections between two telecommunications network circuits, or by routing data packets France Télécom's network comprises a hierarchical system of exchanges The higher the exchange in this system, the greater the number of subscribers it serves
These may be drawn in one country and payable in another, in which case they are called foreign bills; or they may be drawn and made payable in the same country, in which case they are called inland bills
The physical location where brokers transact business for their clients The principal ones are the NYSE (New York Stock Exchange), ASE (American Stock Exchange) and NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotes) This last one is not so much a physical location but rather a method of trade transaction Each exchange has different requirements as to which companies can trade on their exchange
The highest-level Fibre Channel mechanism used for communication between N_Ports They are composed of 1 or more related sequences and work either uni- or bi-directionally
the act of putting one thing or person in the place of another: "he sent Smith in for Jones but the substitution came too late to help"
(chess) gaining (or losing) a rook in return for a knight or bishop; "black lost the exchange"
A transfer of property for other property or services Exchanges of like-kind property are a popular method for deferring taxes
Microsoft's integrated fax and e-mail program designed for Windows
The marketplace in which stocks, bonds, and options and futures on stocks, bonds, commodities, and indices are traded Principal U S stock exchanges include the New York Stock Exchange (NYSE), American Stock Exchange (AMEX), and the National Association of Securities Dealers (NASDAQ)
Estates exchanged must be equal in quantity, as fee simple for fee simple
This is a four character field indicating the primary trading market for the company's common stock The following are the valid codes: NYSE = New York Stock Exchange, AMEX = American Stock Exchange, NASD = Nasdaq Market, OTC = Pink Sheet or OTC Bulletin Board
To give and receive reciprocally, as things of the same kind; to barter; to swap; as, to exchange horses with a neighbor; to exchange houses or hats
An exchange of fire, for example, is an incident in which people use guns or missiles against each other. There was an exchange of fire during which the gunman was wounded
To part with for a substitute; to lay aside, quit, or resign (something being received in place of the thing parted with); as, to exchange a palace for cell
An exchange is an organized market with transactions concentrated in a physical facility with participants entering two-sided quotations (bid and ask) on a continuous basis [GAO] The voluntary transfer of rights to use goods [FACS] (see also National Securities Clearing Corporation, fiscal policy) (includes Exchange Clearing House, Private ACH Exchange, Securities and Exchange Commission, corporate trade exchange, equation of exchange, exchange rate, exchange value, fixed exchange rate system, fixed exchange rates, floating exchange rate system, floating exchange rates, foreign exchange desk, foreign exchange rate, forward exchange, gains of exchange, gold exchange standard, interregional exchange, intraregional exchange)
A mutual grant of equal interests, the one in consideration of the other
reciprocal transfer of equivalent sums of money especially the currencies of different countries; "he earns his living from the interchange of currency"
If two or more people exchange things of a particular kind, they give them to each other at the same time. We exchanged addresses and Christmas cards He exchanged a quick smile with her then entered the lift. Exchange is also a noun. He ruled out any exchange of prisoners with the militants. a frank exchange of views
Exchange is trading goods and services with people for other goods and services or for money The simplest form of exchange is barter - the direct trading of goods or services Voluntary exchange gives people a broader range of choices in buying goods and services Voluntary exchange is a win-win situation - since both parties expect to gain
(chess) the capture by both players (usually on consecutive moves) of pieces of equal value; "the endgame began after the exchange of queens" (chess) gaining (or losing) a rook in return for a knight or bishop; "black lost the exchange" reciprocal transfer of equivalent sums of money especially the currencies of different countries; "he earns his living from the interchange of currency" the act of giving something in return for something received; "deductible losses on sales or exchanges of property are allowable" the act of changing one thing for another thing; "Adam was promised immortality in exchange for his disobedience"; "there was an exchange of prisoners" a workplace for buying and selling; open only to members a mutual expression of views (especially an unpleasant one); "they had a bitter exchange" chemical process in which one atom or ion or group changes places with another give to, and receive from, one another; "Would you change places with me?"; "We have been exchanging letters for a year" hand over one and receive another, approximately equivalent; "exchange prisoners"; "exchange employees between branches of the company
A marketplace, or any organization or group that provides or maintains a marketplace for trading securities, options, futures, or commodities Examples of exchanges: New York Stock Exchange (NYSE) or the American Stock Exchange (AMEX)
To part with give, or transfer to another in consideration of something received as an equivalent; usually followed by for before the thing received
hand over one and receive another, approximately equivalent; "exchange prisoners"; "exchange employees between branches of the company
If you exchange something, you replace it with a different thing, especially something that is better or more satisfactory. the chance to sell back or exchange goods If the car you have leased is clearly unsatisfactory, you can always exchange it for another
What is the Microsoft Exchange client?
The marketplace in which shares, options and futures on stocks, bonds, commodities and indices are traded Principal US stock exchanges are: New York Stock Exchange (NYSE), American Stock Exchange (AMEX) and the National Association of Securities Dealers Automatic Quotation System (NASDAQ)
(chess) the capture by both players (usually on consecutive moves) of pieces of equal value; "the endgame began after the exchange of queens"
The highest level Fibre Channel mechanism used for communication between N_Ports Exchanges are composed of one or more related sequences Exchanges may be bidirectional or unidirectional
The act of substituting one thing in the place of another; as, an exchange of grief for joy, or of a scepter for a sword, and the like; also, the act of giving and receiving reciprocally; as, an exchange of civilities or views
a publication exchanged for another
exchange rate
The amount of one currency that a person or institution defines as equivalent to another when either buying or selling it at any particular moment
exchange rate
The rate at which one currency can be exchanged for another, usually expressed as the value of the one in terms of the other
exchange zone
The area in which the baton must be passed from one runner to another during a relay race
exchange zones
plural form of exchange zone
exchange-traded fund
(Bilim, İlim) An investment fund traded on stock exchanges, much like stocks
exchange marriage
(Sosyoloji, Toplumbilim) Form of marriage involving an arranged and reciprocal exchange of spouses between two groups. Exchange marriage is most common in societies that have a unilineal descent system emphasizing the male line (patrilineality) and a consistent expectation of postmarital residence with or near the groom’s family (patrilocality). In such cases, the symmetry of an alliance is often maintained by a systematic exchange: whenever a marriage is arranged between a daughter from group A and a son from group B, a marriage between a daughter from group B and a son from group A is also arranged. Often, as among some Australian Aborigines and American Subarctic peoples, a traditional ideal was for a brother and sister from one family to marry a sister and brother, respectively, from another. When these processes are repeated by subsequent generations, the practice is known as cross-cousin marriage
Exchange Rate Mechanism
method for protection of a stable exchange rate, part of a monetary organization of the EEC that began working in 1999
Exchange and Mart
a British weekly magazine, which is made up of advertisements from people who want to sell things such as cars, musical instruments, or articles for the home
exchange blows
strike on another, fight, brawl
exchange broker
financial agent or intermediary dealing with the stock market
exchange commission
fee charged for changing money from one currency to another
exchange control
Governmental restrictions on private transactions in foreign money or claims on foreign money. Residents are required to sell foreign money coming into their possession to a central bank or specialized government agency at exchange rates set by the government. The chief function of most systems of exchange control is to maintain a favourable balance of payments. See also foreign exchange
exchange differentials
differences between currency exchange rates
exchange editor
An editor who inspects, and culls from, periodicals, or exchanges, for his own publication
exchange greetings
say hello, greet one another
exchange money
change one form of currency for another
exchange of delegations
interchanging of foreign representatives
exchange of letters
correspondence, reciprocal sending of letters
exchange of population
substitution of one population with another
exchange of prisoners
reciprocal freeing of prisoners, freeing enemy prisoners in return for the release of one's own people being held captive
exchange of students
interchanging of students from different schools for a set period of time (often the schools are in different countries)
exchange of words
interchange of words, discussion, communication
exchange rate
The price of one currency expressed in terms of another currency, often the U S dollar
exchange rate
The price of one country's currency in terms of another's
exchange rate
the rate at which one currency (such as dollars) can be exchanged for another (such as euros, yen, or pounds)
exchange rate
The price of a country's currency in terms of another country's currency [FRBM][FRBSF] The price of one currency in terms of another [FACS] (see also currency depreciation, currency devaluation, currency revaluation, dirty float, fiscal policy, fixed exchange rate system, floating exchange rate system, foreign currency operations, purchasing power parity theory, exchange) (includes fixed exchange rates, floating exchange rates, foreign exchange rate)
exchange rate
trade rate, barter rate, ratio of the value of one currency in relation to the value of another
exchange rate
The price of one currency expressed in terms of another, i e , the number of units of one currency that may be exchanged for one unit of another currency
exchange rate
the price of one currency in terms of another (chapter 2)
exchange rate
The price of one currency stated in terms of another currency
exchange rate
the price of one currency in relation to another; the amount of one currency that "buys" another
exchange rate
The price of a country's currency in terms of another country's currency
exchange rate
the charge for exchanging currency of one country for currency of another
exchange rate
The price of one currency in terms of another, that is, the number of units of one currency that may be exchanged for one unit of another currency
exchange rate
The price of one unit of a particular country's currency in terms of another country's currency
exchange rate
The exchange rate of a country's unit of currency is the amount of another country's currency that you get in exchange for it. A rate of exchange. the value of the money of one country compared to the money of another country. Price of one country's money in relation to another's. Exchange rates may be fixed or flexible. An exchange rate is fixed when two countries agree to maintain a fixed rate through the use of monetary policy. Historically, the most famous fixed exchange-rate system was the gold standard; in the late 1850s, one ounce of gold was defined as being worth 20 U.S dollars and 4 pounds sterling, resulting in an exchange rate of 5 dollars per pound. An exchange rate is flexible, or "floating," when two countries agree to let international market forces determine the rate through supply and demand. The rate will fluctuate with a country's exports and imports. Most world trade currently takes place with flexible exchange rates that fluctuate within relatively fixed limits. See also exchange control, foreign exchange
exchange rate
Also "rate of exchange"; the price at which one currency can be bought with another currency or commodity such as gold Ideally, the rate is determined by supply and demand in the foreign exchange market, but is frequently fixed by government
exchange rate
The price of a currency expressed in terms of other currencies or gold Fixed exchange rates prevail when governments agree to maintain the value of their currencies at pre-established levels This is also known as maintaining parity Floating exchange rates allow the market to determine the ralative value of currencies
exchange rate
The price of one currency in terms of another 6, 311
exchange rate
the price at which one currency can be exchanged for another one
exchange rate
The price of one country's currency expressed versus another country's currency
exchange rate
The price that one currency converts to another For example, on April 16, 2002, 3 8 Malaysian ringgits were equal to one U S dollar In the agricultural exchange rate data set, all exchange rates are given as foreign currency to the U S dollar Nominal exchange rates are the current value of the foreign currency in terms of U S dollars Real exchange rates are the nominal exchange rates adjusted for relative rates of inflation fixed to a given base year The U S trade-weighted exchange rate is an index of exchange rates across countries where relative exports determine the weight of the country's exchange rate in the overall index The sum of the weights equals one
exchange rate
the price of a national currency in terms of the currency of another nation The exchange rate is a way of stating how many units of currency (dollars, for example) it would take to buy a unit of a foreign currency Changes in the exchange rate of a country's currency can make a difference in the price of its imports and exports
exchange rate
The price of one currency in terms of another
exchange rate
The price of one country's currency expressed in another country's currency
exchange rate
The value of one currency in terms of another
exchange rate
The value of one currency in relation to that of another
exchange rate
The price of one currency in terms of another, i e , the number of units of one currency that may be exchanged for one unit of another currency
exchange rate
The price of one currency in relation to the price of another [TOP]
exchange rate insurance
government insurance on losses incurred by exporters due to a devaluation rate which is slower that the rate of inflation
exchange rate mechanism
ERM a system for controlling the exchange rate between the money of one country and that of another
exchange rates
An exchange rate is the price of one nation's currency in terms of another nation's currency
exchange rates
The price of one currency stated in terms of another currency by bankers, dealers and financial markets
exchange rates
The rate of exchange between two currencies
exchange rates
The number of units of one country's currency that is needed to purchase one unit of another country's currency
exchange rates
The price of one country's currency relative to another (e g $1 Cdn = $ 67 US ) Exchange rates can be managed according to three basic systems - floating, fixed or pegged
exchange rates
This entry provides the official value of a country's monetary unit at a given date or over a given period of time, as expressed in units of local currency per US dollar and as determined by international market forces or official fiat
exchange rates
currency within the normal bands of the ERM with no re-alignments for at least 2 years
exchange rates
Exchange Rates are comparative values of currencies This is usually applied to the major foreign markets of Europe (Euro), Canada, Mexico, and Japan However, fluctuations in rates are worldwide and need to be considered with all Global business concepts
exchange standard
system in which it is possible to exchange currency in conjunction with their currency exchange rate
exchange student
foreign student, student who studies in a school or university outside of his native country (often as part of an organized program between two particular schools)
exchange student
a student who goes to a foreign country to study, usually as a part of a programme
exchange transfusion
slow removal of a person's blood and its replacement with equal amounts of a donor's blood
exchange value
{i} purchasing power of a unit of currency for merchandise and services in the market
exchange visitor
means a foreign national who has been selected by a sponsor to participate in an exchange visitor program and who is seeking to enter or has entered the U S temporarily on a J-1 visa The term doesn't include the visitor's immediate family
exchange visitor
A foreign national coming temporarily to the U S as a participant in a program approved by the United States Information Agency, Department of State to study, teach or observe (J-1 visitors)
exchange visitor
An alien coming temporarily to the United States as a participant in a program approved by the Secretary of State for the purpose of teaching, instructing or lecturing, studying, observing, conducting research, consulting, demonstrating special skills, or receiving training
bet exchange
A website that acts as a broker between parties that want to place bets with each other. Similar principles to a stock market
bet-exchange
Attributive form of bet exchange, noun

Congress is looking to pass a bet-exchange law.

bill of exchange
A document demanding payment from another party, especially used in international trade
bills of exchange
plural form of bill of exchange
commodity exchange
An organization operating under a set of bylaws aimed at promoting trade in one or more commodities by providing services and rules for the conduct of trade
exchangeable
Having an associated right to be exchanged for another form of financial security
exchangeable
Able to be exchanged
exchanged
Simple past tense and past participle of exchange
foreign exchange
The exchange of currency from one country for currency from another country
foreign exchange market
A market for trading one currency for another
foreign exchange markets
plural form of foreign exchange market
in exchange
as an exchange or replacement

I took my old phone back to the shop, and they gave me a new one in exchange.

in exchange
to reciprocate

if I help you with your work, what will you do in exchange.

ion exchange
the reversible process whereby ions are exchanged between a solution and a solid or gel; the process used in a water softener
ion exchange chromatography
A technique that uses ion exchange to separate compounds, anions and cations according to their electrical properties
ion exchange resin
An insoluble matrix of small beads having a charged surface; used as an artificial zeolite in water softeners and in ion exchange chromatography
ion exchange resins
plural form of ion exchange resin
key exchange
An exchange of peers' keys at initialization phase of connection
language exchange
A method of language learning based on mutual language practicing by learning partners who speak different languages
link exchange
A scheme of reciprocal linking whereby two or more websites link to one another to increase traffic
local exchange carrier
A company "that is engaged in the provision of telephone exchange service or exchange access" (except for wireless carriers, unless the FCC determines that the wireless carrier is to be included in the definition); that is, any local telephone company
local exchange carriers
plural form of local exchange carrier
means of exchange
A medium of exchange
media of exchange
plural form of medium of exchange
medium of exchange
An intermediary used in trade to avoid the inconveniences of a pure barter system, such as money
private branch exchange
A telecommunications switching system, physically located at a customer's place of business, that provides internal communication between users and also access to outside (trunk) telephone lines
stock exchange
A building and the associated organization that trades stocks in of companies for money and vice versa
telephone exchange
any equipment that establishes connections between telephones
telephone exchange
the building housing such equipment
an exchange
{n} ınterchangement
an exchange
{n} ınterchange
an exchange
{n} counterchange
exchangeability
{n} the quality of being exchangeable
exchangeable
{a} fit or proper to be exchanged
exchanger
{n} a person who practises or exchanges
Exchanged
counterchanged
exchangeability
The quality or state of being exchangeable
exchangeability
{i} quality of being exchangeable, capable of being exchanged; replaceability; interchangeability
exchangeability
the quality of being capable of exchange or interchange
exchangeable
Available for making exchanges; ratable
exchangeable
suitable to be exchanged capable of replacing or changing places with something else; "interchangeable parts
exchangeable
Capable of being exchanged; fit or proper to be exchanged
exchangeable
suitable to be exchanged
exchangeable
capable of being exchanged for or replaced by something of equal value; "convertible securities"
exchangeable
capable of replacing or changing places with something else; "interchangeable parts"
exchangeable
{s} capable of being exchanged, tradable, interchangeable
exchanged
past of exchange
exchanged
changed for (replaced by) something different
exchanger
One who exchanges; one who practices exchange
exchanger
A person or thing that exchanges one thing for another
exchanger
The taxpayer attempting to structure an exchange
exchanger
The property owner who is looking to defer capital gains by utilizing section 1031 of the Internal Revenue Code (IRC), which entails exchanging their current property for properties of equal or greater value
exchanger
A taxpayer who owns property which has appreciated in value and he wishes to exchange it for other like-kind property and defer any capital gains taxes
exchanger
one whose business is to exchange the money of one country for that of another country
exchanger
{i} one who exchanges, money changer
exchanger
The client or taxpayer that takes advantage of the exchange process to defer paying capital gains taxes
exchangers
plural of exchanger
exchanges
Secondary markets in which buyers and sellers of securities (or their agents or brokers) meet in one central location to conduct trades 19
exchanges
marketplaces for transactions such as the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, and the Chicago Board of Trade
exchanges
Two-sided marketplaces where buyers and suppliers negotiate prices, usually with a bid and ask system, and where prices move both up and down Work best with easily definable products without complicated attributes--commodities, perishable items such as food, or intangibles such as electric power Produce fluctuating, sometimes volatile prices Particularly appropriate if a true market price is difficult to discover Also work where brokers make high margins by buying low and selling high to purchasers who don't know the original sellers Examples: Altra (energy), Paper Exchange (paper products), GoFish com (frozen fish), Arbinet (telecommunications bandwidth) Synonyms: digital exchange, online exchange, dynamic exchange, dynamic trading exchange
exchanges
plural of exchange
exchanges
Transfer of money, property or services in exchange for any combination of these items
exchanges
The three major exchanges where stocks are traded in the U S are the: NYSE - New York Stock ExchangeNASDAQ - National Association of Securities DealersAMEX - American Stock Exchange
exchanging
present participle of exchange
Türkisch - Englisch
exchange
Favoriten