cost

listen to the pronunciation of cost
Englisch - Türkisch
masraf

Toptan satış tabakaları ile karakterize edilen Japon dağıtım sistemi karmaşık ve masraflıdır. - The Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.

O masraflı bir hataydı. - That was a costly mistake.

ücret

İçeri girmenin ücreti ne kadar? - How much does it cost to get in?

Uçak bileti ücretinin tutarı tren bileti ücretinden daha yüksek. - The cost of the air fare is higher than of the rail fare.

{i} fiyat

Bu siyah pantolonların ve bu kırmızı gömleklerin fiyatı ne kadar? - How much do these black pants and red shirts cost?

Sıfırken 3.000.000 yen fiyatı olan arabalar, şimdi 300.000 ediyor; bu durumda sanırım benimkini biraz daha kullanacağım. - Cars that, when new, cost 3,000,000 yen are apparently now worth 300,000, so I think I'll use mine a little longer.

{i} paha

İnsanlar genellikle kendi mahremiyetleri pahasına ünlü olurlar.. - People usually become famous at the cost of their privacy.

O, ne pahasına olursa olsun işi bitirmeye kararlıydı. - He was determined to finish the work at any cost.

{f} tutmak
{f} -e mal olmak; (bir şeyin) fiyatı (belirli bir miktar) olmak: How much does this cost? Bunun fiyatı ne? It costs ten million
{f} etmek

Yeni bir ev inşa etmek bana çok paraya mal oldu. - It cost me a lot of money to build a new house.

Arabayı tamir etmek çok paraya maloldu. - It cost a lot of money to repair the car.

{i} zarar

Zarar bize çok paraya mal olacak. - The damage will cost us a lot of money.

{f} (cost)
of-living index geçim indeksi
harcanan para
{f} neden olmak
{f} et
maliyet oluşturmak
(Ticaret) mal bedeli
(Bilgisayar) mlyt
(Dilbilim) yalınlık ederi
-e mal olmak
tut

Uçak bileti ücretinin tutarı tren bileti ücretinden daha yüksek. - The cost of the air fare is higher than of the rail fare.

Bu elmas servet tutar. - This diamond costs a fortune.

maliyet hesaplamak
mal olmak

O kitap 3.000 yene mal olmaktadır. - That book costs 3,000 yen.

Bu kitap 3000 yene mal olmaktadır. - This book costs 3,000 yen.

yapmak

Bir gömlek yapmak kaça mal olur? - How much does it cost to make a T-shirt?

Köprü yapmak, maliyetin dışında, uzun sürecektir. - Apart from the cost, it will take long to build the bridge.

maliyet

Resmin maliyeti çok yüksek. - The cost of the painting is very high.

Kaçınılabilir maliyetleri kısmak istiyorum. - I want to cut down any avoidable costs.

değer

Organik gıda yemek maliyetine değer mi? - Is eating organic food worth what it costs?

Bir gece rüyasında, güzel mor bir çiçek bulduğunu ve çiçeğin ortasında da değerli bir mücevher bulunduğunu gördü. - He dreamt one night that he found a beautiful purple flower, and that in the middle of it lay a costly pearl.

değerinde olmak
fiyat sigorta ve navlun
mahkeme harcı
geçim masrafı
maliyet,v.tut: n.bedel
cost of living hayat pahalılığı
(Tıp) (o) Kaburga
patlamak
para etmek
eder

On kağıt tabağın maliyeti bir dolar eder. - Ten paper plates cost one dollar.

Bu kazak elli dolardan daha fazla eder. - This sweater costs more than fifty dollars.

maliyetsiz
cost of living allowance
Asgari geçim indirimi
cost per action
(Bilim, İlim) İşlem başına maliyet
cost principle
Maaliyet prensibi
cost of living
geçim sıkıntısı
cost a bomb
(Konuşma Dili) pahalıya patlamak
cost a bomb
(Konuşma Dili) pahalıya mal olmak
cost a lot
çoka mal olmak
cost and freight
(Ticaret) cfr
cost and freight
(Ticaret) mal bedeli veya navlun
cost data
(Ticaret) maliyet verileri
cost effectiveness
(Ticaret) maliyet etkililik
cost effectiveness
(Ticaret) maliyet verimliliği
cost effectiveness analysis
(Ticaret) maliyet etkinliği analizi
cost efficient
(Ticaret) düşük maliyetli
cost free
ücretsiz
cost free
masrafsız
cost in use
(Teknik,Ticaret) işletme giderleri
cost item
(Ticaret) maliyet kalemi
cost nail
dökme çivi
cost of an investment
(Ticaret) yatırım maliyeti
cost of borrowing
(Ticaret) borçlanma maliyeti
cost of construction
(İnşaat) inşaat maliyeti
cost of conversion
(Ticaret) dönüştürme maliyeti
cost of illness
(Tıp) hastalık maliyeti
cost of inventories
(Ticaret) stokların maliyeti
cost of living index
(Kanun) hayat pahalılığı endeksi
cost of other sales
(Ticaret) diğer satışların maliyeti
cost of ownership
(Telekom) toplam maliyet
cost of purchase
(Ticaret) alış maliyeti
cost of sales
(Ticaret) satış maliyeti
cost of services rendered
(Ticaret) satılan hizmet maliyeti
cost of transportation
(Ticaret) nakliye
cost plan
maliyet planı
cost type
(Ticaret) tahakkuk esasını kullanma
cost unit
(Ticaret) birim maliyet
cost unit
(Ticaret) maliyet ünitesi
cost unit
(Ticaret) maliyet birimi
cost a packet
tuzluya mal olmak
cost a pretty penny
pahalıya mal olmak/patlamak
cost account
maliyet hesabı
cost analysis
maliyet analizi
cost benefit analysis
maliyet fayda analizi
cost cutting
masrafını azaltma
cost effective
uygun maliyetli
cost free
verginsiz
cost of consumption
tüketim maliyeti
cost of conveyance
nakliye maliyeti
cost of conveyance
nakliye masrafı
cost of education
eğitim maliyeti
cost of living
hayat pahalılığı

Geçen sene hayat pahalılığı tavan yaptı. - The cost of living has shot through the ceiling in the last year.

Amerika Birleşik Devletleri'nde hayat pahalılığı artıyordu. - The cost of living in the United States was rising.

cost of living
geçim gideri
cost of living index
geçim indeksi
cost of manufacture
üretim maliyeti
cost of packing
ambalaj masrafı
cost of production
imalat maliyeti
cost of production
üretim maliyeti
cost of research
araştırma gideri
cost of transportation
nakliye maliyeti
cost or marketing
pazarlama giderleri
cost overrun
fazla maliyet
cost price
maliyet fiyatı
cost reduction
maliyeti azaltma
cost report
maliyet raporu
cost accounting
maliyet muhasebesi
cost an arm and a leg
Çok pahalıya malolmak
cost and freight
mal bedeli ve navlun
cost aware
maliyetinin farkında olunan
cost benefit
(Ekonomi) maliyet kazanç
cost concept
maliyet kavramı
cost curve
Maliyet eğrisi
cost driver
Muhasebede, maliyete neden olan her türlü faaliyet
cost efficiency
maliyet verimliliği
cost efficient
Ekonomik, uygun fiyatlı
cost inflation
maliyet enflasyonu
cost insurance and freight
mal bedeli artı sigorta artı navlun
cost insurance freight
maliyet sigorta navlun
cost ledger
maliyet defteri
cost object
maliyet nesne
cost of annihilation
imha bedeli
cost of consumption
tüketim,maliyeti
cost of control
şerefiye
cost of equity
özsermaye maliyeti
cost of funds
fonlarının maliyet
cost of good sold
satılan malın maliyeti
cost of goods sold
Satılacak ürün hale gelmiş malların maliyeti
cost of ownership
Sahip olma maliyeti
cost of sale
satış maliyeti
cost out
Ücreti öğrenmek
cost plus
maliyet artı kâr
cost rate
masraf yüzdesi
cost standard
maliyet standardı
cost value
maliyet değeri, maliyet bedeli
cost wise
paha bakımından
cost-containment
maliyet çevreleme
cost-cutting measures
maliyet düşürücü önlemler
cost-plus pricing
maliyet artı fiyatlandırma
costly
çok pahalı

Bu çok pahalıya mal olabilir. - It could be very costly.

Bu, yaşam, para, ve malzemelerde çok pahalıya mal olmuştu. - It had been very costly in lives, money, and supplies.

costly
pahalı

Tom pahalıya mal olan bir hata yaptı. - Tom made a costly mistake.

Bu, yaşam, para, ve malzemelerde çok pahalıya mal olmuştu. - It had been very costly in lives, money, and supplies.

cost price
(Ticaret) maliyet bedeli
costing
(Ticaret) maliyetle me
costing
(Ticaret) maliyetlendirme
costliness
(Ticaret) pahalıya malolma
costly
kazık
costly
maliyetli

Eski çağlarda tuz az bulunan ve maliyetli bir metaydı. - Salt was a rare and costly commodity in ancient times.

costly
kıymetli
costs
(Osmanlıca) masarif
costs
maliyetler

Kaçınılabilir maliyetleri kısmak istiyorum. - I want to cut down any avoidable costs.

Fiyatlar maliyetlere ve talebe bağlıdır. - Prices depend on the costs and the demand.

costing
maliyetleme
costless
bedava
costly
pahalıya mal olan

Tom pahalıya mal olan bir hata yaptı. - Tom made a costly mistake.

cost effective
Maliyet etkinliği
costs
masraflar

Kirletenler başkalarına yükledikleri masrafları ödemeliler. - Polluters should pay the costs that they impose on others.

Denizde sondaj masrafları artıyor. - Offshore drilling costs are rising.

cost center
(Ticaret) maliyet merkezi
cost control
(Ticaret) maliyet kontrol
cost effective
fiyat olarak en uygun,uygun maliyetli
cost effectiveness
(Askeri) MALİYET ETKİNLİĞİ (HV.): Belirli bir görevin yapılmasında alternatifleri (iş, metot, tutum, teçhizat, silah sistemleri, destek sistemleri kuvvet düzenleri v. b.) maliyet ve etkenliğin birbiriyle münasebetli tesirleri hesaba katılarak analiz suretiyle ortaya çıkarılmış mukayeseli bir değerlendirme
cost of living
yaşam maliyeti

Avustralya'da yaşam maliyetinin bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. - I didn't know that the cost of living was so high in Australia.

Yaşam maliyeti düştü. - The cost of living has gone down.

cost of living
geçim masrafı
cost saving
(Ticaret) masraf tasarrufu
costing
{i} maliyetlerin hesaplanması
costing
{i} fiyat tespiti
costing
(isim) fiyat tespiti
costing
{f} maliyet hesapla: prep
costlessly
bedelsiz bir şekilde
costliness
{i} paha
costliness
{i} ihtişam
costliness
{i} pahalılık
costliness
{i} lüks
costliness
{i} değer
costliness
ağırlık
costly
{s} değerli

Bir gece rüyasında, güzel mor bir çiçek bulduğunu ve çiçeğin ortasında da değerli bir mücevher bulunduğunu gördü. - He dreamt one night that he found a beautiful purple flower, and that in the middle of it lay a costly pearl.

costly
{s} lüks
costly
{s} çok pahalı; masraflı
costly
muhteşem
costly
mükellef
Englisch - Englisch
To incur a charge, a price
To calculate or estimate a value
A negative consequence or loss that occurs or is required to occur
Amount of money, time, etc. that is required or used
{n} price paid, charge, expence, hurt, loss
{v} to be bought or procured for
A rib; a side; a region or coast
(n ) complexity of an algorithm multiplied by the number of processors used
A monetary measure of the amount of resources applied to a cost object Within the DoD, "costs" are identified following General Accounting Office accounting principle and standards as implemented through the DoD Financial Management Regulation
The financial measure of resources consumed in accomplishing a specific purpose such as performing a service, carrying out an activity, or completing a unit of work or a specific project
The amount paid, charged, or engaged to be paid, for anything bought or taken in barter; charge; expense; hence, whatever, as labor, self-denial, suffering, etc
– all expenses whether paid or payable incurred during the year including interest expenses and indirect taxes and other charges Valuation is usually at market price, net of discounts, rebates, returns and allowances
An input into the manufacturing of a product There are three common inputs in manufacturing: (1) raw materials, (2) direct labor, and (3) factory overhead
If something is sold at cost, it is sold for the same price as it cost the seller to buy it. a store that provided cigarettes and candy bars at cost. = cost price
(1) Cash and/or the value of property given to acquire the property received
The cost of something is the amount of money that is needed in order to buy, do, or make it. The cost of a loaf of bread has increased five-fold In 1989 the price of coffee fell so low that in many countries it did not even cover the cost of production Badges are also available at a cost of £2.50
require to lose, suffer, or sacrifice; "This mistake cost him his job"
1) general: the amount paid or required as payment for a given product or service 2) value: the denominator in the value equation that measures all costs that the customer incurs to acquire and use a product; also, that indicates what the customer must pay for a given level of performance
If you know something to your cost, you know it because of an unpleasant experience that you have had. Kathryn knows to her cost the effect of having served a jail sentence
Expenses incurred in litigation
The use, application, or consumption of human and material resources expressed in dollar terms for work performed It is not payment (disbursement) Contractor costs are generally reported on a NASA Form 533, or upon delivery of equipment or materials
If an event or mistake costs you something, you lose that thing as the result of it. a six-year-old boy whose life was saved by an operation that cost him his sight The increase will hurt small business and cost many thousands of jobs
The total amount of a trade transaction; the sum of transaction costs plus the cost of the security (See: Portfolio)
The payment for the possession, use, or accomplishment of an object or activity (A Glossary of Terms Used in the Federal Budget Process, GAO, 1993) See Budget Authority, Obligation, and Outlays
to cost someone dear: see dear. Monetary value of goods and services that producers and consumers purchase. In a basic economic sense, cost is the measure of the alternative opportunities forgone in the choice of one good or activity over others (see opportunity cost). For consumers, cost describes the price paid for goods and services. For producers, cost has to do with the relationship between the value of production inputs and the level of output. Total cost refers to all the expenses incurred in reaching a particular level of output; if total cost is divided by the quantity produced, average or unit cost is obtained. A portion of the total cost known as fixed cost (e.g., the costs of building rental or of heavy machinery) does not vary with the quantity produced and, in the short run, cannot be altered by increasing or decreasing production. Variable costs, like the costs of labour or raw materials, change with the level of output. Economic decisions are based on marginal cost, the additional cost of an incremental unit of production or consumption. cost of living cost benefit analysis marginal cost pricing opportunity cost
to cause the cost, expenditure, relinquishment, or loss of; as, the ticket cost a dollar; the effort cost his life
AUDIT: The cost of booked, modified or canceled transactions This is a result of the segment fee multiplied by the passenger bookings, for the segment
The estimated expenditure for a particular resource
of goods sold: The direct cost to the business owner of those items which will be sold to customers
be priced at; "These shoes cost $100
the quantity of resources required in order to achieve a desired end The cost of teacher evaluation involves such factors as time, energy, disruption, foregone opportunities, and stress that are not completely reducible to monetary terms
is requisite to secure benefit
Just as it would be in the real world, students should consider the cost of labs, tests, procedures, treatments, and medications at all times The author of a simulation may choose to penalize students for selecting unnecessary orders The sequence of selections may also affect the student's score This means for example, that reviewing the results of certain tests prior to ordering additional tests may be beneficial
To require to be borne or suffered; to cause
A cost is the value of an alternative that cannot be pursued because of some event-the event that caused the cost If undertaking one action requires that another cannot be undertaken, the cost of the action is the value of the action that has been sacrificed This is sometimes referred to as "opportunity cost"-cost measured by the opportunity that has been foreclosed The more familiar "dollar cost" is a particular instance of opportunity cost in which the dollars foregone by a purchase represent the value of the other things that could have been purchased with the money Such a cost is "monetized," represented in the objective reality of money Most costs cannot be monetized by a market transaction, though they may be estimated by one or another procedures designed to objectify costs
the total spent for goods or services including money and time and labor require to lose, suffer, or sacrifice; "This mistake cost him his job"
the total spent for goods or services including money and time and labor require to lose, suffer, or sacrifice; "This mistake cost him his job" be priced at; "These shoes cost $100
be priced at; "These shoes cost $100"
emphasis If you say that something must be avoided at all costs, you are emphasizing that it must not be allowed to happen under any circumstances. They told Jacques Delors a disastrous world trade war must be avoided at all costs
The form cost is used in the present tense, and is also the past tense and participle, except for meaning 4., where the form costed is used
If someone is ordered by a court of law to pay costs, they have to pay a sum of money towards the expenses of a court case they are involved in. He was jailed for 18 months and ordered to pay £550 costs
value measured by what must be given or done or undergone to obtain something; "the cost in human life was enormous"; "the price of success is hard work"; "what price glory?"
If you say that something costs money, you mean that it has to be paid for, and perhaps cannot be afforded. Well-designed clothes cost money
the property of having material worth (often indicated by the amount of money something would bring if sold); "the fluctuating monetary value of gold and silver"; "he puts a high price on his services"; "he couldn't calculate the cost of the collection"
Your costs are the total amount of money that you must spend on running your home or business. Costs have been cut by 30 to 50 per cent
measures the price of the resources utilized to make or do something
Often expressed in dollars Another way to express cost is "true cost," or opportunity cost, the second-best alternative people give up when they select their first choice If a team has narrowed down its purchase options to two companies, the true cost could be considered the stock the team decides not to buy <top>
If something costs a particular amount of money, you can buy, do, or make it for that amount. This course is limited to 12 people and costs £50 It's going to cost me over $100,000 to buy new trucks
The amount of money expended (outlays) in acquiring supplies or services The total cost of an acquisition includes: the dollar amount paid to the contractor under the terms and conditions of the contract; any direct costs for acquiring the supplies or services not covered in the contract price; any cost of ownership not covered in the contract price; and the Government’s overhead for awarding and administering the contract
all expenses whether paid or payable incurred during the year including interest expenses and indirect taxes and other charges Valuation is usually at market price, net of discounts, rebates, returns and allowances
Enter the total expense of the project including but not limited to
{i} price, expense
When something that you plan to do or make is costed, the amount of money you need is calculated in advance. Everything that goes into making a programme, staff, rent, lighting, is now costed. seventy apartments, shops, offices, a restaurant and hotel, costed at around 10 million pounds. Cost out means the same as cost. training days for charity staff on how to draw up contracts and cost out proposals It is always worth having a loft conversion costed out
emphasis If you say that something must be done at any cost, you are emphasizing that it must be done, even if this requires a lot of effort or money. This book is of such importance that it must be published at any cost
The cost of something is the loss, damage, or injury that is involved in trying to achieve it. In March Mr Salinas shut down the city's oil refinery at a cost of $500 million and 5,000 jobs. being so afraid of something that you feel you have to avoid it whatever the cost to your lifestyle
Approach A method of appraising real property whereby the replacement cost of a structure is calculated using current costs of construction
To require to be given, expended, or laid out therefor, as in barter, purchase, acquisition, etc
the total spent for goods or services including money and time and labor
Loss of any kind; detriment; pain; suffering
this concept is based on the notion that only the costs paid to acquire an asset are relevant and thus should be the only costs to be shown in the accounts
The amount of expenditure (actual or notional) incurred on, or attributable to, a specific activity or business unit
{f} have a price, require payment; set a price
jactura
cost a pretty penny
To be expensive

Trying to be jolly.

cost and freight
Meaning the seller pays for transportation to the port of loading, cost and freight, and the buyer pays for the insurance and the rest of the transportation
cost avoidance
An expense one has avoided incurring
cost benefit analysis
Alternative spelling of cost-benefit analysis
cost centre
: A division or project of an organisation to which costs can be specifically allocated
cost function
Any mathematical relationship between an activity and its cost
cost objective
The purpose for which costs are measured
cost of living
The average cost of a standard set of basic necessities of life, especially of food, shelter and clothing
cost oil
Part of an oilfield operator's entitlement to revenue as compensation for incurred production costs as stated in a production sharing agreement
cost overrun
An excess of actual cost over budget
cost per available seat mile
The unit operating cost of a carrier, also known as unit cost. The cost, expressed in cents to operate each seat mile offered. Determined by dividing operating costs by ASM (available seat miles)
cost price
The amount paid by a trader for goods purchased
cost price
The cost to a manufacturer of producing an item, before any profit is taken
cost the earth
to be a huge expense

That's a nice suit, Noelene. Is it new? Of course it's bloody new. Cost me the earth.

cost, insurance and freight
Meaning the seller pays for the goods, transportation to the port of destination, and marine insurance
cost-benefit analysis
A methodology to help appraise or assess the case for a project or proposal, by estimating the net cost or benefit of the project of proposal
cost-benefit analysis
Any comparison of costs and benefits
cost-effective
Returning a benefit that justifies the initial investment; economical
cost-of-living
Describing an index or an increase in payment etc that is dependent upon the cost of living
Cost-Price Squeeze
(Bilim, İlim) Pressure of increasing costs at a time when competition (or other pressures) make it difficult to boost prices and cover escalating costs
cost per action
(Bilim, İlim) Cost Per Action or CPA (sometimes known as Pay Per Action or PPA; also Cost Per Conversion) is an online advertising pricing model, where the advertiser pays for each specified action (a purchase, a form submission, and so on) linked to the advertisement
cost per conversion
(Bilim, İlim) Cost Per Action or CPA (sometimes known as Pay Per Action or PPA; also Cost Per Conversion) is an online advertising pricing model, where the advertiser pays for each specified action (a purchase, a form submission, and so on) linked to the advertisement
cost principle
The accounting principle that goods and services purchased should be recorded at their historical cost and not at their current market value
Cost structure
(Ekonomi) The expenses that a firm must take into account when manufacturing a product or providing a service. Types of cost structures include transaction costs, sunk costs, marginal costs and fixed costs. The cost structure of the firm is the ratio of fixed costs to variable costs
cost curve
In economics, a cost curve is a graph of the costs of production as a function of total quantity produced. In a free market economy, productively efficient firms use these curves to find the optimal point of production, where they make the most profits. There are a few different types of cost curves, each relevant to a different area of economics
cost driver
A Cost Driver is any activity that causes a cost to be incurred. The Activity Based Costing (ABC) approach relates indirect cost to the activities that drive them to be incurred. In traditional costing the cost driver to allocate indirect cost to cost objects was volume of output. With the change in business structures, technology and thereby cost structures it was found that the volume of output was not the only cost driver. Some examples of indirect costs and their drivers are: maintenance costs are indirect costs and the possible driver of this cost may be the number of machine hours; or, handling raw-material cost is another indirect cost that may be driven by the number of orders received; or, inspection costs that are driven by the number of inspections or the hours of inspection or production runs. Generally, the cost driver for short term indirect variable costs may be the volume of output/ activity; but for long term indirect variable costs, the cost drivers will not be related to volume of output/ activity. John Shank and Vijay Govindarajan list cost drivers into two categories: Structural cost drivers that are derived from the business strategic choices about its underlying economic structure such as scale and scope of operations, complexity of products, use of technology, etc and Executional cost drivers that are derived from the execution of the business activities such as capacity utilization, plant layout, work-force involvement, etc. To carry out a value chain analysis, ABC is a necessary tool. To carry out ABC, it is necessary that cost drivers are established for different cost pools
cost effective
productive relative to the cost(synonym) cost-efficient
cost per click
(Bilgisayar) Cost per click (CPC) is the amount of money an advertiser pays search engines and other Internet publishers for a single click on its advertisement that brings one visitor to its website
cost-cut
Reduce the cost of something
costed
Simple past tense and past participle of cost

We've costed the project at £1,000,000.

costing
Present participle of cost
costing
The estimation of the cost of a process or product
costliness
{n} expensiveness, extravagance, cost
costly
{a} expensive, of great price, dear, high
Costly
costlewe
cost center
A grouping of operating costs having some common characteristics for measuring performance and assigning responsibility
cost center
AUDIT: As defined by the airline, based on internal accounting regions
cost center
is an organizational subunit whose manager is responsible for the cost of an activity for which a well-defined relationship exists between inputs and outputs
cost center
A departmental account for which accounting data is collected Identifies the smallest unit of activities or area of responsibility for which accounts are accumulated A cost center can be a program cost center, a project, or an organizational unit such as a college, department, office, shop, etc
cost center
Lowest level in the Standard Hierarchy used to capture information by Performing Organization, or carrier account/cost pool Cost Center is a required data element of the Charge Code for all types of funds
cost center
The smallest organizational entity where budget and actual cost activities take place, and which has both characteristics pertinent in cost generation and the ability to track and control those costs
cost center
An accounting term that refers to a department or function in the organization that does not generate profit See Profit Center
cost center
An accounting device whereby all related costs attributable to some "financial center" within an institution, such as a department or program are segregated for accounting or reimbursement purposes
cost center
A cost center is a part of ITA that is responsible for managing costs and/or collections See the list of cost center codes in the Reference section for more information
cost center
A sub-division of an account that is used for allocating and tracking funds and expenditures within the account Cost centers must be uniquely named within an administrative area
cost center
a subdivision of an organization for which costs are accumulated
cost center
unit of a business which generates costs
cost center
(See Cost Objective )
cost center
a department or unit that incurs costs alone, such as the accounting or legal department (p 954)
cost center
Any department or other unit of the organization or any portion of such a unit for which management chooses to accumulate cost information Cost centers usually parallel an organization's structure
cost cutting
the act of cutting costs
cost driver
(Ticaret) A factor related to an activity that changes the volume or characteristics of that activity, and in doing so changes its costs. Activities can have multiple cost drivers
cost effective
productiveness in relation to cost
cost effectiveness
productiveness in relation to cost
cost efficiency
The amount of output associated with an additional dollar spent on input; the MPP of an input divided by its price (cost)
cost efficiency
this is a ratio of the excess return over a fund's benchmark, divided by management expenses It calculates the value added (i e the excess over index returns) contributed by each percentage point of management expenses A positive ratio would indicate that management expenses have a positive contribution and that the fund has "earned its fees"
cost efficiency
The usefulness of specified inputs (cost) to produce specified outputs (benefits) In measuring cost efficiency, some outputs (such as environmental, economic, or social impact) are not assigned monetary values, but are achieved at specified levels in a least cost manner Certain outputs not highly desired may be gotten at low costs "Effective" emphasizes achievement of objectives Cost efficiency is usually measured using present net value, although use of benefit-cost ratios and rates-of-return may be appropriate
cost efficiency
Represents inputs expended to produce outputs Measuring the ratio between total operating costs and total equivalent units produced in operating programs results in this cost efficiency number
cost efficiency
Is the relationship between a medium's (or a media schedule's) audience and the cost of using that medium (or media schedule) to reach a specific audience For broadcast media, "Cost per TARP" (CPT) is the most common measure of cost efficiency For print "Cost per Thousand" is most often used to measure cost efficiency
cost efficiency
The relationship between a medium's (or a media schedule's) audience and the cost of using that medium (or media schedule) to reach a specific audience For broadcast media, 'Cost per TARP' (CPT) is the most common measure of cost efficiency For print, 'Cost per Thousand' (CPM) - circulation or readership - is most often used to measure cost efficiency
cost efficiency
The usefulness of specified inputs (costs) to produce specified
cost efficiency
The usefulness of specified inputs (costs) to produce specified outputs (benefits) In measuring cost efficiency, some outputs, including environmental, economic, or social impacts, are not assigned monetary values but are achieved at specific levels in the least cost manner Cost efficiency is usually measured using present net value, although use of benefit-cost ratios and rates of return may be appropriate
cost efficiency
For a media schedule, refers to the relative balance of effectively meeting reach and frequency goals at the lowest price
cost efficiency
How costly is it to reach the target audience? Cost to reach a thousand individuals is used to determine cost efficiency Expressed as CPM
cost efficiency
Refers to the balance of effectively meeting reach and frequency goals at the lowest price
cost of living
Level of prices of goods and services required for a reasonable standard of living
cost of living
A Cost of Living Index measures differences in the price of goods and services, and allows for substitutions to other items as prices change A Consumer Price Index measures a price change for a constant market basket of goods and services from one period to the next within the same city (or in the Nation) The CPI is not a true cost of living index and should not be used for place to place comparisons
cost of living
The amount consumers must spend on the entire range of goods and sevices they buy
cost of living
average price of food clothing and housing, average cost of basic necessities
cost of living
The term "cost of living" refers to the monetary cost of living in a particular area The cost of living in Canada is defined by Statistics Canada for all areas of the country It is important to note that the stated cost of living in a particular area does not refer to living well, merely to surviving The most accurate cost of living figures are available from
cost of living
average cost of basic necessities of life (as food and shelter and clothing); "a rise in the cost of living reflects the rate of inflation"
cost of living
The average cost of goods and services required by a person or family, as measured by the consumer price index (CPI) (See Indexing and Consumer Price Index )
cost of living
The level of prices of goods and services required for a reasonable standard of living BACK TO TOP
cost of living
average cost of basic necessities of life (as food and shelter and clothing); "a rise in the cost of living reflects the rate of inflation
cost of living
The cost of living is the average amount of money that people in a particular place need in order to be able to afford basic food, housing, and clothing. Companies are moving jobs to towns with a lower cost of living. the amount of money you need to pay for the food, clothes etc you need to live. Monetary cost of maintaining a particular standard of living, usually measured by calculating the average cost of a number of goods and services. Measurement of the cost of a minimum standard of living is essential in determining relief payments, social-insurance benefits, and minimum wages. The cost of living is customarily measured by a price index such as the consumer price index. Measurements of change in the cost of living are important in wage negotiations. Cost-of-living measurements are also used to compare the cost of maintaining similar living standards in different areas. See also social insurance
cost of living
the average price of providing the necessities for an individual; the cost of buying those goods and services which are considered to be a standard level of consumption
cost out
see cost 4
cost price
prime cost, original cost
cost price
If something is sold at cost price, it is sold for the same price as it cost the seller to buy it. a factory shop where you can buy very fashionable shoes at cost price = cost. the price that someone pays for something that they are going to sell
costed
The object of a costing
costed
past of cost
costing
{i} pricing
costing
A costing is an estimate of all the costs involved in a project or a business venture. We'll put together a proposal, including detailed costings, free of charge. = estimate. the process of calculating the cost of a future business activity, product etc, or the calculation itself
costing
The process of identifying the costs of the business and of breaking them down and relating them to the various activities of the organisation
costing
Costing is the process of assessing the costs and benefits of a particular action; not only in monetary terms, but in terms of time, resources, emotional energy, and other intangible effects on people's lives
costing
The procedures for determining the expenses attributable to a product or a process
costing
cost accounting
costless
costing nothing; "complimentary tickets"
costless
{s} costing nothing
costlier
comparative of costly
costliest
superlative of costly
costliness
the quality possessed by something with a great price or value
costliness
The characteristic of being costly
costliness
{i} expensiveness, quality of being highly priced
costliness
The quality of being costy; expensiveness; sumptuousness
costly
having a high price; "costly jewelry"; "high-priced merchandise"; "much too dear for my pocketbook"; "a pricey restaurant"
costly
If you describe someone's action or mistake as costly, you mean that it results in a serious disadvantage for them, for example the loss of a large amount of money or the loss of their reputation. Psychometric tests can save organizations from grim and costly mistakes
costly
{s} expensive, highly priced, pricey
costly
Of great cost; expensive; dear
costly
If you say that something is costly, you mean that it costs a lot of money, often more than you would want to pay. Having professionally made curtains can be costly, so why not make your own? = expensive inexpensive
costly
entailing great loss or sacrifice; "a dearly-won victory"
costly
Of high cost; expensive
costly
having a high price; "costly jewelry"; "high-priced merchandise"; "much too dear for my pocketbook"; "a pricey restaurant
costly
Gorgeous; sumptuous
costs
An award of money for expenses in a civil suit
costs
plural of cost
costs
Can be split into two categories; profit costs (the solicitor's charges) and disbursements (eg: expert's fees) Each party must pay his solicitor's costs Costs are within the discretion of the Court but are normally awarded against the unsuccessful party Where legally aided, the Court will order costs not to be enforced without the approval of the Court
costs
Legal expenses that a judge orders the loser to pay the winner
costs
One consideration that helps determine transportation mode, involving comparison of alternative modes to determine whether the benefits of a more expensive mode are worth the higher costs p 403
costs
expenses incurred in the provision of services or goods Many different kinds of costs are defined and used (see allowable, direct, indirect, and operating costs) Charges, (the price of a service or amount billed an individual or third party), may or may not be equal to service costs
costs
  The cost of providing care is the cost to the provider for that care regardless of the amount that is reimbursed by payers   Costs include cost to the provider for supplying all labor, supplies, professional services, facilities, and other services such as meals required to care for the patient
costs
The resource implications of undertaking an activity What is actually measured in the costs will depend upon the type of activity, and also from which perspective the analysis is being taken
costs
DIRECT: - costs that can be identified directly with a particular process or its output See also INDIRECT COSTS, INCREMENTAL COSTS, MARGINAL COST, OPPORTUNITY COSTS, SUNK COSTS
costs
An allowance for expenses in prosecuting or defending a suit Ordinarily this does not include attorney fees
costs
The objective function coefficients, which are called costs because they often represent the dollar cost of a commodity For example, in a feed blending problem in which we want to minimize costs, the objective function is the sum of the costs of each type of feed multiplied by the amount of each type of feed used
costs
court-recognized expenses of the legal proceedings for which the successful party is entitled to reimbursement from the other party
costs
Expenditures of funds or the fungible equivalent, at a particular time, required to obtain the benefits of a facility; valued in monetary terms; not the same as disbenefits
costs
Certain fees and charges a party pays to file and present a case or to enforce a judgment Top of Page
costs
the price of implementing a piece of work/project Accrued cost/expenditure is generally interpreted to mean the work done to date or to the end of a previous financial year Actual cost/expenditure is the invoiced total at the present time
costs
the cost of a grant-supported activity is comprised of the allowable direct costs incidental to its performance, plus the allocable portions of the allowable indirect costs of an organization less allocable credits
costs
Certain fees and charges a party pays to file and present a case or to enforce a judgment
costs
An amount of money awarded to the successful party (and recoverable from the losing party) solely as reimbursement for certain of the expenses in prosecuting or defending a suit
costs
This is a term often used in judgments as in "the defendant will pay costs " When a person is condemned to "costs" it means that he has to pay all the court costs such as the fees for bringing the action, witness fees and other fees paid out by the other side in bringing the action to justice A court can also condemn a losing party to "special costs" but this is considered punitive as it would include the other side's lawyer bill The rule in most places is that "costs follows the event" which means that the loser pays In most states, the court has the final say on costs and may decide not to make an order on costs
costs
- the legal expenses of an action
costs
Money obligated for goods and services received during a given period of time, regardless of when ordered or whether paid for
costs
– direct cash operating costs include direct mining expenses (including all site administration expenses) third party smelting, refining/transportation costs and by product credits Total cash costs include the above plus royalties, production taxes and operator incentive fees Total production costs include the above plus depreciation, depletion/amortization and reclamation and mine closure costs
costs
pecuniary reimbursement to the winning party for the expenses of litigation
costs
The costs when ordering a new building is for one piece So changing the number of pieces multiplies the costs!
costs
Legal expense or price paid or charged for legal expenses
costs
third-person singular of cost
cost
Favoriten