control

listen to the pronunciation of control
Englisch - Türkisch
kontrol etmek

Öfkeyi kontrol etmek zordur. - Anger is hard to control.

Duygularımızı kontrol etmek bazen zordur. - It's sometimes difficult to control our feelings.

denetlemek
kontrol

Doğum kontrolü için bir prezervatif kullandın, değil mi? - You used a condom for birth control, right?

Enflasyon kontrolün dışına çıkıyor. - Inflation is getting out of control.

teftiş
kontrolünü yapmak
kontrol yapmak
idare

Kaderi idare etmek isteyen asla barış bulamaz. - He who seeks to control fate shall never find peace.

denetim

Tom, Xbox One denetimcisini DualShock 4'ün üstünde tercih ediyor. - Tom prefers the Xbox One controller over the DualShock 4.

Gerçekten denetimde misin? - Are you really in control?

hakimiyet
düzenleme
tekşirmek
dizginlemek
hakim olmak
yönetim

İnka İmparatorluğu yönetimi her şeyi kontrol etti. - The government of the Inca Empire controlled everything.

(ç.) (uçak/vb.) kumanda donanımı
{f} kontrol et

Hayatta bazı şeyler kontrol etme yeteneğimizin ötesindedir. - Some things in life are beyond our ability to control.

Kendinizi kontrol etmeye çalışın. - Try to control yourselves.

düzenlemek
(Askeri) (NATO) KONTROL YETKİSİ: Bir komutanın kendi komutası altında bulunanlardan başka birlik ve teşkillerin faaliyetleri üzerinde haiz olabileceği tam komuta yetkisinden daha az kısmi yetki. Bu yetki tamamen veya kısmen devredilebilir veya tahsis edilebilir
{f} denetle
(Tıp) Gözlem altında tutmak, kontrol etmek
{f} idare etmek, hâkim olmak
spiritualizmde medyumu hareket ettiren ruh
istenilmeyen bir şeyin etkisini azaltacak program ve tedbir
(Askeri) (INTELLIGENCE) KONTROL (İSTİHBARAT): Bknz. "control, (DOD, IADB) parts 3 and 4"
(Tıp) Gözlem (deney) sonuçlarını karşılaştırmada standart olarak kullanılan herhangi bir şey (deney hayvanı gibi)
hâkim olma hâkimiyet
{f} işletmek
control group deney yapılan
{i} güç

Tom öfkesini kontrol etmekte güçlük çekiyor. - Tom has difficulty controlling his anger.

Franko'nun güçleri İspanya'da kontrolü ele geçirdi. - Franco's forces took control in Spain.

denetim denetim, denetlemek
kontrol kolları ve düğmeleri
{f} idare etmek

Kaderi idare etmek isteyen asla barış bulamaz. - He who seeks to control fate shall never find peace.

{i} otorite
{i} sorumluluk
kumanda cihazları
{i} yönetim, idare, egemenlik, hâkimiyet
(Bilgisayar) control
(Ticaret) yönetmek
(Bilgisayar) denetimi
check
controlled
kontrol edilmiş
control ball
(Bilgisayar) imleç
control box
kontrol paneli
control desk
(Bilgisayar) kontrol masası
control law
(Bilgisayar,Teknik) kontrol kuralı
control line
(Askeri) ateş emniyet hattı
control loop
(Bilgisayar) kontrol döngüsü
control port
(Askeri) kontrol limanı
control run
(Bilgisayar) çalışmayı kontrol et
control ship
(Askeri) kontrol gemisi
control zone
(Askeri) kontrol bölgesi
control animal
kontrol hayvanı
control apparatus
kontrol cihazı
control ball
imleç denetim topu
control battery
kumanda bataryası
control block
kontrol bloğu
control board
yönetim kurulu
control box
kontrol kutusu
control box
yönetim odası
control bus
ana denetim yolu
control cable
kumanda kablosu
control card
kontrol kartı
control card
denetim kartı
control center
kontrol merkezi
control character
kontrol karakteri
control chart
kontrol grafiği
control chart
denetim grafiği
control circuit
kontrol devresi
control circuit voltage
kontrol devresi gerilimi
control code
denetim kodu
control compartment
kumanda bölümü
control computer
denetim bilgisayarı
control console
ana kumanda masası
control counter
denetim sayacı
control data
denetim verisi
control desk
kumanda masası
control desk
denetim masası
control electrode
kontrol elektrodu
control engage
kontrol bağlantı
control engage disangage
kontrol açma kapama
control experiment
kontrol deneyi
control field
denetim alanı
control function
kontrol işlevi
control gear
kumanda dişlisi
control grid
kontrol ızgarası
control grid current
kumanda ızgara akımı
control group
kontrol türkümü
control handle
kumanda kolu
control hole
denetim deliği
control hysteresis
kontrol histerezisi
control instructions
denetim komutu
control key
kontrol tuşu
control knob
ayar butonu
control knob
düğme
control knob
kontrol düğmesi
control language
denetim dili
control language interpreter
denetim dili yorumlayıcısı
control law
denetim kuralı
control lever
kumanda kolu
control limit
denetim sınırı
control loop
denetim döngüsü
control mark
denetim işareti
control mechanism
kumanda mekanizması
control mechanism
kontrol mekanizması
control menu
denetim menüsü
control message display
denetim mesajı göstericisi
control monitor
kontrol ekranı
control operation
kontrol işlemi
control panel
kontrol paneli
control piston
kumanda pistonu
control point
denetim çekidi
control point
denetim noktası
control port
kontrol kapısı
control program
denetim programı
control program
denetim bağdarlaması
control ratchet
kumanda mandalı
control ratio
kontrol oranı
control register
denetim yazmacı
control rod
kontrol çubuğu
control room
kontrol odası
control room
yönetim odası
control routine
denetim yordamı
control sample
kontrol numunesi
control section
denetim kesimi
control sequence
denetim sırası
control shaft
kontrol mili
control signal
kontrol sinyali
control stack
denetim yığını
control statement
denetim deyimi
control station
kontrol istasyonu
control stick
kumanda kolu
control stock
yönetim sermayesi
control strip
kontrol bandı
control system
denetim jüyesi
control system
kontrol jüyesi
control system
kontrol sistemi
control tape
denetim bandı
control test
kontrol deneyi
control total
denetim toplamı
control tower
kontrol kulesi

Pilot, kontrol kulesi ile olan iletişimi onarmaya çalışıyor. - The pilot is trying to restore communication with the control tower.

control transfer
kontrol transferi
control transfer instruction
denetim aktarım komutu
control tube
kontrol tüpü
control unit
Denetim Birimi
control valve
kontrol valfı
control voltage
kontrol gerilimi
control word
denetim sözcüğü
control author
(Bilgisayar) Kontrol yazarı

He works as a control author in Microsoft.

control characteristic
kontrol eğrisi
control device
kontrol cihazı
control event rate: see event rate
Kontrol olay hızı: Bak olay oranı
control freak
İnsanları ve davranışlarını kendi istediği gibi kontrol etme hastası olmuş kişi
control holes
denetim delikleri
control limits
denetim sınırları
control number
kontrol numarası
control of
kontrol
control oneself
Kendini kontrol etmek
control pad
kontrol pedi
control relay
kontrol rölesi
control stick
kontrol çubuğu
control tower
KONTROL KULESİ: Hava meydanları civarında bulunan ve hava trafiğini idare edecek personel ve teçhizatı ihtiva eden bir bina
control turns
kontrol sargıları
control wear
Korseli giysi, vücut şekillendirici giysi
control wear
Korse
control and assessment team
(Askeri) KONTROL VE KIYMETLENDİRME TİMİ: Ast bir birlik bir nükleer taarruza veya NBC taarruzuna veya tabii afete maruz kaldığı zaman tabur, alay veya tümen gibi muhabere birlikleri içinde kullanılan geçici özel görev teşkili. Tim; yanına gönderildiği birliğin harekat gücünü tespit eder. İcap ederse birliğin kontrolunu ele alır, bölge hasar kontrol faaliyetlerinde bulunur, birliğin esas görevine yeniden başlaması için gerekli işleri yapar. Tim, bir tümenin taktik veya idari destek unsurlarında ya da diğer muharip teşkillerin taktik unsurlarında zayiat meydana gelmesi halinde taarruzdan müteessir olan birliğin esas komutanı iş göremez durumda olduğu zaman kullanılır
control and reporting center
(Askeri) KONTROL VE RAPOR MERKEZİ (NATO, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Taktik hava kontrol merkezinin tali bir hava kontrol unsuru. Radar kontrol ve uyarı harekatı bunun sorumluluk bölgesi içinde yürütülmektedir. Ayrıca bakınız: "air control and reporting'center"
control and reporting system
(Askeri) KONTROL VE RAPOR SİSTEMİ: Aşağıdaki hususları temin için kurulmuş bir teşkil: a) Hava araçlarının erken haber verilmesi ve ikazı, izlenmesi ve tanınması, su üstü araçlarının izlenmesi. b) Bütün aktif savunma unsurlarının kontrolü. Bu sistem esas itibariyle gerekli muhabere ağı ile birlikte radar rapor istasyonları ve kontrol merkezleri zinciri ile bir gözetleme birliğinden ibarettir
control board
(Askeri) KONTROL KURULU: Büyük askeri teşkilatın bir çoğunda teşkilatı ve takip edilen usul ve metotları tetkik ve bunlara nezaret eden subaylardan müteşekkil idari kurul. "İkmal kontrol kurulu" gibi
control board
kumanda tablosu
control board
kontrol paneli
control buoy
(Askeri) İŞARET ŞAMANDIRASI: Bir su altı mayınının veya mayın şebekesinin mevkiini veya muhtemel yerini gösteren şamandıra. Buna "marking buoy" da denir
control cabinet
(Tekstil) kontrol dolabı (kabini)
control cabinet door
(Tekstil) kontrol dolabı kapağı
control cam
eksantrik kumanda mili
control codes
kontrol kodları
control drive
(Nükleer Bilimler) kontrol mekanizması,kontrol sürücüsü
control element
(Nükleer Bilimler) kontrol elemanı
control flag
(Askeri) işaret flaması
control function
kontrol fonksiyonu,kontrol işlevi
control handler
Denetim İşleyicisi
control independence
(Nükleer Bilimler) kontrol bağımsızlığı
control irps
(Bilgisayar) ırp'leri denetle
control lag
(Havacılık) kumanda aralığı
control map
(Askeri) HASAR KONTROL HARİTASI: Bir bölge hasar kontrol planının (area damage control plan) kapladığı sahaya ait harita. Bu bölge dahilinde karşılaşılan olaylar, hasar kontrol merkezinde bu harita üzerinde noktalanır. CONTROL OF ELECTROMAGNETIC RADIATION (CONELRAD) (DOD): ELEKTROMANYETİK RADYASYON KONTROLU (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): ABD Anayurduna bağlı topraklarına ve Panama Kanal Bölgesine bir taarruz veya yakın tehlike halinde elektromanyetik ışınları düşman uçaklarına, güdümlü füzelerine veya diğer araç ve cihazlarına bir seyrüsefer yardımcı malzemesi olarak yararlı olmasını asgari hadde indirecek bir milli harekat planı. Ayrıca bakınız: "emission control orders"
control member
(Nükleer Bilimler) kontrol elemanı
control mix
kontrol karışımı
control of oceanographic information
(Askeri) oşinografik bilgi kontrolü
control oneself
kendine hâkim olmak
control operation
denetim işlemi,kontrol işlemi
control programs
(Askeri) KONTROL PROGRAMLARI: Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahının beş yıllık bir devre içinde ulaşacağı veya bu devre için idame ettireceği kıta, malzeme, tesis araştırma ve geliştirme ve ihtiyat asli teşkilleri durumundan bahsederek kara kuvvetlerinin başlıca hedefini tespit eden temel programlar
control random access memory
(Askeri) rastgele erişim hafızası kontrolü
control range
kontrol (denetim) erimi
control reporting element
(Askeri) kontrol raporlama unsuru
control responsibility
(Askeri) KONTROL SORUMU: Bir teşkilin vazife yapabilmesi için gerekli emirleri verebilmesi bakımından bir şahsa, bir şube birlik veya komuta unsuruna tanınan yetki
control rocket
(Askeri) KONTROL ROKETİ (HV.): Bir balistik füze, uzay aracı veya benzeri cismi yöneltmek, hızlandırmak veya hızdan düşürmek için kullanılan verniye-roket, retroroket veya bunlara benzer diğer bir roket
control rod pattern
(Nükleer Bilimler) kontrol çubuğu düzeni
control rod worth
(Nükleer Bilimler) kontrol çubuğu değeri
control servo
(Askeri) KOMUTA SERVOSU: Bir hava aracı üzerinde bulunan ve pilotun, komuta bakımından, bedeni gayretini arttıran veya kuvvetlendiren bir cihaz. Bu cihaz, mekanik, elektriki hidrolik veya hava tertibatlı olabilir
control sheet
(Askeri) ŞEFFAF KONTROL KAĞIDI: Genel olarak şeffaf bir kağıda çizilmiş olan ve üzerinde düşey hava fotoğrafları serilerini teşkil eden her fotoğrafın esas noktası uygun bir ölçek dahilinde işaretlenen gridli şema. Bu şema yan yana gelen iki düşey fotoğrafta teşhis edilebilen herhangi bir noktanın hakiki koordinatlarının tayin edilmesine yardım eder
control stick
(Askeri) LÖVYE: Uçaklarda bulunan bir lövye. Bu lövye, kanatçık ve elevatörlere bağlı olup, kuyruk ile alakası mevcut değildir. Bunun vasıtasıyle uçağın yatışı, dönüşü, alçalış ve yükselişi idare edilir
control surface
(Askeri) KUMANDA SATHI: Uçağın hızını azaltmak ve istikametini değiştirmek için icabında dönecek veya başka bir şekilde hareket edecek tarzda imal edilmiş taşıyıcı satıh
control transformer
(Tekstil) kontrol transformatörü
control vehicle
(Askeri) SÖZLEŞME ARACI: Kabiliyetleri bilinen standart bir araç. Bu araç tecrübeye tabi tutulan diğer bir araçla birlikte çalıştırılır
control wheel
(Askeri) VOLAN: Uçaklarda dengeyi sağlayan daire şeklinde komuta tertibatı. Bunun sağa sola döndürülmesiyle uçağın dönüşü, yatışı, ileri ve geri hareketleri yükseliş ve alçalışı kontrol edilir
controlled
denetlenmiş
controlling
denetleyici
controlling
kontrol ederek

Sami hayatını milyon dolarlık anlaşmaları kontrol ederek geçirdi. - Sami spent her life controlling million-dollar deals.

controlling
kumanda
controlling
kontrol

Öfkeni nasıl kontrol ediyorsun? - How are you at controlling your temper?

Pilot, uçağı kontrol ederken zorluk yaşadı. - The pilot was having trouble controlling the aircraft.

controls
kumanda
controls
denetimler
controls
(Bilgisayar) denetim
controllability
denetlenebilirlik
controllable
yönetilebilir
controllable
idare edilebilir
controllable
denetlenebilir
controlled
kontrollü

Mary kontrollü bir eşti. - Mary was a controlled wife.

Araba dijital kontrollü klima ile donatılmıştır. - The car is equipped with digitally controlled air conditioning.

controlled
denetimli
controlled
{f} kontrol et

Yabancılar gizlice Dünya'nın ilerlemesini kontrol etti. - Aliens controlled Earth's progress in secret.

Tom her şeyi kontrol etti. - Tom controlled everything.

controlling
{f} kontrol et

Duygularımı kontrol etmekte zorlanıyorum. - I have trouble controlling my emotions.

Önümüzdeki 4 ila 6 hafta, büyük Ebola salgınını kontrol etmekte çok önemlidir. - The next four to six weeks are crucial in controlling the massive Ebola outbreak.

Englisch - Englisch
Influence or authority over

The government has complete control over the situation.

A security mechanism, policy, or procedure that can counter system attack, reduce risks, and resolve vulnerabilities, synonymous with safeguard and counter-measure
An interface element that a computer user interacts with, such as a window or a text box
restraint or ability to contain one's emotions, or self-control
The method and means of governing the performance of any apparatus, machine or system, such as a lever, handle or button
To exercise influence over, to suggest or dictate the behavior of, oversit

With a simple remote, he could control the toy truck.

A separate group or subject in an experiment against which the results are compared where the primary variable is low or nonexistence
to exercise a directing, restraining, or governing influence over
{v} to govern, check, restrain, stop
{n} power, authority, a check, a restraint
{f} rule, command; restrain; supervise; examine, check
An object in a container view that a user can manipulate with a pen to cause instant action with visible results or to change settings to modify a future action Source: NUIG
The complete apparatus used to control a mechanism or machine in operation, as a flying machine in flight; the mechanism controlling the rudders and ailerons
verify or regulate by conducting a parallel experiment or comparing with another standard, of scientific experiments; "Are you controlling for the temperature?
In a scientific experiment, the control is the group that serves as a standard of comparison It is exposed to the same conditions as the experimental group, except for the variable being tested In the standard lettuce seed bioassay, the control is the set of seeds grown in distilled water rather than in a test solution
/ Control Marker/ Marker- a trapezoid-shaped marker (usually orange or red and white) used to mark features on an orienteering course, usually with clipper or control punch attached to mark a control card as proof of arrival
Controls are the methods that a government uses to restrict increases, for example in prices, wages, or weapons. Critics question whether price controls would do any good They have very strict gun control in Sweden
a relation of constraint of one entity (thing or person or group) by another; "measures for the control of disease"; "they instituted controls over drinking on campus"
a spiritual agency that is assumed to assist the medium during a seance
A control is a device such as a switch or lever which you use in order to operate a machine or other piece of equipment. I practised operating the controls. the control box. If someone is at the controls of a machine or other piece of equipment, they are operating it. He died of a heart attack while at the controls of the plane
control (others or oneself) or influence skillfully, usually to one's advantage; "She manipulates her boss"; "She is a very controlling mother and doesn't let her children grow up"; "The teacher knew how to keep the class in line"; "she keeps in line"
(n ) An interface element that the user can manipulate to perform an action, select an option, or set a value Examples include buttons, sliders, and combo boxes
If something is out of control, no-one has any power over it. The fire is burning out of control
handle and cause to function; "do not operate machinery after imbibing alcohol"; "control the lever"
great skillfulness and knowledge of some subject or activity; "a good command of French"
When a government controls prices, wages, or the activity of a particular group, it uses its power to restrict them. The federal government tried to control rising health-care costs. Control is also a noun. Control of inflation remains the government's absolute priority
In a clinical trial, one therapy must be tested against another to determine if there are any differences between treatments The control is the treatment being tested against the new therapy and may or may not be a therapy that is already considered standard treatment for the disease
Action(s) taken to mitigate risk in the achievement of a business objective This is a global view of control, inclusive of all actions, including, but not be limited to, developing policies and procedures, assigning responsibilities, assigning authorizations and accountabilities, monitoring and reporting activity, and establishing review or audit points within a process Risk refers to any undesirable result such as inaccuracy, incompleteness, or non-compliance, as well as the risk of fraud
the activity of managing or exerting control over something; "the control of the mob by the police was admirable"
For the purposes of determining whether the Act applies to a record that is "under the control" of a public body, "control" means the authority to manage the record, including restricting, regulating and administering its use, disclosure or disposition
In a surveillance exercise, the one directing the team remotely, usually by electronic communications
If something harmful is under control, it is being dealt with successfully and is unlikely to cause any more harm. If the current violence is to be brought under control, the government needs to act. allosteric control arms control AWACS Airborne Warning and Control System birth control Centers for Disease Control and Prevention control system control theory exchange control numerical control Total Quality Control wage price control
restraint or ability to contain ones emotions, or self-control
In direct mail promotional testing, the basic package against whose results other packages are compared Usually, the control is the winning package in a previous test or tests
(physiology) regulation or maintenance of a function or action or reflex etc; "the timing and control of his movements were unimpaired"; "he had lost control of his sphincters"
the state that exists when one person or group has power over another; "her apparent dominance of her husband was really her attempt to make him pay attention to her"
power to direct or determine; "under control"
To check by a counter register or duplicate account; to prove by counter statements; to confute
A graphic object that causes instant actions or visible results when the user manipulates the object with the mouse Standard controls include buttons, scroll bars, checkboxes, sliders, and pop-up menus
verify by using a duplicate register for comparison; "control an account"
If you control yourself, or if you control your feelings, voice, or expression, you make yourself behave calmly even though you are feeling angry, excited, or upset. Jo was advised to learn to control herself I just couldn't control my temper. = restrain + controlled con·trolled Her manner was quiet and very controlled. = restrained
To verify or regulate (a scientific experiment) by conducting a parallel experiment or by comparing with another standard To verify (an account, for example) by using a duplicate register for comparison In experimental parapsychology a procedure undertaken in order to ensure that the experiment is conducted in a standard fashion and so that results are not unduly influenced by extraneous factors
a mechanism that controls the operation of a machine; "the speed control on his turntable was not working properly"; "I turned the controls over to her"
lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or keep within limits; "moderate your alcohol intake"; "hold your tongue"; "hold your temper"; "control your anger"
the economic policy of controlling or limiting or curbing prices or wages etc
Power or authority to check or restrain; restraining or regulating influence; superintendence; government; as, children should be under parental control
To exercise influence over, to suggest or dictate the behavior of
be careful or certain to do something; make certain of something; "He verified that the valves were closed"; "See that the curtains are closed"; "control the quality of the product"
"they wanted to repeal all the legislation that imposed economic controls" a spiritual agency that is assumed to assist the medium during a seance a relation of constraint of one entity (thing or person or group) by another; "measures for the control of disease"; "they instituted controls over drinking on campus" verify by using a duplicate register for comparison; "control an account" exercise authoritative control or power over; "control the budget"; "Command the military forces" lessen the intensity of; temper; hold in restraint; hold or keep within limits; "moderate your alcohol intake"; "hold your tongue"; "hold your temper"; "control your anger" verify or regulate by conducting a parallel experiment or comparing with another standard, of scientific experiments; "Are you controlling for the temperature?
If you have control of something or someone, you are able to make them do what you want them to do. He lost control of his car Some teachers have more control over pupils than their parents have
To control a piece of equipment, process, or system means to make it work in the way that you want it to work. a computerised system to control the gates the controlled production of energy from sugar by a cell. + -controlled -controlled computer-controlled traffic lights
1 To regulate restrain, correct, restore to normal 2 Applied to many communicable and some noncommmunicable conditions, control means ongoing operations or programs aimed at reducing incidence and/or prevalence, or eliminating such conditions See also command and control model; span of control
In a case-control study, comparison group of persons without disease
a standard against which other conditions can be compared in a scientific experiment; "the control condition was inappropriate for the conclusions he wished to draw"
Any of the physical factors determining the climate of any particular place, as latitude,distribution of land and water, altitude, exposure, prevailing winds, permanent high- or low-barometric-pressure areas, ocean currents, mountain barriers, soil, and vegetation
To exercise restraining or governing influence over; to check; to counteract; to restrain; to regulate; to govern; to overpower
If you show control, you prevent yourself behaving in an angry or emotional way. He had a terrible temper, and sometimes he would completely lose control He was working hard to keep control of himself
The people who control an organization or place have the power to take all the important decisions about the way that it is run. He now controls the largest retail development empire in southern California Minebea ended up selling its controlling interest in both firms. + -controlled -controlled AGA Gas is Swedish-controlled. the state-controlled media
{i} rule, command; supervision; control panel; restraint
A standard of comparison by which experimental results are evaluated A control differs from the experiment in a single variable, and enables the assessment of significance of experimental results
a spiritual agency that is assumed to assist the medium during a seance a relation of constraint of one entity (thing or person or group) by another; "measures for the control of disease"; "they instituted controls over drinking on campus"
An object that enables user interaction or input, often to initiate an action, display information, or set values Common controls are radio buttons, pull-down menus, check boxes, etc
In a graphical user interface (GUI), an object on the screen that can be manipulated by a user to perform an action Perhaps the most common controls are buttons that a user can click to select an option, and scroll bars that a user employs to move through a document or position text in a window
"they wanted to repeal all the legislation that imposed economic controls"
That which serves to check, restrain, or hinder; restraint
the activity of managing or exerting control over something; "the control of the mob by the police was admirable" (physiology) regulation or maintenance of a function or action or reflex etc; "the timing and control of his movements were unimpaired"; "he had lost control of his sphincters" a mechanism that controls the operation of a machine; "the speed control on his turntable was not working properly"; "I turned the controls over to her" power to direct or determine; "under control" the economic policy of controlling or limiting or curbing prices or wages etc
A duplicate book, register, or account, kept to correct or check another account or register; a counter register
An arrangement of chemical, electronic, electrical, and mechanical components that commands or directs the management of a system
The process of comparing actual performance with planned performance, analyzing variances, evaluating possible alternatives, and taking appropriate corrective action as needed
Control of an organization, place, or system is the power to make all the important decisions about the way that it is run. The restructuring involves Mr Ronson giving up control of the company The first aim of his government would be to establish control over the republic's territory. If you are in control of something, you have the power to make all the important decisions about the way it is run. Nobody knows who is in control of the club In the West, people feel more in control of their own lives. If something is under your control, you have the power to make all the important decisions about the way that it is run. All the newspapers were taken under government control
control brief
A type of pantie girdle with longer legs and a higher waist, normally worn by a woman to lift and shape her buttocks area while flattening the stomach area
control briefs
plural form of control brief
control character
A character which does not have a direct visual appearance as a glyph, but rather causes some other display action to occur, such as a transition to a new line. Examples are tab, carriage return, and line feed
control chart
A tool used to determine whether a manufacturing or business process is in a state of statistical control or not
control charts
plural form of control chart
control code
A numeric value or string of such values such as a simple control character or escaped character which causes some other specific commanded or requested action to occur, which would not otherwise be accessible to a user or device generating the code
control codes
plural form of control code
control freak
A person who is excessively controlling and domineering
control freaks
plural form of control freak
control group
The group of test subjects left untreated or unexposed to some procedure and then compared with treated subjects in order to validate the results of the test
control joint
A groove which is formed, sawed, or tooled in a concrete or masonry structure to regulate the location and amount of cracking and separation resulting from the dimensional change of different parts of the structure, thereby avoiding the development of high stresses
control key
A key on a personal computer or terminal keyboard used in combination to modify the function of other keys; normally labelled "Ctrl"
control keys
plural form of control key
control mechanism
Any mechanical (or other) system used to keep one or more variable parameters constant, or within specified bounds
control mechanisms
plural form of control mechanism
control order
An order made by the Home Secretary to restrict an individual's liberty for the purpose of "protecting members of the public from a risk of terrorism"
control orders
plural form of control order
control panel
A computer display offering a number of controls or options
control panel
A flat, (usually) vertical surface onto which controls, instruments, and displays are mounted
control panels
Plural of control panel
control room
The area inside a recording studio designed to facilitate the mixing of audio for studio recordings
control room
A room serving as the centre of monitoring a building, controlling an operation etc
control rooms
plural form of control room
control surface
A moveable surface attached to a machine such as an aircraft or submarine that can be used to control the machine's motion in roll, pitch or yaw

Before flight its is vital to ensure all control surfaces are clear of obstruction and can move smoothly and freely.

control surfaces
plural form of control surface
control theory
An interdisciplinary branch of engineering and mathematics, dealing with the control of the behavior of dynamical systems
control verb
A verb which takes multiple arguments, one of which is another verb, such that one of the control verb's arguments (possibly its subject) is semantically both an argument of the control verb and an argument of the other verb
control verbs
plural form of control verb
control-freak
Attributive form of control freak

control-freak mentality.

control key
(Bilgisayar) A key on a computer keyboard that you press at the same time as other keys to make the keyboard operate in a particular way

1. Press and hold down the control key while you press '9'. 2. I pressed Control and Alt Delete but nothing happened.

control pad
(Bilgisayar) A gamepad, also called joypad or control pad, is a type of game controller held in the hand, where the digits (especially thumbs) are used to provide input. Gamepads generally feature a set of action buttons handled with the right thumb and a direction controller handled with the left. The direction controller has traditionally been a four-way digital cross (D-pad), but most modern controllers additionally (or as a substitute) feature an analog stick. The analog stick was introduced with the Atari 5200 controller, but did not reach popularity until the Nintendo 64
Control Break
key combination used to stop the execution of a program in DOS (Computers)
control account
general account that displays balances of specific accounts
control account
an account that shows totals of amounts entered in a subsidiary ledger
control arms
(Otomotiv) The upper or lower A shaped suspension components that are mounted on the frame and support the ball joints and steering knuckles
control board
investigative board, committee that judges, committee designed to determine and criticize problems
control center
A network component responsible for monitoring the network and taking corrective action when necessary
control center
The main administration page for ezboard administrators and registered users to maintain personal information, mark favorites, and manage and customize ezboards and forums
control center
the operational center for a group of related activities; "the general in command never left the control center"
control center
A central location in a secure area where access and alarm sub-systems are supervised and security personnel are located
control center
This is the online interface for your account When you log in to Google AdWords, you're taken to the main page (the "Control Center") for your account, from which you can access and edit your campaigns and settings
control center
area where something is regulated or checked
control digit
number which is added to a series of numbers which controls accuracy
control experiment
An experiment that isolates the effect of one variable on a system by holding constant all variables but the one under observation
control freak
disapproval If you say that someone is a control freak, you mean that they want to be in control of every situation they find themselves in. One who has an obsessive need to exert control over people and situations. someone who is too concerned about controlling all the details in every situation they are involved in
control group
A group of research study participants that is essentially similar to the intervention group but is not exposed to the intervention The term denotes that the method of assigning participants to condition (such as intervention or nonintervention group) was by random assignment See comparison group
control group
Participants in a control group are used as a standard for comparison For example, a particular study may divide participants into two groups - an "experimental group" and a "control group " The experimental group is given the experimental treatment under study, while the control group may be given either the standard treatment for the illness or a placebo At the end of the study, the results of the two groups are compared
control group
A group of individuals in a study who do not receive treatment or are treated in a traditional or regular manner
control group
A group of healthy patients used for comparison in a clinical trial
control group
people in a medical study who do not receive the experimental treatment being tested
control group
The study patients that did NOT receive the experimental maneuver Subjects who do not receive the drug, test, or intervention under study
control group
When scientists carry out experiments to test an hypothesis it is important that all other variables not being tested are kept constant but in most situations this is just not possible Control groups are used instead One group is treated to see the effect of the variable being tested The control group is not treated If the two groups are the same as each other in every other way, then any other changes in the environment will be the same for both groups and the difference between the groups will be due to the variable being tested
control group
a group to which the experimental manipulation is not applied
control group
The subjects in a controlled experiment who do not receive the treatment
control group
A control group is a group of participants who receive the standard treatment/care or a placebo At the end of the study, the results of the control group and experimental/intervention group are compared
control key
A key on a computer keyboard that is pressed in combination with another key to activate a command. a particular button on a computer that allows you to do certain operations
control key
key which is pressed to execute a pre-defined computer command and does not create a regular printed character
control menu
The pull-down menu that drops down when you click the extreme upper-left corner of a program's main window (the corner is marked by an icon with a long dash in it) The same menu displays when you click a program icon The Control Menu enables you to resize an application window, call the task manager to switch to another task, or use optional features of the program
control menu
The menu appearing on every application that runs in a window and on some non-Windows applications Icons, some dialog boxes, and windows within an application workspace also have Control menus For applications running in a Window and for icons and dialog boxes, Control-menu commands move, change the size of, and close windows For non-Windows applications, the Control-menu commands transfer information and perform other miscellaneous functions Also known as System menu
control menu
A standard menu that allows you to manipulate a window or dialog box You can invoke the control menu by clicking on the control menu box located to the left of the title bar You can also invoke the control menu for the application or the current dialog box by pressing Alt+Spacebar You can invoke the control menu for a document window by pressing Alt+Hyphen
control menu
System menu, usually displayed on the left end of a title bar
control menu box
button in the upper left-hand corner of an application window in a Windows environment
control panel
All users have access to a web-based Control Panel which allows you to set mail forwarding options, enable/disable anonymous FTP access, view your statistics with MKStats, change your password and more It also allows access to other features such as an HTML Form Generator, web-based HTML editor and Perl script checker Users can also update account contact information at anytime without having to contact customer support Available with all plans
control panel
A program that comes with Windows 98 that enables you to make settings for many Windows 98 actions, such as changing network, keyboard, printer, and regional settings Some programs (including many video card drivers) may add sections to the control panel for you to use to configure that program
control panel
- The Control Panel customizes and enables users to control their StargazerNET experience The features of the Control Panel include the Communicator, the Transporter, the StarGazette, the Personal Log, and StarSearch via the Exploratorium The Control Panel is always present to help the user navigate through the site
control panel
electrical device consisting of an insulated panel containing switches and dials and meters for controlling other electrical devices; "he checked the instrument panel"; "suddenly the board lit up like a Christmas tree
control panel
A proprietary program that allows all of our customers to set up POP3 e-mail boxes, mail forwarding, view comprehensive site access logs, and perform basic administrative functions More Details
control panel
In System 7, a control panel is a utility that lets you set basic parameters such as the speaker volume, desktop pattern, date and time, and so on Control panels are kept in a folder called Control Panels; one way to open it is by selecting Control Panels from the Apple Menu In System 6, control panels are called cdevs, and they're accessed through the Control Panel command on the Apple Menu
control panel
The Control Panel is an on-line interface, that allows users to change and update their Web sites
control panel
A system utility that comes with Windows that allows the use to change a variety if different Windows and system settings
control rocket
A vernier rocket or similar missile used to change the altitude or trajectory of a rocket or spacecraft
control rod
a steel or aluminum rod that can be moved up or down to control the rate of the nuclear reaction
control room
a room housing control equipment (as in a recording studio)
control surface
A movable airfoil, especially a rudder, aileron, or elevator, used to control or guide an aircraft, guided missile, or rocket
control system
system for regulating or directing something; pronunciation system
control tower
a tower with an elevated workspace enclosed in glass for the visual observation of aircraft around an airport
control unit
unit which governs activity
control wheel
steering device of an airplane
controllability
The quality of being controllable; controllableness
controlled
Simple past tense and past participle of control
controlled
inhibited or restrained in one's words and actions
controllable
{a} subject to control, governable
control freak
someone with a compulsive desire to exert control over situations and people
controllability
The degree of influence that a specific manager has over costs, revenues or other items in question
controllability
{i} extent to which someone or something can be controlled or managed
controllability
The ability to control an individual circuit during testing (SM*)
controllability
Capability of being controlled; controllableness
controllability
The extent to which managers are able to control or influence a cost or cost variance
controllable
Able to be controlled; subject to regulation or command
controllable
If something is controllable you are able to control or influence it. This makes the surfboards more controllable. controllable aspects of life. able to be controlled
controllable
{s} able to be controlled, manageable, restrainable
controllable
capable of being controlled
controllable
Capable of being controlled, checked, or restrained; amenable to command
controllably
In a controllable manner
controllably
manageably, in a controllable manner, in a restrainable manner
controlled
restrained or managed or kept within certain bounds; "controlled emotions"; "the controlled release of water from reservoirs"
controlled
past of control
controlled
curbed or regulated; "controlled emotions
controlled
inhibited or restrained in ones words and actions
controlled
{s} regulated, monitored; managed, restrained
controlling
Having control over a person or thing
controlling
A communication process that ties all the functions of manufacturing together
controlling
The managerial activity of monitoring a plan's implementation and taking corrective action as needed Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability, Governance
controlling
{s} ruling, supervising, regulating, managing, restraining
controlling
The process of modifying the behavior of running software components, without stopping them
controlling
The process of monitoring and correcting the actions of the organization and its members to keep them directed toward their goals (2)
controlling
The process of comparing what you planned with actual performance that involves setting standards, evaluating performance, and solving problems revealed
controlling
The process of making adjustments to correct for the deviations from a planned scheme
controlling
Establishing standards of performance, measuring current performance in relation to established standards, and taking corrective action as required
controlling
present participle of control
controlling
(the Blood and Body fluids)
controlling
the process of evaluating and correcting activities to keep the organization on course
controlling
Within the context of organizational management, controlling refers to activities designed to ensure that operations are continuing within prescribed boundaries (e g , customer wait times are less than a specified limit) (See 270)
controlling
able to control or determine policy; "a controlling interest in the firm"
controlling
That portion of a manager’s job concerned with monitoring the firm’s performance and, if necessary, acting to bring it in line with the firm’s goals
controlling
staying with the plan making sure the objectives are met and changing the plan as necessary
controlling
able to control or determine policy; "a controlling interest in the firm
controlling
meta-analysis
controls
Pricing Grid
controls
procedures and practices with the purpose to counteract exposures to certain risks Controls are the procedures people do daily such as recording, reporting, verifying, reconciling, approving, and analyzing
controls
The type of traction motor controls installed The "K"-type series-parallel controller design was the most prevalent in streetcars, superseding the earlier "R"-type design, and the model numbers were standardized between General Electric and Westinghouse A K-type controller directly controls the flow of current to the motors and grid resistors, using a metal camshaft, operated via an insulated crank handle by the motorman Heavier cars that require more current than a K-type controller can safely handle, or multiple-unit cars, use a group switch design A master controller, similar in appearance to the K-type controller, energizes control wires which operate heavy-duty electrical contactors inside the group switch under the car For group-switch equipped cars, the manufacturer and model number of the group switch system is given
controls
plural of control
controls
Exercises directly; has guiding or retraining power
controls
Tools that appear on the user interface that let the user respond to the program, enter data, and view images and other kinds of output data
controls
This refers to the mechanisms that allow you to raise, lower, and/or tilt the blinds Controls are usually cords or wands For supply only orders you will be asked to specify which side of the blinds the controls will be placed on When considering blinds, please consider the type of controls that you require
controls
Measures taken to ensure the integrity and quality of a process
controls
Commands to be bound to keys; they control your player and your interface to your player and other players
controls
Objects or elements of a form or report Access supplies three types of controls: bound controls, unbound controls, and calculated controls Typical controls include labels, text boxes, and command buttons
controls
{i} arrangement of devices for regulating and guiding a machine
controls
a mechanism used to regulate or guide the operation of a wind generator, i e , (voltage, frequency, shutdown, utility connect and disconnect, ac or dc mode)
controls
third-person singular of control
controls
Employed to ensure that strategic objectives are achieved and financial, human resource and other guidelines are not breached during the implementation proces or the ongoing phase of strategic activity
controls
a technique used to evaluate experimental tratments by having two groups of ecperimental subjects, on to receive treatment, and one subjected to the same conditions but not given the treatment This way, scientists can find out whether effects they are seeing are due to treatment or some other experimental condition Non-controlled experiments are considered very difficult to evaluate because of the absence of controls with which to compare treated subjects
controls
Devices used to stop, start, or modulate flow of electricity or fluid to maintain a preset condition
controls
A person "controls" an entity if the person, directly or indirectly through one or more intermediaries, alone or in concert with others, owns, controls, or holds the power to vote twenty-five percent or more of the outstanding stock or voting power of the controlled entity (per WAC 208-660-010)
controls
a single record at end of file stating total number of records on upload file (all '+' records written, except +TOTALS), and total number of people recorded (+PERSON records written) Example CSV (Database Upload) File ******************************************************************* -->
controls
holdings that will take the first or second trick if a suit is led A first-round control is an ace (or a void, for trump contracts); a second-round control is a king or singleton
controls
Tests performed in parallel with experimental samples and designed to demonstrate that a procedure worked correctly
controls
Parts of a dialog box such as text fields, check boxes, and option menus
controls
a technique used to evaluate experimental treatments by having two groups of experimental subjects, on to receive treatment, and one subjected to the same conditions but not given the treatment This way, scientists can find out whether effects they are seeing are due to treatment or some other experimental condition Non-controlled experiments are considered very difficult to evaluate because of the absence of controls with which to compare treated subjects
controls
Graphical objects-such as buttons, sliders, text fields, and scrollers-that the user can operate to give instructions to an application
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) control
control-c
(Bilgisayar) control-c
control
Favoriten