make

listen to the pronunciation of make
Englisch - Türkisch
yapmak

Hatalar yapmak her zaman yanlış değildir. - To make mistakes is not always wrong.

İngilizce konuşurken hata yapmaktan korkmayın. - Don't be afraid to make mistakes when speaking English.

{f} elde etmek

Kâr elde etmek için mücadele eden komisyoncular her zaman kitabına göre oynamıyorlar. - Brokers struggling to make a profit don't always play by the book.

Fiyatlar düştüğünde hâlâ kâr elde etmek mümkündür. - It is still possible to make a profit when prices are falling.

çiş yapmak
{i} yapı

Bu elektrikli süpürge çok gürültü yapıyor. - This vacuum cleaner makes a lot of noise.

Nasıl bir radyo yapılacağını bilir. - He knows how to make a radio.

{f} yaratmak

O bir fark yaratmak zorunda. - That's got to make a difference.

Ben bir fark yaratmak istiyorum. - I want to make a difference.

{i} biçim

Ben bu kararı kolay bir biçimde vermedim. - I didn't make this decision lightly.

başarıya ulaştırmak
inşa etmek
yol almak
düdüklemek
(Spor) çeşit

Tom işini nasıl daha başarılı yapacağına dair çeşitli fikirler ileri sürdü. - Tom came up with various ideas on how to make his business more successful.

O, yüz çeşitten fazla ekmek yapmasını bilir. - She knows how to make more than a hundred types of bread.

almak (yol)
somurtmak
yapım

Sanırım Tom'un ev yapımı kurabiyeleri Mary'nin yaptıklarından daha iyi. - I think Tom's homemade cookies are better than the ones Mary makes.

Oxford İngilizce Sözlük'ün yapımcılarına göre İngilizce dilinde 800.000 'den fazla sözcük vardır. - According to the makers of the Oxford English Dictionary, there are over 800,000 words in the English language.

olarak atamak
imal etmek
-tirmek
(Bilgisayar) eski dosyanın
akdetmek
işemek
(Elektrik, Elektronik) devreyi kapatmak
-dırmak
marka

Araban hangi markadır? O bir Forddur. - What make is your car? It is a Ford.

Japon marka bir saatim var. Çok dakiktir. - I have a watch of Japanese make, which keeps very good time.

meydana getirmek
-e neden olmak
hazırlamak

Akşam yemeği hazırlamak zorunda mısın? - Do you have to make dinner?

Tom kendi öğle yemeğini hazırlamak için yeterli zamanını olmadığını söyledi. - Tom said that he didn't have enough time to make his own lunch.

düzeltmek

İşleri düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to make things right.

Kötü bir anlaşmayı elden geldiği kadar düzeltmek zorundaydık. - We had to make the best of a bad deal.

yap

İngilizce konuşurken hata yapmaktan korkmayın. - Don't be afraid to make mistakes when speaking English.

Bebek uyuyor. Gürültü yapmayın. - The baby is asleep. Don't make a noise.

kılmak
{i} yapılış şekli
yapı/marka
dili kendi kazancı peşinde olmak
(Tıp) Elektrik devresinin kapanması
{i} kazanç

İnsanlara şirketinin kazançlı olduğunu düşündürmek için tek ihtiyacın olan şey muhasebende küçük bir el çabukluğu. - All you need is a little sleight of hand in your accounting to make people think your company is profitable.

Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız. - We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain.

mamulât
cinsi münasebet için eş aramak
make Xyap
{f} olarak atamak, yapmak: The board made him president of the company. Yönetim kurulu onu şirketin
neden olmak
{f} varmak
be on the make k
{f} (made)
{f} sağlamak

Senin çocuklarının güvende olmalarını sağlamak için gücüm dahilinde her şeyi yapacağım. - I'll do everything within my power to make sure your children are safe.

O iyi bir yaşam sağlamaktadır. - She makes a good living.

{f} yaptırmak

Bir rezervasyon yaptırmak istiyorum. - I'd like to make a reservation.

Bu akşam için rezervasyon yaptırmak istiyorum. - I'd like to make a reservation for tonight.

{i} verim

Verimli bir FBI ajanı görevlerini yürütme hakkında bir şey söylemiyor. - An efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.

{f} ilişki kurmak
devrenin kapanması
elek

Amerika Birleşik Devletleri'nde, elektriğimizin % 39'unu kömür sağlar. - In the United States, coal makes 39% of our electricity.

Bu elektrikli süpürge çok gürültü yapıyor. - This vacuum cleaner makes a lot of noise.

{i} yapılış, yapı, biçim
{i} verim, randıman
{f} etmek

Kaybı telafi etmek zorundaydım. - I had to make up for the loss.

Tom Boston'da iken Mary'yi ziyaret etmek için zaman ayırmış olabilir. - Tom managed to make time to visit Mary while he was in Boston.

hesap etmek
anlamak

Nasıl çalıştığını anlamak için ayrı şeyler almayı isterim. - I like to take things apart to see what makes them tick.

Bazen iyice anlamak için hata yapmalısın. - Sometimes you should sometimes make a mistake to be properly understood.

becermek
mecbur etmek
düzenlemek
eylemek
üretim

Kasımda yağ üretimi için zeytinler hasat edilir. - In November, olives are harvested from the trees to make oil.

zorlamak
çevirmek
devirmek
tutmak

Yanlış yapmak yok: Biz birliklerimizi Afganistan'da tutmak istemiyoruz. Biz orada askeri üs aramıyoruz. - Make no mistake: we do not want to keep our troops in Afghanistan. We seek no military bases there.

Doğum gününde dilek tutmak bir Amerikan geleneğidir. - It's an American tradition to make a wish on your birthday.

hazırlayın
yapık
make up
{i} uydurmak
make a mistake
hata yapmak

Acele ettiğinde, hata yapmak kolaydır. - When you're in a hurry, it's easy to make a mistake.

make love
sevişmek

Seninle sevişmek istiyorum. - I want to make love with you.

Aşk hakkında konuşmak sevişmektir. - To talk about love is to make love.

make use of
faydalanmak
make happy
sevindirmek
make smaller
küçültmek
make an effort
gayret etmek
made
{s} yapılmış

Bu masa ağaçtan yapılmıştır. - This table is made out of wood.

Bu masa tahtadan yapılmıştır. - This table is made from wood.

making
yapma

Öyle bir yargılama yapmak yanlış fikirlere yönlendirebilir. - Making such a judgement may lead to wrong ideas.

O, konuşmalar yapmada mükemmeldir. - She is excellent at making speeches.

make up
{i} makyaj yapmak
make up
{i} barışmak
make out
(deyim) seçmek,okumak ,sökmek,anlamak,cikarmak
make up
{i} oluşturmak

İslam Danimarka'nın en büyük ikinci dini olup, onun 210.000 inananı toplumunun% 3.7'sini oluşturmaktadır. - Islam is the second largest religion in Denmark, of which its 210,000 believers make up 3.7% of its society.

make sense
mantıklı olmak

O mantıklı olmak zorunda değil. - It doesn't have to make sense.

make up
(deyim) tamamlamak. make up for sth. karsilamak,telafi etmek. make up to someone gozune girmeye calismak,yaranmak. make sth. up to someone telafi etmek
make a faux pas
pot kırmak
make a mistake
yanılmak
make it up
uzlaşmak
make sense
anlaşıl
make up
(deyim) dostluğu yeniden kurmak
make up
{i} telâfi etmek

Kayıp zamanı telafi etmek için çok çalışmalıyım. - I must work hard to make up for lost time.

Kaybı telafi etmek zorundaydım. - I had to make up for the loss.

make up one's mind
kararını vermek
make out
farketmek
make up
{i} uyduruvermek
make out
(Argo) mala vurmak
make out
(deyim) açıkça görmek
make sense
anlamı olmak
make sense
akla uygun gelmek
Make something count
Birşeyi verimli/faydalı kullanmak, boşa harcamamak
make a demand
Talep etmek
make a dream come true
Bir hayâli gerçekleştirmek
make a monkey out of someone
(Ev ile ilgili) Birisi ile dalga geçmek, alay etmek, kafa bulmak, maymun etmek, maymuna çevirmek
make a reservation
Yer ayırtırmak
make amendment
Bkz. make amends
make friends with someone
Biriyile arkadaş olmak
make matters worse
Durumu daha da kötü hâle getirmek
make one's point
Kastettiği şeyi ifade etmek
make one's skin crawl
Korkutmak, huzursuz etmek
make predictions
Tahmin(ler)de bulunmak
make something happen
Gerçekleştirmek
make up a story
Bir hikaye uydurmak
make up to
(deyim) gönlünü almak
make a claim to
sahip çıkmak
make a claim to
istekte bulun
make a complaint about
şikâyetçi olmak
make a difference
farketmek
make a face
surat etmek
make a fire
ateş yakmak
make a living
geçimini sağlayabilme
make a mistake
yanlış yapmak, hata etmek/işlemek
make a mistake
hata yap

John'un hata yapması olasıdır. - John is likely to make a mistake.

Eğer bir hata yaparsanız, sadece düzgün bir şekilde çiziniz. - If you make a mistake, just cross it out neatly.

make a mistake
yanlış yapmak

Ben bir yanlış yapmak istemiyorum. - I do not want to make a mistake.

make a point of doing sth
(deyim) ozellikle dikkat etmek
make amends
(deyim) make amends (to someone)(for sth.) kusurnu düzeltmek,bedelini ödemek,özür dilemek
make an effort
uğraşmak
make angry
sinirlendirmek
make believe
-i (bir şey) olarak düşünmek/hayal etmek: Make believe you're a king. Kendini kral olarak düşün
make certain of
garantiye almak
make clear
adını koymak
make do
(deyim) make do (with sth.) (kd) elde olanla idare etmek
make do
yetinmek

Sahip olduklarımızla yetinmek zorunda kalacağız. - You will have to make do with what we have.

Sahip olduğunla yetinmek zorunda kalacaksın. - You'll have to make do with what you've got.

make feel
hissettirmek
make for
(deyim) make for someone/sth. ...e dogru gitmek,yurumek. make for sth. ...e neden olmak,yardim etmek
make for
(Fiili Deyim ) -e doğru gitmek , -e neden olmak
make friends
dostluk kurmak
make friends
arkadaş olmak

Kız kardeşinle arkadaş olmak istiyorum. - I want to make friends with your sister.

Nancy ile arkadaş olmak istiyorum. - I want to make friends with Nancy.

make fun of
dalga geçmek

O benimle dalga geçmek istiyor. - He wants to make fun of me.

make fun of
alay etmek

Tom Mary ile alay etmekten hoşlanıyor. - Tom likes to make fun of Mary.

Yaşlı bir adamla alay etmek yanlıştır. - It is wrong to make fun of an old man.

make into
(Fiili Deyim ) -e haline getirmek , -e dönüştürmek
make it big
{a} (deyim) cok basarili olmak
make it up
barışmak
make little of
önemsememek
make mention of
-den bahsetmek, -den söz etmek, -in sözünü etmek, -i anmak
make of
-e anlam vermek: I couldn't make anything of his behavior. Onun
make off
(deyim) sıvışmak , kaşmak. make off with sth. aşırmak , çalıp kaçmak
make official
resmileştir
make one's day
sevindirmek
make out
(deyim) (birini) tanımlamak
make out
güçlükle anlamak
make out
(deyim) yanıtını bulmak
make over
(fiil) yenilemek
make peace
barışmak
make provision
önlem almak
make provision against
önlem almak
make sense
anlaşılır olmak
make sense of
anlamlandırmak
make smb. laugh
güldürmek
make smb. loose his job
ayağını kaydırmak
make something up
uydurmak
make sure
unutmamak
make sure
garantiye almak
make sure
tahkik etmek
make the most of it
tadını çıkarmak
make up
düzmek
make up one's mind
to -i aklına koymak, -e karar vermek
make up one's mind
karara varmak
make out
ayırdetmek
make out
(deyim) açıkça anlamak
make up
{i} toparlamak
make a fool out of someone
(Ev ile ilgili) Birisi ile dalga geçmek, alay etmek, kafa bulmak, maymun etmek, maymuna çevirmek
make a monkey of someone
(Ev ile ilgili) Birisi ile dalga geçmek, alay etmek, kafa bulmak, maymun etmek, maymuna çevirmek
make a wish
dilekte bulunmak
make an investment
yatırım yapmak
make capital out of
(Konuşma Dili) -den yararlanmak
make certain
emin olmak

Tom'un nereye gitmesi gerektiğini bildiğinden emin olmak zorundayım. - I have to make certain Tom knows where he needs to go.

Konserin saat kaçta başladığını Tom'un bildiğinden emin olmak zorundayım. - I have to make certain Tom knows what time the concert starts.

make dim
donuklaştırmak
make dim
loşlaştırmak
make explicit
belirginleştirmek
make high
yükseltmek
make history
(Konuşma Dili) adı tarihe geçmek
make into
-e dönüştürmek
make it
(deyim) (hastalıktan sonra) düzelmek
make mention of
sözünü etmek
make mention of
söz etmek
make out
(Argo) aşk yaşamak
make out
(Argo) cinsel ilişki yaşamak
make out
(deyim) öyle göstermeye çalışmak
make out
tanzim etmek
make out
basarılı olmak
make out
(deyim) sonuca ulaşmak
make out
(deyim) sevişmek
make out
(deyim) işi pişirmek
make out
(deyim) netlikle görmek
make out
(deyim,Argo) mercimeği fırına vermek
make out
(deyim) yaşayabilmek
make out
(Argo) birisini yatağa atmak
make out
(deyim) anlayabilmek
make out
(Argo) cinsel ilişkiye girmek
make out
(deyim) kanıtlamaya çalışmak
make possible
olanaklandırmak
make public
(Politika, Siyaset) kamuya açıklamak
make right
doğru yapmak
make sense
anlamı olmak: Does this poem make sense? Bu şiirin anlamı var mı?
make sense
anlamlı olmak
make sense
anlaşılmak
make somebody to dig up
eştirmek
make someone long for
özletmek
make someone miss
özletmek
make someone up
birine makyaj yapmak
make something up
paket yapmak
make something up
karşılamak
make something up
hazırlamak
make something up
yerini doldurmak
make sure
garantilemek
make sure
sağlam kazığa bağlamak
make sure
(deyim) güvence vermek
make sure of
(bir şeyin) doğru olup olmadığından emin olmak
make sure that
sağlama almak
make up
(deyim) bütünü oluşturmak
make up
yatak yapmak
make up
kafadan atmak
make up
(deyim) bütünleşmek
make up
kafadan uydurmak
make up
kıvırmak
make up
bir araya getirmek
make up
(deyim) sayfayı hazırlamak
Türkisch - Türkisch

Definition von make im Türkisch Türkisch wörterbuch

MADE
(Osmanlı Dönemi) f. Dişi. Erkeğin zıddı
Englisch - Englisch
A software utility for automatically building large applications, or an implementation of this utility
A person's character or disposition
To cover (a given distance) by travelling

I made over twenty miles that day, for I was now hardened to fatigue and accustomed to long hikes, having spent considerable time hunting and exploring in the immediate vicinity of camp.

The closing of an electrical circuit
To behave, to act

To make like a deer caught in the headlights.

How a thing is made; construction
To indicate or suggest to be

His past mistakes don’t make him a bad person.

Brand or kind; often paired with model

What make of car do you drive?.

To bring into success

She married into wealth. She has it made.

To constitute

This makes the third infraction.

A promotion
Recognition or identification, especially from police records or evidence
Origin of a manufactured article; manufacture

The camera was of German make.

Quantity produced, especially of materials
To recognise (without being recognised in return)

David Sinclair: (walking) Almost at Seventh; I should have a visual any second now. (rounds a corner, almost collides into Kaleed Asan) Damn, that was close.Don Eppes: David, he make you?David Sinclair: No, I don't think so.

To cover neatly with bedclothes
The act or process of making something, especially in industrial manufacturing
A halfpenny
Mate; a spouse or companion

Th'Elfe therewith astownd, / Vpstarted lightly from his looser make, / And his vnready weapons gan in hand to take.

To cause to do

I was made to feel like a criminal.

To arrive at a destination, usually at or by a certain time

We should make Cincinnati by 7 tonight.

or noun To cause to be

Scotch will make you a man.

Past or future target of seduction (usually female)
To create, construct, or produce

We’ll make a man out of him yet.

The declaration of the trump for a hand
To induct into the Mafia or a similar organization (as a made man)

Henry Hill: Paulie's gonna make you?.

To move at (a particular speed)

The ship could make 20 knots an hour in calm seas.

To force to do

Don’t let them make you suffer.

To interpret

I don’t know what to make of it.

{i} model; type
{n} a form, structure, nature, companion
institute, enact, or establish; "make laws"
To require; to constrain; to compel; to force; to cause; to occasion; followed by a noun or pronoun and infinitive
undergo fabrication or creation; "This wool makes into a nice sweater
To bring about; to bring forward; to be the cause or agent of; to effect, do, perform, or execute; often used with a noun to form a phrase equivalent to the simple verb that corresponds to such noun; as, to make complaint, for to complain; to make record of, for to record; to make abode, for to abide, etc
The UNIX tool that compiles the Stronghold server binary based on instructions in the Makefile
{f} construct from separate pieces; manufacture; cause to be; force; appoint; amount to; prepare; do; earn; perform; arrange; arrive in time; reach; become; estimate, judge; go in a certain direction
appear to begin an activity; "He made to speak but said nothing i the end"; "She made a if to say hello to us"
give certain properties to something; "get someone mad"; "She made us look silly"; "He made a fool of himself at the meeting"; "Don't make this into a big deal"; "This invention will make you a millionaire"; "Make yourself clear"
make or cause to be or to become; "make a mess in one's office"; "create a furor"
a recognizable kind; "there's a new brand of hero in the movies now"; "what make of car is that?"
A build tool primarily for C and C++ projects Ant is a more favorable competitor for any project based on Java
create or design, often in a certain way; "Do my room in blue"; "I did this piece in wood to express my love for the forest"
vt [to cause someone to feel something (did I ~ you angry?)] membuat (buat) 2 vt [to get ready (will you ~ dinner?)] membuat (buat)
engage in; "make love, not war"; "make an effort"; "do research"; "do nothing"; "make revolution"
A utility to maintain, update, and regenerate related programs and files The commands to be executed are placed in a makefile
form by assembling individuals or constituents; "Make a quorum"; "The branches made a roof"
be or be capable of being changed or made into; "He makes a great host"; "He will make a fine father"
To create, construct or produce
behave in a certain way; "make merry"
carry out or commit; "make a mistake"; "commit a faux-pas"
To execute with the requisite formalities; as, to make a bill, note, will, deed, etc
to compose or represent: "This wall forms the background of the stage setting"; "The branches made a roof"; "This makes a fine introduction"
A companion; a mate; often, a husband or a wife
To produce, as something artificial, unnatural, or false; often with up; as, to make up a story
To act in a certain manner; to have to do; to manage; to interfere; to be active; often in the phrase to meddle or make
To cause to be or become; to put into a given state verb, or adjective; to constitute; as, to make known; to make public; to make fast
prepare for eating by applying heat; "Cook me dinner, please"; "can you make me an omelette?"; "fix breakfast for the guests, please"
To compose verses; to write poetry; to versify
give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause an accident"
act in a certain way so as to acquire; "make friends"; "make enemies" eliminate urine; "Again, the cat had made on the expensive rug" behave in a certain way; "make merry" give certain properties to something; "get someone mad"; "She made us look silly"; "He made a fool of himself at the meeting"; "Don't make this into a big deal"; "This invention will make you a millionaire"; "Make yourself clear" put in order or neaten; "make the bed"; "make up a room" develop into; "He will make a splendid father!" change from one form into another; "make water into wine"; "make lead into gold"; "make clay into bricks" favor the development of; "Practice makes the winner" cause to be enjoyable or pleasurable; "make my day" calculate as being; "I make the height about 100 feet" consider as being; "It wasn't the problem some people made it" represent fictitiously, as in a play, or pretend to be or act like; "She makes like an actress" assure the success of; "A good review by this critic will make your play!" make or cause to be or to become; "make a mess in one's office"; "create a furor" compel or make somebody or something to act in a certain way; "People cannot be made to integrate just by passing a law!"; "Heat makes you sweat" make by shaping or bringing together constituents; "make a dress"; "make a cake"; "make a wall of stones" gather and light the materials for; "make a fire" perform or carry out; "make a decision"; "make a move"; "make advances"; "make a phone call" reach in time; "We barely made the plane" proceed along a path; "work one's way through the crowd"; "make one's way into the forest" appear to begin an activity; "He made to speak but said nothing i the end"; "She made a if to say hello to us" engage in; "make love, not war"; "make an effort"; "do research"; "do nothing"; "make revolution" carry out or commit; "make a mistake"; "commit a faux-pas" form by assembling individuals or constituents; "Make a quorum"; "The branches made a roof" constitute the essence of; "Clothes make the man" amount to; "This salary increase makes no difference to my standard of living" be or be capable of being changed or made into; "He makes a great host"; "He will make a fine father" add up to; "four and four make eight" be suitable for; "Wood makes good furniture" undergo fabrication or creation; "This wool makes into a nice sweater
To (non-specifically) make a hand means to get a decent hand that has a shot at winning the pot
perform or carry out; "make a decision"; "make a move"; "make advances"; "make a phone call"
(VEHICLE)
The Make of your vehicle is the same company that manufactured your vehicle
To find, as the result of calculation or computation; to ascertain by enumeration; to find the number or amount of, by reckoning, weighing, measurement, and the like; as, he made the distance of; to travel over; as, the ship makes ten knots an hour; he made the distance in one day
is the program that reads Makefiles and drives the building process SNiFF+ integrates a wide range of different Make implementations
cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa"
The purpose of the MAKE(1L) utility is to determine automatically which pieces of a large program need to be recompiled, and issue the commands to recompile them In Modline, it is seen by extension as the manager of all actions in the system Like the Workbench, it can be considered as an interface between the user and the different tools that have to be run in order to get a result We use the GNU implementation of make, which was written by Richard Stallman and Roland McGrath and is available free of charge from us (see the Open Modline Installation Guide for more details) GNU Make is portable on a wide variety of Unix computers and is much more powerful than any other proprietary tool, so we advise our customers to take advantage of Modline installation to get GNU Make and make it their default MAKE tool The complete GNU Make User Manual is now provided in PostScript form in the distribution
maintain, update, and regenerate related programs and files
make a break for it
To attempt to escape; to flee; to run away

To restrain runaways who are too fragile to survive on the outside, Administrator Edward Farmilant of Chicago's Somerset nursing home gave the front door guard pictures of 36 patients who might make a break for it.

make a clean breast
to be honest about something; to confess

Master, he said that day to me, this must come to an end. I must make a clean breast of it. This Nemo is leaving land and going up to the north. But I declare to you that I have had enough of the South Pole, and I will not follow him to the North..

make a decision
To decide

You need to make a decision whether or not to go.

make a difference
To carry out an action, the result of which is a significant change, or an altered circumstance
make a difference
To matter
make a face
To make a facial expression, often for humor, as a taunt, or to indicate distaste
make a fool of
To cause (someone) to seem foolish
make a go of it
To attempt to make a success of it; especially, to attempt to make a living

He quit his regular job and tried to make a go of it as an artist.

make a hash of
to do badly, particularly to make a mess while doing

Pouring drinks is one thing I always make a hash of, so please help yourselves.

make a killing
To win or earn a large amount of money

Danny Boyle's critical darling 'Slumdog Millionaire' has made a killing at the box office and is now being lavished with awards.

make a leg
to make a deep bow with the right leg drawn back
make a living
To earn enough income to support oneself and, if applicable, one's family
make a meal of
To spend more time and energy on some task than it warrants; to make something overly complicated

: Make it quick and painless, she'd told herself, don't make a meal of it.

make a mistake
To err, to be wrong
make a monkey of
Alternative form of make a monkey out of
make a monkey out of
To cause a person, group, or action to appear foolish or inferior; to subject someone or something to ridicule

It is very difficult to make a monkey out of policy makers who can read and write and can argue a case logically.

make a mountain out of a molehill
To treat a problem as greater than it is; to blow something out of proportion; to exaggerate the importance of something trivial

If you're stuck in traffic, try not to make a mountain out of a molehill worrying about it too much. It could be much worse.

make a muscle
To flex the biceps muscles in the upper arm as a show of muscular strength or development
make a name for oneself
to gain fame
make a pig's ear of
To do badly; to make a mess of

Instead, he had lain awake for hours, knowing he'd made a pig's ear of everything, and trying to think of a way to sort things out.

make a point
To take care in doing something of something; to pay attention or ensure that something is done

Make a point to carry your calendar with you at all times.

make a point
To argue or promote an idea

I suppose the people who wrote that stuff on the wall were trying to make a point, but they mainly made a mess.

make a silk purse of a sow's ear
To produce something refined, admirable, or valuable from something which is unrefined, unpleasant, or of little or no value

A smart development can make a silk purse of a sow's ear, and the effect on older properties can be quite dramatic.

make a spectacle of oneself
To embarrass oneself or others in public
make a splash
To do something that attracts attention

If you want to make a splash at the event, do something especially memorable.

make a stick for one's own back
To take a decision that will have personally adverse consequences

Allowing a known trouble-maker to join the team is making a stick for your own back.

make a stink
To complain; to demand attention or remedy for a problem

If nothing happens when you ask nicely, make a stink until something gets done.

make a virtue of necessity
To make the best of a difficult situation; to recast or portray an action or situation in which one has no alternatives as an action or situation which was deliberately chosen on its merits

Nietzsche, as I gather, regarded the slave-morality as having been invented and imposed on the world by slaves making a virtue of necessity and a religion of their servitude.

make against
To contradict; to defeat; to refute; to work against

I must take more exercise than I have done for time past—it will make against my Studies but it is better to have health to preach what I now know ... than to know more and not be able to preach at all.

make amends
To repair a relationship; to make up; to resolve an argument or fight; to make reparations or redress

I hope they can stop fighting and make amends.

make an ass of
To cause (someone) to seem foolish
make an example of
To punish someone so as to be a warning to others

He made an example of' the drunken sailor with twenty lashes, to show that he must have a sober crew.

make an exhibition of oneself
To embarrass oneself or others in public
make an honest woman
To marry (a woman), especially if she is having a sexual relationship

the mother, Mr Jones, Mr Nightingale, and his love, stept into a hackney-coach, which conveyed them to Doctors' Commons; where Miss Nancy was, in vulgar language, soon made an honest woman, and the poor mother became one of the happiest of all human beings.

make an offer
To bid, propose, to initiate a proposal
make away
To depart, leave; to make off
make away
To kill oneself, commit suicide

Hostratus the friar took that book which Reuchlin had written against him, under the name of Epist. obscurorum vivorum, so to heart, that for shame and grief he made away himself.

make away
To destroy
make away
To get rid of, dispose of

Will you,’ said he, ‘on your honour, let me see them uncurtailed, and not offer to make them away; no, not a single paper?’.

make away
To kill
make away with
to transfer or alienate; hence, to spend; to dissipate
make away with
to steal
make belief
The abstract quality of making believe
make believe
The act of pretending that what is imaginary is real
make believe
To pretend or imagine

Let's build a fort out of chairs and blankets and make believe we are pirates.

make believe
imaginary; conjured in someone's imagination, especially when imagined by a child
make book
To be very confident

Oh, you can make book that she didn't start no love-making. She ain't the kind to curl up in a man's ear and whisper..

make book
To gamble, either by placing or taking bets

In the American League, front-running Cleveland was an odds-on favorite with the men who make book on baseball.

make common cause
To cooperate, to enter into an alliance for a shared goal
make do
to survive, get by with, or use whatever is available (due to lack of resources)

There is barely enough money, so we will have to make do with what we have.

make do and mend
A philosophy, during World War II, of repairing clothes etc that would normally be discarded due to shortages and rationing

The 'make do and mend' campaign was the Board of Trade's central propaganda effort directed at housewives. It gave advice on preservation, renovation, and repair of clothing and other household goods.

make do with
to get along with whatever is available

The recipe calls for exotic mushrooms, but we'll have to make do with ordinary ones.

make ends meet
to have enough money to cover expenses; to get by financially; to get through the pay period (sufficient to meet the next payday)

Although most of the poor and displaced in Khartoum struggle to make ends meet, a very small number not only find work, but form small co-operatives.

make eyes at
To flirt with someone by making obvious glances
make faces
Alternative form of make a face

Tarzan on his part never lost an opportunity to show that he fully reciprocated his foster father's sentiments, and whenever he could safely annoy him or make faces at him or hurl insults upon him from the safety of his mother's arms, or the slender branches of the higher trees, he did so.

make file
A configuration file that describes the steps involved in building an application from its source code
make files
plural form of make file
make for
To set out to go (someplace); to move towards

e disappeared into his house much as a startled weasel makes for its hole.

make for
To confirm, favour, strengthen (an opinion, theory, etc.)

That they are “conditions of thought” does not make for Kant’s theory of the categories one iota more than it makes for the theory of Aristotle or for the theory of Locke.

make for
To tend to produce or result in

It was such a day as one dreams about, with that pleasant warmth in the air that makes for indolent content.

make fun of
To tease, ridicule or make jokes about, generally in a pejorative manner

Please stop making fun of your sister and just help her.

make game of
to ridicule; to jest
make good
To achieve substantial success in life, often in business
make good
: To complete successfully

The check bounced, but he said he will make good on it next month.

make good on
to fulfill (a promise etc)
make haste
To hurry or hasten
make hay
to take advantage of an opportunity
make hay
to cut grass to turn into hay for animal feed
make hay while the sun shines
To act while an opportunity exists; to take action while a situation is favorable
make head or tail of
To understand even minimally

See if you can make head or tail of this chapter. I'm baffled.

make head or tail of
To determine to be good or bad
make headway
To progress; to move forward

I worked on them all day, but barely made headway at all.

make into
To cause (the first object) to become (the second object), to change

The potion made him into a toad.

make it
to become famous and successful

Cause there’s a million better bands.

make it
to survive, to live through something

Don’t die, pal. You’re gonna make it little buddy. Come on, man. We’re gonna help you, and you’re gonna make it.

make it
to have sexual intercourse

a fellow who knew how to make every girl happy, but once he’d made it with her didn’t know where to go from there.

make it
to reach a place

I was scrambling to my feet when I saw the car sliding back toward me, having not quite made it to the crest of the hill.

make it big
To become famous and successful
make it hot for
to cause trouble, suffering or discomfort for someone
make it snappy
Do it quickly; be quick about it

Bring me a coffee, and make it snappy!.

make it up as one goes along
To improvise continuously
make known
To disclose a secret

I wouldn't make this known to anyone else, if I were you.

make known
To announce some information generally

The decision was made known when it appeared on the evening news.

make light of
To regard without due seriousness; to joke or disregard inappropriately

I wish you wouldn't make light of the matter, when it obviously means a great deal to him.

make like
To behave as though

Make like we're getting married and repeat after me, 2004 is the year I will moisturise daily.

make like
To behave in the manner of

In his office is an eight-foot bull whip; Ed likes to snap it around and make like a slave-driver.

make like a banana and split
to leave, depart
make like a tree and leave
to leave, depart
make love
To flirt; to romance
make love
To engage in sexual intercourse
make love, not war
A hippie anti-war slogan encouraging love and peace
make merry
To enjoy oneself in a jolly and festive manner
make no bones about
To see no difficulty in, have no objection to
make off
To run away; to exit

e was so frightened, being new to the sight, that he made off again, and never stopped until he had run a mile or more.

make off with
to steal something and run
make old bones
To last a long time; to last or store well

It is a nice fruity wine, but it doesn't make old bones.

make old bones
To live to an old age

With his heart condition, he'll never make old bones.

make one's mark
To make, or leave, a lasting impression, especially to achieve apparent success
make one's way
To move forward, usually toward a destination or goal, physically or conceptually
make oneself scarce
To leave or depart, or to avoid or stay away

Perhaps I should make myself scarce before he finds any more miserable tasks to assign to me.

make or break
To be a crucial factor in determining the success of something

Vince knew that his ability to come up with a catchy hook would make or break his song.

make out
To designate as the recipient, the payee

Cheques may be made out to the Foo Bar Company.

make out
To succeed; to turn out or end up

Oh, you were on a TV game show? How did you make out?.

make out
To discern

Though nothing of the vault except the roof was visible from where I lay, and so I could not see these visitors, yet I heard every word spoken, and soon made out one voice as being Master Ratsey's. This discovery gave me no surprise but much solace, for I thought that if the worst happened and I was discovered, I should find one friend with whom I could plead for life.

make out
To characterize as; often with to be

His version of the story makes me out to be the bad guy.

make out
To fabricate a story

I had to make out that my car was stolen in order to get any insurance money.

make out
To kiss passionately or make love

We found a secluded spot where we could make out in private.

make out like a bandit
To profit greatly; to get an excessively good deal

Somebody must be making out like a bandit if they have managed to sell a $50 product for $500 like that!.

make over
To improve upon and/or take in a new direction

The senator needs to make over his image.

make over
To create a new physical look, especially with a new hairstyle, cosmetics, or clothes

Cindy is going to make over Karen tomorrow.

make over
To renovate or to convert to a different use, particularly houses, offices, or rooms within them

We're going to make over the garage into a guest suite.

make over
To transfer ownership, especially by means of a legal document
make quick work of
To accomplish a specified task easily and quickly
make right
To right, rectify, or ameliorate a relationship or situation

We had some bad blood initially, but in the end it was all made right by talking things over.

make room
Rearrange or organize existing people, objects, furniture, belongings, etc., to create space for new objects
make sense
To decipher or understand

Can you make sense of her handwriting?.

make sense
To be coherent or reasonable

Somehow the combination didn’t make sense, but Cranston took it at face value, whatever that was worth.

make short work of
to make a task quicker or easier

A good electric screwdriver will make short work of the disassembly process.

make somebody's hair curl
Alternative form of curl someone's hair
make someone cry
To willfully cause someone to cry, usually after berating or yelling at him/her intensely

The young woman's boss was stern and old-school, and he was out to make her cry after refusing to tolerate her mistakes.

make someone's day
To make someone happy or to be a source of satisfaction

Thank you for the unexpected gift. It really made my day.

make someone's hair curl
Alternative form of curl someone's hair
make someone's skin crawl
To disturb or bother; to frighten or disgust

The sound of fingernails on a chalkboard just makes my skin crawl.

make someone's teeth itch
To bother or unsettle a person; to put someone on edge

The squeaking won’t do any harm, but if it makes your teeth itch, oil the hinge.

make something of oneself
To attempt to be successful on one's own initiative

He moved to the big smoke when he was 17 to make something of himself.

make sure
To verify; to recheck; to use extra care or caution

When you leave, make sure you lock the door behind you.

make the bed
To arrange the sheets of a bed in a neat way
make the cut
To succeed; to be chosen out of a field of candidates or possibilities

Out of a pool of twenty applicants, only 3 made the cut.

make the grade
To prove satisfactory; to be successful or worthy of merit

In the end, only eight plucky contestants made the grade.

make the most of
Realise the maximal value, worth, or potential of something; derive as much benefit or profit from something as is possible

Make the most of yourself, for that is all there is of you. — Ralph Waldo Emerson.

make the rounds
To circulate something from one place to another

The naked photos of that celebrity have been making the rounds in the tabloids.

make the rounds
To go from one place to another for a particular reason

The doctors at the hospital check on the patients when they make the rounds at nine o'clock.

make the welkin ring
To make a loud noise
make the welkin ring
To celebrate or revel
make things hot for
Alternative spelling of make it hot for
make tracks
To leave in a hurry
make tracks
To leave or depart; to go away

I had better make tracks now, since my plane leaves soon.

make tracks for
to head for
make tracks for
to go in pursuit for
make up
to assemble, or mix

I can make up a batch of stew in a few minutes, but it will take a two hours to cook.

make up
To overcome a disadvantage
make up
to compensate, fill in or catch up

Cuba took limited free market-oriented measures to alleviate severe shortages of food, consumer goods, and services to make up for the ending of Soviet subsidies.

make up
to invent, imagine, or concoct (a story, claim, etc.)

He was a great storyteller and could make up a story on the spot.

make up
to constitute; to compose; to form
make up
to resolve, forgive or smooth over an argument or fight

They fight a lot, but they always manage to make up.

make up
to apply cosmetics or makeup

Let's leave as soon I make up my face.

make up one's mind
To decide; to reach a conclusion

I can't make up my mind whether to have ice cream or cake.

make use
To use, usually productively and/or for a specific purpose
make water
To urinate

I need to go make water. - Hoke Colburn, Driving Miss Daisy.

make waves
To upset the status quo
make
Favoriten