total

listen to the pronunciation of total
Englisch - Türkisch
toplam

Toplam 3000 yene varıyor. - The total comes to 3,000 yen.

Öğrencilerin toplam sayısı nedir? - What is the total number of students?

tutar

Hesabın toplam tutarı nedir? - What's the total amount of the bill?

{f} parçalamak (araba)
(Ticaret) tam

Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz. - You guys are totally clueless.

O tamamen kesin değildir. - It isn't totally exact.

{i} adet
ulaşmak
bütüncül
bütünsel
toplamı

Sekizgen'in iç açılarının toplamı 1080°'dir. - The internal angles of an octagon total 1080°.

Toplamın 900 doların üzerinde olacağını hesapladı. - Tom calculated that the total would be over 900 dollars.

(Bilgisayar) işlev
{f} ulaş

Toplam 100 dolara ulaştı. - The total amounted to 100 dollars.

Ekibimiz toplamda beş madalyaya ulaştı. - Our team achieved five medals in total.

toplam miktar
tutarını bulmak
tüm

Tom başarılı bir biçimde tüm eyaletteki oyların yaklaşık yüzde sekseninin desteğini alacak duruma erişti. - Tom successfully carried the state with nearly sixty percent of the total statewide vote.

bütün

Debby'ye merhaba dedim fakat o beni bütünüyle görmezlikten geldi. - I said hello to Debby but she totally ignored me.

Bütünüyle sipariş edilmiş bir takıma çoğunlukla bir zincir denilir. - A totally ordered set is often called a chain.

toplamı -e ulaşmak
bulmak
etmek

Toplam gizliliği kabul etmek ve bir gizlilik sözleşmesi imzalamak zorundaydık. - We had to agree to total confidentiality and sign a non-disclosure agreement.

toplamak
Yeşilaycılık
toplam,v.ulaş: n.toplam
total abstinence alkolden kaçınma
{f} etmek (toplam)
yekun
{s} toptan
{i} hepsi
{f} toplamını bulmak
tam tamam
{i} topu
{i} mevcut
total eclipse gü
{f} tutmak (toplam)
{s} tam, eksiksiz; ilgili olan her şeyi içeren: total darkness zifiri karanlık. total harmony tam bir uyum. total cost toplam maliyet. total
{s} hepten
eksiksiz
topyekun
sınırsız
(Tıp) total
toplamk
biriktirilmiş
totally
bütünüyle

Bütünüyle sipariş edilmiş bir takıma çoğunlukla bir zincir denilir. - A totally ordered set is often called a chain.

Debby'ye merhaba dedim fakat o beni bütünüyle görmezlikten geldi. - I said hello to Debby but she totally ignored me.

total loss
(Ticaret) tam zarar
total amount
(Ticaret) genel toplam
total assets
(Ticaret) varlıklar toplamı
total costs
(Ticaret) toplam maliyetler
total for
(Bilgisayar) toplamı
total hits
(Bilgisayar) toplam isabet sayısı
total length
(Denizbilim) tam boy
total loss
(Sigorta) tam ziya
total order
(Matematik) tümel sıralama
total order
(Matematik) tam sıralama
total order
(Matematik) doğrusal sıralama
total pages
(Bilgisayar) toplam sayfa sayısı
total relief
(Politika, Siyaset) tam muafiyet
total sales
toplam satışlar
total visits
(Bilgisayar) toplam ziyaret
total cost
toplam maliyet
total current
toplam akım
total darkness
zifiri karanlık
total dose
toplam doz
total eclipse
tam tutulma

Ay ve güneş mükemmel bir çizgi olduğunda buna tam tutulma denir.Bunlar çok nadirdir.Çoğu kişi hayatları boyunca bir tane görür. - When the Moon and Sun are in a perfect line, it is called a total eclipse. These are very rare. Most people only see one in their lifetime.

total eclipse of the moon
ay tutulması
total eclipse of the sun
güneş tutulması
total head
toplam basınç
total heat
toplam ısı
total loss
tam hasar

Bu tam hasar değildi. - It wasn't a total loss.

total pressure
toplam basınç
total reflection
tam yansıma
total sum
toplam
Total Productive Maintenance
(İmalat) Toplam üretken/verimli bakım: Üretim faaliyetlerinde kullanılan ekipmanların verimliliğini arttırmak ve olası makina hatalarından kaynaklanacak bozuk veya hatalı parçaları önlemek amacıyla yapılan çalışmaların tümüdür. Toplam üretken bakım; işletmelerde ekipman, işçilik ve enerji gibi alanlarda ortaya çıkan israfların ortadan kaldırılmasına ve toplam verimlilik ile ürün kalitesinin arttırılmasına önemli boyutlarda katkıda bulunabilecek bir tekniktir
Total Quality Management
(Ekonomi) Toplam kalite yönetimi
total absorption coefficient
toplam yutma katsayısı
total abstinence
Toplam kaçınma
total ash
toplam kül
total carbon
toplam karbon
total charges
Toplam masraflar, toplam mâliyet
total cost curve
(Ekonomi) Toplam maliyet eğrisi

In the long run average total cost curve increases.

total cost of ownership
(Ekonomi) (Total Cost of Ownership) Toplam sahip olma maliyeti. Bir ürünün belirlenen bir süre içinde toplam sahip olma maliyeti
total differential
toplam diferansiyel, tümel türetke
total eclipse of the sun
Tam güneş tutulması
total estate
iflas masası
total failure
toplam hatası
total fertility rate
Toplam doğurganlık oranı
total heat
toplam işi
total insurance cost
toplam sigorta maliyeti
total liabilities
borç yekûnu
total liabilities
borç tutarı
total modulation
tam modülasyon
total of
toplam
total reducing sugar
Toplam indirgen şeker
total revenues
toplam gelirleri
total sales
(Ekonomi) Ciro, toplam satış
total solar eclipse
Tam güneş tutulması
total subrogation
topyekün halefiyet
total sum of squares
kareler toplamı
total utility
tüketicinin bir takım ürünleri kullanımı boyunca tam memnuniyet duyması. Örneğin: bir tüketici hafta 4 çukulata yiyorsa, her 4 çukulatanın toplamından duyduğu toplam memnuniyet
total value
toplam değer
total variable cost
(Ekonomi) Toplam değişken maliyeti
total war
Topyekün savaş
Total Recorder
Total Recorder : Bu program sayesinde bilgisayarınızdan duyduğunuz her türlü sesi wav formatı olarak kaydedebilirsiniz
Total rated capacity
(Tekstil) Toplam nominal kapasite
total abstainer
içki içmeyen kimse
total active aircraft authorization
(Askeri) FAAL HALDEKİ UÇAK KADROSUNUN TOPLAMI: Asıl ve yedek uçak kadrolarının toplamı
total active aircraft inventory
(Askeri) FAAL HALDEKİ UÇAKLARIN TOPLAM MEVCUDU: Faal haldeki uçak kadrosunun tamamını karşılamak üzere verilen asıl ve yedek uçakların toplamı
total allocation units
toplam yerleşim birimi
total allocation units
Toplam Ayırma Birimi
total amount
tutar
total asset visibility
(Askeri) toplam varlık imkanı
total attainable search area
(Askeri) erişilebilir bütün araştırma alanı
total attenuation
(Nükleer Bilimler) toplam zayıflama
total available effort
(Askeri) mevcut toplam gayret
total billed
(Bilgisayar) toplam fatura
total chars
(Bilgisayar) toplam karakter
total core recovery
toplam karot verimi
total cpu
(Bilgisayar) toplam cpu
total cross section
(Nükleer Bilimler) toplam tesir kesiti,toplam kesit
total debt
toyekun borç
total disk capacity
Toplam disk sığası
total disk space
Toplam Disk Alanı
total docs
(Bilgisayar) toplam belge
total dosage attack
(Askeri) TOPLAM DOZAJ TAARRUZU: Uzatılmış bir zaman süresinde gerekli dozajı biriktirmek, geliştirmek için kullanılan bir kimyasal taarruz/atış görevi. Normal olarak, mevcut korunma önlemlerine sahip olmayan kıtalara, askerlere karşı kullanılır. Ayrıca bak "surprise dosage attack"
total drag
toplam sürüklenme
total drift error
(Askeri) toplam sapma (sürüklenme) hatası
total drift, data
(Askeri) toplam sapma, veri
total due
toplam vade
total faxes
(Bilgisayar) toplam faks sayısı
total fields
(Bilgisayar) toplam alan sayısı
total files
(Bilgisayar) toplam dosya sayısı
total files
(Bilgisayar) toplam dosya
total flux
(Aydınlatma) toplam akı
total frames
(Bilgisayar) toplam çerçeve
total freight
(Bilgisayar) toplam nakliye ücreti
total hardness
(Tekstil) toplam sertlik
total heap
(Bilgisayar) toplam bellek alanı
total height
(Tıp) toplam yükseklik
total images
(Bilgisayar) toplam resim
total impulse
(Askeri) İTİCİ KUVVET: Bir jet veya roket motorunun, yakıt yandığı sürece devam eden çekişi. Birimler, libre saniyeyle ifade edilir
total inactive inventory
(Askeri) toplam atıl durumdaki envanter
total indicator reading
(İnşaat) toplam sapma miktarı
total interest
toplam faiz
total items sold
(Ticaret) satılan toplam ürünler
total label
(Bilgisayar) toplam etiket
total labor
toplam emek
total life cycle cost
(Askeri) ÖMÜR DEVRİ TOPLAM MALİYETİ
total locks
(Bilgisayar) kilitli olanlar
total materiel assets
(Askeri) TOPLAM MALZEME MEVCUDU: Bir maddeden dünya çapında askeri sistemde mevcut, bulunan miktar ile, tahsisatın alınması ve tedarik süresini kapsayan devreler, stoğa veya stoktan dışarı aktarmalar karşılığı ayarlamalar ile birlikte bütün konsolide edilmiş tedarik miktarı toplamı. Bu toplam, barış gücü malzeme mevcudu ile sefer yedeği stoğunu içine alır
total materiel objective
(Askeri) TOPLAM MALZEME HEDEFİ: Barış gücü malzeme ihtiyacı ile sefer yedeği malzeme toplamı. Ayrıca bak "mobilizatıon reserves"
total materiel procurement objective
(Askeri) TOPLAM MALZEME TEDARİK HEDEFİ: Malzeme tedarik hedefi toplamı. Bir maddeden, malzeme hedefi mevcudu aştığı takdirde, toplam malzeme hedefiyle dengelemek için barışta tedarik edilmesi gereken miktar. Bu miktar aynı zamanda barış gücü malzeme tedarik hedefi ile sefer malzeme tedarik hedefinin toplamıdır. Ayrıca Bak " mobilization reserves"
total materiel requirement
(Askeri) toplam malzeme gereksinimi
total materiel requirement
(Askeri) TOPLAM MALZEME GEREKSİNİMİ: Barış gücü malzeme gereksinimi ile sefer yedeği malzeme gereksinimi toplamıdır
total memory
Toplam Bellek
total mobilization
(Askeri) TOPYEKÜN SEFERBERLİK: Bak. "mobilization"
total name
(Bilgisayar) toplam adı
total nuclear war
(Askeri) TOPYEKÜN NÜKLEER SAVAŞ: Bu terim kullanılmayacaktır. Bak "general war"
total number of attendance
mevcut
total opens
(Bilgisayar) açık olanlar
total overall aircraft inventory
(Askeri) GENEL UÇAK MEVCUDU TOPLAMI: Faal haldeki uçak mevcudu toplamı ile gayri faal uçak mevcudunun toplamı
total overall aircraft inventory
(Askeri) toplam genel uçak envanteri
total parts
(Bilgisayar) toplam parçalar
total ports
(Bilgisayar) toplam bağlantı noktaları
total pressure
(Askeri) TOPLAM BASINÇ: Dinamik ve statik basınçların toplamı
total probable error
(Askeri) toplam muhtemel hata
total queue
(Bilgisayar) toplam sıra
total ram
(Bilgisayar) tüm ram
total ram in use
(Bilgisayar) kullanılan toplam bellek
total ram in use
(Bilgisayar) kullanılan toplam bellek ram
total ram in use
Kullanılan toplam bellek (RAM)
total range
toplam aralık
total reads
(Bilgisayar) toplam okuma
total receipt
(Askeri) TOPLAM İRAT: İkmal kontrol sisteminde mevcut stok hariç olmak üzere bir madde ile ilgili ikmalin toplamı. Toplam irat, tedarik, iade ve stok ayıklayarak kurtarma suretiyle ve diğer kaynaklardan temin edilir. İkmal maddeleri devamlı olarak dağıtılan maddeler olduğu takdirde, bunlar da bu iradın içine girerler
total reflection
(Nükleer Bilimler) toplam yansıma
total runoff
toplam akış
total sale
toplam satış
total scopes
(Bilgisayar) toplam kapsam sayısı
total settlement
toplam oturma
total span
toplam açıklık
total station
total istasyon (açıları ve mesafeleri elektronik olarak algılayan bir araç)
total stats
(Bilgisayar) toplam istatistikler
total stock on hand
(Askeri) MEVCUT GENEL STOK: İkmal kontrol sisteminde, herhangi bir durum dikkate alınmadan teknik sınıf başkanlıkları için elde mevcut olan ikmal maddeleri miktarı
total stress
toplam gerileme
total stress
toplam gerilme/gerilim
total stroke
(Otomotiv) toplam kurs
total supply
(Askeri) GENEL İKMAL: İkmal kontrol sisteminde, mevcut bütün stokların ve belirli bir tarihe kadar olan toplam iradın yekünü
total supply
(Askeri) genel ikmal
total system cost
(Askeri) SİSTEMİN TOPLAM MALİYETİ
total taxable pay
(Askeri) VERGİYE ESAS MAAŞ TUTARI
total type
(Bilgisayar) toplam türü
total units
(Bilgisayar) toplam birimler
total value
(Ticaret) genel değer
total value
(Kanun) mecmuu
total value
toplam kıymet
total war
(Askeri) TOPYEKÜN SAVAŞ: Bu terim kullanılmayacaktır. Bak "general war"
total war
(Askeri) topyekun harp
total writes
(Bilgisayar) toplam yazma
the total
bütün
totally
bütün bütün
totally
bütün olarak
totaling
toplama
totally
tamamıyla
totally
toplamda
totally
tümüyle
totally
tamamen

O tamamen kesin değildir. - It isn't totally exact.

Tom tamamen heder olmuş. - Tom was totally wasted.

totals
toplam
totaled
{f} ulaş
the total
toplam
totaled
toplanmış
totaled
ulaş
totally
z. tamamen
Türkisch - Türkisch
Bütünsel
Englisch - Englisch
To add up; to calculate the sum of

When we totalled the takings, we always got a different figure.

Entire; relating to the whole of something

The total book is rubbish from start to finish.

Sum

The total of 4, 5 and 6 is 15.

To equal a total of; to amount to

That totals seven times so far.

To amount to; to add up to

It totals nearly a pound.

An amount obtained by the addition of smaller amounts

A total of £145 was raised by the bring-and-buy stall.

to demolish; to wreck completely. (from total loss)

Honey, I’m OK, but I’ve totaled the car.

Complete

He is a total failure.

{a} whole, complete, full
{n} the whole, the amount
If several numbers or things total a certain figure, that figure is the total of all the numbers or all the things. The unit's exports will total $85 million this year
the number of all things in the problem -- "Often, you need to add some numbers to get the total " (203)
add up in number or quantity; "The bills amounted to $2,000"; "The bill came to $2,000"
determine the sum of; "Add all the people in this town to those of the neighboring town"
To bring to a total; to add; also, to reach as a total; to amount to
Used in the context of general equities Complete amount of buy or sell interest, versus having more behind it See: partial
the whole amount
Complete amount of buy or sell interest, as opposed to having more behind it See: Partial
85
{f} sum up, amount to, come to
without conditions or limitations; "a total ban"
A total is the number that you get when you add several numbers together or when you count how many things there are in a group. The companies have a total of 1,776 employees
If there are a number of things in total, there are that number when you count or add them all together. I was with my husband for eight years in total
Pertains to the constituents in an unfiltered, representative water-suspended-sediment sample This term is used only when the analytical procedure ensures measurement of at least 95 percent of the constituent present in both dissolved and suspended phases of the sample Knowledge of the expected form of the constituent in the sample, as well as the analytical methodology used, is required to judge when the results should be reported as "total "
Whole; not divided; entire; full; complete; absolute; as, a total departure from the evidence; a total loss
including everything; "the overall cost"; "the total amount owed"
BASE NUMBER - (see NEUT NUMBER)
a quantity obtained by addition
Total On-Line Tax and Accounting Library
The whole; the whole sum or amount; as, these sums added make the grand total of five millions
determine the sum of; "Add all the people in this town to those of the neighboring town" add up in number or quantity; "The bills amounted to $2,000"; "The bill came to $2,000
When you total a set of numbers or objects, you add them all together. They haven't totalled the exact figures
A total function is one that is defined on every possible input
complete in extent or degree and in every particular; "a full game"; "a total eclipse"; "a total disaster"
*: _________________________
add up in number or quantity; "The bills amounted to $2,000"; "The bill came to $2,000
$355 $255 +$100
{s} entire, complete, absolute
emphasis You can use total to emphasize that something is as great in extent, degree, or amount as it possibly can be. Why should we trust a total stranger? = complete + totally to·tal·ly Young people want something totally different from the old ways = completely. total internal reflection Total Quality Control Total Quality Management total war
A button setting on a Digital Geiger counter that accumulates radiation counts over time, as in the Inspector, versus the standard button setting that displays changing radiation levels at a moment in time Thus, the Total button setting is somewhat like a dosimeter The Total function is very helpful in establishing your background radiation level With that setting, the Geiger counter will count the radiation particle emissions for you For example, you can set the unit to Total, and after say 10 minutes, divide the Total Count value by 10 to arrive at your background radiation in CPM
{i} sum; whole
The total number or cost of something is the number or cost that you get when you add together or count all the parts in it. The total cost of the project would be more than $240 million
constituting the full quantity or extent; complete; "an entire town devastated by an earthquake"; "gave full attention"; "a total failure"
teetotal
{i} toto
total clearance
The potting of all the object balls on the table
total clearances
plural form of total clearance
total eclipse
An eclipse in which the eclipsed body is completely obscured to the viewer
total loss
An insured item of which the entire value is written off
total order
A relation that is reflexive, antisymmetric, and transitive (i.e., that is a partial order), and having the property that for any two elements of its set, one is related to the other
total ordering relation
A total order
total ordering relations
plural form of total ordering relation
total orders
plural form of total order
total quality management
A strategic approach to management aimed at embedding awareness of quality in all organizational processes
total recall
The ability to remember with great details; having photographic memory
total return swap
A financial derivative, which transfers both the credit risk and market risk of an underlying asset
total revenue
The revenue from each item multiplied by the number of items sold
total revenues
plural form of total revenue
total syntheses
plural form of total synthesis
total synthesis
The synthesis of a complex organic compound (especially a naturally occurring one) from simple, readily available compounds
total war
Warfare where all of a country's available resources, military as well as civilian, are employed
total wars
plural form of total war
total-order
Attributive form of total order

total-order element.

total corruption
(Nükleer Mühendislik) Total depravity (also called absolute inability, radical corruption, or total corruption) is a theological doctrine derived from the Augustinian concept of original sin. It is the teaching that, as a consequence of the Fall of Man, every person born into the world is enslaved to the service of sin and, apart from the efficacious or prevenient grace of God, is utterly unable to choose to follow God, refrain from evil, or accept the gift of salvation as it is offered
total depravity
(Nükleer Mühendislik) Total depravity (also called absolute inability, radical corruption, or total corruption) is a theological doctrine derived from the Augustinian concept of original sin. It is the teaching that, as a consequence of the Fall of Man, every person born into the world is enslaved to the service of sin and, apart from the efficacious or prevenient grace of God, is utterly unable to choose to follow God, refrain from evil, or accept the gift of salvation as it is offered
Total Productive Maintenance
(İmalat) Total Productive Maintenance (TPM) is an equipment management program that emphasises operator involvement and ownership of equipment performance. The goals of a TPM program are to maximise equipment productivity, maximise equipment availability and make quality product by eliminating causes of equipment defects, losses and wastes through expanding and engaging the knowledge, skills and abilities of the front-line people running the process
Total iron-binding capacity
(Tıp, İlaç) Total iron-binding capacity (TIBC) is a medical laboratory test that measures the blood's capacity to bind iron with transferring
total cost of ownership
(Ekonomi) Total cost of ownership (TCO) is a financial estimate designed to help consumers and enterprise managers assess direct and indirect costs commonly related to software or hardware. It is a form of full cost accounting
total immersion
Immersion is the state of consciousness where an immersant's awareness of physical self is diminished or lost by being surrounded in an engrossing total environment; often artificial
total immersion
If you learn a language by total immersion, you learn by living in a culture where the language is spoken
total loss
(Kanun) A loss arising from damage to property that is so substantial as to make the property valueless to an insured
total revenue
Total sales and other revenue for the period shown. Known as "turnover" in the UK
total station
A total station is an optical instrument used in modern surveying as well as by police, crime scene investigators, private accident reconstructionists and insurance companies to take measurements of scenes. It is a combination of an electronic theodolite (transit), an electronic distance measuring device (EDM) and software running on an external computer
total sum of squares
The sum of squared deviations of individual measurements from the mean. The total sum of squares is a sum of 2 portions; regression sum of squares and error sum of squares
total utility
(İstatistik) The full satisfaction of a consumer's wants or needs through the consumption of specific goods or services. As an example, the total utility of consuming four chocolate bars in a week would be the total or sum satisfaction achieved in consuming all of those four chocolate bars. Total utility, in other words, is the sum of the marginal utility gained from each chocolate bar consumed
Total Cost of Ownership
TCO, total amount of money required to own and maintain something
Total Quality Control
System for optimizing production based on ideas developed by Japanese industries from the 1950s on. The system, which blends Western and Eastern ideas, began with the concept of quality circles, in which groups of 10-20 workers were given responsibility for the quality of the products they produced. It gradually evolved into various techniques involving both workers and managers to maximize productivity and quality, including close monitoring of staff and excellent customer service. The concept of kaizen, the notion that improvement must involve all members of a company, is central to TQC. See also production management
total assets
A company's total current assets plus total noncurrent assets Noncurrent assets include property, plant and equipment, and other noncurrent receivables and investments Total assets can be found on a company's balance sheet It is a crucial figure for calculating return on assets (ROA), an efficiency ratio Also, total assets minus total liabilities equals book value See "Efficiency Ratios " BACK TO TOP
total assets
This figure is recorded in millions of dollars and represents the fund's total asset base
total assets
All income received and property owned by the organization
total assets
Long-term assets plus current assets
total assets
Please enter your total assets, including liquid assets Examples are listed below: Checking and Savings Account Money Market Accounts Exchange traded stocks and bonds Real Estate Autos Personnel Items such as furniture, jewelry, etc Cash Value of Life Insurance Retirement Fund (IRA, 401k, etc)
total assets
Total assets are the total value of resources owned by businesses This item is transcribed directly from tax forms
total assets
Total current assets plus total non-current assets Non-current assets include property, plant and equipment, and other non-current receivables and investments
total assets
Total commercial or exchange value that is owned by a business
total assets
The sum of all of the assets of a business, i e fixed assets, intangible assets and current assets
total assets
is the total of all assets; both current and fixed
total charges
sum of all charges, all inclusive charges
total closure
complete shutdown, complete blockage
total cost of ownership
(Ticaret) (TCO) The life cycle cost view of an asset, which includes acquisition, setup, support, ongoing maintenance, service and all operating expenses. It focuses attention on the sum of all costs of owning an asset, as opposed to the initial or vendor cost, and is useful in outsourcing decisions
total current assets
(Accounting) sum of all current cash and cash equivalents (accounts receivable, securities, etc.)
total darkness
total absence of light; "they fumbled around in total darkness"; "in the black of night
total debt to tangible net worth ratio
financial index of loans taken out by a business versus the actual worth of the business today (Economic)
total defeat
absolute downfall, total failure
total depravity
the Calvinist doctrine that everyone is born in a state of corruption as a result of original sin
total devastation
complete destruction, total ruin
total devotion
absolute faithfulness, discipline, loyalty resulting from enslavement
total disability
total disadvantage, clear inferiority, one hundred percent unable
total drag
total forces working against the direction of motion of a body
total eclipse
completely concealed, completely covered
total eclipse
an eclipse as seen from a place where the eclipsed body is completely obscured
total eclipse
An eclipse in which the entire surface of a celestial body is obscured
total elimination
complete annihilation, total eradication
total failure
absolute failure, total lack of success, defeat
total hysterectomy
surgical removal of the uterus and cervix
total ignorance
complete disregard; total illiteracy
total internal reflection
Complete reflection of a ray of light in a medium such as water or glass, from the surrounding surfaces back into the medium. It occurs when the angle of incidence is greater than a certain limiting angle, called the critical angle. In general, it takes place at the boundary between two transparent media when a ray of light in a medium of higher index of refraction approaches another medium of lower index of refraction at more than the critical angle. At all angles less than the critical angle, both reflection and refraction occur. Total internal reflection is responsible for rainbows, atmospheric halos, the sparkle of a diamond, and the path of light through optical fibres
total invalid
absolutely disabled person, one who is disabled and cannot perform tasks without help
total isolation
life separate from society, separation, quarantine
total load
total weight of all cargo
total loss
The insurance company decides it is uneconomical to repair your car following an accident, theft, or when your car is stolen and recovered and either it is impossible to repair; it isn't safe to repair; it is not economical to repair your car
total loss
= A loss of sufficient size so that it can be said there is nothing left of value The complete destruction of the property The term is also used to mean a loss requiring the maximum amount a policy will pay
total loss
An insurance company declares a vehicle a total loss when a claim exceeds the full value of the vehicle Insurance companies typically take possession and obtain the title of such vehicles CARFAX receives Canadian total loss information from the Insurance Bureau of Canada A Canadian vehicle declared a total loss often requires a technical inspection before it can return to the road
total loss
It's imprudent to repair a vehicle if the total cost of repair exceeds the value of the repaired vehicle Factored into the decision to total a vehicle are the anticipated cost of repairs, rental charges, if applicable, and salvage value If you vehicle is 'totalled,' the insurance company is, in effect, buying your vehicle from you Negotiation over the purchase price is completely appropriate
total loss
A vehicle or piece of property that is not economical to repair The cost of repairs exceeds the market value or replacement cost depending on how the policy is written
total loss
Loss of all the insured property Also a loss involving the maximum amount for which a policy is liable top
total loss
When cost of repairs to a damaged property is more than the property is worth
total loss
total damage, complete disaster, went out of use, not able to be fixed
total loss
Damage to a vehicle beyond the cost of its repair Ex The vehicle's repair estimate is for $15,000 and the value of the vehicle is $10,000 The vehicle would be more expensive to repair and is therefore considered a total loss
total loss
Loss of all the insured property Also a loss involving the maximum amount for which a policy is liable
total loss
(Perte totale) A claim for the whole amount covered by the insurance
total loss
Loss to the insured of the entire value of goods or other property insured, or a loss entailing the payment of the full face amount of an insurance contract
total loss
This can be actual total loss or constructive total loss
total loss
- A loss of sufficient size so that it can be said there is nothing left of value The complete destruction of the property The term is also used to mean a loss requiring the maximum amount a policy will pay
total loss
Damage or destruction to real or personal property to such extent that it cannot be rebuilt or repaired to its condition prior to the loss or when it would be cost prohibitive to repair or rebuild in comparison to the value of the property prior to the loss
total loss
A loss of sufficient size so that it can be said there is nothing left of value The complete destruction of the property The term is also used to mean a loss requiring the maximum amount a policy will pay (G)
total loss
Cost of damage repair exceeds the value of the property
total mess
great amount of disorder
total misunderstanding
complete misunderstanding, total lack of understanding
total parenteral nutrition
administration of a nutritionally adequate solution through a catheter into the vena cava; used in cases of long-term coma or severe burns or severe gastrointestinal syndromes
total peace
absolute peace, total lack of tension
total quality control
(Ticaret) (TQC) The comprehensive set of principles that focuses company-wide attention on the aspects of design, production and logistics that lead to quality conformance and customer acceptance. It maintains a cross- functional view of the processes involved, and stresses that quality is not the responsibility of a separate quality control department
total quality management
A management philosophy that attempts to achieve zero defects, emphasizes responding to customers' needs, gives workers more responsibility for making decisions, fosters continuous improvement in both an organization's product and the processes for creating it, and uses statistical control techniques to improve its products and processes
total quality management
Total quality management is a set of management principles aimed at improving performance throughout a company, especially by involving employees in decision-making. The abbreviation TQM is also used. He is a firm believer in total quality management. Management practices designed to improve the performance of organizational processes in business and industry. Based on concepts developed by statistician and management theorist W. Edwards Deming, TQM includes techniques for achieving efficiency, solving problems, imposing standardization and statistical control, and regulating design, housekeeping, and other aspects of business or production processes. See also International Organization for Standardization (ISO); Total Quality Control (TQC)
total quality management
Co-ordinated efforts directed at improving all aspects of a business-from product and service quality to customer and employee satisfaction p 734
total quality management
An attitude to providing quality products and services in which everyone in the organisation from senior manager to shopfloor worker is committed to quality Most books on TQM provide techniques which, like ISO 9000, are only effective if there is senior management commitment not just to the ideas but to the investment required to develop the people and processes of the organisation
total quality management
a philosophy that tries to generate both individual and collective responsibility for quality at every level of the organisation
total quality management
A business improvement philosophy that comprehensively and continuously involves all of an organization's functions in improvement activities
total quality management
an approach that motivates, supports, and enables quality management in all activities of the organization, focusing on the needs and expectations of internal and external customers
total quality management
Also called continuous quality improvement (CQI) and uses the concepts originally developed by W Edward Deming to study systems and processes to identify and improve sources of error, waste or redundancy Uses input and feedback from staff and patients to understand and improve processes in health care
total quality management
An organizational philosophy that emphasizes (1) customer focus (2) employee involvement (3) continuous improvement (4) measurement
total quality management
a term initially coined by the Naval Air Systems Command to describe its Japanese-style management approach to quality improvement Since then, total quality management (TQM) has taken on many meanings Simply put, TQM is a management approach to long-term success through customer satisfaction TQM is based on the participation of all members of an organization in improving processes, products, services, and the culture they work in TQM benefits all organization members and society The methods for implementing this approach are found in the teachings of such quality leaders as Philip B Crosby, W Edwards Deming, Armand V Feigenbaum, Kaoru Ishikawa, and J M Juran
total quality management
An organizational management approach noted for making all individuals responsible for improving the quality of goods and services supplied Activities in TQM include a rigorous program of on-going internal organizational analysis, benchmarking against competitors, explicit change control and meaningful progress measurement in all areas TQM techniques are called out in the QML program
total quality management
The application of industrial management practice to systematically maintain and improve organization-wide performance Effectiveness and success are determined and assessed by quantitative quality measures [79] {1} Use your browser's "BACK" button to return to the page you were viewing previously
total quality management
A management philosophy based on the idea that successful companies should continuously improve the quality of their products and that quality is defined by the customer
total quality management
An approach to business management that focuses on quality and typically has: a strong customer orientation, total involvement, measurement systems, systematic support, and continuous improvement
total quality management
A methodology for continuous monitoring and incremental improvement of a supply-line process by identifying causes of variation and reducing them Originated by Deming in the 1950's, and widely applied in the Federal government, where it was sometimes called Total Quality Leadership (TQL)
total quality management
A system that is implemented in every aspect of an organization with the focus of providing quality; that is, highly valued products The system provides a framework for planning, documentation, communication, etc and strongly emphasizes a client-oriented perspective "The process whereby an entire organization, led by senior management, commits to focusing on quality as a first priority in every activity TQM implementation creates a culture in which everyone in the organization shares the responsibility for continuously improving the quality of products and services in order to satisfy the customer" (QAMS 1993, 26)
total quality management
Total Quality Management is a structured system for satisfying internal and external Customers and suppliers by integrating the business environment, continuous improvement and breakthroughs with development, improvement, and maintenance cycles while changing organisational culture
total quality management
A strategic, integrated management system for customer satisfaction that guides all employees in every aspect of their work A common approach to implementing a quality improvement program within an organization
total quality management
Industrial practice based on the principle that an entire system can and should be continuously improved (a process known in Japanese as Kaizen) A practitioner of total quality management (who might be anyone in an industrial plant) will continuously analyze the flow of work, seeking ways to make the process more consistent, less variable, less wasteful, and more serviceable than it was before Statistical process control is an integral part of this practice (Source: Mintzer, 1992)
total quality management
A management system in which people within the organization are constantly monitoring what they do to find ways to improve quality of operations, products, services, and everything else about the firm
total quality management
A common approach to implementing a quality improvement program within an organization
total quality management
Programs designed to constantly improve the quality of products, services, and marketing processes
total quality management
A theme that infuses quality throughout every activity in a company
total quality management
A systematic, organization-wide approach that motivates, supports, and enables quality management in all activities, focusing on the needs and expecta-tions of internal and external stakeholders TQM is perceived often as entirely compatible with BPR since both disciplines focus on performance improvement, with BPR offering tools and techniques to make the TQM effort more enduring, particularly from the standpoint of business process
total quality management
A term initially coined by the Naval Air Systems Command to describe its Japanese style management approach to quality improvement Since then, TQM has taken on many meanings Simply put, it is a management approach to long-term success through customer satisfaction TQM is based on the participation of all members of an organization in improving processes, products, services and the culture in which they work The methods for implementing this approach are found in the teachings of such quality leaders as Philip B Crosby, W Edwards Deming, Armand V Feigenbaum, Kaoru Ishikawa and Joseph M Juran
total quality management
A business improvement philosophy which comprehensively and continuously involves all of an organization's functions in improvement activities
total revenue
total of income of a business from the sale of products (Economics)
total solution
solution that solves all of the problems, complete answer
total sum
total amount, amount of all items added together
total surface
total area, surface of all sides of a geometric figure
total surprise
utter surprise, complete unexpected event
total time
sum of all of the different amounts of time (that a certain activity takes)
total violation
total breach, complete infringement
total war
war whose target is complete annihilation, war that utilizes all the means of destruction
total war
Military conflict in which the contenders mobilize all of their civilian and military resources in order to obtain a complete victory. It is distinguished from the partial commitment of lives and resources in limited war. The modern concept of total war is traced to Carl von Clausewitz, who stressed the importance of crushing the adversary's forces in battle and described wars as tending constantly to escalate in violence toward a theoretical absolute. The classic 20th-century work is Erich Ludendorff's The Total War (1935). World Wars I and II are usually regarded as total wars. After World War II, especially during the Cold War, the prospect of an all-out nuclear war made the major powers reluctant to engage in full-scale international warfare or allow their client states to do so
total weight
Weight (ounces) per square yard of the total carpet pile yarn, primary and secondary backings and coatings
total weight
The combined weight of both backing and coating, measured in ounces per square yard of wallcovering
grand total
The entire or final sum

The bill came to a grand total of $2560.

totaled
Simple past tense and past participle of total. (US spelling)
totalled
Simple past tense and past participle of total
totally
Very; extremely

That was totally wicked!.

totally
Entirely; completely

The car was totally destroyed in the crash.

totally
{a} wholly, fully, completely, utterly, entirely
The total
totalis
totaled
past of total, US spelling
totaled
destroyed
totaled
used of automobiles; completely demolished; "the insurance adjuster declared the automobile totaled
totaling
present participle of total
totalled
Several totalled cars were being picked over for usable parts
totalled
Destroyed
totalled
UK, past of total
totally
In a total manner; wholly; entirely
totally
to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal"; "it was completely different from what we expected"; "was completely at fault"; "a totally new situation"; "the directions were all wrong"; "it was not altogether her fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
totally
completely, entirely, absolutely
totally
In a total manner; completely
totally
slang, a generic intensifier
totally
completely

You people are completely insane. - You people are totally insane.

We were completely exhausted from the five-hour trip. - We were totally exhausted from the five-hour trip.

totals
plural of total
total
Favoriten