waste

listen to the pronunciation of waste
Englisch - Türkisch
israf etmek

Zamanımı israf etmekten nefret ederim. - I hate to waste my time.

Tom tartışarak zaman israf etmek istemediğini söyledi. - Tom said he didn't want to waste time arguing.

{f} boşa harcamak

Onu boşa harcamak bir günah olacaktı. - It would be a sin to waste it.

Burada suyu boşa harcamak yasal değildir. - It's illegal to waste water here.

{i} sarfiyat
israf

Zamanını israf etmemelisin. - You should not waste your time.

Zaman israf etmeyelim. - Let's not waste time.

(Kimya) Atık

Fabrika atıkları bazen nehirlerimizi kirletir. - Factory waste sometimes pollutes our rivers.

Bir başka ilginç enerji kaynağı radyoaktif atık malzemeden elde edilen ısıdır. - Another interesting source of energy is the heat that can be recovered from radioactive waste material.

iyi kullanmamak
pasa
çöl
boşa giden
ziyan olan
viraneye çevirmek
ziyan etme

Hayatınızı anlamsız şeylerle ziyan etmeyin. - Don't waste your life on meaningless things.

Zamanını ve paranı ziyan etme. - Don't waste your time and money.

ziyan etmek
saçıp savurmak
boş ve işlenmemiş arazi
har vurup harman savurmak
(Ticaret) kayıp
atılacak (kağıt)
havaya savurmak
virane
atıklar

Bu nehir, fabrika atıkları ile kirlenmiş. - This river is polluted with factory waste.

Nehir, evlerin ve fabrikaların atıkları tarafından kirlendi. - The river is polluted by waste from houses and factories.

aşındırmak
kullanılmayan arazi
atık madde
harabe
ziyan

Hayatınızı anlamsız şeylerle ziyan etmeyin. - Don't waste your life on meaningless things.

Zamanını ve paranı ziyan etme. - Don't waste your time and money.

kıraç
işe yaramaz
savurganlık
güçten düşürmek
çarçur etmek
artık madde
kullanılmayan
artık

Artık daha fazla zaman harcamayı göze alamam. - I can't afford to waste any more time.

Artık birbirimizin zamanını boşa harcamayalım. - Let's not waste any more of each other's time.

boş

Domuzun hiçbir parçası boşa gitmedi. - No part of the pig is wasted.

Tom hayatının büyük kısmını boşa geçirdiğine pişman oldu. - Tom regretted having wasted a great deal of his life.

zayıflamak
zayıflatmak
güçten düşmek
{f} boşa harca

Zamanı boşa harcamamak için dikkatli olmalısın. - You must be careful not to waste time.

Bu şekilde, çok fazla zamanı boşa harcarız. - In this way, we waste a lot of time.

çorak
öldürmek
{f} israf et

Bu kadar çok yiyeceği israf etmeyin. - Don't waste so much food.

Zamanını israf etmemelisin. - You should not waste your time.

değerlendirmeme
ifraz edilmiş
{f} aşınmak
bedenden çıkarılmış
iyi kullanmama
{s} boşa harcanan
{i} değer kaybı
{i} ekilmemiş toprak
çarçur

Tüm parasını kıyafetlere çarçur ediyor. - She wastes all of her money on clothes.

Bütün parasını kıyafetlerde çarçur eder. - She wastes all her money on clothing.

{i} boşa harcama

Zamanını ve paranı boşa harcama. - Don't waste your time and money.

Nefesinizi boşa harcamayın. - Don't waste your breath.

{f} harap etmek
terkedilmiş
{s} kullanılmış, atılacak (kâğıt)
{f} aşırı zayıflamak
{f} heba etmek
{s} sıkıcı

O, akşamı sıkıcı ve ilgi çekmeyen, kısaca, bir zaman kaybı buldu. - She found the evening boring and uninteresting, in short, a waste of time.

heder

Tom tamamen heder olmuş. - Tom was totally wasted.

{f} öldürmek [amer.]
metruk arazi
{i} 1. ziyan etme, heder etme; ziyan, heder
beyaban
hali
{s} kasvetli
{s} ıssız
{s} viran, harap
ıssı
{f} tüketmek
atık,v.israf et: n.atık
wasteful
savurgan

O, savurgan olmanın olumsuz sonuçlarını anladı. - He understood the negative outcomes of being wasteful.

Savurgan harcamayı kesmemiz gerekiyor. - We need to cut wasteful spending.

wasteful
müsrif
waste away
tükenmek
waste basket
çöp sepeti
waste away
iğne ipliğe dönmek
waste away
cılızlaşmak
waste away
ağır ağır azalmak
waste book
(Ticaret) günlük defter
waste book
(Ticaret) el defteri
waste heat
(Çevre) atık ısısı
waste heat
atık ısı
waste lye
kullanılmış çözelti
waste lye
atık çözelti
waste money
parayı denize atmak
waste pipe
atık borusu
waste pipe
pissu borusu
waste silk
(Teknik,Tekstil) şap ipeği
waste steam
(Teknik,Tekstil) kullanılmış buhar
waste steam
çürük buhar
waste steam
(Teknik,Tekstil) atık buhar
waste time
vakit harcamak

Neden onu yaparak boşa vakit harcamak istiyorsun? - Why do you want to waste time doing that?

Tom'la konuşarak vakit harcamak istemiyorum. - I don't want to waste time talking to Tom.

waste time
siftinmek
waste water
atıksu
waste water
kullanılmış su
waste disposal
artıkların yok edilmesi
waste heat
artık ısı
waste material
çöp
waste bin
Çöp kovası
waste build-up
Atık birikmesi
waste collection
atık toplama
waste disposal
Atıkların yok edilmesi
waste disposal
Atık imha işlemi

Waste Disposal Facilities - Atık imha tesisleri.

waste dump
atık dökümü
waste fill
artık dolgusu
waste heat
artık işi
waste heat boiler
Atık işi kazanı
waste instruction
harcama komutu, hiçbir şey yapmama komutu
waste lye
atık çözelti, kullanılmış çözelti
waste material
atık malzeme
waste of space
alan atık
waste of time
Zaman kaybı

Daha uzun kalmak zaman kaybıdır. - It's a waste of time to stay longer.

Tom herkesi memnun etmenin zaman kaybı olacağını söylüyor. - Tom says it's a waste of time to try to please everybody.

waste oil
kullanılmış yağ
waste one's breath
boşa nefes tüketmek
waste our time
bizim zaman israf
waste paper
Atık kâğıt
waste products
atık ürünler
waste rock
atık rock
waste s
kaybı
waste trap
pissu sifonu
waste treatment
atık arıtma
waste water treatment
atık su arıtma
waste water treatment plant
(Çevre) Atık su işleme tesisi
waste-disposal
atık bertaraf
Waste collection station
(Tekstil) Emiş dolabı
waste area
boşaltma yeri
waste area
artık malzeme dökme yeri
waste assimilation
atık özümlemesi
waste assimilation
atık asimilasyonu
waste away
(Fiili Deyim ) gittikçe zayıflamak , eriyip gitmek
waste away
har vurup harman savurmak
waste away
ağır ağır azalmak. waste bin İng. çöp sepeti/kutusu
waste away
gittikçe zayıflamak
waste away
(hastalıktan/açlıktan) eriyip bitmek
waste away
yıpranmak
waste away
aşınmak
waste away
aşırı zayıflamak
waste car
pert araç
waste car
pert otomobil
waste car
ıskarta (otomobil)
waste disposal
atık tasfiyesi
waste disposal
çöp öğütme
waste disposal
atık ortadan kaldırma
waste ditch
uç tahliyesi
waste face
pasa aynası
waste fill
pasa dolgu
waste fill
(Jeoloji) atık dolgusu
waste form
(Çevre) atık formu
waste gas
(Tekstil) çürük gaz, artık gaz
waste gate
(Otomotiv) tahliye kapağı
waste instruction
(Bilgisayar,Teknik) hiçbir şey yapmama komutu
waste instruction
(Bilgisayar,Teknik) harcama komutu
waste load allocation
atık yük tahisisi
waste management
(Nükleer Bilimler) atık idaresi
waste metal
atık demir
waste not, want not
ayağını yorganına göre uzat
waste oil
(Askeri) atık petrol
waste oils
artık yağlar
waste one's breath
nefesini boşuna tüketmek
waste paper
kağıt çöpü
waste pipe
boşaltma borusu
waste pipe
atık su borusu
waste product
yan ürün
waste product
ıskarta
waste product
atık
waste recycling
atık yeniden-işletimi
waste repository
atık deposu
waste rock
(Jeoloji) atık kayaç
waste silk
(Tekstil) şap ipeği, floret ipeği
waste smb.'s time
oyalamak
waste stack
pissu kolonu
waste storage
(Nükleer Bilimler) atık depolama
waste storage
atık saklama
waste stream
atık kolu
waste time
oyalanmak
waste time in vain
boşa zaman harcamak
waste trap
çöp tutucu
waste trap
atık tutucu
waste vent
pissu havalık kolonu
waste water
pis su
waste water treatment facility
(Avrupa Birliği) atık su arıtma tesisi
waste wood
artık kereste
waste wood
kereste hurdası
waste wool
kaba yün
waste wool
ıskarta yün
wasteful
{s} zarar veren
Yarn waste
(Tekstil) Üstüpü
hazardous waste
zararlı atık
nuclear waste
nükleer atık
wasteful
{s} savurgan, tutumsuz; boşuna ziyan eden, ziyankâr
wastefulness
{i} tutumsuzluk
wasting
boşa harcama
wasting
aşırı zayıflatan
comber waste
(Teknik,Tekstil) tarakaltı
comber waste
(Teknik,Tekstil) döküntü
domestic solid waste
evsel katı atık
household waste water
evsel atıksu
municipal solid waste
(Coğrafya) beledi katı atık
process waste
proses atığı
process waste
işleyim atıkları
refuse and waste disposal
(Çevre) atık ve atık boşaltımı
run to waste
ziyan olmak
solid waste
(Ticaret) katı atıklar
store waste
atık depolamak
utilize waste
atık değerlendirmek
wast
(İnşaat) engin
waste away
erimek
waste product
çöp
wasted
heba olmuş
wasted
heba olmak
wasted
çarçur edilmiş
wasted
ziyan edilmiş
wasted
boşa harcanmış

Kahkaha olmayan bir gün, boşa harcanmış bir gündür. - A day without laughter is a day wasted.

Boşa harcanmış zaman telafi edilemez. - Wasted time is irretrievable.

wasted
heder olmak
wasted
yitmek
wasteful
ziyankarlık
wasteful
tutumsuz
wastefulness
özgür yaşam
wastes
çöp
wastes
artık
wastes
kırpıntı
Englisch - Englisch
Gradually lose weight or weaken
A cause of action which may be brought by the owner of a future interest in property against the current owner of that property to prevent the current owner from degrading the value or character of the property, either intentionally or through neglect
Use up, diminish, reduce by gradual loss; decay; emaciate

After he lost hope, he wasted away.

Excrement (animal waste, human waste)
Barren; desert
To devastate or destroy
A place that has been laid waste or destroyed
Rejected as being defective; eliminated as being worthless; produced in excess
Large abundance of something, especially without it being used
Uncultivated, uninhabited

So whan Sir Galahad was departed frome the Castell of Maydyns he rode tyll he com to a waste forest .

Excess of material, useless by-products or damaged, unsaleable products; garbage; rubbish
Squander money or resources uselessly; spend time idly

We wasted millions of dollars and several years on that project.

A waste land; an uninhabited desolate region; a wilderness
Destruction or devastation caused by war or natural disasters; See "to lay waste"
A decaying of the body by disease; wasting away
A vast expanse of water
Superfluous; needless
Gradual loss or decay
A large tract of uncultivated land
The action or progress of wasting; extravagant consumption or ineffectual use

Her life seemed a waste.

Unfortunate; Disappointing
A disused mine or part of one
Kill; murder
{v} to spend, diminish, destroy, dwindle
{n} desolate ground, a wanton destruction
{a} desolate, wild, uncultivated, ruinated
A difficult-to-determine number, waste refers to the point at which it's no longer economically sound for a marketer to continue targeting a message at you For example, if an advertiser is looking for direct response and you've seen or heard their ad 40 times without buying, they might want to consider spending their money on a different customer Waste can also refer to extravagant media expenditures, like buying every ad on "Friends" for a month
the volume of timber left on the harvested area that should have been removed in accordance with the minimum utilization standards in the cutting authority It forms part of the allowable annual cut for cut-control purposes
Anything that is discarded, useless or unwanted; opposite of conserve, as in "to waste "
get rid of (someone who may be a threat) by killing; "The mafia liquidated the informer"; "the double agent was neutralized"
Unwanted materials remaining from manufacturing processes, or refuse from humans and animals
disposed of as useless; "waste paper"
Rock which is not ore Usually referred to that rock which has to be removed during the normal course of mining in order to get at the ore
get rid of; "We waste the dirty water by channeling it into the sewer"
any materials unused and rejected as worthless or unwanted; "they collect the waste once a week"; "much of the waste material is carried off in the sewers"
To damage, impair, or injure, as an estate, voluntarily, or by suffering the buildings, fences, etc
To wear away by degrees; to impair gradually; to diminish by constant loss; to use up; to consume; to spend; to wear out
The abuse, destruction or permanent change to property by one who is merely in possesion of it as in the case of a tenant or a life tenant
Any activity which utilizes equipment, materials, parts, space, employee time or other corporate resource beyond the minimum amount required for value-added operations to insure manufacturability These activities could include waiting, accumulating semi-processed parts, reloading, passing materials from one hand to the other and other non-productive processes The seven basic categories of waste which a business should strive to eliminate: overproduction, waiting for machines, transportation time, process time, excess inventory, excess motion and defects
If you waste something such as time, money, or energy, you use too much of it doing something that is not important or necessary, or is unlikely to succeed. There could be many reasons and he was not going to waste time speculating on them I resolved not to waste money on a hotel The system wastes a large amount of water. Waste is also a noun. It is a waste of time going to the doctor with most mild complaints I think that is a total waste of money
{s} useless, leftover, unused; pertaining to rubbish; pertaining to animal waste; desolate, barren; desert; destroyed
A waste land; an unhabited desolate region; a wilderness
1 Unwanted materials left over from a manufacturing process 2 Refuse from places of human or animal habitation
The medieval application of the term is much like its modern connotations, but it was used in a legal sense referring to land that was unoccupied, undeveloped or uncultivated As a result the land could not be the source of any tax or other revenue to its owner Borough governments were keen to obtain control (from the lord of the town) over wasteland within the town boundaries, since they could then a lease out plots of land The term was similarly applied to property that had been allowed to deteriorate, or had even been purposely damaged, so that its value (whether in terms of selling price or rentability) decreased
If something goes to waste, it remains unused or has to be thrown away. Mexican cookery is economical, she says. Nothing goes to waste
spend thoughtlessly; throw away; "He wasted his inheritance on his insincere friends"; "You squandered the opportunity to get and advanced degree
If you waste an opportunity for something, you do not take advantage of it when it is available. Let's not waste an opportunity to see the children It was a wasted opportunity
Spoil, destruction, or injury, done to houses, woods, fences, lands, etc
An output with no marketable value that is discharged to the environment Normally the term "waste" refers to solid or liquid materials
Destruction or devastation caused by war or natural disasters
useless or profitless activity; using or expending or consuming thoughtlessly or carelessly; "if the effort brings no compensating gain it is a waste"; "mindless dissipation of natural resources"
That which is wasted or desolate; a devastated, uncultivated, or wild country; a deserted region; an unoccupied or unemployed space; a dreary void; a desert; a wilderness
High-level waste (HLW) is highly radioactive material arising from nuclear fission It is recovered from reprocessing spent fuel, though some countries regard spent fuel itself as HLW and plan to dispose of it in that form It requires very careful handling, storage and disposal
Waste is material which has been used and is no longer wanted, for example because the valuable or useful part of it has been taken out. Congress passed a law that regulates the disposal of waste Up to 10 million tonnes of toxic wastes are produced every year in the UK. the process of eliminating body waste
Material derived by mechanical and chemical erosion from the land, carried by streams to the sea
(law) reduction in the value of an estate caused by act or neglect
act of squandering, as in: For the sake of our budget, we must cut down on waste in this office
use inefficiently or inappropriately; "waste heat"; "waste a joke on an unappreciative audience"
The act of wasting, or the state of being wasted; a squandering; needless destruction; useless consumption or expenditure; devastation; loss without equivalent gain; gradual loss or decrease, by use, wear, or decay; as, a waste of property, time, labor, words, etc
to go to decay
spend thoughtlessly; throw away; "He wasted his inheritance on his insincere friends"; "You squandered the opportunity to get and advanced degree"
To procure or sustain a reduction of flesh; said of a jockey in preparation for a race, etc
to waste no time: see time
An improper use or an abuse of a property by a possessor who holds less than fee ownership, such as a tenant, life tenant, mortgagor or vendee Such waste ordinarily impairs the value of the land or the interest of the person holding the title or the reversionary rights
Specifically: Remnants of cops, or other refuse resulting from the working of cotton, wool, hemp, and the like, used for wiping machinery, absorbing oil in the axle boxes of railway cars, etc
Devastate or destroy
lose vigor, health, or flesh, as through grief; "After her husband died, she just pined away"
an uninhabited wilderness that is worthless for cultivation; "the barrens of central Africa"; "the trackless wastes of the desert"
Waste is the use of money or other resources on things that do not need it. The packets are measured to reduce waste I hate waste
unwanted materials left over from manufacturing or converting processes
waste away
To lose energy and become weak and feeble

She watched him wasting away from lack of food or exercise.

waste breath
To speak in a manner which is needless or futile; in discussion or argument to make points which are not appreciated or heeded

Please don't waste your breath asking me ridiculous questions, he says.

waste not, want not
If one is not wasteful then one will not be needy

I'm a believer in “waste not, want not”, and we roast our leftover bread, finely sliced and brushed with olive oil, in a low oven.

waste of space
An utterly worthless person, one unworthy of the space which he occupies
waste of time
A meaningless or fruitless activity

Asking him for money is a waste of time — he won't give you any.

waste pipe
a pipe that carries off liquid waste; a drain or drainpipe
waste product
an unwanted material produced during some manufacturing process, especially radioactive material from nuclear reactors
waste product
the unwanted results of metabolism, expelled in the urine and faeces
waste products
plural form of waste product
waste time
To allow time to elapse in an unproductive manner
waste tray
A tray placed in such a way as to collect waste (garbage) as it is produced
waste heat
Waste heat refers to heat produced by machines and technical processes for which no useful application is found, and is regarded as a waste by-product. A fraction of input energy is always converted to heat by friction between machine parts and other dissipative processes such as liquid friction (see: viscosity). Heat production in bearings can be minimised by the use of rolling-element bearings
waste heat boiler
A boiler that receives all or a substantial portion of its energy input from the combustible exhaust gases from a separate fuel-burning process
waste management
Waste management is the collection, transport, processing, recycling or disposal of waste materials, usually ones produced by human activity, in an effort to reduce their effect on human health or local aesthetics or amenity. A subfocus in recent decades has been to reduce waste materials' effect on the natural world and the environment and to recover resources from them
waste paper
Paper discarded after use
Waste Land
a long poem by T.S. Eliot. It is written in a style that was new and unusual at that time, and it has had a great influence on modern poetry (1922)
waste away
If someone wastes away, they become extremely thin or weak because they are ill or worried and they are not eating properly. Persons dying from cancer grow thin and visibly waste away
waste basket
basket for garbage, trash can
waste breath
{f} achieve or accomplish nothing by speaking
waste coal
coal that is not usable, coal that cannot be put to any use
waste disposal
A waste disposal or a waste disposal unit is a small machine in a kitchen sink that chops up vegetable waste
waste ground
an empty, unattractive piece of land that is not used for anything
waste heat
Heat energy produced in an energy conversion or transfer process that is lost during conversion or transfer and is not available for useful purposes
waste heat
an unusable form of energy which inevitably results from energy transformation
waste heat
is energy that must be dissipated to the atmosphere from a process such as the heat transferred from condensing steam in the condenser of a steam power plant is energy that must be dissipated to the atmosphere from a process such as the heat transferred from condensing steam in the condenser of a steam power plant
waste heat
(heat) Heat that is left after useful ENERGY generation F - chaleur perdue [1] S - calor perdido
waste heat
Any heat produced in excess of useful heat required in a process that has to be exhausted or is allowed to dissipate
waste land
wilderness, uncultivated land
waste of effort
a useless effort
waste of effort
effort that is useless
waste of material
a useless consumption of material
waste of money
money spent for inadequate return; "the senator said that the project was a waste of money
waste of money
unnecessary spending of money, unnecessary expense
waste of money
money spent for inadequate return; "the senator said that the project was a waste of money"
waste of resources
lack of reusing of existing resources
waste of space
person who is stupid or useless
waste of time
the devotion of time to a useless activity; "the waste of time could prove fatal"
waste of time
passing of time in a useless fashion, not putting time to good use
waste of time
the devotion of time to a useless activity; "the waste of time could prove fatal
waste one's breath
talk to the wall, talk in vain
waste one's words
speak to the wall, say things without anyone listening
waste paper
paper that has already been used
waste paper
paper that has been used and thrown away
waste pipe
pipe that carries waste liquids from a sink or bathtub
waste pipe
A pipe that carries off liquid waste
waste product
An unusable or unwanted substance or material produced during or as a result of a process, such as metabolism or manufacturing. a useless material or substance that is produced during the process of making something else by-product
waste products
debris that results form a process that is not useful any more to the system that produces it
waste steam
steam that escapes air; exhaust steam
waste stream
Waste, from the point of generation to a final destination
waste stream
The byproduct or product produced during the life cycle of any given product or material This material may be a contaminant that may or may not exceed maximum acceptable contaminant levels
waste stream
Different types of waste materials separated into different ‘streams’ depending on their source The most common streams referred to are Municipal (from domestic and council dwellings), Commercial and Industrial and Construction and Demolition
waste stream
the total flow of waste from a community, region, or facility
waste stream
is the flow or movement of wastes from the point of generation (ie household or commercial premises) to final disposal (ie landfill) A waste stream may reduce significantly over time as valuable items are separated for recycling and are recovered through resource recovery
waste stream
A term describing the total flow of solid waste from homes, businesses, institutions, and manufacturing plants that must be recycled, burned, or disposed of in landfills; or any segment thereof, such as the "residential waste stream" or the "recycled waste stream " The total waste produced by a community or society, as it moves from original to disposal
waste stream
Any waste discharged from a facility
waste stream
The total flow of solid waste from homes, businesses, institutions and manufacturing plants that is recycled, composted, burned or disposed of in landfills, or segments thereof such as the "residential waste stream" or the "recyclable waste stream "
waste stream
The steady flow of varied wastes, from domestic garbage and yard wastes to industrial, commercial, and construction refuse
waste stream
flow of a specific waste from source to deposition
waste stream
A term describing the total flow of solid waste from homes, businesses, and institutions that must be recycled, incinerated, or disposed of in landfills
waste stream
The total flow of solid waste from homes, businesses, institutions, and manufacturing plants that are recycled, burned, or disposed of in landfills, or segments thereof such as the "residential waste stream" or the "recyclable waste stream "
waste stream
the waste output of any area Top
waste stream
the "stream" of materials thrown away, including items which could be recycled or burned for energy recovery
waste stream
The total flow of solid waste from homes, businesses, institutions, and manufacturing plants that is recycled, burned, or disposed of in landfills, or segments thereof such as the "residential waste stream" or the "recyclable waste stream "
waste stream
Terminology used to refer to waste leaving a facility or operation
waste stream
overall waste disposal cycle for a given population
waste stream
All the waste a community or a society produces as goods are made, used, and thrown away
waste stream
The total waste material output of a community, region, facility, private residence, etc
waste stream
The waste material output of a community, region, or facility
waste stream
Waste material output of a community, region, or state
waste stream
The flow of waste material from generation to disposal
waste time
squander time
waste water
Water leaving a processing plant or production facility
waste water
Water that carries wastes from homes, businesses, and industries, for which disposal is more economical than use at the time and point of its occurrence Waste water to one user may be a desirable supply to the same or another user at a different location It may be waste water because of its quality, quantity, or the time of its occurrence
waste water
Water for which disposal is more economical than use at the time and point of its occurrence Waste water to one user may be a desirable supply to the same or another user at a different location It may be waste water because of its quality, quantity, or the time of its occurrence
waste water
A liquid (including storm water) that discharges into a tunnel, drain, ditch, or stream
waste water treatment
Water that is discharged from homes and businesses from sinks, toilets, washers, showers, etc It is treated through a series of separation and aeration processes A small amount of chlorine is added to Austin's wastewater before it enters the Colorado River
waste water treatment
The processing of wastewater for the removal or reduction of contained solids or other undesirable constituents Often chlorine is added to wastewater before it is returned to a source (river, etc )
waste water treatment
Any of the mechanical, chemical, or biological processes used to modify the quality of waste water in order to make it more compatible or acceptable to humans and their environment
waste-book
scrap book, book for writing rough sketches or drafts
affirmative waste
Any structural change made to an estate in land that intentionally or negligently causes harm to the estate or depletes its resources, unless this depletion is a continuation of a pre-existing use
ameliorative waste
An improvement to an estate that changes its character such that a holder of a future interest in the estate can recover damages against the owner who permitted the improvement to be be made, even if the change actually increases the value of the estate
e-waste
discarded electronic equipment
food waste disposer
a machine, built into the waste tube of a domestic sink, that shreds unwanted food and flushes it away
haste makes waste
One makes mistakes when being too hasty
laid waste
Simple past tense and past participle of lay waste
lay waste
To completely destroy

The hurricane laid waste to the better part of several counties.

laying waste
Present participle of lay waste
lays waste
Third-person singular simple present indicative form of lay waste
nuclear waste
The more or less radioactive waste produced by nuclear reactors and others
permissive waste
The legally compensable destruction of the value of property through the failure of a life tenant to maintain the property to the point where it falls into disrepair
radioactive waste
A waste type containing radioactive chemical elements that does not have a practical purpose
soda waste
the alkaline waste material that is a byproduct of the Leblanc process
toxic waste
Any waste that can cause death or injury to living creatures, especially poisonous chemical compounds
toxic-waste
Attributive form of toxic waste

toxic-waste laws.

voluntary waste
Any structural change made to an estate in land that intentionally or negligently causes harm to the estate or depletes its resources, unless this depletion is a continuation of a pre-existing use
wasted
Simple past tense and past participle of waste
wasted
Not profitably used
wasted
very drunk or stoned
wasted
Ravaged or deteriorated
wasting
Referring to something that cause a waste, particularly a wasting disease which causes pronounced loss of body mass
space waste
Space debris, also known as orbital debris, space junk, and space waste, is the collection of defunct objects in orbit around Earth. This includes everything from spent rocket stages, old satellites, fragments from disintegration, erosion, and collisions
a waste
{n} harass
wast
{v} second person singular
wasteful
{a} lavish, destructive, unoccupied
wastefully
{a} lavishly, prodigally, dissolutely
wastefulness
{n} prodigality, a needless expense
waste time
hack around
wasted
(deyim) 1. Drugged, natural high, stoned2. Badly injured, bruised, beat up
wast
(Archaic) was, second person singular past tense of the verb "be
wast
The second person singular of the verb be, in the indicative mood, imperfect tense; now used only in solemn or poetical style
wast
A second person singular past tense of be. thou wast you were (was)
wast
Second-person singular simple past tense indicative of be
waste of money
money down the drain
wasted
made uninhabitable; "upon this blasted heath"- Shakespeare; "a wasted landscape"
wasted
Emaciated and haggard
wasted
(of an organ or body part) diminished in size or strength as a result of disease or injury or lack of use; "partial paralysis resulted in an atrophied left arm"
wasted
very thin especially from disease or hunger or cold; "emaciated bony hands"; "a nightmare population of gaunt men and skeletal boys"; "eyes were haggard and cavernous"; "small pinched faces"; "kept life in his wasted frame only by grim concentration"
wasted
A wasted action is one that is unnecessary. I'm sorry you had a wasted journey
wasted
Someone who is wasted is very tired and weak, often because of an illness. They look too wasted to care about much
wasted
Completely stoned, oot yer face, veggied, zonked, spaced, nuggeted, wrecked,etc
wasted
past of waste
wasted
In a deep drug stupor; very Stoned
wasted
killed
wasted
serving no useful purpose; having no excuse for being; "otiose lines in a play"; "advice is wasted words"
wasted
not used to good advantage; "squandered money cannot be replaced"; "a wasted effort"
wasted
{s} squandered; withered; fatigued (Slang); drunk (Slang)
wasteful
tending to squander and waste
wasteful
Inclined to waste or squander money or resources
wasteful
laying waste; "when wasteful war shall statues overturn"- Shakespeare
wasteful
Expending, or tending to expend, property, or that which is valuable, in a needless or useless manner; lavish; prodigal; as, a wasteful person; a wasteful disposition
wasteful
Waste; desolate; unoccupied; untilled
wasteful
Action that is wasteful uses too much of something valuable such as time, money, or energy. This kind of training is ineffective, and wasteful of scarce resources Try to avoid wasteful duplication of effort. using more of something than you should, especially money, time, or effort
wasteful
Full of waste; destructive to property; ruinous; as, wasteful practices or negligence; wasteful expenses
wasteful
laying waste; "when wasteful war shall statues overturn"- Shakespeare tending to squander and waste
wasteful
inefficient in use of time and effort and materials; "a clumsy and wasteful process"; "wasteful duplication of effort"; "uneconomical ebb and flow of power"
wasteful
{s} using more than is required; extravagant
wastefully
to a wasteful manner or to a wasteful degree; "we are still prodigally rich compared to others
wastefully
in a manner that uses more than is required, squanderingly
wastefully
to a wasteful manner or to a wasteful degree; "we are still prodigally rich compared to others"
wastefully
in a wasteful manner
wastefulness
{i} squandering, immoderation
wastefulness
imprudent or excessive expenditure or the waste of resources
wastefulness
the trait of wasting resources; "a life characterized by thriftlessness and waste"; "the wastefulness of missed opportunities"
wastefulness
useless or profitless activity; using or expending or consuming thoughtlessly or carelessly; "if the effort brings no compensating gain it is a waste"; "mindless dissipation of natural resources"
wastefulness
{i} thriftlessness
wastes
third-person singular of waste
wastes
plural of waste
wasting
When a child has a very low weight compared to other children of the same height (The technical definition is two standard deviations or more below the median weight for height of the reference population ) Wasting is an indicator of short-term or acute malnutrition
wasting
Causing waste; also, undergoing waste; diminishing; as, a wasting disease; a wasting fortune
wasting
A term depicting how an option's value decreases over time; as each day after acquisition passes a portion of the option's time value is lost or wasted
waste
Favoriten