at

listen to the pronunciation of at
İngilizce - Türkçe
savaşçı [brit.]
eyt
{e} ya
{e} Bir zamanı belirtmek için kullanılır: at
halinde
gerek limarda ve gerekse yolda at best nihayet
nezdinde yanında
hiç bir suretle at and fromsig
{e} ye
hususunda at all hiç
-de
asker [brit.]
beherine
a
-da
üzere
evinde
olsa
{e} Bir yeri belirtmek için kullanılır: at my office benim büroda. at the station istasyonda
(Bilgisayar) tarih
başına
her birine
de (ismin-de hali)
(Bilgisayar) saat
nezdinde
hatta
(Bilgisayar) konum
(Bilgisayar) yeri
(edat) -de
-ye
-ya
ile meşgul
-e
de
tarafında
-a
e
deki
edat tarafında
dekiler
(Askeri) yıllık eğitim; antiterörizm (annual training; antiterrorism)
(Askeri) erişilebilir bütün araştırma alanı (total attainable search area)
değer
da
at least
en azından

Tom, en azından düzinelerce Mary ile birlikte bu parkta bulundu. - Tom has been to this park with Mary at least a dozen times.

Tom en azından haftada bir kez çamaşırları yıkar. - Tom washes clothes at least once a week.

at once
derhal

Derhal git, yoksa geç kalacaksın. - Go at once, otherwise you will be late.

Derhal işimize başlayalım. - Let's begin our work at once.

at once
hemen

Bari hemen başlayalım. - We may as well start at once.

Biz hemen başlamalıyız. - We must start at once.

at least
en az

Dişlerini günde en az iki kez fırçala. - Brush your teeth twice a day at least.

O, en azından haftada bir kez anne ve babasına yazdı. - She wrote to her parents at least once a week.

at all
hiç

O bebek gerçekten hiç şirin değildir. - That baby is really not cute at all.

Elektronik sigaradan çıkan duman miktarı hiç fena değil. - The amount of smoke that comes out of an electronic cigarette isn't bad at all.

at last
hele
at last
en sonunda

En sonunda hatasını anladı. - At last, he realized his error.

Kar taneleri, en sonunda büyük beyaz kuşlara benzeyene kadar büyüdü de büyüdü. - The snow-flakes seemed larger and larger, at last they looked like great white fowls.

at least
hiç değilse

Hiç değilse duş alabilirsin. - You could at least take a shower.

at least
hiç olmazsa

Hiç olmazsa teşekkür ederim diyebilirsin. - You could at least say thank you.

Tom'un hiç olmazsa yardım önermesini umuyordum. - I expected Tom to at least offer to help.

at a glance
bir bakışta

Onun sıradan bir adam olduğunu bir bakışta anladım. - I saw at a glance that he was an ordinary man.

O, kızının ağladığını bir bakışta gördü. - He saw at a glance that his daughter had been crying.

at a loss
(deyim) at a loss (to do sth.) sasirmis; ne yapacagini bilememek
at a loss
zararına

Arabamı zararına satıyorum. - I'm selling my car at a loss.

Biz onu yıllarca zararına çalıştırdığımız için binayı satmak zorunda kaldık. - We had to sell the building because for years we had operated it at a loss.

at a loss
ne yapacağını bilemez halde
at a loss
şaşırmış

Hangi fakülteyi seçeceği hakkında şaşırmıştı. - He was at a loss as to which faculty to choose.

Hava kararmıştı ve ne yapacağımı şaşırmıştım. - It got dark and I was at a loss what to do.

at a time
bir seferde

Bir mıknatıs bir seferde çok sayıda çiviyi toplayabilir ve tutabilir. - A magnet can pick up and hold many nails at a time.

O, bir seferde altı kutu taşıdı. - He carried six boxes at a time.

at all
hiçbir biçimde

O hiçbir biçimde sorun olmayacak. - It's not going to be a problem at all.

Güneş olmasa hiçbir biçimde yaşayamayız. - If it were not for the sun, we could not live at all.

at all
hiçbir şekilde

Tom hiçbir şekilde ikna olmuş gibi görünmüyor. - Tom doesn't look at all convinced.

Senin metodlarınla hiçbir şekilde aynı fikirde değilim. - I don't agree with your methods at all.

at bay
(deyim) at bay ( genellikle keep/hold someone/sth. ...) kendinden uzakta tutmak,yanindan uzaklastirmak
at best
olsa olsa

Olsa olsa o, ikinci sınıf bir şarkıcı. - She is a second-rate singer at best.

at best
taş çatlasa
at first
ilkönce
at first glance
ilk bakışta

İlk bakışta Bay Jones'u tanıdım. - I recognized Mr Jones at first glance.

Şimdi görüyorum ki, ilk bakışta cümleyi yanlış anlamışım. - Now I see that I misunderstood the sentence at first glance.

at hand
yakında
at hand
elde

Elde herhangi bir iyi referans kitabım yok. - I don't have any good reference book at hand.

Eldeki probleme odaklanmış kalmaya çalışalım. - Let's try to stay focused on the problem at hand.

at large
serbest

Beş mahkûm yeniden tutuklandı, ancak diğer üçü hâlâ serbest. - Five prisoners were recaptured, but three others are still at large.

İki gün önce kaçan mahkum hâlâ serbest. - The prisoner who escaped two days ago is still at large.

at last
eninde sonunda

İlerlememize engel olan şeyler eninde sonunda kaldırıldı. - The obstacles to our progress have been removed at last.

at least
asgari
at length
enine boyuna

Tom ve ben bu konu hakkında enine boyuna konuştuk. - Tom and me talked at length about this subject.

Biz konuyu enine boyuna tartıştık. - We discussed the topic at length.

at length
ayrıntılı olarak

O gerçekleri ayrıntılı olarak açıkladı. - He explained the facts at length.

at once
defaten
at stake
(Hukuk) tehlikede

Tom neyin tehlikede olduğunu biliyor. - Tom knows what's at stake.

Şirketimizin geleceği tehlikede. Son birkaç yıldır aşırı derecede borçluyuz. - The future of our company is at stake. We have been heavily in the red for the last couple of years.

at that
artık

Artık önemli olduğuna inanmadığım, o zamanlar önemli olduğunu düşündüğüm çok şey vardı. - There were many things that I thought were important at that time that I no longer believe are important.

Artık bir şey söylemeyeceğim. - I'll leave it at that.

at the time
o zaman

O zaman, Tom odadaki tek kişiydi. - Tom was the only person in the room at the time.

Ben o zaman görevde değildim. - I was off duty at the time.

at this time
bu arada
at work
iş başında

Tom hâlâ iş başında olmalı. - Tom should still be at work.

Tom ve Mary şu anda iş başında. - Tom and Mary are at work now.

at a time
birden

Hiç kimse bir defada birden daha fazla şey yapamaz. - No one can do more than one thing at a time.

Birisi bir seferde birden fazla şey yapamaz. - One can't do more than one thing at a time.

at all
asla

Tom Mary'yi asla görmek istemiyor. - Tom doesn't want to see Mary at all.

Tom asla sizinle aynı fikirde görünmüyor. - Tom doesn't seem to agree with you at all.

at all
hiç bir suretle
at all
(Dilbilim) zerre kadar
at any rate
neyse

Her neyse, ben liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gideceğim. - At any rate, I'll go to college after graduating from high school.

Her neyse, Ozawa aceleyle yağmurluğunu çıkardı ve hızlı bir şekilde çıplak kızın omuzlarına koydu. - At any rate, Ozawa hurriedly took off his raincoat and quickly put it on the naked girl's shoulders.

at any rate
her ne ise
at any rate
her neyse

Her neyse, Ozawa aceleyle yağmurluğunu çıkardı ve hızlı bir şekilde çıplak kızın omuzlarına koydu. - At any rate, Ozawa hurriedly took off his raincoat and quickly put it on the naked girl's shoulders.

Her neyse, ben liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gideceğim. - At any rate, I'll go to college after graduating from high school.

at any rate
her halde
at any time
ne zaman olursa
at any time
her an

Tom her an gelebilir. - Tom may come at any time.

Bina her an çökebilir. - The building may crash at any time.

at any time
her zaman

Her zaman gidebilirsin. - You can leave at any time.

Beni her zaman arayabilirsin. - You can call me at any time.

at best
en fazla

En fazla üç saat satın aldık. - We've bought three hours at best.

at best
(deyim) en iyisi
at best
en iyi ihtimalle
at ease
huzurlu
at ease
rahat etmek
at first
ilk önce

İlk önce öğretmen olduğunu sanmıştım ama değilmiş. - At first, I thought he was a teacher, but he wasn't.

O, ilk önce atı beğenmedi. - She didn't like the horse at first.

at first
öncelikle
at large
tamamen
at large
bütün ayrıntılarıyla
at least
(deyim) hiç yoksa
at least
hele
at least
(deyim) her neyse
at least
(deyim) neyse

Neyse, en azından bir şeyi hallettik. - Well, at least it's one thing we've accomplished.

at least
hç olmazsa
at least
ferah ferah
at least
en aşağı
at least
en olmadı
at least
(Bilgisayar) büyük veya eşittir
at least
(Konuşma Dili) asgari olarak
at least
bari

Dünyanın en büyük şarkıcıları ve ünlü müzisyenlerinin çoğu şişmandır ya da en azından bariz şekilde tombuldur. - The world's greatest singers and most of its famous musicians have been fat or at least decidedly plump.

at length
boylu boyunca
at length
sonunda

Sonunda ağlamaya başladı. - At length, he began to cry.

Sonunda evini buldum. - At length, I found his house.

at most
nihayet
at once
ani olarak
at once
hemencecik
at once
anide

Aniden bir silah sesi duyduk. - All at once we heard a shot.

Aniden gökyüzü karardı ve yağmur başladı. - All at once the sky became dark and it started to rain.

at once
şıp diye
at once
ilk elde
at one time
eskiden

Eskiden burada bir ev vardı. - There used to be a house here at one time.

at random
rastgele

Rastgele üç kitap seç. - Choose three books at random.

O, rastgele kitaplar okur. - He reads books at random.

at risk
(Pisikoloji, Ruhbilim) riskli
at risk
tehlikede
at sight
avisto
at sight
bakarak
at sight
görünürde
at that
bile artık
at that
onun üzerine
at that
hatta
at that
bile

O dükkandan elma satın alabileceğini bile biliyor muydun? - Did you even know that you could buy apples at that store?

Ben daha ona bakmadım bile. - I haven't even looked at that yet.

at that
bu durumda
at times
bazen

Hepimiz bazen bir aptal gibi davranırız. - We all make fools of ourselves at times.

Hoşuma gittiğin kadar, bazen su katılmamış bir pislik olabildiğini de düşünüyorum. - As much as I like you, I think you can be a total jerk at times.

at times
arada bir

O arada bir saldırganlaşır. - He gets tough at times.

at will
istenilen zamanda
at will
istenilen şekilde
at work
geçerli olan
be at
-de bulunmak
be at
-de olmak
at a glance
hemen
at a loss
afallamış
at a loss
şaşkın
at all
hiç de

Sizi rahatsız ediyor muyum? Hayır, hiç de değil - Do I annoy you? No, not at all.

Tom'un pazartesi günü hiç dersi yok. - Tom has no classes at all on Monday.

at any rate
her durumda
at best
nihayet
at ease
rahat

Çince konuştuğumda içim rahat hissetmeye başlıyorum. - I'm beginning to feel at ease when I speak in Chinese.

Babamın şirketinde asla rahat hissetmedim. - I never felt at ease in my father's company.

at first
evvela
at first
ilk olarak

O, ilk olarak ondan hoşlanmadı. - She didn't like him at first.

İlk olarak, onlar ona inanmadılar. - At first, they didn't believe him.

at first
önce

İlk önce kimse bana inanmıyordu. - No one believed me at first.

O, ilk önce atı beğenmedi. - She didn't like the horse at first.

at hand
yakın

Babam dün bir kalp krizi geçirdi fakat yakınlarda bir kliniğe sahip olduğu için şanslıydı. - My father had a heart attack yesterday, but he was lucky to have a clinic close at hand.

Kararlaştırılmış gün çok yakın. - The appointed day is close at hand.

at hand
yanında
at home
kendi evinde

Seni kendi evindeymiş gibi hissettirmek istedim. - I wanted to make you feel at home.

at home
evde

Bay Nakamura evde mi? - Is Mr. Nakamura at home?

Bay Nakamura evde mi? - Is Mr Nakamura at home?

at large
başıboş
at large
genelde
at last
sonunda

Açlıktan ve yorgunluktan dolayı, köpek sonunda öldü. - With hunger and fatigue, the dog died at last.

Sonunda,gerçeği öğrendik. - At last, the truth became known to us.

at length
ayrıntılı

O gerçekleri ayrıntılı olarak açıkladı. - He explained the facts at length.

at length
en sonunda
at most
pek pek
at most
en çok

En çok, Henry'nin sadece altı doları var. - At most, Henry has only six dollars.

Tom'un en çok 300 doları var. - Tom has $300 at most.

at most
en fazla

Onun en fazla 100 doları var. - He has at most 100 dollars.

En fazla 20 dolar ödeyecek. - He will pay 20 dollars at most.

at once
aynı zamanda

Aynı zamanda iki şeyi yapamazsın. - You can't do two things at once.

at once
akabinde
at present
şu tapta
at present
şimdi
at present
şu anda

Onlar şu anda İngiltere'de büyük bir şirket için çalışıyorlar. - At present they are working for a big company in England.

Şu anda, yine de görüş birliğine varılmalı. - At present, consensus has yet to be reached.

at random
amaçsızca
at random
rasgele
at random
öylesine
at rest
ölü
at rest
hareketsiz
at sight
ibrazında
at sight
görüldüğünde
at that
olduğu gibi
at that moment
o anda

Sami o anda bunu fark etmedi. - Sami didn't realize that at that moment.

O anda gerçeklik duyumu yitirdim. - I lost my sense of reality at that moment.

at that time
o zamanda

Onlar onun o zamanda hastanede olduğunu söylüyor. - They say that he was in the hospital at that time.

O, o zamanda uyuyor olabilir. - He might have been sleeping at that time.

at work
işte

O şimdi işte fakat yedide dönecek. - He is at work now, but will return at seven.

Evde mi yoksa işte mi daha fazla zaman harcarsın? - Do you spend more time at home or at work?

At the moment
şimdilik
At time
bu zamanlarda
at a loss
şaşkınca
at any rate
en azından: "You are smart at any rate. - En azından akıllısın."
at any rate
neyse, her neyse, her ne hal ise; her nasılsa
at any rate
ne olursa olsun

Ne olursa olsun yağmur durduğunda dışarı gideceğim. - At any rate I will go out when it stops raining.

Ne olursa olsun, programı değiştiremeyiz. - At any rate, we can't change the schedule.

at any rate
her ne olursa olsun, her ne olduysa olsun, neyse, her neyse, her ne hal ise; her nasılsa
at ease
(komut) Rahat!
at first glance
İlk bakışta, ilk görüşte
at last
nihayet

Nihayet, onlar kanla özgürlüğü satın aldı. - At last, they purchased freedom with blood.

Nihayet, Mario prensesin sevgisini kazanmayı başardı. - At last, Mario managed to win the princess's love.

at least
su içinde easily
at least
az olarak
at least
barik
at least
bariye
at odds
Araları açık, limônî, kavalı, anlaşmazlık halinde
at odds
Araları açık, kavgalı; farklılıkları olan
at odds
araları açık

Tom ve Mary'nin uzun bir süredir araları açıktır. - Tom and Mary have been at odds with each other for a long time.

Peter ve Carol'un tatillerini geçirecekleri yerde araları açıktı. - Peter and Carol were at odds with each other over where to spend their vacation.

at once
bir defada

Bu işlerin hepsini bir defada yapmaya çalışma. - Don't try to do all these things at once.

Sibirya Demiryolu, dünyadaki bir defada en uzun ve en iyi bilinen demiryoludur. - The Siberian Railway is at once the longest and best known railway in the world.

at once
defada
at one time
bir zamanlar

Bir zamanlar Amerika'da birçok köle vardı. - At one time there were many slaves in America.

Bir zamanlar, her sabah koşardım. - At one time, I used to go jogging every morning.

at rest
Huzur içinde
at risk
Risk altında
at some point
bir noktada

Tom yıllarca Mary'den hoşlandı ama bir noktada onun için hisleri aşka dönüştü. - Tom liked Mary for years, but at some point, his feelings for her changed to love.

Hiçbir münakaşa hayrına bitmez, bir noktada illa ki tekrar su yüzüne çıkar. - No controversy is ever over for good. It will always resurface at some point.

at stake
Söz konusu olan, üzerinde konuşulan
at stake
Risk altında

Risk altında olan çok şey var. - There's too much at stake.

at that moment
o an

O anda dünya ile tam bir uyum içinde olduğumu hissettim. - At that moment, I felt in complete harmony with the world.

O anda gerçeklik duyumu yitirdim. - I lost my sense of reality at that moment.

at that moment
o sırada

O sırada o neredeydi? - Where was she at that moment?

at that time
o zamanlarda
at the
at
at the
de da
to be at
vasıl olmak
At ease
ask. Rahat!
at a loss
(isim) yapacağını bilemez halde, zararına
at a time
bölüm bölüm a little
at any rate
yine de

Yine de, yağmur durduğunda dışarı çıkabilirim. - At any rate, I can go out when it stops raining.

at any rate
hiç olmazsa

Hiç olmazsa nedenini araştırmalıyız. - We have to investigate the cause at any rate.

Hiç olmazsa, bu sizin için iyi bir deneyim olacaktır. - At any rate, it will be a good experience for you.

at any rate
her ne ise, her neyse, neyse, her ne hal ise: At any rate, we enjoyed your party immensely. Her neyse, sizin parti çok hoşumuza gitti. Most
at any time
her an: She could come at any time. Her an gelebilir
at bay
(Fiili Deyim ) kaçış yolu kalmamış , kıstırılmış
at ease
(deyim) at (one's) ease rahat olmak ,kendini rahat hissetmek
at ease
içi rahat
at ease
(Askeri) RAHAT VAZİYETİ: Askerlerin rahat edebilecekleri, fakat yerlerini terk etmeyecekleri ve konuşmayacakları istirahat durumu
at ease
başı dinç
at first
ilk zamanlar

İlk zamanlar bunu yapmaktan hoşlanmadım. - I didn't like doing this at first.

İlk zamanlar şüpheciydim. - I was skeptical at first.

at first
başlangıçta

Başlangıçta hatalarım hakkında endişeliydim. - I was worried about my mistakes at first.

Başlangıçta, onun senin erkek kardeşin olduğunu sandım. - At first, I thought he was your brother.

Türkçe - Türkçe
Atgillerden, binme, yük çekme veya taşıma gibi hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan
Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş
Astatin elementinin simgesi
Astatin'in kısaltması
gölük
beygir
dahdah
(Osmanlı Dönemi) LÜKA'
esb
(Osmanlı Dönemi) KUNBUL
Atgillerden, binme, yük çekme veya taşıma gibi hizmetlerde kullanılan memeli hayvan
At Arabası
gaşga
At Arabası
brik
Atlar
(Osmanlı Dönemi) HUYUL
İngilizce - İngilizce
anti-tank
Indicates a position on a scale or in a series

I'm offering it - just to select customers - at cost.

In or very near a particular place

At that precise position, at Jim’s house.

Occupied in (activity)

Men at work.

(indicating time) Simultaneous

At six o’clock, at closing time.

the @ symbol
{p} in, by, near by, towards
designed for use against tanks or other armored vehicles
model of IBM PC introduced in 1984
victorium
antitank
The model name of the second-generation, 80286-based IBM computer Many aspects of the AT, such as the BIOS, CMOS, and expansion bus, have become de facto standards in the PC industry The physical organization of the components on the motherboard is called the AT form factor
Access table; may be used in a business model or system model to define access rights to databases
If something is done at someone's invitation or request, it is done as a result of it. She left the light on in the bathroom at his request
Advanced Technology The IBM successor to the PC/XT with a 80286 CPU and 16-bit bus slots
You use at before a possessive pronoun and a superlative adjective to say that someone or something has more of a particular quality than at any other time. He was at his happiest whilst playing cricket
If something happens at a particular time, that is the time when it happens or begins to happen. The funeral will be carried out this afternoon at 3.00 He only sees her at Christmas and Easter
You can use at after verbs such as `smile' or `wave' and before nouns referring to people to indicate that you have put on an expression or made a gesture which someone is meant to see or understand. She opened the door and stood there, frowning at me We waved at the staff to try to get the bill
Strain at a gnat (Matt xxiii 24) Greek, di-aulizo, to strain off Here "at" is an error, probably in the first instance typographical, for "out " "Out" is given in the Bible of 1603, and has been restored by the Revisers
{e} in, on, near; indicating time or location; toward
If someone is at school or college, or at a particular school or college, they go there regularly to study. He was shy and nervous as a boy, and unhappy at school I majored in psychology at Hunter College
The relation of a point or position in a series, or of degree, rate, or value; as, with the thermometer at 80°; goods sold at a cheap price; a country estimated at 10,000 square miles; life is short at the longest
A period of active duty for training of 12 or 14 days each year, required of members as part of a Ready Reserve assignment
at all: see all. Austria (in Internet addresses). The symbol for the element astatine. ampere-turn. attotesla
You use at to indicate the place or event where something happens or is situated. We had dinner at a restaurant in Attleborough I didn't like being alone at home Hamstrings are supporting muscles at the back of the thigh The announcement was made at a news conference in Peking
You use at to say how something is being done. Three people were killed by shots fired at random from a minibus Mr Martin was taken out of his car at gunpoint
If you are working at something, you are dealing with it. If you are aiming at something, you are trying to achieve it. She has worked hard at her marriage. a $1.04m grant aimed at improving student performance on placement examinations
You use at to indicate an activity or task when saying how well someone does it. I'm good at my work Robin is an expert at cheesemaking
Any IBM or compatible computer that contains an 80286 processor and 16-bit bus
Advanced Technology IBM's first 286-based PC, introduced in 1984 It was the most advanced machine in the PC line and featured a new keyboard, 1 2MB floppy and 16-bit data bus AT-class machines run considerably faster than XTs (8088-based PCs)
If you are at something such as a table, a door, or someone's side, you are next to it or them. Graham was already at the door At his side was a beautiful young woman He gave the girl at the desk the message
100 at equal 1 kip
Auxiliary Telescope
Air Traffic
It is less definite than in or on; at the house may be in or near the house
The logogram @
assistive technology (rehabilitation technology, durable medical equipment, or daily living aids)
Advanced trainer-- single or twin engine The AT 6 is an advanced trainer--shown in the photo
In the direction of (often in an unfocused or uncaring manner)
You use at to show that someone is doing something repeatedly. She lowered the handkerchief which she had kept dabbing at her eyes Miss Melville took a cookie and nibbled at it
S&P 500 Term Same as offer: e g 10 at 20 indicates that someone wants to sell 10 for 20 S&Ps
astatine: a highly unstable radioactive element (the heaviest of the halogen series); a decay product of uranium and thorium
If you point or gesture at something, you move your arm or head in its direction so that it will be noticed by someone you are with. He pointed at the empty bottle and the waitress quickly replaced it He gestured at the shelves. `I've bought many books from him.'
Assistive Technology
Primarily, this word expresses the relations of presence, nearness in place or time, or direction toward; as, at the ninth hour; at the house; to aim at a mark
a highly unstable radioactive element (the heaviest of the halogen series); a decay product of uranium and thorium
A relation of proximity to, or of presence in or on, something; as, at the door; at your shop; at home; at school; at hand; at sea and on land
Short for AT Attachment, a disk drive implementation that integrates the controller on the disk drive itself There are several versions of ATA, all developed by the Small Form Factor (SFF) Committee ATA: Known also as IDE, supports one or two hard drives, a 16-bit interface and PIO modes 0, 1 and 2 ATA-2: Supports faster PIO modes (3 and 4) and multiword DMA modes (1 and 2) Also supports logical block addressing (LBA) and block transfers ATA-2 is marketed as Fast ATA and Enhanced IDE (EIDE) ATA-3: Minor revision to ATA-2 Ultra-ATA: Also called Ultra-DMA, ATA-33, and DMA-33, supports multiword DMA mode 3 running at 33 MBps ATA/66: A new version of ATA proposed by Quantum Corporation, and supported by Intel, that will double ATA's throughput to 66 MBps The first ATA/66 computers are expected to be available in the first half of 1999
queue, examine or delete jobs for later execution
You use at to indicate what someone is reacting to. Eleanor was annoyed at having had to wait so long for him The British team did not disguise their delight at their success
A subdivision of the Laotian kip, 100 at=1 kip
The form factor used by most PC motherboards prior to 1998 The original motherboard for the PC-AT measured 12"x13" Baby AT motherboards are a little smaller, usually 8 5"x13"
Relation of direction toward an object or end; as, look at it; to point at one; to aim at a mark; to throw, strike, shoot, wink, mock, laugh at any one
Analog Access Trunk Expressed as AT-2, AT-4, or AT-8 to correspond to 2-, 4-, and 8-port gateways
prep [{showing place} (Meet me ~ the hotel )] di [(Ketemulah saya ~ hotel )] 2 prep [{showing time} (I will see you ~ 9 o'clock )] pada [(Saya akan ketemu anda ~ pukul sembilan malam )]
You use at to say that someone or something is in a particular state or condition. I am afraid we are not at liberty to disclose that information Their countries had been at war for nearly six weeks
Air Traffic Division (FAA)
The relation of some employment or action; occupied with; as, at engraving; at husbandry; at play; at work; at meat (eating); except at puns
The relations of source, occasion, reason, consequence, or effect; as, at the sight; at this news; merry at anything; at this declaration; at his command; to demand, require, receive, deserve, endure at your hands
at WEAK STRONG In addition to the uses shown below, at is used after some verbs, nouns, and adjectives to introduce extra information. At is also used in phrasal verbs such as `keep on at' and `play at'
The relations of time, age, or order; as, at ten o'clock; at twenty-one; at once; at first
in the position of IT - neuter pronoun RE - a tone of the scale
When you are describing where someone or something is, you can say that they are at a certain distance. You can also say that one thing is at an angle in relation to another thing. The two journalists followed at a discreet distance The tree was leaning at a low angle from the ground
If you look at someone or something, you look towards them. If you direct an object or a comment at someone, you direct it towards them. He looked at Michael and laughed The crowds became violent and threw petrol bombs at the police
Accommodation Services, we use certain terms to describe our accommodation types, facilities and procedures To avoid misunderstandings, in particular if you are from overseas or other Universities where accommodation provision may differ, we recommend you note the following details and definitions
The relation of some state or condition; as, at war; at peace; at ease; at your service; at fault; at liberty; at risk; at disadvantage
From this original import are derived all the various uses of at
If you do something at a particular age, you do it when you are that age. Blake emigrated to Australia with his family at 13 Mary Martin has died at her home in California at the age of seventy-six
Modem control language for asynchronous dial-up modems designed by Hayes Micro- computer Products
You use at to express a rate, frequency, level, or price. I drove back down the highway at normal speed Check the oil at regular intervals, and have the car serviced regularly The submarine lies at a depth of 6,000 feet in the Barents Sea
at a glance
Upon cursory examination; an abbreviated review

This report is certainly not comprehensive; it is more of a Marketing Division at a glance.

at a loss
Below the cost or price of purchase

We sold those old computers at a loss.

at a loss
Not sure; uncertain; lacking further ideas, direction, or ability

I have fixed the parts I understand, and the rest leaves me at a loss.

at a time
Simultaneously at each occurrence (of some action)

climb stairs two at a time.

at a time
In a single, continuous period of time

He manages to abstain from smoking for weeks at a time, but then gives in and starts again.

at all
Indicating degree, quantity or frequency greater than zero; to the slightest degree, in any way, somewhat, rather

If you can see any problems at all, tell us so we can fix them.

at any rate
In any case, anyway, anyhow, regardless; used to discard a previous thought

Jim broke the window — or maybe it was John? At any rate, the window’s broken now.

at bay
Unable to come closer; at a distance

These two books of sacred, and secular, passages for memory—will serve other good purposes besides merely occupying vacant hours: they will help to keep at bay many anxious thoughts, worrying thoughts, uncharitable thoughts, unholy thoughts.

at bay
Cornered; unable to flee

Instead of mounted riders following a pack of hounds, it is envisaged that just two dogs will be used to locate a stag and hold it at bay.

at best
In the most favorable of conditions; at the most
at ease
in a relaxed position with the feet apart rather than at attention
at ease
Free of anxiety; not stressed or tense
at ease
Allowed to refrain from being in rigid formation
at first
initially; at the start
at first glance
After only a superficial examination or review

At first glance, thinking well of yourself seems obviously preferable to thinking poorly of yourself. But the problem with.

at hand
Readily available; within easy reach; nearby

I don't have the information at hand, but I can look it up.

at hand
Being at the moment the center of attention or the cause of trouble

The problem at hand is not the inability of the Arabs and the Jews to live together peacefully.

at hand
Near; soon; approaching; imminent

He felt it, as did the other dogs, and knew that a change was at hand.

at home
At ease, comfortable

I'm right at home in my new university.

at home
In the home of one's parents

Even though I still live at home, I'm quite successful.

at home
In one's place of residence

Where is your computer? - I left it behind at home because the battery is dead.

at large
On the loose; roaming freely; not confined

The ambassador-at-large was designated to the Middle East as a region, rather than to a specific country.

at large
In general; as a whole

Some people support the measure, but the community at large will probably be against it.

at large
In full, fully

The like example I find in Lælius à Fonte Eugubinus, consult. 129 . Read in him the story at large.

at last
After a long time; eventually

After three hundred years had passed, the vampire's soul was at last free.

at last
In the end; finally; ultimately

After exhausting all possibilities, Holmes was at last satisfied the problem was unsolvable.

at least
At the least; at a minimum or lower limit

I couldn't count them all, but I think there must have been at least 500 people in attendance.

at least
In any event; anyway
at length
For a long time

He went on at length about his supposed qualifications.

at length
At last, finally

How long I slept I cannot tell, for I had nothing to guide me to the time, but woke at length, and found myself still in darkness.

at odds
in disagreement; conflicting

The witness' statement seems to be at odds with the evidence, not a good sign for the prosecutor.

at once
Immediately; now; right away

Tell the doctor to come at once. She is having a baby.

at once
At the same time; simultaneously; together; at a time

He tried to eat four cookies at once.

at one time
simultaneously
at one time
formerly

At one time, I could walk ten miles in a day, but I can't any longer.

at present
currently, now, at this moment in time
at random
in a random manner
at random
haphazardly
at rest
dead
at rest
not moving; stationary

At rest, the car is impressive but when it's moving, the sight is astounding.

at sight
As soon as seen, or presented to sight, especially payable at sight, to shoot a person at sight
at stake
In danger; hazarded; pledged; at risk

I see my reputation is at stake. — Shakespeare.

at that
In addition to what has been said; furthermore; moreover

He went to a famous school, and a good one at that.

at that
Now that it has been mentioned

Maybe I am, at that.

at last
finally
at best
under the most favorable conditions
at least
if nothing else (`leastwise' is informal and `leastways' is colloquial); "at least he survived"; "they felt--at any rate Jim felt--relieved though still wary"; "the influence of economists--or at any rate of economics--is far-reaching
at once
immediately, right now; all at once, all together, at the same time
at least
not less than; "at least two hours studying the manual"; "a tumor at least as big as an orange"
at the beginning
at first
at least
at the lowest, not less than; however, anyways
at a glance
With one look
at a time
Simultaneously; "he took three cookies at a time"(synonym) at once, at one time
At any time
anytime
At first glance
prima facie
At once
outright
At one time
simultaneously; "he took three cookies at a time"
At one time
at a previous time; "once he loved her"; "her erstwhile writing"
At risk
advisory council
At the
atte
at a loss
filled with bewilderment; "at a loss to understand those remarks"; "puzzled that she left without saying goodbye"
at a loss
confused, bewildered, perplexed
at a loss
below cost; "sold the car at a loss"
at a loss
below cost; "sold the car at a loss
at a loss
below cost (e.g., "He sold the goods at a loss")
at a time
simultaneously; "he took three cookies at a time
at a time
simultaneously; "he took three cookies at a time"
at a time
at a moment, at a point in time, at a period
at all
not one bit, generally not
at all
in the slightest degree or in any respect; "Are you at all interested? No, not at all"; "was not in the least unfriendly
at any rate
if nothing else (`leastwise' is informal and `leastways' is colloquial); "at least he survived"; "they felt--at any rate Jim felt--relieved though still wary"; "the influence of economists--or at any rate of economics--is far-reaching"
at any rate
used to indicate that a statement explains or supports a previous statement; "Anyhow, he is dead now"; "I think they're asleep; anyhow, they're quiet"; "I don't know what happened to it; anyway, it's gone"; "anyway, there is another factor to consider"; "I don't know how it started; in any case, there was a brief scuffle"; "in any event, the government faced a serious protest"; "but at any rate he got a knighthood for it"
at any rate
anyhow, in any case
at any time
whenever
at any time
whensoever
at bay
deadlocked, in a position that one cannot act; in distress, in trouble
at bay
forced to turn and face attackers; "a stag at bay"; "she had me cornered between the porch and her car"; "like a trapped animal"
at best
An instruction given to a stockbroker by his clients to sell or buy “at best” would give the broker freedom to purchase or sell the shares concerned at the price most advantageous to his client and as soon as possible
at best
under the best of conditions; "at best we'll lose only the money
at best
under the best of conditions; "at best we'll lose only the money"
at best
An instruction given to a dealer to buy or sell at the best rate that can be obtained
at ease
socially at ease; "was at ease with strangers"
at ease
in a relaxed position, of soldiers; "the soldiers were standing at ease
at ease
feels relaxed, comfortable, not tense
at ease
in a relaxed position, of soldiers; "the soldiers were standing at ease"
at ease
without strain or anxiety; "gave the impression of being quite relaxed"; "a relaxed and informal discussion"
at ease
free from worry or anxiety; "knowing that I had done my best, my mind was easy"; "an easy good-natured manner"; "by the time the child faced the actual problem of reading she was familiar and at ease with all the elements words"
at first
at the beginning; "at first he didn't notice anything strange"
at first glance
at first appearance, at it first seemed
at first glance
immediately; "it was love at first sight"
at hand
close in space; within reach; "the town is close at hand"
at hand
close in time; about to occur; "retribution is at hand"; "some people believe the day of judgment is close at hand"; "in imminent danger"; "his impending retirement"
at hand
nearby, very close
at home
at one's residence; evening with guests
at home
on the home team's field; "they played at home last night"
at home
a reception held in your own home on the home team's field; "they played at home last night
at home
a reception held in your own home
at large
in a general fashion; "he talked at large about his plans
at large
in a general fashion; "he talked at large about his plans"
at large
having escaped, especially from confinement; "a convict still at large"; "searching for two escaped prisoners"; "dogs loose on the streets"; "criminals on the loose in the neighborhood"
at large
free, unrestricted; escaped; in general, generally
at large
considered altogether; "the country at large"; "I enjoyed the play as a whole though I thought the acting could have been better"
at last
as the end result of a succession or process; "ultimately he had to give in"; "at long last the winter was over"
at last
lastly, eventually; finally
at least
leastways
at length
in a lengthy or prolix manner; "the argument went on lengthily"; "she talked at length about the problem"
at length
in a long manner, extendedly
at length
after a long period of time or an especially long delay; "at length they arrived"
at most
not more than; "spend at most $20 on the lunch"
at most
not more than; "spend at most $20 on the lunch
at most
at the greatest, not more than -
at odds
in conflict, engaged in a dispute, in a disagreement
at odds
in disagreement; "the figures are at odds with our findings"; "contradictory attributes of unjust justice and loving vindictiveness"- John Morley
at odds
on bad terms; "they were usually at odds over politics"; "conflicting opinions"
at once
straightway
at once
without delay or hesitation; with no time intervening; "he answered immediately"; "found an answer straightaway"; "an official accused of dishonesty should be suspended forthwith"; "Come here now!"
at once
simultaneously; "he took three cookies at a time"
at one time
once, one time before; simultaneously, at the same time
at present
now, at this time, at this moment
at present
at the present moment; "goods now on sale"; "the now-aging dictator"; "they are now abroad"; "he is busy at present writing a new novel"; "it could happen any time now"
at random
by chance, in a haphazard manner
at random
in a random manner; "the houses were randomly scattered"; "bullets were fired into the crowd at random"
at rest
in a state of repose or especially sleep
at rest
dead; "he is deceased"; "our dear departed friend"
at rest
in a relaxed position, of soldiers; "the soldiers were standing at ease"
at rest
at a standstill, not active
at risk
State of vulnerability to a particular health problem by virtue of heredity, health practices, or family environment
at risk
Term used to denote those children who are likely to fail to learn to read by the end of 3rd grade or who will need special instruction to learn to read
at risk
A term used with children who have, or could have, problems with their development that may affect later learning
at risk
in danger
at risk
Term used to designate financial liability in compensation/reimbursement arrangements A provider may be "at risk" for additional costs, for example, if the expense of caring for a particular panel of patients exceeds the provider's capitation payment
at risk
a term used with children who have, or could have, problems with development that may affect later learning
at risk
A term applied to students who have not been adequately served by social service or educational systems and who are at risk of educational failure due to lack of services, negative life events, or physical or mental challenges, among others
at risk
The exposure to the danger of economic loss Frequently used in the context of claiming tax deductions For example, a person can claim a tax deduction in a limited partnership if the taxpayer can show it is at risk of never realizing a profit and of losing its initial investment See: Value at risk
at risk
Term used to describe infants or children with a high potential for experiencing future medical or learning problems
at risk
to be placed in a position with greater potential for physical, mental, social, or financial harm than would be expected for that individual in his or her normal occupation or daily activities
at risk
a term used for children who may, in the future, have problems with their development that may affect learning or development
at sight
Terms of a financial instrument which is payable upon presentation or demand
at sight
The terms of a negotiable instrument indicating that payment is due upon presentation or demand
at sight
A phrase indicating that payment on a draft or other negotiable instrument is due upon presentation or demand
at sight
A draft to be paid by the buyer immediately upon presentation by the foreign bank
at sight
upon presentation, immediate
at stake
at risk, in danger of being lost
at that
on that subject, speaking of which; on that note; besides that, moreover
at that time
then

I know what time you said you'd get there, but I couldn't get there then. - I know what time you said you would be there, but I wasn't able to be there at that time.

What were you doing then? - What were you doing at that time?

at that time
during that same point in time, during that period, upon that occasion, during the same time
at will
wince
at work
on duty
Türkçe - İngilizce
horse
(British) gee gee
chuck
equine
(Hayvan Bilim, Zooloji) equus caballus
(Satranç) knight
nag
{f} casting
{f} thrown
hackney
dispose
{f} cast
{f} sack
{f} disposed
{f} sling
horsy
{f} toss
stallion
{f} throw
{f} discard
at the
the horse
discarded
(Hukuk) (Avrupa Topluluğu) European Community
(term used by children) hack
(satranç) knight
(Tabiat Doğa) (hayvan) [syn.: at, beygir, aygır] horse
{i} hack
horse; (satranç) knight; equine
steed
{i} gee
(Anatomi) equus
{i} gee gee
of or like a horse
at arabası
coach
at arabası
cart
atlar
horses

The horses make dust as they run. - Atlar, koşarken toz yapar.

All horses are animals, but not all animals are horses. - Tüm atlar hayvandır ama tüm hayvanlar at değildir.

at arabası
carriage
at arabası
waggon
At arabası
horse-drawn carriage
At arabası
horse carriage
at all
at the all
at arabası
Coach, cart, carriage
atlar
jumps

The quick brown fox jumps over a lazy dog. - Hızlı kahverengi tilki, tembel bir köpeğin üzerinden atlar.

The quick brown fox jumps over the lazy dog. - Hızlı kahverengi tilki tembel köpeğin üzerine atlar.

at arabası
hack
atlar
{i} stable

Sami shot the horses in the stables. - Sami ahırlardaki atları vurdu.

Layla shot her horses in the stable. - Leyla ahırdaki atlarını vurdu.

at