a

listen to the pronunciation of a
İngilizce - Türkçe
(Anatomi) (öntakı) .....sız
pek iyi
(Nükleer Bilimler) optik yoğunluk, absorbans, A
lâ [müz.]
(Askeri) analog (analog)
(Askeri) AMOUNT OF CLOUDS, IN EIGHTS: : Bulutluluk oranı (sekizin kesirleri olarak belirtilir)
{i} müz. la notası
{i} en yüksek not veya en iyi kaliteyi simgeleyen harf
herhangi bir
bir
kullam
s. (ünsüzlerden önce) 1. bir, herhangi bir: We went on a sunny day. Güneşli bir günde gittik. They´ve bought a house. Ev aldılar. İn this establishment everyone works an eight-hour day. Bu kuruluşta herkes günde sekiz saat çalışır. 2. (sayı olarak) bir: a hundred students yüz öğrenci. 3. Belirli bir tür veya nitelikte biri/bir şey için kullanılır: İt´s a fruit. O bir meyvedir. A rolling stone gathers no moss. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. A Mr. Taş telephoned. Bay Taş diye biri telefon etti. This iş a camellia that´s resistant to cold. Soğuğa dayanıklı bir kamelyadır bu. 4. Miktar belirtir: twice a year yılda iki kez. five dollars a kilo kilosu beş dolar. 5. her; çoğu: A spider has eight legs. Örümceklerin sekiz bacağı vardır. A horse won´t do it, but a mule will. At yapmaz, ama katır yapar
ototrof
da bir
miktar belirtir
{i} A, İngiliz alfabesinin birinci harfi
a little bit
azıcık
a lot of
birçok

Birçok İngilizce sözcük, Latince'den türemiştir. - A lot of English words are derived from Latin.

Yolda birçok hayvan gördü. - She saw a lot of animals on the road.

a few
{s} birkaç

Aç olamazsın. Birkaç dakika önce abur cubur yedin. - You can't be hungry. You had a snack a few minutes ago.

Birkaç gün içinde araba sürebileceksin. - You'll be able to drive a car in a few days.

a little
biraz

Eşyaları biraz daha ciddi bir şekilde al. - Take things a little more seriously.

Biraz daha yavaşça konuşabilir misin? - Could you please speak a little bit more slowly?

a little
azıcık

Kuralları azıcık ihlal etmekten korkma. - Don't be afraid to break the rules a little.

Kanepede azıcık kestir. - Take a little nap on the sofa.

a little
bir parça

O pastadan bir parça alabilir miyim? - Could I get a little piece of that cake?

Lütfen AC'yi bir parça aç. - Please turn up the AC a little bit.

a lot
çok fazla

Japonya, çok fazla kâğıt tüketmektedir. - Japan consumes a lot of paper.

Kelebekler hakkında çok fazla şey biliyor. - He knows a lot about butterflies.

a bit
bir parça

Bana o koyun etinden biraz ayır. Bir parça et için açlıktan ölüyorum. - Save me some of that mutton. I'm starving for a bit of meat.

Ben bir çocukken, böceklere dokunmak beni bir parça rahatsız etmezdi. Şimdi neredeyse onların resimlerine bakmaya katlanamıyorum. - When I was a kid, touching bugs didn't bother me a bit. Now I can hardly stand looking at pictures of them.

a cup of
bir fincan
a lot
birçok

354618 no'lu örnek cümle, Tatoeba web sitesinde birçok karışıklık yarattı. - Example sentence no. 354618 created a lot of confusion on the Tatoeba website.

Yolda birçok hayvan gördü. - He saw a lot of animals on the road.

a priori
muhtemel
a priori
olası
a set of
bir takım

Öncüleri bir takım engellerin üstesinden geldiler. - The pioneers overcame a set of obstacles.

a lot
çok

Ailesini çok endişelendirdi. - He caused his parents a lot of anxiety.

Onun ne de çok kitabı var! - What a lot of books he has!

a bar of
bir parça
a bit
biraz

Sana biraz tavsiye verebilir miyim? - Can I give you a bit of advice?

Sandalyeyi biraz oynatabilir misiniz? - Could you move the chair a bit?

a bit
az
a few
bir kaç

Tom Mary'den sadece bir kaç inç daha uzundur. - Tom is only a few inches taller than Mary.

Tom bir kaç kere başını salladı. - Tom nodded his head a few times.

a great deal
oldukça çok

Tom oldukça çok okur. - Tom reads a great deal.

Ona oldukça çok borçluyum. - I owe him a great deal.

a great deal
bir hayli

Sana söyleyecek bir hayli şeyim var. - I have a great deal to tell you.

Tom'a bir hayli hayranım. - I admire Tom a great deal.

a little bit
bir nebze
a number of
bir kaç
a couple of
iki

Tom bu barda haftada iki kez şarkı söyler. - Tom sings at this bar a couple of times a week.

Boston'da iki ay geçirdim. - I spent a couple of months in Boston.

a few days
birkaç gün
a few days
birkaç gün içinde
a good deal
birçok
a good deal
çok

Dün gece çok kar yağdı. - It snowed a good deal last night.

O, bugün çok daha iyi görünüyor. - He looks a good deal better today.

a good deal
pek çok
a great many
çok

Parkta çok sayıda erkek ve kız vardı. - There were a great many boys and girls in the park.

Baharda pek çok turist Kyoto'yu ziyaret eder. - A great many tourists visit Kyoto in spring.

a kind of
tarafından
a little
bir dirhem
a little
çat pat
a little
az
a little
bir miktar

Şişe içinde kalan sadece bir miktar süt vardı. - There was only a little milk left in the bottle.

a little bit
bir parça

Lütfen AC'yi bir parça aç. - Please turn up the AC a little bit.

Sanırım Tom'dan bir parça öğrendik. - I think we've learned a little bit from Tom.

a long time
uzun süre

NB:Çok uzun süre önce çizildi bu yüzden kalite kötüdür. - NB: This was drawn a long time ago so the quality is low.

Ayaklanmayı bastırmak uzun sürecek. - It will take a long time to suppress the revolt.

a lot
şiddetle
a lot
fena halde
a lot
hayli

Bir hayli mücevher satın aldın. - You bought a lot of jewels.

Bilgisayarda bir hayli deneyimin var, değil mi? - You have a lot of experience in computers, don't you?

a lot
pek

Sel pek çok zarara neden oldu. - The flood caused a lot of damage.

Bu sözlük pek çok bilgi içermektedir. - This dictionary contains a lot of information.

a lot
fena
a lot
buram buram
a lot more
çok daha fazla
a lot of
sürüsüne bereket
a lot of
bini bir paraya
a number of
birtakım

Tom, kendi veda yemeğinde birtakım müstehcen espriler yaptı ve bazı meslektaşları bundan rencide oldu. - Tom told a number of off-colour jokes at his farewell dinner, and some of his colleagues were offended.

Birtakım nüfuz sahibi arkadaşlarım var. - I have a number of influential friends.

a priori
deneyden önce
a priori
(Latin) olaydan önce
a range of
bir dizi
a series of
bir dizi
a set of
set

Tom her zaman onun arabasındaki sandıkta bir set atlama kabloları saklar. - Tom always keeps a set of jumper cables in the trunk of his car.

a bit
bir kırtık
a bit
bir kırık
a bit
bir damcı
a bit
dıngılı
a bit
zerre kadar

Kimya ile zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not a bit interested in chemistry.

a bit of
parçası

Bir asteroid bir kaya parçasıdır. - An asteroid is a bit of rock.

a few
bazı

Teknik Oturum Gündeminde birkaç kişi daha sonra gün içindeki bazı oturumlara katılmak istediklerinden söz ettiler. - A few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.

Go büyük ihtimalle benim ülkemdeki en popüler Japon oyunu olsa da o bile bazı üniversite öğrencileri dışında pek bilinmiyor. - Although Go is probably the most popular Japanese game in my country, at most only a few university students know it.

a few
bir niçe
a good deal
bir dünya
a good deal
oldukça çok
a great deal
birçok

Televizyonun toplum üzerine birçok etkisi vardır. - Television has a great deal of influence on society.

Bir taraftan ağır kayıplar verdik fakat diğer taraftan deneyimden birçok şey öğrendik. - On the one hand we suffered a heavy loss, but on the other hand we learned a great deal from the experience.

a great deal
etek-etek
a kind of
bir çeşit

Şitaki bir çeşit mantardır. - A shiitake is a kind of mushroom.

a la carte
alakart

Bu içecekler alakart. - These drinks are a la carte.

a la carte
yemek listesine göre
a little
dıkkılı
a little
bir balaca
a little bit
bir hırda
a little bit
biraz

Biraz daha sabırlı olsaydın, bulmacayı yapabilecektin. - You'd be able to do the puzzle if only you had a little bit more patience.

Biraz daha yavaş konuşabilir misiniz? - Could you please speak a little bit more slowly?

a little bit
zerre kadar
a little bit
bir balaca
a lot
bir yığın
a lot of
kârlı
a lot of
niçe-niçe
a lot of
çok

Onun ne de çok kitabı var! - What a lot of books he has!

Japonya, çok fazla kâğıt tüketmektedir. - Japan consumes a lot of paper.

a lot of
külli
a lot of
bir dünya
a matter of
meselesi
a number of
birkaç

Birkaç yolcu yaralandı. - A number of passengers were injured.

Tom birkaç yıl önce öldü. - Tom died a number of years ago.

a priori
evvelce
a priori
apriori
a priori
tecrübeden evvel
a priori
önce

Onlara bunun bir öncelik olduğunu söyle. - Tell them it's a priority.

O açıkça bir öncelik değil - That's clearly not a priority.

an
(art.) bir
a great deal
çok daha
a great deal
pek çok

Yapacak pek çok işim var. - I have a great deal of work to do.

Ben senin için pek çok dikkat ederim. - I care a great deal for you.

AN
(Askeri) alfabetik ve numaralı; analog güvensiz (alphanumeric; analog nonsecure)
a bottle of
Bir şişe

A bottle of milk.

a can of
Bir kutu

A can of coke.

a couple of
1. iki. 2. birkaç
a glass of
Bir bardak
a good deal
iyi bir anlaşma
a good deal
1. çok: That cost him a good deal. Ona pahalıya mal oldu. İts climate iş a good deal like Cairo´s. Havası Kahire´ninkine çok benziyor. 2. k. dili kelepir. 3. k. dili iyi bir şey
a great deal
çok

Onun konuşması onun çok şey bildiğine beni inandırdı. - His talk led me to believe that he knows a great deal.

Yapacak çok işim var. - I have a great deal to do.

a great many
pek çok

Parkta pek çok sayıda insan var. - There are a great many people in the park.

Amerika'da pek çok orman yangını var. - There are a great many forest fires in America.

a kilo of
Bir kilo
a little
bir az
a little
biraz: Give me a little time. Bana biraz zaman verin
a lot
alote
a lot
çok: They like her a lot. Ondan çok hoşlanıyorlar. She´s a lot better. O çok daha iyi
a lot of
çok/pek çok (şey): She bought a lot of books. Çok kitap aldı
a lot of
bir çok

Bu kitabı iyi biliyor gibisin; Kitaptan bir çok alıntı yapıyorsun. - You seem to know this book very well; you use a lot of quotations from it.

Son zamanlarda, uzaktan eğitim hakkında bir çok konuşma vardı. - Recently, there's been a lot of talk about distance education.

a means of
Bir yolu

O, Nancy ile özel olarak konuşmanın bir yolunu buldu. - He contrived a means of speaking to Nancy privately.

a number of
Bir dizi

O, bir dizi heyecanlı dedektif hikâyesi yazdı. - He has written a number of exciting detective stories.

Fadıl, Leyla'dan bir dizi mektup aldı. - Fadil received a number of letters from Layla.

a piece of
bir parça

Benim bir zarfa, bir parça kağıda ve kurşun kaleme ya da bir dolma kaleme ihtiyacım var. - I need an envelope, a piece of paper, and a pencil or a pen.

Bir parça kek tattım ve o lezzetliydi. - I tried a piece of cake and it was delicious.

a priori
s. önsel, apriori
a quarter
( saat için ) çeyrek ( geçiyor ve var derken )
a range of
çeşitli
a sense of
bir anlamda
a team player
Bir takım oyuncusu
a variety of
çeşitli

O, çeşitli ekinler büyüttü. - He grew a variety of crops.

Biz çeşitli ürünler yetiştirdik. - We grow a variety of crops.

alar
Kanatlarla ilgili, kanadımsı, kanata benzer
a few
üç beş three or four
a few
(sıfat) birkaç
a few
beş on
a fortiori
daha ziyade
a fortiori
daha güçlü bir nedenle
a great many
hayli
a great many
nice nice
a great many
kum gibi
a great many
epey
a la carte
alâkart

Bu içecekler alakart. - These drinks are a la carte.

a la carte
(Turizm) birinci sınıf tatiller
a la carte
menüden seçerek
a little
az buçuk
a little
birazcık
a little bit
birazcık
a little more
(zarf) phr
a little more
phr
a lot
bir sürü

Senin bir sürü kitabın var. - You have a lot of books.

Kawasaki'de bir sürü fabrika var. - There are a lot of factories in Kawasaki.

a number of
bir miktar

Tom'un bilgisayarı çöktü ve o bir miktar önemli belgeleri kaybetti. - Tom's computer crashed and he lost a number of important documents.

Meclis üyesi bir miktar tartışmalı önerge sundu. - The councilor tabled a number of controversial motions.

a pair of
bir çift

Babam bana bir çift eldiven aldı. - Father bought me a pair of gloves.

Annem bana kendi yapımı bir çift eldiven verdi. - My mother gave me a pair of gloves of her own making.

a priori
önsel
a quarter
dörtte bir one fourth
a while
bir süre

Bir süre bana bakmaktan başka bir şey yapmadı. - For a while she did nothing but stare at me.

Soruyu bir süre düşünüp taşındı. - She pondered the question for a while.

å
angström (10-10 metreye eşit uzunluk birimi)
Türkçe - Türkçe
Seslenme bildiren bir söz
(Osmanlı Dönemi) Nida edatı olup, kelimenin sonuna gelir "ey" mânası verir. Aynı veya farklı iki kelime arasına gelirse, sözün mânasını kuvvetlendirir. "rengârenk, lebaleb" gibi
Geniş zaman kipinden sonra gelerek anlama belirsizlik, olasılık anlamı katar: "Olur a, ağası belki sılaya gitmiştir, yerine tabanı yarık biri gelmiştir, ona da mektubu emniyet edememiştir."- S. M. Alus. (a: ) Şaşma, hatırlama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendiren, cümlenin başında veya sonunda kullanılan bir söz
an
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza: "Emaneti bir an önce evine götürseler, iyi olur."- A. İlhan. İki tarla arasındaki sınır
ÂN
(Osmanlı Dönemi) Cemi edâtı. Kelimenin sonuna getirilerek cemi' yapılır. Meselâ: Âlimân: Âlimler. Anân: Onlar. Merdân: Adamlar. İnsanlar. Zenân: Kadınlar.Kelimenin sonuna getirilerek sıfat edatı yapılır: Ters: Korku. Tersân: Korkak.Kelimeyi zarf yapar. Güyân: Söyliyerek
ÂN
(Osmanlı Dönemi) f. Uzağı gösteren işâret ismi. Şu. Bu. O
alar
Yalancı karanlık
an
En kısa zaman
an
Tarlalar arasında sınır çizgisi olarak kullanılan ekilmemiş bölüm
an
Güzellik, cazibe
an
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
İngilizce - İngilizce
The first letter of the English alphabet, called a and written in the Latin script

Apple starts with A.

Answer
asynchron
Admit
Austria
atom
A tone three fifths above C in the cycle of fifths; the sixth tone of the C major scale; the reference tone that occurs at exactly 440 Hz

Orchestras traditionally tune to a concert A.

The highest letter grade assigned (disregarding plusses and minuses)

I was so happy to get an A on that test.

angstrom
Application
Augsburg
Asian
An assist
Adjective
The ordinal number first, derived from this letter of the English alphabet, called a and written in the Latin script

The item A is foods, the item B is drinks.

The highest rank on any of various scales that assign letters

We assign each item inspected a rating from A through G, depending on various factors.

A blood type that has a specific antigen that aggravates the immune response in people with type B antigen in their blood. They may receive blood from type A or type O, but cannot receive blood from AB or B

My blood type is A negative.

A meaningless syllable; ah

About the moon-a and the June-a and the Spring-a.

ante; before
Of

It’s six a clock.

Have. (Now often attached to preceding auxiliary verb.)

And thou hadſt not come to my bed.

The name of the Latin script letter A/a
active
The same; one

We are of a mind on matters of morals.

In the process of; in the act of; into; to. (Used with verbal substantives in -ing which begin with a consonant.)

The times, they are a changin'.

In, on, at, by

A Sundays.

To, each, per

The servants are given a bonus of six shillings a man.

The best grade; superiority

The burgers here are grade a number 1.

accepted
One certain or particular

We've received an interesting letter from a Mrs. Miggins of London.

An are, a unit of area of which 100 comprise a hectare
One; any indefinite example of

Hoots the Owl: Yes a, fruit, is a sic], any, time, food!.

He; she; it; they

And how Farmer James would cuss, and call thee a fool, wouldn't he, Joseph, when 'a seed his name looking so inside-out-like? continued Matthew Moon, with feeling. / Ay -- 'a would, said Joseph meekly.

You use a or an in front of the names of artists to refer to one individual painting or sculpture created by them. Most people have very little difficulty in seeing why a Van Gogh is a work of genius
er-, usually giving an intensive force, and sometimes the sense of away, on, back, as in arise, abide, ago
You use a or an instead of the number `one', especially with words of measurement such as `hundred', `hour', and `metre', and with fractions such as `half', `quarter', and `third'. more than a thousand acres of land. a quarter of an hour
prefix α without, or privative, not, as in abyss, atheist; akin to E
(7) Greek insep
the 1st letter of the Roman alphabet
(3) AS
You use a or an to refer to someone or something as a typical member of a group, class, or type. Some parents believe a boy must learn to stand up and fight like a man
{i} first letter of the English alphabet; first letter in the Latin alphabet
a WEAK STRONG A or an is the indefinite article. It is used at the beginning of noun groups which refer to only one person or thing. The form an is used in front of words that begin with vowel sounds
ofdūne off the dun or hill
ā- Goth
un-
inseparable particle ge- , cognate with OHG
You use a or an in front of an uncount noun when that noun follows an adjective, or when the noun is followed by words that describe it more fully. There was a terrible sadness in her eyes
(biochemistry) purine base found in DNA and RNA; pairs with thymine in DNA and with uracil in RNA
us-, ur-, Ger
You use a or an in expressions such as eight hours a day to express a rate or ratio. Prices start at £13.95 a metre for printed cotton The helicopter can zip along at about 150 kilometres an hour. In every; to each; per: once a month; one dollar a pound. Have: He'd a come if he could. the written abbreviation of amp or amps
You use a or an when you are saying what someone is or what job they have. I explained that I was an artist He was now a teacher and a respectable member of the community
ga-, which, as a prefix, made no essential addition to the meaning, as in aware
You use a or an in front of the names of days, months, or festivals when you are referring to one particular instance of that day, month, or festival. The interview took place on a Friday afternoon
(4) Old English y- or i- (corrupted from the AS
the 1st letter of the Roman alphabet the blood group whose red cells carry the A antigen
a metric unit of length equal to one ten billionth of a meter (or 0 0001 micron); used to specify wavelengths of electromagnetic radiation
(6) L
ad to, as in abase, achieve
You use a in quantifiers such as a lot, a little, and a bit. I spend a lot on expensive jewelry and clothing I've come looking for a bit of advice
a, ab, abs, from, as in avert
You use a or an when you are referring to someone or something for the first time or when people may not know which particular person or thing you are talking about. A waiter entered with a tray He started eating an apple Today you've got a new teacher taking you I manage a hotel
one of the four nucleotides used in building DNA; all four nucleotides have a common phosphate group and a sugar (ribose)
(5) French à (L
any of several fat-soluble vitamins essential for normal vision; prevents night blindness or inflammation or dryness of the eyes
You use a or an in front of a mass noun when you want to refer to a single type or make of something. Bollinger `RD' is a rare, highly prized wine
the basic unit of electric current adopted under the Systeme International d'Unites; "a typical household circuit carries 15 to 50 amps"
the blood group whose red cells carry the A antigen
ga-, gi-, Goth
You use a or an when you are referring to any person or thing of a particular type and do not want to be specific. I suggest you leave it to an expert Bring a sleeping bag I was waiting for a bus
AN
A set of sizes for screw threads agreed upon and jointly used by the United States Army and Navy
a bit
To a small extent; in a small amount; rather

Could you move that up a bit?.

a fortiori
With stronger or greater reason; as a corollary implied by a stronger claim
a good deal
A large amount; a lot
a good deal
Very much; to a great extent; a lot; lots

They had a good deal less than we had.

a great deal
A large amount; a lot
a great deal
Very much; to a great extent; a lot; lots

They had a great deal less than we had.

a la carte
Normal spelling of à la carte; on the menu
a little
To a small extent or degree

The door was opened a little.

a little
a small amount

A little water has spilled.

a lot
very much; a great deal; to a large extent

It's a lot harder than it looks.

a lot
often; frequently

I go swimming a lot.

a lot
A large amount

I have a lot of things to say.

a lot
Many things, much

A lot depends on whether your parents agree.

a number of
Several of

I spoke with a number of them about it.

a number of
Several

A number of people have commented on it.

a priori
Developed entirely from scratch, without deriving it from existing languages.Donald J. Harlow
a priori
Presumed without analysis
a priori
Self-evident, intuitively obvious
a priori
Known ahead of time
a priori
Based on hypothesis rather than experiment

In his opening argument, the student mentioned nothing beyond his a priori knowledge.

a priori
Derived by logic
alar
of or relating to the armpit; axillary
alar
Having, resembling, or composed of wings or alae
alar
A growth-regulating chemical sprayed on fruit trees; entire crop can be harvested at one time; daminozide
an
The first letter of the Georgian alphabet, ა (mkhedruli), Ⴀ (asomtavruli) or ⴀ (nuskhuri)
à la carte
By ordering individually priced items from the menu

We ate à la carte as that was most economic.

à la carte
allowing selection from a fixed list of individually priced options shown on the menu

The restaurant had a huge à la carte menu and four specials that day.

a little
{s} a bit, a few, a handful
a little
rather, quite, to a certain extent, somewhat (e.g.: "I found Tom a little sarcastic")
a little
to a small degree; somewhat; "it's a bit warm"; "felt a little better"; "a trifle smaller"
a great deal
{n} mickle
an
{a} one, denoting a single person or thing
A little bit
(deyim) scootch

Could you move over just a scootch?.

A lot of
gobs of

He wants to make gobs of money selling cassettes.

a range of
a set of different things of the same general type
a range of
words for describing things or people that are of different kinds
A bit
lick
A fortiori
Definition of A Fortiori: Latin for "even stronger" Can be used to compare two theorems or proofs Could be interpreted to mean "in the same way " (Econterms) Terms related to A Fortiori: None About Com Resources on A Fortiori: None Writing a Term Paper? Here are a few starting points for research on A Fortiori: Books on A Fortiori: None Journal Articles on A Fortiori: None
A fortiori
for a still stronger, more certain reason; "if you are wrong then, a foritori, so am I"
A fortiori
Even more so; by a stronger reason" (Latin) This phrase is used when arguing that what is true of a given case because it possesses a certain attribute will certainly be true of another case which has more of the relevant attribute For instance, suppose that Tommy is Timmy's older brother We can argue that if Tommy is too young to see a certain movie, then a fortiori Timmy is too young, as well, since he is younger than Tommy
A fortiori
with stronger reason; more conclusively; all the more so
A fortiori
all the more
A fortiori
Legal term derived from Latin meaning "for a stronger reason " Said of an inference that follows even more rigorously the logic of a previously accepted conclusion Example: In a product dumping case (where certain manufacturers are acused of selling goods below cost to run weaker competitors out of business), it has been exstablished that widgets cost at least $50 to manufacture Company A has already been convicted of dumping for selling its widgets for $40 Company B is a fortori guilty of dumping when its sells widgets for $30 A fortiori applies since Company B is guilty of dumping for the same reason as Campany A (both are selling below cost), and because Company B's dumping price is even lower than Comany A's
A fortiori
–– drawing an inference with even greater force or conviction than in a lesser case
A long time
age

I haven't heard that joke in ages. - I haven't heard that joke in a long time.

It's been ages since we last met. - It's been a long time since we last saw each other.

A priori
Type of knowledge that comes prior to, and/or independent of, experience
A priori
acquired by the mind or reasoning alone independently of (in the sense of not being justified by) sense experience, referring to knowledge or justification or hypotheses such as those of arithmetic and logic (That 2+2=4 and that all equilateral triangles are equiangular may be suggested by sensory experience but their justification or mathematical proof in no way invokes this experience ) Traditionally, some a priori truths (axioms or first principles) are held to be directly intuited; the rest are supposed to be deducible from these Euclid's geometry provides the model for this traditional conception With a posteriori knowledge or statements, on the other hand, justification does invoke sensory experience either directly via perception or indirectly via induction The ontological argument for the existence of God is deemed a priori
A priori
and a posteriori: Latin for "before" and "after" used following Kant to mean "before experience" i e was is required for the experience to happen, and "after" as what we know as part of the experience once we have had the experience
A priori
a way of gaining knowledge without appealing to any particular experience(s) This method is used to establish transcendental and logical truths (Cf a posteriori )
A priori
A sentence, proposition, thought or judgement is a priori (literally "before") if its truth is not dependent on how our actual experience (experiment and observation) happens to turn out Many have thought that the truths of logic and mathematics are a priori, though J S Mill and W V O Quine might be thought to maintain the contrary position Some equate a priori and analytic
A priori
"From first [to last]" A priori is a Latin phrase which designates deduction; from cause to effect; from generalization to peculiars Opposed to a posteriori
A priori
Latin for "from before"; that which is known independently of sense perception and thus often held to be indubitable The doctrine of innate ideas (see entry) is an attempt to account for the alleged existence of a priori knowledge
A priori
In advance, i e without prior investigation or experience Opposite: a posteriori = afterwards, after investigation or experience According to Platon, there is a kind of certainty which is certainty is the outcome of remembering anew concepts acquired in previous incarnations Everything aprioristic is thus obtained ultimately from experience
A priori
Latin for "from (somthing) previous" based on what is generally known; said of a conclusion about a specific instance that derives from a knowledge of the relevant general facts or conditions
A priori
knowledge is a priori when its justification does not depend upon the evidence of experience (e g , mathematical knowledge, truths based on the meaning of words)
A priori
A taken-as-given statement on which the plausibility of a contribution is based, but whose truth is not yet established (See also: assumption)
A priori
already or previously known
A priori
derived by logic, without observed facts
A priori
pertaining to knowledge that is logically prior to experience; reasoning based on such knowledge; any justification of a belief that does not depend on perceptual experience, e g , a mathematical demonstration
A priori
(Latin) Literally, from the former or preceding Self-evident knowledge known by reason alone without any appeal to experience or sensory perceptions Nonempirical Opposed to a posteriori (q v )
A priori
segmentation A segmentation research strategy in which the market is segmented using a criterion preselected by the researcher Other characteristics such as demographics are then used to describe the segments
A priori
Before the fact
A priori
from the former; (reasoning) from cause to effect
A priori
based on hypothesis or theory rather than experiment
A priori
Conclusions proceeding investigation and based on theory rather than on actual observation
A priori
Immanuel Kant - pure This represents knowledge which we had before we had a sense experience If the knowledge precedes the sense experience, then we can conclude the sense experience did not CAUSE the knowledge This sounds obvious, but with philosophers you just can't take anything for granted Note this is a rationalist emphasis i e A is A Note Any analytic proposition is a priori
A priori
Before evaluating the evidence
A quarter
quartern
AN
Of or relating to the set of sizes for screw threads agreed upon and jointly used by the United States Army and Navy
Alar
having or resembling wings
Alar
Trade name for daminozide, a plant regulator and therefore classed as a pesticide, that makes apples redder, firmer, and less likely to drop off trees before harvest It was also used to a lesser extent on peanuts, tart cherries, concord grapes, and other fruits Alar was suspended by EPA in 1989 following a controversy over allegations of cancer risk to children from residues of Alar and its breakdown product UDMH on apples and in apple products
Alar
of or relating to the axil
Alar
a growth-regulating chemical sprayed on fruit trees; entire crop can be harvested at one time
Alar
Trade name for demonised, a pesticide that makes apples redder, firmer, and less likely to drop off trees before growers are ready to pick them Alar also is used to a lesser extent on peanuts, tart cherries, concord grapes, and other fruits
Alar
Trade name for daminozide, a pesticide that makes apples redder, firmer, and less likely to drop off trees before growers are ready to pick them It is also used to a lesser extent on peanuts, tart cherries, concord grapes, and other fruits
An
Alaska Native
An
Data Analysis Software of CTAS
An
After Newton The period of time that has elapsed since the cancellation of the Newton Generally agreed to be any point after February 27th, 1998 AN is also an abbreviation for the Action Names software package See also BN and DN Source: NTLK
An
pron or adj: one; alone 705, 732, 784, 888
An
Access Network
An
One of two aliens that appeared in SailormoonR She disguised herself as Ginga Natsumi and attended Juban Junior High School She had a crush on Chiba Mamoru
An
article
An
abbr Annunciator
An
Australian National Railway Commission
An
art [{see a}] satu (buah) 2 art [{see a}] sebuah (buah) 3 art [{see a}] suatu (buah)
An
an associate degree in nursing
An
houmous
a bit
a little, a few, a jot
a bit
to a small degree; somewhat; "it's a bit warm"; "felt a little better"; "a trifle smaller
a bit
to a small degree; somewhat; "it's a bit warm"; "felt a little better"; "a trifle smaller"
a bit of
a jot of, a little of, a few of
a couple of
more than one but indefinitely small in number; "a few roses"; "a couple of roses"
a few
more than one but indefinitely small in number; "a few roses"; "a couple of roses"
a few
{s} small number of, one or two
a fortiori
With stronger reason
a fortiori
for a still stronger, more certain reason; "if you are wrong then, a foritori, so am I
a fortiori
(Latin) with more reason, for a still stronger reason
a good deal
to a very great degree or extent; "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested"; "this would help a great deal"
a good deal
considerable amount, large quantity
a great deal
to a very great degree or extent; "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested"; "this would help a great deal"
a great deal
to a very much extent (e.g., " we enjoyed ourselves a great deal at the party"); not often or in large quantities (e.g., "I don't drink a great deal of alcohol")
a great deal
frequently or in great quantities; "I don't drink much"; "I don't travel much"
a la carte
Each menu item is priced separately: Foods prepared to order
a la carte
by ordering items listed individually on a menu; "we ate a la carte"
a la carte
Fr Literally, "from the menu " Indicates that each dish ordered will have a separate price Also, used in tour literature to indicate a choice of dishes will be available
a la carte
Literally, "from the menu" Indicates that each dish ordered will have a separate price Also, used in tour literature to indicate a choice of dishes will be available
a la carte
a menu having individual dishes listed with separate prices (of a restaurant meal) having unlimited choices with a separate price for each item by ordering items listed individually on a menu; "we ate a la carte
a la carte
{s} (French) according to a menu that prices each dish separately, priced separately
a la carte
a menu having individual dishes listed with separate prices
a la carte
With each dish separately ordered
a la carte
(of a restaurant meal) having unlimited choices with a separate price for each item
a la carte
A menu term signifying that each item is priced separately
a la carte
(French) Each menu item is priced separately: Foods prepared to order
a la carte
Menu of individually priced dishes, cooked to order, allowing the customer to compile their own menu from a wide range of dishes on offer Usually more expensive and time must be allowed for dishes to be cooked See also Table d’hôte
a la carte
"Carte" was originally a French term for a piece of paper or cardboard and later a bill of fare or menu Today the term means according to the menu and that which is written down as available on the menu Refers to meal in which the diner selects individual items, paying for each, rather than taking a complete meal at a fixed price
a little bit
a small amount, a few, a jot, a drop, a droplet
a little more
slightly more
a lot
to a very great degree or extent; "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested"; "this would help a great deal"
a lot
very much, very many; very, extremely
a lot
a place to park your car a place to build a house
a lot
a dead metaphor, dull when spelled correctly, worse when misspelled alot Passable in conversation as a substitute for much or many, it is better avoided in writing
a lot
A lot is always two words: She has a lot of friends A lot is always two words: She has a lot of friends
a lot
to a very great degree or extent; "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested"; "this would help a great deal
a lot
many, as in: A lot of people are doing business online today
a lot more
much more, many times more
a lot of
very much, very many
a matter of
an issue of, a question of
a number
digit
a number of
several, numerous, many
a priori
involving deductive reasoning from a general principle to a necessary effect; not supported by fact; "an a priori judgment"
a priori
based on hypothesis or theory rather than experiment derived by logic, without observed facts
a priori
(from Latin) "from cause to effect", deductive, valid independently of observation, formed or conceived beforehand
a priori
Applied to knowledge and conceptions assumed, or presupposed, as prior to experience, in order to make experience rational or possible
a priori
An a priori argument, reason, or probability is based on an assumed principle or fact, rather than on actual observed facts. A priori is also an adverb. One assumes, a priori, that a parent would be better at dealing with problems. using previous experiences or facts to decide what the likely result or effect of something will be a posteriori. In epistemology, knowledge that is independent of all particular experiences, as opposed to a posteriori (or empirical) knowledge, which derives from experience. The terms have their origins in the medieval Scholastic debate over Aristotelian concepts (see Scholasticism). Immanuel Kant initiated their current usage, pairing the analytic-synthetic distinction with the a priori-a posteriori distinction to define his theory of knowledge
a priori
The reverse of a posteriori
a priori
Characterizing that kind of reasoning which deduces consequences from definitions formed, or principles assumed, or which infers effects from causes previously known; deductive or deductively
a priori
involving deductive reasoning from a general principle to a necessary effect; not supported by fact; "an a priori judgment" based on hypothesis or theory rather than experiment derived by logic, without observed facts
a while
period of time
alar
greater alar cartilage
alar
Axillary; in the fork or axil
alar
lesser alar cartilage
alar
alar chest
alar
alar ligaments
alar
alar foramen
alar
Pertaining to, or having, wings
alar
alar canal
alar
{s} wing-like, winged; between a leaf and stem (Botany); pertaining to the arm-pit (Anatomy)
alar
a growth-regulating chemical sprayed on fruit trees; entire crop can be harvested at one time having or resembling wings
an
"once an age,"
Türkçe - İngilizce
used at the beginning of a sentence to show affection or pleasure: A canım, söyle! What is it, honey? A ne güzel! How nice!
used repeatedly at the beginning of a sentence to show astonishment: A a a! Bu ne böyle? What on earth is this?
the letter A
chem. A (argon)
mus. A (the sixth note in the scale of C major or the key based on this note)
used at the beginning of a sentence to show exasperation: A dostum, beni iflasa sürükleyeceksin! Look here my friend, you're going to reduce me to bankruptcy
used to show resignation or pity: A birader, felek hiç bize güler mi? Ah brother, will fortune ever smile on us? A zavallı, ne olacak hali? Poor man, what's going to become of him?
oh!
(Tıp) quartiparous
at
an
{i} moment
a!
why
an
(Tıp) intelligence
an
(Tıp) perception
an
(Kısaltma) inst
an
pure
an
(Tıp) mind
a!
hello
an
trice
an
commemorate
an
second
an
snatch
an
point
an
span
an
time
an
flash
an
split second
an
epoch
an
twinkling
an
shake
an
in the moment
A!
{ü} hey
an
{i} minute
an
{i} instant
an
{i} jiffy
an
{i} wink
an
{i} jiff
an
{f} mention
an
mind, perception
a