yakında

listen to the pronunciation of yakında
Türkçe - İngilizce
nearby

A fire broke out nearby. - Yakında bir yangın patlak verdi.

Is there a telephone nearby? - Yakında bir telefon var mı?

soon

She will leave the hospital soon. - O yakında hastaneden ayrılacak.

I think you will have done all the work soon. - Sanırım yakında tüm işleri bitirmiş olacaksınız.

at hand
near; soon, anon, presently, shortly; recently
ere long
round
incidentally
shortly

I expect Tom back shortly. - Tom'un yakında döneceğini umuyorum.

We'll be there shortly. - Yakında orada olacağız.

fast by
near

Is there a telephone nearby? - Yakında bir telefon var mı?

After one or two large factories have been built in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to develop. - Kasabada veya kasabanın yakınında bir veya iki büyük fabrika kurulduysa, insanlar iş bulmaya gider, ve yakında bir endüstriyel alan büyümeye başlar.

hard by
sometime soon
imminently
presently
before long
(deyim) one of these days
hereabouts
anon
locally
by
near at hand
the soon
recently
fast
close by

She lives quite close by. - O oldukça yakında yaşıyor.

Is there a restaurant close by? - Yakında bir restoran var mı?

yakın
(İnşaat) near

I really look forward to your visit in the near future. - Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum.

Excuse me, is there a toilet nearby? - Affedersiniz, yakında bir tuvalet var mı?

yakın
close

Where's the closest drugstore? - En yakın eczane nerede?

Where is the closest train station? - En yakın tren istasyonu nerede?

yakında görüşmek üzere
See you soon
yakında kalkmak
soon off

yakında istanbul a uçuyorum.

yakında uçmak
soon off

yakında istanbul a uçuyorum.

yakında başka bir otel var mı
Is there another hotel nearby
yakında bir metro istasyonu var mı
Is there a subway station nearby
yakında bir taksi durağı var mı
Is there a taxi stand nearby
yakında olacak olan
approaching
yakında tuvalet var mı
Is there a public restroom nearby
yakında/larda
1. nearby, close by, close at hand. 2. in the near future, soon. 3. recently
yakın
recent

I was recently in an automobile accident. - Yakın zamanda bir araba kazası geçirdim.

It happened quite recently. - O, oldukça yakın zamanda oldu.

yakın
adjacent
yakın
intimate

Tom was intimate with Mary. - Tom'un Mary'yle yakın ilişkisi vardı.

Sami and Layla were having an intimate relationship. - Sami ve Leyla yakın bir ilişki yaşıyorlardı.

yakın
akin
yakın
pending
yakın
immediate

I don't have plans for my immediate future. - Yakın geleceğim için planlarım yok.

Only immediate family members attended Tom and Mary's wedding. - Sadece yakın aile bireyleri Tom ve Mary'nin düğününe katıldı.

yakın
(Hukuk) imminent

We think Tom might be in imminent danger. - Tom'un yakın tehlikede olabileceğini düşünüyoruz.

yakın
approximate

This is all very approximate. - Bunun hepsi çok yakın.

Åle, the world's oldest eel, just died. He was approximately 150 years old. - Dünyanın en yaşlı yılan balığı Åle yakın zamanda öldü. Yaklaşık olarak 150 yaşındaydı.

yakın
{i} relative

Tom and Mary are close relatives. - Tom ve Mary yakın akrabadırlar.

Tom is a close relative of mine. - Tom benim yakın bir akrabam.

yakın
connate
yakın
close to

My house is close to a bus stop. - Evim otobüs durağına yakın.

We live close to the station. - Biz istasyona yakın yaşarız.

yakın
connected
yakın
(Biyokimya) proximal
yakın
familiar

Layla grew up in Arabia and was very familiar with camels. - Leyla, Arabistan'da büyüdü ve develerle çok yakındı.

I wouldn't permit such familiarity. - Ben böyle yakınlığa izin vermezdim.

yakın
para

His paralysis is progressing, and soon he won't be able to get out of bed. - Onun felci ilerliyor ve yakında yataktan çıkamayacak.

yakın
recent time
yakın
proximate en
yakın
bemoan

When I had to learn English in school, at times I would bemoan all the irregularities and strange rules. - Okulda İngilizce öğrenmek zorunda kaldığımda zaman zaman tüm düzensizlik ve garip kurallardan yakınırdım.

yakın
in approach
yakın
closer

We get closer, trying to understand each other, but just hurt each other and cry. - Birbirimizi anlamaya çalışarak yakınlaşırız fakat sadece birbirimizi incitiriz ve ağlarız.

Come closer and have a good look at this picture. - Daha yakına gel ve bu resme bir göz at.

yakın
near-by
yakın
within hail
yakın
next door
yakın
close-rage
yakın
(Biyokimya) epimer
yakın
akin to
yakın
nearby place
yakın
(deyim) hail-fellow-well-met
yakın
neighbourhood
yakın
friend

Dogs are man's closest friends. - Köpekler insanın en yakın arkadaşlarıdır.

The inhabitants of the island are friendly. - Adanın sakinleri cana yakındır.

yakın
relation

Tom's a loner who shuns close relationships. - Tom yakın ilişkilerden çekinen yalnız yaşayan biridir.

I don't see any relation between the two problems. - O iki problem arasında herhangi bir yakınlık görmüyorum.

yakın
analogous with
yakın
analogous
yakın
at one's elbow
yakın
near future

These problems will be solved in the near future. - Bu problemler yakın gelecekte çözülmüş olacak.

I really look forward to your visit in the near future. - Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum.

yakın
neighboring
yakın
in sight
yakın
pleasant
yakın
at close quarters
yakın
point-blank
yakın
complain about

We complain about our neighbors. - Biz komşularımız hakkında yakınıyoruz.

Don't complain about that. You've asked for it. - Yakınma. Kendin kaşındın.

yakın
pally
yakın
vicinal
yakın
complain of
yakın
convenient

My house is located in a convenient place - near the train station. - Evim tren istasyonu yakınında, uygun bir yerde bulunur.

It's convenient living so close to the station. - İstasyona çok yakın yaşamak elverişlidir.

yakın
parallel
yakın
complain

She always complains of her teacher. - O her zaman öğretmeninden yakınır.

She complained of a headache. - O, bir baş ağrısından yakındı.

yakın
beef about
yakın
handy
yakın
close range

Sami was shot at close range. - Sami yakın mesafeden vuruldu.

Layla shot Sami at close range. - Leyla yakın mesafeden Sami'ye ateş etti.

yakın
at hand

My father had a heart attack yesterday, but he was lucky to have a clinic close at hand. - Babam dün bir kalp krizi geçirdi fakat yakınlarda bir kliniğe sahip olduğu için şanslıydı.

Christmas is near at hand, isn't it? - Noel yakın, değil mi?

yakın
to close
yakın
nigh

The zombie apocalypse is nigh! - Zombi kıyameti yakın!

Last night there was a fire near here, and I couldn't sleep. - Dün gece buraya yakın bir yangın vardı ve uyuyamadım.

yakın
close of
yakın
not far
yakın
close in

We haven't been close in years. - Yıllardır yakın olmamıştık.

pek de yakında değil
none too soon
pek yakında
soon
yakın
within walking distance
yakın
near (to), nearby, close (to), close-by
yakın
close, (friend) who is close to (someone)
yakın
nearby place: Yakınımızda oturuyor. She lives near us
yakın
near, close, neearby; akin (to), analogous (to/with); intimate; impending, imminent; nearby place, neighbourhood; friend, relation; recent time, near future
yakın
connection

The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all. - Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur.

Sami had very close connections to the crimes. - Sami'nin suçlarla çok yakın bağlantıları vardı.

yakın
relative, relation; close friend
yakın
proximate
yakın
contiguous
yakın
(arkadaş) thick
yakın
by
yakın
inseparable

They soon became inseparable. - Onlar yakında ayrılmaz oldular.

yakın
towards
yakın
near at hand

Our entrance examination was near at hand. - Giriş sınavımız çok yakındı.

Christmas is near at hand, isn't it? - Noel yakın, değil mi?

yakın
hard by
yakın
{i} connexion
yakın
bosom

Tom and Mary have been bosom friends for years. - Tom ve Mary yıllardır yakın arkadaş olmuşlardır.

yakın
hard

Hardly anyone has seen this animal up close. - Neredeyse hiç kimse bu hayvanı yakından görmedi.

Tom has hardly any close friends. - Tom'un neredeyse hiç yakın arkadaşı yok.

yakın
within reach
yakın
kindred
yakın
toward

The spiral galaxy closest to our Milky Way galaxy is Andromeda. Andromeda is over 2 million light-years away. Its central bulge and spiral arms are tilted toward us at a 15 degree angle. - Samanyolu galaksimize en yakın sarmal gökada Andromeda'dır. Andromeda 2 milyondan fazla ışık yılı uzaklıktadır. Onun orta çıkıntısı ve spiral kolları 15 derecelik açıyla bize doğru eğiktir.

Tom has been very friendly toward me. - Tom bana karşı çok cana yakın.

yakın
very similar (to)
yakın
along

I'm sure he'll be along soon. - Onun yakında geleceğinden eminim.

The old woman went, and soon returned along with the Princess. - Yaşlı kadın gitti ve yakında Prenses ile birlikte geri döndü.

Türkçe - Türkçe
Son günlerde
Çok geçmeden
Yakın bir yerde
yakın
Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba: "Türkçe konuştuğu için bana kendi yakınlarımızdan biri hissini veren yaşlı garson yanımıza geldi."- Y. K. Karaosmanoğlu
Yakın
(Osmanlı Dönemi) EHAMM
Yakın
(Osmanlı Dönemi) NEYYİF
Yakın
(Hukuk) KARİB
yakın
Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan: "Elli yaşında adam, ellisine yakın kadın..."- S. F. Abasıyanık
yakın
Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba
yakın
Uzak olmayarak: "Gazinoya girip çıkmakta veya kendine yakın bir başka masada oturmakta."- Y. K. Karaosmanoğlu
yakın
Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
yakın
Aralarında sıkı ilgi bulunan
yakın
Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer) , uzak karşıtı
yakın
Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan
yakın
Benzeyen, andıran, yaklaşan
yakın
Uzak olmayarak
yakın
Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan
yakın
Benzeyen, andıran, yaklaşan: "Beş dönüme yakın bahçesi bir ormanı andırırdı."- Ö. Seyfettin
yakın
Uzak olmayan yer
yakında