başına

listen to the pronunciation of başına
Türkçe - İngilizce
for each, per, each: saat başına elli bin lira fifty thousand liras an hour
per

In this country the average number of children per family fell from 2 to 1.5. - Bu ülkede aile başına düşen çocuk sayısı 2'den 1,5'a düştü.

My grandma is a very independent person. - Büyük annem başına buyruk birisidir.

at
cum
handedly
baş
top

We talked about various topics. - Biz değişik başlıklarda konuştuk.

Everything on top of the table started rattling when the earthquake hit. - Deprem vurduğunda masanın üstündeki her şey tıkırdamaya başladı.

baş
{i} beginning

The beginning is the most important part of the work. - Başlangıç işin en önemli kısmıdır.

Birth is, in a manner, the beginning of death. - Doğum,bir şekilde,ölümün başlangıcıdır.

baş
{i} leader

Republican Party leaders criticized President Hayes. - Cumhuriyetçi Parti liderleri Başkan Hayes'i eleştirdi.

I am the patrol leader. - Ben devriye başkanıyım.

baş
{i} head

It's best to wear a cap on your head during the cold Moscow winters. - Soğuk Moskova kışlarında kendi başına şapka takmak en iyisidir.

Western nations have to put their heads together to strengthen the dollar. - Batılı ülkeler doları güçlendirmek için baş başa verip düşünüyorlar.

baş
main

The main islands of Japan are Hokkaido, Shikoku, Honshu and Kyushu. - Japonya'nın başlıca adaları Hokkaido, Shikoku, Honshu ve Kyushu'dur.

His failure was mainly due to carelessness. - Onun başarısızlığı çoğunlukla dikkatsizliği yüzündendi.

baş
{s} initial

The couple carved their initials in an oak tree. - Çift baş harflerini meşe ağacına kazıdı.

She didn't like horsemeat, initially. - Başlangıçta at etini beğenmedi.

başına gelmek
come over
başına buyruk
independent

My son has always been very independent. - Oğlum her zaman çok başına buyruktu.

My grandma is a very independent person. - Büyük annem başına buyruk birisidir.

başına buyruk
unamenable
başına buyruk
independent; doing things without others' approval
başına buyruk tip
maverick
başına eklemek
prefix
başına gelmek
undergo
başına gelmek
befall
başına gelmek
experience
başına gelmek
happen
başına geçmek
to lead
başına taç etmek
enthrone (also inthrone), exalt
başına açmak
let smb. in for
başına bela getirmek/sarmak
to saddle (someone, oneself) with a big problem
başına bela olmak
to trouble, to cause trouble to, to worry
başına belâ olmak
couse trouble
başına belâ olmak
hector around
başına belâ olmak
scourge
başına belâ olmak
hector about
başına bir hal gelmek
to suffer a serious misfortune
başına bir hal gelmek
to get into hot water
başına bitmek
suddenly to appear, suddenly to show up (said of a pestiferous person)
başına buyruk kimse
free agent
başına buyruk olmak
to be one's own master
başına buyruk olmak
be one's own master
başına dert açmak
a) to borrow trouble, to get into a scrape b) to bring trouble on
başına dert açmak
cause smb. a trouble
başına dert etmek
to worry about
başına devlet kuşu konmak
to hit the jackpot, to have a stroke of great luck
başına dikilmek
to stand over sb; to breathe down sb's neck
başına gelmek
receive
başına gelmek
to happen to, to befall
başına gelmek
meet
başına gelmek
get
başına güneş geçmek
to get sunstroke
başına iş almak
singe one's wings
başına iş açmak
lead smb. a dance
başına iş açmak
a) to borrow trouble, to get into a scrape b) to bring trouble on
başına kakmak
fling smth. in one's teeth
başına kakmak
to rub it in
başına kakınç etmek
to rub sb's nose in it
başına sarmak
let smb. in for
başına taç etmek
enthrone
başına vurmak
to get to sb's head
başına yıkmak
to foist on
başına çal
(said when refusing a present, etc.) stick it up your ass
başına çal!
(Konuşma Dili) Here it is. May it do you no good
başına çorap örmek
to get sb into trouble
başına ödül koymak
put a price on somebody's head
başına ödül koymak
to put a price on sb's head
başına ödül koymak
set a price on smb.'s head
başına üşüşmek
press in upon smb
başına üşüşmek
to mob
baharı başına vurmak
(for an older man) suddenly to start frisking about like a colt, (for an older woman) suddenly to start acting coquettish (said derogatorily). 2. (for someone) to dress as if it is summer
başkasının işine karışıp başına iş açmak
singe one's wings
başlı başına
on its own
başlı başına
all by itself, on its own, in itself, of itself; in his/her own right: Binanın ısıtılması başlı başına bir sorun. The heating of the building is a problem all on its own
aklını başına getirmek
sober
baş
coconut
baş
heading

What heading does this come under? - Bu hangi başlığın altında toplanıyor?

baş
prime

Mr Suzuki, who is a former Prime Minister, will be chairman of the committee. - Bay Suzuki, eski bir Başbakan, komitenin başkanı olacak.

The Prime Minister will hold a press conference tomorrow. - Başbakan yarın bir basın toplantısı düzenleyecek.

baş
capital

Kinshasa is the capital city of the Democratic Republic of Congo. - Kinşasa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başşehridir.

Kinshasa is the capital city of the Democratic Republic of Congo. - Kinşasa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkentidir.

baş
{i} potato

I ate the whole bag of potato chips by myself. - Bir torba patates cipsini tek başıma yedim.

If I start eating potato chips, I can't stop. - Patates cipsi yemeye başlarsam, duramam.

baş
{s} especial

It's interesting to observe American politics, especially during a presidential election. - Amerikan siyasetini, özellikle başkanlık seçimi sırasında gözlemlemek ilginçtir.

baş
{s} foremost
başına gelmek
(Dilbilim) come by
ok başına benzeyen şey
arrowhead
tek başına
alone

She is used to living alone. - Tek başına yaşıyordu.

Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. - Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir.

adam başına
for each person
adam başına
each
baş
tete
baş
(Havacılık) course

If you flunk this exam, you'll have to repeat the course. - Bu sınavda başarısız olursan, kursu tekrar etmek zorunda kalacaksın.

To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses. - Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu.

baş
key

Trusting yourself is the key to success. - Kendine güvenmek başarının anahtarıdır.

The mayor presented him with the key to the city. - Belediye başkanı ona şehrin anahtarını sundu.

baş
cardinal
baş
{s} general

The president granted a general pardon. - Başkan genel af ilan etti.

The mayor addressed the general public. - Belediye başkanı genele hitap etti.

baş
parent

You'll get into trouble if your parents find out. - Ailen anlarsa başın belaya girer.

I couldn't but sympathize with the girl who had lost her parents in the accident. - Kazada ebeveynlerini kaybetmiş kıza başsağlığı bile dileyemedim.

baş
(İnşaat) short edge
baş
(Askeri) nose

Tom stuck his nose where it didn't belong. - Tom başkalarının işine burnunu soktu.

My glasses started to slip down my nose. - Gözlüğüm burnumdan aşağı kaymaya başladı.

başına gelmek
happen to
başına gelmek
(Dilbilim) come under
başına gelmek
overtake
bilgisayar başına
(Bilgisayar) per seat
birim başına
per unit
hisse başına kar
(Ticaret) earnings per share
hisse başına kazanç
(Ticaret) earning per share
hisse başına kazanç
(Ticaret) earnings per share
insan başına
(Ticaret) per capita
oturum başına
(Bilgisayar) per session
sayfa başına
(Bilgisayar) per page
silah başına
arms!
sunucu başına
(Bilgisayar) per server
yıl başına
(Ticaret) per annum
baş
principal

The menopause is the permanent cessation of the ovaries' principal functions. - Menopoz, yumurtalıkların başlıca fonksiyonlarının kalıcı olarak durmasıdır.

Mr. Jackson is our principal. - Bay Jackson, bizim başımız.

baş
bow

They shake hands instead of bowing. - Başla selamlama yerine tokalaştılar.

He bowed to me as he passed by. - O, geçerken beni başıyla selamladı.

baş
helm

To protect your head, you need to wear a helmet. - Başınızı korumak için bir kask takmanız gerekir.

baş
kephale
baş
master

His masterpiece has not appeared yet. - Onun başyapıtı henüz görünmedi.

They are masterpieces of European art. - Onlar Avrupa sanatının başyapıtlarıdırlar.

baş
nob

Nobody else got hurt. - Başka hiç kimse yaralanmadı.

Nobody but John has heard of it. - John'dan başka hiç kimse onu duymadı.

baş
primary

Honesty is the primary reason for his success. - Dürüstlük onun başarısı için temel nedendir.

The show Hoarders is one of the primary causes of armchair psychology in America. - Gösteri Stokçular Amerika'da koltuk psikolojinin başlıca nedenlerinden biridir.

baş
grand

It's fine to make grandiose plans, but I'd like you to start with what you have on your plate. - Bu görkemli planları yapmak iyi fakat tabağında sahip olduğunla başlamanı istiyorum.

Sometimes my grandfather talks to himself when left alone. - Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur.

baş
primus
baş
premier

Today's paper reports that the premier has given up the idea of visiting America. - Bügünkü gazete Başbakanın Amerikayı ziyaret etme fikrinden vazgeçtiğini bildiriyor.

The premier is likely to resign. - Başbakan muhtemelen istifa edecek.

baş
nut

Nobody listens to this music except nuts. - Delilerden başka kimse bu müziği dinlemez.

baş
first

I thought it easy at first. - Ben ilk başta onun kolay olduğunu düşündüm.

At first, they were all convinced he was innocent. - İlk başta, onların hepsi onun masum olduğuna ikna oldular.

baş
proto-
baş
chief

The army chief reported that the war was lost. - Genelkurmay başkanı savaşın kaybedildiğini bildirdi.

The chief engineer did research hand in hand with his assistant. - Başmühendis, asistanı ile el ele araştırma yaptı.

baş
base

Baseball season has begun. - Beyzbol sezonu başladı.

When did you start liking baseball? - Ne zaman beyzbolu sevmeye başladın?

baş
kingpin
başına gelmek
become
başına gelmek
betide
başına gelmek
become of
Cahil ile çıkma yola getirir başına bin türlü bela
(Atasözü) Lack of experience invites trouble
aklını başına toplamak
(deyim) Gather oneself together
baş
chıef
başına gelmek
come to head
kişi başına düşen milli gelir
Per capita income
tek başına
stand alone
Darısı başına
(for a happy event) May your (his) turn come next
Silah başına
To arms!
adam başına
apiece
adam başına
apiece, for each person
adam başına
per head
adam başına düşen iş
workload
adım başı/başında/başına frequently;
at frequent intervals; at close intervals
afyonu başına vurmak
to fly into a rage, to go berserk
afyonu/baharı başına vurmak
to go into a frenzy of rage, blow one's top
aklı başına gelmek
come to one's senses
aklı başına gelmek
sober down
aklı başına gelmek
to come to one's senses, to sober down
aklı başına gelmek
be disenchanted with
aklı başına gelmiş
undeceived
aklını başına devşirmek
to pull one's socks up
aklını başına getirmek
to bring sb to reason, to make sb see reason
aklını başına getirmek
disenchant
aklını başına getirmek
undeceive
aklını başına getirmek
sober up
aklını başına getirmek
bring smb. to his senses
aklını başına toplamak
to come to one's senses, to get one's wits about one
aklını başına toplanmak
gather oneself together
akılı başına gelmek
1. to come to one's senses, sober down. 2. to come to
akılını başına almak/toplamak/devşirmek
to come to one's senses
ateşi başına vurmak
to explode with anger, blow one's top
ayakında donu yok, fesleğen ister/takar başına
(Konuşma Dili) She likes to show off regardless of her poverty
baş
basis

We work on a piecework basis. - Biz parça başı esasına göre çalışırız.

Everything starts from the basis. - Her şey temelden başlar.

baş
side, near vicinity, presence: sofra başında at the table. ocak başında near the hearth
baş
(Denizcilik) bow
baş
wrestling first class
baş
head: elli baş sığır fifty steers, fifty head of cattle
baş
fore

According to the weather forecast, the rainy season will set in before long. - Hava tahmini göre, yağışlı mevsim çok geçmeden başlayacak.

I am forever in trouble. - Benim her zaman başım belada.

baş
knob
baş
in many idioms self, oneself
baş
noddle
baş
main, head, chief, top
baş
top, summit, crest
baş
costard
baş
arch

Every man's work, whether it be literature or music or a picture or architecture or anything else, is always a portrait of himself. - Her erkeğin işi, ister edebi ya da müzik ya da bir resim ya da mimari ya da başka bir şey olsun, her zaman kendisinin bir portresidir.

Laurent Weber is the archbishop of Portland. - Laurent Weber Portland'ın başpiskoposu.

baş
off

Your success depends a lot on how your manager and other people in the office perceive you. - Sizin başarınız daha çok sizin yöneticinizin ve bürodaki diğer insanların sizi nasıl algıladığına bağlıdır.

Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head. - Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi.

baş
clove (of garlic); cyme; (plant) bulb
baş
central

I work in Central Park every morning starting at six. - Central Park'ta her sabah altıda başlayarak çalışıyorum.

Mario Draghi is the head of the European Central Bank. - Mario Draghi, Avrupa Merkez Bankası'nın başkanıdır.

baş
leader, chief, head
baş
head; chief, leader; beginning; end; top; bow; main, chief, leading, principal, cardinal
baş
outset
baş
in chief
baş
governing
baş
end, either of two ends
baş
sconce
baş
primal
baş
agio, exchange premium
baş
beginnings

Modern philosophy has its beginnings in the 19th century. - Modern felsefe 19. yüzyılda başlamıştır.

In love, there are only beginnings. - Aşkta, sadece başlangıçlar vardır.

baş
head (of a pin)
baş
(Anatomi) cephal
baş
jemmy
baş
end

You will succeed in the end. - Sonunda başaracaksın.

He tried to kill himself but it ended in failure. - O, kendini öldürmeye çalıştı fakat o başarısızlıkla sonuçlandı.

baş
ending

A good beginning makes a good ending. - İyi başlayan iyi biter.

The film had a great beginning, but the ending wasn't believable. - Filmin harika bir başlangıcı vardı, ancak sonu inandırıcı değildi.

baş
pate
beher hasar başına
(Sigorta) each and every loss
beher kaza başına
(Sigorta) each and every accident
beher olay başına
(Sigorta) each and every occurrence
bekâr ve tek başına yaşayan kız
bach girl
bin kişi başına maliyet
(Ticaret) cost per thousand
bir başına
all alone
bir başına
alone
bir başına
all alone, all by oneself
birkaç kişilik işi tek başına yapma
oneman show
cinleri başına toplanmak
to get furious, to lose one's head
dakika başına
per minute
dakika başına kelime
(Askeri) words per minute
darısı başına! May your/his/her turn come next!
(said to wish one person the same good fortune that has befallen another)
darısı dostlar başına
May the same good fortune also come to my/our friends
dostlar başına
(Konuşma Dili) May the same befall all my friends
dünya başına yıkılmak
to be very miserable
dünyayı başına dar etmek
to make life unbearable for
düşman başına
(Konuşma Dili) I wouldn't wish (it) on my worst enemy
fert başına vergi
(Kanun) head tax
fert başına vergi
(Kanun) poll tax
gemi başına
(Sigorta) any one vessel
harı başına vurmak
to go wild, let oneself get out of control
hasar başına
(Sigorta) any one loss
hasar başına
(Sigorta) each and every claim
hayvan sürüsü başına
(Hukuk) per herd
herkes iş başına
(deyim) all hands to the pumps
herkes silah başına
(Avcılık) all hands to quarters
hisse başına tutar
(Ticaret) amount per share
hisse başına verim
(Ticaret) yield per share
hisse başına zarar
(Ticaret) loss per share
hırkayı başına çekmek
to withdraw from society
başına geçmek
to take the lead; to come to power
başına geçmek
(Hukuk) accede to
kabak başına patlamak
be left holding the baby
Türkçe - Türkçe

başına teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

başına taç etmek
Çok değer vermek, ilgi göstermek
başına buyruk
Kimseden izin almaksızın dilediği gibi davranan (kimse)
başlı başına
Başka şeylerden ayrı olarak, kendi başına, tek başına
kendi başına
Başkasının payı veya yardımı olmaksızın
BAŞ
(Osmanlı Dönemi) t. Reis, birinci, evvel. Başlıca, en mühim
Baş
(Osmanlı Dönemi) NITAB
Baş
ser
baş
Arazide en yüksek nokta
baş
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
baş
insan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları bulunduran vücudun üst kısmı
baş
Temel, esas: "Gücün, erdemliğin, bilimin, her şeyin başı paradır, para."- H. E. Adıvar
baş
Güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş derecenin en yükseği
baş
Bir şeyin yakını veya çevresi
baş
Bir teknenin ön ve ileri kısmı
baş
Para değiştirirken verilen veya alınan üstelik, sarrafiye
baş
Çıban
baş
Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet
baş
Temel, esas
baş
Bir şeyin genellikle toparlakça ucu
baş
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser: "Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbenti çekip aldı."- N. Cumalı
baş
Başlangıç, önsöz
baş
Bir şeyin genellikle toparlakça ucu: "Avcumuzun içinde sakladığımız sigaraların yanmış ucu ile fitillerin başını yaktık."- F. R. Atay
baş
Deniz teknelerinde ön taraf
baş
Bir topluluğu yöneten kimse: "Cumhurbaşkanı devletin başıdır."- Anayasa
baş
Bir şeyin uçlarından biri: "Bu müjde verilince acele yerinden kalktı, merdiven başına yürüdü."- R. H. Karay
baş
Kasaplık hayvanlarda ve bazıyi yeceklerde tane
baş
Bir topluluğu yöneten kimse
baş
Bir şeyin yakını veya çevresi. "Önem veya yönetim bakımından ileride olan, en önemli, en üstün" anlamında birleşik kelimeler yapar
baş
Başlangıç

Başlangıçta lüks ve sefa içinde yaşıyorlardı. - Başlangıçta varsıllık içinde yaşıyorlardı.

Başlangıçta varsıllık içinde yaşıyorlardı. - Başlangıçta lüks ve sefa içinde yaşıyorlardı.

baş
Bir şeyin uçlarından biri
baş
"Önem veya yönetim bakımından ileride olan, en önemli, en üstün" anlamında birleşik kelimeler yapar
baş
(Osmanlı Dönemi) re's
bir başına
Başkasının yardımı olmaksızın
bir başına
Tek başına
kendi başına
Kimseye sormadan
tek başına
Kendi kendine, yalnız olarak
yalnız başına
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
başına