başına

listen to the pronunciation of başına
Türkçe - İngilizce
for each, per, each: saat başına elli bin lira fifty thousand liras an hour
per

Change alone is eternal, perpetual, immortal. - Tek başına değişim, sürekli, sonsuz ve ölümsüzdür.

How much is this tour per person? - Bu tur kişi başına ne kadar?

cum
at
handedly
baş
top

We talked about various topics. - Biz değişik başlıklarda konuştuk.

Everything on top of the table started rattling when the earthquake hit. - Deprem vurduğunda masanın üstündeki her şey tıkırdamaya başladı.

baş
{i} leader

I am the patrol leader. - Ben devriye başkanıyım.

Former London mayor Boris Johnson was the leader of the campaign for Brexit. - Eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson Brexit için kampanyanın lideriydi.

baş
{i} beginning

Birth is, in a manner, the beginning of death. - Doğum,bir şekilde,ölümün başlangıcıdır.

I was beginning to lose my cool. - Soğuk kanlılığımı kaybetmeye başlıyordum.

baş
{i} head

Lee Leffingwell is the head of the Austin City Council. - Lee Leffingwell, Austin Şehir Konseyi'nin başkanıdır.

It's best to wear a cap on your head during the cold Moscow winters. - Soğuk Moskova kışlarında kendi başına şapka takmak en iyisidir.

baş
main

His failure was mainly due to carelessness. - Onun başarısızlığı çoğunlukla dikkatsizliği yüzündendi.

After the entrée comes the main dish. - Başlangıç yemeğinden sonra ana yemek gelir.

baş
{s} initial

The couples carved their initials in oak trees. - Çiftler baş harflerini meşe ağaçlarına kazıdılar.

I'm going to lay you down in the green grass underneath that big old oak tree and then carve our initials into its trunk. - O büyük, ihtiyar meşe ağacının dibinde çimlere uzanıp, gövdesine adlarımızın baş harflerini kazıyacağım.

başına gelmek
come over
başına buyruk
independent

My son has always been very independent. - Oğlum her zaman çok başına buyruktu.

Tom was very independent. - Tom çok başına buyruktu.

başına buyruk
unamenable
başına buyruk
independent; doing things without others' approval
başına buyruk tip
maverick
başına eklemek
prefix
başına gelmek
befall
başına gelmek
undergo
başına gelmek
experience
başına gelmek
happen
başına geçmek
to lead
başına taç etmek
enthrone (also inthrone), exalt
başına açmak
let smb. in for
başına bela getirmek/sarmak
to saddle (someone, oneself) with a big problem
başına bela olmak
to trouble, to cause trouble to, to worry
başına belâ olmak
hector about
başına belâ olmak
hector around
başına belâ olmak
scourge
başına belâ olmak
couse trouble
başına bir hal gelmek
to suffer a serious misfortune
başına bir hal gelmek
to get into hot water
başına bitmek
suddenly to appear, suddenly to show up (said of a pestiferous person)
başına buyruk kimse
free agent
başına buyruk olmak
to be one's own master
başına buyruk olmak
be one's own master
başına dert açmak
a) to borrow trouble, to get into a scrape b) to bring trouble on
başına dert açmak
cause smb. a trouble
başına dert etmek
to worry about
başına devlet kuşu konmak
to hit the jackpot, to have a stroke of great luck
başına dikilmek
to stand over sb; to breathe down sb's neck
başına gelmek
get
başına gelmek
receive
başına gelmek
meet
başına gelmek
to happen to, to befall
başına güneş geçmek
to get sunstroke
başına iş almak
singe one's wings
başına iş açmak
lead smb. a dance
başına iş açmak
a) to borrow trouble, to get into a scrape b) to bring trouble on
başına kakmak
fling smth. in one's teeth
başına kakmak
to rub it in
başına kakınç etmek
to rub sb's nose in it
başına sarmak
let smb. in for
başına taç etmek
enthrone
başına vurmak
to get to sb's head
başına yıkmak
to foist on
başına çal
(said when refusing a present, etc.) stick it up your ass
başına çal!
(Konuşma Dili) Here it is. May it do you no good
başına çorap örmek
to get sb into trouble
başına ödül koymak
to put a price on sb's head
başına ödül koymak
set a price on smb.'s head
başına ödül koymak
put a price on somebody's head
başına üşüşmek
press in upon smb
başına üşüşmek
to mob
baharı başına vurmak
(for an older man) suddenly to start frisking about like a colt, (for an older woman) suddenly to start acting coquettish (said derogatorily). 2. (for someone) to dress as if it is summer
başkasının işine karışıp başına iş açmak
singe one's wings
başlı başına
on its own
başlı başına
all by itself, on its own, in itself, of itself; in his/her own right: Binanın ısıtılması başlı başına bir sorun. The heating of the building is a problem all on its own
aklını başına getirmek
sober
baş
{s} foremost
baş
{s} especial

It's interesting to observe American politics, especially during a presidential election. - Amerikan siyasetini, özellikle başkanlık seçimi sırasında gözlemlemek ilginçtir.

baş
capital

Washington is the capital of the United States. - Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir.

Kinshasa is the capital city of the Democratic Republic of Congo. - Kinşasa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başşehridir.

baş
coconut
baş
prime

The Prime Minister met with the press. - Başbakan basın toplantısı yaptı.

The Prime Minister will hold a press conference tomorrow. - Başbakan yarın bir basın toplantısı düzenleyecek.

baş
heading

What heading does this come under? - Bu hangi başlığın altında toplanıyor?

baş
{i} potato

I ate the whole bag of potato chips by myself. - Bir torba patates cipsini tek başıma yedim.

If I start eating potato chips, I can't stop. - Patates cipsi yemeye başlarsam, duramam.

başına gelmek
(Dilbilim) come by
ok başına benzeyen şey
arrowhead
tek başına
alone

She likes to walk alone. - O tek başına yürümeyi sever.

Hiroko sat there all alone. - Hiroko orada tek başına oturdu.

adam başına
for each person
adam başına
each
baş
(Askeri) nose

Don't stick your nose into other people's business. - Başka insanların işine burnunu sokma!

I don't poke my nose into other people's business. - Burnumu başkalarının işine sokmam.

baş
(İnşaat) short edge
baş
key

Tom hadn't cleaned his keyboard for months, and it was clogged with dust, food particles, and God knows what else. - Tom aylardır klavyesini temizlememişti, ve o tozla, gıda parçalarıyla ve Allah bilir başka neyle dolmuştu.

The mayor presented him with the key to the city. - Belediye başkanı ona şehrin anahtarını sundu.

baş
(Havacılık) course

I might flunk the course. - Kurda başarısız olabilirim.

To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses. - Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu.

baş
tete
baş
parent

I couldn't but sympathize with the girl who had lost her parents in the accident. - Kazada ebeveynlerini kaybetmiş kıza başsağlığı bile dileyemedim.

Apart from his parents, no one knows him very well. - Ebeveynlerinden başka hiç kimse onu çok iyi tanımıyor.

baş
cardinal
baş
{s} general

The general decided to launch an offensive against the enemy camp. - General düşman kampına karşı bir saldırı başlatmaya karar verdi.

The mayor addressed the general public. - Belediye başkanı genele hitap etti.

başına gelmek
happen to
başına gelmek
(Dilbilim) come under
başına gelmek
overtake
bilgisayar başına
(Bilgisayar) per seat
birim başına
per unit
hisse başına kar
(Ticaret) earnings per share
hisse başına kazanç
(Ticaret) earning per share
hisse başına kazanç
(Ticaret) earnings per share
insan başına
(Ticaret) per capita
oturum başına
(Bilgisayar) per session
sayfa başına
(Bilgisayar) per page
silah başına
arms!
sunucu başına
(Bilgisayar) per server
yıl başına
(Ticaret) per annum
baş
nob

Nobody else got hurt. - Başka hiç kimse yaralanmadı.

Aside from him, nobody else came to the party. - Onun dışında, başka hiç kimse partiye gelmedi.

baş
primary

The primary cause of his failure is laziness. - Onun başarısızlığının ana nedeni tembelliktir.

Honesty is the primary reason for his success. - Dürüstlük onun başarısı için temel nedendir.

baş
grand

Sometimes my grandfather talks to himself when left alone. - Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur.

My grandfather nodded and smiled at me. - Büyükbabam başını salladı ve gülümsedi.

baş
proto-
baş
primus
baş
premier

The premier is likely to resign. - Başbakan muhtemelen istifa edecek.

Manchester United is one of the most successful teams in both the Premier League and England. - Manchester United, hem Premier League'de hem de İngiltere'de en başarılı takımlardan biridir.

baş
helm

To protect your head, you need to wear a helmet. - Başınızı korumak için bir kask takmanız gerekir.

baş
master

“The Satanic Verses” by Salman Rushdie is a real masterpiece of modern literature. - Salman Rüşdi'nin “Şeytan Ayetleri” modern edebiyatın gerçek başyapıtıdır.

Masterpieces are only successful attempts. - Başyapıtlar yalnızca başarılı denemelerdir.

baş
kephale
baş
nut

Nobody listens to this music except nuts. - Delilerden başka kimse bu müziği dinlemez.

baş
bow

They shake hands instead of bowing. - Başla selamlama yerine tokalaştılar.

He bowed to me as he left the room. - O, odadan ayrılırken başıyla beni selamladı.

baş
kingpin
baş
first

I thought it easy at first. - Ben ilk başta onun kolay olduğunu düşündüm.

At first each man had paid $10. - İlk başta her insan 10 ABD doları ödemişti.

baş
base

Probably, the prime minister means 'politics based on religious values.' - Muhtemelen Başbakan, dinî değerlere dayalı siyaseti kast ediyordur.

When did you start liking baseball? - Ne zaman beyzbolu sevmeye başladın?

baş
principal

The organization plays a principal role in wildlife conservation. - Örgüt, yaban hayatı korumasında başlıca rol oynar.

Mr. Jackson is our principal. - Bay Jackson bizim başkanımız.

baş
chief

The chief engineer did research hand in hand with his assistant. - Başmühendis, asistanı ile el ele araştırma yaptı.

The army chief reported that the war was lost. - Genelkurmay başkanı savaşın kaybedildiğini bildirdi.

başına gelmek
become
başına gelmek
betide
başına gelmek
become of
Cahil ile çıkma yola getirir başına bin türlü bela
(Atasözü) Lack of experience invites trouble
aklını başına toplamak
(deyim) Gather oneself together
baş
chıef
başına gelmek
come to head
kişi başına düşen milli gelir
Per capita income
tek başına
stand alone
Darısı başına
(for a happy event) May your (his) turn come next
Silah başına
To arms!
adam başına
per head
adam başına
apiece, for each person
adam başına
apiece
adam başına düşen iş
workload
adım başı/başında/başına frequently;
at frequent intervals; at close intervals
afyonu başına vurmak
to fly into a rage, to go berserk
afyonu/baharı başına vurmak
to go into a frenzy of rage, blow one's top
aklı başına gelmek
sober down
aklı başına gelmek
come to one's senses
aklı başına gelmek
be disenchanted with
aklı başına gelmek
to come to one's senses, to sober down
aklı başına gelmiş
undeceived
aklını başına devşirmek
to pull one's socks up
aklını başına getirmek
sober up
aklını başına getirmek
bring smb. to his senses
aklını başına getirmek
undeceive
aklını başına getirmek
to bring sb to reason, to make sb see reason
aklını başına getirmek
disenchant
aklını başına toplamak
to come to one's senses, to get one's wits about one
aklını başına toplanmak
gather oneself together
akılı başına gelmek
1. to come to one's senses, sober down. 2. to come to
akılını başına almak/toplamak/devşirmek
to come to one's senses
ateşi başına vurmak
to explode with anger, blow one's top
ayakında donu yok, fesleğen ister/takar başına
(Konuşma Dili) She likes to show off regardless of her poverty
baş
costard
baş
end, either of two ends
baş
governing
baş
outset
baş
head; chief, leader; beginning; end; top; bow; main, chief, leading, principal, cardinal
baş
top, summit, crest
baş
main, head, chief, top
baş
noddle
baş
leader, chief, head
baş
basis

Everything starts from the basis. - Her şey temelden başlar.

We work on a piecework basis. - Biz parça başı esasına göre çalışırız.

baş
primal
baş
side, near vicinity, presence: sofra başında at the table. ocak başında near the hearth
baş
in many idioms self, oneself
baş
central

I work in Central Park every morning starting at six. - Central Park'ta her sabah altıda başlayarak çalışıyorum.

Mario Draghi is the head of the European Central Bank. - Mario Draghi, Avrupa Merkez Bankası'nın başkanıdır.

baş
knob
baş
clove (of garlic); cyme; (plant) bulb
baş
(Denizcilik) bow
baş
wrestling first class
baş
off

There used to be a post office on the corner. - Köşe başında postahane vardı.

Whatever you're doing, starting off on the right foot is essential. - Ne yaparsan yap,doğru adımla başlamak kaçınılmazdır.

baş
arch

Tom loves architecture more than anything else in the world. - Tom mimariyi dünyadaki başka her şeyden daha çok seviyor.

Tom wants to be a successful architect. - Tom başarılı bir mimar olmak istiyor.

baş
fore

According to the weather forecast, the rainy season will set in next week. - Hava tahmini göre, yağışlı mevsim önümüzdeki hafta başlayacak.

According to the weather forecast, the rainy season will set in before long. - Hava tahmini göre, yağışlı mevsim çok geçmeden başlayacak.

baş
head: elli baş sığır fifty steers, fifty head of cattle
baş
sconce
baş
in chief
baş
ending

A good beginning makes a good ending. - İyi başlayan iyi biter.

The film had a great beginning, but the ending wasn't believable. - Filmin harika bir başlangıcı vardı, ancak sonu inandırıcı değildi.

baş
pate
baş
agio, exchange premium
baş
beginnings

All beginnings are difficult. - Bütün başlangıçlar zordur.

Modern philosophy has its beginnings in the 19th century. - Modern felsefe 19. yüzyılda başlamıştır.

baş
jemmy
baş
head (of a pin)
baş
(Anatomi) cephal
baş
end

Whatever has a beginning also has an end. - Başlangıcı olanın sonu da vardır.

A good beginning makes a good ending. - İyi başlayan iyi biter.

beher hasar başına
(Sigorta) each and every loss
beher kaza başına
(Sigorta) each and every accident
beher olay başına
(Sigorta) each and every occurrence
bekâr ve tek başına yaşayan kız
bach girl
bin kişi başına maliyet
(Ticaret) cost per thousand
bir başına
all alone
bir başına
all alone, all by oneself
bir başına
alone
birkaç kişilik işi tek başına yapma
oneman show
cinleri başına toplanmak
to get furious, to lose one's head
dakika başına
per minute
dakika başına kelime
(Askeri) words per minute
darısı başına! May your/his/her turn come next!
(said to wish one person the same good fortune that has befallen another)
darısı dostlar başına
May the same good fortune also come to my/our friends
dostlar başına
(Konuşma Dili) May the same befall all my friends
dünya başına yıkılmak
to be very miserable
dünyayı başına dar etmek
to make life unbearable for
düşman başına
(Konuşma Dili) I wouldn't wish (it) on my worst enemy
fert başına vergi
(Kanun) head tax
fert başına vergi
(Kanun) poll tax
gemi başına
(Sigorta) any one vessel
harı başına vurmak
to go wild, let oneself get out of control
hasar başına
(Sigorta) any one loss
hasar başına
(Sigorta) each and every claim
hayvan sürüsü başına
(Hukuk) per herd
herkes iş başına
(deyim) all hands to the pumps
herkes silah başına
(Avcılık) all hands to quarters
hisse başına tutar
(Ticaret) amount per share
hisse başına verim
(Ticaret) yield per share
hisse başına zarar
(Ticaret) loss per share
hırkayı başına çekmek
to withdraw from society
başına geçmek
to take the lead; to come to power
başına geçmek
(Hukuk) accede to
kabak başına patlamak
carry the can
Türkçe - Türkçe

başına teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

başına taç etmek
Çok değer vermek, ilgi göstermek
başına buyruk
Kimseden izin almaksızın dilediği gibi davranan (kimse)
başlı başına
Başka şeylerden ayrı olarak, kendi başına, tek başına
kendi başına
Başkasının payı veya yardımı olmaksızın
BAŞ
(Osmanlı Dönemi) t. Reis, birinci, evvel. Başlıca, en mühim
Baş
ser
Baş
(Osmanlı Dönemi) NITAB
baş
Arazide en yüksek nokta
baş
Başlangıç

Başlangıçta lüks ve sefa içinde yaşıyorlardı. - Başlangıçta varsıllık içinde yaşıyorlardı.

Başlangıçta varsıllık içinde yaşıyorlardı. - Başlangıçta lüks ve sefa içinde yaşıyorlardı.

baş
Bir topluluğu yöneten kimse
baş
Bir şeyin yakını veya çevresi. "Önem veya yönetim bakımından ileride olan, en önemli, en üstün" anlamında birleşik kelimeler yapar
baş
(Osmanlı Dönemi) re's
baş
Bir şeyin uçlarından biri
baş
"Önem veya yönetim bakımından ileride olan, en önemli, en üstün" anlamında birleşik kelimeler yapar
baş
Bir şeyin uçlarından biri: "Bu müjde verilince acele yerinden kalktı, merdiven başına yürüdü."- R. H. Karay
baş
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
baş
Kasaplık hayvanlarda ve bazıyi yeceklerde tane
baş
Bir topluluğu yöneten kimse: "Cumhurbaşkanı devletin başıdır."- Anayasa
baş
Para değiştirirken verilen veya alınan üstelik, sarrafiye
baş
insan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları bulunduran vücudun üst kısmı
baş
Temel, esas: "Gücün, erdemliğin, bilimin, her şeyin başı paradır, para."- H. E. Adıvar
baş
Güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş derecenin en yükseği
baş
Bir şeyin yakını veya çevresi
baş
Deniz teknelerinde ön taraf
baş
Bir teknenin ön ve ileri kısmı
baş
Çıban
baş
Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet
baş
Temel, esas
baş
Bir şeyin genellikle toparlakça ucu
baş
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser: "Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbenti çekip aldı."- N. Cumalı
baş
Başlangıç, önsöz
baş
Bir şeyin genellikle toparlakça ucu: "Avcumuzun içinde sakladığımız sigaraların yanmış ucu ile fitillerin başını yaktık."- F. R. Atay
bir başına
Başkasının yardımı olmaksızın
bir başına
Tek başına
kendi başına
Kimseye sormadan
tek başına
Kendi kendine, yalnız olarak
yalnız başına
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
başına