by

listen to the pronunciation of by
İngilizce - Türkçe
pref. yan
geçecek biçimde
göre
bir kenara
{e} kadar (süre)
yığmak
ek
geçişli biçimde
başında
tarafından
bir kenara, bir yana
put by ilerisi için saklamak
-den
-e kadar
evde
eve
-e göre
kadar süre
itibariyle
boyunca
(Bilgisayar) tarih
takma
yoluyla
geçip
yakınında
yakında
geçerek
(edat) yanında
görek
yanında
yakın
Iay by biriktirmek
yolundan
kenarında
hakkı için
{i} yoluyla+t.-e kadar+p.-in yanında,tarafında
Xby yakında/geçerek
by and by çok geçmeden
tâli
ile
yan
ikincil
{e} yanında, yakınında, nezdinde
ikinci derecede
yanından
-şinden
yakınından
vasıtasıyla
go by geçip gitmek
Can you dropby tonight? Bu gece bize uğrar mısın?
by the way
bu arada

Bu arada, kaç çocuk gidiyor? - By the way, how many kids are going?

Bu arada kaç taneniz günlükler tutuyor? - By the way, how many of you keep diaries?

by oneself
kendi kendine
by itself
kendi kendine

Sen sadece kapının önünde durmak zorundasın. O kendi kendine açılacak. - You have only to stand in front of the door. It will open by itself.

Deniz kendi kendine derinleşecek. - The sea will turn deep by itself.

by chance
gelişigüzel
by the way
sırası gelmişken

Sırası gelmişken, annemi görmek için gelmek ister misin? - By the way, would you like to come and see my mother?

Sırası gelmişken, dün gece neredeydin? - By the way, where were you last night?

by the time
zamana kadar
by the time
-nceye kadar
by the time
-e kadar
by all means
elbette

Elbette problemi çözmeye çalışacağım. - I'll try to solve the problem by all means.

Bunu elbette yapacağım. - I'll do that by all means.

by chance
tesadüfen

Onun kardeşiyle tesadüfen dükkânda karşılaştık. - We met her brother at the shop by chance.

Sorun Tom'un Mary ile karşılaşmayı planladığı mı yoksa tesadüfen karşılaştığı mıdır. - The question is whether Tom was planning to meet Mary or just met her by chance.

by my side
yanımda

Sana yanımda ihtiyacım var. - I need you by my side.

Eğer yanımda olsan başka bir şeye ihtiyacım olmaz. - If you are by my side, I don't need anything else.

by no means
asla

Onun asla cesareti eksik değil. - He is by no means wanting in courage.

Astronomi asla yeni bir bilim değildir. - Astronomy is by no means a new science.

by the way
yeri gelmişken
by the way
hatırımda iken
by no means
katiyen
by force
Zorlamayla
by all means
şüphesiz

Şüphesiz boğulan çocuğu kurtarmalıyım. - I must save the drowning child by all means.

Şüphesiz onu ben yapacağım. - I'll do it by all means.

by chance
şans eseri

O, tamamen şans eseri Sam ile karşılaştı. - He met Sam purely by chance.

Şans eseri kayıp kamerasını buldu. - He found his lost camera by chance.

by far
çok daha fazla

Bu roman ondan çok daha fazla ilginç. - This novel is by far more interesting than that one.

by heart
ezberden
by me
yanımda

O her zaman yanımda durdu. - She always stood by me.

Ne zaman başım derde girse yanımda oldu. - He stood by me whenever I was in trouble.

by means of
aracılığıyla
by means of
sayesinde
by myself
kendi kendime

Kendi kendime olmanın mutluluğu başka hiçbir şeyde yok. - I'm never happier than when I'm by myself.

Kendi kendime oraya gitmekten çok korkuyorum. - I'm too scared to go there by myself.

by no means
kesinlikle

Çeviri kesinlikle kolay değil. - Translation is by no means easy.

Bu kesinlikle kolay okunmuyor. - This is by no means easy reading.

by now
şimdiye dek

Çabuk ol! Şimdiye dek hazır olman gerekir. - Hurry up! You should be ready by now.

by product
yan ürün
by proxy
vekâleten
by sight
sima olarak

İsmini bilmiyorum ama sima olarak tanıyorum. - I don't know her name, but I do know her by sight.

Tom beni sima olarak tanır, bundan eminim. - Tom knows me by sight, I'm sure of that.

by the time
e kadar
by the way
(deyim) sirasi gelmisken,aklima gelmisken soyleyeyim
by the way
giderken
by the way
bu vesileyle
by virtue of
den dolayı
by the time
-meden önce
by chance
rastgele
by courtesy of
(Konuşma Dili) bu sayede
by courtesy of
izniyle
by courtesy of
lütfü ile
by definition
tanım gereği
by far
açık farkla

Kulüpte açık farkla en iyi oyuncudur. - She is by far the best player in the club.

Bu açık farkla şimdiye kadar yaptığımız en iyi şey. - This is by far the best thing we've done so far.

by far
fersah fersah çok
by far
büyük bir farkla
by far
çok

Aşktan dolayı katlandığın acı herhangi bir zevkten çok daha tatlıdır. - The pain you go through because of love is by far sweeter than any other pleasure.

Bu roman ondan çok daha ilginç. - This novel is by far more interesting than that one.

by far
bir hayli
by far
fersah fersah
by far
açık ara

Bu, açık ara farkla onun bütün romanlarının en ilgincidir. - This is by far the most interesting of all his novels.

O, açık ara farkla en iyi öğrencidir. - He is by far the best student.

by far
öbürlerinden kat kat daha
by force
yaka paça
by force
metazori
by force
cebri
by me
tarafımdan

Elma benim tarafımdan yenildi. - The apple was eaten by me.

Bu gün senin için söylediğim bütün şarkılar benim tarafımdan yazıldı. - All the songs I sang for you today were written by me.

by means of
yardımıyla
by means of
marifetiyle
by means of
ile

Biz dil vasıtasıyla iletişim kurarız. - We communicate by means of language.

by means of
kanalıyla
by means of
sureti ile
by means of
suretiyle
by myself
kendikendime
by no means
tabiki hayır
by no means
hiç bir suretle
by no means
hiç değil
by now
şu ana kadar

Tom'un şu ana kadar Boston'da olması bekleniyor. - Tom is supposed to be in Boston by now.

Tom şu ana kadar Mary'den bir haber almış olması gerektiği için endişeli. - Tom is worried because he should have heard from Mary by now.

by product
(Denizbilim) yanürün
by rights
aslında
by rights
doğrusu
by rights
usulen
by sight
şahsen

Sami herkesi şahsen bilir. - Sami knows everyone by sight.

Onu ismen tanırım fakat şahsen değil. - I know him by name, but not by sight.

by the end
sonuna kadar

Patron sekreterine hafta sonuna kadar iyi bir fikirle gelmesini söyledi. - The boss told his secretary to come up with a good idea by the end of the week.

Tom gelecek ayın sonuna kadar bizden haber almayı bekleyebilir. - Tom can expect to hear from us by the end of the month.

by the way
lafı gelmişken
by the way
bu münasebetle
by the way
söz bundan açılmışken
by the way
söz açılmışken

Söz açılmışken, iyi bir cümle - It's a good sentence, by the way.

söz açılmışken, ödevini tamamladın mı? - By the way, have you done your homework?

by this time
bugüne kadar
by this time
şimdiye kadar

Şimdiye kadar oraya varmalıydılar. - They ought to have arrived there by this time.

by turns
dönüşümlü olarak
by virtue
(Politika, Siyaset) hükmünce
by virtue
(Politika, Siyaset) gereğince
by virtue of
yetkisiyle
by virtue of
vasıtasıyla
by virtue of
istinaden
by virtue of
sayesinde
by virtue of
sonucu olarak
by virtue of
(Kanun) mucibince
by virtue of
binaen
by virtue of
yüzünden
by way of
-den
by and large
genel olarak

Genel olarak muhabirler birinin mahremiyetine izinsiz girmeye çekinmezler. - By and large, reporters don't hesitate to intrude on one's privacy.

Genel olarak, o çok güvenilir bir kişidir. - By and large, she is a very reliable person.

by bus
otobüsle

Bazı öğrenciler otobüsle gitti, diğerleri de yürüyerek gitti. - Some of the students went by bus, and others on foot.

O, otobüsle mi yoksa trenle mi geldi? - Did he come by bus or by train?

by force
zorla

O, onu ondan zorla geri aldı. - He took it from her by force.

Dişçi çürük dişimi zorla çekti. - The dentist pulled out my decayed tooth by force.

by heart
kalpten
by means of
kullanarak
by myself
yalnız başıma

Onu yalnız başıma yapmalıydım. - I should've done it by myself.

Bunu yalnız başıma yapmalıyım. - I ought to do this by myself.

by no means
hiç

Onun açıklaması hiçbir şekilde tatmin edici değil. - Her explanation is by no means satisfactory.

O hiçbir şekilde kibar değil. - She is by no means polite.

by no means
hiçbir suretle
by oneself
yalnız
by oneself
tek başına
by proxy
vekaleten
by return
ilk postayla
by the by
sırası gelmişken
by the time
-dığı zaman
by the way
aklıma gelmişken

Aklıma gelmişken , sen hiç Avrupaya gittin mi? - By the way, have you ever been to Europe?

Aklıma gelmişken, hiç Hokkaido'ya gittin mi? - By the way, have you ever been to Hokkaido?

by turns
art arda
by using
kullanarak

O, yanlış kullanarak makineyi bozdu. - He broke the machine by using it incorrectly.

Bir insan Tatoeba'yı kullanarak dil öğrenir. - By using Tatoeba one learns languages.

by virtue of
-den dolayı
by virtue of
-in sayesinde
by way of
yolu ile
by the way
yol kenarında
By the
surette
By the way
bu sırada; bu arada; aklıma gelmiş iken.....Örneğin "Yes, thank you İ had a great time last night. By the way, who cooked the chicken?' evet teşekkür ederim, dün akşam çok iyi zaman geçirdim. Bu arada, tavuğu kim pişirdi?'
by and large
genelde

Genelde, Tom neredeyse yaptığı her şeyde uyumlu bir insandır. - By and large, Tom is an easygoing person in almost everything he does.

by contrast
Buna karşın, buna mûkabil, karşılık olarak
by definition
Doğası gereği; aslında, özünde
by extension
bundan dolayı
by far
Açık ara farkla, (öbürlerinden) kat kat daha ...: "They're by far the best. - Onlar kat kat daha iyi."
by far
Gelmiş geçmiş en
by foot
yürüyerek

Oradan yürüyerek yoluma devam ettim. - From there I continued my way by foot.

Buradan istasyona yürüyerek yarım saat. - It's half an hour by foot from here to the station.

by for
tarafından
by force
cebren
by heart
ezbere

Tüm yapmanız gereken bu cümleyi ezbere öğrenmek. - All you have to do is to learn this sentence by heart.

Ben senin yaşındayken, Virgil ve diğerlerinin hepsini ezbere bilirdim. - When I was your age, I knew Virgil and all the others by heart.

by me
benim tarafımdan
by means
anlamca
by means of
vasıtasıyla

Balıkçı kendini yüzen bir tahta vasıtasıyla kurtardı. - The fisherman saved himself by means of a floating board.

Bir buhar makinesi onun vasıtasıyla ısının işe dönüştürüldüğü bir makinedir. - A steam engine is a machine by means of which heat is transformed into work.

by now
şimdiye kadar
by proxy
tedviren
by return
return
by side
yan

Biz yan yana yürüdük. - We walked along side by side.

Onlar yan yana oturdular. - They sat side by side.

by the
tarafından

Öğretmen tarafından bana bazı sorular soruldu. - Some questions were asked me by the teacher.

Carlos Queiroz, Portekiz Futbol Federasyonu tarafından kovuldu. - Carlos Queiroz was fired by the Portuguese Football Federation.

by the end
son

Bölümün sonunda onun anlamını tahmin etmiş olacaksınız. - You will have guessed its meaning by the end of the chapter.

Tom gelecek ayın sonuna kadar bizden haber almayı bekleyebilir. - Tom can expect to hear from us by the end of the month.

by the time
-dığında. "By the time you come home."
by the time
diğim zaman

By the time I reach the age of sixty-five, I will have worked for more than forty.

by the way
ha aklıma gelmişken
by then
O zamana kadar

O zamana kadar döneceğim. - I'll be back by then.

O zamana kadar tamamlanırsa gelecek ay yeni evimize taşınacağız. - We will move into our new house next month if it is completed by then.

by turns
Nöbetleşe, nöbetle
by and large
genellikle

Genellikle senin fikrin iyi bir fikir. - By and large, your idea is a good one.

by chance
rasgele
by chance
kazara
by chance
ezkaza
by chance
kazaen
by courtesy of
izni ile
by courtesy of
sayesinde
by dint of
kuvvetiyle

O çaba kuvvetiyle başardı. - He succeeded by dint of effort.

by dint of
sayesinde
by dint of
vasıtasıyla
by dint of
-in sayesinde
by dint of
(Fiili Deyim ) 1-kuvvetiyle 2- vasıtasıyla 3- sayesinde
by far
(öbürlerinden) kat kat daha ...: They're by far the best. Onlar kat kat daha iyi
by force
dipçik kuvvetiyle
by force
zor kullanarak
by force
(main) zorla
by heart
ezber

O sadece eğlence için periyodik tabloyu ezberledi. - He learnt the periodic table by heart just for fun.

Ben senin yaşındayken, Virgil ve diğerlerinin hepsini ezbere bilirdim. - When I was your age, I knew Virgil and all the others by heart.

by itself
kendiliğinden: The
by itself
(yardım görmeden) kendi başına: That cat can open the window by itself. O kedi pencereyi kendi başına açabilir
by means of
(fiil)sıtasıyla
by myself
tek başıma
by no means
kesinlikle olmaz
by no means
hiçbir şekilde

O hiçbir şekilde mutlu değildi. - He was by no means happy.

Nic hiçbir şekilde ödülden memnun değil. - Nick is by no means satisfied with the reward.

by now
şu ana dek
by oneself
kendiliğinden
by proxy
vekâlet ile
by proxy
(fiil)kâlet ile, vekâleten
by rights
(deyim) hakki olarak,hakka bakilirsa
by the piece
parça başına
by the piece
tane ile
by the piece
yapılan iş miktarına göre
by then
o zaman

O zamana nalları dikmiş olurum. - I'll be six feet under by then.

Ancak, o zamana kadar, çok geçti. - By then, however, it was too late.

by this
bundan

Bundan dolayı rahatsız oldun mu? - Are you bothered by this?

Bundan rahatsız olmuyor musun? - Aren't you annoyed by this?

by turns
sırayla
by turns
sıra ile
by turns
nöbetleşe, nöbetle, sıra ile
İngilizce - İngilizce
At some time before (the given time), or before the end of a given time interval

We will send it by the first week of July.

Alternative spelling of bye
Aside, away

The women spent much time after harvest putting jams by for winter and spring.

In the vicinity, near

The shop is hard by the High Street.

Indicates a rule followed Using the rules or logic of

I sorted the items by category.

Used to separate dimensions when describing the size of something

We used 10 by 20 by 30 cm bricks to build the wall..

Indicates an oath With the authority of

By all that is holy, I'll put an end to this.

In the formulae X by X and by Xs, indicates a steady progression, one X after another

We crawled forward by inches.

Indicates the amount of some progression With a change of

Our stock is up by ten percent.

Out of the way, subsidiary
Indicates the actor in a clause with its verb in the passive voice Through the action or presence of

He was protected by his body armour.

Indicates the creator of a work Existing through the authorship etc of

There are many well-known plays by William Shakespeare.

Indicates the cause of a condition or event Through the action of, caused by, responsibility for; by dint of

In other directions the fields and sky were so much of one colour by the snow that it was difficult in a hasty glance to tell whereabouts the horizon occurred.

Indicates a source of light (medium emanating from hot sources)

By the light of the moon, / by the light of a star / they walked all night.

Near or next to

The mailbox is by the bus stop.

Along a path which runs by the speaker

I watched as it passed by.

Indicates a means Involving/using the means of

I avoided the guards by moving only when they weren't looking.

A pass
To or at a place, as a residence or place of business

We're right near the lifeguard station. Come by before you leave.

through means of; with aid of; through; through the act or agency of; as, a city is destroyed by fire; profit is made by commerce; to take by force
{p} denoting the agent, cause, way or means
Used in specifying adjacent dimensions; as, a cabin twenty feet by forty
abbr Busy
Near; in the neighborhood; present; as, there was no person by at the time
Someone or something that is by something else is beside it and close to it. Judith was sitting in a rocking-chair by the window Felicity Maxwell stood by the bar and ordered a glass of wine Emma was by the door. By is also an adverb. Large numbers of security police stood by
If you achieve one thing by doing another thing, your action enables you to achieve the first thing. Make the sauce by boiling the cream and stock together in a pan The all-female yacht crew made history by becoming the first to sail round the world By using the air ambulance to transport patients between hospitals, they can save up to £15,000 per patient
1) do the operation ("" or "÷") from left to right -- "Divide thirty by two " (25) 2) in the amount of -- " by how much will he break the record?" (231) 3) measured one way, and measured the other way is -- " perimeter of a rectangle 5" by 7" " (253)
Bavaria, a federal state of Germany
You use by in phrases such as `by chance' or `by accident' to indicate whether or not an event was planned. I met him by chance out walking yesterday He opened Ingrid's letter by mistake Whether by design or accident his timing was perfect
Passing near; going past; past; beyond; as, the procession has gone by; a bird flew by
Things that are made or sold by the million or by the dozen are made or sold in those quantities. Parcels arrived by the dozen from America Liberty fabrics, both for furnishing and for dress-making, are sold by the metre
If something increases or decreases by a particular amount, that amount is gained or lost. Violent crime has increased by 10 percent since last year Their pay has been cut by one-third
so as to pass a given point; "every hour a train goes past
If a person or vehicle goes by you, they move past you without stopping. A few cars passed close by me He kept walking and passed by me on his side of the street. By is also an adverb. The bomb went off as a police patrol went by
(In the formulae X by X and by Xs, indicates a steady progression, one X after another.)
prep by [OE bï]
Ele'english | adronato
Michael Daniels PhD
To; near; as in "Let's go by One Eyed Jack's" or, "She'll come by da house tonight "
Compare 5
(Indicates the actor in a clause with its verb in the passive voice) Through the action or presence of
{i} before long; secondary issue; draw
Belarus, a member state of the United Nations
Dietrich Dorner, Rita Kimber (Translator), & Robert Kimber
Aside; as, to lay by; to put by
If something must be done by law, it happens according to the (Hukuk) If something is the case by particular standards, it is the case according to the standards. Pharmacists are required by law to give the medicine prescribed by the doctor. evening wear that was discreet by his standards
If you say that something such as a book, a piece of music, or a painting is by a particular person, you mean that this person wrote it or created it. a painting by Van Gogh `Jacob's Ladder', the newest film by Adrian Lyne, is a post-Vietnam horror story
(Indicates the amount of some progression) With a change of
On; along; in traversing
If something happens by a particular time, it happens at or before that time. By eight o'clock he had arrived at my hotel We all knew by then that the affair was practically over
through the action of, as in: This Web page designed by P Sato Design
Out of the common path; aside; used in composition, giving the meaning of something aside, secondary, or incidental, or collateral matter, a thing private or avoiding notice; as, by-line, by-place, by-play, by- street
If you do something by yourself, you succeed in doing it without anyone helping you. I didn't know if I could raise a child by myself. Belarus (in Internet addresses). Variant of bye
In the neighborhood of; near or next to; not far from; close to; along with; as, come and sit by me
in reserve; not for immediate use; "started setting aside money to buy a car"; "put something by for her old age"; "has a nestegg tucked away for a rainy day"
(Indicates the creator of a work) Existing through the authorship etc of
If you say what someone means by a particular word or expression, you are saying what they intend the word or expression to refer to. Stella knew what he meant by `start again' `You're unbelievably lucky' --- `What do you mean by that?'
If you do something by a particular means, you do it using that thing. We'll be travelling by car. dinners by candlelight
If you stop by a place, you visit it for a short time. We had made arrangements to stop by her house in Pacific Grove By is also an adverb. I'll stop by after dinner and we'll have that talk
by In addition to the uses shown below, by is used in phrasal verbs such as `abide by', `put by', and `stand by'
With, as means, way, process, etc
pref. secondary, incidental
Rod
If you hold someone or something by a particular part of them, you hold that part. He caught her by the shoulder and turned her around She was led by the arm to a small room at the far end of the corridor He picked up the photocopy by one corner and put it in his wallet
(Indicates a means) Involving/using the means of
It was formerly more freely used in composition than it is now; as, by-business, by-concernment, by-design, by- interest, etc
You use by in expressions such as `minute by minute' and `drop by drop' to talk about things that happen gradually, not all at once. His father began to lose his memory bit by bit, becoming increasingly forgetful
{e} near
so as to pass a given point; "every hour a train goes past"
You use by to talk about measurements of area. For example, if a room is twenty feet by fourteen feet, it measures twenty feet in one direction and fourteen feet in the other direction. Three prisoners were sharing one small cell 3 metres by 2 metres
by all means
Emphatically yes; certainly; definitely
by and large
mostly, generally; with few exceptions

It was, by and large, an unexceptional presentation.

by chance
accidentally or unexpectedly
by definition
Necessarily; always; certainly

Almost by definition, a conversation requires both parties to accept each other's viewpoints to some extent.

by definition
According to, or as a matter of, definition

This property holds for all polygons; and since, by definition, all triangles are polygons, it holds for all triangles.

by dint of
By reason of; by means of

Nobs, by dint of much scrambling and one or two narrow escapes from death, had managed to follow us up the cliff and was now curled between me and the doorway, having devoured a piece of the dried meat, which he seemed to relish immensely.

by far
To a considerably large extent, easily

Paris is by far the largest city in France.

by foot
walking, jogging or running but not in a vehicle or on the back of an animal
by heart
Knowing completely; as having committed completely to memory

He used to live in that town, and he still knows all the streets by heart.

by no means
certainly not; definitely not

He by no means gave up his shop. On the contrary, he kept well abreast of new discoveries. He followed the great movement of chocolates; he was the first to introduce cocoa and revalenta into the Seine-Inferieure.

by oneself
Alone; without assistance, accompaniment, or help from others

He sat by himself in the corner, waiting quietly.

by rights
Properly, in justice

The post of vice-president should, by rights, have been given to John.

by the by
used to introduce a new topic; incidentally
by the time
When

I'll be an old man by the time you finish!.

by the way
Incidentally; a parenthetical statement not timely, central, or crucial to the topic at hand; foregone, passed by, something that has already happened

I had counted on a life-lease of the profits, whereas I only received those of a few short years. But this is by the way.

by turns
One after the other; successively; alternating
by virtue of
because of; on the grounds of; by reason of; due to; based on
by way of
Possessing the characteristics, nature, or standing of

From what you tell me, he's by way of being the brains of the family..

by way of
For the purpose of; as a means or instance of

Why they hesitated I never could tell, unless they did it by way of a joke.

by way of
By the route of; through; via

I always go over the wall, by way of the plum tree, said Matilda.

by myself
independently, by me only; by my lonesome, all alone
by all means
definitely or certainly; "Visit us by all means
by definition
By its very nature; intrinsically
by virtue of
Because or as a result of
By The Way
btw
By chance
habnab
By chance
chanceably
By chance
random
By means of
through
By which
whereby
by all means
surely, of course, certainly, you bet
by all means
definitely or certainly; "Visit us by all means"
by and large
generally, usually
by and large
usually; as a rule; "by and large it doesn't rain much here"
by and large
For the most part; generally: By and large, the play was a success
by and large
usually; as a rule; "by and large it doesn't rain much here
by chance
by accident, randomly
by chance
without advance planning; "they met accidentally
by chance
through chance, "To sleep, perchance to dream "
by chance
in an incidental manner; "these magnificent achievements were only incidentally influenced by Oriental models"
by chance
without advance planning; "they met accidentally"
by chance
by accident; "betrayed by a word haply overheard"
by dint of
because of
by far
by a considerable margin; "she was by far the smartest student"; "it was far and away the best meal he had ever eaten
by far
by a large margin; very much
by force
powerfully, compellingly, forcefully, coercively
by heart
by committing to memory; "she knew the poem by heart
by heart
by committing to memory; "she knew the poem by heart"
by heart
out of memory, memorized, not written
by itself
alone, without anything else
by itself
in itself
by means of
via, by way of, by
by means of
be
by means of
be-
by no means
definitely not; "the prize is by no means certain"; "and that isn't all, not by a long sight"
by no means
definitely not; "the prize is by no means certain"; "and that isn't all, not by a long sight
by no means
under no condition, in no way, in no manner, certainly not
by now
by this point in time, for the time being; at the same time
by oneself
by one's lonesome, by oneself; independently
by product
anything produced in the course of making something else, secondary product, something which is obtained from the manufacture of a different product; result of another action
by proxy
by means of a substitute, by means of an agent
by rights
with reason or justice
by rights
with reason, properly; with justice, justly
by sight
according to a superficial knowledge, according to a first impression
by the by
by the bye, incidentally, by the way
by the piece
one piece at a time; "she sold the plates by the piece"
by the piece
each, per unit
by the piece
one piece at a time; "she sold the plates by the piece
by the way
introducing a different topic; "by the way, I won't go to the party
by the way
incidentally
by the way
introducing a different topic; "by the way, I won't go to the party"
by the way
incidently
by the way
obiter
by then
until that time
by this
thereunder
by turns
one after another, one at a time according to a line
by virtue of
{e} because of -, due to -; based on -
by way of
by means of, as; through, by, via
Türkçe - İngilizce
Mr