dead

listen to the pronunciation of dead
İngilizce - Türkçe
ölü

Fare canlı mı yoksa ölü mü? - Is the rat alive or dead?

Yaşayanların sayısı ölülerinkinden daha azdı. - The number of the living was smaller than that of the dead.

{s} ölmüş

Sık sık ölmüş annemi düşünürüm. - I often think of my dead mother.

O uçağa binmiş olsaydık, şimdi ölmüş olacaktık. - If we'd been on that plane, we'd be dead now.

{i} ölü zaman
uyuşuk

Uyuşukluk ya da tembellik yedi ölümcül günahtan biridir. - Sloth or laziness is one of the seven deadly sins.

ballıbaba
kör
adem
sağır
akımsız
gerilimsiz
zilzurna
uyuşmuş
hissiz
sıkıcı

Parti tamamen sıkıcıydı. - The party was perfectly deadly.

cansız

Onlar seni cansız görmek istiyor. - They want to see you dead.

Onların cansız olduklarını düşünüyor musun? - Do you think they're dead?

tam

Tom fikre tamamen karşıydı. - Tom was dead set against the idea.

Parti tamamen sıkıcıydı. - The party was perfectly deadly.

işi bitmiş
renksiz
direk olarak
çok yorgun

Tom eve çok yorgun geldi. - Tom came home dead tired.

tamamen

Tom fikre tamamen karşıydı. - Tom was dead set against the idea.

Bu eserde görünen tüm karakterler tamamen hayal ürünüdürler. Yaşayan ya da ölü gerçek kişilere olan herhangi bir benzerlik sadece rastlantıdır. - All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.

ansızın ve tümüyle
geçersiz
{f} aniden

Aniden, ölen annemi düşündüm. - I suddenly thought of my dead mother.

hareketsiz/ölü vakit
bozuk
doğrudan doğruya
{s} acımasız
{s} cansız, hareketsiz; sönük
öImüş
dead and gone öImüş gitmiş
ölüdead beat çok
{s} dermansız
{s} sönmüş
{s} keskin
{s} donuk
{s} unutulmuş
büsbütün
{s} çok

Emin değilim ama belki de Tom çoktan öldü. - I'm not sure, but perhaps Tom is already dead.

Tanrı öldü ve ben de çok iyi hissetmiyorum. - God is dead. And I don't feel so good either.

aşırı
{s} çıkmaz

Bu yol bir çıkmaz sokak. - This road is a dead end.

Yol bir çıkmaz sokağa geldi. - The road came to a dead end.

{s} ölü (renk)
(isim) ölü zaman
{s} kullanılmayan
dead ball spor saha dışına çıkmış top
dead ahead dosdoğru
dead as a doornail öImüş
duygusuzluk
mort
kuru

Onların işi kurumuş ağaçları kesip devirmek. - Their job is to fell the dead trees.

Kuru bir yaprak yere düştü. - A dead leaf fell to the ground.

camit
deadly
öldürücü
arise from dead
dirilmek
deadly
ölümcül

Mızrağın ucu, ölümcül bir zehire batırıldı. - The tip of the spear was dipped in a deadly poison.

Uyuşukluk ya da tembellik yedi ölümcül günahtan biridir. - Sloth or laziness is one of the seven deadly sins.

dead end
{i} çıkmaz sokak

Bu yol bir çıkmaz sokak. - This road is a dead end.

dead silence
ölüm sessizliği
dead band
(Bilgisayar) kullanılmayan bant
dead band
ölü bant
dead beat
leşi çıkmış
dead beat
(deyim) ölü gibi
dead beat
(deyim) tükenmiş
dead beat
(Fizik) ölü vuru
dead beat
(deyim) bitmiş
dead end
kör baca
dead end
açmaz
dead freight
safra yükü
dead freight
(Askeri) ölünavlun
dead freight
(Ticaret) ölü navlun
dead heat
(Bahis) beraberlik
dead line
(Biyokimya) sönüm çizgisi
dead load
(Askeri) sabit ağırlık
dead loss
(Ticaret) tam ziyan
dead man
ölü adam

Ölü adam bir kavgaya karıştı. - The dead man was involved in a fight.

Ölü adamın akciğerlerinde su bulundu. - The water was found in the dead man's lungs.

dead man walking
yürüyen ölü
dead on one's feet
ayakta uyumak
dead serious
(Argo) çok ciddi
dead spot
(Havacılık,Teknik) ölü nokta
dead spot
(Bilgisayar,Teknik) kaplama alanı dışında
dead time
(Havacılık) ölü zamanı
dead weight
(Ticaret) ağırlık
dead weight
(Teknik,Ticaret) boş ağırlığı
dead zone
(Bilgisayar,Teknik) ölü kuşak
dead zone
(Askeri) ölü mıntıka
Dead Sea
Lut gölü
dead account
ölü hesap
dead ahead
dosdoğru
dead and alive
ölü gibi
dead as a dodo
tarihe karışmış
dead as a dodo
ölmüş
dead ball
saha dışına çıkmış top
dead band
ölü kuşak
dead beat
bitkin
dead beat
yorgunluktan ölmüş
dead birth
ölü doğum
dead body
ceset

Dan ormanda bir ceset buldu. - Dan found a dead body in the woods.

Odada bir ceset var mıydı? Hayır, orada hiç ceset yoktu - Was there a dead body in the room? No, there was no body there.

dead capital
ölü sermaye
dead cargo
boş yük
dead centre
ölü çekit
dead drunk
bulut gibi sarhoş
dead end
çıkmaz

Bu yol bir çıkmaz sokak. - This road is a dead end.

Yol bir çıkmaz sokağa geldi. - The road came to a dead end.

dead end
küldösak
dead head
boş olarak kalkan tren
dead head
otobüs v.b
dead heat
berabere biten yarış
dead heat
başabaş biten yarış
dead key
konum atlatmayan tuş
dead language
ölü dil
dead letter
hükmü kalmamış kanun
dead line
ölü hat
dead load
ölü yük
dead loan
batık kredi
dead loss
kesin kayıp
dead loss
kesin zarar
dead march
cenaze marşı
dead money
ölü para
dead nettle
ısırgan otu
dead nettle
ballıbaba
dead point
ölü çekit
dead reckoning
parakete hesabı
dead sale
durgun satış
dead season
ölü mevsim
dead season
ölü sezon
dead space
ölü boşluk
dead spot
ölü çekit
dead time
ölü süre
dead time
ölü zaman
dead tired
yorgun

O yorgun argın eve geldi. - He came home dead tired.

Tom eve çok yorgun geldi. - Tom came home dead tired.

dead to the world
deliksiz uykuda
dead water
dümen suyu
dead water
durgun su
dead weight
ağır yük
dead weight
net ağırlık
dead wire
ölü tel
dead zone
ölü bölge
dead zone unit
ölü bölge birimi
dead-end street
çıkmaz sokak
dead birth
Ölü doğum, ölü bebek doğurma
dead cat bounce
(Finans) Hisse senedi piyasalarında önemli bir düşüşten sonra, düşüş eğilimini değiştirmeyen, geçici ve kısa dönemli küçük toparlanma
dead centre
ölü nokta
dead drop
ölü damla
dead end street
çıkmaz sokak
dead freight
pişmanlık navlunu, safra yükü
dead head hunter
ölü avcısı
dead hero
ölü kahraman
dead in the water
Suda ölü
dead level
ölü seviyesi
dead meat
ölü eti
dead or alive
ölü ya da diri
dead rent
ölü kira
dead security
ölü teminat
dead to
ölü

Yaralı, hastaneye ve ölü ise kiliseye kaldırıldı. - The injured were carried to the hospital, and the dead to the church.

Eğer bugün ölürsem, yarın ölü olacağım. - If i die today, I will be dead tomorrow.

dead upon arrived
vardığında olmuştu arrivedarrived
dead weight ton
dedveyt ton
dead wind
ölü rüzgar
dead-end
çıkmaz
deadly
çok

Leyla çok ölümcül bir kadındı. - Layla was a very deadly woman.

deadly
bayıcı
deadly
çok etkili
deadly
sıkıcı

Parti tamamen sıkıcıydı. - The party was perfectly deadly.

deadly
ölü/ ölüm gibi
deadness
uyuşukluk
deadness
durgunluk
deadness
cansızlık
the dead
ölüler

Ölüm iki şeyden biridir.O ya ölümlülüktür, ve ölüler herhangi bir şeyin bilincinde değildir; ya da bize söylenildiği gibi, gerçekten bir değişikliktir: ruhun bu yerden ötekine göç etmesidir. - Death is one of two things. Either it is annihilation, and the dead have no consciousness of anything; or, as we are told, it is really a change: a migration of the soul from this place to another.

Yaşayanların sayısı ölülerinkinden daha azdı. - The number of the living was smaller than that of the dead.

be dead
ölü
dead end
başarı şansı olmayan
deadliest
ölümcül

Kuduz yeryüzündeki en ölümcül hastalıktır. - Rabies is the deadliest disease on earth.

Amerika'nın en ölümcül şehridir. - It's the deadliest city in America.

deadness
kesat
the dead
ölü

Yaşayanların sayısı ölülerinkinden daha azdı. - The number of the living was smaller than that of the dead.

Aslan ölü zürafanın etini kopardı. - The lion ripped the flesh from the dead giraffe.

dead end
umutsuz
dead end
çıkışı olmayan
dead end
(deyim) cikmaz sokak
dead end
{i} kör uç
dead end
(deyim) cikmaz herhangi birsey
dead end
sefil
dead end
geleceği olmayan
dead end
perişan
dead end
sonu olmayan
deadliness
{i} aşırılık
deadliness
{i} öldürücülük
deadliness
etkililik/ölümcüllük
deadliness
{i} ölüm derecesinde olma
deadly
ölü gibi/etkili/ölümcül
deadly
son derece

Tom, son derece ciddidir. - Tom is deadly serious.

deadly
(Tıp) Öldürücü, şiddetli
deadly
Atropa belladonna
deadly
ölesiye
deadly
{s} ölü gibi
deadly
{s} ölüm

Hristiyan dinine göre yedi ölümcül günahın isimlerini ezberden okuyabilir misin? - Can you recite the names of the seven deadly sins according to the Christian religion?

Ölümcül bir hastalığa kurban gitti. - He fell a victim to a deadly disease.

deadly
deadly nightshade güzelavratotu
deadly
the seven deadly sins yedi büyük günah
deadly
çok/ölümü andıran
deadly
{s} ölümüne
deadly
deadly enemy can düşmanı
deadly
{s} amansız
deadly
deadly sin ağır günah
deadly
{s} müthiş
deadly
ölü gibi bir halde
deadness
donukluk
deadness
hissizlik
deadness
duyarsızlık
deadness
{i} bitkinlik
deadness
ölülük
the dead
ölmüşler
İngilizce - İngilizce
Full and complete

dead stop; dead sleep; dead giveaway; dead silence.

Without interest to one of the senses; dull; flat

dead air; a dead glass of soda.

singular Time when coldness, darkness, or stillness is most intense

The dead of night. The dead of winter.

Very, absolutely, extremely, suddenly

That’s dead sure!.

Stationary; static

the dead load on the floor; a dead lift.

No longer living

All of my grandparents are dead.

So hated that they are absolutely ignored

He is dead to me.

Unproductive

dead time; dead fields; also in compounds.

Without emotion

She stood with dead face and limp arms, unresponsive to my plea.

Completely inactive; without power; without a signal

Now that the motor’s dead you can reach in and extract the spark plugs.

Experiencing pins and needles (paresthesia)

After sitting on my hands for a while, my arms became dead.

plural Those who have died

Have respect for the dead.

Figuratively, not alive; lacking life

When a man's verses cannot be understood, nor a man's good wit seconded with the forward child, understanding, it strikes a man more dead than a great reckoning in a little room.

Exact

dead center; dead aim; a dead eye; a dead level.

No longer used or required

Is this beer glass dead?.

Exactly right

He hit the target dead in the centre.

Broken or inoperable

That monitor is dead; don’t bother hooking it up.

to prevent by disabling; stop

What a man should do, when finds his natural impotency dead him in spiritual works”.

Not in play

Once the ball crosses the foul line, it’s dead.

{v} to weaken, to make tasteless
{n} stillness, quietness, silence, gloom, depth
{a} deprived of life, cold, dull, tasteless, lost
lacking animation or excitement or activity; "the party being dead we left early"; "it was a lifeless party until she arrived"
out of use or operation because of a fault or breakdown; "a dead telephone line"; "the motor is dead"
not yielding a return; "dead capital"; "idle funds"
disapproval If you describe a place or a period of time as dead, you do not like it because there is very little activity taking place in it. some dead little town where the liveliest thing is the flies
the ball is out of play This happens when the ball has gone outside the playing area and remained there, or when the referee has blown the whistle to indicate a stoppage, or when a conversion kick has been taken
Not imparting motion or power; as, the dead spindle of a lathe, etc
people who are no longer living; "they buried the dead" a time when coldness (or some other quality associated with death) is intense; "the dead of winter" devoid of activity; "this is a dead town; nothing ever happens here" physically inactive; "Crater Lake is in the crater of a dead volcano of the Cascade Range" no longer having or seeming to have or expecting to have life; "the nerve is dead"; "a dead pallor"; "he was marked as a dead man by the assassin" not showing characteristics of life especially the capacity to sustain life; no longer exerting force or having energy or heat; "Mars is a dead planet"; "a dead battery"; "dead soil"; "dead coals"; "the fire is dead" lacking animation or excitement or activity; "the party being dead we left early"; "it was a lifeless party until she arrived" drained of electric charge; discharged; "a dead battery"; "left the lights on and came back to find the battery drained" no longer having force or relevance; "a dead issue" no longer in force or use; inactive; "a defunct (or dead) law"; "a defunct organization" lacking resilience or bounce; "a dead tennis ball" not surviving in active use; "Latin is a dead language" out of use or operation because of a fault or breakdown; "a dead telephone line"; "the motor is dead" unerringly accurate; "a dead shot"; "took dead aim" not yielding a return; "dead capital"; "idle funds" lacking acoustic resonance; "dead sounds characteristic of some compact discs"; "the dead wall surfaces of a recording studio" devoid of physical sensation; numb; "his gums were dead from the novocain"; "she felt no discomfort as the dentist drilled her deadened tooth"; "a public desensitized by continuous television coverage of atrocities
unerringly accurate; "a dead shot"; "took dead aim"
To stop dead means to suddenly stop happening or moving. To stop someone or something dead means to cause them to suddenly stop happening or moving. We all stopped dead and looked at it
To die; to lose life or force
Destitute of life; inanimate; as, dead matter
Term used in Theatre flying A preset position in height Marks are made on hemp ropes with tape which correspond to a known height of a flown item E g Fly the gauze out to its top dead Submitted by Piers from London, UK
not surviving in active use; "Latin is a dead language"
Region of the detector where the signal produced by particles is not detected It leads to a loss of precision Mechanical structures and broken detection elements are dead zones
lacking acoustic resonance; "dead sounds characteristic of some compact discs"; "the dead wall surfaces of a recording studio"
Flat; without gloss; said of painting which has been applied purposely to have this effect
To make dead; to deaden; to deprive of life, force, or vigor
Wanting in religious spirit and vitality; as, dead faith; dead works
total; "dead silence"; "utter seriousness"
To a degree resembling death; to the last degree; completely; wholly
drained of electric charge; discharged; "a dead battery"; "left the lights on and came back to find the battery drained"
Something that is dead is no longer being used or is finished. The dead cigarette was still between his fingers
Out of play Said of a ball
Stones that cannot escape capture are called dead, even while they are still on the board
a time when coldness (or some other quality associated with death) is intense; "the dead of winter"
The most quiet or deathlike time; the period of profoundest repose, inertness, or gloom; as, the dead of winter
very tired; "was all in at the end of the day"; "so beat I could flop down and go to sleep anywhere"; "bushed after all that exercise"; "I'm dead after that long trip"
A ball with no spin
{s} not living; lacking perception; without any physical sensation to pain; inactive; feeble, subdued; absolute, definite; (Slang) very tired; exhausted; quiet (as in "business is dead today"); that does not yield a return
One who is dead; commonly used collectively
to flog a dead horse: see flog a dead loss: see loss a dead ringer: see ringer to stop dead in your tracks: see track. Book of the Dead Dead Sea Scrolls Dead Sea Grateful Dead
If something happens in the dead of night, at dead of night, or in the dead of winter, it happens in the middle part of the night or the winter, when it is darkest or coldest. We buried it in the garden at dead of night
not endowed with life; "the inorganic world is inanimate"; "inanimate objects"; "dead stones"
no longer in force or use; inactive; "a defunct (or dead) law"; "a defunct organization"
Those who have died
not circulating or flowing; "dead air"; "dead water"; "stagnant water"
A room with very little reverb because of a lack of reflective surfaces
A dead card is a card that is no longer available to help you In seven card stud, for example, a pair of kings in the hole is less strong if the two remaining kings are two other players' door cards, and therefore dead A dead hand is a hand that is no longer eligible to win the pot (i e , one that has been mucked or otherwise invalidated) Dead money is money that was put in a pot by a player who has since folded
people who are no longer living; "they buried the dead"
Cut off from the rights of a citizen; deprived of the power of enjoying the rights of property; as, one banished or becoming a monk is civilly dead
Unproductive; bringing no gain; unprofitable; as, dead capital; dead stock in trade
devoid of physical sensation; numb; "his gums were dead from the novocain"; "she felt no discomfort as the dentist drilled her deadened tooth"; "a public desensitized by continuous television coverage of atrocities
Not brilliant; not rich; thus, brown is a dead color, as compared with crimson
Monotonous or unvaried; as, a dead level or pain; a dead wall
Killed by some action of your own, eg walking into the swamp while carrying a lit brand You lose a few points, but not your whole persona
sudden and complete; "came to a dead stop"
emphasis If you reply `Over my dead body' when a plan or action has been suggested, you are emphasizing that you dislike it, and will do everything you can to prevent it. `Let's invite her to dinner.' --- `Over my dead body!'
Having –10 or fewer current hit points, having died from disease, spell, or magical effect, or having failed a Fortitude save against massive damage Death causes the victim’s soul to leave the body permanently and journey to the realm of the appropriate deity Dead characters cannot benefit from normal or magical healing, but they can be restored to life via raise dead, resurrection, or true resurrection under the circumstances described in those spell descriptions A dead body decays normally unless magically preserved, but magic that restores a dead character to life also restores the body either to full health or to its condition at the time of death (depending on the spell or device)
Dead Sea
A lake in the Middle East, noted for high salinity and for its banks being the lowest point on Earth
Dead Sea apple
a fruit, supposed to dissolve into smoke or ashes when plucked

The man who makes himself a slave to gold is a miserable wretch indeed, winning for his prize the Dead Sea apple - golden without, but ashes within.

Dead Sea apples
plural form of Dead Sea apple
dead 'n' buried
Contraction of dead and buried
dead against
Unequivocally and intransigently opposed to

The person who was most dead against playing the game was Stuart,” says Mick. “But he’s definitely a lot more relaxed about it these days.”.

dead air
An unintended interruption in a radio broadcast during which there is no sound; a similar interruption of a television broadcast in which there is neither sound nor a video signal
dead and buried
Moot, passed, irrelevant, forgotten
dead as a dodo
Undoubtedly and unquestionably dead
dead as a dodo
That has become out of date
dead as a doorknob
Entirely, unquestionably or certainly dead

I found the mouse who lived in our wall, lying on his back with his feet in the air—as dead as a doorknob.

dead as a doornail
Unquestionably dead. Used for both inanimate objects and once living beings

Mind! I don’t mean to say that I know, of my own knowledge, what there is particularly dead about a door–nail. I might have been inclined, myself, to regard a coffin–nail as the deadest piece of ironmongery in the trade. But the wisdom of our ancestors is in the simile; and my unhallowed hands shall not disturb it, or the Country’s done for. You will therefore permit me to repeat, emphatically, that Marley was as dead as a door–nail.

dead asleep
Sleeping in a deep sleep
dead ball
The ball when dead and out of play
dead balls
plural form of dead ball
dead bat
The bat when held with a light grip such that it gives when the ball strikes it, and the ball loses momentum and falls to the ground
dead bat
To play the ball with a dead bat
dead bird
a ball which falls over the infielders' heads for a hit as if it were a bird shot by a hunter

Jones got on board with a dead bird to start the innning.

dead calm
A perfectly flat sea with no waves
dead cat bounce
A temporary recovery in the price of an instrument whose price has fallen rapidly and is expected to fall further in the long run
dead center
The position of the crank of a piston when it is in line with the connecting rod
dead centre
Alternative spelling of dead center
dead cert
practically guaranteed outcome

It's a dead cert that United will beat City in the cup.

dead code
instructions that, when executed, have no effect on the running of the program
dead code
code that exists in the source, but that will never be executed

Many software projects contain much dead code in the form of deprecated functions.

dead donkey
In journalistic jargon, a news item of no real significance, usually of whimsical or sentimental nature, placed at the end of a news bulletin or in a newspaper as filler. A dead donkey can often be removed from the programme or publication if a more significant story needs extra time or space
dead drop
a location used to secretly pass items between two people, without requiring them to meet
dead duck
One who is in serious danger or trouble

She's a dead duck if she starts flirting with my boyfriend!.

dead duck
A project that is doomed to failure from the start

The government decision meant that the proposed boycott of South African goods was a dead duck.

dead ducks
plural form of dead duck

They are dead ducks if they are still in the car when it explodes!.

dead end
A path or strategy that goes nowhere or is blocked on one end

That road comes to a dead end at the lake.

dead ends
plural form of dead end
dead first
First, especially first place in a competition

The Rams, meanwhile, finished dead first in last year's NFL Draft.

dead giveaway
Something that discloses, usually unintentionally, a fact or an intention

Instead of slowing down his arm when he throws it — a dead giveaway to hitters — Igawa had better arm action, Eiland said.

dead heat
a close race or contest in which no winner is apparent

Polls indicated a dead heat for the office of dog catcher.

dead heats
plural form of dead heat
dead horse
The period of work on board ship for which the seamen have been paid in advance (usually a month's wages) the end of this term being celebrated by parading a straw horse about the decks
dead horse
rhyming slang for sauce
dead ice
Former glacier ice that is not longer connected to the active glacier, therefore not moving anymore and getting covered with sediments
dead in the water
Doomed; unable to succeed
dead key
A special modifier key used to attach a specific diacritic to a letter previously typed
dead keys
plural form of dead key
dead language
a language which no longer has any native speakers
dead languages
plural form of dead language
dead last
Finishing in last place in a competition or (in sports) the standings, often by a considerable margin to the next-to-last-place finisher or after an exceptionally poor showing or season
dead leg
an injury caused when a player receives a hard knock on the upper thigh, crushing the muscle against the bone
dead letter
An item of mail that cannot be delivered to its intended recipient; after some time it is returned to the sender, or destroyed
dead letter
A law that is no longer enforced
dead letter office
the postal facility that deals with mail that cannot be delivered
dead level
Absolutely horizontal or zero slope
dead link
An HTML hypertext link that points to a webpage or website that is permanently unavailable
dead links
plural form of dead link
dead load
The weight of a structure itself, including the weight of fixtures or equipment permanently attached to it
dead man walking
Someone who is about to die; someone condemned
dead man's brake
A brake that normally operates under pressure, but engages fully when all pressure is released
dead man's brakes
plural form of dead man's brake
dead man's hand
Other various hands, among them a full house of three jacks and two tens
dead man's hand
A pair of aces and a pair of eights, in a player's hand
dead man's hand
An ace and an eight as a starting hand in Texas hold 'em
dead man's switch
a switch that automatically stops a machine or vehicle after a set period of inactivity from the operator
dead marine
an empty beer bottle
dead meat
Someone in danger of death or severe punishment

We'll be dead meat if anyone catches us smoking.

dead meat
A corpse
dead media
Media formats which are no longer used because they have become outmoded
dead men
The ends of reefs left flapping instead of being tucked out of sight when a sail has been furled
dead men tell no tales
Once someone is dead, they can no longer communicate, hence killing someone is the best way to keep him/her quiet
dead metaphor
A former metaphor which has in effect lost its metaphorical status and become literal, e.g. "electric current" (electricity was at first thought to be analogous to water). Not to be confused with stale metaphor (a type of cliché), although it often is
dead of night
Middle of the night

Take these broken wings and learn to fly.

dead on
exactly at

The train arrived dead on 2 o'clock.

dead on arrival
found to be dead upon the arrival at hospital
dead on arrival
Found dead at a scene, upon the arrival of an emergency medical service (EMS), or the police
dead or alive
Used to indicate someone is being sought for some kind of punishment or reprimand, and that (s)he may be killed in the process of finding, as if this was reasonable punishment
dead or alive
Either dead or alive
dead president
A piece of U.S. paper currency
dead presidents
plural form of dead president
dead presidents
Money
dead reckoning
A method of estimating the position of a ship or aircraft by applying estimates of the distance and direction travelled to a previously known position. In respect to ships/boats, it excludes the effect of wind and current on the vessel. Compare with estimated position. Abbreviation: DR
dead ringer
Someone or something that very closely resembles another; someone or something easily mistaken for another

He is a dead ringer for his grandfather at that age.

dead ringers
plural form of dead ringer
dead run
To come as fast as one can, often in a harried state

When she saw smoke coming from the kitchen, the old woman came in on the dead run to remove the burned loaf of bread from the oven.

dead set
The rigid pose a hunting dog assumes when pointing out game to a hunter

The judge at the dog show took points off the Irish setter's dead set because its right ear twitched a few times.

dead set
By extension, a determined effort

I might not graduate first in my class, but I'll make a dead set at it.

dead set
unswervingly dedicated; resolutely determined

The governor is dead set against the concealed weapons permit legislation and will veto it even if it costs her the re-election.

dead set against
Completely opposed, with no possibility of a change of mind

I am dead set against letting the dog sleep in anyone's bedroom.

dead sets
plural form of dead set
dead sleep
The first sleep of the night in a biphasic sleep pattern

Until the close of the early modern era, Western Europeans on most evenings experienced two major intervals of sleep bridged by up to an hour or more of quiet wakefulness. The initial interval of slumber was usually referred to as “first sleep,” or, less often, “first nap” or “dead sleep.”.

dead soldier
An empty container, usually a bottle or can which contained an alcoholic beverage

When my mother drinks beer, she peeks in the bottle to make sure it's a dead soldier.

dead soldiers
plural form of dead soldier
dead space
Air that is inhaled by the body in breathing, but does not partake in gas exchange
dead space
Picture information that is either masked off or cropped out of viewing area, whether at the top or bottom, or to the sides
dead sticking
Landing a normally powered aircraft without power
dead tired
Very tired; completely exhausted
dead to rights
With sufficient evidence to establish responsibility definitively

Because of the video replay, the ref had him dead to rights on the penalty.

dead to the world
Unconscious

Simon hit him from behind on the back of his head. The size of his punch was enough to knock even the toughest senseless. Simon's victim fell to the deck. . . . There he lay, dead to the world.

dead to the world
Sound asleep

However, he slept right through the night, and was still dead to the world when I slipped out.

dead to the world
Without social relationships or communication; without emotional or tangible bonds to others

During two long weeks Tom lay a prisoner, dead to the world and its happenings.

dead tree
A quantity of paper; a collection of paper such as a book or newspaper

come out of this wicked, evil world and her seductive, dogmatic, heretical religious systems, all of whom seek to prove their righteousness by manipulating colored marks written on a dead tree.

dead tree
A tree that is still standing, but no longer alive. (compare: log, stump)
dead tree
made of or pertaining to paper, especially as opposed to a digital alternative

It used to be that SuSE Linux was available in personal and professional; editions, and that the Pro edition came with additional dead tree documentation.

dead tree edition
Paper version of a publication that can be found online

dead-tree edition Derogatory cyberspeak for the paper version of a periodical.

dead tree editions
plural form of dead tree edition
dead trees
plural form of dead tree
dead water
The eddying water under a slow-moving ship's counter
dead week
In a college or university, the week immediately preceding finals week
dead weight
unremitting heavy weight that does not move
dead weight
that which is useless or excess; that which slows something down

She wants to shed the dead weight of so many stacks of old clutter.

dead white European male
Any of various white male historical figures in art and culture seen to represent racism, sexism, etc. ingrained into Western education
dead white European males
plural form of dead white European male
dead wood
Personnel no longer contributing to an organization
dead-air space
A sealed airspace in a cavity wall
dead-end
To come to a dead-end

Watch out! The road dead-ends in 200 yards and there's nowhere to turn around!.

dead-end
The end of a road, (or by extension), the end of any event

Mary realised her relationship with Jim had hit a dead-end.

dead-end
Going nowhere; blocked

a dead-end job.

dead-in-shell
When the embryo in an egg develops part way but dies without hatching
dead-president
Attributive form of dead presidents, noun

I want some dead-president action, you one-armed bandit!.

dead-red
A four-seam fastball

The pitch was dead-red.

dead-set
Alternative spelling of dead set
dead-tree
Alternative spelling of dead tree
dead-heat
a race in which two or more competitors come out even, and there is no winner
dead giveaway
Something that reveals you have lied or done something wrong

What is true, instead, is that there are as many ways to lie as there are liars; there`s no such thing as a dead giveaway.

deader
Comparative form of dead: more dead.; or at least more evidently dead

The days of pioneering, of lassies in sunbonnets, and bears killed with axes in piney clearings, are deader now than Camelot.

deadliness
Tedium, or the quality of being boring
deadly
lethal
deadly
In a way which suggests death

Her face suddenly became deadly white.

deadly
Fatally, mortally

perceiving himselfe deadly wounded by a shot received in his body, being by his men perswaded to come off and retire himselfe from out the throng, answered, he would not now so neere his end, begin to turn his face from his enemie.

deadly
excellent, awesome, cool
deadness
A lack of elasticity

He complained that the deadness of the balls affected his game.

deadness
A lack of sparkle in a fizzy drink

The deadness of the champagne made it undrinkable.

deadness
The state of not being alive. Having the property of lifelessness, as if dead

O may it be my constant care to watch and pray; the neglect of which was the chief cause of my former deadness.

deadly
{a} destructive, mortal, dangerous, cruel
deadly
{a} mortally, irreconcileably, very
deadness
{n} faintness, a want of warmth
dead on
Precisely accurate and to the point: “She avoids big scenes... preferring to rely on small gestures and dead-on dialogue” (Peter S. Prescott)
Deadly
deathlike
The Dead
{i} U.S. rock and roll band from the 1960s-90s
The dead
fallen
dead end
The end of a water main which is not connected to other parts of the distribution system
dead end
The end of a rope or part of a device that is not active or load carrying Also called the bitter end
dead end
The pulley at the end of a bi-parting traveler track, where the rope comes from the curtain and then returns out to move the other half of the curtain
dead end
a passage with access only at one end
dead end
The end of a water main which is not connected to other parts of the distribution system by means of a connecting loop of pipe
dead end
The end of a water main which is not connected to other parts of the distribution system Source: US EPA
dead end
{i} cul de sac, street which has no exit; something which has no future, something which will never produce positive results
dead end
A dead end job or course of action is one that you think is bad because it does not lead to further developments or progress. Waitressing was a dead-end job
dead end
The end of a rope or part of a device that is not active or load carrying
dead end
a situation in which no progress can be made or no advancement is possible; "reached an impasse on the negotiations"
dead end
If a street is a dead end, there is no way out at one end of it
deader
Anyone in the dead-book
deader
One who is deceased, or will shortly become so
deader
more dead, or at least more evidently dead
deadest
most dead
Türkçe - İngilizce

dead teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

çıkmaz sokak dead-end street, dead end, Brit
cul-de-sac
dead