their

listen to the pronunciation of their
English - Turkish
onların

Onların ana dili Fransızca. - French is their mother tongue.

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

her
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

that
(İnşaat) şu

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

you
sen

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

it
ona
our
bizim

O bizim beyzbol sahamızdır. - That is our baseball field.

Bizim ana dilimiz Japoncadır. - Our native language is Japanese.

tin
kalay

Gümüşü kalaydan ayırabilir misin? - Can you tell silver and tin apart?

Bronz, bakır ve kalaydan oluşmaktadır. - Bronze is composed of copper and tin.

somebody
birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody get that?

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody answer the phone?

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I do not understand you.

Siz insanları anlamıyorum. - I don't see your point.

somebody
{i} biri

Biri onu küvette boğmuştu. - Somebody had drowned her in the bathtub.

Biri bu tabağı kırdı. - Somebody has broken this dish.

us
biz
someone
birisi

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

Sanırım birisi oraya gitti. - I think that someone went there.

that
o
this
bu
that
bağlaç ki
tin
{i} konserve kutusu
his
onun

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

them
onlara

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

Onlara karşı çıkmak hiçbir şeye yaramaz. - It'll be useless to stand against them.

that
conj. şu
me
bana
that
{z} (çoğ. those)
us
bizi
them
onlar

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Onlardan herhangi birini seçebilirsin. - You may choose any of them.

your
sizin

Geçen sene Bayan Kato sizin öğretmeniniz miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

my
benim
it
o
that
bu kadar

Ver onu. Sahip olduğunun hepsi bu kadar mı? - Hand it over. That's all you've got?

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
that
Keşke

Keşke o gitarı alabilsem. - I wish I could buy that guitar.

Keşke sigara içmeyi bıraksa. - I wish that she would stop smoking.

that
(sıfat) öteki
that
(bağlaç) şu, o, ki, diye, için
her
o
him
o
him
kendine

O kendi kendineHAYIRdedi.Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

something
birşey

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Tom asla ağzını birşeyi şikayet etmeden açmaz. - Tom never opens his mouth without complaining about something.

her
onun

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

that
{s} öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

her
onu

Onu Kaliforniya'ya gönderiyorum. - I'm sending her to California.

Onu sevip sevmediğini bilmiyorum. - I don't know whether you like her or not.

her
kendine

Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı. - Emi ordered herself a new dress.

Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı. - Jane's dream was to find herself a sugar daddy.

her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
kendisi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

her
ondan

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

her
dişil onu
him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

him
kendi

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
my
vay!
somebody
bir kimse
something
biraz

Biraz geç olduğunu biliyorum ama şimdi uğramamın bir sakıncası var mı? Seninle tartışmam gereken bir şeyim var. - I know it's kind of late, but would you mind if I came over now? I have something I need to discuss with you.

Tom Mary'den yiyecek bir şey alabilmesi için biraz para istedi. - Tom asked Mary for some money so he could buy something to eat.

that
böyle

Böyle bir durumun tekrar olacağının olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's unlikely that a situation like this one would ever occur again.

Tom'un şimdiye kadar böyle küçük bir araba sürmeyi düşüneceğinden şüpheliyim. - I doubt that Tom would ever consider driving such a small car.

that
{z} o, şu: Did you see that? Onu gördün mü? This is a verbena and that's a lantana. Bu mineçiçeği, o da ağaçminesi. After That cat has been up to O kedi yine marifetini göstermiş
that
için

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

that
diye

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

them
onları

Onların hepsi sadece kızları götürmek için buradalar. - All of them are just here to pick up girls.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

tin
{f} teneke kutuya koymak
you
sana

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

his
zam onunki
my
million years
my
vay be
my
hayret
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay be!
my
vay canına!
my
ünl
something
falan

Aptal ya da falan olduğumu düşünüyor musun? - Do you think I'm stupid or something?

Bir pizza falan sipariş edebiliriz. - We could order a pizza or something.

something
{i} önemli bir şey

Tom Mary'ye önemli bir şey söylemek istedi. - Tom wanted to tell Mary something important.

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

that
in that mademki
that
O that
us
amerika birleşik devletleri
something
bir parça şey
her
kendi

Yumi oraya kendi gitti. - Yumi went there by herself.

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

his
eril onunki
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunda)
it
ebe (oyunlarda)
it
cinsel ilişki
put their heads together
kafa kafaya vermek
theirs
onların

Bu ürünler onlarınkinden daha üstün. - These products are superior to theirs.

O bavul onlarınki değil. - That suitcase isn't theirs.

this
(Bilgisayar) belirtilen
thor
(Askeri) tor
tin
saç
tin
kutulamak
tin
{f} kalaylamak
something
olağanüstü bir şey

Olağanüstü bir şey görmek istiyor musun? - Do you want to see something extraordinary?

her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
onu
it
(oyunda) ebe
me
beni
me
mi
me
ben
my
aman!
on their own
kendi kendilerine

Tom ve Mary onu kendi kendilerine yapıyorlar. - Tom and Mary are doing that on their own.

put their heads together
baş başa verip düşünmek
somebody
önemli birisi
something
(hiç yoktan iyi) bir şey
something
bir şey

Tatlı bir şey istiyorum. - I want something sweet.

Bana yapacak bir şey ver. - Give me something to do.

that
ki ona

Tom o kadar hızlı koştu ki ona yetişemedim. - Tom ran so fast that I couldn't catch him.

Tom dedi ki ona göre Mary, kaybettiği anahtarı John'un nerede bulduğunu biliyormuş. - Tom said that he thought Mary knew where John had found the key she'd lost.

that
-dığı(nı)
that
-dığı
that
adl.şu
that
o kadar

John o kadar telaşlıydı ki konuşmaya vakti yoktu. - John was in such a hurry that he had no time for talking.

Ekvatora yakın dar bir bölgede bulunan, tropik yağmur ormanları o kadar hızlı yok oluyorlar ki 2000 yılına kadar onların % 80 yok olabilir. - The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone.

that
ki o

Erkek kardeşim okumaya öylesine dalmıştı ki odaya girdiğimde beni farketmedi. - My brother was so absorbed in reading that he did not notice me when I entered the room.

O kadar iyi bir kitap ki onu üç kez okudum. - That was so good a book that I read it three times.

that
öylesine

Hikayeye inanacak kadar öylesine aptal değildir. - He is not such a fool as to believe that story.

Öylesine sıcak bir gündü ki yüzmeye gittik. - It was such a hot day that we went swimming.

that
-diği(ni)
that
ki
that
-en
that
-an
that
-diği
that
ki onu

Gerçek şu ki onun babası işten dolayı New York'ta yalnız yaşıyor. - The fact is that his father lives alone in New York because of work.

Bıçak o kadar kördü ki onunla eti kesemedim ve benim çakımı kullanmak zorunda kaldım. - The knife was so dull that I couldn't cut the meat with it and I had to use my pocketknife.

theirs
onlarınki

Bu ürünler onlarınkinden daha üstün. - These products are superior to theirs.

Sizin takımınız çok iyi fakat onlarınki en iyi. - Your team is very good, but theirs is the best.

tin
tenekeden yapılmış
tin
{f} teneke kutuya koy
tin
(yiyecek/vb.) konservelemek
tin
teneke kutu

Teneke kutu içinde altı tane balık var. - There are six fish inside the tin can.

someone
biri

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

something
{i} 1. bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
Of all their loyal servants none was more so than he
Onların sadık hizmetkârlarından hiçbiri ondan daha sadık olamazdı
One's
-nin
What's his/her/its/their name
adı aklıma gelmiyor, neydi adı
You
istediğin
accommodate their differences
aralarındaki anlaşmazlıkları uzlaşma yoluyla gidermek
ahead of their time
önde zamanlarının
covards die many times before their deaths
(Atasözü) Korkunun ecele faydası yok
cowards die many times before their deaths
(Atasözü) Korkunun ecele faydası yoktur
for their own good
kendi iyi
for their part
onların bir parçası için
get it off their chest
(deyim) içini boşaltmak, içini dökmek
give someone a dose of their own medicine
(deyim) Birine kendisinin size veya başkalarına yaptığı gibi kötü davranmak
give someone a taste of their own medicine
(deyim) Birine kendisinin size veya başkalarına yaptığı gibi kötü davranmak
go to their head
onların başını gitmek
hold their breath
onların nefesini tut
in their own right
kendi içinde
in their wake
onların ardından
it
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
it
(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
keep their cool
tutmak onların serin
lose their temper
onların öfkelenmek
made their way
onların yol yaptı
me
Dear me! Olur şey değil!
me
bendee
me
bana kalırsa
ones
siraye
scare someone out of their wits
birini çok feci korkutmakbirinin üç buçuk atması, donuna etmesi
smb
konuk olmak
smb
etmek
somebody
{i} kimisi
someones
birileri
something
birşeyler

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

sweep somebody off their feet
(deyim) Birinin ayaklarını yerden kesmek, birini kendinize aşık etmek
take their time
onların zaman alır
that
yaptığı
them
onlardan

Onlardan kaç tanesinin yardıma ihtiyacı olduğunu bilmiyordum. - He did not know how many of them needed help.

Onlardan hiçbirinin kaza geçirmediğini umuyorum. - I hope that none of them got into an accident.

this
böyle

Böyle kirleticiler çoğunlukla otomobil motorlarındaki yakıt tüketiminden kaynaklanmaktadır. - Pollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines.

İşte ben İngilizce'yi böyle öğrendim. - This is how I learned English.

tigers do not change their stripes
Huylu huyundan vazgeçmez
tin
(Mühendislik) kalay, teneke
to beat sb. at their own game
sb dövmek. kendi oyununda
us
bizden
us
bizimle
winners manage their fortunes sensibly
kazananlar servetlerini mantıklı bir şekilde kullanıyor
you
sizden

Yakında sizden haber almak için sabırsızlanıyorum. - I am looking forward to hearing from you soon.

Sizden henüz bir cevap almadım. - I have received no reply from you yet.

you
sizleri
you
sende

Fark bu: o senden daha çok çalışıyor. - The difference is this: he works harder than you.

Senden oldukça memnunum. - I am pretty pleased with you.

Of all their loyal
Onların sadık hizmetkârlarından hiçbiri ondan daha sadık olamazdı
SB
(Askeri) yedek üs (standby base)
accommodate their
aralarındaki anlaşmazlıkları uzlaşma yoluyla gidermek
him
eril onu
him
His veya Her Imperial Majesty
his
onunki

Bay Petro ve eşi çocuklarımı çok seviyor; ben de onunkileri çok seviyorum. - Mister Petro and his wife love my children a lot; I love theirs a lot, too.

Senin çevirini onunkiyle kıyasla. - Compare your translation with his.

his
{z} eril onunki; onun: I don't want his. Onunkini istemiyorum. That dog's his. O köpek onun. Take his outside. Onunkini dışarıya çıkar. s
it
önemli kimse
it
ilişki
it
{i} (oyunlarda) ebe
it
çekicilik
it
şahsiyet
it
cazibe
one's
nin
one's
birinin

Bir insanı birinin arkadaşı yapmak kolaydır fakat onu öyle sürdürmek zordur. - It is easy to make a man one's friend, but hard to keep him so.

Kitaplar birinin aklının ürünleridir. - Books are the offspring of one's mind.

ones
olan

Daha kaliteli olanlarına sahip misin? - Do you have better quality ones?

Japon olanları bir yana bırak, onun çok sayıda yabancı pulları var. - He has many foreign stamps, not to mention Japanese ones.

put their heads
baş başa verip düşünmek
s.b
fen fakültesi mezunu
sb
antimon
sink their differences
aralarındaki anlaşmazlıkları bertaraf etmek
somebody
{i} kimse

O onun biri olduğunu düşünüyor ama aslında hiç kimse değil. - He thinks he is somebody, but really he is nobody.

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

somebody
{z} biri, birisi, bir kimse: Somebody telephoned you. Biri sana telefon etti. i., k.dili. önemli biri, hatırı sayılır biri
somebody
şahsiyet
somebody
{i} bazısı
somebody
büyük şahsiyet
somebody
{i} önemli kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

somebody
hatırı sayılır kimse
someone
kimse

Neden kimse Tom'a yardım etmedi? - Why didn't someone help Tom?

Sıkılmış bir yumrukla kimsenin elini sıkamazsın. - You can't shake someone's hand with a clenched fist.

someone
önemli kimse
someone
şahsiyet
someone
bir kimse

Bugün belirli bir kimse müthiş kırılgan oluyor. - A certain someone is being awfully fragile today.

O, şüpheleneceğin bir kimse değildi. - He wasn't someone you'd suspect.

something
bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
theirs
of theirs onların
theirs
onlara

Bu kitap onlara ait.Bu onlarınki. - This book belongs to them. It's theirs.

Bir polis, kızlara arabanın onlara ait olup olmadığını sordu. - A policeman asked the girls if the car was theirs.

this
işbu
thor
iskandinavyalıların yıldırım ve savaş tanrıs
thor
(Askeri) TOR: Nükleer harp başlığı ile teçhiz edilmiş roket motorlu, orta menzilli, tek kademeli ve sıvı yakıtlı balistik füze. Bu füze, ayrıca ataletli güdüm sistemi ile teçhiz edilmiş ve her birinde üç füze rampası bulunan dağınık atış grupları halinde tertiplenmiştir. Tor füzeleri Amerikan kuvvetlerinde kullanılmamaktadır. PGM-17 olarak tanınır
tin
(Tıp) Sn sembolü ile bilinen, atom no: 50 ve atom ağırlığı: 118.70 olan kimyasal element, kalay
tin
{f} İng. (bir şeyi) teneke
tin
(sıfat) kalay, teneke
tin
tin god tanrı gibi ululanan değersiz kimse
tin
(Nükleer Bilimler) (sn) kalay
up to the amount of their share of capital
(Avrupa Birliği) kendi sermaye hisselerine düşen miktarına kadar
who opened their lunch?
(Argo) kim osurdu?
you
size

Size patatesleri haşlayacağım. - I'll boil you the potatoes.

Ben size seve seve yardımcı olacaktım, sadece şimdi çok meşgulüm. - I would gladly help you, only I am too busy now.

you
seni

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

you
sizi

Bu otobüs sizi müzeye götürecek. - This bus will take you to the museum.

Çünkü biz sizi seviyoruz, daha iyi bir kullanıcı deneyimi getirmek için Tatoeba'yı güncelleştiriyoruz. Gördünüz mü? Biz sizi seviyoruz ha? - Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh?

your
senin

Bugün senin öğle yemeğin için parayı ben ödeyeceğim. - I'll pay the money for your lunch today.

Geçen sene Bayan Kato senin öğretmenin miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

Turkish - Turkish

Definition of their in Turkish Turkish dictionary

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
English - English
Belonging to someone of unknown gender
Belonging to them

This is probably their cat.

{p} plural of them
You use their to indicate that something belongs or relates to the group of people, animals, or things that you are talking about. Janis and Kurt have announced their engagement Horses were poking their heads over their stall doors
You use their instead of `his or her' to indicate that something belongs or relates to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people think this use is incorrect. Every member will receive their own `Welcome to Labour' brochure
Their is the third person plural possessive determiner
The possessive case of the personal pronoun they; as, their houses; their country
tin
thor
their asses
they

Their asses is always late.

Their Eyes Were Watching God
{i} classic novel written in 1937 by Zora Neale Hurston about an African-American woman in 1930s who lives in rural Florida and who finds freedom and self-awareness through a personal journey and 3 different marriages
Their Majesties
courtesy title used when referring to a king and queen
their burial place is unknown
the place where they are buried remains a mystery, their bodies/corpses were not found
their relations broke off
the bond between them was broken, the contact between them broke off
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Middle English
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
sideband
SB
season best (this season's personal best)
boys and their toys
Used to evoke the idea that adult men sometimes dote excessively on machines, automobiles, and gadgets in a childish manner
everybody and their brother
A large number of people; most people
everyone and their brother
A large number of people; most people
everyone and their dog
A large number of people; most people
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
Italian
it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
Italy
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As the subject of a verb, used without and
my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

s.o.
someone
s.o.
significant other
sequins in their eyes
A state of bedazzlement or of lacking judgement as a result of being distracted by spectacle

How can they see with sequins in their eyes?.

somebody
Some unspecified person
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody's
Contraction of somebody is
somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Possessive case of somebody
someone
some person

Is someone there?.

someone's
The possessive adjective for someone
someone's
someone is
someone's
someone has
something
an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
To a high degree
something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

something
Having a characteristic that the speaker cannot specify
something
Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

sums of their parts
plural form of sum of its parts
sweep someone off their feet
To seduce someone romantically
that
So, so much; very

I did the run last year, and it wasn't that difficult.

that
That thing

That was an interesting example.

that
indeed

That it is.

that
Which, who

I like the song that you wrote.

that
The (thing) being indicated (at a distance from the speaker, or previously mentioned, or at another time)

That battle was in 1450.

that
To a given extent or degree; particularly

I'm just not that sick.

that
Connecting noun clause (as involving reported speech etc.)

He told me that the book is a good read.

that
Connecting a subordinate clause indicating purpose

He must die that others might live.

theirs
That which belongs to them; the possessive case of they, used without a following noun
them
Third personal plural pronoun used after a preposition or as the object of a verb

She treated them for a cold. (direct object).

her
High Efficiency Red
her
adv: here 32
them
In non-standard spoken English, them is sometimes used instead of `those'. `Our Billy doesn't eat them ones,' Helen said
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
Of them; their
her
pron. specific female; possessive form of she
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
pron. belonging to us
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
someone
{i} person, human, human being
that
(pro ) mot, moht; rU, roo
that
As a relative pronoun, that is equivalent to who or which, serving to point out, and make definite, a person or thing spoken of, or alluded to, before, and may be either singular or plural
that
That, as a demonstrative, may precede the noun to which it refers; as, that which he has said is true; those in the basket are good apples
that
conj. in order for
that
to such a degree
that
singular and at a distance from the speaker
that
{s} pronoun used to indicate a specific person or thing
that
pron. pronoun used to indicate a specific person or thing
that
As a demonstrative pronoun pl
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

them
pron. those people (3rd person)
them
You use them instead of `him or her' to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people think this use is incorrect. It takes great courage to face your child and tell them the truth
our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
that
As an adjective, that has the same demonstrative force as the pronoun, but is followed by a noun
them
You use them to refer to a group of people, animals, or things. Kids these days have no one to tell them what's right and wrong His dark socks, I could see, had a stripe on them
them
The objective case of they
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
somebody
{n} an indiscriminate person, a person of not
something
{n} more or less, part
something
{a} rather
that
{c} because

I feel happy because I am quit of that trouble. - I'm glad to be rid of that trouble.

It was because of her that he lived so miserably. - It was down to her that he lived so miserably.

that
{p} which, who, the thing
them
{p} plural the oblique case of they
that
Those, that usually points out, or refers to, a person or thing previously mentioned, or supposed to be understood
dig in their heels
Hold their position, not yield or move: "If we discuss money, he digs in his heels."
give someone a dose of their own medicine
(deyim) Give someone the same bad treatment that they have given to others
give someone a taste of their own medicine
(deyim) Give someone the same bad treatment that they have given to others
it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
put someone out of their misery
to stop someone worrying, usually by giving them information that they have been waiting for. - "I thought I'd call her with the results today and put her out of her misery."
put something out of their misery
to kill an animal because they are in a lot of pain and you want to end their suffering. - "Both of its back legs were shattered and I figured the kindest thing would be to put it out of its misery with a bullet."
scare someone out of their wits
to be scared out of one's mind
sweep somebody off their feet
(deyim) Cause someone to fall suddenly and completely in love with you
Him
tis
Him
Pronoun when referring to God
His
Belonging to God
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
ME
state in the eastern United States
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
US
uk
While shepherds watched their flocks by night
the title and first line of a Christmas carol (=a traditional religious song)
after completion of their terms
after their terms have been met, after you do as they request
consummated their love
had sexual intercourse
cutting back on their program
lessening the scope of their project, reducing the budget of their project
her
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
her
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
her
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
her
Herpa 1: 43 resin Germany
her
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
her
le
him
Health Information Management
him
he, her
him
pron. specific male; to a specific male
him
You use him to refer to a man, boy, or male animal. John's aunt died suddenly and left him a surprisingly large sum Is Sam there? Let me talk to him My brother had a lovely dog. I looked after him for about a week
him
pron [{object pron referring to a male} (Please give ~ this letter )] dia
him
Him is a third person singular pronoun. Him is used as the object of a verb or a preposition
him
The objective case of he
him
pron: him, it 45
him
In written English, him is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. If the child sees the word `hear', we should show him that this is the base word in `hearing' and `hears'. Her (or His) Imperial Majesty
his
Mah'english | adronato
his
In written English, his is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or her' or `their'. Formerly, the relations between a teacher and his pupils were dominated by fear on the part of the pupils His is also a possessive pronoun. The student going to art or drama school will be very enthusiastic about further education. His is not a narrow mind, but one eager to grasp every facet of anything he studies. Used to indicate the one or ones belonging to him: If you can't find your hat, take his
his
Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste
his
Hospital Information System
his
his His is a third person singular possessive determiner. His is also a possessive pronoun
his
Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital
his
The possessive of he; as, the book is his
his
Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete
his
{Hospital Information Services}- A committee and support staff found at the Watchtower Bible and Tract Society This committee oversees the HLC function worldwide
his
Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record
his
pron. belonging to a specific male
his
You use his to indicate that something belongs or relates to a man, boy, or male animal. Brian splashed water on his face, then brushed his teeth He spent a large part of his career in Hollywood The dog let his head thump on the floor again. His is also a possessive pronoun. Anna reached out her hand to him and clasped his
his
Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features
his
pron: his 46
his
Honeywell Information Services, an EDP division (later subsidiary) of Honeywell
his
poss pron 3 sg masc /neut his; its [OE his]
his
– Refer to Human Interface Station
his eyes rolled in their sockets
his eyes rolled back and forth
it
As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it snows; it rains
it
Short form meaning Information Technology
it
Information Technology; used to describe the computerised systems in use by Fund
it
As a demonstrative, especially at the beginning of a sentence, pointing to that which is about to be stated, named, or mentioned, or referring to that which apparent or well known; as, I saw it was John
it
Information Technology Sometimes used as a synonym for the computer professionals in an organization Also sometimes known as IS (Information Systems) or DP (Data Processing)
it
Information Technology Former name of Information and Educational Technology
it
Information Technologies Usually refers to the computer department in a business or office building In Mifflin County, the IT department oversees the MIS and GIS departments
it
As a substance for any noun of the neuter gender; as, here is the book, take it home
it
Information Technology Directorate (FEMA)
it
Short for Information Technology, it is concerned with all aspects of managing and processing information
it
information technology TI
it
The hardware and software which enable collection, storage and manipulation of data IT is an abbreviation of information technology
it
Instructional Technology or Information Technology; ITC workshops that focus on networking and hardware mechanics
it
Information technologies
it
The management of data, particularly within the enterprise Also referred to as MIS ( Management Information Services) or plain IS (Information Services )
it
-Information Technology Often refers to use of technology in general See IS
it
Common abbreviation for the generic term "information technology" used to describe any aspect of computing and networking
it
pron. used to indicate something of uncertain gender (animal, object, abstraction, etc.) which has not yet been mentioned or has just been mentioned; used to indicate an action; used as a subject without an agent
it
Information Technology
it
Information Technology Computer-aided information processing
it
Information Technology - see ICT
it
"it" is poker terminology "It" usually refers to the largest amount anyone has yet bet in a round If someone opens for $5, and the next player raises $10, they're "making it $15 " With the exception of all-in players, if a player wants to see the next round, eventually they have to match whatever "it" is "It" can also mean the amount required to call So if someone bets $5 and two other players each raise $5 in the same betting round, they may ask "what's it to me?" The correct answer is, "Pay attention "
it
As a substitute for such general terms as, the state of affairs, the condition of things, and the like; as, how is it with the sick man? As an indefinite object after some intransitive verbs, or after a substantive used humorously as a verb; as, to foot it i
it
The neuter pronoun of the third person, corresponding to the masculine pronoun he and the feminine she, and having the same plural (they, their or theirs, them)
it
Information Technology - a term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations, etc )
it
– Information Technology Processing information by computer The latest title for the information processing industry
it
Short for information technology, the science of managing and processing information systems Because computers are the central components in these systems, IT is usually used as shorthand for computer skills in general
left to their own devices
left to use their own skills, left with no external help, left to manage by themselves
make someone turn in their grave
do something that would shock a particular dead person if he was still alive
me
Rules of divine authority which the gods use to ensure the universe functions
me
A piratical way to say, "my"
me
pron. first person in objective case
me
a state in New England
Turkish - English

Definition of their in Turkish English dictionary

her
every

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

his
feeling

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

it
dog
his
sensation

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

his
sense

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

Tom sensed that Mary was in pain. - Tom Mary'nin acı çektiğini hissetti.

his
{i} feel

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

her
any

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
(Askeri) each

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

her
all

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

her
pan

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

She planted some pansies in the flower bed. - Çiçekliğe bazı hercai menekşeler dikti.

her
omni

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

Jane Goodall discovered that chimpanzees are omnivorous, not vegetarian. - Jane Goodall şempanzelerin her şeyi yediklerini, vejetaryen olmadıklarını keşfetti.

his
emotion

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

It's okay to feel emotions. - Duyguları hissetmek iyidir.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
(Bilgisayar) start every
her
either

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

her
(Bilgisayar) refresh every
her
every single

Tom does this every single time. - Tom bunu her zaman yapar.

Tom comes here every single day. - Tom her tek günde buraya gelir.

her
soever
her
(Bilgisayar) for all

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

He was in favor of equality for all. - O, herkes için eşitliğin lehindeydi.

her
(Bilgisayar) recur every
his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whoever

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

His parents helped whoever asked for their help. - Onun ebeveynleri yardımlarını isteyen herkese yardım etti.

her
whatever

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

You can eat whatever you like. - Her ne istiyorsanız yiyebilirsiniz.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
bastard
it
pooch
it
push
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
{f} jog
it
dig into
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
{i} chord
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
(a) feeling; (an) emotion
his
consciousness
his
sensation, feeling
it
{i} mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
us
{i} senses
their

  Turkish pronunciation

  dher

  Pronunciation

  /ˈᴛʜer/ /ˈðɛr/

  Etymology

  [ [th]&r, [th] ] (adjective.) 13th century. Middle English, from their, pronoun, from Old Norse theirra, genitive plural demonstrative and personal pronoun; akin to Old English thæt that.

  Common Collocations

  their own

  Videos

  ... their mood is kind of in the toilet. ...
  ... Their shells, made of calcium and carbon, ...

  Word of the day

  euphuism
Favorites