pronoun when referring to god

listen to the pronunciation of pronoun when referring to god
English - English
Him
pronoun when referring to god

  Hyphenation

  pro·noun when re·fer·ring to God

  Turkish pronunciation

  prōnaun hwen rîfırîng tı gäd

  Pronunciation

  /ˈprōnoun ˈhwen rəˈfərəɴɢ tə ˈgäd/ /ˈproʊnaʊn ˈhwɛn rɪˈfɜrɪŋ tə ˈɡɑːd/

  Word of the day

  hemidemisemiquaver
Favorites