health information management

listen to the pronunciation of health information management
English - Turkish

Definition of health information management in English Turkish dictionary

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

him
(eril) onu
him
His veya Her Imperial Majesty
him
kendi

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

him
eril onu
him
kendine

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

O kendi kendineHAYIRdedi.Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

him
onu

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

English - English
him
health information management

  Hyphenation

  health in·for·ma·tion man·age·ment

  Turkish pronunciation

  helth înfôrmeyşın mänıcmınt

  Pronunciation

  /ˈhelᴛʜ ənˈfôrˈmāsʜən ˈmanəʤmənt/ /ˈhɛlθ ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən ˈmænəʤmənt/

  Word of the day

  plenipotentiary
Favorites